Norrmejerier årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrmejerier årsredovisning"

Transkript

1 Norrmejerier årsredovisning 09

2 2009 NYCKELTAL Likviditet % Soliditet % Insatskapitalets andel i % av eget kapital Kostnader i % av omsättning Investeringar och avskrivningar på anläggningar, mkr Antal leverantörer Medelinvägning, ton Inköp fr producenter Övr kostn sålda varor Förs kostn. Adm kostn. Investering Avskrivning Antal leverantörer under året Medelinvägd ton/leverantör Tillgångar, kkr Eget kapital och skulder, kkr Eget kapital plus obeskattade reserver (efter skatt), kkr Anläggn tillg Finans anltillg Varulager Kortfr fordr Kassa, bank Eget kapital Obesk reserver Avsättningar Långfr skulder Kortfr skulder Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Obesk reserver 02

3 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal...2 Vd har ordet...4 Ordförande har ordet...6 Hemmamarknaden Örnsköldsvik...8 Konsumenttrender...10 Ofel...12 Året i sammandrag...13 Förvaltningsberättelse...20 Resultaträkningar...21 Balansräkningar...22 Kassaflödesanalys...24 Bokslutskommentarer...25 Noter...26 Revisionsberättelse...30 Styrelse och revisorer...32 Ledning...34 Adresser...35 Vår vision Vi gör gott för Norrland Vårt motto Gör gott Vårt motto fungerar tvärs genom hela värdekedjan. Det är en förlängning av vår vision. Vi ska erbjuda våra norrländska konsumenter och kunder produkter med hög kvalitet och god smak. Vi ska skapa förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland. Vi ska bidra till lokal sysselsättning. Vi ska värna om vår norrländska natur och våra öppna landskap. Gör gott förmedlar ett positivt värde samtidigt som det också ger trygghet och valfrihet.

4 2009 VD HAR ORDET Rekord går till historien som paradoxernas år. Finanskris, industri- och fordonskris. Svarta siffror för arbetslösheten och en kraftig uppgång på börsen. Samtidigt skrev Norrmejerier historia och gjorde sitt bästa resulta t på många år. Stabilitet trots lågkonjunktur Livsmedelsmarknaden märkte inte av lågkonjunkturen på samma sätt som andra branscher. Men finanskrisen och den svaga kronan ledde till en allmän försiktighet bland hushållen. Vi sparade mer, reste mindre och spenderade i stället mer pengar hemma, ändå klarade livsmedelshandeln året volymmässigt bra. Ett historiskt år När vi summerar det gångna året kan vi glädjande konstatera att 2009 blev ett rekordår för Norrmejerier. I början av 2009 var dock framtidsutsikterna osäkra. Konsumenternas minskade köpkraft till följd av lågkonjunkturen och de allt lägre världsmarknadspriserna oroade. Kontrasten mot den överhettade livsmedelsmarknad vi upplevde första halvåret 2008, med stor efterfrågan, höjda priser och råvarubrist var påfallande. Därför var det naturligt att gå in i det nya året med en viss försiktighet. Genom att på olika sätt balansera verksamheten på både lång och kort sikt har Norrmejerier stått stabilt under hela Vår starka lokala förankring och ökade försäljning av Västerbottensost har tillsammans med god kostnadskontroll varit viktiga faktorer för vårt resultat. Pressade priser Samtidigt har prispressen hårdnat betydligt under Intäkterna från livsmedelsförsäljningen sjönk under året detta som en följd av bland annat sänkta försäljningspriser på Herrgård, Grevé och Präst. Det i sin tur får ses som en reaktion på de stora volymer av billig hårdost som strömmat in från utlandet på grund av stora överskott. Samtidigt har stora kedjor som ICA, Axfood och COOP förhandlat med mejerier i hela landet om sänkta priser. Även Norrmejerier har suttit i sådana förhandlingar. Men även om betalningen till den norrländska bonden minskade med cirka fyra procent under året har vi kunnat ge mjölkbönderna mer betalt för sin mjölk än vad andra svenska mejeriföretag kunnat göra. Tufft år för mjölkbonden Många av landets mjölkbönder har ett tufft år bakom sig. Många gårdar fick efter rekordåren i stället akuta likviditetsproblem under Avräkningspriset nådde rekordlåga nivåer i stora d elar av Sverige, men mot slutet av året förbättrades situationen något då avräkningspriserna steg. Norrmejerier hade som mål att behåll a avräkningspriset på budgeterad nivå under hela Under hösten har vi dessutom kunnat betala ut en tilläggsbetalning för januari till december. Sammantaget känns det bra när vi nu står inför ett nytt år med nya utmaningar. Beredskap för 2010 Våra utmaningar under 2010 kommer vara liknande de som under det år som gått. Det handlar om konkurrensen från aktörer som försöker slå sig in genom att erbjuda lägre priser och fortsatt prispress från kedjorna. Under året som gått har vi arbetat hårt med att utveckla vårt erbjudande och våra produkter. En del i detta arbete har varit vår Ofel-satsning som syftar till att kontinuerligt förbättra och skärpa varje led i produktionen. Vi har även sammanställt alla de viktiga principer, värderingar och policies som vi dagligen arbetar efter i en uppförandekod. Den utgör en slags daglig intern checklista i vardagen. Vi vill göra rätt och vi vill göra gott. Lågkonjunkturen har inte påverkat den lokala mjölkens ställning hos den norrländska konsumenten, snarare tvärtom. Vi ser att allt fler föredrar att köpa från den leverantör som har de kortaste transportvägarna och det mest lokala ursprunget. Vi känner ett regionalt ansvar och är stolta över att vara det enda mejeriföretag som kan erbjuda högkvalitativa mjölkprodukter producerade av norrländska bönder. Det är tack vare detta som vi faktiskt kan satsa när andra har det tufft. Målsättningen är att vi ska fortsätta att göra gott för Norrland och för Norrmejerier Bo Rasmussen, vd 04

5 VD HAR ORDET 2009

6 2009 ORDFÖRANDE HAR ORDET Norrmejerier gör gott Året som gått är ett av de bästa i Norrmejeriers historia. Satsningarna på våra varumärken, och vår lokala profil, har haft stor betydelse för framgångarna på marknaden under året. Det har medfört att vi kunnat betala ett ovanligt högt avräkningspris i jämförelse med medelavräkningspriset i resten av landet. Den internationella marknaden har under året präglats av svag efterfrågan, med mycket låga priser på exportsmör och mjölkpulver. Det har generellt sett lett till historiskt låga avräkningspriser. En stark oro har uttryckts på många håll i världen över den negativa utvecklingen med sjunkande lönsamhet. Protestaktioner och bojkotter på olika håll i Europa har också skapat ett hårt tryck på EUs politiker, vilket ledde till extraordinära insatser för mjölkbönderna. Ett tillfälligt direktstöd och möjligheter till kortfristiga lån samt att man öppnade för stöd genom så kallad interventionslagring var några av de politiska beslut som togs. Under hösten har efterfrågan och pris stadigt stigit på mjölkpulver och exportsmör och förhoppningen är att marknaden stabiliserar sig på en betydligt högre nivå under 2010, vilket skulle kunna leda till bättre prisbildning i Sverige, i första hand för hårdost. Hård konkurrens och prispress har även präglat den svenska mejerimarknaden under året, och vi har sett hur handeln ytterligare stärkt sina positioner. Några strukturförändringar i branschen kan inte förutses. Trenden lokalproducerad mjölk har blivit stark under året, mycket tack vare några nya mindre mejerier samt lokala satsningar från flera mejeriföreningar. Avräkningspriset Norrmejerier har gått bra under året och styrelsen har därigenom kunnat besluta om en tilläggsbetalning och efterlikvid på 10+3 öre utöver det budgeterade och utbetalda avräkningspriset för Resultatet på 19,8 mkr före skatt och vårt avräkningspris ger ett gott utgångsläge för Norrmejeriers ägare för framtiden. Tillskottet av mjölk från bönder i Västernorrland som under året har anslutit sig till Norrmejerier har varit positivt för betalningsförmågan. Invägningen av mjölk i övriga området har varit stabil under året. Sett över de senaste åren minskar dock mjölkproduktionen i Norrbotten. Under året har produktionskostnaderna hos bönderna fallit, vilket gynnar lönsamheten för I samband med den översyn av EU-ersättningarna som gjorts av regeringen, har man beslutat om extra tilldelning till mjölkproduktionen i Sverige från och med 2010 genom ökade miljöstöd och en större ram för investeringsstöd. 06

7 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2009 Vi gör gott Utbudet av mejeriprodukter från andra företag ökar successivt i butikerna i norra Sverige. Det utmanar oss att ytterligare vässa vår profil som det lokala norrländska företaget vars bönder gör gott och som våra konsumenter gillar. Vår uppfattning är att det är omsorgen om de lokala bönderna som är den starkaste drivkraften för konsumenten att köpa lokal mat. Därför är det viktigt att vi säkerställer våra gårdar som goda företag, inte minst med tanke på de påhopp grisnäringen har blivit utsatt för i slutet av året. Råvarubrist Norrmejerier har fortsatt brist på ekologisk mjölkråvara. Även om den totala invägningen beräknas öka med cirka 1,5 2 procentenheter under 2010, ser vi ändå en annalkande råvarubrist i och med den ökande efterfrågan på ekologiska produkter. Om 2009 var dystert på en internationell marknad så ser 2010 bättre ut. Även om vi går in i 2010 med pressad lönsamhet via lägre försäljningspriser, så finns förhoppningar om en bättre prisbild längre fram under Om vi till detta kan lägga en positiv försäljningsutveckling tillsammans med våra starka varumärken ger det oss goda utsikter för året som helhet. Tack! Som jag tidigare informerat om så avslutar jag mitt uppdrag som styrelseordförande i Norrmejerier vid årets stämma. Jag vill tacka er alla för det förtroendet som ni gett mig att leda Norrmejerier via styrelse uppdraget, varav tio år som ordförande. Det har varit oerhört spännande och intressant att arbeta med mjölkens möjligheter i Norrland och Sverige. Ett stort glädjeämne under åren har varit det positiva engagemang som alla medlemmar och medarbetare visat på och därmed skapat arbetsglädje i Norrmejerier. Många nya utmaningar väntar, men det känns tryggt med den kunniga styrelse och ledning som nu jobbar vidare för oss mjölkbönder i Norrland. Herbert Nyman, styrelsens ordförande 07

8 2009 HEMMAMARKNADEN ÖRNSKÖLDSVIK Hemmamarknaden Örnsköldsvik Från och med november 2009 finns Norrmejeriers hela sortiment i nästan hälften av Örnsköldsviks butiker, en historisk händelse där vi för första gången utökat vår geografiska hemmamarknad utanför Norrbotten och Västerbotten. Det lokala alternativet I dag är Ö-vik en del av vår hemmamarknad och Norrmejerier det mest lokala alternativet i butikshyllorna. Det är en naturlig utveckling då vi har största delen av mjölkinvägningen i området. Hela fyra av fem liter av den mjölk som produceras i Ö-viksregionen levereras i dag till Norrmejerier. Antalet leveran törer från Ö-viks kommun steg ytterligare under årets sista månader efter det att nyheten om vår lansering släppts. Per sista december är 34 av 46 mjölkgårdar i Ö-viksregionen medlemmar i Norrmejerier. Därmed är vi också det mest lokala alternativet i Ö-vik, vilket är viktigt för alla dem som helst köper lokalproducerat. Nya relationer Vägen till lanseringsdagen i början av november föregicks av en pr- och marknadsföringskampanj. Butikerna som valde att ta in vårt sortiment byggdes om för våra produkter och på torget delade bönderna ut mer än liter mjölk till Ö-viksborna. Den tuffaste delen av lanseringen har varit att få alla butiker med på båten. De mindre handlarna var mer flexibla och öppna för att byta leverantör. Därför vann vi snabbt förtroendet hos många av de mindr e butikerna. Däremot visade det sig svårare att övertyga de större butikerna att bryta de relationer de hade med sin gamla leverantör. Det fanns en rädsla att konsumenterna skulle uppfatta det som skedde som något negativt. De centrala prisförhandlingar som pågick under hösten påverkade också våra möjligheter att leverera till vissa kedjor negativt varför vi gick in i lanseringen med knappt hälften av butikerna som kunder. I slutet av 2009 intensifierade vi diskussionerna med resterande butiker och vi hyser gott hopp om att få fler med oss under Konsumenternas stöd I den nulägesanalys som gjordes i Örnsköldsvik december 2009 visade resultaten på ett stort stöd från konsumenterna. Enligt undersökningen sade 93 procent av Ö-viksborna att de troligen kommer köpa produkter från Norrmejerier när de finns tillgängliga i mataffärerna. När det gäller mjölken är siffran ännu högre, då hela 97 procent av respondenterna säger sig vilja köpa Norrmejeriers mjölk. Resultaten stämmer väl överens med Ö-viksbornas inställning till lokalproducerat, 94 procent anser nämligen att det är viktigt att stödja den lokala Ö-viksbonden. Ett mycket positivt resultat finns nu när vi nu går in i 2010 med målet att fördjupa relationerna med våra nya konsumenter. Mjölkgårdar som levererar till Norrmejerier inom Örnsköldviks kommun, december ÖRNSKÖLDSVIK 08

9 HEMMAMARKNADEN ÖRNSKÖLDSVIK 2009

10 2009 KONSUMENTTRENDER Konsumenttrender En tydlig trend det senaste året har varit att konsumenterna har fokus på det som är hälsosamt, nyttigt och naturligt samt att miljö och klimat är viktigt. Mjölkkonsumtionen har dock en fortsatt dalande trend. Stark eko-trend med råvarubrist Eko-trenden är fortsatt stark. Det märks i försäljningssiffrorna från detaljhandeln. I Sverige ökade den ekologiska försäljningen för fil, yoghurt och grädde stadigt i jämförelse med föregående år. Ekologisk mjölk har till exempel en positiv försäljningsutveckling för alla mejeriföreningar utom Arla. Ekologiska produkter utgör fortfarande en liten andel av den totala livsmedelsförsäljningen, men inom varugruppen mjölk/ ost/ägg är ekoförsäljningen störst. Andelen ekologisk mellanmjölk är till exempel 6,8 procent. Norrmejeriers ekoprodukter har totalt sålt 87 procent mer (i kg) än föregående år och 24,6 procent bättre än prognos. Norrmejeriers Norrskensfil har sålt fantastiska 80 procent mer än vad som förutspåddes i den ursprungliga lanseringsbudgeten. De senaste två åren har det genomförts flera åtgärder för att stimulera gårdarna i Norrland till ökad ekomjölksproduktion. Norrmejerier påverkas av att det fortfarande råder brist på ekologisk mjölkråvara. I slutet av 2009 har vare sig ekologisk lättmjölk elle r ekologisk filmjölk kunnat tillverkas under långa perioder på grund av råvarubrist. Även om invägningen av ekologisk råvara kommer att öka under 2010, ser vi ändå en brist på råvara. För att långsiktigt säkerställa tillgången på ekologisk råvara har en plan fram till 2015 tagits fram. I planen Eko2015 finns förutom en beskrivning av hur det ekologiska sortimentet ska utvecklas även en investeringsplan för mejerierna. Totalt ska den ekologiska invägningen öka från drygt 7 miljoner kg 2009 till 25 miljoner kg Ekoinvägning Ökning % Andel av all Antal (f.å) invägning gårdar , , , (prognos) 29 5,0 35 Fett-trend och fett-brist En trend som började växa sig stark 2007 och som har hållit i sig också under 2008 och 2009 är fetttrenden. Mejeriprodukter som har högre fetthalt säljer generellt sett bättre än de med lägre. Efter uppmärksamheten kring GI, LCHF (low carb, high fat) och onödiga tillsatser väljer allt fler bort lightprodukterna. Konsumenten vill ha fett, nyttigt och naturligt inte light. 10

11 KONSUMENTTRENDER 2009 Vi har sett att försäljningen av de fetare produkterna i Norrmejeriers sortiment ökar generellt och att de riktigt magra tappar. Ett exempel är Verum Hälsofil där 4 procents fetthalt ökar medan Verum Hälsofil 0,5 procents fetthalt minskar. Även produkter som lättmjölk och minimjölk tappar i försäljning. Norrmejeriers Norrskensfil är däremot ett mycket bra exempel på en nylanserad produkt med flera starka konsumentvärden, fet, naturlig och ekologisk, som lyckats matcha konsumenternas nya önskemål på ett bra sätt. De förändrade kostvanorna har medfört att Norrmejerier i slutet av 2009 har drabbats av mjölkfettbrist. Vi har haft svårigheter med att bland annat förse marknaden med vårt nylanserade smör. Redan nu förutspås problem med att förse marknaden med ost och smör hösten 2010 på grund av mjölkfettbrist. Låglaktos blir laktosfritt Försäljningen av laktosfritt i Sverige har fortsatt att öka under året på bekostnad av låglaktos. I takt med att allt fler produkter konverteras från låglaktos till laktosfritt och att allt fler laktosfria alternativ lanseras så har också konsumenternas intresse för låglaktosprodukter minskat. Laktosfritt är en trend som ökar inom grupperna mjölk, gräddeprodukter samt yoghurt. Totalt har kategorin laktosreducerad mjölk ökat med cirka 50 procent sedan 2007 och i dag utgör laktosreducerade produkter cirka 3 procent av den totala mjölkmarknaden i Sverige. Flera mejerier erbjuder nu ett riksdistribuerat sortiment av laktosfria produkter i Sverige. Trots detta har Norrmejerier en marknadsandel på 45 procent i kategorin inom eget område. Den totala försäljningen (i kg) av våra laktosreducerade produkter har ökat med ca 6 procent jämfört med föregående år. Verum Hälsoyoghurt är den produkt som ökat mest när den konverterades till laktosfri. Verum- sortimentets nya förpackningsdesign har också bidragit till försäljningsökningen. Eko-lanseringar 2009: Norrmejerier Norr skensfil och Norrmejerier A-fil (konvertering av all A-fil till ekologisk). Laktosfria lanseringar: Laktosfri vispgrädde, laktosfri matlagningsgrädde, laktosfri mellanmjölk samt Verum Hälsoyoghurt, laktosfri (alla konverterade från låglaktos), laktosfri filmjölk och Verum Hälsofil laktosfri 3 %. Lanseringar, hög fetthalt: Norrmejerier Smör 500 g och Norrmejeriers Norrskensfil 4 %, Verum Hälsofil, blåbär 3,5 %. 11

12 2009 OFEL Ofel 2009 inledde Norrmejerier arbetet med att via målstyrning och ständiga förbättringar skapa en ännu effektivare verksamhet och produktion. Metoden döptes till Ofel och förebilden är hämtad från biltillverkaren Toyotas Lean Produktion ett av världens mest effektiva och lönsamma företag i en konkurrensutsatt och hård bransch. Långsiktighet och stabilitet är viktigt för alla former av företagande och särskilt för ett företag som Norrmejerier. Vår förmåga att kunna betala ett stabilt avräkningspris är avgörande för ett livskraftigt jordbruk i Norrland. Nyckeln till framgång är nöjda kunder, nöjd personal och en enkel, effektiv produktionsmodell i botten. Det handlar om att få en kontinuitet och stabilitet i processer och flöden över tid att jämna ut ojämnheter och identifiera orosmoment. Ett företag som löpande identifierar flaskhalsarna, situationer där verksamheten på olika sätt stannar upp och därmed tappar i effektivitet, får med tiden högre verkningsgrad och blir mer lönsamt. Modellen med ständiga förbättringar, snarare än stora förändringsprojekt, har också visat sig vara kostnadseffektiv. Produktionen hos Norrmejerier är en helhet. Alla som arbetar inom företaget är beroende av varandra och därför behöver vi också hitta sätt att systematisera arbetssätt, verktyg och metoder. Ett genomgripande arbete har därför genomförts under året för att kartlägga företagets samtliga processer och samtidigt sätta nyckeltal på huvudprocesserna. Genom att göra detta blir processerna synliga för alla i hela kedjan. Parallellt med kartläggningen av processerna har ledningen också arbetat med att fastställa de principer som gäller för Ofel-arbetet. Arbetet kommer att fortsätta under 2010 då fokus ligger på våra ledare för att lägga grunden i det fortsatta Ofelarbetet. Under 2009 började flera avdelningar på Norrmejerier att arbeta efter modellen och resultatet har hittills varit positivt. Att arbeta enligt Ofel, som bygger på Lean-modellen, gör skillnad. Ofel är inte en färdig modell som bara placeras in i en organisation. Poängen är att varje avdelning ska hitta sin metod för att fortlöpande arbeta med små förbättringar mot mål som stödjer de uppsatta nyckeltalen. Korta och effektiva möten som direkt fokuserar på konkreta saker som kan förbättra arbetsprocessen är en del av metodiken i Ofel. Som ett led i Ofel-satsningen anställde vi 2009 en Ofel-coach, som ska stödja avdelningarna i att utveckla Ofel-arbetet. 12

13 ÅRET I SAMMANDRAG 2009 Året i sammandrag Lokalmarknad För varumärket Norrmejerier har den stora utmaningen under 2009 varit att bibehålla de starka varumärkesvärdena genom att målmedvetet och långsiktigt fortsätta att arbeta i linje med vår väl utstakade strategi för Gör gott genomfördes två Gör gott-kampanjer. Den första, 77 val som gör gott för Norrland, fokuserade på det faktiska vale t i mejerihyllan. Till kampanjen hörde bland annat ett webbspel som skapade interaktion med norrlänningarna och som på ett pedagogiskt sätt visade på vilken betydelse valet i mejerihyllan har. Kampanj nummer två tog steget ut till konsumenterna där vi besökte 15 orter för att i en final slutligen kora Mjölk hävare Engagemanget för tävlingen var enormt och intresset från media lika stort. Ett ytter ligare produkt event som ägde rum var Grilltåget, som under ett flertal år varit en uppskattad aktivitet och som lyfter fram smaksatt crème fraiche samt skapar inspiration till användning. Årets sista kampanj och produktlansering gick av stapeln när Norrland fick ett eget Smör. Så numera kan norrlänningarna tydligt se skillnad mellan övriga aktörers smör och vårt lokalproducerade. Spännande under 2009 var också Norrmejeriers lansering i Örnsköldsvik med sin lanseringskampanj som byggde på traktens lokala bönder. Kännedomen bland norrlänningarna för vår satsning Två glas mjölk om dagen ökar, vilket är glädjande. Tanken är att Två glas mjölk om dagen ska öka kunskapen om en av världens kanske smartaste dryck och i förlängningen bromsa en nedåtgående mjölkkonsumtion i konkurrensen från andra drycke r. Under året har det också lanserats en rad nya produkter. Bland succérna märks särskilt Norrmejeriers Norrskensfil. Fruktyoghurt är ett smakdrivet sortiment. Konsumenterna vill ha variation och lockas av nya smakupplevelser. För att möta detta lanserade vi under våren två nya smaker av Lätt Fruktyoghurt och under hösten ytterligare två av den lite Lyxigare Fruktyoghurten. Vi ser även ett intresse för smakvariation på fil. Vår populära Sommarfil och Pepparkaksfil gjorde succé i mejerihyllan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi lokalt har haft ett event-drivet år. Glädjande kan vi konstatera att Norrmejeriers varumärke under 2009 stärkt sin position ytterligare på marknaden. Det är tydligt att vårt budskap nått fram. 13

14 2009 ÅRET I SAMMANDRAG Riksmarknad och export Utvecklingen för Norrmejeriers riksvarumärken har varit positiv under Vi har slagit nya försäljningsrekord för Västerbottensost, Verum och Gainomax. Alla våra riksvarumärken har ökat i kännedom eller behållit sina redan höga nivåer. Västerbottensost är det varumärke som har haft störst utveckling försäljnings- och varumärkesmässigt under Västerbottensost har även gjort sin debut på den internationella marknaden genom vårt deltagande på Anuga-mässan i Köln. I övrigt vann Västerbottensost Konsum Nords konsumenttävling Norrländsk utmärkt. Verum har fått ett nytt kommunikationskoncept Ät Verum så vågar du testa det mesta. Förpackningarna har också fått ett nytt utseende, vilket har skapat mycket uppmärksamhet och mottagits väl av våra konsumenter. Försäljningsmässigt har framför allt Verum Hälsofil med en högre fetthalt och Verum Hälsoyoghurt, som vecka 19 konverterades till laktos fri, ökat i volym. Verum Hälsofil vaniljpassion blev snabbt en favorit bland konsumenterna som själva hade fått vara delaktiga i urvalsprocessen i samband med Vårruset som Verum sponsrar. Verum har också nominerats till Signumpriset, vilket är mycket hedrande för det långsiktiga varumärkesarbete vi gör på Norrmejerier. Försäljningsmässigt har Gainomax ökat, fram för allt på export. Resultatet av en vetenskaplig studie tillsammans med Umeå universitet kring Gainomax effekt i den tidiga återhämtningsfasen, fick starkt genomslag i media och styrker även den produktens funktionalitet. Gainomax har även tecknat ett strategiskt viktigt samarbetsavtal med den nordiska gruppträningsorganisationen Les Mills Nordic, vilket ökar Gainomax trovärdighet bland den nordiska eliten av gruppträningsinstruktörer. Den nya smaken Gainomax Recovery Blåbär har blivit en succé bland våra konsumenter. För varumärket JOKK har 2009 inneburit ett år av taktiska butiksaktiviteter som till exempel JOKK sommarbildskampanj. Dessa har lett till att vi har lyckats hålla både försäljningsvolymerna och varumärkesvärdena på en hög nivå. En ny säsongssmak, JOKK Vintersol, lanserades vecka 45, en ny favorit under glöggperioden vid jul. 14

15 ÅRET I SAMMANDRAG 2009 Försäljning 2009 är ett år där prispressen från de svenska grossisterna varit hård, främst beroende på andra svenska mejeriers agerande på den svenska marknaden där de köpt marknad med lägre priser. Vi har under denna period haft hårda förhandlingar med våra kunder och ett trettiotal produkter var under en period i slutet av året även avlistade. Norrmejeriers säljkår har under året avslutat en trestegsutbildning bestående av Affärsmannaskap, Butiksekonomi samt Exponering i butik. Våra innesäljare har under året löpande bearbetat cirka mindre kunder på riksmarknaden. Till detta tillkommer det arbete som gjorts på hemmamarknaden. Ett projekt är påbörjat med utbildning av skolkockar på förskolor och skolor genom att presentera Norrmejeriers produkter. Dessutom lyfts lokalproducerat, ekologiskt och klimatsmart fram tillsammans med nya sätt att presentera maten på ett mer tilltalande sätt för ungdomarna. Kvalitet och miljö Under 2009 har samtliga mejerianläggningar genomgått ISO certifiering och erhållit certifikat. För Umeås och Luleås del var det andra gången och för Burträsk inklusive Ånäsets ostlager var det första gången. Umeå mejeri har, för sjätte gången, reviderats enligt BRCs livsmedelsstandard och fått ett förnyat certifikat. Alla anläggningar har utfört ett fantastiskt bra arbete som gett detta resultat! Det viktiga arbetet med HACCP fortskrider liksom arbetet med våra interna revisioner. En branschgemensam utbildning har genomförts vid Lunds tekniska högskola, där Norrmejerier haft en deltagare. Kursen innefattar all typ av mejeriproduktion och ger 30 högskolepoäng. I övrigt har tre branschgemensamma kurser genomförts på mejerier runt om i Sverige. Sammanlagt har fyra personer från Norrmejerier deltagit i dessa kurser. Internt har två baskurser genomförts och här deltog trettiotvå personer från Norrmejerier. I Burträsk och Ånäset har ett pilotprojekt gällande ett kompetensregistreringsverktyg startats. Verktyget heter Competence Tool och projektet körs tillsammans med övriga mejeriföretag i Sverige. En ny miljöansvarig har anställts under året. Arbetsuppgifterna består av miljö- och klimatfrågor i hela kedjan från jord till bord. Nya uppgifter för denna tjänst blir att bland annat ta fram miljö- och klimatpåverkande nyckeltal, att tillsammans med kommunikationsansvarig formulera våra miljöbudskap samt att få anläggningarna ISO certifierade. Norrmejeriers Biogasanläggning blev utvald att ingå bland de tolv svenska goda exempel, på temat miljö- och resurseffektiv ekonomi, som Närings- och Miljödepartementet presenterade under de informella energi- och miljöministermötena i Åre under det svenska ordförandeskapet i EU. FOU, Forskning och utveckling Fortsatt marknadstillväxt kräver en aktiv produktutveckling, både av nya produkter som svarar upp mot konsumenternas önskemål och de rådande trenderna. På samma sätt är smakbyten viktiga för att hålla det befintliga sortimentet levande. Under 2010 lanserade vi 31 nya artiklar. Förutom flera smakbyten har vi lanserat nya ekologiska produkter, bland annat ekologisk A-fil och ekologisk Norrmejeriers Norrskensfil. Vi har konverterat hela vårt låglaktossortiment till laktosfritt. Övriga Lanseringar Smakbyten Ekologiska Laktosfria 15

16 2009 ÅRET I SAMMANDRAG Debatten i samhället kring tillsatser i livsmedel har under året varit stor. Norrmejeriers inställning är att våra produkter ska innehålla så få tillsatser som möjligt. Under året har en totalöversyn och kartläggning av de tillsatser som vi använder i våra produkter gjorts. Ett arbete med att formulera och fastställa vår tillsatspolicy har påbörjats och beräknas vara klart i början av Den vetenskapliga grunden för våra produkter är viktig och under året har ett flertal vetenskapliga artiklar publicerats som ett resultat av olika forskningsprojekt som Norrmejerier stödjer och deltar i. Exempel är: Hur kall och varm lösdrift i ladugårdar påverkar mjölkens sammansättning, Gainomax effekt i samband med återhämtning efter idrott, Verum som probiotika vid glutenintolerans samt minskad karies och infektion vid konsumtion av de probiotiska bakterier som finns i Verum. Personal och administration Personalavdelningen har uppdaterat personalprocesserna kring rekrytering och rehabilitering. Nya anvisningar och rutinbeskrivningar har upprättats. Vidare har vi gått igenom förhandlingsordningen kring 11 MBL-förhandlingar tillsammans med våra fackliga förtroendevalda ombud. Lönekontoret har uppdaterat och upprättat flödesbeskrivningar och rutinbeskrivningar kring sin verksamhet. Under året har IT-avdelningen och IS gått ihop i en ny enhet som fortsättningsvis benämns IT. Geno m sammanslagningen har en del synergieffekter uppnåtts, vilket bland annat resulterat i en halverad handläggningstid på akuta ärenden och ett minskat antal incidenter. Under 2009 har tekniknivån ökat, flertalet av Norrmejeriers servrar är i dag virtuella, vilket resulterat i minskade kostnader. För att effektivisera kommunikationen och ge både snabbare och bättre beslutsstöd har Microsoft Sharepoint införts som ny kommunikationsplattform. En ny övervakningsmiljö har också införts som möjliggör att IT kan jobba mer proaktivt och lösa problemen innan användare och kunder drabbas av driftstörningar. Ett ständigt arbete för att minska företagets totala inköpskostnader samt minska antalet leverantörer och fakturor som respektive leverantör genererar. Nu arbetar vi med inköpsgrupper som innebär en decentralisering av inköpsprocessen, samtidigt som det ger en centraliserad styrning och överblick genom inköpsstrategens medverkan i dessa grupper. I arbetet med verksamhetsplanering har fokus legat på planering och uppföljning av gjorda prognoser. På så sätt har vi lycktas hantera den ökade mjölkmängden på ett bra sätt i vår planering med att optimera produktmixen för bästa möjliga avräkningspris. Vi har fortsatt att utveckla och förbättra våra lönsamhetsmodeller samt hjälpmedel för analyser och planering. I linje med vårt Ofelsarbete har en modell för avvikelser tagits fram. Under året har också ett nytt självfaktureringssystem projekterats för driftsättning 1 januari Det nya systemet ska hantera medlemskonton, invägning, utbetalningar med mera på ett effektivt och driftsäkert sätt, både för våra ägare och våra anställda. Producenttjänst Under 2009 har vi haft en ökning av invägningen med 4,6 miljoner kg. Norrmejerier har fått 13 nya mjölkleverantörer från Ångermanland. Mjölkinvägningen på 191,9 miljoner kg under 2009 användes till: Pulver 3% Matfett 1% Övrigt 1% Grädde 5% Ost 43% 47% Mjölk, Fil, Yoghurt 16

17 ÅRET I SAMMANDRAG 2009 I vårt arbete med IP Sigill har vi fokuserat på betesuppföljning och kan glädjande konstatera att våra mjölkgårdar lever upp till de krav som ställs i både lagstiftning och i IP Sigill. Under 2009 har vi betalat ut 1,7 mkr i båsplatsstöd. Det betyder att det under året har tillkommit mer än nya båsplatser för mjölkkor och att många mjölkgårdar nu satsar för framtiden. En framtidsspaning är gjord i Producenttjänst om 2010-talets mjölkgårdar, och deras behov av husdjurstjänster och rådgivning. I framtiden ser vi fler och större gårdar, ännu mer robotar och mer krav på tjänster av olika slag. Under 2009 nådde vi upp till över 100 mjölkrobotar i vårt område. Vi glädjs åt att Västerbottens län är ett av de fyra län i Sverige som går mot strömmen och ökar mjölkinvägningen. Mycket arbete har lagts på att säkra funktionerna i intransporterna. Vi har utvecklat förebyggande underhåll, genomfört kontroller av vågarna och säkrat rapporteringen av avvikelser. I anslutning till vår Ofel-satsning bjöds även våra medlemmar in till en kurs i tankesättet kring Lean. De som deltog var nöjda och responsen alltigenom positiv. Produktion Luleå Mejeri/Nordan Investeringen av en pelletspanna har medfört att vårt oljeberoende minskat på Luleåanläggningen. Vi ersätter m 3 olja med ton pellets. Investeringen minskar därmed vårt miljöutsläpp en besparing med ungefär ton fossilt CO 2 per år. Ett omfattande underhållsarbete är genomfört på Nordan under Byte av el, vvs, ventilation, målningsarbeten och nytt golv i mottagningshallen är gjort. Dessutom har säkerheten på anläggningen förbättrats. När det gäller själva processen så har styrsystemet på mejeriets produktionsavdelningar bytts. Dess utom har mejeriets mjölkmottagning byggts om. Investeringen innebär att vi ökar inpumpningskapaciteten av helmjölk och ekologisk mjölk. Nya filtankar samt nya tankar för restmjölkshantering är installerade under året. Förändringen medför att vi kan optimera produktionen och minska vårt svinn. Nordlivs har pressat ton bär år 2009 en produktionsökning på 25 procent jämfört med 2008, samtidigt som man sänkt energiförbrukningen genom att optimera maskinparken. 17

18 2009 ÅRET I SAMMANDRAG Umeå mejeri Flera större investeringar har gjorts på Umeå mejeri under året, bland annat inköp och installation av nya efterpressar i ysteriet, en investering på ca 25 miljoner kronor, samt installation av en dekanter i vår biogasanläggning. Dekantern renar avloppet från slam som sedan kan återföras till anläggningen, vilket väsentligt förbättrar anläggningens prestanda och minimerar miljöpåverkan. Solid suspension har reducerats med cirka 70 procent, vilket innebär en minskning av kostnaderna för hanteringen och för vår belastning av det kommunala reningsverket. Lanseringen i Örnsköldvik har inneburit förändringar i produktionsplanering och nya distributionslinjer. Den mjölk som produceras i Ö-viksregionen levereras i dag till Umeå mejeri som förpackar och distribuerar den till butikerna i Ö-vik. Distributionen sköts av ett lokalt företag från Ö-vik. Distribution Under hösten 2009 har Bilfrakt Botnia sagt upp det mångåriga samarbetsavtalet kring distribution från vår samtransportcentral i Lycksele. För att kunna säkra distributionen i fråga om turtäthet, kvalitet och kostnadseffektivitet, med bibehållen service till butiker och konsumenter, har Norrmejerier genomfört en omläggning av linjerna. Vår strävan är också att minimera miljöbelastningen av transporter till butikerna genom fortsatt utveckling av samordnad utkörning av varor Tillverkad volym Västerbottensost, ton Burträsk mejeri I år har vi producerat mer Västerbottensost än någonsin på Burträsk mejeri, cirka ton. Detta har medfört att vi nu producerar sju dagar i veckan. En energikartläggning på mejeriet har också gjorts av Norrmejeriers lokala elleverantör. Burträsk var den första anläggning som genomgick denna kartläggning med syfte att identifiera möjligheter till energieffektivisering

19 ÅRET I SAMMANDRAG 2009

20 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Norrmejerier ek för avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten 2009 var året som världens ekonomi gick igenom den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Den internationella finansiella sektorn hindrades från kollaps genom att centralbankerna sänkte styrräntorna till nära noll och samtidigt startade sedelpressarna. Konsumtionen i stora delar av världen avstannade. Produktionen av mjölk steg i världen samtidigt som konsumtionen sjönk. Följden blev överskott av mejeriprodukter och kraftigt sjunkande priser till mjölkbönderna i hela världen. EU blev tvungna att öppna sina interventionslager för mjölkpulver samt smör för att hålla uppe priserna. I slutet av året skedde en ökning av mjölkpriserna internationellt på grund av att framförallt konsumtionsökning i Kina. I Sverige sjönk invägningen till den lägsta nivån sedan Mjölkproduktionen i Norrbotten sjönk under året med 2 %. I Västerbotten var invägningen i stort sett oförändrad och i Ångermanland, där ett tiotal leverantörer blivit medlemmar under året, ökade invägningen med 37,5 %. Intäkterna överträffade fjolårets omsättning med 32 miljoner kronor (+2 %). Detta trots prissänkningar på Herrgård, Grevé samt Präst. Försäljningsvolymen av mjölk och grädde minskade med ca 4 %. Invägningen av ekologisk mjölk var allt för liten under 8 veckor i slutet av året. Det resulterade att 1 liters ekologisk Lättmjölk och 1 liters ekologisk filmjölk tillfälligt utgick ur sortimentet. Fil var ungefär oförändrad i volym medan yoghurt, hårdost samt Gainomax Recovery ökade i volym. Logistiktjänsterna fortsatte sin positiva utveckling och ökade omsättningen med 40 %. Baspriset var konstant under I slutet av året skedde flera tilläggsbetalningar så att det vid årets slut utbetalats 10 öre/kg extra per månad samt 3 öre/kg i slutbetalning. Miljöinformation Föreningen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånd lämnas av länsstyrelse, som fastställer villkor för utsläppen. Den yttre miljön påverkas genom utsläpp till luft genom transporter och energicentraler liksom till avlopp genom bland annat disk och rengöring. Nettoomsättning Norrmejeriers totala intäkter uppgick till kkr ( ). Invägning Mjölkinvägningen uppgick till 192 Mkg (187). Investeringar och avskrivningar Under verksamhetsåret har investeringar gjorts med sammanlagt kkr (50 175), varav fordon kkr (0), gårds tankar kkr (4 297), övriga maskiner och inventarier kkr (37 356) samt i fastigheter, inkl mark och markanläggningar, med kkr (6 837). I årets investeringar ingår bl a efterpressar till osttillverkning i Umeå. Årets pågående nyanläggningar uppgår till 773 kkr och avser bl a kyllager i Umeå. Fjolårets pågående nyanläggning kkr, har aktiverats under året. Årets planenliga avskrivning på maskiner och inventarier uppgår till kkr (57 734) och på fastigheter till kkr (8 996). Resultat Resultatet för moderföreningen, efter finansiella poster, uppgår till kkr (23 192). Förväntningar på kommer att fortsätta präglas av osäkerhet. Internationellt verkar botten på lågkonjunkturen vara nådd. Även om det kommer positiva signaler så har världshandeln ännu inte tagit fart igen. EU s interventionslager är fortfarande välfyllda och mjölkpriserna kommer först att stiga när dessa lager börjar tömmas, något som troligtvis först sker hösten Signaler kommer om höjda försäljningspriser på importerade och inhemska mejeriprodukter. Den låga svenska mjölkproduktionen samt allt fler lokala färskvarumejerier kommer skapa en hårdnande konkurrensen mellan mejeriföretag om mjölkråvara med ökade möjligheter till stigande producentpriser. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att de till förenings stämmans förfogande stående balanserade vinst medel kr och årets vinst kr disponeras enligt följande: Avsättes till reservfonden, kr Till medlemmars insatskonton överföres genom insatsemission (3,6 öre/levererade antal kg mjölk 2009) Balanseras i ny räkning, kr Summa, kr Föreningens och koncernens ställning den 31 december 2009 samt resultatet av dess verksamhet under räkenskapsåret 1 januari 31 december framgår av efter följande resultat- och balans räkningar. Medlemmar Antalet medlemmar vid årets slut uppgår till 627, varav aktiva 473. Det är en minskning med 204 medlemmar respektive 25 för aktiva vid jämförelse med fjolåret. Nytillkomna under året var 19 och antalet medlemmar som beviljats utträde är 54. Medlemmarnas inbetalda insatskapital uppgick den 31 december 2009 till kkr. Det är en nettoökning med kkr sedan föregående årsskifte. 20

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 07 2007 NYCKELTAL 200 Likviditet % 50 Soliditet % 50 Insatskapitalets andel i % av eget kapital 180 160 40 40 140 120 30 30 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Läs mer

Norrmejerier årsredovisning

Norrmejerier årsredovisning Norrmejerier årsredovisning 06 2 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal... 4 Vd har ordet... 6 Ordföranden har ordet... 7 Händelser... 8 Marknadsutveckling... 10 Produkter och varumärken... 12 Marknadsföring

Läs mer

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning

Affärsidé, mål och strategier. Affärsidé. Mål. Strategier. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Affärsidé, mål och strategier Innehållsförteckning Affärsidé Gefleortens Mejeriförening skall med högsta eko nomiska utbyte, ta tillvara den av ägarna producerade råvaran och utifrån

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan. Årsredovisning 2009

Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan. Årsredovisning 2009 Carina Sonesson, mjölkbonde Stockamöllan Årsredovisning 29 Året som gått 4 VD har ordet 6 Våra produkter 8 Våra mejerier 14 Personal 16 Miljö 18 Ordföranden har ordet 22 Medlemmar 24 Skånemejerier under

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 I

ÅRSREDOVISNING 2004 I ÅRSREDOVISNING 2004 I VÅRA KUNDER ÄR NÖJDA. DET FÅR VI BEKRÄFTAT VARJE DAG. I KAPPAHLS BUTIKER HITTAR KVINNOR KLÄDER DE VILL HA, BÅDE TILL SIG SJÄLVA OCH TILL RESTEN AV FAMILJEN. FÖLJANDE SIDOR GER NÅGRA

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer