Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet"

Transkript

1 BIDRAGSNORMER 1

2 till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet Allmänna bestämmelser s- Kommunalt bidrag kan enligt dessa normer utgå till lokalavdelning berättigade i kommunen som antagit stadgar, valt styrelse, är verksam samt organisationer är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet. enligt dessa bestämmelser utgår ej till organisationer som för motsvarande verksamhet erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen eller annan kommunal myndighet. Efter teknik- och fritidschefens prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som synnerligen angelägen, erhålla bidrag, även om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser. Medlemskap enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst 10 medlemmar och som bedriver regelbunden verksamhet bland barn och ungdom i åldern 7-25 år. Med medlem avses person mellan 7-25 år, som är upptagen i organisationens medlemsregister och som har erlagt fastställd medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur såsom bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande, skall ej anses som medlem. Teknik- och fritidschefen kan, efter särskild prövning, medge undantag från bestämmelserna om medlemsregister och medlemsavgift. sformer Kommunalt bidrag utgår som: 1. Grundbidrag. 2. Lokalbidrag. 3. Aktivitetsbidrag. 4. Ledarutbildningsbidrag. 5. till teknik- och fritidschefens förfogande. 6. Investeringsbidrag. 7. Etableringsstöd i enlighet sberättigade föreningar skall för erhållande av kommunala med alkohol och bidrag och subventioner påvisa i verksamhetsprogram, drogpolitiska målformuleringar eller årsredovisning att alkohol, tobak och droger programmet inte accepteras bland barn och ungdomar. 2

3 Ansökningsförfarande Ansökan om grund-, lokal- samt investeringsbidrag inges till fritidskontoret på fastställda formulär senast den 31 mars. Till ansökan skall bifogas senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse. Ansökan om aktivitetsbidrag görs på särskild ansökningsblankett senast den 15 augusti för perioden 1 januari 30 juni och den 15 februari för perioden 1 juli 31 december. Ansökan om ledarutbildningsbidrag görs på särskild blankett senast en månad efter genomförd utbildning. Övriga bidrag kan ansökas hela året utan särskild blankett. Beviljade bidrag utbetalas till huvudföreningens bank- eller postgiro. sram Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens stöd till de lokala ungdomsorganisationerna. 1 Grundbidrag et syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet. utgår med 1 500:-/bidragsberättigad förening. Har föreningen under föregående kalenderår uppvisat minst 10 aktivitetstillfällen för ungdom mellan 7-25 år och ansökt om lokalt aktivitetsstöd härför, utgår dubbelt grundbidrag d v s 3 000:-. Förening som inte helt uppfyller de allmänna bestämmelserna (t ex antal medlemmar mellan 7-25 år), erhåller ett halvt grundbidrag, d v s 750:-. 2 Lokalbidrag et är avsett att ge föreningarna lokalmässiga förutsättningar att bedriva verksamhet. Lokalbidrag utgår för ägd eller förhyrd lokal, vilken används till föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 7-25 år. För att erhålla bidrag ska allmänna bestämmelser vara uppfyllda i sin helhet. Förutsättningen för att få lokalbidrag är att teknik- och fritidschefen godkänner såväl förhyrning av lokal som lokalkostnad. För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av entrébelagda arrangemang, utgår ej lokalbidrag. Föreningar med egna lokaler, som inte redovisar aktiviteter får 50% av lokalbidraget, om föreningen redovisar mellan 30 och 39 aktiviteter erhåller man 75% av lokalbidraget och har föreningen över 40 redovisade aktiviteter erhåller man 100% av lokalbidraget. Begränsningsregeln gäller ej bidrag avsett till elljusspår. Lokalbidrag utgår för kallhyra, uppvärmning, el, vatten, renhållning och försäkringar för lokaler som disponeras helt enligt egen planering, med 80% av teknik- och fritidschefen godkända kostnader, dock högst 6 600:- per organisation och år. 3

4 FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR Till föreningar med egna anläggningar utgår följande schablonbelopp: A 1) Fotbollsplan gräs min 100 x 60 m, :- /år/plan livligt använd till träning och seriespel 2) Fotbollsplan gräs min 100 x 60 m, :- /år/plan använd för träning och juniorserier 3) Fotbollsplan gräs min 60 x 40 m, 7 150:- /år/plan använd för träning och 7-mannafotboll 4) Fotbollsplan stenmjöl min 100 x 60 m, 9 900:- /år/plan använd för träning 5) Dito grus 5 500:- /år/plan B 1) Friidrottsanläggning med löpar-, kast :- /år/plan och hoppbanor, under förutsättning att anläggningen upplåtes till skolan 2) Tennisbanor med grus 3 850:- /år/plan 3) Tennisbanor med asfalt 1 320:- /år/plan C 1) Omklädningsbyggnad med dusch och 126:- /år/kvm värme använd året runt 2) Dito delvis använd under året 71:- /år/kvm (t ex sommaranvändning) 3) Klubbrum, verksamhetslokal 88:- /år/kvm använd året runt, max 50 kvm 4) Klubbrum/lokal delvis använd under året 44:- /år/kvm D 1) Samlingssalar (kyrkolokaler och liknande) 33:- /år/kvm 2) Sommarhem och dylikt 13:- /år/kvm 3) Ridhus (endast manegen) 33:- /år/kvm 4

5 E 1) Elljusspår 5:70 /m = :- (2,5 km) 2) Övriga spår: Ersättning efter särskild prövning Princip: Ersättning bör utgå för materialkostnader Isbanor F 1) Bandy (min 100 x 60 m) :- /år/bana 2) Ishockey (min 30 x 60 m och med rink) 6 600:- /år/bana Sportskytte G 1) Skeet 1 320:- /år/bana 2) Trapp 1 320:- /år/bana 3) Älg 2 640:- /år/bana 4) Viltmål 1 320:- /år/bana 5) Harbana 330:- /år/bana 6) Pistol grundbidrag 1 100:- /år/bana + 110:- /år/ställ :Banorna skall vara godkända av polis- och kommunala myndigheter. Älgskyttebanan skall vara upptagen i generalplanen för länets älgskyttebanor. Gevärsskytte H Gevärsskjutbana 825:- /tavelställ I Tennishall (min 18 x 36 m) 33:- /år/kvm J Övriga anläggningar: Prövning i varje särskilt fall 5

6 3 Aktivitetsbidrag Aktivitetsbidraget är avsett att stimulera till ökade aktiviteter bland barn och ungdomar mellan 7-25 år. En aktivitet ska bestå av minst 3 och max 30 deltagare utöver ledare i åldern 7-25 år, som föreningen anordnar. För att aktiviteten ska vara bidragsberättigad måste det vara en ledarledd gruppaktivitet som varar minst 60 minuter. Ledaren får ej vara under 13 år. et utgår med max 40:-/godkänd sammankomst. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antalet aktiviteter. 4 Ledarutbildningsbidrag et avser att ekonomiskt stödja organisationernas ledarutbildning. utgår till kurser arrangerade av riks-, distrikts- eller lokal organisation. För att erhålla bidrag ska allmänna bestämmelser vara uppfyllda i sin helhet. Endagskurs skall omfatta minst 6 kurstimmar (kurstimme = 45 minuter). Tvådagarskurs skall omfatta minst 10 kurstimmar (4+6 timmar). Tredagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar (4+6+6 timmar). Veckokurser skall omfatta minst 28 kurstimmar ( timmar). För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna, kan bidrag utgå efter teknik- och fritidschefens prövning. Till lokalt arrangerad kurs där andra kommunala bidrag utgår (t ex studiecirklar) utgår inga bidrag. Ansökan görs på speciell blankett senast 1 månad efter avslutad kurs. Kursprogram, kursintyg samt kvitto på erlagd kursavgift bifogas ansökan. För endagskurs kan följande bidrag utgå: 75% av kostnaderna, max 300:-/deltagare. För tvådagarskurs kan följande bidrag utgå: 75% av kostnaderna, max 500:-/deltagare. För tredagarskurs kan följande bidrag utgå: 75% av kostnaderna, max 700:-/deltagare. För veckokurs kan följande bidrag utgå: 75% av kostnaderna, max 2 500:-/deltagare. sberättigade kostnader vid ansökan om ledarutbildningsbidrag är följande: a) Kursavgift. b) Resekostnad med billigaste färdmedel. c) Kursmaterial. d) Förlorad arbetsförtjänst. För organisation med en sektion kan bidrag utgå med 5 000:-/år. För organisation med flera sektioner kan bidrag utgå med max 7 000:-/år 6

7 5 till allmänna utskottets förfogande et är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Organisationen skall i samband med aktivitetens uppläggning söka kontakt med allmänna utskottet. Ansökan om bidrag, innehållande redogörelse över projektets kostnad och finansiering, skall inges senast 2 månader före arrangemangets början. Prövning av bidragsbeloppet till sökande förening sker av allmänna utskottet i varje enskilt fall. 6 Investeringsbidrag För att erhålla bidrag ska allmänna bestämmelser vara uppfyllda i sin helhet. Efter särskild prövning kan bidrag utgå till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt inköp av större maskiner eller utrustning till anläggningar. Som anläggning räknas även nyritning eller revidering av orienteringskarta. Organisationen är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden före beräkning av det kommunala bidraget. till investeringar understigande 5 000:- utgår ej. Om föreningen inte utnyttjar beviljat investeringsbidrag under det kalenderår som bidraget beviljats, kan föreningen senast den 1 december begära att få bidraget reserverat under förutsättning att investeringsobjektet kvarstår. et kan dock endast reserveras ett år. 7 Etableringsstöd kan sökas av ny förening, intresse- eller ungdomsgrupp som inte är bidragsberättigad och därmed inte lyder under allmänna bestämmelser. Stimulera nystartad förening, intresse- eller ungdomsgrupps arbetssätt eller verksamhetsformer under en uppbyggnadsperiod. Gruppen skall bestå av minst 3 personer och en verksamhetsplan/idé skall upprättas där det framgår att gruppen kommer att genomföra minst 5 verksamheter under året med deltagare i åldersgruppen 7-25 år. Verksamheten skall dessutom: Vara öppen för alla Präglas av demokratiska värderingar och jämställdhet Verka för drogfrihet Prövning av bidragsbeloppet sker av teknik- och fritidschefen i varje enskilt fall. 7

8 till handikapporganisationernas lokala verksamhet sreglerna till handikapporganisationernas lokala verksamhet följer i princip kraven för bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Lokalavdelning Ifall personer med speciellt handikapp ej bildat lokalavdelning inom kommunen, kan kommunen ge ekonomiskt bidrag till annan lokalavdelning som bedriver verksamhet i kommunerna eller i angränsande kommun/er. ets storlek bör avgöras med hänsyn till antalet deltagare från den egna kommunen. s- Kommunalt bidrag kan enligt dessa normer utgå till lokalavdelning i berättigade kommunen ansluten till riksorganisation. Annan lokal organisation som organisationer fyller i dessa normer angivna krav, kan erhålla bidrag efter särskild prövning av teknik- och fritidschefen. Medlemskap enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst 10 medlemmar. Som medlem räknas handikappad person som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och erlagt beslutad medlemsavgift. I vissa fall må även medlemmar av den handikappades familj och annan närstående eller intresserad räknas som medlem under förutsättning att även denna erlägger medlemsavgift samt i övrigt uppfyller krav i enlighet med stadgar och årsmötesbeslut. Teknik- och fritidschefens äger, efter särskild prövning, medge undantag från bestämmelserna om medlemsregistrering och medlemsavgift. sformer Kommunalt bidrag utgår som: 1. Grundbidrag. 2. Lokalbidrag. 3. Aktivitetsbidrag. 4. Ledarutbildningsbidrag. 5. till allmänna utskottets förfogande. 6. Investeringsbidrag. Ansökningsförfarande Ansökan om grund-, lokal- och investeringsbidrag inges till fritidskontoret på fastställda formulär senast den 31 mars. Till ansökan skall bifogas senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med tillhörande revisionsberättelse. Ansökan om aktivitetsbidrag görs på särskild ansökningsblankett senast den 15 augusti för perioden 1 januari 30 juni och den 15 februari för perioden 1 juli 31 december. Ansökan om ledarutbildningsbidrag görs på särskild blankett senast en månad efter genomförd utbildning. Övriga bidrag kan ansökas hela året utan särskild blankett. Beviljade bidrag utbetalas till huvudföreningens bank- eller postgiro. 8

9 1 Grundbidrag et utgår med 1 500:-/bidragsberättigad förening. Har föreningen under föregående kalenderår uppvisat minst 10 aktivitetstillfällen för ungdom mellan 7-25 år och ansökt om lokalt aktivitetsstöd härför utgår dubbelt grundbidrag d v s 3 000:-. 2 Lokalbidrag et syftar till att ge föreningarna lokalmässiga förutsättningar att Bedriva verksamhet. Lokalbidrag utgår för ägd eller förhyrd lokal, vilken används till föreningens verksamhet. Förutsättningen för att få lokalbidrag är att teknik- och fritidschefen godkänner såväl förhyrning av lokal som lokalkostnader. För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av entrébelagda arrangemang utgår ej lokalbidrag. Lokalbidrag utgår för kallhyra, uppvärmning, el, vatten, renhållning och försäkringar för lokaler som disponeras helt enligt egen planering, med 80% av teknik- och fritidschefen godkända kostnader dock högst 6 600:- per organisation och år. 3 Aktivitetsbidrag Aktivitetsbidraget är avsett att stimulera till ökade aktiviteter bland barn och ungdomar mellan 7-25 år. En aktivitet ska bestå av minst 3 och max 30 deltagare utöver ledare i åldern 7 25 år, som föreningen anordnar. För att aktiviteten ska vara bidragsberättigad måste det vara en ledarledd gruppaktivitet som varar minst 60 minuter. Ledaren får ej vara under 13 år. et utgår med max 40:-/godkänd sammankomst. Storleken på bidraget bestäms på grundval av totalbeloppet och antalet aktiviteter. 9

10 2 Ledarutbildningsbidrag et avser att ekonomiskt stödja organisationernas ledarutbildning. utgår till kurser arrangerade av riks-, distrikts- eller lokal organisation. Endagskurs skall omfatta minst 6 kurstimmar (kurstimme = 45 minuter). Tvådagarskurs skall omfatta minst 10 kurstimmar (4+6 timmar). Tredagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar (4+6+6 timmar). Veckokurser skall omfatta minst 28 kurstimmar ( timmar). För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna, kan bidrag utgå efter teknik- och fritidschefens prövning. Till lokalt arrangerad kurs där andra kommunala bidrag utgår (t ex studiecirklar) utgår inga bidrag. Ansökan görs på speciell blankett senast 1 månad efter avslutad kurs. Kursprogram, kursintyg samt kvitto på erlagd kursavgift bifogas ansökan. För endagskurs kan följande bidrag utgå: 75% av kostnaderna, max 300:-/deltagare. För tvådagarskurs kan följande bidrag utgå: 75% av kostnaderna, max 500:-/deltagare. För tredagarskurs kan följande bidrag utgå: 75% av kostnaderna, max 700:-/deltagare. För veckokurs kan följande bidrag utgå: 75% av kostnaderna, max 2 500:-/deltagare. sberättigade kostnader vid ansökan om ledarutbildningsbidrag är följande: a) Kursavgift. b) Resekostnad med billigaste färdmedel. c) Kursmaterial. d) Förlorad arbetsförtjänst. För organisation med en sektion kan bidrag utgå med 5 000:-/år. För organisation med flera sektioner kan bidrag utgå med max 7 000:-/år. utgår endast för kurser anordnade inom Norden. 3 till allmänna utskottets förfogande et är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer, utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser. Organisationen skall i samband med aktivitetens uppläggning söka kontakt med allmänna utskottet. Ansökan om bidrag, innehållande redogörelse över projektets kostnad och finansiering, skall inges senast 4 månader före arrangemangets början. Prövning av bidragsbeloppet till sökande förening sker av allmänna utskottet i varje enskilt fall. 10

11 5 Investeringsbidrag Efter särskild prövning kan bidrag utgå till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt inköp av större maskiner eller utrustning till anläggningar. Organisation är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden före beräkning av det kommunala bidraget. till investeringar understigande 5 000:- utgår ej. Om föreningen inte utnyttjar beviljat investeringsbidrag under det kalenderår som bidraget beviljats, kan föreningen senast den 1 december begära att få bidraget reserverat under förutsättning att investeringsobjektet kvarstår. et kan dock endast reserveras ett år. 11

12 Kommentarer till bidrag Allmänna bidragsbestämmelser Medlemsavgift sberättigade organisationer uppmärksammas på angelägenheten av en medlemsavgift anpassad efter dagens penningvärde, servicenivå m m. Arbetsplan/ sberättigade organisationer uppmärksammas på behovet av såväl utbildningsplan arbetsplan som utbildningsplan. Grundbidrag Grundbidraget syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet. et baseras inte per medlem, utan utgår till alla föreningar som är registrerade hos fritidskontoret och som uppfyller allmänna bestämmelser. Till föreningar som inte helt uppfyller allmänna bestämmelser utgår ett halvt grundbidrag. Lokalbidrag Godkännandet av aktuell lokal - såväl lokalens storlek som lokalkostnaden - utgör teknik- och fritidschefens möjlighet att pröva frågor som takhyra, kvm-priser, bidrag per medlem etc. Aktivitetsbidrag Aktivitetsbidrag är den stödform som stimulerar föreningsverksamheten och som utgår för visad god aktivitet. Redovisning av aktiviteter görs på särskild blankett senast den 15 augusti för perioden 1 januari 30 juni och den 15 februari för perioden 1 juli 31 december. Ledarutbildningsbidrag utgår ej för deltagande i specialkurs där deltagare senare har ekonomisk vinning av utbildningen. För tränar-, instruktörs- och övrig ledarutbildning kan steg 3 (motsvarande) anses svara mot denna gräns. Vid högre utbildning sker prövning i varje enskilt fall. 12

13 till allmänna utskottets förfogande och etableringsstöd et har i princip karaktären av engångsbelopp. Som exempel på ändamål, vartill bidrag kan utgå, kan nämnas: - Startbidrag. - Utvecklingsstöd för ideologiskt markerade organisationer. - Insatser i underförsörjda bostadsområden, glesbygd och dylikt. - Insatser för bestämda ålders- och målgrupper (t ex tonåringar). - Akutinsatser för föreningar med egna anläggningar samt ålägganden genom myndighetens lagstiftning. Av budgetårets totala bidragsbelopp till ungdomsorganisationerna avsätts lämpligen ca 10% för till allmänna utskottets förfogande och etableringsstöd. Investeringsbidrag Investeringsbidrag till föreningsanläggningar avser att ekonomiskt stödja fritidsanläggning som drivs i föreningsregi och som bedöms som angelägen för kommunen. kan utgå efter allmänna utskottets prövning i varje enskilt fall till ny-, till- eller ombyggnad av fritidsanläggning samt inköp av större maskiner eller utrustning till anläggningar. Som anläggning räknas även nyritning eller revidering av orienteringskarta. utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp. Förening som önskar påbörja arbete eller göra större inköp under löpande budgetår, kan efter särskild framställning till allmänna utskottet och utan att avvakta beslut om eventuellt bidrag erhålla tillstånd att påbörja arbetet eller verkställa inköpet på egen risk. Principer för Utöver sedvanliga anbud och kostnadsförslag (bygg-, el-, VVS-, konsult-, uppgörande av kontrollantkostnader m m) skall följande poster ingå: kostnadskalkyl a) Kostnader för byggnadslov, anslutningsavgifter och dylikt enligt gällande taxor. Att skapa speciella taxor vid ideella byggnationer låter sig inte göras. b) Kostnader för tomt. Anges om det är kommunal tomt (gällande taxa tillämpas), privat tomt eller om tomtkostnad överhuvudtaget utgår. c) Frivilligt arbete i samband med investeringsbidrag värderas enligt timlön för kommunalarbetare, GS-avtalet grupp 1. 13

14 14

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet BIDRAGSNORMER till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet Allmänna bestämmelser s- Kommunalt bidrag kan enligt dessa normer utgå till lokalavdelning berättigade i kommunen som antagit stadgar, valt

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Antaget av Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-25 Kommunfullmäktige 2014-11-03 Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Gäller fr o m 2015-01-01 Bidragsberättigade organisationer Bidrag kan utgå till

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar

Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Att söka föreningsbidrag för handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-01-20 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag

Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag Handikappföreningar Antagen KF 2015-06-22 91 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER När en förening uppfyller ställda kriterier kan den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun

Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Beslutade av Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-25 Reviderade 2015-11-23 Bidragsregler för föreningar i Tranås kommun Gäller fr o m 2016-01-01 Bidragsberättigade organisationer Bidrag kan utgå till lokalavdelning

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag

Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag Ungdomsföreningar (Ej idrott) Antagen KF 2015-06-22 91 0 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER Bidragsberättigade föreningar En ungdomsorganisation definieras som en

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Föreningsbidrag Bildningsnämnden.

Föreningsbidrag Bildningsnämnden. Föreningsbidrag Bildningsnämnden. 1. Innehållsförteckning. s.1. 2. Ansökningsförfarande. s.2. 3. Bidragsberättigade organisationer s.3. 4. Granskning..... s.3. 5. Reducering av bidrag... s.3. 6. Bidrag

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

För Ungdomsföreningar

För Ungdomsföreningar För Ungdomsföreningar Registrerade hos Antagen av KF 011126, 67 Reviderad 2004-01-01 Kultur- och Fritid Box 13 360 50 LESSEBO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser Kapitel 1 3-4 Grundbidrag Kapitel

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Normer för bidrag till handikappföreningar 1. Allmänna bestämmelser Handikappförening som uppfyller följande

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet 00013 Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Att söka föreningsbidrag för föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga

Att söka föreningsbidrag för föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga Att söka föreningsbidrag för föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga Fr.o.m. 2017-01-01 Reviderade av tekniska förvaltningen 2017-02-07 Allmänna bestämmelser Bidragsberättigade

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006

KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 KOMMUNALA BIDRAGSREGLER FÖR FÖRENINGAR REGISTRERADE I AVESTA KOMMUN Reviderad 151006 1 GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Ungdomsföreningar

BIDRAGSREGLER. Ungdomsföreningar BIDRAGSREGLER Ungdomsföreningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna bestämmelser Kapitel 1 3-4 Grundbidrag Kapitel 2 5 Lokalt aktivitetsstöd och tillämpningsföreskrifter Kapitel 3 6-7 Ledarutbildningsbidrag

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. BIDRAGSREGLER FRITIDEN Kf 1990-12-03, 266 Rev ALLMÄNNA BESTÄMMELSER a) Nedanstående allmänna bestämmelser gäller i tillämpliga delar för samtliga bidrag, vilka beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. b) Kommunalt

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 279 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Justerad: KF 131, 1996-09-02, 42, 2002-03-04 1. Allmänna bestämmelser Ungdomsförening som uppfyller följande

Läs mer

BIDRAGSREGLER. Ungdomsföreningar. Registrerade hos. Kultur- och Fritid Box LESSEBO

BIDRAGSREGLER. Ungdomsföreningar. Registrerade hos. Kultur- och Fritid Box LESSEBO BIDRAGSREGLER Ungdomsföreningar Registrerade hos Kultur- och Fritid Box 13 360 50 LESSEBO Antagen av KF 2001-11-26, 67 Reviderad KS 2008-06-03, 98 Reviderad KS 2012-03-13, 36 Reviderad KF 2013-12-16, 93

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet

Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet 2 ( 6 ) Reglemente Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter.

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer.

Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Datum 2008-01-14 SUNNE KOMMUN Rev. 2008-01-21 Tjänsteställe, handläggare Jan-Olof Appel Bildningsnämndens bidragsregler för föreningar och organisationer. Regler för bidrag fastställs av Bildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57

Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige , 57 Datum Sida 2017-02-24 1 (5) Riktlinjer för kommunalt ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer KS2015/686/01 Antagna av Sunne kommunfullmäktige 2017-05-08, 57 Postadress Besöksadress Telefon Internet

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I RONNEBY KOMMUN Utgivare: Fritid- och kulturförvaltningen Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 210 2014 Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

Stöd till föreningar och arrangemang. Tanums kommun

Stöd till föreningar och arrangemang. Tanums kommun 0(10) Stöd till föreningar och arrangemang i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 28 att fastställa nedanstående bidragsnormer för föreningslivet i Tanums Kommun. Innehållsförteckning Sid

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd 1 Regler och riktlinjer för s Föreningsstöd Gäller fr o m 2008-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2008-02-25 2 Innehållsförteckning Sidan ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING...3-4 Stöd till Barn och ungdomsföreningar

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

BIDRAGSREGLER Kommunstyrelseförvaltningen Utvecklingsavdelningen Kultur- och fritidsenheten

BIDRAGSREGLER Kommunstyrelseförvaltningen Utvecklingsavdelningen Kultur- och fritidsenheten BIDRAGSREGLER Kommunstyrelseförvaltningen 2017-01-01 Utvecklingsavdelningen Kultur- och fritidsenheten KOMMUNALA BIDRAG TILL UNGDOMS- OCH IDROTTS- FÖRENINGAR SAMT POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER. Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Bidragsnormer för föreningsbidrag

Bidragsnormer för föreningsbidrag falun.se/ Bidragsnormer för föreningsbidrag Antagen av trafik- och fritidsnämnden 2009-09-22 91 Reviderad 2013-02-13 23 Normer för föreningsbidrag Bidrag lämnas till föreningar i Falu kommun för att: Skapa

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet i Upplands Väsby kommun, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto.

Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgiro/bankgirokonto. SOLNA STAD Kultur- och fritidsförvaltningen 2006-01-01 Förening i Solna stad 1. Allmänna villkor för Solna stads föreningsregister 1.1 Villkor för Solnas föreningsregister Föreningens namn skall innehålla

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom ramen för givna regler beviljar

Läs mer

Bidragsregler. för det kommunala stödet till föreningar i Åre kommun. Fastställda av Åre Kommunfullmäktige , gällande från och med

Bidragsregler. för det kommunala stödet till föreningar i Åre kommun. Fastställda av Åre Kommunfullmäktige , gällande från och med Kultur Fritid Box 201 830 05 JÄRPEN 2003-02-14/alg Bidragsregler för det kommunala stödet till föreningar i Åre kommun. Fastställda av Åre Kommunfullmäktige 98-12-05, gällande från och med 99-01-01. Handläggare:

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER

REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER 1(Fel! Okän FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 6.8 U06 Ersätter 6.8 U05 Gäller fr.o.m. 1996-03-04 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS-, HANDIKAPP- OCH INVANDRARORGANISATIONER Fastställd av kommunfullmäktige 1996-03-04

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens BIDRAGSREGLER

Kultur- och fritidsnämndens BIDRAGSREGLER Kultur- och fritidsnämndens BIDRAGSREGLER November 2009 Allmänna bestämmelser Föreningsbidrag kan utgå till föreningar i Mörbylånga kommun som bedriver föreningsverksamhet och som omfattar de allmänna

Läs mer

NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN

NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige 1996-08-27 Reviderad: Kommunfullmäktige 2002-06-25 Reviderad: Kommunfullmäktige 2010-12-21

Läs mer

Kommunalt föreningsbidrag

Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag Kommunalt föreningsbidrag i Tanums kommun Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2010 187 att fastställa bidragsnormerna Innehållsförteckning Sid Allämna bestämmelser...

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag

Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag Idrottsföreningar Antagen KF 2015-06-22 91 0 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER Bidragsberättigade föreningar En ungdomsorganisation definieras som en förening som

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2015-03-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Föreningsbidrag kan utgå till föreningar i Mörbylånga kommun som bedriver föreningsverksamhet och som omfattar de allmänna regler som förtecknas nedan. Bidraget avser endast att täcka

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 160201 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Nya bidragsregler för föreningsbidrag - för ökad tydlighet och för att möta förändringar

Nya bidragsregler för föreningsbidrag - för ökad tydlighet och för att möta förändringar BIDRAGSBESTÄMMELSER Nya bidragsregler för föreningsbidrag - för ökad tydlighet och för att möta förändringar Det rika föreningslivet i Vetlanda är en framgångsfaktor för hela kommunen. Så har det länge

Läs mer

BIDRAGSREGLER. För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun. Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige

BIDRAGSREGLER. För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun. Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige BIDRAGSREGLER För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige 2013-12-17 Bidragsregler antagna av Kommunstyrelsen 2013-12-03 INNEHÅLL Övergripande

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

1 (12) Bidragsbestämmelser. Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Bidragsbestämmelser. Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Bidragsbestämmelser Vetlanda här växer människor och företag 2 Bidragsbestämmelser Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2006-06-21 41) Gäller för: Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1

Läs mer

BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6)

BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6) BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6) BUN:s ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KULTUR OCH FRITID: Rikt utbud inom kultur och fritid för alla kommuninvånare. Fortsatt stöd till föreningar och studieförbund. Ett breddande

Läs mer

Bidragsregler kultur- och fritidsföreningar

Bidragsregler kultur- och fritidsföreningar RAPPORT 1(15) Bidragsregler kultur- och fritidsföreningar Antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 238 Tillägg till bidragsreglerna antagen av kommunfullmäktige den 20 oktober 2015, 169 2(15)

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar Bidragsregler för idrottsföreningar Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet Bestämmelser för kommunala bidrag

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD För lokala organisationer, studieförbund, avdelningar, klubbar etc. INNEHÅLL SID Innehåll, ansökningstider, upplysningar... 2 Bidragsregler... 3 Allmänna bestämmelser... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala. Kontakta föreningsservice Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.se 2009-06-02 Bestämmelser för föreningar i Sala kommun Aktivitetssamordnare Lena Larsson, tfn 0224-554

Läs mer

Bidragsnormer för kultur och fritid

Bidragsnormer för kultur och fritid Bidragsnormer för kultur och fritid Riktlinjer Kommunfullmäktige bestämmer ramen för Nämnden för bildning, fritid och kulturs (BFK) anslag. Denna ram styr nämndens föreningsstöd. Kultur- och fritidspolitikers

Läs mer