PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION TECKNINGSTID NO VEMBER 2005 PINION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION TECKNINGSTID 10 30 NO VEMBER 2005 PINION"

Transkript

1 PROSPEKT AVSEENDE NYEMISSION TECKNINGSTID NO VEMBER 2005 PINION

2 Erbjudandet i korthet Pris per aktie: 8 SEK Aktier per post: styck Pris per post: SEK. Bolagsuppgifter Pinion Holding AB (publ) med organisationsnummer registrerades vid Patent- och registreringsverket och har bedrivit verksamhet sedan dess. Bolaget, som är ett publikt aktiebolag, regleras av aktiebolagslagen (1975:1385). Bolaget är ett avstämningsbolag och är under registrering hos VPC. Tidpunkter för ekonomisk information Pinion Holding AB (publ) kommer att lämna ekonomisk information för verksamhetsåret 2005/06/07 enligt följande plan. Bolaget har räkenskapsår 1 maj 30 april. Delårsrapport 2 (nov jan):...16 mars 2006 Delårsrapport 3 (feb apr):...16 juni 2006 Bokslutskommuniké verksamhetsår 2005/06:...15 juni 2006 Kvartalsrapport 1 (maj jul):...15 sept 2006 Kvartalsrapport 2 (aug okt):...15 dec 2006 Kvartalsrapport 3 (nov jan):...15 mars 2007 Bokslutskommuniké verksamhetsår 2006/07:...15 juni 2006 Förtydliganden Med Pinion eller Bolaget avses Pinion Holding AB (publ), organisationsnummer Prospektet finns på Pinions kontor på Apelbergsgatan 60 i Stockholm samt på Pinions hemsida Prospektet och erbjudandet att förvärva aktier i Pinion riktar sig inte till sådana fysiska eller juridiska personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras eller offentliggöras i något annat land där distributionen, offentliggörande eller erbjudandet att förvärva aktier i Pinion kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk ratt. Varken teckningsrätterna, BTA eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller något annat lands tillämpliga lag och erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Kanada eller något annat land där distribution eller offentliggörande av erbjudandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt eller registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Eventuell tvist eller eventuellt krav, av vad slag det vara må, som uppkommer i anledning av innehållet i eller spridningen av detta prospekt och/eller erbjudandet i övrigt samt alia härmed sammanhängande frågor skall exklusivt avgöras av svensk domstol med exklusiv tillämpning av svensk ratt. En investering i Pinion är förenad med risk. Den som överväger att investera i Pinion uppmanas därför att noggrant studera prospektet, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens registrering innebar inte någon garanti från Finansinspektionens sida for att sakuppgifterna i prospektet ar riktiga eller fullständiga.

3 PINION Bakgrund och motiv Det blir allt svårare men samtidigt viktigare för företag och organisationer att skydda sig mot dataintrång. Allt mer intern företagsinformation finns i digital form och allt mer kommunikation produceras och distribueras digitalt. Företag agerar också i ökad utsträckning på nya marknader och konkurrerar då med företag som agerar efter andra kulturella och etiska spelregler än de vi är vana vid. Möjligheterna till intrång förändras dessutom ständigt; nya säkerhetsbrister upptäcks så gott som dagligen i de mest använda programvarorna. Företagen utsätts också för allt skarpare aktiviteter inom business intelligence som fått ett ökat inslag av illegal verksamhet. Det är idag heller inte ovanligt att hackers arbetar mot ersättning och säljer den information de kan komma över till mindre nogräknade aktörer. Mot denna bakgrund är det dags att tänka om när det gäller skydd av information. Detta är anledningen till att vi grundat Pinion. Vår ambition är att bli en av de mest kundtillvända och kostnadseffektiva säkerhetskonsulterna i Norden och Europa. Vårt fokus är att leverera verksamhetsanpassade och flexibla säkerhetslösningar som kan matcha de ständigt förändrade säkerhetskraven och möta de nya hotbilderna. Marknaderna för säkerhetslösningar i Sverige, Norden och globalt är fragmenterad och det finns idag få företag som närmar sig säkerhet på samma dynamiska, processinriktade sätt som Pinion. I nuläget har Pinion helt enkelt väsentligt bättre förutsättningar att kunna leverera god säkerhet än sina konkurrenter. Pinion har ett affärsmässigt försprång på en fragmenterad marknad och vi tänker dra nytta av detta. Mål och syfte med emissionen Pinion Holding AB (publ) avser att nyemittera upp till högst aktier med ett nominellt värde á 0,10 SEK per aktie. Emissionen kommer att tillföra bolaget högst SEK. Pinion har ett heltäckande synsätt på säkerhet som gör oss unika i IT-säkerhetsbranschen i Sverige och Europa. Pinions verksamhet bygger på egenutvecklade och helt unika arbetsmodeller och i många delar är vi redan marknadsledande. Det finns för närvarande stora möjligheter för Pinion att ta en tätposition inom IT-säkerhetsbranschen, samt att aktivt medverka till en konsolidering av branschen i Norden och Europa. Avsikten med nyemissionen är att ge Pinion möjlighet till: Strategiska förvärv i syfte att konsolidera säkerhetsmarknaden i Norden. Påbörja en europeisk expansion, med fokus på England och Tyskland. Växa ytterligare genom organisk tillväxt, samt att utveckla nya affärsområden inom IT-säkerhet. Styrelsens försäkran I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket har upprättats av Pinion med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen i Pinion är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med de faktiskt förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle påverka den bild av Pinion som förmedlas i detta prospekt. Stockholm den 7 november 2005 Pinion Holding AB (publ) Styrelsen

4 1 INNEHÅLL

5 PINION PROSPEKT 05 INNEHÅLL...05 INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER...06 MARKNADEN...08 FÖRETAGET PINION...12 AFFÄRSPROCESS OCH METODIK...15 VERKSAMHETSBESKRIVNING...18 PRODUKTER- OCH TJÄNSTER...21 BESKRIVNING AV KUNDCASE...25 FINANSIELL INFORMATION OCH BALANSRÄKNING...27 AKTIER OCH ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN...30 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR...32 BOLAGSORDNING...36 RISKFAKTORER...38 SKATTEFRÅGOR...40 LEGALA FRÅGOR...42 REVISORS GRANSKNINGSBERÄTTELSE...44

6 2 INBJUDAN A TT TECKNA AKTIER

7 PINION PROSPEKT 07 Rätt att teckna Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktat till allmänheten. Teckningskurser och teckningsposter Teckningskursen för en ny aktie är 8 SEK och tecknas i poster om aktier, motsvarande SEK per post. Totalt erbjuds högst poster. Nyemissionens totala belopp Genom nyemissionen kommer bolagets aktiekapital att ökas med högst SEK. Aktiekapitalet kommer vid fullteckning i nyemissionen därefter att uppgå till högst SEK fördelat på aktier á nominellt 0,10 SEK per aktie. Emissionen kommer att tillföra bolaget högst SEK varav SEK kommer att tillföras överkursfond. Teckningstid och anmälan Anmälan om förvärv av aktier i Pinion Holding AB (publ) är bindande och skall ske under tiden från och med den 10 november 2005 till och med den 30 november Teckning sker genom att bifogade anmälningsedel lämnas eller sänds till Mangold Fondkommission AB, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm. Anmälan om förvärv måste vara Mangold Fondkommission tillhanda senast den 30 november Tilldelning Vid överteckning beslutar styrelsen för Pinion Holding AB (publ) om tilldelning av aktier. Vid tilldelningen kommer styrelsen att efterstäva en hög spridning av aktierna innebärande en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god likviditet i aktien vid en framtida notering erhålls. Vid överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal poster än anmälan avser. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälningssedeln lämnas. Besked om tilldelning När tilldelning fastställts skickas avräkningsnota till den som erhållit tilldelning. Detta kommer att ske efter teckningstidens utgång, dock senast den 12 december De som inte erhållit tilldelning får inget meddelande. Betalning Full betalning för tilldelad aktie skall erläggas kontant i enligt med instruktionerna på avräkningsnotan. Aktier som inte betalas i tid kan komma att överlåtas till andra. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än priset enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som erhöll tilldelning i erbjudandet. Leverans av aktier Bolaget är anslutet till VPC AB s kontobaserade värdepapperssystem. När nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket skickar VPC ut en VP-avi som visar antalet aktier som registrerats på det VP-konto eller den depå som angivits i anmälningssedeln. Till delägare vars innehav är förvaltarregistrerade sker avisering enligt respektive innehavares förvaltares rutiner. Utdelning Aktier förvärvade genom erbjudandet berättigar innehavaren till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår. Styrelsen avser ej att föreslå någon utdelning för verksamhetsåret 05/06. Villkor för fullföljande Erbjudandet är villkorat av att innan aktierna levereras, inga omständigheter uppstår som kan medföra tidpunkten för att genomföra erbjudandet bedöms som olämpligt. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och avse omständigheter i Sverige som utomlands, liksom att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen för Pinion Holding AB (publ) bedöms som otillräcklig. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom skall offentliggöras via pressmeddelande samma dag som sådan omständighet uppkommer eller så snart som möjligt därefter. Erbjudandet gäller under förbehåll att ett belopp om minst SEK tecknas och att bolaget efter emissionens fullgörande har minst 100 aktieägare. Om bolaget ej uppnått teckning om detta belopp och ej erhåller minst 100 aktieägare har styrelsen rätt att avbryta emissionsprocessen. Teckningstiden löper från den 10 till och med den 30 november Teckningskursen uppgår till 8,00 SEK, och Bolaget tillförs vid full teckning högst SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till SEK. Notering Bolaget avser att ansöka om notering på lämplig marknadsplats under 2006 under förutsättning att tillräcklig spridning av aktien uppnås, att bolaget utvecklas i enlighet med plan och att marknadsförutsättningarna är de rätta.

8 3 MARKNADEN

9 PINION PROSPEKT 09 Konkurrensbild Sources: IDG, Gartner, Pinion Internal Analysis Netsed Ubizer Truesec Protego PINION Symbolförklaring Omsättning MSEK Breadth of services Mixtum Action Integralis Mnemonic Defensor Netsecure Sun Gard Nexus Ingate Sentor Secode Loqware Tech Alliansor N/A < 100 Appgate Ability to execute Marknaden Investeringarna i IT-säkerhet fortsätter att öka. Under april juni 2005 betalade marknaden 1,3 miljarder dollar för IT-säkerhetsprodukter, en ökning med fyra procent jämfört med det första kvartalet 2005 (enligt Infonetics Research). Infoetics Research hävdar vidare att omsättningen det andra kvartalet 2006 kommer att öka med 1,3 miljarder dollar för att öka till en årlig omsättning på 6,4 miljarder dollar år Orsaken till den kraftigt ökade efterfrågan på IT-säkerhet hänger samman med ett växande behov för företag och organisationer att skydda sig mot dataintrång. Möjligheterna till intrång förändras dessutom ständigt, nya säkerhetsbrister upptäcks så gott som dagligen i de mest använda programvarorna. Allt mer intern företagsinformation lagras i digital form och allt mer kommunikation produceras och distribueras digitalt. Företag- och organisationer utsätts också för allt skarpare aktiviteter inom business intelligence som även fått ett ökat inslag av illegal verksamhet. Det är idag inte heller ovanligt att hackers arbetar mot ersättning och säljer den information de kan komma över till mindre nogräknade aktörer. Många företag agerar också i ökad utsträckning på nya marknader och konkurrerar då med företag som agerar efter andra kulturella och etiska spelregler än det vi är vana vid. Säkerhet är ett av IT-branschens mest prioriterade områden och den nordiska marknaden värderades till 500 miljoner euro Den förväntas mer än fördubblas i storlek till drygt en miljard euro på fem år, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxttakt på mer än 15 procent (Computer Sweden ). IT-säkerhet är en snabbväxande och mycket lönsam marknad. Den västeuropeiska marknaden förväntas också växa kraftigt och vara värd ca 6 miljarder euro år 2009 (Gartner Group, 2005) Det finns idag ett antal aktörer som erbjuder IT-säkerhet på den Europeiska marknaden. Dessa aktörer är relativt små och det finns idag inte heller någon tydlig marknadsledare. Enligt en IDG-undersökning finns det 48 svenska företag som verkar i branschen (The Swedish IT-Industry Guide 2005, IDG 2005). Ingen av dessa aktörer kan enligt vårt sätt att se det kategoriseras som en helhetsleverantör. Många saknar förståelse för kundföretagens verksamhetsbetingelser. Därför har man också i många fall svårigheter att implementera stabila och flexibla verksamhetsanpassade säkerhetsrutiner som kan matcha de ständigt förändrade säkerhetskraven och möta de nya hotbilderna. Pinion avser att genom egenutvecklade arbetsmodeller och processer positionera sig som en helhetsleverantör inom IT-säkerhetsområdet. Vi har i dagsläget väsentligt bättre förutsättningar att leverera stabila IT-säkerhetslösningar än andra aktörer. Trots Bolagets relativt korta historik har vi tecknat order och ramavtal med flera stora företag och organisationer, såväl inom som utanför Sveriges gränser. Pinion har ett affärsmässigt försprång och vi tänker dra nytta av detta. (För en sammanfattning av konkurrensbilden, se figur ovan.)

10 10 PINION PROSPEKT

11 Pinions grundare Samir Gerdtsson och Thomas Gullberg. PINION PROSPEKT 11

12 4 FÖRETAGET PINION

13 PINION PROSPEKT 13 Affärsidé Pinion skall ge sina kunder flexibelt och säkert skydd för de informationsbaserade värdena gentemot dagens och framtidens hot. Detta skall åstadkommas genom rådgivning, systemutformning, utbildning, övervakning och produkter. Vision Vår vision är att Pinion skall uppfattas som en av de bäst ansedda säkerhetskonsulterna i Norden och Europa. Pinion skall sätta standarder gällande kvalitet, kompetens och nytänkande Förvärvsstrategi Vi utvärderar och analyserar kontinuerligt aktörerna i branschen för att identifiera potentiella uppköpskandidater och samarbetspartners. Idag har vi letters-of-intent med flera lokalt starka IT-säkerhetskonsulter som vi helt eller delvis vill köpa upp, antingen kontant eller via en earnout modell. Målsättningen är att påbörja en konsolidering av den nordiska marknaden under 2006 samt att ta det första stegen mot en europeisk etablering av Pinion. Affärsprocesserna är på plats och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. I enlighet med plan har Pinion genomfört ett hundratal presentationer och kundmöten mellan mars och juni 2005, och ett tiotal konsultuppdrag i Sverige och Europa har genomförts allt enligt plan. Pinion arbetar idag med flera stora företag och organisationer såväl inom som utanför Sveriges gränser. Samtidigt har vi skapat och byggt relationer med samarbetspartners inom både försäljning och teknik. Pinions tjänster har förpackats och metodanvisningar samt mallar för konsultarbetet har utarbetats. System för budgetering, ekonomi, säljstöd och customer relationship management finns också på plats och bygget av en avancerad teknisk testmiljö har påbörjats. En varumärkesplattform har utarbetats och implementerats. Dessutom ska vi arbeta vidare med metodutveckling, FoU, paketering av tjänster och knowledge management i syfte att vidmakthålla ett utbud av högkvalitativa tjänster, hög kundtillfredsställelse och ett snabbare och effektivare genomförande av uppdragen. Vi ska också fortsätta med riktade marknadsförings- och PR-aktiviteter. Historia och organisation Pinion grundandes i november 2004 av Thomas Gullberg och Samir Gerdtsson. Thomas har mångårig erfarenhet i ledande befattningar inom IT-säkerhetsbranschen, bland annat som grundare till Defcom. Samir grundade Electronic Farm och har mångårig erfarenhet av mjukvaruutveckling. Pinion har rekryterat ett antal mycket erfarna medarbetare inom rådgivning, försäljning och ledning. Pinion har idag en organisation med många års samlad erfarenhet av säkerhetsarbete inom några av världens mest säkerhetskrävande företag inom bank, försäkring, energi och försvar. Pinions organisation och nyckelmedarbetare beskrivs i schemat på nästa sida. Pinion har ett tydligt fokus på försäljning. Säljteam om fyra personer med gemensam provision är uppdelade som telefonsäljare/mötesbokare, affärsman/avslutare och säljstöd. Dessutom har konsulterna i Pinion provision på försäljning vilket innebär att alla inom organisationen de facto arbetar som säljare. Vår säljmetodik är integrerad i uppdraget vilket syftar till att stärka greppet om kunden. Vi vill bli preferred partner och på så sätt etablera långsiktiga kundrelationer.

14 14 PINION PROSPEKT Organisation och nyckelmedarbetare Pinion Holding AB (publ) VD Thomas Gullberg Ekonomi Affärsutveckling Samir Gerdtsson Hans Molund Försäljning John Lund Thomas Gullberg Mikael Hanell Nadia Gerdtsson Samir Gerdtsson Bert Alriksson Michael Brown Johan Forsmark Pinion Security Consulting AB VD Christer Mellstrand vvd John Lund Pinion Education AB VD Carl Auer Consulting Teknik Gabriel Sandberg George Hedfors Viktor Langåsve Jonas Ländin Organisation Karl Liander Ingemar Staaf Products Jörgen Karlberg

15 5 AFFÄRSPROCESS OCH METODIK

16 16 PINION PROSPEKT Affärsprocess Pinions affärsprocess för att genomföra högkvalitativt säkerhetsarbete följer schemat nedan. Denna kommuniceras alltid till kund för att kunden ska veta vad man har att förvänta sig. Se figur på nästa sida. Metodik Pinions metodik består av två komponenter: Dels består den av den affärsprocess som beskrivs nedan, och dels en Cross Section Analysis (CSA), det vill säga den metod som används för att generera tvärsnittsbilder av en organisations säkerhetsstruktur. Dessa två aspekter är fullt integrerade i metodiken. Figuren nedan förklarar processen: Den stora pilen symboliserar ett givet företag på väg mot framgång. Ovan den löper Pinions metodik. Relationen med kunden börjar genom att bygga förståelse för kundens processer och säkerhetsbehov. Detta skede består vanligen av ett antal Fokuserade Aktiviteter (se vidare under avsnittet Produkter och Tjänster). Därefter behöver säkerheten kontrolleras, en CSA genomförs vilken generar ett tvärsnitt av företaget. Tydligt framgår om det lager som skyddar företagets informationsbaserade tillgångar brister i någon punkt, vilket medför att andra delar av företagets verksamheter kan komma åt dessa resurser utan att passera säkerhetsmekanismerna. Detta är ett vanligt problem som ett traditionellt penetrationstest inte kommer åt. När problemen rapporterats sätts ytterligare åtgärder in. Vid ett senare tillfälle genomförs en uppföljnings- CSA för att verifiera att organisationen tagit till sig rekommendationerna och bekräfta att inga säkerhetsproblem kvarstår. Metodik Fokuserade Aktiviteter Strategiska Operationer Betrodd Rådgivare Fokuserade Aktiviteter CSA Fokuserade Aktiviteter CSA Affärsaktiviteter Skyddande Lager Tillgångar (imarks) Framgång! Företaget Lucka i det skyddande lagret Åtgärdat

17 PINION PROSPEKT 17 Affärsprocess FAS 1 Första möte Sekretessavtal och intervju Presentation av kund och Pinion. Sekretessavtal åtföljt av intervju för att förstå grundläggande behov. Ömsesidig överenskommelse för nästa steg FOKUSERAD AKTIVITET/FÖRANALYS FAS 4 FAS 3 FAS 2 Disposition Specifikation Ömsesidig överenskommelse för nästa steg Disposition Offert Specifikation Kontrakt Disposition Fokuserad aktivitet eller föranalys inför Specifikation Strategisk Operation Rapport och avrapportering Pinion sammanställer i samråd med kunden en disposition för uppdraget. När dispositionen motsvarar kundens krav författar Pinion en specifikation. När kunden accepterar specifikationen offereras uppdraget. Underskrift av kontrakt och allmänna bestämmelser. Uppdraget genomförs enligt specifikation. Fokuserade aktiviteter upprepas till dess att en föranalys inför en Strategisk Operation utförs, därefter fortsätter processen nedan. PINIONS METODIK STRATEGISK OPERATION FAS 5 FAS 6 FAS 7 Disposition Specifikation Ömsesidig överenskommelse för nästa steg Disposition Offert Specifikation Kontrakt Disposition Specifikation Strategisk Operation Delrapporteringar Rapport och avrapportering Baserat på föregående resultat sammanställs en disposition i samråd med kund. När dispositionen motsvarar kundens krav författas en specifikation. När kunden accepterar specifikationen offereras huvudanalysen. Underskrift av kontrakt och allmänna bestämmelser. Den Strategiska Operationen genomförs enligt specifikation. Kunden underrättas kontinuerligt genom regelbundna möten. Resultatet sammanställs i en rapport. Pinion bistår kunden i det mödosamma arbetet att behandla informationen. Pinion återkommer med förslag om framtida åtgärder, vilket kan innebära ytterligare CSA:er eller andra former av Fokuserade Aktiviteter eller Strategiska Operationer. FAS 8 Disposition Specifikation Baserat på föregående resultat sammanställs en disposition i samråd med kund. När dispositionen motsvarar kundens krav författas en specifikation. Ömsesidig överenskommelse för nästa steg FORTSÄTTNING FAS 9 Disposition Offert Specifikation Kontrakt Disposition När kunden accepterar specifikationen offereras fortsättningsarbetet. Underskrift av kontrakt och allmänna bestämmelser. FAS 10 Specifikation CSA: Fortsättningsarbete Arbetet fortsätter i enlighet med den överenskomna specifikationen.

18 XX 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING

19 PINION PROSPEKT 19 Verksamhetsbeskrivning Pinion Holding AB (publ) Pinion Security Consulting AB Pinion Education AB Affärsområde: Consulting Affärsområde: Products I Pinion Holding AB (publ) ingår Pinion Security Consulting AB, organisationsnummer samt Pinion Education AB, organisationsnummer Pinion Security Consulting består av två affärsområden, Consulting och Products. Se figur ovan. Pinion Holding AB (publ) äger 72,5 procent av Pinion Security Consulting AB samt 85 procent av Pinion Education AB. Övriga delar ägs av nyckelpersoner knutna till respektive verksamheter. Pinion Consulting Vi har identifierat ett kraftigt växande behov av tjänster inom informationssäkerhet. Dessa tjänster är flexibla så att de kan anpassas efter de snabba förändringar som kännetecknar både affärslivet och hotbilder. Dessutom måste de vara verksamhetsanpassade för att leda till ett användarvänligt och adekvat skydd för uppdragsgivaren. Detta fokus på flexibilitet och anpassning gör Pinion unika. Eftersom datasäkerhet bara delvis handlar om datorer, servers och datakommunikation går vår metodik också ut på att noggrant följa aktuella hotbilder och samtidigt söka och identifiera brister i säkerhetssystem där man normalt inte letar. Vi arbetar efter tesen att riktig säkerhet uppnås genom att man skapar en medvetenhet om vilken information som är känslig, identifierar vilken beslutsinfrastruktur som måste fungera samt inför opåverkbara rutiner som säkrar verksamhetskritisk information på ett användartillvänt sätt. För att nå dit använder vi oss av Pinion Cross Section Analysis (Pinion CSA) en metodik som följer ett egenutvecklat och standardiserat mallverk, som ger oss möjlighet att skräddarsy varje säkerhetslösning till kundens unika situation. Detta innebär en fullständig kartläggning över hur det analyserade företaget hanterar sin affärskritiska information. Denna redogörelse utgör fundamentet för ett fungerande och framförallt långsiktigt skydd. Våra kunder säkerställer på så sätt att de inte betalar för brandsläckning utan för positiva, proaktiva och långvariga skydd mot intrång, informationsstölder, haverier och virusattacker. Pinion är den enda aktören i säkerhetsbranschen som har denna inriktning. Under 2005 och 2006 ska Pinion Consulting fortsätta rekryteringen av säljare, affärsmän och konsulter. Målet är att vara 16 säljare och 20 konsulter vid slutet av Vårt mål är att Pinion Consulting skall omsätta 20 MSEK vid 2006 års utgång. Pinion Products Pinion Products ingår idag som ett affärsområde inom Pinion Security Consulting AB. Pinion Products erbjuder marknaden mjukvara och hårdvara från leverantörer med ett välutvecklat produktsortiment för skapa en optimal lösning för kundernas specifika säkerhetsbehov. Idag finns det ca 130 tillverkare inom informationssäkerhet globalt, varav ett trettiotal kan vara av intresse som samarbetspartners och leverantörer till Pinion och våra kunder. Området Secure Content Management (Antivirus, AntiSpyware mm.) är fortfarande den största marknaden tätt följd av området Threat Management (Firewall/VPN, IDS/IPS). Trender inom mjuk- och hårdvarusäkerhetsprodukter: Tillverkarna har insett behovet av vissa hårdvarulösningar (appliances) och har sett till att dessa tagits fram antingen genom egenutveckling eller genom någon partner.

20 20 PINION PROSPEKT Övriga tillverkare av mjukvara/hårdvara integrerar säkerhetsfunktioner i befintliga produkter. Det pågår en uppköpsvåg inom området där bl a Symantec, NAI, Cyberguard och CA är aggressiva vilket skapar en relativt turbulent marknad. De leverantörer vi valt att utvärdera för samarbete är: ActivCard, AirDefence, AppSense, BlueCoat, Checkpoint, CipherOptics, Cisco, ClearSwift, Computer Associates, Consul Risk Management, Crossbeam Systems, CyberGuard, Entrust, Internet Security Systems, Juniper Networks, MessageLabs, Network Associates, Novell, Secure Computing, StoneSoft, Symantec och TripWire. Vårt mål är att Pinion Products skall omsätta 7,5 MSEK vid 2006 års utgång. Pinion Education AB Pinion Education AB grundades i juli 2005 som ett dotterbolag till Pinion Holding AB (publ). Pinion Education AB har två inriktningar, dels att erbjuda externa kurser i säkerhet och dels att ingå som en del av Pinion Security Consultings leverans. Målet är att under 2005 utveckla tre säkerhetskurser som under 2006 kommer att ges vid 24 kurstillfällen. Under 2006 ska dessutom fem personer anställas och tre nya kurser tas fram, så att Pinion Education AB vid årsskiftet 2006/2007 har sex kurser att erbjuda marknaden. Pinion Education AB erbjuder ett omfattande kursupplägg avsett att möta de behov som individer, avdelningar eller organisationer har för att utveckla sin personal i säkerhetsfrågor. Pinion Education AB tillhandahåller kurser och seminarier om IT-säkerhet med avsikten att hjälpa våra kunder att förebygga IT-relaterad brottslighet. Vi riktar oss både till teknisk personal och till företagsledningar. Vårt mål är att Pinion Education AB skall omsätta 5,5 MSEK vid 2006 års utgång.

21 PINION PROSPEKT 21 7 PRODUKTER OCH TJÄNSTER

22 22 PINION PROSPEKT Cross Section Analysis (CSA) Skydd är en faktisk del av en verksamhet. För att förstå hur en verksamhet ska skyddas, är det nödvändigt att veta vad som ska skyddas. I nära samarbete med kunden uppnås detta genom vår unika metod Pinion Cross Section Analysis (CSA, eller tvärsnittsanalys på svenska). CSA:n är effektiv därför att den korresponderar med vår filosofi: Informationsbaserade värden: Pinion upprätthåller det strategiska affärsperspektivet under hela analysen genom att sikta mot organisationens informationsbaserade värden, snarare än mot servrar och brandväggar. I analysen kallas dessa riktmärken för information-based Marks, eller kort och gott imarks. Fria händer: Känsliga stadier genomförs alltid i nära dialog med uppdragsgivaren. Tillsammans med Pinion väljer man attackvinkel, verktyg och metod. 3. Rapport och avrapportering En djuplodande rapport författas som förklarar analysens detaljer; hur vi lyckades nå utvalda imarks, vilka effekter ett intrång skulle kunna ha samt hur och vad organisationen borde förbättra. Vi redogör även för positiva sidor hos kundens säkerhetsstruktur, det vill säga de återvändsgränder vi inte lyckades ta oss igenom. En uttömmande sammanfattning för ledningen förklarar hur problemen relaterar till verksamheten. Naturligtvis är alla tekniska data bifogade. Genomgången av rapporten är lika viktig som rapporten själv, det är just genom vår relation till kunden som vi verkligen kan erbjuda adekvat rådgivning. 4. Fortsättning Förslag för framtida fortsättning indikeras i rapporten och förklaras ytterligare i presentationsarbetet. CSA:n utförs i fyra steg och är helt integrerad i vår försäljningsprocess: 1. Föranalys Detta är det första steget där kunden och Pinion lär känna varandra. Den resulterar i en handlingsplan för huvudanalysen. Lämpliga imarks definieras. 2. Huvudanalys Två konsultteam arbetar parallellt, det Svarta laget svarar för den tekniska penetrationstekniken och det Blå laget svarar för affärsstrategiska frågor, som analys av nyckelprocesser, commercial intelligence, profiling, etc. Med sikte mot valda imarks arbetar sig de två lagen genom organisationens skyddande lager.

23 PINION PROSPEKT 23 Operationer Vi erbjuder våra kunder omfattande analys och assistans. Istället för att tillhandahålla à la carte-säkerhet skräddarsyr vi uppdragen för att passa varje unikt tillfälle och varje unik situation. Våra uppdrag delas in i två nivåer beroende på komplexitet. Varje nivå har fyra kategorier beroende på när i tiden uppdraget genomförs, i förhållande till ett visst säkerhetsproblem. Focused Activities Den första nivån av Pinions tjänsteutbud motsvarar tjänster av tydligt avgränsad natur. De finns för att skapa förståelse och förtroende Pinion och kund emellan, men också för att gå kunden till mötes gällande direkta önskemål. Focused Activities rekommenderas ofta i det inledande skedet av ett säkerhetssamarbete, men också för att åtgärda konkreta problem som identifierats av kund eller genom Pinions analyser. Dessa tjänster är även lämpliga för organisationer med ett behov av en något lägre säkerhetsnivå. Se figur nedan. Focused Activities PA PROACTIVE ACTIVITIES Förebyggande åtgärder innan något händer. Cross Section Analysis (CSA) Type I Avancerad penetrationstest utifrån ett verksamhetsperspektiv. Cross Section Analysis (CSA) Type II Avancerad penetrationstest utifrån ett verksamhetsperspektiv, med analys av intern nätverksstruktur. Cross Section Analysis (CSA) Type III Avancerad penetrationstest utifrån ett verksamhetsperspektiv, med analys av intern nätverksstruktur samt penetrationstester av kritiska interna nätverksenheter. Administrative Security Audit Granskning av administrativa rutiner och processer för IT-säkerhet utifrån de krav på säkerhet som ställs från verksamheten. Utbildning Pinion erbjuder olika former av kurser i informations- och IT-säkerhet. RA REACTIVE ACTIVITIES Direkta åtgärder när något händer. Operationer som siktar mot att neutralisera pågående attacker eller andra maliciösa aktiviteter såsom informationsstöld, DDOS-attacker, intrångshot, etc. Detta inkluderar att assistera vid undersökning av sammanslutningar sysselsatta med illegal verksamhet såsom terrorism, barnpornografi, industrispionage, etc. IA INVESTIGATIVE ACTIVITIES Undersökande aktiviteter efter att något hänt. Undersökningar för att ta reda på hur ett digitalt regelbrott skett, exempelvis inför forensisk analys. AA ADVISORY ACTIVITIES Rådgivning när det behövs. Intellektuellt stöd från betrodda rådgivare inom fältet för informationssäkerhet betyder ögonblicklig expertis när den behövs. Exempel innefattar upphandlingar, utvärderingar av produkter, lansering av nya tjänster, försäkringsförhandlingar, etc.

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25 Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), 556749-1963 Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org. nr 556749-1963 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer