Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering"

Transkript

1 Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer. ÄLVSBORG SÖDRA SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKT 1

2 Sammanfattning Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: För riket: Den nationella arbetslösheten har ökat mellan Den nationella ungdomsarbetslösheten har ökat mellan Långtidsarbetslösheten har på nationell nivå ökat mellan Sysselsättningsgraden på nationell nivå har minskat mellan Den nationella utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för människor över 18 år, mellan åren Den nationella utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för människor under 17 år, mellan åren För Älvsborg Södras kommuner: Den totala arbetslösheten för samtliga på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, mellan januari 2007-januari Den totala arbetslösheten för ungdomar på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner mellan januari 2007-januari Långtidsarbetslösheten för samtliga på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, förutom Bollebygd, mellan januari 2007-januari Långtidsarbetslösheten för ungdomar på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, förutom Bollebygd, mellan januari 2007-januari Den kommunala utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för samtliga kommuner inom Älvsborg Södra Socialdemokratiska Partidistrikt. 2

3 Källförteckning Kapitel 1 Bakgrund samt rapportens syfte (sid 4). Kapitel 2 Tillvägagångssätt (sid 6). Kapitel 3 Utbetalt jobbskatteavdrag, i Älvsborg Södra (sid 7). Kapitel 4 Skattesänkningar per månad, enligt skattetabell 32 (sid 8). Kapitel 5 Nedsättningar av sociala avgifter, i Älvsborg Södra (sid 9). Kapitel 6 Arbetslöshet samtliga, i Sverige (sid 10). Kapitel 7 Ungdomsarbetslöshet, i Sverige (sid 11). Kapitel 8 Långtidsarbetslöshet, i Sverige (sid 12). Kapitel 9 Sysselsättningsgrad, i Sverige (sid 13). Kapitel 10 Total arbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra (sid 14). Kapitel 11 Långtidsarbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra (sid 15). Kapitel 12 Försörjningsstöd, i Sverige (sid 16). Kapitel 13 Försörjningsstöd, i Älvsborg Södra (sid 17). Kapitel 14 Slutsats (sid 19). 3

4 1) Bakgrund samt rapportens syfte I regeringens budgetproposition för 2007 omnämns det första jobbskatteavdraget som en betydande del i regeringens nya politik i syfte att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Man gör bedömningen att ett antal skattesänkningar bör införas som incitament för att öka sysselsättningen i landet och att arbete skall ses som mer lönsamt än i det då, aktuella läget. För att få största möjliga effekt på arbetsutbudet och sysselsättningen bör skattelättnaden särskilt inriktas mot att göra det lönsamt att gå från fulltidsfrånvaro till deltids-arbete. 1 Att sänka skatten ansågs som det främsta verktyget i regeringens vallöfte om att öka sysselsättningen och få fler människor i arbete än i det då, aktuella läget. 2 Utöver den breda analys som sådan, så riktades även det s.k jobbskatteavdraget till specifika grupper i samhället. Genom att sänka skatterna för framförallt låginkomsttagare så skulle de grupper som stod långt ifrån heltidsarbeten eller befann sig i arbetslöshet öka i sysselsättning och därmed engagera hela samhället. Inom dessa inkomst-grupper återfinns många ungdomar och invandrare samt deltidsarbetande kvinnor. Det är bland dessa grupper som de största möjligheterna till förändringar av arbetskraftsdeltagandet finns. 3 Jobbskatteavdragets effekter som sådana var i det stora hela riktat åt de människor som befann sig långt ifrån arbetsmarknaden och som senare skulle kategoriseras i Fas 3, eller benämnas som långtidsarbetslösa. Följande rapport ämnar att på såväl nationell- som kommunal nivå påvisa effekterna av jobbskatteavdraget. På ett konkret sätt behandlar följande rapport utvecklingen inom arbetslöshet, ungdomsarbetslösheten, långtidsarbetslösheten och sysselsättningsgraden, men även hur utbetalningen av försörjningsstödet har förändrats sedan Alliansens tillträde i regeringsposition De fem jobbskatteavdrag som redan blivit verklighet uppskattas att ha kostat staten 86 miljarder kronor i förlorade skattepengar, när de genomfördes. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) redovisar att i dagsläget har jobbskatteavdragen kostat ungefär 600 miljarder kronor i förlorade skattepengar. Jobbskatteavdragen presenterades i olika etapper, vid 2007, 2008, 2009, 2010 och 2014, där det sista kostade ungefär 12 miljarder kronor. I diskussionen om jobbskatteavdragen är det viktigt att bära med sig insikten om att den totala kostnaden för dessa ständigt ökar. Regeringen är själva lyriska över den ekonomiska reform som uppges ha bidragit till ungefär fler i sysselsättning. (Under Socialdemokraternas senaste tid vid makten mellan ökade sysselsättningen med ) Rent ekonomiskt har Sverige, under dessa år, gått ifrån ett överskott på 65 miljarder kronor 2006 till, enligt prognoser ifrån Ekonomistyrningsverket, ett underskott på 87 miljarder kronor för Samtidigt har Regeringen sålt ut gemensamma, statliga tillgångar för 160 miljarder kronor. Sammantaget kan det tyckas som en relativt osammanhängande ekonomisk politik med tydliga inslag av ansvarslöshet. 1 Regeringens proposition 2006/07:1, 5.2.1: Alliansens valmanifest 2006: 6 3 Regeringens proposition 2006/07:1, 5.2.1:

5 Rapporten delger även statistik för nedsättningarna av de sociala avgifter vid anställning av unga, som regeringen genomfört, då även denna reform lyfts fram som jobbskapande. Om jobbskatteavdragen beskrivs som specifikt betydande för samtliga grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, så är nedsättningen av de sociala avgifterna för unga genomförd i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Genom att ta med denna reform så erbjuds en översikt av kostnaden för nedsättningen och det faktiska resultat i form av ökad- eller minskad ungdomsarbetslöshet. En distinkt skillnad existerar mellan jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga i vem som tar del av reformerna, där den sistnämnda reformen kommer företagen till lags och inte löntagaren. Den statistik som framförs är framförallt delgiven av berörda kommuner själva, Riksdagens Utredningstjänst (RUT), Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenskt Näringslivs egen statistikbyrå Ekonomifakta. 5

6 2) Tillvägagångssätt Rapportens innehåll som helhet är tämligen svår att precisera i form av metod. Tillvägagångssättet har varierat för de olika under-rubrikerna, med dock en gemensam grund i jämförelsen mellan två likartade tidpunkter. Då rapportens analytiska syfte är att jämföra den samhälleliga situationen strax efter Alliansens tillträde i regeringsställning och den nutida situationen inom samma områden, så är de generella jämförelsepunkterna runt årsskiftet 2006/2007 samt årsskiftet 2013/2014. Den kommunala nedbrytningen av jobbskatteavdragen och de sociala avgifterna för unga har tagits fram av Riksdagens Utredningstjänst (RUT) på begäran. Uppdraget benämns RUT 2014:283 och redogör för kommunal nedbrytning, där Älvsborg Södras kommuner har plockats ut och redovisas i rapporten. Då information och statistik tillhandahållits av en rad olika- och separata institutioner samt myndigheter, så kan vissa avsnitt skilja sig i den exakta tidsangivelsen. Däremot har ambitionen varit att inom samma kapitel, ska samma tidsjämförelser gälla, för såväl den nationella- som kommunala statistiken. Det kapitel som här skiljer sig åt, är den kommunala statistiken om försörjningsstöd, då de olika kommunerna inte har likvärdiga system och även i vissa fall genomgått ett systembyte under tidperiodens gång. Den statistik som använts har inte genomgått någon direkt form av analys eller bearbetning. Av den anledningen så kan varje kapitel konkret redovisa direkta källor. Då viljan är att ge en bild av verkligheten så skulle rapporten förlora sitt syfte om den inte redovisade exakt statistik ifrån vald tidsperiod. Där den exakta källan inte kan redovisas är i de fall som kommunerna själva, via mail eller telefon, redogjort för situationens utveckling inom ett specifikt område. Information ifrån berörda kommuner har tagits fram genom kontakt med chefer för kommunernas socialförvaltning och i nästa led ansvarig handläggare för dessa frågor. 6

7 3) Utbetalt jobbskatteavdrag, i Älvsborg Södra Följande siffror är framtagna av Riksdagens Utredningstjänst (RUT) på begäran, där de bröt ned jobbskatteavdragens kostnader på kommunal nivå. De siffror som syns är alltså i måttet miljoner kronor. Resultatet för bygger på faktiska utfall medan resultatet för är en simulering som bygger på prognoser över ekonomins och befolkningens utveckling. Jobbskatteavdragens utbetalning har sedan det första ökat i kostnad för varje år, något som bör jämföras i relation med utvecklingen av arbetslöshet under samma period. Tabell 1 Utbetalt jobbskatteavdrag i Älvsborg Södras kommuner (miljoner kronor) Total Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga Borås Ulricehamn Källa: Riksdagens Utredningstjänst (RUT 2014:283) 7

8 4) Skattesänkningar per månad, enligt skattetabell 32 Något som är viktigt att bära med sig är att jobbskatteavdragen endast är en del av det paket med skattesänkningar som regeringen genomfört av förvärvsarbete. Den progressiva ökningen för jobbskatteavdragen når sitt tak vid en månadslön på ca kronor. Därefter behåller jobbskatteavdragen sin utformning och utvecklas inte i takt med högre löner. Därför kan det vara av intresse att erbjuda en helhetsbild med effekterna av regeringens samtliga skattesänkningar av förvärvsarbete. Genom att analysera alla skattesänkningar som berör förvärvsarbete förändras den relativt pragmatiska bild som annars beskriver jobbskatteavdragen, ifrån regeringens håll. Av nämnd anledning tas en uträkning här med som påvisar sambandet mellan inkomst och sänkt skatt och hur olika lönegrupper påverkas olika, där inte endast jobbskatteavdragen involveras. Tabellen visar framförallt en förändring i fördelning av skattelättnader för olika grupper mellan Redogörelsen utgår ifrån skattetabell 32, eftersom medelskattesatsen för riket är 31,86. Nedanstående redogörelse påvisar på ett tydligt sätt vad de övre lönegrupperna fått i jämförelse med låg- och medelinkomsttagare. Tabell 2 - Skattesänkningar i Sverige efter lönegrupper i kronor mellan Källa: Lön per månad Skatt 2006 Skatt 2014 Minskning per månad Minskning per år https://www.skatteverket.se/download/18.4a47257e143e26725ae1438/ /manadslon_tabell32.pdf 8

9 5) Nedsättning av sociala avgifter, i Älvsborg Södra I syfte att minska arbetslösheten bland ungdomar, så har Alliansen genomfört en nedsättning av de sociala avgifterna för ungdomar. En kommunal nedbrytning tas här med för att påvisa kostnaden av hur nedsättningen av sociala avgifter fördelats på kommunal nivå som resultatet av genomförd reform. Den första juli 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna med ca elva procentenheter för samtliga anställda mellan 19 och 25 år. Första helåret under vilket nedsättningen fanns (2008) uppgick summan till ca 10 miljarder kronor. Nedsättningen utökades med ytterligare sex procentenheter vid årsskiftet 2008/2009 och vidare blev alla anställda som vid årets ingång inte hade fyllt 26 år föremål för nedsättningen. Förändringen innebar att summan av nedsättningen ökade till ca 16,5 miljarder kronor. Den första juli 2014 kommer en regelförändring att ske. Nedsättningen sänks med ytterligare drygt fem procentenheter för personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år medan nedsättningen slopas för personer som vid årets ingång fyllt 26 år, vilket väntas öka summan med ca 0,3 miljarder kronor Tabell 3 Nedsatta sociala avgifter för unga i Älvsborg Södras kommuner (miljoner kronor) Totalt Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga Borås Ulricehamn Källa: Riksdagens Utredningstjänst (RUT 2014:283) 9

10 6) Arbetslöshet samtliga, i Sverige På Svenskt Näringslivs egen statistikbyrå, Ekonomifakta, kan man ta del av statistiska jämförelser över tid inom flertalet områden. För statistik angående arbetslöshet på Ekonomifakta görs uträkningen med människor i ålder år, vilket är i enlighet med International Labour Organisation:s (ILO) mått på arbetslöshet. För januari 2007 så beräknar Ekonomifakta att arbetslösheten i Sverige var 6,9 % och den säsongsrensade låg på 6,6 %. För januari 2014 så var 8,6 % arbetslösa och den säsongsrensade arbetslösheten låg på 8,2 %. I verkliga siffror så utgör januari-månads procenttal människor i arbetslöshet. Diagram 1 Arbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: 4 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

11 7) Ungdomsarbetslöshet, i Sverige Ungdomsarbetslöshet innebär andelen av människor som definieras som ungdomar som också är arbetslösa. Definitionen av ungdomar i relation till arbetslöshet kan variera mellan olika åldrar. Även för ungdomsarbetslösheten på nationell nivå används Ekonomifakta som statistisk källa. För ungdomsarbetslösheten hänvisar Ekonomifakta också till ILO:s definition och anger år som referenspunkt i syfte till ungdomar i arbetslöshet. Då samma källa och måttenhet (ILO) används här, som ovan, så kommer även procentsatserna tas ifrån januari 2007 och januari För januari 2007 var ungdomsarbetslösheten på 20,2%, varav den säsongsrensade var på 19 %. Januari 2014 visar på 23,9% i ungdomsarbetslöshet, varav 22,9% i den säsongsrensade. Bakom procentsatsen så betyder ungdomsarbetslösheten att ungdomar befann sig i arbetslöshet i januari Diagram 2 Ungdomsarbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

12 8) Långtidsarbetslöshet, i Sverige Långtidsarbetslöshet innebär den andel av den totala arbetslösheten som endast inkluderar personer som varit utan jobb under en längre tid. Det förekommer olika definitioner gällande långtidsarbetslöshet, och dessa definitioner förändras med jämna mellanrum. Enligt Ekonomifakta definieras dock en person som långtidsarbetslös när hen har varit arbetslös kontinuerligt under mer än sex månader. Liksom tidigare statistik ifrån Ekonomifakta så används ILO:s internationella mått, vilket för långtidsarbetslöshet innebär personer i åldrarna år. För januari 2007 var långtidsarbetslösheten 25,3%, här redovisas ingen säsongrensad statistik. För januari 2014 var långtidsarbetslösheten 30,5%, här redovisas ingen säsongrensad statistik. Diagram 3 Långtidsarbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa:http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Langtidsarbetsloshet/?from17513=200 6&to17513=2014 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

13 9) Sysselsättningsgrad, i Sverige Då antalet sysselsatta människor ofta ställs i kontrast till människor i arbetslöshet, tas sysselsättningsgraden med i denna rapport. Sysselsättning, till skillnad ifrån arbetslöshet, riktar sig till statistik om hur många människor som i någon form är sysselsatta. Därmed är sysselsättningsgraden ett instrument för att mäta andelen av Sveriges befolkning som är sysselsatta. Stämmer Alliansens beräkning om fler sysselsatta så innebär det ca per år över två mandatperioder. Medför man Socialdemokraternas beräkning om fler sysselsatta mellan , så är det ca fler sysselsatta per år över tre mandatperioder. För januari 2007 var andelen av befolkningen i sysselsättning 65,6%, och den säsongsrensade låg på 66,8%. För januari 2014 var andelen av befolkningen i sysselsättning 64,3% och den säsongsrensade låg på 65,7% Diagram 4 Sysselsättningsgraden i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: =2013 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

14 10) Total arbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra De två tabellerna på denna sida redogör för den totala arbetslösheten (16-64 år) och ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i antal personer, inskrivna i Arbetsförmedlingens egen statistikcentral. Arbetsförmedlingen använder inte ILO:s (International Labour Organisation) definition, vars motsvarande åldersbeskrivning för ungdomsarbetslöshet är år och total arbetslöshet år. Tabellerna avser den totala arbetslösheten för såväl samtliga (16-64 år) och för ungdomar (18-24 år) Tabell 4 Total arbetslöshet för samtliga, i Älvsborg Södras kommuner Arbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell ökning Bollebygd ,59% Tranemo ,13% Mark ,49% Svenljunga ,29% Borås ,7% Ulricehamn ,53% Källa: Tabell 5 Total arbetslöshet för ungdomar, i Älvsborg Södras kommuner Arbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell ökning Bollebygd % Tranemo % Mark ,56% Svenljunga % Borås ,21% Ulricehamn ,14% Källa: 14

15 11) Långtidsarbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra Nedanstående tabeller redovisar andelen långtidsarbetslösa i Älvsborg Södras kommuner, såväl samtliga som ungdomar, med en procentuell uträkning av utvecklingen mellan januari 2007 och januari Enligt Arbetsförmedlingens hemsida så definieras långtidsarbetslöshet för vuxna med en i öppen arbetslöshet mer än sex månader och under den tiden inte deltagit i ett program med aktivitetsstöd. För ungdomar (18-24 år) så är definitionen för långtidsarbetslöshet, ungdomar under 25 år som varit öppet arbetslösa i mer än 100 dagar. Tabell 6 Samtliga långtidsarbetslösa, i Älvsborg Södras kommuner Långtidsarbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell förändring Bollebygd ,4% Tranemo ,7% Mark ,2% Svenljunga ,1% Borås % Ulricehamn ,7% Källa: Siffrorna som statistiken ovan grundar sig på, tilldelades av Arbetsförmedlingens egen statistikenhet. Tabell 7 Ungdomar i långtidsarbetslöshet, i Älvsborg Södras kommuner Långtidsarbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell förändring Bollebygd ,8% Tranemo 0 4 Kan inte beräkna när första värdet är 0 Mark % Svenljunga % Borås ,3% Ulricehamn ,3% Källa: Siffrorna som statistiken ovan grundar sig på, tilldelades av Arbetsförmedlingens egen statistikenhet. 15

16 12) Försörjningsstöd, i Sverige Försörjningsstöd är benämningen på det som tidigare kallades socialbidrag. På den nationella nivån används Statistiska Centralbyrån (SCB) som källa för att undersöka utvecklingen i utbetalningen av försörjningsstöd. SCB har dock inga aktuella siffror utan har 2011 som senast tillgänglig referenspunkt. Därmed kan inte statistiken om försörjningsstödet på nationell nivå ses som aktuell. Dock kan dessa siffror påvisa den trend som senare, kommunala- och aktuella siffror bekräftar och tas därför med i beräkningen. Den första av de två tabellerna nedan visar hur antalet biståndsmottagare över 18 år har förändrats mellan Den andra tabellen hänvisar till samma område fast för människor som ännu inte fyllt 18 år, det vill säga ungdomar som erhåller försörjningsstöd. Efter 2011, så tillhandahåller Socialstyrelsen statistik över försörjningsstödets utveckling. Den senaste tillgängliga årsstatistiken tillgänglig gäller för Av den anledningen användes SCB för att inte blanda två olika statistikbyråer och därmed förlora den enhetliga bilden. Tabell 8 Förändring av mottagare av försörjningsstöd i Sverige mellan , personer över 18 år Hela landet Personer över 18 år mottagare mottagare Källa: statistik/statistikdatabasen/tabellpresentation/?layout=tableviewlayout1&rxid=27dc501d-0d90-40d1-a51e- 738ca37a7249 Tabell 9 Förändring av mottagare av försörjningsstöd i Sverige mellan , personer under 17 år Hela landet Personer under 17 år mottagare mottagare Källa: a51e-738ca37a7249&productcode=&menu=1&layout=tableviewlayout1 16

17 13) Försörjningsstöd, i Älvsborg Södra Försörjningsstödet på kommunal nivå har tagits fram i samarbete med berörda kommuner. I ett tidigt skede av arbetet så var planen att inbegripa flera olika komponenter i sammanställningen av hur försörjningsstödet ser ut på kommunal nivå. Dock visade det sig under tidens gång att kommunerna hade olikartade system för försörjningsstöd och kunde därför inte alltid svara på frågor om t.ex försörjningsstöd för ungdomar och antal unika personer. Därför inkluderas nu endast antal hushåll och den totala kostnaden för enskilda kommuner. Likaså varierar tidpunkterna för kommunerna, då några kommuner under tidens gång bytt system och inte kunde redovisa tillförlitliga siffror. Förhoppningsvis är nedanstående tabeller dock till hjälp i att uttolka utvecklingen på kommunal nivå. kostnader Källa: Siffror framtagna via samtal med berörda kommuner Anm. *Avser månadsstatistik för januari 2007 Tabell 10 Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd i Älvsborg Södra, 2006/ /2007 Borås 2007 Mark 2006 Svenljunga 2006 Ulricehamn Tranemo 2007 Bollebygd 2007 januari* Unika hushåll Totala Tabell 11 - Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd i Älvsborg Södra, Senast tillgänglig Borås 2012 Mark 2013 Svenljunga Ulricehamn Tranemo 2013 Bollebygd 2013 a 2013 januari** Unika hushåll Totala kostnader Källa: Siffror framtagna via samtal med berörda kommuner Anm. **Avser månadsstatistik för januari 2014 Tabellen ovan visar flertalet saker. Framförallt så syns det en oerhörd ökning av utbetalningen i försörjningsstöd på kommunal nivå vilket naturligtvis är oroväckande och ett tydligt resultat av den borgerliga regeringens politik, som också bör kunna kopplas till den ökande arbetslösheten. Gällande utvecklingen av försörjningsstödets utbetalningar så har enhetschefer- och handläggare på Socialförvaltningen i Borås-, Marks- och Tranemos kommun valt att kommentera om det går att skönja några nya tendenser för vilka människor som söker försörjningsstöd. För Borås syns inga större förändringar, då det fortfarande är de traditionella grupperna som erhåller försörjningsstöd, med en viss ökning bland ungdomar. I Mark ser man en markant förändring på senare tid, med en kraftig ökning gällande försörjningsstödet. Tranemos kommun kopplar samman den nya trenden med försämringar i A-kassan och utförsäkringar av sjuka människor 17

18 som inte längre har rätt till sjukersättning. Tranemo ser också en tydlig ökning bland unga som efter studenten tvingas vända sig till kommunen för att få försörjningsstöd. Statistiken ovan om försörjningsstöd på kommunal nivå är, som sagt, hämtad i samtal med chefer- och handläggare för Socialförvaltningen på berörda kommuner. Liknande statistik finns att hämta ifrån Socialstyrelsens hemsida om kommunal redovisning. Anledningen till att den inte tas med här, i ett separat avsnitt, är att årsredovisningen för 2013 inte ännu är publicerad. Däremot är årsstatistiken för 2006 ifrån Socialstyrelsen tydligt jämförbar med den statistik som av kommunerna redovisar 2006/2007 års utbetalningar. 18

19 14) Slutsats Jobbskatteavdragens syfte var att minska arbetslösheten, i synnerhet för de människor som traditionellt sett står långt ifrån arbetsmarknaden. I höstbudgeten för 2007 samt den proposition som avhandlar det andra jobbskatteavdraget så framställs syftet tydligt. Genom att undersöka arbetslösheten och dess utveckling mellan åren så uppmärksammas effekterna av jobbskatteavdragen och ifall syftet med regeringens främsta arbetsmarknadspolitiska verktyg har införlivats eller inte. Den fakta som redovisas i rapporten, och som har tagits fram med nämnda myndigheter och institutioner, bevisar att regeringens föreslagna väg mot minskad arbetslöshet genom jobbskatteavdrag har misslyckats med sitt syfte. Gällande problemet med ungdomsarbetslöshet avsåg regeringen att lösa detta genom en nedsättning av de sociala avgifterna vid anställning av unga. Om jobbskatteavdragen var riktade mot arbetslösheten som helhet och framförallt människor långt ifrån arbetsmarknaden, så var reformen för sänkta arbetsgivaravgifter för unga öronmärkt för just ungdomsarbetslösheten. Trots att kostnaden för reformen fortsätter att öka i förlorade skattepengar, så kan vi se tydliga tecken på att även ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka. Det sker alltså en liknande utveckling av nedsättningen för sociala avgifter som av jobbskatteavdragen, där kostnaderna fortsätter att öka samtidigt som arbetslösheten kontinuerligt ökar. Även utvecklingen av utbetalt försörjningsstöd tas med i rapporten som en kontrast till arbetslöshet. Det vore problematiskt att anta att utbetalt försörjningsstöd och arbetslöshet är en direkt följd av varandra, men det får antas att det utan tvekan finns ett samband mellan de två samhällsekonomiska fenomenen. Framförallt är kommunernas egna kommentarer till det ökade försörjningsstödet av intresse, där de själva påstår att ökningen bland annat beror på ökad arbetslöshet där det vanligtvis är ungdomar som direkt efter gymnasiet tvingas till försörjningsstöd. Vad då rapporten kan konstatera är att syftet med jobbskatteavdragen inte uppfyllts då arbetslösheten ökat under regeringens tid vid makten. Ekonomifakta kan påvisa att sysselsättningsgraden samtidigt har minskat, vilket också får agera motsats till återkommande argument om att alltfler människor idag är i arbete än vid regeringens tillträde. I samma takt som arbetslösheten ökar och sysselsättningsgraden minskar, så ökar antalet hushåll som tvingas till försörjningsstöd och även det belopp som kommunerna betalar ut har kraftigt ökat. Samma slutsats kan dras gällande ungdomsarbetslösheten då nedsättningen av sociala avgifter för unga inte lyckats minska det växande problem som ungdomsarbetslösheten utgör. 19

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas?

Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Från försörjningsstöd till arbete Hur kan vägen underlättas? Eva Mörk RAPPORT 2011:6 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget

Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/3 Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdraget Konjunkturinstitutet Elin Ryner 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till

Läs mer

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera?

Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? A2004:011 Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Maria Melkersson, Anne Kolmodin Den nya regionala utvecklingspolitiken Hur följa upp och effektutvärdera? Anne Kolmodin

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Utbildning som ger jobb JÄMSTÄLLDHET SOM SMART EKONOMI I BOTKYRKA Upplysningar om innehållet: Magnus Jacobson, magnus.jacobson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?

Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin? Sara Martinson Kristina Sibbmark RAPPORT 2010:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007 2009

Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007 2009 Rapport från ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007 2009 ISBN 978-91-978160-0-7 Förord Ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Närmar sig och fjärmar sig

Närmar sig och fjärmar sig Närmar sig och fjärmar sig Uppföljning av indikatorerna för utrikes föddas sysselsättning Lena Schröder, Integrationsverket Gün Sahin, Arbetsmarknadsstyrelsen Närmar sig och fjärmar sig Integrationsverkets

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken Hur väl lyckas de och till vilken kostnad? Forskningsrapport 2014/4 Jonas Karlsson, Ryszard Szulkin, Clara Lindblom & Magnus Bygren Nya aktörer inom arbetsmarknadspolitiken:

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer