Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år"

Transkript

1

2

3

4 Gemensam inspektion Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Polismyndigheten i Västernorrlands län Åklagarkammaren i Sundsvall Polismyndigheten i Blekinge län Åklagarkammaren i Karlskrona Polismyndigheten i Jönköpings län Åklagarkammaren i Jönköping Polismyndigheten Dalarna Åklagarkammaren i Falun April 2005 RPS/ÅM 1/05

5 RAPPORT 2 (64) INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Uppdraget Inspekterade polismyndigheter och åklagarkammare Inspektionsgruppen Urval Metod BAKGRUND Allmänt Upptaktsmöte STYRDOKUMENT M.M Budgetpropositionen Regleringsbrev Riksåklagaren verksamhetsplan m.m Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar och verksamhetsplan Utredningar m.m Pågående utredningar och projekt Granskning vid dåvarande i Stockholm av vissa förundersökningar beträffande våldtäkt UTBILDNING Inom polisväsendet Grundutbildning Vidareutbildning Inom åklagarväsendet GRANSKNINGEN Sammanfattning av antal granskade ärenden och beslut Polismyndigheten i Västernorrlands län och Åklagarkammaren i Sundsvall Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Västernorrlands län Organisationen m.m. vid Åklagarkammaren i Sundsvall Lokal överenskommelse angående ledning av förundersökning Kort om de granskade ärendena Polismyndigheten i Blekinge län och Åklagarkammaren i Karlskrona Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Blekinge län Organisationen m.m. vid Åklagarkammaren i Karlskrona Lokal överenskommelse angående ledning av förundersökning Kort om de granskade ärendena Polismyndigheten i Jönköpings län och Åklagarkammaren i Jönköping Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Jönköpings län Organisationen m.m. vid Åklagarkammaren i Jönköping Lokal överenskommelse angående ledning av förundersökning Kort om de granskade ärendena Polismyndigheten i Dalarna och Åklagarkammaren i Falun Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Dalarna Organisationen m.m. vid Åklagarkammaren i Falun Lokal överenskommelse angående ledning av förundersökning Kort om de granskade ärendena...38

6 RAPPORT 3 (64) 6 SAMMANFATTANDE IAKTTAGELSER OCH SYNPUNKTER Allmänt Anmälningstillfället Inledande av förundersökning Åklagarinträde Direktiv Initiala åtgärder/reella tvångsmedel Kriminalteknisk undersökning/spårsäkring Förundersökningsåtgärder/målsäganden Målsägande under 18 år Målsägandebiträde Läkarundersökning av målsäganden och droganalys Målsägandeförhör Förundersökningsåtgärder/misstänkt Tvångsmedel Försvarare Förhör med den misstänkte Förundersökningsåtgärder/vittnen m.m Beslut Nedläggningsbeslut Besöksförbud Överprövning före granskningstillfället Åtal Handläggningstiden Överprövning till följd av granskningen Avslutning Bilagor Bilaga 1 Rikspolisstyrelsens och Riksåklagarens beslut med direktiv för inspektion av brottsutredningar avseende våldtäkt Bilaga 2 Mall använd vid granskningen Bilaga 3 Statistik rörande anmälda brott m.m. avseende våldtäkt och grov våldtäkt per polismyndighet åren Bilaga 4 Statistik Beslut fattade av åklagare 2004 Bilaga 5 Utdrag relevant författningstext m.m.

7 RAPPORT 4 (64) Sammanfattning Riksåklagaren och Rikspolischefen beslutade den 4 oktober 2004 om en gemensam och samtidig inspektion av ärenden gällande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år. Granskningen skulle avse utredningar vid Polismyndigheten i Västernorrlands län och Åklagarkammaren i Sundsvall, Polismyndigheten i Blekinge län och Åklagarkammaren i Karlskrona, Polismyndigheten i Jönköping och Åklagarkammaren i Jönköping samt Polismyndigheten i Dalarna och Åklagarkammaren i Falun. Cirka 100 ärenden, i vilka avslutande beslut meddelats under tiden oktober 2003 september 2004, har granskats. Vid granskningen har sammanfattningsvis följande iakttagelser gjorts och synpunkter framkommit. Vid var och en av de polismyndigheter och åklagarkammare, där granskningen genomförts, har det under den aktuella tidsperioden genomförts flera förundersökningar av mycket hög kvalitet. Många av anmälningarna har skett lång tid efter händelsen. Ökad tidsrymd mellan brottet och anmälan medför ofta negativa konsekvenser för utredningen om brottet, framförallt i fråga om bevisläget. Det har därför stor betydelse att anmälan görs skyndsamt. En tredjedel av de granskade anmälningarna har gjorts utom kontorstid. Det finns mot denna bakgrund skäl att framhålla vikten av att det oavsett tidpunkt på dygnet finns resurser samt erfaren och kunnig personal hos polis och åklagare som borgar för en hög kvalitet av utredningen i inledningsskedet. Åklagarinträde i ärenden rörande våldtäkt bör ske skyndsamt. I 60 % av de granskade åklagarledda ärendena har åklagarinträde skett inom ett dygn från anmälningstillfället. En nära samverkan mellan polis och åklagare på ett tidigt stadium har en avgörande betydelse för utredningens resultat. Det är värdefullt om åklagaren i vissa fall informeras om ett ärende om våldtäkt redan innan någon är skäligen misstänkt och därvid ges möjligheten att överta förundersökningsledningen eller besluta om att tills vidare informeras i ärendet. Skriftliga direktiv och muntliga direktiv som dokumenterats i akten har funnits i något mer än hälften av ärendena. En förundersökning rörande allvarliga brott, såsom våldtäkt, bör föranleda täta kontakter mellan utredaren och förundersökningsledaren. De direktiv som ges bör dokumenteras i akten. Husrannsakan och brottsplatsundersökning bör genomföras i större omfattning än vad granskningen utvisat för erhållande av ett beslutsunderlag med hög kvalitet. Det är av största vikt att det vid dessa un-

8 RAPPORT 5 (64) dersökningar görs bevisbeslag av alla de föremål som kan tänkas få betydelse i utredningen. Rutiner för bevisbeslag bör skapas. Målsägandebiträde har förordnats i 29 % av de granskade åklagarledda ärendena. I de polisledda ärendena har målsägandebiträde inte förordnats. Det råder en stark presumtion för att målsägandebiträde skall förordnas i en förundersökning som rör brott enligt 6 kap. brottsbalken. Målsägandebiträde borde ha förordnats i större utsträckning. ation beträffande samtycke till läkarundersökning och inhämtande av läkarintyg/rättsintyg m.m. föreligger i ett mindre antal av de granskade ärendena. Sådant samtycke bör för en rationell förundersökning aktualiseras i anslutning till anmälningstillfället och dokumenteras. Förhör med målsäganden är en av tyngdpunkterna i förundersökningar om våldtäkt och blir ofta åklagarens huvudsakliga bevisning vid ett åtal. Det är därför av särskilt stor betydelse hur förhöret genomförs och dokumenteras. I ett mindre antal av de granskade ärendena har videoupptagningar vid förhör skett. Sådana upptagningar bör äga rum i ökad omfattning. I ett antal av de granskade ärendena har den misstänkte inte förhörts. Förhör med den misstänkte borde ha skett i flera av ärendena. Ett antal av de förhör som hållits med den misstänkte borde ha varit mer ifrågasättande. I ett fåtal av de granskade ärendena har den misstänkte varit häktad. I våldtäktsutredningar föreligger en presumtion för häktning av den misstänkte. Sådant tvångsmedel bör övervägas i större omfattning. Förhörsledarens och undersökningsledarens kunskaper, erfarenhet och engagemang har en avgörande betydelse för utredningen. I ett fåtal ärenden har en längre beslutsmotivering förekommit då ärendet lagts ned. Ett utförligt nedläggningsbeslut kan i vissa fall på ett bättre sätt förklara för målsäganden varför ärendet inte förts till åtal. Det kan många gånger vara att föredra att förhörsledaren och/eller åklagaren personligen underrättar målsäganden om ett avskrivningsbeslut och innebörden av detta. Varje förundersökning skall bedrivas så långt som erfordras för att skapa ett fullödigt beslutsunderlag för förundersökningsledaren att ta ställning i åtalsfrågan eller till nedläggning av förundersökningen, d.v.s. vänd på alla stenar som har betydelse för utredningen.

9 RAPPORT 6 (64) 1 Inledning Riksåklagaren (RÅ) och Rikspolisstyrelsen (RPS) har den 5 september 2000 beslutat att genomföra gemensamma inspektioner inom ett antal verksamhetsområden. Syftet med inspektionerna har varit att fördjupa kontrollen av kvaliteten i vissa typer av brottsutredningar och att följa upp hur samarbetet mellan de båda organisationerna fungerar vid handläggningen av enskilda ärenden. Tre sådana gemensamma inspektioner har därefter genomförts. Resultaten av dessa inspektioner har redovisats i rapporter. RÅ och RPS har beträffande utfallet av de genomförda gemensamma och samtidiga inspektionerna uttalat att de har resulterat i mycket bra underlag för iakttagelser och synpunkter. Rapporterna har varit väl ägnade att läggas till grund för det löpande förbättringsarbetet inom de båda organisationerna. Det gemensamma utredningsarbetet har dessutom inneburit en ny dimension i samverkan mellan polis och åklagare. 1.1 Uppdraget RÅ och RPS beslutade den 4 oktober 2004 att ytterligare en inspektion i serien av gemensamma och samtidiga inspektioner skulle genomföras. Den skulle avse en granskning av brottsutredningar rörande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år, bilaga 1. Huvudsyftet med inspektionen är att analysera om kvalitet och handläggningsrutiner i utredningarna uppfyller de krav som kan ställas och att upptäcka eventuella systematiska brister m.m. Fr.o.m. den första januari 2005 har den centrala förvaltningsmyndigheten Riksåklagaren slagits ihop med åklagarorganisationen till en myndighet,. I denna rapport används genomgående den äldre benämningen Riksåklagaren. 1.2 Inspekterade polismyndigheter och åklagarkammare Inspektionen har genomförts genom besök på Polismyndigheten i Västernorrlands län och Åklagarkammaren i Sundsvall den 14 och den 15 september 2004, Polismyndigheten i Blekinge län och Åklagarkammaren i Karlskrona den oktober 2004, Polismyndigheten i Jönköpings län och Åklagarkammaren i Jönköping den 1 4 november 2004 samt Polismyndigheten i Dalarna och Åklagarkammaren i Falun den november 2004.

10 RAPPORT 7 (64) 1.3 Inspektionsgruppen Inspektionen har utförts av två inspektionsgrupper, utsedda av RPS respektive RÅ. Den av RPS utsedda inspektionsgruppen har letts av polismästaren Lars Berg, Polismyndigheten i Västra Götaland, med kommissarien vid Polismyndigheten i Skåne Kaicy Nordin, kriminalinspektören vid Polismyndigheten i Stockholms län Jörgen Lindeberg och kriminalinspektören Harriet Persson, Polismyndigheten i Västra Götaland som inspektionsdeltagare. Inspektören Karina Lundström vid Rikspolisstyrelsen har medverkat i granskningsarbetet. Den av RÅ utsedda inspektionsgruppen har letts av vice överåklagaren Birgitta Fernqvist, Utvecklingscentrum Göteborg, och har i övrigt bestått av chefsåklagaren Barbro Jönsson, Åklagarkammaren i Uddevalla, kammaråklagaren Håkan Larsson, Första åklagarkammaren i Göteborg, och kammaråklagaren Lena Medelius, Andra åklagarkammaren i Göteborg. Polisgruppen och åklagargruppen benämns här inspektionsgruppen. 1.4 Urval Inför inspektionen gjordes ett urval ur Polisens anmälningssystem RAR och åklagarväsendets diarium Brådis avseende registrerade brottsmisstankar gällande våldtäkt mot person 15 år eller äldre. Inspektionen skulle omfatta cirka 75 ärenden. Det bestämdes att granskningen skulle avse samtliga avslutade beslut avseende våldtäkt och grov våldtäkt (endast fullbordade brott) under tiden oktober 2003 september Fyra kammare med korresponderande fyra polismyndigheter valdes ut. Antalet granskade ärenden uppgick till 109, varav 107 granskade förundersökningar. Av de granskade förundersökningarna var 79 åklagarledda och 28 polisledda. 1.5 Metod Inför inspektionstillfällena har respektive myndighet anmodats att ta fram de ärenden som skulle granskas. Vidare skulle allt material t.ex. diarieblad, beslut, förundersökningsprotokoll, eventuella domar och övrig information av olika slag som arkiverats hos polisen, åklagaren eller annan myndighet finnas tillgängligt. Lokala överenskommelser mellan polismyndigheterna och åklagarkamrarna angående fördelningen av förundersökningsledarskapet och eventuella andra lokala överenskommelser eller bestämmelser rörande våldtäktsbrott skulle också tas fram. Andra handlingar m.m., vilka inspektionsgruppen borde känna till, skulle vidare finnas tillgängliga. Under granskningens gång har det framgått att underlaget i vissa av de tillgängliga akterna troligtvis inte har varit helt komplett. Inspektionsgruppens

11 RAPPORT 8 (64) bedömning är dock att denna omständighet inte haft någon avgörande betydelse för granskningen. Inför granskningsarbetet framställdes gemensamt en mall som granskarna skulle följa i varje enskilt ärende. Mallen bifogas, bilaga 2. Granskningen har utgått från det material i ärendena som tagits fram enligt ovan angivna begäran. Intervjuer med handläggande åklagare och polis har i enlighet med direktiven inte genomförts. Åklagargruppen har inriktat granskningen på de ärenden i vilka åklagare fattat beslut och polisgruppen de polisiära åtgärderna i dessa. Polisgruppen har vidare granskat de ärenden i vilka polisen fattat avslutande beslut. Grupperna har därefter gemensamt diskuterat de granskade ärendena och de iakttagelser som gjorts vid granskningen. De bedömningar som nedan redovisas är gruppernas gemensamma. De gemensamma synpunkterna anges i fortsättningen som inspektionsgruppens. Vid besöken har företrädare för respektive myndighet och åklagarkammare intervjuats om verksamhetens organisation och samverkan mellan myndigheterna beträffande aktuella brott. 2 Bakgrund Ett grundläggande medborgarkrav är att brottsutredningar genomförs effektivt, med hög kvalitet och med adekvat skyndsamhet. RPS och RÅ ansvarar övergripande för att personal som arbetar med att utreda brott har hög kompetens, ändamålsenliga arbetsmetoder och effektiva hjälpmedel i sitt arbete för att utreda brott. Brottsutredningsverksamheten är en för polisen och åklagarväsendet gemensam uppgift. Det är väsentligt att verksamheten bedrivs i nära samverkan och att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras. Utvecklingssamarbetet mellan åklagarväsendet och polisen är därför inriktat på att finna arbetsformer och arbetsmetoder som gör det möjligt att med hög kvalitet nå en högre lagföring. Av statistik från polisen/brottsförebyggande rådet (BRÅ) avseende under år 2003 anmälda brott och personuppklarade brott kan noteras att antalet anmälda sexualbrott ökar. Anmälda våldtäkter 2003 uppgick i riket till 2.565, varav mot person femton år eller äldre. Personuppklarade brott avseende våldtäkter uppgick samma år till 310 i riket (12 %), varav 258 mot person 15 år eller äldre (11%), se bilaga 3. Av RÅ:s statistik, se bilaga 4, framgår att lagföringsprocenten för sexuella övergrepp mot vuxna varit låg under mätperioden , även om den ökat något under 2003 och Den låga lagföringen och olika förhållanden som kan vara orsaken till denna har uppmärksammats i olika sammanhang och från olika infallsvinklar de senaste åren. Regeringen, RÅ och RPS har i

12 RAPPORT 9 (64) anledning av den låga lagföringen framhållit åtgärder för att öka densamma. Se vidare härom nedan under Denna granskning är ett led i ansträngningarna att finna förbättrade metoder vid handläggningen och att öka utredningskvaliteten i våldtäktsärenden i syfte att höja lagföringen. 2.1 Allmänt Att utreda våldtäktsbrott kan vara komplicerat. Det finns sällan åsyna vittnen. Det är inte ovanligt att målsägandens och den misstänktes uppgifter om händelsen är motsägelsefulla, det vill säga att ord står mot ord. Teknisk bevisning och annan stödbevisning har därför ofta i dessa ärenden mycket stor betydelse. Brottets karaktär kan därtill medföra att målsäganden utsatts för sådant trauma att det kan vara svårt för henne eller honom att medverka fullt ut i utredningen. Ett målsägandebiträde, en särskild företrädare för barn eller stödperson fyller därför i dessa ärenden en särskilt viktig funktion. När en våldtäkt inträffat tar omgivningen ibland ställning i saken utan att ha tillgång till fakta i ärendet. Detta kan påverka målsäganden, vittnen och den misstänkte, vilket i sin tur kan innebära svårigheter vid utredningsarbetet. I sammanhanget kan inte heller bortses från att det förekommer osanna anmälningar om våldtäkt, vilket inspektionsgruppen har sett några exempel på. Det är självfallet ett trauma för en målsägande som utsatts för brott att inte få gärningsmannen lagförd. Det är naturligtvis också allvarligt att någon falskeligen anklagas för ett brott som denne inte begått. Det är bl.a. mot bakgrund av vad som nu anförts synnerligen viktigt att utredningsarbetet görs så grundligt att ett fullgott beslutsunderlag föreligger för att ta ställning till förundersökningens fortsatta bedrivande eller avslutande. På dessa grunder krävs det ofta särskilda utredningsinsatser när någon har anmält en våldtäkt. Som kommer att framgå längre fram i denna rapport finns det vid alla granskade polismyndigheter och åklagarkammare exempel på när sådana insatser har fungerat väl och utredningar har lett till att en gärningsman har identifierats och dömts för brottet. I andra fall har utredningen inte nått hela vägen fram, dvs. utredningar har lagts ner med sådana motiveringar som inte utesluter att ett brott har begåtts. 2.2 Upptaktsmöte Den 9 och den 10 september 2004 anordnade RÅ och RPS ett upptaktsmöte i Kalmar med syfte att inför inspektionen inhämta synpunkter från operativa

13 RAPPORT 10 (64) poliser och åklagare beträffande handläggningen m.m. av våldtäktsärenden. Vid mötet deltog poliser och åklagare med erfarenhet av denna brottskategori från olika polismyndigheter och åklagarkammare i landet. Mötet leddes av Birgitta Fernqvist och Lars Berg. 3 Styrdokument m.m. 3.1 Budgetpropositionen I budgetpropositionerna för 2003 (2002/03:1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet) och 2004 (2003/04:1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet) framgår att målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. I budgetpropositionen för 2003, angivna utgiftsområde, anförs att det övergripande målet för åklagarväsendet är att se till att den som har begått brott lagförs. Regeringens uppfattning är att det är angeläget att den inom åklagarväsendet kvantitativa uppföljningen kombineras med kvalitativa uppföljningar och studier av de resultat som uppnås inom organisationen. I budgetpropositionen för 2004, avseende samma utgiftsområde, anges att målet för verksamhetsområdet Utredning och lagföring är att verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och att fler brott skall leda till lagföring. I budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet) formuleras samma mål för Utredning och lagföring som året innan. Under detta verksamhetsområde sägs att det är angeläget att myndigheterna på området fördjupar sitt samarbete. En viktig fråga för regeringen är att minska risken för att människor utsätts för våldsbrott. Särskilt gäller det våld mot utsatta grupper. Därför skall våldsbrott mot kvinnor och barn uppmärksammas särskilt av myndigheterna. Denna brottslighet är i stor utsträckning dold. Det gör att den måste förebyggas och bekämpas med nya metoder och betydande inslag av samverkan mellan olika aktörer. Det är vidare nödvändigt att ge stöd åt dem som drabbas. 3.2 Regleringsbrev I regleringsbrevet för budgetåret 2004 tas avseende polisorganisationen upp att inom verksamhetsområde Utredning och lagföring skall verksamheten bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring. I regleringsbrevet sägs vidare att åklagarorganisationen skall genom fortsatt verksamhetsutveckling säkerställa att åklagarnas brotts-

14 RAPPORT 11 (64) bekämpning effektiviseras främst när det gäller bl.a. vålds- och sexualbrott, särskilt brott mot kvinnor och barn. 3.3 Riksåklagarens verksamhetsplan m.m. RÅ har i verksamhetsplanen för åklagarorganisationen 2003 angett som mål att lagföringen skall öka och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen. I verksamhetsplanen för åklagarorganisationen 2004 har RÅ anfört att för bl.a. brottstypen sexualbrott mot kvinnor skall verksamhetsmålet gälla att lagföringen skall öka vid samtliga myndigheter. Beträffande kvalitet i brottsutredningsverksamhet och processföring skall åklagarmyndigheterna fortsätta att genomföra de åtgärder som finns upptagna i de under 2003 upprättade planerna härför. 3.4 Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar och verksamhetsplan 2004 RPS planeringsförutsättningar för åren 2004, 2005 och 2006 innehåller precisering och utveckling av de mål och riktlinjer som regeringen lägger fast för polisverksamheten. RPS och polismyndigheterna beslutar sin verksamhet utifrån dessa förutsättningar i verksamhetsplaner. I planeringsförutsättningarna gör RPS bl.a. bedömningen att en trend som är viktig att beakta vad gäller framtida krav på Polisen är att det finns en risk för en fortsatt långsam förskjutning i brottsligheten från tillgreppsbrott till våldsbrott. Vidare framhålls att Polisen utöver andra preventiva åtgärder också bör bedriva brottsförebyggande arbete mot mera generella problembilder i samhället såsom våld mot kvinnor och barn. Som ett viktigt område för verksamhetsutveckling anges vidare det av statsmakterna prioriterade området gällande vålds- och sexualbrott och brott mot kvinnor och barn. Som RPS långsiktiga nationella verksamhetsmål t.o.m för verksamhetsgrenen Utredning och lagföring gäller enligt planeringsförutsättningarna bl.a. att det till åklagare redovisade antalet våldsbrottsärenden ska fortlöpande öka och vid utgången av år 2006 på nationell nivå vara minst femton procent högre än medelvärdet för åren Därvid framhålls att polisens samarbete med åklagarmyndigheten ska vidareutvecklas och breddas i det operativa arbetet och för att kvalitetssäkra utredningsverksamheten. I RPS verksamhetsplan för 2004 anges att RPS skall medverka till att uppklaringen ökar och att fler ärenden redovisas till åklagaren varvid utredningsarbetet och förundersökningsledning skall effektiviseras. RPS skall vidare genom metodutveckling tillsammans med polismyndigheterna stärka Polisens möjligheter att uppdaga och utreda våldbrottslighet.

15 RAPPORT 12 (64) 3.5 Utredningar m.m Pågående utredningar och projekt Regeringen gav den 15 juni 2004 i uppdrag åt jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström att: - analysera vilka faktorer som kan bidra till att sexuella övergrepp inte anmäls, - föreslå strategier och åtgärder som kan öka benägenheten att anmäla sexuella övergrepp, - undersöka hur den som har utsatts för sexuellt övergrepp upplever brottsutredningen och den fortsatta rättsprocessen samt - överväga och ge förslag på vad som kan göras för att minska påfrestningarna på målsäganden i hela rättsprocessen med bibehållna krav på rättssäkerhet. Utredningsuppdraget fokuserar på målsäganden och bl.a. betydelsen av att brott anmäls och lagförs i ett fungerande rättssamhälle. I utredningsuppdraget ingår även att ta i beaktande de ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor som finns i samhället och bör utgå från ett könsmaktsperspektiv. Utredningsuppdraget skall redovisas senast den 15 augusti Ett projekt pågår inom BRÅ avseende kartläggning av den polisanmälda våldtäktsbrottsligheten. Frågor som kommer att belysas i kartläggningen är bl.a. relationen mellan offer och gärningsmän, offrens och gärningsmännens ålder, var de har träffats och var brottet har begåtts, om det funnits alkohol med i bilden, om det har varit flera gärningsmän inblandade och om offret har fått fysiska skador. Vidare kommer det att redovisas hur stor andel av de anmälda våldtäkterna som är överfallsvåldtäkter relaterade till nöjeslivet respektive hur stor andel som begåtts inom nära relationer. I kartläggningen ingår samtliga anmälningar av fullbordade våldtäkter från åren 1995 och Inom ramen för projektet ingår även att analysera vilka orsakerna kan vara till den ökning av anmälda våldtäkter som har skett de senaste decennierna. Projektet kommer att redovisas i en rapport. Datum för när rapporten kommer att publiceras är inte bestämt Granskning vid dåvarande i Stockholm av vissa förundersökningar beträffande våldtäkt Överåklagaren vid dåvarande i Stockholm beslutade 2004, inom ramen för sin tillsynsverksamhet, att en granskning av handläggningen av vissa anmälningar om misstänkt våldtäkt skulle genomföras. Granskningen var föranledd av synpunkter som framförts i debattinlägg under våren Granskningen avsåg ärenden angående fullbordade våldtäkter som kommit in under år 2001 till dåvarande 3: e och 4: e åklagarkammaren i Stockholm. Granskningen har resulterat i en rapport (Dnr /0344).

16 RAPPORT 13 (64) I rapporten har bl.a. konstaterats att det förelegat brister avseende förordnande av målsägandebiträde och dokumentation. Betydelsen av konfronterande förhör och åklagarens närvaro vid förhör har noterats. Vikten av korrekt och utförlig beslutsmotivering har poängteras. 4 Utbildning 4.1 Inom polisväsendet I december 1997 fick RPS i uppdrag att leda ett myndighetsgemensamt uppdrag gällande fortbildning av personal inom bl.a. rättsväsendet angående mäns våld mot kvinnor. En referensgrupp bildades bestående av bl.a. Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen. I slutrapporten föreslogs att ett centralt studiematerial skulle produceras. Studiematerialet som var färdigt i december 2000 innehåller bland annat ett avsnitt som handlar om att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och ett annat som handlar om samverkan mellan myndigheterna. De övriga avsnitten är yrkesspecifika, där polis och åklagare har ett gemensamt kapitel. Detta utbildningsmaterial distribuerades till samtliga polismyndigheter och åklagarkammare som därefter fick sätta ihop ett eget utbildningsprogram Grundutbildning Vid samtliga tre polisutbildningar, Polishögskolan (PHS) i Sörentorp, Polisutbildningen vid Umeå universitet och Polisutbildningen i Växjö genomförs under fjärde utbildningsterminen kursen Våld i nära relationer under sju alternativt sex veckor. Kursen tar bl.a. upp det fysiska och psykiska våldets uppkomst och vidmakthållande i beroendesituationer, brottsplatsundersökning, bevissäkring, dokumentation, förhörsteknik och brottsoffers ställning och rättigheter. Kunskap om brottsoffer och färdigheter i förhörsteknik förmedlas genom hela utbildningen. Vid PHS genomförs under termin tre en kurs som benämns Utredningar II. Kursen som pågår i åtta veckor tar bl.a. upp betydelsen av kvalitet i polisens förstahandsåtgärder, rättskedjeperspektivet, tvångsmedel och förhörs- och vittnespsykologi Vidareutbildning PHS vidareutbildning har sedan slutet av 1980-talet bestått av utbildningar för personal inom polisen som utreder olika former av våld, främst inriktat

17 RAPPORT 14 (64) på barn. I många av polismyndigheterna är det samma utredare som utreder brott mot barn som utreder våldtäkter. I början av 2000-talet omarbetades kursen Våld mot barn och omfattar nu 32 dagar fördelade under två år. Även åklagare kan gå utbildningen. Kursdeltagarna skall efter utbildningen bl.a. kunna driva förundersökningen framåt både självständigt och tillsammans med förundersökningsledaren samt kunna förebygga och hantera de påfrestningar som arbetet kan medföra. Under år 2004 har PHS arbetat med att ta fram vidareutbildningar som handlar om familjevåld och våld i nära relationer samt hot- och riskbedömningar i dessa sammanhang samt inom brottsofferområdet. Tanken är att dessa utbildningar kommer att starta under år Polisutbildningen vid Umeå universitet har ingen vidareutbildning inom dessa områden och Polisutbildningen i Växjö har inte några vidareutbildningar. 4.2 Inom åklagarväsendet RÅ har sedan ett antal år särskilt riktat fokus mot brott gällande sexuella övergrepp. I grundutbildningen, åklagarkurs III, ingår ett avsnitt om övergrepp mot barn och ett avsnitt om förhör i sådana utredningar. I nästa kursomgång kommer ett avsnitt om våldtäkt mot vuxna att läggas in i utbildningen. RÅ gav i juli 2001 ett särskilt uppdrag åt Överåklagaren vid dåvarande i Stockholm att utreda vissa frågor gällande sexuella övergrepp mot barn. Överåklagaren skulle inom ramen för sin tillsynsverksamhet granska handläggningen av samtliga ärenden gällande sexuella övergrepp mot barn som kommit in till tre kammare under år I uppdraget ingick att göra en kartläggning och analys av vad som förevarit i respektive ärende och av de beslut som fattats i ärendet. Vidare ingick att analysera vilka åtgärder som borde övervägas i fråga om arbetsformer och arbetsmetoder i syfte att förbättra kvaliteten. En redovisning skulle ske av eventuella generella slutsatser från granskningen och analysen som kunde vara av betydelse för den framtida brottsbekämpningen av sexuella övergrepp mot barn. Uppdraget redovisades den 29 november 2001 (dnr /0864). RÅ gav den 30 september 2002 liknande uppdrag till övriga åklagarmyndigheter. Redovisningarna låg därefter som grund för en chefsutbildning under våren RÅ anordnade vidare, den 24 augusti 2004, ett specialistseminarium om sexualbrott. Seminariet behandlade sexualbrott mot såväl barn som vuxna.

18 RAPPORT 15 (64) Under våren 2005 genomför Utvecklingscentrum Umeå i samverkan med Åklagaravdelningen och Utvecklingscentrum Göteborg att genomföra utbildning avseende ändringarna i 6 kap. brottsbalken, som träder i kraft den 1 april Granskningen Den granskning som gjorts är baserad på tillgängliga handlingar i akterna och diarieblad från Brådis och RAR/DUR-Två. Detta innebär att det kan ha genomförts fler åtgärder än vad som framgått av tillgängliga dokument. Sammanfattande tabell över granskade ärenden m.m. finns under avsnitt 5.1.

19 RAPPORT 16 (63) Sid 5.1 Sammanfattning av antal granskade ärenden och beslut Sundsvall Karlskrona Jönköping Falun Summa Granskade ärenden Granskade förundersökningar (FU) åklagarledda polisledda FU ej inledd x) - 3 åklagarbeslut x) - 2 polisbeslut Beslut att inleda FU inom ett dygn polisbeslut åklagarbeslut Lagföring/åtal 5 3 xx) Lagföring/dom Överprövningsärenden xxx) 4 Pågående FU 2 (P) (Å) 3 Nedlagda FU åklagarbeslut xi) 63 polisbeslut brott kan ej styrkas Å9/P- Å16/P- Å13/P3 Å15/ P1 ej spaningsresultat -/P2 -/P5 -/P2 -/P1 P10 ej anledning antaga att brott som hör under Å2/P - - Å3/P - Å3/P - Å53/P4 något brott synes ej ha inträffat - - -/P3 - P3 annat - - -/P1 -/P1 P2 brott föreligger inte - - Å1/P1 - Å1/P1 gärningsman okänd Å1/- Å1 går uppenbarligen inte att utreda -/P P1 spaningsuppslag saknas /P1 P1 misstänkt oskyldig - - Å1/ - - Å1 misstänkt lämnat landet Å1/- Å1 grund kan ej utläsas -/P4 -/P2 - P1 P7 Förhör med Mt ej genomfört 4 FU 9 FU 3 FU 5 FU 21 Förhör med Mä ej genomfört FU - 1 Målsägandebiträde har förordnats 5 FU 6 FU 5 FU 7 FU 23 P = Polisbeslut Å = Åklagarbeslut FU = Förundersökning Mt = Misstänkt Mä = Målsägande x) I ett ärende, som omfattar fyra K-anmälningar, beslutar åklagare att inte inleda förundersökning, avseende en K-anmälan (motanmälan). xx) I samband med granskningen upptäcktes en förundersökning, som lett till dom för bl a våldtäkt. Ärendet hade felkodats som grov kvinnofridskränkning. Ärendet har inte granskats, men domen har medtagits. xxx) Ett ärende avser omprövning av åklagare. xi) Avser misstänkta personer Å8

20 RAPPORT 17 (64) 5.2 Polismyndigheten i Västernorrlands län och Åklagarkammaren i Sundsvall Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Västernorrlands län Av Polismyndighetens verksamhetsplan för 2004 framgår bl.a. följande: Verksamhetsidé - Vi främjar rättvisa och trygghet genom att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, skydda, hjälpa och ställa till rätta. - Vi ska tillsammans med allmänheten och andra samhällsorgan förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. - Vi är samhällets yttersta resurs när brott och störningar inträffar och ska då ingripa snabbt, konsekvent och professionellt med beaktande av rättssäkerheten. - Vi ska ge allmänheten god service samt snabb och korrekt ärendehandläggning genom att ha en hög tillgänglighet och vara lyhörda för de krav och önskemål som framförs, samt i all möjlig utsträckning lämna råd, stöd och upplysningar. Polismyndighetens mål/inriktning - särskilt kränkande och prioriterade brott Kampen mot våldsbrott - särskilt våld mot kvinnor och barn - ska prioriteras. Resultatområde våldsbrott - Våld mot kvinnor, övergrepp mot barn och familjerelaterad våldsbrottslighet skall minska. Målet är också att fler gärningsmän inom våldsbrottsområdet ska lagföras. Fokusområden brottsoffer Stödet till och skyddsåtgärder för brottsoffer och vittnen ska utvecklas. Från och med 2004 ska inom två veckor efter anmälningstillfället alltid en förnyad kontakt tas med alla som utsatts för våldsbrott och integritetskränkande tillgreppsbrott, utom i de fall då det är helt överflödigt. Fokusområden våld mot kvinnor i nära relation Den för polismyndigheten och åklagarkammaren gemensamma handlingsplanen för våld mot kvinnor ska vara utgångspunkten för allt arbete inom brottsområdet. Det eftersträvas att öka lagföringen inom detta område. Andelen ärenden som redovisas till åklagare, i förhållande till antalet inkomna brottsärenden, ska öka och vid utgången av år 2004 vara fler än genomsnittet för år Utredning och lagföring - Andelen till åklagare redovisade ärenden ska öka och kvaliteten ska vara så hög att de hos åklagaren kan utgöra tillräcklig

Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Gemensam inspektion Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Polismyndigheten i Västernorrlands län Åklagarkammaren i Sundsvall Polismyndigheten

Läs mer

Gemensam inspektion. Uppföljande granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Gemensam inspektion. Uppföljande granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Gemensam inspektion Uppföljande granskning av brottsutredningar avseende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Polismyndigheten Dalarna Åklagarkammaren i Falun Polismyndigheten i Gävleborgs

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Tillsynsrapport Våldtäkt mot vuxen

Tillsynsrapport Våldtäkt mot vuxen 1 Tillsynsrapport Våldtäkt mot vuxen Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:4 Utvecklingscentrum Göteborg 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0821 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-03-27 Dnr 14-2013 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Rapport

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Rapport Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och Rapport Utvecklingscentrum Göteborg Februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning... 9

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64)

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64) Datum Sida 2013-12-11 1 (5) Ert dnr Dnr Ju2013/6806/L4 EBM A-2013/0625 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors

PROTOKOLL. Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april Justitieombudsmannen Cecilia Renfors PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 1643-2015 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Helsingborg, den 21 april 2015 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Grov kvinnofridskränkning. Tillsynsrapport

Grov kvinnofridskränkning. Tillsynsrapport Grov kvinnofridskränkning Tillsynsrapport RättsPM 2006:8 Utvecklingscentrum Göteborg Maj 2006 GRANSKNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BROTTET GROV KVINNOFRIDSKRÄNKNING 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 1. INLEDNING...6

Läs mer

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg 2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg Den 1 januari 2006 infördes en ny ordning för utfärdande av rättsintyg. Syftet var att höja kvaliteten på rättsintygen. Grunden för den nya ordningen är lagen (2005:225)

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion av Polismyndigheten Dalarna och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, den 3 5 september 2012

PROTOKOLL. Inspektion av Polismyndigheten Dalarna och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, den 3 5 september 2012 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger Datum 2012-11-30 Dnr 4307-2012 Sid 1 (6) Inspektion av Polismyndigheten Dalarna och Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Falun, den 3 5 september 2012

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Barn som misstänks för brott

Barn som misstänks för brott Cirkulärnr: 10:48 Diarienr: 10/3262 Handläggare: Sara Roxell Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst Datum: 2010-07-01 Mottagare: Socialnämnd eller

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Tillsynsrapport Rån mot barn

Tillsynsrapport Rån mot barn Tillsynsrapport Rån mot barn Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:6 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-22 (dnr ÅM-A 2012/0791) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden

Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Domstolarnas prövning av åklagarbeslut i kontaktförbudsärenden Rapport över granskning av samtliga ärenden under perioden 2011-10-01 2013-09-30 RättsPM 2015:3 Utvecklingscentrum Göteborg Juni 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(7) Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1998:57) om gallring, överlämnande och

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 43-2016 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Göteborg 1. SAMMANFATTNING Åklagarkammaren i Göteborg har överlag

Läs mer

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor

Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Utdrag ur NCK-rapport 2010:04 / ISSN 1654-7195 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Aktuell brottsstatistik om mäns våld mot kvinnor Mattias Friström Aktuell brottsstatistik om mäns våld

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2014:649 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål; beslutade den

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av våldtäktsbrottet. Dir. 2014:123. Beslut vid regeringssammanträde den 28 augusti 2014

Kommittédirektiv. Översyn av våldtäktsbrottet. Dir. 2014:123. Beslut vid regeringssammanträde den 28 augusti 2014 Kommittédirektiv Översyn av våldtäktsbrottet Dir. 2014:123 Beslut vid regeringssammanträde den 28 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska bl.a. göra en översyn av våldtäktsbrottet, genomföra

Läs mer

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05

Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergs län Anmälda brott per kommun jan dec 2013 Kronobergs län Magnus Lundstedt, Taktisk ledning 2014 02 05 Polismyndigheterna i och KronoberK rgs län Anmälda brott per kommun jan dec 213 s län Magnuss Lundstedt, Taktisk ledning 214 2 5 Innehållsförteckning 1.Allmän beskrivning av rapporten... 2 2. Anmälda brott

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen

Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport Djurplågeri och brott mot djurskyddslagen Tillsynsrapport 2013:2 Utvecklingscentrum Malmö Januari 2013 2 1 Sammanfattning... 3 2 Arbetets bedrivande... 4 2.1 Projektorganisation... 4 2.2

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG

ADVOKAT KARL HENRIK ÖSTBERG Malmö den 15 januari 2017 Hovrätten över Skåne och Blekinge Box 846 201 80 Malmö Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag 556979-1980 Post- och besöksadress Regementsgatan 14, 211 42 Malmö 076-0066110 040-123

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 maj 2016 Ö 1121-15 KLAGANDE Dödsboet efter Anna Dahlbäck Ombud: Advokat MB MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Polisdatalag; utfärdad den 11 juni 1998. SFS 1998:622 Utkom från trycket den 24 juni 1998 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner

Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner Åklagarnas dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner Tillsynsrapport 2013:7 Utvecklingscentrum Malmö December 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Inspektion av Polismyndigheten i Blekinge län den 28 och 29 april 2014

Inspektion av Polismyndigheten i Blekinge län den 28 och 29 april 2014 BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2014-05-22 Dnr 1704-2014 Sid 1 (4) Inspektion av Polismyndigheten i Blekinge län den 28 och 29 april 2014 JO genomförde den 28 och 29 april 2014 en inspektion

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande.

skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande. RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1.5.1.471-2013 2013-08-15 SDN 2013-08-29 Handläggare: Lisbeth Oulis Telefon:08-508 01 696 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid

Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid Tillsynsrapport 2015:1 Utvecklingscentrumen Mars 2015 (dnr ÅM-A 2014/1375) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 mars 2005 Ö 610-05 KLAGANDE ZS SAKEN Utlämnande av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sverige, avd. 5, beslut

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 163-2015 och 165-2015 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet;

Läs mer