Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam inspektion. Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år"

Transkript

1

2

3

4 Gemensam inspektion Granskning av brottsutredningar avsende våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år Polismyndigheten i Västernorrlands län Åklagarkammaren i Sundsvall Polismyndigheten i Blekinge län Åklagarkammaren i Karlskrona Polismyndigheten i Jönköpings län Åklagarkammaren i Jönköping Polismyndigheten Dalarna Åklagarkammaren i Falun April 2005 RPS/ÅM 1/05

5 RAPPORT 2 (64) INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Uppdraget Inspekterade polismyndigheter och åklagarkammare Inspektionsgruppen Urval Metod BAKGRUND Allmänt Upptaktsmöte STYRDOKUMENT M.M Budgetpropositionen Regleringsbrev Riksåklagaren verksamhetsplan m.m Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar och verksamhetsplan Utredningar m.m Pågående utredningar och projekt Granskning vid dåvarande i Stockholm av vissa förundersökningar beträffande våldtäkt UTBILDNING Inom polisväsendet Grundutbildning Vidareutbildning Inom åklagarväsendet GRANSKNINGEN Sammanfattning av antal granskade ärenden och beslut Polismyndigheten i Västernorrlands län och Åklagarkammaren i Sundsvall Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Västernorrlands län Organisationen m.m. vid Åklagarkammaren i Sundsvall Lokal överenskommelse angående ledning av förundersökning Kort om de granskade ärendena Polismyndigheten i Blekinge län och Åklagarkammaren i Karlskrona Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Blekinge län Organisationen m.m. vid Åklagarkammaren i Karlskrona Lokal överenskommelse angående ledning av förundersökning Kort om de granskade ärendena Polismyndigheten i Jönköpings län och Åklagarkammaren i Jönköping Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Jönköpings län Organisationen m.m. vid Åklagarkammaren i Jönköping Lokal överenskommelse angående ledning av förundersökning Kort om de granskade ärendena Polismyndigheten i Dalarna och Åklagarkammaren i Falun Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Dalarna Organisationen m.m. vid Åklagarkammaren i Falun Lokal överenskommelse angående ledning av förundersökning Kort om de granskade ärendena...38

6 RAPPORT 3 (64) 6 SAMMANFATTANDE IAKTTAGELSER OCH SYNPUNKTER Allmänt Anmälningstillfället Inledande av förundersökning Åklagarinträde Direktiv Initiala åtgärder/reella tvångsmedel Kriminalteknisk undersökning/spårsäkring Förundersökningsåtgärder/målsäganden Målsägande under 18 år Målsägandebiträde Läkarundersökning av målsäganden och droganalys Målsägandeförhör Förundersökningsåtgärder/misstänkt Tvångsmedel Försvarare Förhör med den misstänkte Förundersökningsåtgärder/vittnen m.m Beslut Nedläggningsbeslut Besöksförbud Överprövning före granskningstillfället Åtal Handläggningstiden Överprövning till följd av granskningen Avslutning Bilagor Bilaga 1 Rikspolisstyrelsens och Riksåklagarens beslut med direktiv för inspektion av brottsutredningar avseende våldtäkt Bilaga 2 Mall använd vid granskningen Bilaga 3 Statistik rörande anmälda brott m.m. avseende våldtäkt och grov våldtäkt per polismyndighet åren Bilaga 4 Statistik Beslut fattade av åklagare 2004 Bilaga 5 Utdrag relevant författningstext m.m.

7 RAPPORT 4 (64) Sammanfattning Riksåklagaren och Rikspolischefen beslutade den 4 oktober 2004 om en gemensam och samtidig inspektion av ärenden gällande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år. Granskningen skulle avse utredningar vid Polismyndigheten i Västernorrlands län och Åklagarkammaren i Sundsvall, Polismyndigheten i Blekinge län och Åklagarkammaren i Karlskrona, Polismyndigheten i Jönköping och Åklagarkammaren i Jönköping samt Polismyndigheten i Dalarna och Åklagarkammaren i Falun. Cirka 100 ärenden, i vilka avslutande beslut meddelats under tiden oktober 2003 september 2004, har granskats. Vid granskningen har sammanfattningsvis följande iakttagelser gjorts och synpunkter framkommit. Vid var och en av de polismyndigheter och åklagarkammare, där granskningen genomförts, har det under den aktuella tidsperioden genomförts flera förundersökningar av mycket hög kvalitet. Många av anmälningarna har skett lång tid efter händelsen. Ökad tidsrymd mellan brottet och anmälan medför ofta negativa konsekvenser för utredningen om brottet, framförallt i fråga om bevisläget. Det har därför stor betydelse att anmälan görs skyndsamt. En tredjedel av de granskade anmälningarna har gjorts utom kontorstid. Det finns mot denna bakgrund skäl att framhålla vikten av att det oavsett tidpunkt på dygnet finns resurser samt erfaren och kunnig personal hos polis och åklagare som borgar för en hög kvalitet av utredningen i inledningsskedet. Åklagarinträde i ärenden rörande våldtäkt bör ske skyndsamt. I 60 % av de granskade åklagarledda ärendena har åklagarinträde skett inom ett dygn från anmälningstillfället. En nära samverkan mellan polis och åklagare på ett tidigt stadium har en avgörande betydelse för utredningens resultat. Det är värdefullt om åklagaren i vissa fall informeras om ett ärende om våldtäkt redan innan någon är skäligen misstänkt och därvid ges möjligheten att överta förundersökningsledningen eller besluta om att tills vidare informeras i ärendet. Skriftliga direktiv och muntliga direktiv som dokumenterats i akten har funnits i något mer än hälften av ärendena. En förundersökning rörande allvarliga brott, såsom våldtäkt, bör föranleda täta kontakter mellan utredaren och förundersökningsledaren. De direktiv som ges bör dokumenteras i akten. Husrannsakan och brottsplatsundersökning bör genomföras i större omfattning än vad granskningen utvisat för erhållande av ett beslutsunderlag med hög kvalitet. Det är av största vikt att det vid dessa un-

8 RAPPORT 5 (64) dersökningar görs bevisbeslag av alla de föremål som kan tänkas få betydelse i utredningen. Rutiner för bevisbeslag bör skapas. Målsägandebiträde har förordnats i 29 % av de granskade åklagarledda ärendena. I de polisledda ärendena har målsägandebiträde inte förordnats. Det råder en stark presumtion för att målsägandebiträde skall förordnas i en förundersökning som rör brott enligt 6 kap. brottsbalken. Målsägandebiträde borde ha förordnats i större utsträckning. ation beträffande samtycke till läkarundersökning och inhämtande av läkarintyg/rättsintyg m.m. föreligger i ett mindre antal av de granskade ärendena. Sådant samtycke bör för en rationell förundersökning aktualiseras i anslutning till anmälningstillfället och dokumenteras. Förhör med målsäganden är en av tyngdpunkterna i förundersökningar om våldtäkt och blir ofta åklagarens huvudsakliga bevisning vid ett åtal. Det är därför av särskilt stor betydelse hur förhöret genomförs och dokumenteras. I ett mindre antal av de granskade ärendena har videoupptagningar vid förhör skett. Sådana upptagningar bör äga rum i ökad omfattning. I ett antal av de granskade ärendena har den misstänkte inte förhörts. Förhör med den misstänkte borde ha skett i flera av ärendena. Ett antal av de förhör som hållits med den misstänkte borde ha varit mer ifrågasättande. I ett fåtal av de granskade ärendena har den misstänkte varit häktad. I våldtäktsutredningar föreligger en presumtion för häktning av den misstänkte. Sådant tvångsmedel bör övervägas i större omfattning. Förhörsledarens och undersökningsledarens kunskaper, erfarenhet och engagemang har en avgörande betydelse för utredningen. I ett fåtal ärenden har en längre beslutsmotivering förekommit då ärendet lagts ned. Ett utförligt nedläggningsbeslut kan i vissa fall på ett bättre sätt förklara för målsäganden varför ärendet inte förts till åtal. Det kan många gånger vara att föredra att förhörsledaren och/eller åklagaren personligen underrättar målsäganden om ett avskrivningsbeslut och innebörden av detta. Varje förundersökning skall bedrivas så långt som erfordras för att skapa ett fullödigt beslutsunderlag för förundersökningsledaren att ta ställning i åtalsfrågan eller till nedläggning av förundersökningen, d.v.s. vänd på alla stenar som har betydelse för utredningen.

9 RAPPORT 6 (64) 1 Inledning Riksåklagaren (RÅ) och Rikspolisstyrelsen (RPS) har den 5 september 2000 beslutat att genomföra gemensamma inspektioner inom ett antal verksamhetsområden. Syftet med inspektionerna har varit att fördjupa kontrollen av kvaliteten i vissa typer av brottsutredningar och att följa upp hur samarbetet mellan de båda organisationerna fungerar vid handläggningen av enskilda ärenden. Tre sådana gemensamma inspektioner har därefter genomförts. Resultaten av dessa inspektioner har redovisats i rapporter. RÅ och RPS har beträffande utfallet av de genomförda gemensamma och samtidiga inspektionerna uttalat att de har resulterat i mycket bra underlag för iakttagelser och synpunkter. Rapporterna har varit väl ägnade att läggas till grund för det löpande förbättringsarbetet inom de båda organisationerna. Det gemensamma utredningsarbetet har dessutom inneburit en ny dimension i samverkan mellan polis och åklagare. 1.1 Uppdraget RÅ och RPS beslutade den 4 oktober 2004 att ytterligare en inspektion i serien av gemensamma och samtidiga inspektioner skulle genomföras. Den skulle avse en granskning av brottsutredningar rörande våldtäkt och grov våldtäkt där brottsoffret är över 15 år, bilaga 1. Huvudsyftet med inspektionen är att analysera om kvalitet och handläggningsrutiner i utredningarna uppfyller de krav som kan ställas och att upptäcka eventuella systematiska brister m.m. Fr.o.m. den första januari 2005 har den centrala förvaltningsmyndigheten Riksåklagaren slagits ihop med åklagarorganisationen till en myndighet,. I denna rapport används genomgående den äldre benämningen Riksåklagaren. 1.2 Inspekterade polismyndigheter och åklagarkammare Inspektionen har genomförts genom besök på Polismyndigheten i Västernorrlands län och Åklagarkammaren i Sundsvall den 14 och den 15 september 2004, Polismyndigheten i Blekinge län och Åklagarkammaren i Karlskrona den oktober 2004, Polismyndigheten i Jönköpings län och Åklagarkammaren i Jönköping den 1 4 november 2004 samt Polismyndigheten i Dalarna och Åklagarkammaren i Falun den november 2004.

10 RAPPORT 7 (64) 1.3 Inspektionsgruppen Inspektionen har utförts av två inspektionsgrupper, utsedda av RPS respektive RÅ. Den av RPS utsedda inspektionsgruppen har letts av polismästaren Lars Berg, Polismyndigheten i Västra Götaland, med kommissarien vid Polismyndigheten i Skåne Kaicy Nordin, kriminalinspektören vid Polismyndigheten i Stockholms län Jörgen Lindeberg och kriminalinspektören Harriet Persson, Polismyndigheten i Västra Götaland som inspektionsdeltagare. Inspektören Karina Lundström vid Rikspolisstyrelsen har medverkat i granskningsarbetet. Den av RÅ utsedda inspektionsgruppen har letts av vice överåklagaren Birgitta Fernqvist, Utvecklingscentrum Göteborg, och har i övrigt bestått av chefsåklagaren Barbro Jönsson, Åklagarkammaren i Uddevalla, kammaråklagaren Håkan Larsson, Första åklagarkammaren i Göteborg, och kammaråklagaren Lena Medelius, Andra åklagarkammaren i Göteborg. Polisgruppen och åklagargruppen benämns här inspektionsgruppen. 1.4 Urval Inför inspektionen gjordes ett urval ur Polisens anmälningssystem RAR och åklagarväsendets diarium Brådis avseende registrerade brottsmisstankar gällande våldtäkt mot person 15 år eller äldre. Inspektionen skulle omfatta cirka 75 ärenden. Det bestämdes att granskningen skulle avse samtliga avslutade beslut avseende våldtäkt och grov våldtäkt (endast fullbordade brott) under tiden oktober 2003 september Fyra kammare med korresponderande fyra polismyndigheter valdes ut. Antalet granskade ärenden uppgick till 109, varav 107 granskade förundersökningar. Av de granskade förundersökningarna var 79 åklagarledda och 28 polisledda. 1.5 Metod Inför inspektionstillfällena har respektive myndighet anmodats att ta fram de ärenden som skulle granskas. Vidare skulle allt material t.ex. diarieblad, beslut, förundersökningsprotokoll, eventuella domar och övrig information av olika slag som arkiverats hos polisen, åklagaren eller annan myndighet finnas tillgängligt. Lokala överenskommelser mellan polismyndigheterna och åklagarkamrarna angående fördelningen av förundersökningsledarskapet och eventuella andra lokala överenskommelser eller bestämmelser rörande våldtäktsbrott skulle också tas fram. Andra handlingar m.m., vilka inspektionsgruppen borde känna till, skulle vidare finnas tillgängliga. Under granskningens gång har det framgått att underlaget i vissa av de tillgängliga akterna troligtvis inte har varit helt komplett. Inspektionsgruppens

11 RAPPORT 8 (64) bedömning är dock att denna omständighet inte haft någon avgörande betydelse för granskningen. Inför granskningsarbetet framställdes gemensamt en mall som granskarna skulle följa i varje enskilt ärende. Mallen bifogas, bilaga 2. Granskningen har utgått från det material i ärendena som tagits fram enligt ovan angivna begäran. Intervjuer med handläggande åklagare och polis har i enlighet med direktiven inte genomförts. Åklagargruppen har inriktat granskningen på de ärenden i vilka åklagare fattat beslut och polisgruppen de polisiära åtgärderna i dessa. Polisgruppen har vidare granskat de ärenden i vilka polisen fattat avslutande beslut. Grupperna har därefter gemensamt diskuterat de granskade ärendena och de iakttagelser som gjorts vid granskningen. De bedömningar som nedan redovisas är gruppernas gemensamma. De gemensamma synpunkterna anges i fortsättningen som inspektionsgruppens. Vid besöken har företrädare för respektive myndighet och åklagarkammare intervjuats om verksamhetens organisation och samverkan mellan myndigheterna beträffande aktuella brott. 2 Bakgrund Ett grundläggande medborgarkrav är att brottsutredningar genomförs effektivt, med hög kvalitet och med adekvat skyndsamhet. RPS och RÅ ansvarar övergripande för att personal som arbetar med att utreda brott har hög kompetens, ändamålsenliga arbetsmetoder och effektiva hjälpmedel i sitt arbete för att utreda brott. Brottsutredningsverksamheten är en för polisen och åklagarväsendet gemensam uppgift. Det är väsentligt att verksamheten bedrivs i nära samverkan och att verksamheten ständigt utvecklas och förbättras. Utvecklingssamarbetet mellan åklagarväsendet och polisen är därför inriktat på att finna arbetsformer och arbetsmetoder som gör det möjligt att med hög kvalitet nå en högre lagföring. Av statistik från polisen/brottsförebyggande rådet (BRÅ) avseende under år 2003 anmälda brott och personuppklarade brott kan noteras att antalet anmälda sexualbrott ökar. Anmälda våldtäkter 2003 uppgick i riket till 2.565, varav mot person femton år eller äldre. Personuppklarade brott avseende våldtäkter uppgick samma år till 310 i riket (12 %), varav 258 mot person 15 år eller äldre (11%), se bilaga 3. Av RÅ:s statistik, se bilaga 4, framgår att lagföringsprocenten för sexuella övergrepp mot vuxna varit låg under mätperioden , även om den ökat något under 2003 och Den låga lagföringen och olika förhållanden som kan vara orsaken till denna har uppmärksammats i olika sammanhang och från olika infallsvinklar de senaste åren. Regeringen, RÅ och RPS har i

12 RAPPORT 9 (64) anledning av den låga lagföringen framhållit åtgärder för att öka densamma. Se vidare härom nedan under Denna granskning är ett led i ansträngningarna att finna förbättrade metoder vid handläggningen och att öka utredningskvaliteten i våldtäktsärenden i syfte att höja lagföringen. 2.1 Allmänt Att utreda våldtäktsbrott kan vara komplicerat. Det finns sällan åsyna vittnen. Det är inte ovanligt att målsägandens och den misstänktes uppgifter om händelsen är motsägelsefulla, det vill säga att ord står mot ord. Teknisk bevisning och annan stödbevisning har därför ofta i dessa ärenden mycket stor betydelse. Brottets karaktär kan därtill medföra att målsäganden utsatts för sådant trauma att det kan vara svårt för henne eller honom att medverka fullt ut i utredningen. Ett målsägandebiträde, en särskild företrädare för barn eller stödperson fyller därför i dessa ärenden en särskilt viktig funktion. När en våldtäkt inträffat tar omgivningen ibland ställning i saken utan att ha tillgång till fakta i ärendet. Detta kan påverka målsäganden, vittnen och den misstänkte, vilket i sin tur kan innebära svårigheter vid utredningsarbetet. I sammanhanget kan inte heller bortses från att det förekommer osanna anmälningar om våldtäkt, vilket inspektionsgruppen har sett några exempel på. Det är självfallet ett trauma för en målsägande som utsatts för brott att inte få gärningsmannen lagförd. Det är naturligtvis också allvarligt att någon falskeligen anklagas för ett brott som denne inte begått. Det är bl.a. mot bakgrund av vad som nu anförts synnerligen viktigt att utredningsarbetet görs så grundligt att ett fullgott beslutsunderlag föreligger för att ta ställning till förundersökningens fortsatta bedrivande eller avslutande. På dessa grunder krävs det ofta särskilda utredningsinsatser när någon har anmält en våldtäkt. Som kommer att framgå längre fram i denna rapport finns det vid alla granskade polismyndigheter och åklagarkammare exempel på när sådana insatser har fungerat väl och utredningar har lett till att en gärningsman har identifierats och dömts för brottet. I andra fall har utredningen inte nått hela vägen fram, dvs. utredningar har lagts ner med sådana motiveringar som inte utesluter att ett brott har begåtts. 2.2 Upptaktsmöte Den 9 och den 10 september 2004 anordnade RÅ och RPS ett upptaktsmöte i Kalmar med syfte att inför inspektionen inhämta synpunkter från operativa

13 RAPPORT 10 (64) poliser och åklagare beträffande handläggningen m.m. av våldtäktsärenden. Vid mötet deltog poliser och åklagare med erfarenhet av denna brottskategori från olika polismyndigheter och åklagarkammare i landet. Mötet leddes av Birgitta Fernqvist och Lars Berg. 3 Styrdokument m.m. 3.1 Budgetpropositionen I budgetpropositionerna för 2003 (2002/03:1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet) och 2004 (2003/04:1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet) framgår att målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från ett medborgarperspektiv. I budgetpropositionen för 2003, angivna utgiftsområde, anförs att det övergripande målet för åklagarväsendet är att se till att den som har begått brott lagförs. Regeringens uppfattning är att det är angeläget att den inom åklagarväsendet kvantitativa uppföljningen kombineras med kvalitativa uppföljningar och studier av de resultat som uppnås inom organisationen. I budgetpropositionen för 2004, avseende samma utgiftsområde, anges att målet för verksamhetsområdet Utredning och lagföring är att verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och att fler brott skall leda till lagföring. I budgetpropositionen för 2005 (2004/05:1, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet) formuleras samma mål för Utredning och lagföring som året innan. Under detta verksamhetsområde sägs att det är angeläget att myndigheterna på området fördjupar sitt samarbete. En viktig fråga för regeringen är att minska risken för att människor utsätts för våldsbrott. Särskilt gäller det våld mot utsatta grupper. Därför skall våldsbrott mot kvinnor och barn uppmärksammas särskilt av myndigheterna. Denna brottslighet är i stor utsträckning dold. Det gör att den måste förebyggas och bekämpas med nya metoder och betydande inslag av samverkan mellan olika aktörer. Det är vidare nödvändigt att ge stöd åt dem som drabbas. 3.2 Regleringsbrev I regleringsbrevet för budgetåret 2004 tas avseende polisorganisationen upp att inom verksamhetsområde Utredning och lagföring skall verksamheten bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring. I regleringsbrevet sägs vidare att åklagarorganisationen skall genom fortsatt verksamhetsutveckling säkerställa att åklagarnas brotts-

14 RAPPORT 11 (64) bekämpning effektiviseras främst när det gäller bl.a. vålds- och sexualbrott, särskilt brott mot kvinnor och barn. 3.3 Riksåklagarens verksamhetsplan m.m. RÅ har i verksamhetsplanen för åklagarorganisationen 2003 angett som mål att lagföringen skall öka och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen. I verksamhetsplanen för åklagarorganisationen 2004 har RÅ anfört att för bl.a. brottstypen sexualbrott mot kvinnor skall verksamhetsmålet gälla att lagföringen skall öka vid samtliga myndigheter. Beträffande kvalitet i brottsutredningsverksamhet och processföring skall åklagarmyndigheterna fortsätta att genomföra de åtgärder som finns upptagna i de under 2003 upprättade planerna härför. 3.4 Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar och verksamhetsplan 2004 RPS planeringsförutsättningar för åren 2004, 2005 och 2006 innehåller precisering och utveckling av de mål och riktlinjer som regeringen lägger fast för polisverksamheten. RPS och polismyndigheterna beslutar sin verksamhet utifrån dessa förutsättningar i verksamhetsplaner. I planeringsförutsättningarna gör RPS bl.a. bedömningen att en trend som är viktig att beakta vad gäller framtida krav på Polisen är att det finns en risk för en fortsatt långsam förskjutning i brottsligheten från tillgreppsbrott till våldsbrott. Vidare framhålls att Polisen utöver andra preventiva åtgärder också bör bedriva brottsförebyggande arbete mot mera generella problembilder i samhället såsom våld mot kvinnor och barn. Som ett viktigt område för verksamhetsutveckling anges vidare det av statsmakterna prioriterade området gällande vålds- och sexualbrott och brott mot kvinnor och barn. Som RPS långsiktiga nationella verksamhetsmål t.o.m för verksamhetsgrenen Utredning och lagföring gäller enligt planeringsförutsättningarna bl.a. att det till åklagare redovisade antalet våldsbrottsärenden ska fortlöpande öka och vid utgången av år 2006 på nationell nivå vara minst femton procent högre än medelvärdet för åren Därvid framhålls att polisens samarbete med åklagarmyndigheten ska vidareutvecklas och breddas i det operativa arbetet och för att kvalitetssäkra utredningsverksamheten. I RPS verksamhetsplan för 2004 anges att RPS skall medverka till att uppklaringen ökar och att fler ärenden redovisas till åklagaren varvid utredningsarbetet och förundersökningsledning skall effektiviseras. RPS skall vidare genom metodutveckling tillsammans med polismyndigheterna stärka Polisens möjligheter att uppdaga och utreda våldbrottslighet.

15 RAPPORT 12 (64) 3.5 Utredningar m.m Pågående utredningar och projekt Regeringen gav den 15 juni 2004 i uppdrag åt jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström att: - analysera vilka faktorer som kan bidra till att sexuella övergrepp inte anmäls, - föreslå strategier och åtgärder som kan öka benägenheten att anmäla sexuella övergrepp, - undersöka hur den som har utsatts för sexuellt övergrepp upplever brottsutredningen och den fortsatta rättsprocessen samt - överväga och ge förslag på vad som kan göras för att minska påfrestningarna på målsäganden i hela rättsprocessen med bibehållna krav på rättssäkerhet. Utredningsuppdraget fokuserar på målsäganden och bl.a. betydelsen av att brott anmäls och lagförs i ett fungerande rättssamhälle. I utredningsuppdraget ingår även att ta i beaktande de ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor som finns i samhället och bör utgå från ett könsmaktsperspektiv. Utredningsuppdraget skall redovisas senast den 15 augusti Ett projekt pågår inom BRÅ avseende kartläggning av den polisanmälda våldtäktsbrottsligheten. Frågor som kommer att belysas i kartläggningen är bl.a. relationen mellan offer och gärningsmän, offrens och gärningsmännens ålder, var de har träffats och var brottet har begåtts, om det funnits alkohol med i bilden, om det har varit flera gärningsmän inblandade och om offret har fått fysiska skador. Vidare kommer det att redovisas hur stor andel av de anmälda våldtäkterna som är överfallsvåldtäkter relaterade till nöjeslivet respektive hur stor andel som begåtts inom nära relationer. I kartläggningen ingår samtliga anmälningar av fullbordade våldtäkter från åren 1995 och Inom ramen för projektet ingår även att analysera vilka orsakerna kan vara till den ökning av anmälda våldtäkter som har skett de senaste decennierna. Projektet kommer att redovisas i en rapport. Datum för när rapporten kommer att publiceras är inte bestämt Granskning vid dåvarande i Stockholm av vissa förundersökningar beträffande våldtäkt Överåklagaren vid dåvarande i Stockholm beslutade 2004, inom ramen för sin tillsynsverksamhet, att en granskning av handläggningen av vissa anmälningar om misstänkt våldtäkt skulle genomföras. Granskningen var föranledd av synpunkter som framförts i debattinlägg under våren Granskningen avsåg ärenden angående fullbordade våldtäkter som kommit in under år 2001 till dåvarande 3: e och 4: e åklagarkammaren i Stockholm. Granskningen har resulterat i en rapport (Dnr /0344).

16 RAPPORT 13 (64) I rapporten har bl.a. konstaterats att det förelegat brister avseende förordnande av målsägandebiträde och dokumentation. Betydelsen av konfronterande förhör och åklagarens närvaro vid förhör har noterats. Vikten av korrekt och utförlig beslutsmotivering har poängteras. 4 Utbildning 4.1 Inom polisväsendet I december 1997 fick RPS i uppdrag att leda ett myndighetsgemensamt uppdrag gällande fortbildning av personal inom bl.a. rättsväsendet angående mäns våld mot kvinnor. En referensgrupp bildades bestående av bl.a. Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen. I slutrapporten föreslogs att ett centralt studiematerial skulle produceras. Studiematerialet som var färdigt i december 2000 innehåller bland annat ett avsnitt som handlar om att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och ett annat som handlar om samverkan mellan myndigheterna. De övriga avsnitten är yrkesspecifika, där polis och åklagare har ett gemensamt kapitel. Detta utbildningsmaterial distribuerades till samtliga polismyndigheter och åklagarkammare som därefter fick sätta ihop ett eget utbildningsprogram Grundutbildning Vid samtliga tre polisutbildningar, Polishögskolan (PHS) i Sörentorp, Polisutbildningen vid Umeå universitet och Polisutbildningen i Växjö genomförs under fjärde utbildningsterminen kursen Våld i nära relationer under sju alternativt sex veckor. Kursen tar bl.a. upp det fysiska och psykiska våldets uppkomst och vidmakthållande i beroendesituationer, brottsplatsundersökning, bevissäkring, dokumentation, förhörsteknik och brottsoffers ställning och rättigheter. Kunskap om brottsoffer och färdigheter i förhörsteknik förmedlas genom hela utbildningen. Vid PHS genomförs under termin tre en kurs som benämns Utredningar II. Kursen som pågår i åtta veckor tar bl.a. upp betydelsen av kvalitet i polisens förstahandsåtgärder, rättskedjeperspektivet, tvångsmedel och förhörs- och vittnespsykologi Vidareutbildning PHS vidareutbildning har sedan slutet av 1980-talet bestått av utbildningar för personal inom polisen som utreder olika former av våld, främst inriktat

17 RAPPORT 14 (64) på barn. I många av polismyndigheterna är det samma utredare som utreder brott mot barn som utreder våldtäkter. I början av 2000-talet omarbetades kursen Våld mot barn och omfattar nu 32 dagar fördelade under två år. Även åklagare kan gå utbildningen. Kursdeltagarna skall efter utbildningen bl.a. kunna driva förundersökningen framåt både självständigt och tillsammans med förundersökningsledaren samt kunna förebygga och hantera de påfrestningar som arbetet kan medföra. Under år 2004 har PHS arbetat med att ta fram vidareutbildningar som handlar om familjevåld och våld i nära relationer samt hot- och riskbedömningar i dessa sammanhang samt inom brottsofferområdet. Tanken är att dessa utbildningar kommer att starta under år Polisutbildningen vid Umeå universitet har ingen vidareutbildning inom dessa områden och Polisutbildningen i Växjö har inte några vidareutbildningar. 4.2 Inom åklagarväsendet RÅ har sedan ett antal år särskilt riktat fokus mot brott gällande sexuella övergrepp. I grundutbildningen, åklagarkurs III, ingår ett avsnitt om övergrepp mot barn och ett avsnitt om förhör i sådana utredningar. I nästa kursomgång kommer ett avsnitt om våldtäkt mot vuxna att läggas in i utbildningen. RÅ gav i juli 2001 ett särskilt uppdrag åt Överåklagaren vid dåvarande i Stockholm att utreda vissa frågor gällande sexuella övergrepp mot barn. Överåklagaren skulle inom ramen för sin tillsynsverksamhet granska handläggningen av samtliga ärenden gällande sexuella övergrepp mot barn som kommit in till tre kammare under år I uppdraget ingick att göra en kartläggning och analys av vad som förevarit i respektive ärende och av de beslut som fattats i ärendet. Vidare ingick att analysera vilka åtgärder som borde övervägas i fråga om arbetsformer och arbetsmetoder i syfte att förbättra kvaliteten. En redovisning skulle ske av eventuella generella slutsatser från granskningen och analysen som kunde vara av betydelse för den framtida brottsbekämpningen av sexuella övergrepp mot barn. Uppdraget redovisades den 29 november 2001 (dnr /0864). RÅ gav den 30 september 2002 liknande uppdrag till övriga åklagarmyndigheter. Redovisningarna låg därefter som grund för en chefsutbildning under våren RÅ anordnade vidare, den 24 augusti 2004, ett specialistseminarium om sexualbrott. Seminariet behandlade sexualbrott mot såväl barn som vuxna.

18 RAPPORT 15 (64) Under våren 2005 genomför Utvecklingscentrum Umeå i samverkan med Åklagaravdelningen och Utvecklingscentrum Göteborg att genomföra utbildning avseende ändringarna i 6 kap. brottsbalken, som träder i kraft den 1 april Granskningen Den granskning som gjorts är baserad på tillgängliga handlingar i akterna och diarieblad från Brådis och RAR/DUR-Två. Detta innebär att det kan ha genomförts fler åtgärder än vad som framgått av tillgängliga dokument. Sammanfattande tabell över granskade ärenden m.m. finns under avsnitt 5.1.

19 RAPPORT 16 (63) Sid 5.1 Sammanfattning av antal granskade ärenden och beslut Sundsvall Karlskrona Jönköping Falun Summa Granskade ärenden Granskade förundersökningar (FU) åklagarledda polisledda FU ej inledd x) - 3 åklagarbeslut x) - 2 polisbeslut Beslut att inleda FU inom ett dygn polisbeslut åklagarbeslut Lagföring/åtal 5 3 xx) Lagföring/dom Överprövningsärenden xxx) 4 Pågående FU 2 (P) (Å) 3 Nedlagda FU åklagarbeslut xi) 63 polisbeslut brott kan ej styrkas Å9/P- Å16/P- Å13/P3 Å15/ P1 ej spaningsresultat -/P2 -/P5 -/P2 -/P1 P10 ej anledning antaga att brott som hör under Å2/P - - Å3/P - Å3/P - Å53/P4 något brott synes ej ha inträffat - - -/P3 - P3 annat - - -/P1 -/P1 P2 brott föreligger inte - - Å1/P1 - Å1/P1 gärningsman okänd Å1/- Å1 går uppenbarligen inte att utreda -/P P1 spaningsuppslag saknas /P1 P1 misstänkt oskyldig - - Å1/ - - Å1 misstänkt lämnat landet Å1/- Å1 grund kan ej utläsas -/P4 -/P2 - P1 P7 Förhör med Mt ej genomfört 4 FU 9 FU 3 FU 5 FU 21 Förhör med Mä ej genomfört FU - 1 Målsägandebiträde har förordnats 5 FU 6 FU 5 FU 7 FU 23 P = Polisbeslut Å = Åklagarbeslut FU = Förundersökning Mt = Misstänkt Mä = Målsägande x) I ett ärende, som omfattar fyra K-anmälningar, beslutar åklagare att inte inleda förundersökning, avseende en K-anmälan (motanmälan). xx) I samband med granskningen upptäcktes en förundersökning, som lett till dom för bl a våldtäkt. Ärendet hade felkodats som grov kvinnofridskränkning. Ärendet har inte granskats, men domen har medtagits. xxx) Ett ärende avser omprövning av åklagare. xi) Avser misstänkta personer Å8

20 RAPPORT 17 (64) 5.2 Polismyndigheten i Västernorrlands län och Åklagarkammaren i Sundsvall Organisationen m.m. vid Polismyndigheten i Västernorrlands län Av Polismyndighetens verksamhetsplan för 2004 framgår bl.a. följande: Verksamhetsidé - Vi främjar rättvisa och trygghet genom att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, skydda, hjälpa och ställa till rätta. - Vi ska tillsammans med allmänheten och andra samhällsorgan förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. - Vi är samhällets yttersta resurs när brott och störningar inträffar och ska då ingripa snabbt, konsekvent och professionellt med beaktande av rättssäkerheten. - Vi ska ge allmänheten god service samt snabb och korrekt ärendehandläggning genom att ha en hög tillgänglighet och vara lyhörda för de krav och önskemål som framförs, samt i all möjlig utsträckning lämna råd, stöd och upplysningar. Polismyndighetens mål/inriktning - särskilt kränkande och prioriterade brott Kampen mot våldsbrott - särskilt våld mot kvinnor och barn - ska prioriteras. Resultatområde våldsbrott - Våld mot kvinnor, övergrepp mot barn och familjerelaterad våldsbrottslighet skall minska. Målet är också att fler gärningsmän inom våldsbrottsområdet ska lagföras. Fokusområden brottsoffer Stödet till och skyddsåtgärder för brottsoffer och vittnen ska utvecklas. Från och med 2004 ska inom två veckor efter anmälningstillfället alltid en förnyad kontakt tas med alla som utsatts för våldsbrott och integritetskränkande tillgreppsbrott, utom i de fall då det är helt överflödigt. Fokusområden våld mot kvinnor i nära relation Den för polismyndigheten och åklagarkammaren gemensamma handlingsplanen för våld mot kvinnor ska vara utgångspunkten för allt arbete inom brottsområdet. Det eftersträvas att öka lagföringen inom detta område. Andelen ärenden som redovisas till åklagare, i förhållande till antalet inkomna brottsärenden, ska öka och vid utgången av år 2004 vara fler än genomsnittet för år Utredning och lagföring - Andelen till åklagare redovisade ärenden ska öka och kvaliteten ska vara så hög att de hos åklagaren kan utgöra tillräcklig

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Granskning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten

Granskning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Granskning av kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Gemensamt regeringsuppdrag för Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ÅM-A 2013/0556 POA-400-2488/12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 1 (55) Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 2 (55) INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL... 2 1 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT LOTTA FINNSSON Nacka polismästardistrikt ANN NÄFVER Tyresö kommun, socialtjänsten BARNS OCH UNGAS RÄTT I TYRESÖ socialtjänstens samverkan

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2010 Polisens digitala årsredovisning 2010 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2014 Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002

EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EKOBROTTSMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 EBM ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning EKOBROTTSMYNDIGHETEN Grafisk form och produktion: Ord&Form i Uppsala AB Foto: Stock Image (omslag),

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen

Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar. Rikspolisstyrelsen Årsrapport 2013 Avdelningen för interna utredningar Rikspolisstyrelsen Innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Bakgrund...4 Bemanning...4 IU:s verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m...4 Utredningsverksamhet...5

Läs mer

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

Kortanalys. Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Kortanalys Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå)

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011

Avdelningen för interna utredningars. årsrapport 2011 Avdelningen för interna utredningars årsrapport 2011 Innehåll Inledning och sammanfattning 3 Bakgrund 4 Bemanning 4 Internutredningens verksamhet styrs i huvudsak av följande regelverk m.m. 5 Internutredningsavdelningens

Läs mer