Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG"

Transkript

1 Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010

2 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två protokolljusterare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter. 12. Beslut om styrelsearvoden. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Beslut om arvode till revisorerna. 15. Beslut om ändring av bolagsordningen. 16. Beslut om att anslutningen av bolagets aktier till VPS skall upphöra. 17. Beslut om nyemission. 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 19. Övriga frågor. 20. Stämmans avslutande.

3 Förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Reachin Technologies Aktiebolag fredagen den 21 maj 2010 Bakgrund till styrelsens förslag i p Bolaget har sedan början av 2009 bedrivit viss verksamhet med mycket begränsade resurser i det scenario som vi kallat sparlåga. Inriktningen har varit helt koncentrerad på att presentera vår kompetens inom haptik i kombination med vår patentsökta haptiska handkontroll för spelbranschens tre dominerande aktörer. Presentationer har genomförts med två av dessa under det senaste halvåret och kontakt är på väg att etableras med den tredje. Dessa presentationer har mottagits med intresse men har ännu inte resulterat i något konkret då det handlar om stora organisationer med långa ledtider. Någon skönjbar utveckling i det industriella marknadssegmentet har vi inte heller noterat utan kan konstatera att haptik ännu inte fått kommersiellt fäste i någon större omfattning. Styrelsen kan konstatera att bolagets ekonomiska ställning inte medger ett fortsatt sparlåge scenario och har ingående diskuterat vilka alternativ som står till buds. De alternativ vi nu ställs inför är ordnad nedläggning av verksamheten eller att parkera våra rättigheter till programvara och handkontroll i vad som tidigare refererats till som brevlåde scenario. Styrelsen har valt att föreslå det senare alternativet då vi fortsatt tror att haptik förr eller senare kommer att få ett genombrott varför ett bevarande av de värden som skapats bör bibehållas i aktieägarnas intresse. Detta alternativ innebär att ingen operativ verksamhet kommer att bedrivas annat än att minimalt vidmakthålla bolagets juridiska person, öppethållande av hemsida och infomail adress med sporadisk bevakning, begränsad support till existerande kunder samt en generell bevakning av marknadens utveckling. Efter vissa engångskostnader för nedpackning av verksamheten kommer de löpande kostnaderna (hyra lager, webhotell, VPC/Euroclear, årlig bolagsstämma mm) för det rekommenderade alternativet begränsas till c:a 150 tkr/år. Styrelsen föreslår därför en nyemission om högst 467 tkr i syfte att kunna parkera verksamheten under en period om två till tre år. Aktieägare i bolaget erbjuds i enlighet med detta att teckna två nya aktier per tidigare en innehavd aktie till kursen 0,02 öre. Styrelsens bedömning är att detta på bästa sätt tar tillvara samtliga aktieägares intressen under rådande omständigheter samt att verksamheten har möjlighet att återupptas när marknadssituationen så medger. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (p. 15) Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen 4 Aktiekapital Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Förslag till ny lydelse Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier

4 Nuvarande lydelse Antalet aktier skall vara lägst och högst Förslag till ny lydelse Antalet aktier skall vara lägst och högst Kallelse Nuvarande lydelse Kallelse skall ske tidigast sex eller senast två veckor före stämman genom brev med posten eller genom kungörelse i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall i stället kallelse ske genom annonsering i Dagens Nyheter. Förslag till ny lydelse Kallelse skall ske tidigast sex eller senast två veckor före stämman genom kungörelse i Postoch Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Förslaget till ny bolagsordning i dess fulla lydelse framgår av bilaga 1. Styrelsens förslag till beslut om att anslutningen av bolagets aktier till VPS skall upphöra (p. 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolagets aktier inte längre skall vara anslutna till Norska Verdipapircentralen ASA (VPS). Bolaget är anslutet till Euroclear Sweden (tidigare VPC) i Sverige. Som en service till norska aktieägare har bolaget även under några år varit anslutet till Norska Verdipapircentralen ASA (VPS). Då denna anslutning är kostsam och inte står i proportion till det sammantagna värdet på de aktier i bolaget som ägs av investerare i Norge föreslår styrelsen att anslutningen till VPS skall upphöra. Information om verkställigheten av beslutet framgår av informationsbrev som bifogas denna kallelse. Styrelsens förslag till beslut om nyemission (p. 17) Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till ,6259 SEK fördelat på aktier. Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Följande villkor föreslås gälla för nyemissionen. Aktiekapitalet skall ökas med högst ,2518 SEK genom nyemission av högst aktier. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje (1) aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen skall vara 0,0002 SEK (0,02 öre). Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara den 28 maj Aktieteckning skall ske på teckningslista som kan laddas ned på Bolagets hemsida eller beställas från Bolaget. Teckningsrätter i Euroclears system kommer således inte att användas. Teckning skall ske under perioden 31 maj 11 juni Betalning skall erläggas kontant senast den 16 juni Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om förlängning av teckningstiden. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar det beslut som framgår av bilaga 2.

5 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (p. 18) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt besluta om nyemission av sammantaget högst aktier. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet är att skaffa kapital till bolagets rörelse. Stockholm i maj 2010 REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Styrelsen

6 Reachin Technologies Aktiebolag Org nr Bilaga 1 B O L A G S O R D N I N G Antagen vid årsstämman den 21 maj Firma Bolagets firma är Reachin Technologies Aktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 3 Verksamhet Bolaget skall utveckla och kommersialisera hårdvara och mjukvara för tredimensionella datorgränssnitt och utföra konsultationer för implementering av sådan mjuk- och hårdvara samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst stycken. 6 Styrelse och revisorer Styrelsen skall bestå av lägst en (1) ledamot och högst fem (5) ledamöter med lägst noll (0) och högst fem (5) suppleanter. Om styrelsen består av en eller två styrelseledamöter skall minst en suppleant utses. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs en revisor till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

7 7 Kallelse Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast sex eller senast två veckor före stämman genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 8 Årsstämma Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, 7. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor samt eventuella revisorssuppleanter. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 9 Anmälan om samt rätt att deltaga i bolagsstämma Rätt att deltaga i bolagsstämma tillkommer aktieägare som anmält sitt deltagande senast den dag som anges i kallelse och som ej får infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman. 10 Fullmaktsinsamling Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551). 11 Räkenskapsår Räkenskapsår skall vara 1 januari 31 december. 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

8 Bilaga 2 Styrelsens förslag till beslut om nyemission Det beslutades om nyemission av aktier. Följande villkor skall gälla för emissionen: 1. Aktiekapitalet skall ökas med högst ,2518 SEK genom nyemission av högst aktier. 2. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna varvid varje (1) existerande aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier. 3. Teckningskursen skall vara 0,0002 SEK (0,02 öre) per aktie. 4. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara fredagen den 28 maj Aktieteckning skall ske på teckningslista under perioden 31 maj 11 juni Styrelsen skall äga rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. 6. Betalning skall erläggas kontant senast den 16 juni Om inte nyemissionen blir fulltecknad med stöd av företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt inom ramen för nyemissionens högsta belopp. För det fall styrelsen beslutar om sådan tilldelning skall Bolagets aktieägare äga företräde till tilldelning i förhållande till antal aktier tecknade i nyemissionen. 8. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår. 9. Styrelsens ordförande bemyndigas att vidtaga sådana justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015

Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Gunnebo AB:s årsstämma den 15 april 2015 Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt sparaktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 16

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. 9 juni 31 september 2014

Inbjudan att teckna aktier i. 9 juni 31 september 2014 Inbjudan att teckna aktier i 9 juni 31 september 2014 INNEHÅLL Definitioner... 3 Erbjudandet i korthet... 3 Bakgrund och motiv... 4 Villkor och anvisningar... 5 Styrelse och ledande befattningshavare...

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm.

KLÖVERN. Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. KLÖVERN Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, den 23 april 2015, kl. 16.00 på Kistamässan, Kista, Stockholm. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden Fredrik Svensson hälsade

Läs mer

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

STÄMMANS ÖPPNANDE. Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Protokoll fört vid årsstamma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. STÄMMANS ÖPPNANDE Styrelseordföranden

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Handlingar Eneas årsstämma

Handlingar Eneas årsstämma Handlingar Eneas årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 556209-7146 Förslag till dagordning Årsstämma 7 maj 2015 Enea AB (publ) 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer