Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering"

Transkript

1 Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer. ÄLVSBORG SÖDRA SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKT 1

2 Sammanfattning Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: För riket: Den nationella arbetslösheten har ökat mellan Den nationella ungdomsarbetslösheten har ökat mellan Långtidsarbetslösheten har på nationell nivå ökat mellan Sysselsättningsgraden på nationell nivå har minskat mellan Den nationella utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för människor över 18 år, mellan åren Den nationella utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för människor under 17 år, mellan åren För Älvsborg Södras kommuner: Den totala arbetslösheten för samtliga på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, mellan januari 2007-januari Den totala arbetslösheten för ungdomar på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner mellan januari 2007-januari Långtidsarbetslösheten för samtliga på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, förutom Bollebygd, mellan januari 2007-januari Långtidsarbetslösheten för ungdomar på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, förutom Bollebygd, mellan januari 2007-januari Den kommunala utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för samtliga kommuner inom Älvsborg Södra Socialdemokratiska Partidistrikt. 2

3 Källförteckning Kapitel 1 Bakgrund samt rapportens syfte (sid 4). Kapitel 2 Tillvägagångssätt (sid 6). Kapitel 3 Utbetalt jobbskatteavdrag, i Älvsborg Södra (sid 7). Kapitel 4 Skattesänkningar per månad, enligt skattetabell 32 (sid 8). Kapitel 5 Nedsättningar av sociala avgifter, i Älvsborg Södra (sid 9). Kapitel 6 Arbetslöshet samtliga, i Sverige (sid 10). Kapitel 7 Ungdomsarbetslöshet, i Sverige (sid 11). Kapitel 8 Långtidsarbetslöshet, i Sverige (sid 12). Kapitel 9 Sysselsättningsgrad, i Sverige (sid 13). Kapitel 10 Total arbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra (sid 14). Kapitel 11 Långtidsarbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra (sid 15). Kapitel 12 Försörjningsstöd, i Sverige (sid 16). Kapitel 13 Försörjningsstöd, i Älvsborg Södra (sid 17). Kapitel 14 Slutsats (sid 19). 3

4 1) Bakgrund samt rapportens syfte I regeringens budgetproposition för 2007 omnämns det första jobbskatteavdraget som en betydande del i regeringens nya politik i syfte att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Man gör bedömningen att ett antal skattesänkningar bör införas som incitament för att öka sysselsättningen i landet och att arbete skall ses som mer lönsamt än i det då, aktuella läget. För att få största möjliga effekt på arbetsutbudet och sysselsättningen bör skattelättnaden särskilt inriktas mot att göra det lönsamt att gå från fulltidsfrånvaro till deltids-arbete. 1 Att sänka skatten ansågs som det främsta verktyget i regeringens vallöfte om att öka sysselsättningen och få fler människor i arbete än i det då, aktuella läget. 2 Utöver den breda analys som sådan, så riktades även det s.k jobbskatteavdraget till specifika grupper i samhället. Genom att sänka skatterna för framförallt låginkomsttagare så skulle de grupper som stod långt ifrån heltidsarbeten eller befann sig i arbetslöshet öka i sysselsättning och därmed engagera hela samhället. Inom dessa inkomst-grupper återfinns många ungdomar och invandrare samt deltidsarbetande kvinnor. Det är bland dessa grupper som de största möjligheterna till förändringar av arbetskraftsdeltagandet finns. 3 Jobbskatteavdragets effekter som sådana var i det stora hela riktat åt de människor som befann sig långt ifrån arbetsmarknaden och som senare skulle kategoriseras i Fas 3, eller benämnas som långtidsarbetslösa. Följande rapport ämnar att på såväl nationell- som kommunal nivå påvisa effekterna av jobbskatteavdraget. På ett konkret sätt behandlar följande rapport utvecklingen inom arbetslöshet, ungdomsarbetslösheten, långtidsarbetslösheten och sysselsättningsgraden, men även hur utbetalningen av försörjningsstödet har förändrats sedan Alliansens tillträde i regeringsposition De fem jobbskatteavdrag som redan blivit verklighet uppskattas att ha kostat staten 86 miljarder kronor i förlorade skattepengar, när de genomfördes. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) redovisar att i dagsläget har jobbskatteavdragen kostat ungefär 600 miljarder kronor i förlorade skattepengar. Jobbskatteavdragen presenterades i olika etapper, vid 2007, 2008, 2009, 2010 och 2014, där det sista kostade ungefär 12 miljarder kronor. I diskussionen om jobbskatteavdragen är det viktigt att bära med sig insikten om att den totala kostnaden för dessa ständigt ökar. Regeringen är själva lyriska över den ekonomiska reform som uppges ha bidragit till ungefär fler i sysselsättning. (Under Socialdemokraternas senaste tid vid makten mellan ökade sysselsättningen med ) Rent ekonomiskt har Sverige, under dessa år, gått ifrån ett överskott på 65 miljarder kronor 2006 till, enligt prognoser ifrån Ekonomistyrningsverket, ett underskott på 87 miljarder kronor för Samtidigt har Regeringen sålt ut gemensamma, statliga tillgångar för 160 miljarder kronor. Sammantaget kan det tyckas som en relativt osammanhängande ekonomisk politik med tydliga inslag av ansvarslöshet. 1 Regeringens proposition 2006/07:1, 5.2.1: Alliansens valmanifest 2006: 6 3 Regeringens proposition 2006/07:1, 5.2.1:

5 Rapporten delger även statistik för nedsättningarna av de sociala avgifter vid anställning av unga, som regeringen genomfört, då även denna reform lyfts fram som jobbskapande. Om jobbskatteavdragen beskrivs som specifikt betydande för samtliga grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, så är nedsättningen av de sociala avgifterna för unga genomförd i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Genom att ta med denna reform så erbjuds en översikt av kostnaden för nedsättningen och det faktiska resultat i form av ökad- eller minskad ungdomsarbetslöshet. En distinkt skillnad existerar mellan jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga i vem som tar del av reformerna, där den sistnämnda reformen kommer företagen till lags och inte löntagaren. Den statistik som framförs är framförallt delgiven av berörda kommuner själva, Riksdagens Utredningstjänst (RUT), Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenskt Näringslivs egen statistikbyrå Ekonomifakta. 5

6 2) Tillvägagångssätt Rapportens innehåll som helhet är tämligen svår att precisera i form av metod. Tillvägagångssättet har varierat för de olika under-rubrikerna, med dock en gemensam grund i jämförelsen mellan två likartade tidpunkter. Då rapportens analytiska syfte är att jämföra den samhälleliga situationen strax efter Alliansens tillträde i regeringsställning och den nutida situationen inom samma områden, så är de generella jämförelsepunkterna runt årsskiftet 2006/2007 samt årsskiftet 2013/2014. Den kommunala nedbrytningen av jobbskatteavdragen och de sociala avgifterna för unga har tagits fram av Riksdagens Utredningstjänst (RUT) på begäran. Uppdraget benämns RUT 2014:283 och redogör för kommunal nedbrytning, där Älvsborg Södras kommuner har plockats ut och redovisas i rapporten. Då information och statistik tillhandahållits av en rad olika- och separata institutioner samt myndigheter, så kan vissa avsnitt skilja sig i den exakta tidsangivelsen. Däremot har ambitionen varit att inom samma kapitel, ska samma tidsjämförelser gälla, för såväl den nationella- som kommunala statistiken. Det kapitel som här skiljer sig åt, är den kommunala statistiken om försörjningsstöd, då de olika kommunerna inte har likvärdiga system och även i vissa fall genomgått ett systembyte under tidperiodens gång. Den statistik som använts har inte genomgått någon direkt form av analys eller bearbetning. Av den anledningen så kan varje kapitel konkret redovisa direkta källor. Då viljan är att ge en bild av verkligheten så skulle rapporten förlora sitt syfte om den inte redovisade exakt statistik ifrån vald tidsperiod. Där den exakta källan inte kan redovisas är i de fall som kommunerna själva, via mail eller telefon, redogjort för situationens utveckling inom ett specifikt område. Information ifrån berörda kommuner har tagits fram genom kontakt med chefer för kommunernas socialförvaltning och i nästa led ansvarig handläggare för dessa frågor. 6

7 3) Utbetalt jobbskatteavdrag, i Älvsborg Södra Följande siffror är framtagna av Riksdagens Utredningstjänst (RUT) på begäran, där de bröt ned jobbskatteavdragens kostnader på kommunal nivå. De siffror som syns är alltså i måttet miljoner kronor. Resultatet för bygger på faktiska utfall medan resultatet för är en simulering som bygger på prognoser över ekonomins och befolkningens utveckling. Jobbskatteavdragens utbetalning har sedan det första ökat i kostnad för varje år, något som bör jämföras i relation med utvecklingen av arbetslöshet under samma period. Tabell 1 Utbetalt jobbskatteavdrag i Älvsborg Södras kommuner (miljoner kronor) Total Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga Borås Ulricehamn Källa: Riksdagens Utredningstjänst (RUT 2014:283) 7

8 4) Skattesänkningar per månad, enligt skattetabell 32 Något som är viktigt att bära med sig är att jobbskatteavdragen endast är en del av det paket med skattesänkningar som regeringen genomfört av förvärvsarbete. Den progressiva ökningen för jobbskatteavdragen når sitt tak vid en månadslön på ca kronor. Därefter behåller jobbskatteavdragen sin utformning och utvecklas inte i takt med högre löner. Därför kan det vara av intresse att erbjuda en helhetsbild med effekterna av regeringens samtliga skattesänkningar av förvärvsarbete. Genom att analysera alla skattesänkningar som berör förvärvsarbete förändras den relativt pragmatiska bild som annars beskriver jobbskatteavdragen, ifrån regeringens håll. Av nämnd anledning tas en uträkning här med som påvisar sambandet mellan inkomst och sänkt skatt och hur olika lönegrupper påverkas olika, där inte endast jobbskatteavdragen involveras. Tabellen visar framförallt en förändring i fördelning av skattelättnader för olika grupper mellan Redogörelsen utgår ifrån skattetabell 32, eftersom medelskattesatsen för riket är 31,86. Nedanstående redogörelse påvisar på ett tydligt sätt vad de övre lönegrupperna fått i jämförelse med låg- och medelinkomsttagare. Tabell 2 - Skattesänkningar i Sverige efter lönegrupper i kronor mellan Källa: Lön per månad Skatt 2006 Skatt 2014 Minskning per månad Minskning per år https://www.skatteverket.se/download/18.4a47257e143e26725ae1438/ /manadslon_tabell32.pdf 8

9 5) Nedsättning av sociala avgifter, i Älvsborg Södra I syfte att minska arbetslösheten bland ungdomar, så har Alliansen genomfört en nedsättning av de sociala avgifterna för ungdomar. En kommunal nedbrytning tas här med för att påvisa kostnaden av hur nedsättningen av sociala avgifter fördelats på kommunal nivå som resultatet av genomförd reform. Den första juli 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna med ca elva procentenheter för samtliga anställda mellan 19 och 25 år. Första helåret under vilket nedsättningen fanns (2008) uppgick summan till ca 10 miljarder kronor. Nedsättningen utökades med ytterligare sex procentenheter vid årsskiftet 2008/2009 och vidare blev alla anställda som vid årets ingång inte hade fyllt 26 år föremål för nedsättningen. Förändringen innebar att summan av nedsättningen ökade till ca 16,5 miljarder kronor. Den första juli 2014 kommer en regelförändring att ske. Nedsättningen sänks med ytterligare drygt fem procentenheter för personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år medan nedsättningen slopas för personer som vid årets ingång fyllt 26 år, vilket väntas öka summan med ca 0,3 miljarder kronor Tabell 3 Nedsatta sociala avgifter för unga i Älvsborg Södras kommuner (miljoner kronor) Totalt Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga Borås Ulricehamn Källa: Riksdagens Utredningstjänst (RUT 2014:283) 9

10 6) Arbetslöshet samtliga, i Sverige På Svenskt Näringslivs egen statistikbyrå, Ekonomifakta, kan man ta del av statistiska jämförelser över tid inom flertalet områden. För statistik angående arbetslöshet på Ekonomifakta görs uträkningen med människor i ålder år, vilket är i enlighet med International Labour Organisation:s (ILO) mått på arbetslöshet. För januari 2007 så beräknar Ekonomifakta att arbetslösheten i Sverige var 6,9 % och den säsongsrensade låg på 6,6 %. För januari 2014 så var 8,6 % arbetslösa och den säsongsrensade arbetslösheten låg på 8,2 %. I verkliga siffror så utgör januari-månads procenttal människor i arbetslöshet. Diagram 1 Arbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: 4 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

11 7) Ungdomsarbetslöshet, i Sverige Ungdomsarbetslöshet innebär andelen av människor som definieras som ungdomar som också är arbetslösa. Definitionen av ungdomar i relation till arbetslöshet kan variera mellan olika åldrar. Även för ungdomsarbetslösheten på nationell nivå används Ekonomifakta som statistisk källa. För ungdomsarbetslösheten hänvisar Ekonomifakta också till ILO:s definition och anger år som referenspunkt i syfte till ungdomar i arbetslöshet. Då samma källa och måttenhet (ILO) används här, som ovan, så kommer även procentsatserna tas ifrån januari 2007 och januari För januari 2007 var ungdomsarbetslösheten på 20,2%, varav den säsongsrensade var på 19 %. Januari 2014 visar på 23,9% i ungdomsarbetslöshet, varav 22,9% i den säsongsrensade. Bakom procentsatsen så betyder ungdomsarbetslösheten att ungdomar befann sig i arbetslöshet i januari Diagram 2 Ungdomsarbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

12 8) Långtidsarbetslöshet, i Sverige Långtidsarbetslöshet innebär den andel av den totala arbetslösheten som endast inkluderar personer som varit utan jobb under en längre tid. Det förekommer olika definitioner gällande långtidsarbetslöshet, och dessa definitioner förändras med jämna mellanrum. Enligt Ekonomifakta definieras dock en person som långtidsarbetslös när hen har varit arbetslös kontinuerligt under mer än sex månader. Liksom tidigare statistik ifrån Ekonomifakta så används ILO:s internationella mått, vilket för långtidsarbetslöshet innebär personer i åldrarna år. För januari 2007 var långtidsarbetslösheten 25,3%, här redovisas ingen säsongrensad statistik. För januari 2014 var långtidsarbetslösheten 30,5%, här redovisas ingen säsongrensad statistik. Diagram 3 Långtidsarbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa:http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Langtidsarbetsloshet/?from17513=200 6&to17513=2014 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

13 9) Sysselsättningsgrad, i Sverige Då antalet sysselsatta människor ofta ställs i kontrast till människor i arbetslöshet, tas sysselsättningsgraden med i denna rapport. Sysselsättning, till skillnad ifrån arbetslöshet, riktar sig till statistik om hur många människor som i någon form är sysselsatta. Därmed är sysselsättningsgraden ett instrument för att mäta andelen av Sveriges befolkning som är sysselsatta. Stämmer Alliansens beräkning om fler sysselsatta så innebär det ca per år över två mandatperioder. Medför man Socialdemokraternas beräkning om fler sysselsatta mellan , så är det ca fler sysselsatta per år över tre mandatperioder. För januari 2007 var andelen av befolkningen i sysselsättning 65,6%, och den säsongsrensade låg på 66,8%. För januari 2014 var andelen av befolkningen i sysselsättning 64,3% och den säsongsrensade låg på 65,7% Diagram 4 Sysselsättningsgraden i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: =2013 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

14 10) Total arbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra De två tabellerna på denna sida redogör för den totala arbetslösheten (16-64 år) och ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i antal personer, inskrivna i Arbetsförmedlingens egen statistikcentral. Arbetsförmedlingen använder inte ILO:s (International Labour Organisation) definition, vars motsvarande åldersbeskrivning för ungdomsarbetslöshet är år och total arbetslöshet år. Tabellerna avser den totala arbetslösheten för såväl samtliga (16-64 år) och för ungdomar (18-24 år) Tabell 4 Total arbetslöshet för samtliga, i Älvsborg Södras kommuner Arbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell ökning Bollebygd ,59% Tranemo ,13% Mark ,49% Svenljunga ,29% Borås ,7% Ulricehamn ,53% Källa: Tabell 5 Total arbetslöshet för ungdomar, i Älvsborg Södras kommuner Arbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell ökning Bollebygd % Tranemo % Mark ,56% Svenljunga % Borås ,21% Ulricehamn ,14% Källa: 14

15 11) Långtidsarbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra Nedanstående tabeller redovisar andelen långtidsarbetslösa i Älvsborg Södras kommuner, såväl samtliga som ungdomar, med en procentuell uträkning av utvecklingen mellan januari 2007 och januari Enligt Arbetsförmedlingens hemsida så definieras långtidsarbetslöshet för vuxna med en i öppen arbetslöshet mer än sex månader och under den tiden inte deltagit i ett program med aktivitetsstöd. För ungdomar (18-24 år) så är definitionen för långtidsarbetslöshet, ungdomar under 25 år som varit öppet arbetslösa i mer än 100 dagar. Tabell 6 Samtliga långtidsarbetslösa, i Älvsborg Södras kommuner Långtidsarbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell förändring Bollebygd ,4% Tranemo ,7% Mark ,2% Svenljunga ,1% Borås % Ulricehamn ,7% Källa: Siffrorna som statistiken ovan grundar sig på, tilldelades av Arbetsförmedlingens egen statistikenhet. Tabell 7 Ungdomar i långtidsarbetslöshet, i Älvsborg Södras kommuner Långtidsarbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell förändring Bollebygd ,8% Tranemo 0 4 Kan inte beräkna när första värdet är 0 Mark % Svenljunga % Borås ,3% Ulricehamn ,3% Källa: Siffrorna som statistiken ovan grundar sig på, tilldelades av Arbetsförmedlingens egen statistikenhet. 15

16 12) Försörjningsstöd, i Sverige Försörjningsstöd är benämningen på det som tidigare kallades socialbidrag. På den nationella nivån används Statistiska Centralbyrån (SCB) som källa för att undersöka utvecklingen i utbetalningen av försörjningsstöd. SCB har dock inga aktuella siffror utan har 2011 som senast tillgänglig referenspunkt. Därmed kan inte statistiken om försörjningsstödet på nationell nivå ses som aktuell. Dock kan dessa siffror påvisa den trend som senare, kommunala- och aktuella siffror bekräftar och tas därför med i beräkningen. Den första av de två tabellerna nedan visar hur antalet biståndsmottagare över 18 år har förändrats mellan Den andra tabellen hänvisar till samma område fast för människor som ännu inte fyllt 18 år, det vill säga ungdomar som erhåller försörjningsstöd. Efter 2011, så tillhandahåller Socialstyrelsen statistik över försörjningsstödets utveckling. Den senaste tillgängliga årsstatistiken tillgänglig gäller för Av den anledningen användes SCB för att inte blanda två olika statistikbyråer och därmed förlora den enhetliga bilden. Tabell 8 Förändring av mottagare av försörjningsstöd i Sverige mellan , personer över 18 år Hela landet Personer över 18 år mottagare mottagare Källa: statistik/statistikdatabasen/tabellpresentation/?layout=tableviewlayout1&rxid=27dc501d-0d90-40d1-a51e- 738ca37a7249 Tabell 9 Förändring av mottagare av försörjningsstöd i Sverige mellan , personer under 17 år Hela landet Personer under 17 år mottagare mottagare Källa: a51e-738ca37a7249&productcode=&menu=1&layout=tableviewlayout1 16

17 13) Försörjningsstöd, i Älvsborg Södra Försörjningsstödet på kommunal nivå har tagits fram i samarbete med berörda kommuner. I ett tidigt skede av arbetet så var planen att inbegripa flera olika komponenter i sammanställningen av hur försörjningsstödet ser ut på kommunal nivå. Dock visade det sig under tidens gång att kommunerna hade olikartade system för försörjningsstöd och kunde därför inte alltid svara på frågor om t.ex försörjningsstöd för ungdomar och antal unika personer. Därför inkluderas nu endast antal hushåll och den totala kostnaden för enskilda kommuner. Likaså varierar tidpunkterna för kommunerna, då några kommuner under tidens gång bytt system och inte kunde redovisa tillförlitliga siffror. Förhoppningsvis är nedanstående tabeller dock till hjälp i att uttolka utvecklingen på kommunal nivå. kostnader Källa: Siffror framtagna via samtal med berörda kommuner Anm. *Avser månadsstatistik för januari 2007 Tabell 10 Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd i Älvsborg Södra, 2006/ /2007 Borås 2007 Mark 2006 Svenljunga 2006 Ulricehamn Tranemo 2007 Bollebygd 2007 januari* Unika hushåll Totala Tabell 11 - Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd i Älvsborg Södra, Senast tillgänglig Borås 2012 Mark 2013 Svenljunga Ulricehamn Tranemo 2013 Bollebygd 2013 a 2013 januari** Unika hushåll Totala kostnader Källa: Siffror framtagna via samtal med berörda kommuner Anm. **Avser månadsstatistik för januari 2014 Tabellen ovan visar flertalet saker. Framförallt så syns det en oerhörd ökning av utbetalningen i försörjningsstöd på kommunal nivå vilket naturligtvis är oroväckande och ett tydligt resultat av den borgerliga regeringens politik, som också bör kunna kopplas till den ökande arbetslösheten. Gällande utvecklingen av försörjningsstödets utbetalningar så har enhetschefer- och handläggare på Socialförvaltningen i Borås-, Marks- och Tranemos kommun valt att kommentera om det går att skönja några nya tendenser för vilka människor som söker försörjningsstöd. För Borås syns inga större förändringar, då det fortfarande är de traditionella grupperna som erhåller försörjningsstöd, med en viss ökning bland ungdomar. I Mark ser man en markant förändring på senare tid, med en kraftig ökning gällande försörjningsstödet. Tranemos kommun kopplar samman den nya trenden med försämringar i A-kassan och utförsäkringar av sjuka människor 17

18 som inte längre har rätt till sjukersättning. Tranemo ser också en tydlig ökning bland unga som efter studenten tvingas vända sig till kommunen för att få försörjningsstöd. Statistiken ovan om försörjningsstöd på kommunal nivå är, som sagt, hämtad i samtal med chefer- och handläggare för Socialförvaltningen på berörda kommuner. Liknande statistik finns att hämta ifrån Socialstyrelsens hemsida om kommunal redovisning. Anledningen till att den inte tas med här, i ett separat avsnitt, är att årsredovisningen för 2013 inte ännu är publicerad. Däremot är årsstatistiken för 2006 ifrån Socialstyrelsen tydligt jämförbar med den statistik som av kommunerna redovisar 2006/2007 års utbetalningar. 18

19 14) Slutsats Jobbskatteavdragens syfte var att minska arbetslösheten, i synnerhet för de människor som traditionellt sett står långt ifrån arbetsmarknaden. I höstbudgeten för 2007 samt den proposition som avhandlar det andra jobbskatteavdraget så framställs syftet tydligt. Genom att undersöka arbetslösheten och dess utveckling mellan åren så uppmärksammas effekterna av jobbskatteavdragen och ifall syftet med regeringens främsta arbetsmarknadspolitiska verktyg har införlivats eller inte. Den fakta som redovisas i rapporten, och som har tagits fram med nämnda myndigheter och institutioner, bevisar att regeringens föreslagna väg mot minskad arbetslöshet genom jobbskatteavdrag har misslyckats med sitt syfte. Gällande problemet med ungdomsarbetslöshet avsåg regeringen att lösa detta genom en nedsättning av de sociala avgifterna vid anställning av unga. Om jobbskatteavdragen var riktade mot arbetslösheten som helhet och framförallt människor långt ifrån arbetsmarknaden, så var reformen för sänkta arbetsgivaravgifter för unga öronmärkt för just ungdomsarbetslösheten. Trots att kostnaden för reformen fortsätter att öka i förlorade skattepengar, så kan vi se tydliga tecken på att även ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka. Det sker alltså en liknande utveckling av nedsättningen för sociala avgifter som av jobbskatteavdragen, där kostnaderna fortsätter att öka samtidigt som arbetslösheten kontinuerligt ökar. Även utvecklingen av utbetalt försörjningsstöd tas med i rapporten som en kontrast till arbetslöshet. Det vore problematiskt att anta att utbetalt försörjningsstöd och arbetslöshet är en direkt följd av varandra, men det får antas att det utan tvekan finns ett samband mellan de två samhällsekonomiska fenomenen. Framförallt är kommunernas egna kommentarer till det ökade försörjningsstödet av intresse, där de själva påstår att ökningen bland annat beror på ökad arbetslöshet där det vanligtvis är ungdomar som direkt efter gymnasiet tvingas till försörjningsstöd. Vad då rapporten kan konstatera är att syftet med jobbskatteavdragen inte uppfyllts då arbetslösheten ökat under regeringens tid vid makten. Ekonomifakta kan påvisa att sysselsättningsgraden samtidigt har minskat, vilket också får agera motsats till återkommande argument om att alltfler människor idag är i arbete än vid regeringens tillträde. I samma takt som arbetslösheten ökar och sysselsättningsgraden minskar, så ökar antalet hushåll som tvingas till försörjningsstöd och även det belopp som kommunerna betalar ut har kraftigt ökat. Samma slutsats kan dras gällande ungdomsarbetslösheten då nedsättningen av sociala avgifter för unga inte lyckats minska det växande problem som ungdomsarbetslösheten utgör. 19

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bollebygd

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bollebygd Bollebygd invånare i Bollebygd för respektive Fallskadorna i Bollebygd kostar varje år: Regionens kostnad 2,3 milj. kr Kommunens kostnad 2,3 milj. kr Individens kostnad 0,1 milj. kr Total kostnad 4,7 milj.

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen

2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen 2. Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen - Allt fler arbetslösa saknar a-kassegrundad ersättning i Västra Götalands kommuner Februari 2013 Innehåll Inledning...2 Bakgrund...2 Vilka får a-kasseersättning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22

RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 2015-09-22 RAPPORT BÄTTRE INTEGRATION EFFEKTER PÅ SYSSEL- SÄTTNING OCH OFFENTLIGA FINANSER 15-9-22 15-9-22 KONTAKTPERSONER WSP Patrick Joyce, tfn 722 19, e-post: patrick.joyce@wspgroup.se Rickard Hammarberg, tfn

Läs mer

Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar

Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar Jobb- situationen bland Sveriges ungdomar Av: Alexander Wisenfelt, Thomas Olsson Linköpings universitet Statsvetenskap 1 Bakgrund: Vi är 3 studenter från Linköpings Universitet som studerar ämnet Statsvetenskap,

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN EN RIKTIG FÖRÄNDRING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN En riktig förändring av arbetslöshetsförsäkringen REFORMERING AV ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN Inledning Sverigedemokraterna betraktar arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga.

Förord. Skattebetalarna och SPF kan med följande rapport avslöja att dessa åtgärder har varit otillräckliga. Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014 Förord Vid årsskiftet sänktes pensionerna för tredje gången de senaste fem åren, som följd av att bromen i pensionssystemet återigen slagit till.

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936)

Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) YTTRANDE 10 maj 2011 Dnr. 6-10-11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande på promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (dnr Fi2011/1936) KONJUNKTURINSTITUTETS SAMLADE BEDÖMNING

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01

Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 Fler växande företag fler jobb 2015-07-01 FÄRDPLAN MED SIKTE PÅ 2018 Alliansen presenterar fyra olika budgetar i höst Vi genomför en gemensam alliansutvärdering Vi formar ett äntringskansli inför regeringsskifte

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Fler jobb färre i bidrag. Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet

Fler jobb färre i bidrag. Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet Fler jobb färre i bidrag Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet Uppdrag till (s)-arbetsgrupp Främja näringsliv, öka ekonomisk aktivitet och stärka sysselsättningen i områden med hög arbetslöshet.

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län september 2015 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös

TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL 2014:4 Uppsagd men inte arbetslös TSL-rapport mars 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt

Läs mer

Normalarbetstid bakgrund och syfte

Normalarbetstid bakgrund och syfte PM 2011-01-25 Normalarbetstid bakgrund och syfte Konsekvenser om a-kassan inte längre får uppgift om den sökandes arbetade tid Bakgrund Begreppet normalarbetstid infördes när lagen om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR HARPSUND (SISTA NATTEN MED GÄNGET) MAGDALENA ANDERSSON 22 AUGUSTI 2014 AGENDA Ekonomiska läget Offentliga finanser Inför Harpsund Tre frågor 8ll finansministern POSITIVA

Läs mer

Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten?

Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten? 44 Avtalsrörelsen 2007 och makroekonomisk FÖRDJUPNING Har förändringar i sammansättning av sysselsättningen bromsat löneökningstakten? Löneutfallen efter 2007 års avtalsrörelse har varit överraskande låga.

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN

I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN SKRIFTER FRÅN TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 2011:4 2011 ÅRS UPPFÖLJNING AV UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR I SPÅREN AV DEN EKONOMISKA KRISEN ALLMÄN INFORMATION Temagruppen@ungdomsstyrelsen.se MEDIA

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Tio frågor på temat #LagaVälfärden

Tio frågor på temat #LagaVälfärden Tio frågor på temat #LagaVälfärden En frågesport om välfärden Vi har förberett tio frågor om välfärden. Ni kan så klart ändra, lägga till eller ta bort efter behag. Efter frågorna finns en sida med svarstalong

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland

Mot full sysselsättning. en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland Mot full sysselsättning en rapport om läget på arbetsmarknaden i Västra Götaland 1 Sverige står starkt Tack vare ordning och reda i finanserna och en tydlig arbetslinje har Sverige klarat sig bättre ur

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010

Svensk finanspolitik 2010. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Svensk finanspolitik 2010 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Statskontoret 25 maj 2010 Finanspolitiska rådet Ledamöter Lars Calmfors (ordf.) Torben Andersen (vice ordf.) Michael Bergman Martin

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen 1 (12) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, maj 212 INNEHÅLL sida Inledning 3 Högre ekonomisk tillväxt än rikssnittet

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors

Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Är arbetsmarknadspolitiken på väg åt rätt håll? Arbetsförmedlingen, 25/5 Lars Calmfors Frågor Den aktiva arbetsmarknadspolitiken Arbetslöshetsförsäkringen - konjunkturberoende ersättning? - allmän och

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer