Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering"

Transkript

1 Resultatet efter åtta år av en borgerlig regering En statistisk genomgång av regeringens främsta verktyg jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga som jobbskapande, politisk reformer. ÄLVSBORG SÖDRA SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKT 1

2 Sammanfattning Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: För riket: Den nationella arbetslösheten har ökat mellan Den nationella ungdomsarbetslösheten har ökat mellan Långtidsarbetslösheten har på nationell nivå ökat mellan Sysselsättningsgraden på nationell nivå har minskat mellan Den nationella utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för människor över 18 år, mellan åren Den nationella utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för människor under 17 år, mellan åren För Älvsborg Södras kommuner: Den totala arbetslösheten för samtliga på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, mellan januari 2007-januari Den totala arbetslösheten för ungdomar på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner mellan januari 2007-januari Långtidsarbetslösheten för samtliga på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, förutom Bollebygd, mellan januari 2007-januari Långtidsarbetslösheten för ungdomar på kommunal nivå i Älvsborg Södra har ökat för alla kommuner, förutom Bollebygd, mellan januari 2007-januari Den kommunala utbetalningen av försörjningsstöd har ökat för samtliga kommuner inom Älvsborg Södra Socialdemokratiska Partidistrikt. 2

3 Källförteckning Kapitel 1 Bakgrund samt rapportens syfte (sid 4). Kapitel 2 Tillvägagångssätt (sid 6). Kapitel 3 Utbetalt jobbskatteavdrag, i Älvsborg Södra (sid 7). Kapitel 4 Skattesänkningar per månad, enligt skattetabell 32 (sid 8). Kapitel 5 Nedsättningar av sociala avgifter, i Älvsborg Södra (sid 9). Kapitel 6 Arbetslöshet samtliga, i Sverige (sid 10). Kapitel 7 Ungdomsarbetslöshet, i Sverige (sid 11). Kapitel 8 Långtidsarbetslöshet, i Sverige (sid 12). Kapitel 9 Sysselsättningsgrad, i Sverige (sid 13). Kapitel 10 Total arbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra (sid 14). Kapitel 11 Långtidsarbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra (sid 15). Kapitel 12 Försörjningsstöd, i Sverige (sid 16). Kapitel 13 Försörjningsstöd, i Älvsborg Södra (sid 17). Kapitel 14 Slutsats (sid 19). 3

4 1) Bakgrund samt rapportens syfte I regeringens budgetproposition för 2007 omnämns det första jobbskatteavdraget som en betydande del i regeringens nya politik i syfte att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Man gör bedömningen att ett antal skattesänkningar bör införas som incitament för att öka sysselsättningen i landet och att arbete skall ses som mer lönsamt än i det då, aktuella läget. För att få största möjliga effekt på arbetsutbudet och sysselsättningen bör skattelättnaden särskilt inriktas mot att göra det lönsamt att gå från fulltidsfrånvaro till deltids-arbete. 1 Att sänka skatten ansågs som det främsta verktyget i regeringens vallöfte om att öka sysselsättningen och få fler människor i arbete än i det då, aktuella läget. 2 Utöver den breda analys som sådan, så riktades även det s.k jobbskatteavdraget till specifika grupper i samhället. Genom att sänka skatterna för framförallt låginkomsttagare så skulle de grupper som stod långt ifrån heltidsarbeten eller befann sig i arbetslöshet öka i sysselsättning och därmed engagera hela samhället. Inom dessa inkomst-grupper återfinns många ungdomar och invandrare samt deltidsarbetande kvinnor. Det är bland dessa grupper som de största möjligheterna till förändringar av arbetskraftsdeltagandet finns. 3 Jobbskatteavdragets effekter som sådana var i det stora hela riktat åt de människor som befann sig långt ifrån arbetsmarknaden och som senare skulle kategoriseras i Fas 3, eller benämnas som långtidsarbetslösa. Följande rapport ämnar att på såväl nationell- som kommunal nivå påvisa effekterna av jobbskatteavdraget. På ett konkret sätt behandlar följande rapport utvecklingen inom arbetslöshet, ungdomsarbetslösheten, långtidsarbetslösheten och sysselsättningsgraden, men även hur utbetalningen av försörjningsstödet har förändrats sedan Alliansens tillträde i regeringsposition De fem jobbskatteavdrag som redan blivit verklighet uppskattas att ha kostat staten 86 miljarder kronor i förlorade skattepengar, när de genomfördes. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) redovisar att i dagsläget har jobbskatteavdragen kostat ungefär 600 miljarder kronor i förlorade skattepengar. Jobbskatteavdragen presenterades i olika etapper, vid 2007, 2008, 2009, 2010 och 2014, där det sista kostade ungefär 12 miljarder kronor. I diskussionen om jobbskatteavdragen är det viktigt att bära med sig insikten om att den totala kostnaden för dessa ständigt ökar. Regeringen är själva lyriska över den ekonomiska reform som uppges ha bidragit till ungefär fler i sysselsättning. (Under Socialdemokraternas senaste tid vid makten mellan ökade sysselsättningen med ) Rent ekonomiskt har Sverige, under dessa år, gått ifrån ett överskott på 65 miljarder kronor 2006 till, enligt prognoser ifrån Ekonomistyrningsverket, ett underskott på 87 miljarder kronor för Samtidigt har Regeringen sålt ut gemensamma, statliga tillgångar för 160 miljarder kronor. Sammantaget kan det tyckas som en relativt osammanhängande ekonomisk politik med tydliga inslag av ansvarslöshet. 1 Regeringens proposition 2006/07:1, 5.2.1: Alliansens valmanifest 2006: 6 3 Regeringens proposition 2006/07:1, 5.2.1:

5 Rapporten delger även statistik för nedsättningarna av de sociala avgifter vid anställning av unga, som regeringen genomfört, då även denna reform lyfts fram som jobbskapande. Om jobbskatteavdragen beskrivs som specifikt betydande för samtliga grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, så är nedsättningen av de sociala avgifterna för unga genomförd i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Genom att ta med denna reform så erbjuds en översikt av kostnaden för nedsättningen och det faktiska resultat i form av ökad- eller minskad ungdomsarbetslöshet. En distinkt skillnad existerar mellan jobbskatteavdragen och nedsättningen av sociala avgifter för unga i vem som tar del av reformerna, där den sistnämnda reformen kommer företagen till lags och inte löntagaren. Den statistik som framförs är framförallt delgiven av berörda kommuner själva, Riksdagens Utredningstjänst (RUT), Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Svenskt Näringslivs egen statistikbyrå Ekonomifakta. 5

6 2) Tillvägagångssätt Rapportens innehåll som helhet är tämligen svår att precisera i form av metod. Tillvägagångssättet har varierat för de olika under-rubrikerna, med dock en gemensam grund i jämförelsen mellan två likartade tidpunkter. Då rapportens analytiska syfte är att jämföra den samhälleliga situationen strax efter Alliansens tillträde i regeringsställning och den nutida situationen inom samma områden, så är de generella jämförelsepunkterna runt årsskiftet 2006/2007 samt årsskiftet 2013/2014. Den kommunala nedbrytningen av jobbskatteavdragen och de sociala avgifterna för unga har tagits fram av Riksdagens Utredningstjänst (RUT) på begäran. Uppdraget benämns RUT 2014:283 och redogör för kommunal nedbrytning, där Älvsborg Södras kommuner har plockats ut och redovisas i rapporten. Då information och statistik tillhandahållits av en rad olika- och separata institutioner samt myndigheter, så kan vissa avsnitt skilja sig i den exakta tidsangivelsen. Däremot har ambitionen varit att inom samma kapitel, ska samma tidsjämförelser gälla, för såväl den nationella- som kommunala statistiken. Det kapitel som här skiljer sig åt, är den kommunala statistiken om försörjningsstöd, då de olika kommunerna inte har likvärdiga system och även i vissa fall genomgått ett systembyte under tidperiodens gång. Den statistik som använts har inte genomgått någon direkt form av analys eller bearbetning. Av den anledningen så kan varje kapitel konkret redovisa direkta källor. Då viljan är att ge en bild av verkligheten så skulle rapporten förlora sitt syfte om den inte redovisade exakt statistik ifrån vald tidsperiod. Där den exakta källan inte kan redovisas är i de fall som kommunerna själva, via mail eller telefon, redogjort för situationens utveckling inom ett specifikt område. Information ifrån berörda kommuner har tagits fram genom kontakt med chefer för kommunernas socialförvaltning och i nästa led ansvarig handläggare för dessa frågor. 6

7 3) Utbetalt jobbskatteavdrag, i Älvsborg Södra Följande siffror är framtagna av Riksdagens Utredningstjänst (RUT) på begäran, där de bröt ned jobbskatteavdragens kostnader på kommunal nivå. De siffror som syns är alltså i måttet miljoner kronor. Resultatet för bygger på faktiska utfall medan resultatet för är en simulering som bygger på prognoser över ekonomins och befolkningens utveckling. Jobbskatteavdragens utbetalning har sedan det första ökat i kostnad för varje år, något som bör jämföras i relation med utvecklingen av arbetslöshet under samma period. Tabell 1 Utbetalt jobbskatteavdrag i Älvsborg Södras kommuner (miljoner kronor) Total Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga Borås Ulricehamn Källa: Riksdagens Utredningstjänst (RUT 2014:283) 7

8 4) Skattesänkningar per månad, enligt skattetabell 32 Något som är viktigt att bära med sig är att jobbskatteavdragen endast är en del av det paket med skattesänkningar som regeringen genomfört av förvärvsarbete. Den progressiva ökningen för jobbskatteavdragen når sitt tak vid en månadslön på ca kronor. Därefter behåller jobbskatteavdragen sin utformning och utvecklas inte i takt med högre löner. Därför kan det vara av intresse att erbjuda en helhetsbild med effekterna av regeringens samtliga skattesänkningar av förvärvsarbete. Genom att analysera alla skattesänkningar som berör förvärvsarbete förändras den relativt pragmatiska bild som annars beskriver jobbskatteavdragen, ifrån regeringens håll. Av nämnd anledning tas en uträkning här med som påvisar sambandet mellan inkomst och sänkt skatt och hur olika lönegrupper påverkas olika, där inte endast jobbskatteavdragen involveras. Tabellen visar framförallt en förändring i fördelning av skattelättnader för olika grupper mellan Redogörelsen utgår ifrån skattetabell 32, eftersom medelskattesatsen för riket är 31,86. Nedanstående redogörelse påvisar på ett tydligt sätt vad de övre lönegrupperna fått i jämförelse med låg- och medelinkomsttagare. Tabell 2 - Skattesänkningar i Sverige efter lönegrupper i kronor mellan Källa: Lön per månad Skatt 2006 Skatt 2014 Minskning per månad Minskning per år https://www.skatteverket.se/download/18.4a47257e143e26725ae1438/ /manadslon_tabell32.pdf 8

9 5) Nedsättning av sociala avgifter, i Älvsborg Södra I syfte att minska arbetslösheten bland ungdomar, så har Alliansen genomfört en nedsättning av de sociala avgifterna för ungdomar. En kommunal nedbrytning tas här med för att påvisa kostnaden av hur nedsättningen av sociala avgifter fördelats på kommunal nivå som resultatet av genomförd reform. Den första juli 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna med ca elva procentenheter för samtliga anställda mellan 19 och 25 år. Första helåret under vilket nedsättningen fanns (2008) uppgick summan till ca 10 miljarder kronor. Nedsättningen utökades med ytterligare sex procentenheter vid årsskiftet 2008/2009 och vidare blev alla anställda som vid årets ingång inte hade fyllt 26 år föremål för nedsättningen. Förändringen innebar att summan av nedsättningen ökade till ca 16,5 miljarder kronor. Den första juli 2014 kommer en regelförändring att ske. Nedsättningen sänks med ytterligare drygt fem procentenheter för personer som vid årets ingång inte fyllt 23 år medan nedsättningen slopas för personer som vid årets ingång fyllt 26 år, vilket väntas öka summan med ca 0,3 miljarder kronor Tabell 3 Nedsatta sociala avgifter för unga i Älvsborg Södras kommuner (miljoner kronor) Totalt Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga Borås Ulricehamn Källa: Riksdagens Utredningstjänst (RUT 2014:283) 9

10 6) Arbetslöshet samtliga, i Sverige På Svenskt Näringslivs egen statistikbyrå, Ekonomifakta, kan man ta del av statistiska jämförelser över tid inom flertalet områden. För statistik angående arbetslöshet på Ekonomifakta görs uträkningen med människor i ålder år, vilket är i enlighet med International Labour Organisation:s (ILO) mått på arbetslöshet. För januari 2007 så beräknar Ekonomifakta att arbetslösheten i Sverige var 6,9 % och den säsongsrensade låg på 6,6 %. För januari 2014 så var 8,6 % arbetslösa och den säsongsrensade arbetslösheten låg på 8,2 %. I verkliga siffror så utgör januari-månads procenttal människor i arbetslöshet. Diagram 1 Arbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: 4 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

11 7) Ungdomsarbetslöshet, i Sverige Ungdomsarbetslöshet innebär andelen av människor som definieras som ungdomar som också är arbetslösa. Definitionen av ungdomar i relation till arbetslöshet kan variera mellan olika åldrar. Även för ungdomsarbetslösheten på nationell nivå används Ekonomifakta som statistisk källa. För ungdomsarbetslösheten hänvisar Ekonomifakta också till ILO:s definition och anger år som referenspunkt i syfte till ungdomar i arbetslöshet. Då samma källa och måttenhet (ILO) används här, som ovan, så kommer även procentsatserna tas ifrån januari 2007 och januari För januari 2007 var ungdomsarbetslösheten på 20,2%, varav den säsongsrensade var på 19 %. Januari 2014 visar på 23,9% i ungdomsarbetslöshet, varav 22,9% i den säsongsrensade. Bakom procentsatsen så betyder ungdomsarbetslösheten att ungdomar befann sig i arbetslöshet i januari Diagram 2 Ungdomsarbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

12 8) Långtidsarbetslöshet, i Sverige Långtidsarbetslöshet innebär den andel av den totala arbetslösheten som endast inkluderar personer som varit utan jobb under en längre tid. Det förekommer olika definitioner gällande långtidsarbetslöshet, och dessa definitioner förändras med jämna mellanrum. Enligt Ekonomifakta definieras dock en person som långtidsarbetslös när hen har varit arbetslös kontinuerligt under mer än sex månader. Liksom tidigare statistik ifrån Ekonomifakta så används ILO:s internationella mått, vilket för långtidsarbetslöshet innebär personer i åldrarna år. För januari 2007 var långtidsarbetslösheten 25,3%, här redovisas ingen säsongrensad statistik. För januari 2014 var långtidsarbetslösheten 30,5%, här redovisas ingen säsongrensad statistik. Diagram 3 Långtidsarbetslöshet i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa:http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Langtidsarbetsloshet/?from17513=200 6&to17513=2014 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

13 9) Sysselsättningsgrad, i Sverige Då antalet sysselsatta människor ofta ställs i kontrast till människor i arbetslöshet, tas sysselsättningsgraden med i denna rapport. Sysselsättning, till skillnad ifrån arbetslöshet, riktar sig till statistik om hur många människor som i någon form är sysselsatta. Därmed är sysselsättningsgraden ett instrument för att mäta andelen av Sveriges befolkning som är sysselsatta. Stämmer Alliansens beräkning om fler sysselsatta så innebär det ca per år över två mandatperioder. Medför man Socialdemokraternas beräkning om fler sysselsatta mellan , så är det ca fler sysselsatta per år över tre mandatperioder. För januari 2007 var andelen av befolkningen i sysselsättning 65,6%, och den säsongsrensade låg på 66,8%. För januari 2014 var andelen av befolkningen i sysselsättning 64,3% och den säsongsrensade låg på 65,7% Diagram 4 Sysselsättningsgraden i Sverige, januari 2007 januari 2014 Källa: =2013 Anm. Bilden ovan kan verka missvisande då den sista tidpunkten hänvisar till juli 2013, via länken förstår man dock att den sista tillgängliga siffran i själva verket är januari

14 10) Total arbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra De två tabellerna på denna sida redogör för den totala arbetslösheten (16-64 år) och ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i antal personer, inskrivna i Arbetsförmedlingens egen statistikcentral. Arbetsförmedlingen använder inte ILO:s (International Labour Organisation) definition, vars motsvarande åldersbeskrivning för ungdomsarbetslöshet är år och total arbetslöshet år. Tabellerna avser den totala arbetslösheten för såväl samtliga (16-64 år) och för ungdomar (18-24 år) Tabell 4 Total arbetslöshet för samtliga, i Älvsborg Södras kommuner Arbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell ökning Bollebygd ,59% Tranemo ,13% Mark ,49% Svenljunga ,29% Borås ,7% Ulricehamn ,53% Källa: Tabell 5 Total arbetslöshet för ungdomar, i Älvsborg Södras kommuner Arbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell ökning Bollebygd % Tranemo % Mark ,56% Svenljunga % Borås ,21% Ulricehamn ,14% Källa: 14

15 11) Långtidsarbetslöshet, samtliga och ungdom, i Älvsborg Södra Nedanstående tabeller redovisar andelen långtidsarbetslösa i Älvsborg Södras kommuner, såväl samtliga som ungdomar, med en procentuell uträkning av utvecklingen mellan januari 2007 och januari Enligt Arbetsförmedlingens hemsida så definieras långtidsarbetslöshet för vuxna med en i öppen arbetslöshet mer än sex månader och under den tiden inte deltagit i ett program med aktivitetsstöd. För ungdomar (18-24 år) så är definitionen för långtidsarbetslöshet, ungdomar under 25 år som varit öppet arbetslösa i mer än 100 dagar. Tabell 6 Samtliga långtidsarbetslösa, i Älvsborg Södras kommuner Långtidsarbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell förändring Bollebygd ,4% Tranemo ,7% Mark ,2% Svenljunga ,1% Borås % Ulricehamn ,7% Källa: Siffrorna som statistiken ovan grundar sig på, tilldelades av Arbetsförmedlingens egen statistikenhet. Tabell 7 Ungdomar i långtidsarbetslöshet, i Älvsborg Södras kommuner Långtidsarbetslösa år Januari 2007 Januari 2014 Procentuell förändring Bollebygd ,8% Tranemo 0 4 Kan inte beräkna när första värdet är 0 Mark % Svenljunga % Borås ,3% Ulricehamn ,3% Källa: Siffrorna som statistiken ovan grundar sig på, tilldelades av Arbetsförmedlingens egen statistikenhet. 15

16 12) Försörjningsstöd, i Sverige Försörjningsstöd är benämningen på det som tidigare kallades socialbidrag. På den nationella nivån används Statistiska Centralbyrån (SCB) som källa för att undersöka utvecklingen i utbetalningen av försörjningsstöd. SCB har dock inga aktuella siffror utan har 2011 som senast tillgänglig referenspunkt. Därmed kan inte statistiken om försörjningsstödet på nationell nivå ses som aktuell. Dock kan dessa siffror påvisa den trend som senare, kommunala- och aktuella siffror bekräftar och tas därför med i beräkningen. Den första av de två tabellerna nedan visar hur antalet biståndsmottagare över 18 år har förändrats mellan Den andra tabellen hänvisar till samma område fast för människor som ännu inte fyllt 18 år, det vill säga ungdomar som erhåller försörjningsstöd. Efter 2011, så tillhandahåller Socialstyrelsen statistik över försörjningsstödets utveckling. Den senaste tillgängliga årsstatistiken tillgänglig gäller för Av den anledningen användes SCB för att inte blanda två olika statistikbyråer och därmed förlora den enhetliga bilden. Tabell 8 Förändring av mottagare av försörjningsstöd i Sverige mellan , personer över 18 år Hela landet Personer över 18 år mottagare mottagare Källa: statistik/statistikdatabasen/tabellpresentation/?layout=tableviewlayout1&rxid=27dc501d-0d90-40d1-a51e- 738ca37a7249 Tabell 9 Förändring av mottagare av försörjningsstöd i Sverige mellan , personer under 17 år Hela landet Personer under 17 år mottagare mottagare Källa: a51e-738ca37a7249&productcode=&menu=1&layout=tableviewlayout1 16

17 13) Försörjningsstöd, i Älvsborg Södra Försörjningsstödet på kommunal nivå har tagits fram i samarbete med berörda kommuner. I ett tidigt skede av arbetet så var planen att inbegripa flera olika komponenter i sammanställningen av hur försörjningsstödet ser ut på kommunal nivå. Dock visade det sig under tidens gång att kommunerna hade olikartade system för försörjningsstöd och kunde därför inte alltid svara på frågor om t.ex försörjningsstöd för ungdomar och antal unika personer. Därför inkluderas nu endast antal hushåll och den totala kostnaden för enskilda kommuner. Likaså varierar tidpunkterna för kommunerna, då några kommuner under tidens gång bytt system och inte kunde redovisa tillförlitliga siffror. Förhoppningsvis är nedanstående tabeller dock till hjälp i att uttolka utvecklingen på kommunal nivå. kostnader Källa: Siffror framtagna via samtal med berörda kommuner Anm. *Avser månadsstatistik för januari 2007 Tabell 10 Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd i Älvsborg Södra, 2006/ /2007 Borås 2007 Mark 2006 Svenljunga 2006 Ulricehamn Tranemo 2007 Bollebygd 2007 januari* Unika hushåll Totala Tabell 11 - Antal hushåll och utbetalt försörjningsstöd i Älvsborg Södra, Senast tillgänglig Borås 2012 Mark 2013 Svenljunga Ulricehamn Tranemo 2013 Bollebygd 2013 a 2013 januari** Unika hushåll Totala kostnader Källa: Siffror framtagna via samtal med berörda kommuner Anm. **Avser månadsstatistik för januari 2014 Tabellen ovan visar flertalet saker. Framförallt så syns det en oerhörd ökning av utbetalningen i försörjningsstöd på kommunal nivå vilket naturligtvis är oroväckande och ett tydligt resultat av den borgerliga regeringens politik, som också bör kunna kopplas till den ökande arbetslösheten. Gällande utvecklingen av försörjningsstödets utbetalningar så har enhetschefer- och handläggare på Socialförvaltningen i Borås-, Marks- och Tranemos kommun valt att kommentera om det går att skönja några nya tendenser för vilka människor som söker försörjningsstöd. För Borås syns inga större förändringar, då det fortfarande är de traditionella grupperna som erhåller försörjningsstöd, med en viss ökning bland ungdomar. I Mark ser man en markant förändring på senare tid, med en kraftig ökning gällande försörjningsstödet. Tranemos kommun kopplar samman den nya trenden med försämringar i A-kassan och utförsäkringar av sjuka människor 17

18 som inte längre har rätt till sjukersättning. Tranemo ser också en tydlig ökning bland unga som efter studenten tvingas vända sig till kommunen för att få försörjningsstöd. Statistiken ovan om försörjningsstöd på kommunal nivå är, som sagt, hämtad i samtal med chefer- och handläggare för Socialförvaltningen på berörda kommuner. Liknande statistik finns att hämta ifrån Socialstyrelsens hemsida om kommunal redovisning. Anledningen till att den inte tas med här, i ett separat avsnitt, är att årsredovisningen för 2013 inte ännu är publicerad. Däremot är årsstatistiken för 2006 ifrån Socialstyrelsen tydligt jämförbar med den statistik som av kommunerna redovisar 2006/2007 års utbetalningar. 18

19 14) Slutsats Jobbskatteavdragens syfte var att minska arbetslösheten, i synnerhet för de människor som traditionellt sett står långt ifrån arbetsmarknaden. I höstbudgeten för 2007 samt den proposition som avhandlar det andra jobbskatteavdraget så framställs syftet tydligt. Genom att undersöka arbetslösheten och dess utveckling mellan åren så uppmärksammas effekterna av jobbskatteavdragen och ifall syftet med regeringens främsta arbetsmarknadspolitiska verktyg har införlivats eller inte. Den fakta som redovisas i rapporten, och som har tagits fram med nämnda myndigheter och institutioner, bevisar att regeringens föreslagna väg mot minskad arbetslöshet genom jobbskatteavdrag har misslyckats med sitt syfte. Gällande problemet med ungdomsarbetslöshet avsåg regeringen att lösa detta genom en nedsättning av de sociala avgifterna vid anställning av unga. Om jobbskatteavdragen var riktade mot arbetslösheten som helhet och framförallt människor långt ifrån arbetsmarknaden, så var reformen för sänkta arbetsgivaravgifter för unga öronmärkt för just ungdomsarbetslösheten. Trots att kostnaden för reformen fortsätter att öka i förlorade skattepengar, så kan vi se tydliga tecken på att även ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka. Det sker alltså en liknande utveckling av nedsättningen för sociala avgifter som av jobbskatteavdragen, där kostnaderna fortsätter att öka samtidigt som arbetslösheten kontinuerligt ökar. Även utvecklingen av utbetalt försörjningsstöd tas med i rapporten som en kontrast till arbetslöshet. Det vore problematiskt att anta att utbetalt försörjningsstöd och arbetslöshet är en direkt följd av varandra, men det får antas att det utan tvekan finns ett samband mellan de två samhällsekonomiska fenomenen. Framförallt är kommunernas egna kommentarer till det ökade försörjningsstödet av intresse, där de själva påstår att ökningen bland annat beror på ökad arbetslöshet där det vanligtvis är ungdomar som direkt efter gymnasiet tvingas till försörjningsstöd. Vad då rapporten kan konstatera är att syftet med jobbskatteavdragen inte uppfyllts då arbetslösheten ökat under regeringens tid vid makten. Ekonomifakta kan påvisa att sysselsättningsgraden samtidigt har minskat, vilket också får agera motsats till återkommande argument om att alltfler människor idag är i arbete än vid regeringens tillträde. I samma takt som arbetslösheten ökar och sysselsättningsgraden minskar, så ökar antalet hushåll som tvingas till försörjningsstöd och även det belopp som kommunerna betalar ut har kraftigt ökat. Samma slutsats kan dras gällande ungdomsarbetslösheten då nedsättningen av sociala avgifter för unga inte lyckats minska det växande problem som ungdomsarbetslösheten utgör. 19

Bokslut Reinfeldt och Halland

Bokslut Reinfeldt och Halland Bokslut Reinfeldt och Halland Resultatet av åtta år med en borgerlig regering Socialdemokraterna i Halland 2014-06-25 1 Sammanfattning Den borgerliga regeringens politik för att skapa nya jobb har helt

Läs mer

2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande:

2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: Luleå 2014-06-23 2 (18) Trots fem jobbskatteavdrag och nedsatta sociala avgifter vid anställning av unga kan vi konstatera följande: För riket: Den nationella arbetslösheten har ökat mellan 2007-2014.

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsläget. Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsläget Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 3 februari 217 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Inriktningen på jobbpolitiken 216 Investeringar för jobb och tillväxt Bostadbyggande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport 2014. Arbetsmarknaden

Finanspolitiska rådets rapport 2014. Arbetsmarknaden Finanspolitiska rådets rapport 2014 Arbetsmarknaden 1 Arbetsmarknaden Arbetskraftsdeltagande, arbetade timmar och sysselsättningsgrad har utvecklats förhållandevis väl: Förändringar i befolkningens sammansättning

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Sida: 36. Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män har strukits.

Sida: 36. Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män har strukits. Promemoria 2016-09-23 Finansdepartementet Rättelseblad prop. 2016/17:1, volym 1a Avsnitt: 1.5 Fler jobb Sida: 36 Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden

Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Lönebildningsrapporten 2014 93 FÖRDJUPNING Många arbetslösa har en svag förankring till arbetsmarknaden Diagram 72 Jobbchans för olika grupper, 16 64 år Procent, säsongsrensade månadsvärden 16 14 16 14

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013 2013-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013 Omsättning till arbete i fortfarande på en högre nivå än i riket Under september påbörjade 1 526 personer av

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013 Falun 8 november 2013 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län oktober 2013 9 945 (7,5 %) 4 468 kvinnor (7,1 %) 5 477 män (7,8 %) 2 484 unga 18-24 år (16,2 %) (Andel

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Ekonomiska läget i omvärlden Utvecklingen av offentliga finanser Stort reformbehov kommande år

Ekonomiska läget i omvärlden Utvecklingen av offentliga finanser Stort reformbehov kommande år Ekonomiska läget i omvärlden Utvecklingen av offentliga finanser Stort reformbehov kommande år IMF:s prognos över BNP-tillväxt 2017 i länder som bedöms påverkas av Brexit Procent 2,50 2,00 1,50 1,00 2,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-05-15 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK. - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten

JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK. - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten JOBBAR DU HELTID ÄR DU RIK - Så blev (nästan) alla Sveriges heltidsjobbare till de nya rika i den politiska debatten SAMMANFATTNING De Rödgröna har sedan hösten 29 drivit kampanj mot de skattesänkningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag

Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag Sida: 1 av 5 Dnr: Datum: 2010-09-13 Arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti 2010 faktaunderlag 1 863 fick jobb Under augusti påbörjade 1 863 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT

VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT VÄSTERNORRLAND OCH SKATTERNA SÅ MYCKET HAR VÄSTERNORRLANDS LÄN TJÄNAT PÅ SÄNKT SKATT PÅ ARBETE, KOMMUN FÖR KOMMUN OCH SKATT FÖR SKATT SAMMANFATTNING AV VÅRA RESULTAT Skatt är den klart största utgiften

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, juli månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län juli 2014 9 285 (5,5

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Frågan om ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden har en central roll i årets valrörelse. Diskussionen begränsar sig ofta till möjligheten

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik december 2011 Veckostatistik vecka 02, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under september påbörjade 700 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 FAKTAUNDERLAG Västmanlands län Stockholm, 2017-11-13 Marcus Löwing Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 Till arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 172 under oktober månad.

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013

Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser per maj 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2013-06-04 UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av arbetsmarknad och arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2010. Arbetsmarknaden stärks framför allt inom servicesektorn Sida: 1 av 5 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens siffror över antalet inskrivna arbetslösa är väsentligt lägre än antalet arbetslösa i SCB:s arbetskraftsundersökningar. Summan av inskrivna arbetslösa

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Under månaden anmäldes 770 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 494. Antalet platser har således nästan halverats. Av samtliga platser anmäldes drygt

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 Stockholms läns arbetsmarknad stod och vägde under december månad. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 Under augusti månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholm att stärkas. Arbetslösheten

Läs mer

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom

Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Malmö 13/9 Ann Öberg, chefekonom Vilka reformer behöver företagen? Vilka reformer kommer i regeringens budget? - 80% till hushållen, 10% till företagen Har Sverige behov av reformer? - Det ekonomiska läget,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade drygt 1 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 11 april 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 326 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 572. Således en minskning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer