PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION TECKNINGSTID NO VEMBER 2005 PINION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION TECKNINGSTID 10 30 NO VEMBER 2005 PINION"

Transkript

1 PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION TECKNINGSTID NO VEMBER 2005 PINION

2 Erbjudandet i korthet Pris per aktie: 8 SEK Aktier per post: styck Pris per post: SEK. Bolagsuppgifter Pinion Holding AB (publ) med organisationsnummer registrerades vid Patent- och registreringsverket och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolaget, som är ett publikt aktiebolag, regleras av aktiebolagslagen (1975:1385). Bolaget är ett avstämningsbolag och är under registrering hos VPC. Tidpunkter för ekonomisk information Pinion Holding AB (publ) kommer att lämna ekonomisk information för verksamhetsåret 2005/06/07 enligt följande plan. Bolaget har räkenskapsår 1 maj 30 april. Delårsrapport 2 (nov jan):...16 mars 2006 Delårsrapport 3 (feb apr):...16 juni 2006 Bokslutskommuniké verksamhetsår 2005/06:...15 juni 2006 Kvartalsrapport 1 (maj jul):...15 sept 2006 Kvartalsrapport 2 (aug okt):...15 dec 2006 Kvartalsrapport 3 (nov jan):...15 mars 2007 Bokslutskommuniké verksamhetsår 2006/07:...15 juni 2006 Förtydliganden Med Pinion eller Bolaget avses Pinion Holding AB (publ), organisationsnummer Prospektet finns på Pinions kontor på Apelbergsgatan 60 i Stockholm samt på Pinions hemsida Prospektet och erbjudandet att förvärva aktier i Pinion riktar sig inte till sådana fysiska eller juridiska personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras eller offentliggöras i något annat land där distributionen, offentliggörande eller erbjudandet att förvärva aktier i Pinion kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk ratt. Varken teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller något annat lands tillämpliga lag och erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Kanada eller något annat land där distribution eller offentliggörande av erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt eller registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Eventuell tvist eller eventuellt krav, av vad slag det vara må, som uppkommer i anledning av innehållet i eller spridningen av detta prospekt och/eller erbjudandet i övrigt samt alia härmed sammanhängande frågor skall exklusivt avgöras av svensk domstol med exklusiv tillämpning av svensk ratt. En investering i Pinion är förenad med risk. Den som överväger att investera i Pinion uppmanas därför att noggrant studera prospektet, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens registrering innebar inte någon garanti från Finansinspektionens sida for att sakuppgifterna i prospektet ar riktiga eller fullständiga.

3 PINION Bakgrund och motiv Det blir allt svårare men samtidigt viktigare för företag och organisationer att skydda sig mot dataintrång. Allt mer intern företagsinformation finns i digital form och allt mer kommunikation produceras och distribueras digitalt. Företag agerar också i ökad utsträckning på nya marknader och konkurrerar då med företag som agerar efter andra kulturella och etiska spelregler än de vi är vana vid. Möjligheterna till intrång förändras dessutom ständigt; nya säkerhetsbrister upptäcks så gott som dagligen i de mest använda programvarorna. Företagen utsätts också för allt skarpare aktiviteter inom business intelligence som fått ett ökat inslag av illegal verksamhet. Det är idag heller inte ovanligt att hackers arbetar mot ersättning och säljer den information de kan komma över till mindre nogräknade aktörer. Mot denna bakgrund är det dags att tänka om när det gäller skydd av information. Detta är anledningen till att vi grundat Pinion. Vår ambition är att bli en av de mest kundtillvända och kostnadseffektiva säkerhetskonsulterna i Norden och Europa. Vårt fokus är att leverera verksamhetsanpassade och flexibla säkerhetslösningar som kan matcha de ständigt förändrade säkerhetskraven och möta de nya hotbilderna. Marknaderna för säkerhetslösningar i Sverige, Norden och globalt är fragmenterad och det finns idag få företag som närmar sig säkerhet på samma dynamiska, processinriktade sätt som Pinion. I nuläget har Pinion helt enkelt väsentligt bättre förutsättningar att kunna leverera god säkerhet än sina konkurrenter. Pinion har ett affärsmässigt försprång på en fragmenterad marknad och vi tänker dra nytta av detta. Mål och syfte med emissionen Pinion Holding AB (publ) avser att nyemittera upp till högst aktier med ett nominellt värde á 0,10 SEK per aktie. Emissionen kommer att tillföra bolaget högst SEK. Pinion har ett heltäckande synsätt på säkerhet som gör oss unika i IT-säkerhetsbranschen i Sverige och Europa. Pinions verksamhet bygger på egenutvecklade och helt unika arbetsmodeller och i många delar är vi redan marknadsledande. Det finns för närvarande stora möjligheter för Pinion att ta en tätposition inom IT-säkerhetsbranschen, samt att aktivt medverka till en konsolidering av branschen i Norden och Europa. Avsikten med nyemissionen är att ge Pinion möjlighet till: Strategiska förvärv i syfte att konsolidera säkerhetsmarknaden i Norden. Påbörja en europeisk expansion, med fokus på England och Tyskland. Växa ytterligare genom organisk tillväxt, samt att utveckla nya affärsområden inom IT-säkerhet. Styrelsens försäkran I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats av Pinion med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen i Pinion är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med de faktiskt förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle påverka den bild av Pinion som förmedlas i detta prospekt. Stockholm den 7 november 2005 Pinion Holding AB (publ) Styrelsen

4 1 INNEHÅLL

5 PINION PROSPEKT 05 INNEHÅLL...05 INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER...06 MARKNADEN...08 FÖRETAGET PINION...12 AFFÄRSPROCESS OCH METODIK...15 VERKSAMHETSBESKRIVNING...18 PRODUKTER- OCH TJÄNSTER...21 BESKRIVNING AV KUNDCASE...25 FINANSIELL INFORMATION OCH BALANSRÄKNING...27 AKTIER OCH ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN...30 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR...32 BOLAGSORDNING...36 RISKFAKTORER...38 SKATTEFRÅGOR...40 LEGALA FRÅGOR...42 REVISORS GRANSKNINGSBERÄTTELSE...44

6 2 INBJUDAN A TT TECKNA AKTIER

7 PINION PROSPEKT 07 Rätt att teckna Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktat till allmänheten. Teckningskurser och teckningsposter Teckningskursen för en ny aktie är 8 SEK och tecknas i poster om aktier, motsvarande SEK per post. Totalt erbjuds högst poster. Nyemissionens totala belopp Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att ökas med högst SEK. Aktiekapitalet kommer vid fullteckning i nyemissionen därefter att uppgå till högst SEK fördelat på aktier á nominellt 0,10 SEK per aktie. Emissionen kommer att tillföra bolaget högst SEK varav SEK kommer att tillföras överkursfond. Teckningstid och anmälan Anmälan om förvärv av aktier i Pinion Holding AB (publ) är bindande och skall ske under tiden från och med den 10 november 2005 till och med den 30 november Teckning sker genom att bifogade anmälningsedel lämnas eller sänds till Mangold Fondkommission AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm. Anmälan om förvärv måste vara Mangold Fondkommission tillhanda senast den 30 november Tilldelning Vid överteckning beslutar styrelsen för Pinion Holding AB (publ) om tilldelning av aktier. Vid tilldelningen kommer styrelsen att efterstäva en hög spridning av aktierna innebärande en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likviditet i aktien vid en framtida notering erhålls. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal poster än anmälan avser. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälningssedeln lämnas. Besked om tilldelning När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota till den som erhållit tilldelning. Detta kommer att ske efter teckningstidens utgång, dock senast den 12 december De som inte erhållit tilldelning får inget meddelande. Betalning Full betalning för tilldelad aktie skall erläggas kontant i enligt med instruktionerna på avräkningsnotan. Aktier som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till andra. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som erhöll tilldelning i erbjudandet. Leverans av aktier Bolaget är anslutet till VPC AB s kontobaserade värdepapperssystem. När nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket skickar VPC ut en VP-avi som visar antalet aktier som registrerats på det VP-konto eller den depå som angivits i anmälningssedeln. Till delägare vars innehav är förvaltarregistrerade sker avisering enligt respektive innehavares förvaltares rutiner. Utdelning Aktier förvärvade genom erbjudandet berättigar innehavaren till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår. Styrelsen avser ej att föreslå någon utdelning för verksamhetsåret 05/06. Villkor för fullföljande Erbjudandet är villkorat av att innan aktierna levereras, inga omständigheter uppstår som kan medföra tidpunkten för att genomföra erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse omständigheter i Sverige som utomlands, liksom att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen för Pinion Holding AB (publ) bedöms som otillräcklig. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom skall offentliggöras via pressmeddelande samma dag som sådan omständighet uppkommer eller så snart som möjligt därefter. Erbjudandet gäller under förbehåll att ett belopp om minst SEK tecknas och att bolaget efter emissionens fullgörande har minst 100 aktieägare. Om bolaget ej uppnått teckning om detta belopp och ej erhåller minst 100 aktieägare har styrelsen rätt att avbryta emissionsprocessen. Teckningstiden löper från den 10 till och med den 30 november Teckningskursen uppgår till 8,00 SEK, och Bolaget tillförs vid full teckning högst SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till SEK. Notering Bolaget avser att ansöka om notering på lämplig marknadsplats under 2006 under förutsättning att tillräcklig spridning av aktien uppnås, att bolaget utvecklas i enlighet med plan och att marknadsförutsättningarna är de rätta.

8 3 MARKNADEN

9 PINION PROSPEKT 09 Konkurrensbild Sources: IDG, Gartner, Pinion Internal Analysis Netsed Ubizer Truesec Protego PINION Symbolförklaring Omsättning MSEK Breadth of services Mixtum Action Integralis Mnemonic Defensor Netsecure Sun Gard Nexus Ingate Sentor Secode Loqware Tech Alliansor N/A < 100 Appgate Ability to execute Marknaden Investeringarna i IT-säkerhet fortsätter att öka. Under april juni 2005 betalade marknaden 1,3 miljarder dollar för IT-säkerhetsprodukter, en ökning med fyra procent jämfört med det första kvartalet 2005 (enligt Infonetics Research). Infoetics Research hävdar vidare att omsättningen det andra kvartalet 2006 kommer att öka med 1,3 miljarder dollar för att öka till en årlig omsättning på 6,4 miljarder dollar år Orsaken till den kraftigt ökade efterfrågan på IT-säkerhet hänger samman med ett växande behov för företag och organisationer att skydda sig mot dataintrång. Möjligheterna till intrång förändras dessutom ständigt, nya säkerhetsbrister upptäcks så gott som dagligen i de mest använda programvarorna. Allt mer intern företagsinformation lagras i digital form och allt mer kommunikation produceras och distribueras digitalt. Företag- och organisationer utsätts också för allt skarpare aktiviteter inom business intelligence som även fått ett ökat inslag av illegal verksamhet. Det är idag inte heller ovanligt att hackers arbetar mot ersättning och säljer den information de kan komma över till mindre nogräknade aktörer. Många företag agerar också i ökad utsträckning på nya marknader och konkurrerar då med företag som agerar efter andra kulturella och etiska spelregler än det vi är vana vid. Säkerhet är ett av IT-branschens mest prioriterade områden och den nordiska marknaden värderades till 500 miljoner euro Den förväntas mer än fördubblas i storlek till drygt en miljard euro på fem år, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxttakt på mer än 15 procent (Computer Sweden ). IT-säkerhet är en snabbväxande och mycket lönsam marknad. Den västeuropeiska marknaden förväntas också växa kraftigt och vara värd ca 6 miljarder euro år 2009 (Gartner Group, 2005) Det finns idag ett antal aktörer som erbjuder IT-säkerhet på den Europeiska marknaden. Dessa aktörer är relativt små och det finns idag inte heller någon tydlig marknadsledare. Enligt en IDG-undersökning finns det 48 svenska företag som verkar i branschen (The Swedish IT-Industry Guide 2005, IDG 2005). Ingen av dessa aktörer kan enligt vårt sätt att se det kategoriseras som en helhetsleverantör. Många saknar förståelse för kundföretagens verksamhetsbetingelser. Därför har man också i många fall svårigheter att implementera stabila och flexibla verksamhetsanpassade säkerhetsrutiner som kan matcha de ständigt förändrade säkerhetskraven och möta de nya hotbilderna. Pinion avser att genom egenutvecklade arbetsmodeller och processer positionera sig som en helhetsleverantör inom IT-säkerhetsområdet. Vi har i dagsläget väsentligt bättre förutsättningar att leverera stabila IT-säkerhetslösningar än andra aktörer. Trots Bolagets relativt korta historik har vi tecknat order och ramavtal med flera stora företag och organisationer, såväl inom som utanför Sveriges gränser. Pinion har ett affärsmässigt försprång och vi tänker dra nytta av detta. (För en sammanfattning av konkurrensbilden, se figur ovan.)

10 10 PINION PROSPEKT

11 Pinions grundare Samir Gerdtsson och Thomas Gullberg. PINION PROSPEKT 11

12 4 FÖRETAGET PINION

13 PINION PROSPEKT 13 Affärsidé Pinion skall ge sina kunder flexibelt och säkert skydd för de informationsbaserade värdena gentemot dagens och framtidens hot. Detta skall åstadkommas genom rådgivning, systemutformning, utbildning, övervakning och produkter. Vision Vår vision är att Pinion skall uppfattas som en av de bäst ansedda säkerhetskonsulterna i Norden och Europa. Pinion skall sätta standarder gällande kvalitet, kompetens och nytänkande Förvärvsstrategi Vi utvärderar och analyserar kontinuerligt aktörerna i branschen för att identifiera potentiella uppköpskandidater och samarbetspartners. Idag har vi letters-of-intent med flera lokalt starka IT-säkerhetskonsulter som vi helt eller delvis vill köpa upp, antingen kontant eller via en earnout modell. Målsättningen är att påbörja en konsolidering av den nordiska marknaden under 2006 samt att ta det första stegen mot en europeisk etablering av Pinion. Affärsprocesserna är på plats och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. I enlighet med plan har Pinion genomfört ett hundratal presentationer och kundmöten mellan mars och juni 2005, och ett tiotal konsultuppdrag i Sverige och Europa har genomförts allt enligt plan. Pinion arbetar idag med flera stora företag och organisationer såväl inom som utanför Sveriges gränser. Samtidigt har vi skapat och byggt relationer med samarbetspartners inom både försäljning och teknik. Pinions tjänster har förpackats och metodanvisningar samt mallar för konsultarbetet har utarbetats. System för budgetering, ekonomi, säljstöd och customer relationship management finns också på plats och bygget av en avancerad teknisk testmiljö har påbörjats. En varumärkesplattform har utarbetats och implementerats. Dessutom ska vi arbeta vidare med metodutveckling, FoU, paketering av tjänster och knowledge management i syfte att vidmakthålla ett utbud av högkvalitativa tjänster, hög kundtillfredsställelse och ett snabbare och effektivare genomförande av uppdragen. Vi ska också fortsätta med riktade marknadsförings- och PR-aktiviteter. Historia och organisation Pinion grundandes i november 2004 av Thomas Gullberg och Samir Gerdtsson. Thomas har mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom IT-säkerhetsbranschen, bland annat som grundare till Defcom. Samir grundade Electronic Farm och har mångårig erfarenhet av mjukvaruutveckling. Pinion har rekryterat ett antal mycket erfarna medarbetare inom rådgivning, försäljning och ledning. Pinion har idag en organisation med många års samlad erfarenhet av säkerhetsarbete inom några av världens mest säkerhetskrävande företag inom bank, försäkring, energi och försvar. Pinions organisation och nyckelmedarbetare beskrivs i schemat på nästa sida. Pinion har ett tydligt fokus på försäljning. Säljteam om fyra personer med gemensam provision är uppdelade som telefonsäljare/mötesbokare, affärsman/avslutare och säljstöd. Dessutom har konsulterna i Pinion provision på försäljning vilket innebär att alla inom organisationen de facto arbetar som säljare. Vår säljmetodik är integrerad i uppdraget vilket syftar till att stärka greppet om kunden. Vi vill bli preferred partner och på så sätt etablera långsiktiga kundrelationer.

14 14 PINION PROSPEKT Organisation och nyckelmedarbetare Pinion Holding AB (publ) VD Thomas Gullberg Ekonomi Affärsutveckling Samir Gerdtsson Hans Molund Försäljning John Lund Thomas Gullberg Mikael Hanell Nadia Gerdtsson Samir Gerdtsson Bert Alriksson Michael Brown Johan Forsmark Pinion Security Consulting AB VD Christer Mellstrand vvd John Lund Pinion Education AB VD Carl Auer Consulting Teknik Gabriel Sandberg George Hedfors Viktor Langåsve Jonas Ländin Organisation Karl Liander Ingemar Staaf Products Jörgen Karlberg

15 5 AFFÄRSPROCESS OCH METODIK

16 16 PINION PROSPEKT Affärsprocess Pinions affärsprocess för att genomföra högkvalitativt säkerhetsarbete följer schemat nedan. Denna kommuniceras alltid till kund för att kunden ska veta vad man har att förvänta sig. Se figur på nästa sida. Metodik Pinions metodik består av två komponenter: Dels består den av den affärsprocess som beskrivs nedan, och dels en Cross Section Analysis (CSA), det vill säga den metod som används för att generera tvärsnittsbilder av en organisations säkerhetsstruktur. Dessa två aspekter är fullt integrerade i metodiken. Figuren nedan förklarar processen: Den stora pilen symboliserar ett givet företag på väg mot framgång. Ovan den löper Pinions metodik. Relationen med kunden börjar genom att bygga förståelse för kundens processer och säkerhetsbehov. Detta skede består vanligen av ett antal Fokuserade Aktiviteter (se vidare under avsnittet Produkter och Tjänster). Därefter behöver säkerheten kontrolleras, en CSA genomförs vilken generar ett tvärsnitt av företaget. Tydligt framgår om det lager som skyddar företagets informationsbaserade tillgångar brister i någon punkt, vilket medför att andra delar av företagets verksamheter kan komma åt dessa resurser utan att passera säkerhetsmekanismerna. Detta är ett vanligt problem som ett traditionellt penetrationstest inte kommer åt. När problemen rapporterats sätts ytterligare åtgärder in. Vid ett senare tillfälle genomförs en uppföljnings- CSA för att verifiera att organisationen tagit till sig rekommendationerna och bekräfta att inga säkerhetsproblem kvarstår. Metodik Fokuserade Aktiviteter Strategiska Operationer Betrodd Rådgivare Fokuserade Aktiviteter CSA Fokuserade Aktiviteter CSA Affärsaktiviteter Skyddande Lager Tillgångar (imarks) Framgång! Företaget Lucka i det skyddande lagret Åtgärdat

17 PINION PROSPEKT 17 Affärsprocess FAS 1 Första möte Sekretessavtal och intervju Presentation av kund och Pinion. Sekretessavtal åtföljt av intervju för att förstå grundläggande behov. Ömsesidig överenskommelse för nästa steg FOKUSERAD AKTIVITET/FÖRANALYS FAS 4 FAS 3 FAS 2 Disposition Specifikation Ömsesidig överenskommelse för nästa steg Disposition Offert Specifikation Kontrakt Disposition Fokuserad aktivitet eller föranalys inför Specifikation Strategisk Operation Rapport och avrapportering Pinion sammanställer i samråd med kunden en disposition för uppdraget. När dispositionen motsvarar kundens krav författar Pinion en specifikation. När kunden accepterar specifikationen offereras uppdraget. Underskrift av kontrakt och allmänna bestämmelser. Uppdraget genomförs enligt specifikation. Fokuserade aktiviteter upprepas till dess att en föranalys inför en Strategisk Operation utförs, därefter fortsätter processen nedan. PINIONS METODIK STRATEGISK OPERATION FAS 5 FAS 6 FAS 7 Disposition Specifikation Ömsesidig överenskommelse för nästa steg Disposition Offert Specifikation Kontrakt Disposition Specifikation Strategisk Operation Delrapporteringar Rapport och avrapportering Baserat på föregående resultat sammanställs en disposition i samråd med kund. När dispositionen motsvarar kundens krav författas en specifikation. När kunden accepterar specifikationen offereras huvudanalysen. Underskrift av kontrakt och allmänna bestämmelser. Den Strategiska Operationen genomförs enligt specifikation. Kunden underrättas kontinuerligt genom regelbundna möten. Resultatet sammanställs i en rapport. Pinion bistår kunden i det mödosamma arbetet att behandla informationen. Pinion återkommer med förslag om framtida åtgärder, vilket kan innebära ytterligare CSA:er eller andra former av Fokuserade Aktiviteter eller Strategiska Operationer. FAS 8 Disposition Specifikation Baserat på föregående resultat sammanställs en disposition i samråd med kund. När dispositionen motsvarar kundens krav författas en specifikation. Ömsesidig överenskommelse för nästa steg FORTSÄTTNING FAS 9 Disposition Offert Specifikation Kontrakt Disposition När kunden accepterar specifikationen offereras fortsättningsarbetet. Underskrift av kontrakt och allmänna bestämmelser. FAS 10 Specifikation CSA: Fortsättningsarbete Arbetet fortsätter i enlighet med den överenskomna specifikationen.

18 XX 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING

19 PINION PROSPEKT 19 Verksamhetsbeskrivning Pinion Holding AB (publ) Pinion Security Consulting AB Pinion Education AB Affärsområde: Consulting Affärsområde: Products I Pinion Holding AB (publ) ingår Pinion Security Consulting AB, organisationsnummer samt Pinion Education AB, organisationsnummer Pinion Security Consulting består av två affärsområden, Consulting och Products. Se figur ovan. Pinion Holding AB (publ) äger 72,5 procent av Pinion Security Consulting AB samt 85 procent av Pinion Education AB. Övriga delar ägs av nyckelpersoner knutna till respektive verksamheter. Pinion Consulting Vi har identifierat ett kraftigt växande behov av tjänster inom informationssäkerhet. Dessa tjänster är flexibla så att de kan anpassas efter de snabba förändringar som kännetecknar både affärslivet och hotbilder. Dessutom måste de vara verksamhetsanpassade för att leda till ett användarvänligt och adekvat skydd för uppdragsgivaren. Detta fokus på flexibilitet och anpassning gör Pinion unika. Eftersom datasäkerhet bara delvis handlar om datorer, servers och datakommunikation går vår metodik också ut på att noggrant följa aktuella hotbilder och samtidigt söka och identifiera brister i säkerhetssystem där man normalt inte letar. Vi arbetar efter tesen att riktig säkerhet uppnås genom att man skapar en medvetenhet om vilken information som är känslig, identifierar vilken beslutsinfrastruktur som måste fungera samt inför opåverkbara rutiner som säkrar verksamhetskritisk information på ett användartillvänt sätt. För att nå dit använder vi oss av Pinion Cross Section Analysis (Pinion CSA) en metodik som följer ett egenutvecklat och standardiserat mallverk, som ger oss möjlighet att skräddarsy varje säkerhetslösning till kundens unika situation. Detta innebär en fullständig kartläggning över hur det analyserade företaget hanterar sin affärskritiska information. Denna redogörelse utgör fundamentet för ett fungerande och framförallt långsiktigt skydd. Våra kunder säkerställer på så sätt att de inte betalar för brandsläckning utan för positiva, proaktiva och långvariga skydd mot intrång, informationsstölder, haverier och virusattacker. Pinion är den enda aktören i säkerhetsbranschen som har denna inriktning. Under 2005 och 2006 ska Pinion Consulting fortsätta rekryteringen av säljare, affärsmän och konsulter. Målet är att vara 16 säljare och 20 konsulter vid slutet av Vårt mål är att Pinion Consulting skall omsätta 20 MSEK vid 2006 års utgång. Pinion Products Pinion Products ingår idag som ett affärsområde inom Pinion Security Consulting AB. Pinion Products erbjuder marknaden mjukvara och hårdvara från leverantörer med ett välutvecklat produktsortiment för skapa en optimal lösning för kundernas specifika säkerhetsbehov. Idag finns det ca 130 tillverkare inom informationssäkerhet globalt, varav ett trettiotal kan vara av intresse som samarbetspartners och leverantörer till Pinion och våra kunder. Området Secure Content Management (Antivirus, AntiSpyware mm.) är fortfarande den största marknaden tätt följd av området Threat Management (Firewall/VPN, IDS/IPS). Trender inom mjuk- och hårdvarusäkerhetsprodukter: Tillverkarna har insett behovet av vissa hårdvarulösningar (appliances) och har sett till att dessa tagits fram antingen genom egenutveckling eller genom någon partner.

20 20 PINION PROSPEKT Övriga tillverkare av mjukvara/hårdvara integrerar säkerhetsfunktioner i befintliga produkter. Det pågår en uppköpsvåg inom området där bl a Symantec, NAI, Cyberguard och CA är aggressiva vilket skapar en relativt turbulent marknad. De leverantörer vi valt att utvärdera för samarbete är: ActivCard, AirDefence, AppSense, BlueCoat, Checkpoint, CipherOptics, Cisco, ClearSwift, Computer Associates, Consul Risk Management, Crossbeam Systems, CyberGuard, Entrust, Internet Security Systems, Juniper Networks, MessageLabs, Network Associates, Novell, Secure Computing, StoneSoft, Symantec och TripWire. Vårt mål är att Pinion Products skall omsätta 7,5 MSEK vid 2006 års utgång. Pinion Education AB Pinion Education AB grundades i juli 2005 som ett dotterbolag till Pinion Holding AB (publ). Pinion Education AB har två inriktningar, dels att erbjuda externa kurser i säkerhet och dels att ingå som en del av Pinion Security Consultings leverans. Målet är att under 2005 utveckla tre säkerhetskurser som under 2006 kommer att ges vid 24 kurstillfällen. Under 2006 ska dessutom fem personer anställas och tre nya kurser tas fram, så att Pinion Education AB vid årsskiftet 2006/2007 har sex kurser att erbjuda marknaden. Pinion Education AB erbjuder ett omfattande kursupplägg avsett att möta de behov som individer, avdelningar eller organisationer har för att utveckla sin personal i säkerhetsfrågor. Pinion Education AB tillhandahåller kurser och seminarier om IT-säkerhet med avsikten att hjälpa våra kunder att förebygga IT-relaterad brottslighet. Vi riktar oss både till teknisk personal och till företagsledningar. Vårt mål är att Pinion Education AB skall omsätta 5,5 MSEK vid 2006 års utgång.

21 PINION PROSPEKT 21 7 PRODUKTER OCH TJÄNSTER

22 22 PINION PROSPEKT Cross Section Analysis (CSA) Skydd är en faktisk del av en verksamhet. För att förstå hur en verksamhet ska skyddas, är det nödvändigt att veta vad som ska skyddas. I nära samarbete med kunden uppnås detta genom vår unika metod Pinion Cross Section Analysis (CSA, eller tvärsnittsanalys på svenska). CSA:n är effektiv därför att den korresponderar med vår filosofi: Informationsbaserade värden: Pinion upprätthåller det strategiska affärsperspektivet under hela analysen genom att sikta mot organisationens informationsbaserade värden, snarare än mot servrar och brandväggar. I analysen kallas dessa riktmärken för information-based Marks, eller kort och gott imarks. Fria händer: Känsliga stadier genomförs alltid i nära dialog med uppdragsgivaren. Tillsammans med Pinion väljer man attackvinkel, verktyg och metod. 3. Rapport och avrapportering En djuplodande rapport författas som förklarar analysens detaljer; hur vi lyckades nå utvalda imarks, vilka effekter ett intrång skulle kunna ha samt hur och vad organisationen borde förbättra. Vi redogör även för positiva sidor hos kundens säkerhetsstruktur, det vill säga de återvändsgränder vi inte lyckades ta oss igenom. En uttömmande sammanfattning för ledningen förklarar hur problemen relaterar till verksamheten. Naturligtvis är alla tekniska data bifogade. Genomgången av rapporten är lika viktig som rapporten själv, det är just genom vår relation till kunden som vi verkligen kan erbjuda adekvat rådgivning. 4. Fortsättning Förslag för framtida fortsättning indikeras i rapporten och förklaras ytterligare i presentationsarbetet. CSA:n utförs i fyra steg och är helt integrerad i vår försäljningsprocess: 1. Föranalys Detta är det första steget där kunden och Pinion lär känna varandra. Den resulterar i en handlingsplan för huvudanalysen. Lämpliga imarks definieras. 2. Huvudanalys Två konsultteam arbetar parallellt, det Svarta laget svarar för den tekniska penetrationstekniken och det Blå laget svarar för affärsstrategiska frågor, som analys av nyckelprocesser, commercial intelligence, profiling, etc. Med sikte mot valda imarks arbetar sig de två lagen genom organisationens skyddande lager.

23 PINION PROSPEKT 23 Operationer Vi erbjuder våra kunder omfattande analys och assistans. Istället för att tillhandahålla à la carte-säkerhet skräddarsyr vi uppdragen för att passa varje unikt tillfälle och varje unik situation. Våra uppdrag delas in i två nivåer beroende på komplexitet. Varje nivå har fyra kategorier beroende på när i tiden uppdraget genomförs, i förhållande till ett visst säkerhetsproblem. Focused Activities Den första nivån av Pinions tjänsteutbud motsvarar tjänster av tydligt avgränsad natur. De finns för att skapa förståelse och förtroende Pinion och kund emellan, men också för att gå kunden till mötes gällande direkta önskemål. Focused Activities rekommenderas ofta i det inledande skedet av ett säkerhetssamarbete, men också för att åtgärda konkreta problem som identifierats av kund eller genom Pinions analyser. Dessa tjänster är även lämpliga för organisationer med ett behov av en något lägre säkerhetsnivå. Se figur nedan. Focused Activities PA PROACTIVE ACTIVITIES Förebyggande åtgärder innan något händer. Cross Section Analysis (CSA) Type I Avancerad penetrationstest utifrån ett verksamhetsperspektiv. Cross Section Analysis (CSA) Type II Avancerad penetrationstest utifrån ett verksamhetsperspektiv, med analys av intern nätverksstruktur. Cross Section Analysis (CSA) Type III Avancerad penetrationstest utifrån ett verksamhetsperspektiv, med analys av intern nätverksstruktur samt penetrationstester av kritiska interna nätverksenheter. Administrative Security Audit Granskning av administrativa rutiner och processer för IT-säkerhet utifrån de krav på säkerhet som ställs från verksamheten. Utbildning Pinion erbjuder olika former av kurser i informations- och IT-säkerhet. RA REACTIVE ACTIVITIES Direkta åtgärder när något händer. Operationer som siktar mot att neutralisera pågående attacker eller andra maliciösa aktiviteter såsom informationsstöld, DDOS-attacker, intrångshot, etc. Detta inkluderar att assistera vid undersökning av sammanslutningar sysselsatta med illegal verksamhet såsom terrorism, barnpornografi, industrispionage, etc. IA INVESTIGATIVE ACTIVITIES Undersökande aktiviteter efter att något hänt. Undersökningar för att ta reda på hur ett digitalt regelbrott skett, exempelvis inför forensisk analys. AA ADVISORY ACTIVITIES Rådgivning när det behövs. Intellektuellt stöd från betrodda rådgivare inom fältet för informationssäkerhet betyder ögonblicklig expertis när den behövs. Exempel innefattar upphandlingar, utvärderingar av produkter, lansering av nya tjänster, försäkringsförhandlingar, etc.

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) One Mind total control Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i HQ.SE HOLDING AB (publ) Föreliggande prospekt har upprättats med anledning av nyemission av aktier i HQ.SE Holding AB med företrädesrätt för befintliga aktieägare i HQ.SE

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ)

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ) Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ)... 1 NOTE i korthet... 2 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor... 7 Bakgrund och motiv...

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Softronic AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Softronic AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Softronic AB (publ) IT för bättre affärer Innehållsförteckning Inbjudan till förvärv av aktier i Softronic.. 1 Softronic i sammandrag... 2 Villkor och anvisningar... 4

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I MARS, 2014 VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående nyemissionen i Karo Bio om högst 165 315 790 aktier som emitteras

Läs mer

Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB

Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Vid extra bolagsstämma den 27 november

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Maj 2011 Villkoren i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet avser nyemitterade aktier i Värmlands Finans AB av serierna A och

Läs mer

Anslutnings-memorandum

Anslutnings-memorandum Anslutnings-memorandum Inför listning på Aktietorget 24h Movies Sweden Holding AB (Publ.) Den nya distributionskanalen för digital media och distribution av hyrfilm över Internet! www.24hmovies.com Hyr

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER Innehåll 1 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB 2 Sammanfattning 8 Bakgrund och motiv till

Läs mer

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ)

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av units November 2013 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Emissionskurs: Avstämningsdag: 15 november 2013 Femton (15) befintliga aktier ger rätt

Läs mer

Innehåll. Viktig information om First North

Innehåll. Viktig information om First North Inission Bolagsbeskrivning Juni 2015 Innehåll Viktig information om First North Kort om Inission... 4 First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bolagsbeskrivning alm Equity ab. maj 2012

Bolagsbeskrivning alm Equity ab. maj 2012 Bolagsbeskrivning alm Equity ab Upprättad med anledning av ansökan om upptagande till handel av stam- & preferensaktier i alm Equity ab (publ) på First North maj 2012 Viktig information om First North

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Framtidsfabriken AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Framtidsfabriken AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Framtidsfabriken AB (publ) Erbjudandet Bolagsinformation Räkenskaper Övrigt Inbjudan till förvärv av aktier i Framtidsfabriken 1 Framtidsfabriken i sammandrag 2 Villkor

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer