Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2009 Sida 1"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Sida 1

2 Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2009 Sida 2

3 Innehållsförteckning Företagsuppgifter och Förord... 4 Förord från styrelseordföranden... 4 Vision... 4 Affärsidé... 4 VD har ordet... 5 Inriktning och produkter... 7 Samarbetspartners... 7 Förvaltning... 7 Alternativa produkter... 8 Administration... 9 Årsredovisning...11 Innehåll Förvaltningsberettelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter Årsredovisning 2009 Sida 3

4 Företagsuppgifter och Förord Styrelse Verkställande direktör Jørgen Holm Westergaard, Styrelsens ordförande Ekonomichef Henning Müller Carlsen, Styrelseledamot Försäljningschef Peter Lønbro Lehm Styrelseledamot Företagsledning Ulf Dahlin Verkställande direktör Bolagstämma Bolagstämma hålls den 18. mars Jørgen Holm Westergaard Peter Lønbro Lehm Henning Müller Carlsen Ulf Dahlin Energi Danmark A/S har varit aktiv på den nordiska elmarknaden sedan 1998 och har i dag en ledande marknadsandel i Danmark. är vårt första och viktigaste steg till att bli en Nordisk elleverantör. Vi har en långsiktig tillväxtsstrategi för vår verksamhet i Sverige, och vårt mål är en försäljning på 5 TWh inom 5 år på den svenska marknaden. Under den perioden kommer vi att konsolidera det egna kapitalet i företaget. Vi tar under 2010 klivet in i Norge med Energi Salg Norge AS. Men Sverige kommer fortsatt att vara den viktigaste marknaden för oss i Norden. Vi kommer till Sverige för att stanna och tackar kunderna för förtroende de redan har visat oss. Vi vill göra vårt bästa för att ge service och rådgivning till företagskunder och offentlig sektor, så att vi gör oss förtjänta till att bli en stabil samarbetspartner för de företagskunder som vill utnyttja de ekonomiska fördelarna som finns i den avreglerade energimarknaden. I är alla medarbetare svenska och bland de bästa på marknaden med en starkt backup från Energi Danmark A/S systemplattform och vår mission är att leverera den konkurrenskraft som uppstår med rådgivning, support och riktiga priser. Tack för förtroendet - vi ser fram emot ett gott och långsiktigt samarbete. Jørgen Holm Westergaard Styrelsens ordförande Vision Energi Försäljning Sveriges vision är att bygga Sveriges bästa elhandelsbolag, vara stabil partner och en viktig del i värdekedjan till företagskunder och offentlig sektor, som vill utnyttja den avreglerade energimarknaden. Affärsidé s affärsidé är att öka konkurrenskraften genom rådgivning, support och riktiga priser till företagskunder och offentlig sektor i Sverige. Vi skall vara en trovärdig partner med en effektiv organisation och smidiga lösningar. Årsredovisning 2009 Sida 4

5 VD har ordet: Succen fortsätter 2009 i korthet Omsättningen ökade med 97 procent till 316,2 Mkr. jämfört med 160,3 Mkr. under förutvarande år. Vinst efter finansnetto blev 14,5 Mkr., jämfört med 7,7 Mkr. för förutvarande år, motsvarande en ökning med 88 procent. Antalet kunder är i det närmaste dubblerat och närmar sig jämfört med för ett år sedan. Den svenska marknaden Det har varit ett mycket turbulent år på den svenska elmarknaden, beroende bland annat på en mycket sträng vinter och på att de svenska kärnkraftsverken har haft driftsproblem. Under den kallaste perioden var fyra reaktorer avstängda för uppgradering och service, vilket påverkade priserna på spotmarknaden. Elterminpriserna har under året fluktuerat från som lägst 28 i februari till som högst 46 i december. Anledningen till de stora prisvariationerna beror på flera av varandra oberoende faktorer. I början av 2009 var Sverige inne i en lågkonjunktur och det rådde en allmän osäkerhet om hur långvarig den skulle bli. Det ledde till minskad produktion inom industrisektorn vilket återspeglades i minskad förbrukning av råvaror och därmed fallande råvarupriser. Andra faktorer som påverkat elpriset under året har varit den svenska kronkursutvecklingen. Elpriserna noteras i Euro, varför det är viktigt att följa hur den svenska kronan utvecklas mot andra valutor. I början av året var kronan svag. En Euro kostade 11,60 SEK i början på mars, men under året stärktes kronan och i slutet av året låg priset för en Euro runt 10,40. En kronförstärkning på motsvarande 12 procent. Även mot den danska kronan stärktes den svenska valutan, som kostade 1,55 SEK i början av året för att i slutet av året kosta 1,40 SEK Den mycket kalla vintern, tillsammans med driftsproblem på kärnkraftsanläggningarna, innebar att vi under korta perioder fick extrema priser på Nordpool, där spotpriserna sätts för den svenska marknaden. Den 17 december var spotpriset i Sverige över SEK/MWh (140,01 ), att jämföra med snittpriset under 2009, vilket var 392,81 SEK/MWh. Högst elförbrukning under ett enskilt dygn inträffade den 16 januari, då Sveriges förbrukning uppgick till MW. Intressant att nämna är att då Sverige hade den högsta förbrukningen var priset för el strax över 600 SEK/MWh (55,63 ), medan då priset var som högst, vilket i det här fallet innebär en mer än tjugodubbling av priset, sjönk förbrukningen till MW, en minskning med fyra procent. Det innebär att priset inte var som högst när förbrukningen var som störst, vilket borde ha varit fallet eftersom priset sätts på den sista KWh. Dessutom visar det att priset är ett trubbigt instrument för att styra konsumtionen. Det finns alltså en svårighet för svensk industri att snabbt anpassa förbrukningen av el beroende på prisnivå. Samtidigt är det problematiskt för en bransch att ha så stora prissvängningar. När industrin känner att de inte kan påverka sitt eluttag, samtidigt som priset tjugodubblas, infinner sig en trovärdighetskris. Vi har därför under slutet av 2009 upplevt ett ifrågasättande av prissättningsmodellen från såväl industri som politiker. Under 2009 offentliggjordes även Svenska Kraftnäts förslag till prisområden i Sverige. Det innebär i korthet att man delar upp Sverige i olika zoner och att dessa zoner får bära kostnaderna för distributionen av el. Då merparten av el produceras i form av vattenkraft i de norra delarna av Sverige, kan man uttrycka det som att ju längre söderut i Sverige vi kommer, desto dyrare blir elen. Hur detta slår mot svensk industri är ännu inte klarlagt. Det finns anledning för industri och kommuner att noga följa utvecklingen, eftersom det kan komma att påverka konkurrensförhållandena. Försäljning Under året har Energi Försäljning Sverige lagt ned ett stort arbete på införsäljning till nya kunder vilket resulterat i en kraftig för- Årsredovisning 2009 Sida 5

6 VD har ordet: Succen fortsätter säljningsökning. Under 2009 tecknade Energi Försäljning Sverige kontrakt på motsvarande 4,5 TWH, vilket kan jämföras med 1,5 TWH under året innan. Leveranserna sträcker sig fram till år Balansansvar För att effektivisera rutinerna för elinköp och minska hanteringskostnaderna har Energi Försäljning Sverige under 2009 påtagit sig ett balansansvar gentemot Svenska Kraftnät. Det innebär att vi, för våra kunders räkning, ansvarar för att köpa in rätt mängd el till nästkommande dags konsumtion. Sponsring Under 2009 fortsatte Energi Försäljning Sverige att arbeta med sponsring för att öka kännedomen om företaget och igenkännandet av företagets logotyp. Det samarbete som inleddes under 2008 med det svenska handbollslandslaget fortsatte. Det innebar bland annat en god exponering i både TV och tryckt media under handbolls-vm. Ett samarbete inleddes även med det svenska juniorlandslaget i ishockey i samband med JVM i Canada. De dramatiska prisvariationerna under slutet av 2009 innebär att många elkonsumenter har uppmärksammats på att inköp av el är ett viktigt strategiskt beslut. Detta är en insikt som bör gynna Energi Försäljning Sverige. Under 2010 kommer Energi Försäljning Sverige att ta fram ett antal nya produkter som är anpassade för de nya elprisområden som kommer att införas i Sverige under Energi Försäljning Sverige har under 2009 etablerat en solid plattform för kommande år. De produkter vi tagit fram har varit konkurrenskraftiga och organisatoriskt har vi visat att vi klarat en snabb volymtillväxt med bibehållen god servicenivå till kunderna. Under 2010 kommer vi att fortsätta det interna arbetet med tydlig kostnadsuppföljning för att även fortsättningsvis kunna leverera produkter och service till en prisnivå som gör att vi kan fortsätta attrahera nya kunder. För 2010 förväntas omsättningen fördubblas jämfört med 2009, med ett fortsatt positivt resultat. En så kraftig omsättningsökning innebär att det kommer att krävas förstärkningar på personalsidan. Även om tillväxten till stor del kommer att ske organiskt, utesluts inte möjligheten att ingå allianser eller att förvärva bolag verksamma på elmarknaden. Media Att synas i media ingår i en långsiktig strategi för att positionera företaget på den svenska marknaden. Malmö, 3. mars 2010 Ulf Dahlin, Verkställande direktör Energi Försäljning Sverige har därför aktiv arbetat med medierelationer under Det har resulterat i att VD Ulf Dahlin har haft signerade debattartiklar och krönikor i såväl fackpress som affärspress. Därutöver har Energi Försäljning Sverige omnämnts i reportage och nyhetsartiklar i dags- och affärspress. Utsikter inför 2010 Ulf Dahlin, VD Årsredovisning 2009 Sida 6

7 Inriktning och produkter Samarbetspartners 2009 kan summeras till ett mycket bra år för Energi Försäljning Sverige. Kontrakt tecknades för 4,5 TWH och kundstocken är , vilket kan jämföras med 2008 års 1,5 TWH och 5000 kunder. Resultatet visar på att de mål som sattes upp för 2009 har uppfyllts. Energi Försäljning Sverige har den kunskap och kan fylla de behov som många företag efterfrågar och därför har vi blivit ett naturligt val för företag som söker en ny elleverantör till samarbetspartner. Under 2010 ser vi det som naturligt att vidareutveckla den kompetens som finns i organisationen och förbättra oss ytterligare för att företagskunderna ska få bästa möjliga service. Eftersom våra samarbetspartners är företagskunder med mycket olika verksamhetsinriktningar och behov, anser vi att det är viktigt att ha möjlighet att skräddarsy avtal. Vår kundstock består bland annat av lantbrukare, fastighetsbolag, tillverkande industrier och kommuner. Vårt breda produktutbud tillgodoser de allra flesta önskemål oavsett förbrukningsvolym och antal installationspunkter. Det är dock viktigt att ni som samarbetspartner till Energi Försäljning Sverige i ett tidigt stadium tar, kanske det viktigaste beslutet för er, och avgöra hur aktivt ert företag ska vara vid inköpstillfällena. Har ert företag den tid och kompetens som krävs för att få riktigt bra elpriser eller är elinköpen något som ni helt eller delvis kan lämna över till våra förvaltare? När väl detta beslut är taget så har Energi Försäljning Sverige möjlighet till att skräddarsy produkter som passar ert företags behov. Oavsett produktval har samtliga samarbetspartners möjlighet att få ta del av marknadsinformation på vår hemsida i form av dagliga marknadsuppdateringar men också genom veckobrev som skickas per . Förvaltning För samarbetspartners som bestämmer sig för att överlåta elinköp till Energi Försäljning Sverige har vi mycket kompetent personal som bevakar elmarknaden med bra analyser och ett stort handlarbord. Vårt systerbolag Energi Danmark Forvaltning A/S i Köpenhamn med dess svensktalande personal har inga egna positioner i marknaden utan kunderna står i fokus. Då Energi Försäljning Sverige ingår ett avtal med en samarbetspartner är vår ambition alltid att arbeta långsiktigt eftersom vi vill vara en del av kundens effektiva inköp på elmarknaden. Vidare är vår ambition att anpassa inköpen efter varje kunds behov och riskprofil för att på sikt öka våra samarbetspartners konkurrenskraft. Den nordiska koncernen med vårt moderbolag Energi Danmark A/S i spetsen har ett unikt fokus på den nordiska och europeiska elmarknaden eftersom vi sitter på gränsen mellan de två marknaderna och är därför tvungna att veta hur priserna kommer att utvecklas i alla prisområdena. En stor del av analysarbetet läggs på att avgöra hur elkraftssystemet kommer att reagera på olika externa händelser. Detta har vi stor nytta av i Sverige eftersom vårt pris påverkas allt mer av det kontinentala Europa. Beroende på volymförbrukning och inköpsstrategi finns ett flertal produkter att välja mellan för samarbetspartners som vill att Energi Försäljning Sverige förvaltar deras elavtal. Energi Sverige Portföljförvaltning Genom förvaltning följs kundspecifika strategier för att öka säkerheten och minimera prisriskerna. Kontinuerlig marknadsbevakning tillsammans med analyser lokaliseras prisdrivande faktorer och målet är att våra förvaltare ska kunna pressentera ett optimalt pris till varje kund. Årsredovisning 2009 Sida 7

8 Inriktning och produkter Energi Sverige Strategi Detta är produkten där företag har möjlighet att göra procentuella prislåsningar, för att sprida inköpsriskerna. En strategi är på förhand utarbetad och våra Key Account Managers har en nära dialog för vägledning och rekommendation, men det är samarbetspartnern som fattar beslutar om när prislåsningarna ska göras. Stefan Andersson, Portföljförvaltare Energi Sverige FinansPool Med denna avtalsform utnyttjar kunder vår kunskap fullt ut. Bästa möjliga pris fås men med minsta möjliga insats från samarbetspartners. Detta är en mycket bra produkt som större och medelstora företag väljer för att slippa agera på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Med Energi Sverige FinansPool får samarbetspartners tillgång till samma information som Energi Sverige Portföljförvaltning och till en låg kostnad. Energi Sverige ElPool För samarbetspartners med en mindre förbrukning finns det ett stort intresse av denna förvaltningsform. Inköp görs från det kunden går in i avtalet fram till leveransstart och därefter så är priser fast under en given tidsperiod, vanligtvis ett år. Ett avtal som löper under en längre period får en större riskspridning vilket många ser som en stor fördel. Varje kvartal får samarbetspartners information om faktorer som har påverkat marknaden sen föregående rapport. En prisindikation finns också att tillgå där det på ett lättförståligt sätt går att läsa vad priset med nuvarande inköpsvolym indikerar att nästkommande års pris kommer att bli. Det har visat sig att denna rapport är mycket uppskattad av samarbetspartners. Alternativa produkter För företag som anser att de vill ha större inflytande i prissättningen finns alternativa produkter. Energi Sverige Fast Detta traditionella avtal blir allt mindre vanligt eftersom elmarknaden är mycket volatil och många finner det osäkert att göra en prislåsning vid ett tillfälle. Det är dock fortfarande många som tecknar fastprisavtal eftersom denna avtalsform är trygg då det är möjligt att budgetera över en längre tidsperiod. Energi Sverige Spot Här får samarbetspartners marknadens rörliga elpris och vare sig kund eller Energi Försäljning Sverige kan påverka det slutliga elpriset. Sek/MWh Nord Pools spotprisutvecklingen Energi Sverige Kombi Genom att kombinera två eller tre produkter finns det möjlighet för samarbetspartners att skräddarsy sina elavtal. Det är till exempel vanligt att teckna 50 % Energi Sverige Spot och 50 % Energi Sverige Fast för att få en kombination av flexibilitet och säkerhet i elpriset. Elcertifikat Det finns goda möjligheter till att skräddarsy elavtal hos Energi Försäljning Sverige. En anpassningsbar del är elcertifikatet. Lösningarna hos våra samarbetspartners är, beroende på Årsredovisning 2009 Sida 8

9 Inriktning och produkter hur elavtalet i övrigt ser ut, ett pris som sträcker sig över ett kvartal, ett år eller under hela avtalsperioden. Det är framförallt fastpriskunder som har samma pris på elcertifikat under hela avtalsperioden och spotpriskunder som har avtal där elcertifikatskostnaden förändras varje kvartal. Flertalet av övriga avtal är mer flexibla och prislåsningar för elcertifikat kan precis som för el göras vid lämpliga tillfällen. Miljövänlig el Allt fler av Energi Försäljning Sveriges samarbetspartners värnar om var deras el kommer från och efterfrågan av Bra Miljöval El och Grön el har ökat. Det är tillexempel möjligt att med Bra Miljöval El välja att 50 % ska komma från vatten, 25 % från vind och resterande 25 % från bio. Personalen på Energi Försäljning Sverige ser mycket positivt på det ökade intresset. Samarbete med nätbolag Under 2009 har samarbete med andra elhandelsbolag inletts och fortsatta samarbeten kommer att ha stort fokus under Energi Försäljning Sverige AB har resurserna och möjligheterna till att hjälpa mindre elhandelsbolag med deras risker medan de hanterar sina privatkunder. Vi arbetar inte aktivt med privatkunder och har därför möjlighet till konstruktiva samarbeten. Med koncernens styrka och kunskap har vi mycket att erbjuda mindre elhandelsbolag. Allt från ren riskhantering, till att vi tar över risker eller gemensamt ägande. Administration Energi Försäljning Sverige arbetar med att bygga Sveriges bästa elhandelsbolag där en viktig byggsten är administration. Att varje samarbetspartner har en egen kontaktperson är en viktig del i detta arbete för att skapa ett mer personligt bemötande och att relationer byggs. Större kunder har även en administrativ kontaktperson och en egen förvaltare att vända sig till. Enkla kontaktvägar är något som genomsyrar hela koncernen och Energi Försäljning Sverige arbetar kontinuerligt på att vara en smidig organisation med korta beslutsvägar. De administrativa avdelningarna arbetar kontinuerligt med kvalitet och tydliga riktlinjer för att säkerställa att den information som når samarbetspartners ska vara korrekt. Fakturering är ett sådant exempel där det är mycket viktigt att det vi skickar är korrekt. Ett annat exempel på där kvalitet är visentligt är vid leverantörsbyten. Vårt mål är att 100 % av alla leverantörsbyten ska gå igenom och under 2009 har vi varit mycket nära detta. Fakturering Under året som har gått efterfrågade allt fler kommuner EDI fakturering och nu har vi flera kunder som vi fakturerar på ett mer miljövänligt sätt. Vi ser gärna att fler av våra samarbetspartners går över till EDI fakturor och dialoger kring detta förs på flera håll. Vi har samarbetspartners som vi använder vid EDI fakturering och de kan hantera flertalet format. I vårt moderbolag, Energi Danmark A/S, har det under en längre tid funnits en fakturaservice tjänst som nu även finns tillgänglig för svenska samarbetspartners, Energi Sverige Faktura Service. Tjänsten, som framförallt efterfrågas av fastighetsbolag där en helhetslösning ofta efterlyses, innebär i korthet att vi tar emot nätfakturor, scannar in dem, stämmer av och kontrollerar dem mot de värden vi har fått in och levererar sedan ett antal rapporter och en bokföringsfil till kunden. Det finns fortfarande möjlighet att få en faktura skickad per post men istället för att få två fakturor så blir det en där nätavgiften är sammanfattad på elfakturan. Under 2009 utvecklades även en ny rapport där samarbetspartners har samlad information om faktureringen som gjorts under året. Samtliga anläggningar och månader finns presenterade och den har tagits emot med stor uppskattning av kommuner och fastighetsbolag som tycker att det är ett lätt sätt att hålla reda på sina förbrukningsuppgifter. Årsredovisning 2009 Sida 9

10 Inriktning och produkter Energi Sverige Online och hemsida Samarbetspartners har möjlighet att få tillgång till Energi Sverige Online som finns på vår hemsida. Här finns det möjlighet till att följa upp och jämföra förbrukningsvolymer, dels mellan anläggningar men även till exempel månader och dagar. Vidare har samarbetspartners tillgång till sina fakturor via Energi Sverige Online. Under 2010 kommer en uppdatering av denna tjänst. Även Energi Försäljning Sveriges hemsida, kommer att omarbetas under 2010 för att göra den mer kundvänlig. Det kommer givetvis fortfarande att finnas dagliga marknadsbrev, där våra förvaltare informerar om vad som hänt i marknaden och vart den är på väg, att tillgå på hemsidan. Även fortsättningsvis kommer noteringar på elterminer i svenska kronor och i Euro finnas tillgängliga. Energi Försäljning Sveriges Personal Med ett brinnande engagemang sparkades 2009 igång. Personalen hade satt höga mål vid utgången av 2008 och när 2009 inleddes fanns många idéer över hur bolaget skulle utvecklas. Med hårt arbete och gott samarbete har säljare och administrativ personal tillsammans sett till att försäljningsmål har uppfyllts med råge. Arbetet med att förvalta befintlig kundstock har varit viktigt och det har resulterat i en mängd förlängda avtal, vilket är ett utmärkt betyg. Eftersom många av de administrativa bitarna sker från moderbolaget, Energi Danmark, har delar av 2009 års fokus varit att bli mer samspelta och att få hela koncernen att sträva mot samma mål. Detta har fungerat mycket bra och idag finns en bra kommunikation över landsgränserna. Givetvis är detta ett arbete som kommer att fortlöpa under Vid sommarens slut var personalstyrkan utvilade och inspirerade. Tillsammans ville alla visa att uppsatta årsmål skulle uppfyllas, vilket de också gjordes redan i oktober månad års framgångskoncept är engagemang, samarbete och inspiration. Dessa ledord genomsyrar företaget och tillsammans kommer vi att arbeta hårt för att bygga Sveriges bästa elhandelsbolag. Från vänster; Fredrik Bergström, Ulf Dahlin, Roger Josefsson, Carl-Johan Cederholm, Stefan Andersson, Sofia Lönn och längst fram Linda Holmberg Årsredovisning 2009 Sida 10

11 Styrelsen och verkställande direktören för Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1. januari december 2009 Årsredovisning 2009 Sida 11

12 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 13 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 18 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 19 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 Underskrifter 29 Årsredovisning 2009 Sida 12

13 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 till 31 december Ägarförhållanden med säte i Malmö är till 100 % ägt dotterbolag till Energi Danmark A/S med säte i Århus, Danmark. Energi Danmark A/S är koncernmoderbolag och upprättar koncernredovisning. Bolagets aktiekapital är på tkr., fördelat på st aktier som fritt eget kapital finns balanserat resultat med tkr. Totalt eget kapital utgörs med tkr. Energi Danmark A/S är ägare till samtliga aktier i, och har förbundit sig att inte ta ut något utdelning ur bolaget motsvarande ett belopp på tkr. Den långsiktiga målsättningen är att bygga upp ett större kapital i bolaget för att vara rustade inför kommande satsningar. säkrar via Energi Danmark A/S sina framtida kundåtaganden genom finansiella instrument relaterade till såväl börshandel på den Nordiska elbörsen NordPool ASA, som via bilaterala avtal. Vid transaktioner mellan bolaget och moderbolaget används transferpricing för att kunna synliggöra kostnaderna och påvisa att det är rätt kostnad för de tjänster som bolaget köper av Energi Danmark A/S. Det har inte utgått någon ersättning till styrelsen under året. Verksamhetsinriktning och viktiga händelser har under det gångna året haft en framgångsrik försäljning med kontraktsingång på 4,5 TWh för kommande år. Vi har under året i stort sett uppnått de mål som vi satte upp på fem års sikt, redan på vårt tredje verksamhets år och har nu satt nya mål för Vi kommer att arbeta vidare på att bli det bästa elhandelsbolaget i Sverige och bli en stor aktör på den nordiska elmarknaden. Under året har vi tagit över och hanterar vår egen balans och fysiska handel. Riskhantering och redovisningsprinciper bedriver elhandel till företagskunder samt offentlig-förvaltning och för att hanterar de risker som uppstår i denna typ av verksamhet hantera vi finansiella instrument för att minska riskexponeringen. Detta görs via moderbolaget. Årsredovisning 2009 Sida 13

14 Förvaltningsberättelse Moderbolaget Energi Danmark A/S har som policy att säkra framtida transaktioner relaterade till ingångna fysiska kontrakt och finansiella kontrakt samt valutarisk avseende ingångna köp- och försäljningskontrakt, så att beräknat täckningsbidrag i största möjliga omfattning kan fastställas när kontrakten ingås. Bolaget gör kraftinköp på den nordiska elbörsen NordPool via moderbolaget Energi Danmark A/S. Hantering av elcertifikat sker i Energi Försäljning Sverige och hanteras efter samma principer som övriga kraftinköp, dock med en viktig skillnad. Elcertifikat hanteras som en lagervara med principen först in först ut. Vid årsskiftet fanns ett lager av elcertifikat som i bokslutet värderas till tkr. Hanteringen av risk och inköp av elcertifikat har genererat en nettovinst på tkr. I enlighet med moderbolagets redovisningsprinciper, vilka hämtat ledning ifrån IAS 39, redovisar bolaget samtliga på bokslutsdagen utestående kontrakt avseende framtida inköp och försäljning till marknadsvärde. Företagsledningen är mycket nöjda med utvecklingen av företaget under det gångna året och ser med tillförsikt på framtiden. Resultat 2009 blev bästa år så här långt, ett resultat betydligt bättre än det långsiktiga budgetmål som finns uppsatt, resultatet efter finansiella kostnader på tkr. (7.744 tkr.). Omsättningen har igen nästan fördubblats till tkr. ( tkr.). Till periodiseringsfonder flyttas tkr., totalt finns det tkr. i obeskattade reserver i bolaget. Vi växer fortfarande starkt och har en fysiskleverans volym på 1,3 TWh och levererar el till ca olika fastigheter och industrier i Sverige, per den 1 januari Under året har vi fått in stora kunder bland annat några av Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan och Specialfastigheter samt en mängd andra kunder. Vi redan kontrakterat stora volymer för fysisk leverans kommande år och ser en bra utveckling med goda möjligheter inför framtiden. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår stämman att de förestående vinstmedlen disponeras på följande sätt. TSEK Utdelning 0 Balanserade vinstmedel Fritt eget kapital Årsredovisning 2009 Sida 14

15 Resultaträkning Not Belopp i TSEK Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning Resultat av finansiella instrument Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader 1 Energiinköp /5 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelsesresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Årsredovisning 2009 Sida 15

16 Balansräkning Not Belopp i TSEK 31/ / TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 10 Dataprogram Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 11 Inventarier och datorer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lager elcertifikater Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning 2009 Sida 16

17 Balansräkning Not Belopp i TSEK 31/ / EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver 14 Periodiseringsfonder Summa obeskattede reserver Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skulder til koncernföretag Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Årsredovisning 2009 Sida 17

18 Kassaflödesanalys Belopp i TSEK 1/ / / / Den löpande verksamheten Resultat efer finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelseskapital Kassaflöde från förändringar i rörelseskapital: Ökning(-)Minskning(+) av varulager Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(-)Minskning(+) af rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Kasseflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2009 Sida 18

19 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i TSEK 1/ / / / Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Av- och nedskrivningar av tillgångar Marknadsvärdering av kundkontrakt Upplupna kostnader avseende elcertifikat Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Tilgodohavande på koncernkonto Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer - De kan lätt omvandlas till kassamedel - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten Årsredovisning 2009 Sida 19

20 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprätttats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om ingen annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda: De väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknes på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknes på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Bolagets moderbolag, Energi Danmark A/S, har som policy att säkra framtida transaktioner relaterade till ingångna fysiska kontrakt (dvs kontrakt där avsikten är att köpa och/eller sälja energi) och finansiella kontrakt (dvs kontrakt som är avsedda att köpas och/eller säljas) samt valutakursrisk avseende ingångna köp- och försäljningskontrakt, så att beräknat täckningsbidrag i största möjliga omfattning kan fastställs när kontrakten ingås. I konsekvens härmed redovisas ingångna fysiska och finansiella kontrakt till marknadsvärdet och förändringen härav redovisas i resultaträkningen. I enlighet med moderbolagets redovisningsprinciper enligt ovan vilka hämtat ledning från IAS 39, redovisar bolaget, samtliga per bokslutsdagen utestående kontrakt avseende framtida inköp och försäljning av energi, som finansiella instrument och värderar dessa till marknadsvärdet. Detta innebär att det per ingår netto TSEK (7.217 TSEK per ) avseende orealiserade vinster och förluster bland Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i balansräkningen. I resultaträkningen ingår nettot av orealiserade vinster och förluster avseende utestående kontrakt som Resultat av finansiella instrument med TSEK (7.217 TSEK for 2008), närmast under raden nettoomsättning. Årsredovisning 2009 Sida 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2008 Tillbaka till Innehållsförteckning. Sida

Årsredovisning. Energi Försäljning Sverige AB. Årsredovisning 2008 Tillbaka till Innehållsförteckning. Sida Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008 Sida Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2008 Sida Innehållsförteckning Företagsuppgifter... 4 Förord från styrelseordföranden... 4 Vision... 4 Affärsidé...

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Styrelse Från vänster: Sören Sjöholm, Jan Henriksson vice ordförande, Claes Wetterström ordförande, Camilla Stridh, Kenneth Karlsson, Lars-Inge Green, Birger Andersson 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer