Norrmejerier årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrmejerier årsredovisning"

Transkript

1 Norrmejerier årsredovisning 09

2 2009 NYCKELTAL Likviditet % Soliditet % Insatskapitalets andel i % av eget kapital Kostnader i % av omsättning Investeringar och avskrivningar på anläggningar, mkr Antal leverantörer Medelinvägning, ton Inköp fr producenter Övr kostn sålda varor Förs kostn. Adm kostn. Investering Avskrivning Antal leverantörer under året Medelinvägd ton/leverantör Tillgångar, kkr Eget kapital och skulder, kkr Eget kapital plus obeskattade reserver (efter skatt), kkr Anläggn tillg Finans anltillg Varulager Kortfr fordr Kassa, bank Eget kapital Obesk reserver Avsättningar Långfr skulder Kortfr skulder Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Obesk reserver 02

3 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal...2 Vd har ordet...4 Ordförande har ordet...6 Hemmamarknaden Örnsköldsvik...8 Konsumenttrender...10 Ofel...12 Året i sammandrag...13 Förvaltningsberättelse...20 Resultaträkningar...21 Balansräkningar...22 Kassaflödesanalys...24 Bokslutskommentarer...25 Noter...26 Revisionsberättelse...30 Styrelse och revisorer...32 Ledning...34 Adresser...35 Vår vision Vi gör gott för Norrland Vårt motto Gör gott Vårt motto fungerar tvärs genom hela värdekedjan. Det är en förlängning av vår vision. Vi ska erbjuda våra norrländska konsumenter och kunder produkter med hög kvalitet och god smak. Vi ska skapa förutsättningar för en lönsam och livskraftig mjölkproduktion i Norrland. Vi ska bidra till lokal sysselsättning. Vi ska värna om vår norrländska natur och våra öppna landskap. Gör gott förmedlar ett positivt värde samtidigt som det också ger trygghet och valfrihet.

4 2009 VD HAR ORDET Rekord går till historien som paradoxernas år. Finanskris, industri- och fordonskris. Svarta siffror för arbetslösheten och en kraftig uppgång på börsen. Samtidigt skrev Norrmejerier historia och gjorde sitt bästa resulta t på många år. Stabilitet trots lågkonjunktur Livsmedelsmarknaden märkte inte av lågkonjunkturen på samma sätt som andra branscher. Men finanskrisen och den svaga kronan ledde till en allmän försiktighet bland hushållen. Vi sparade mer, reste mindre och spenderade i stället mer pengar hemma, ändå klarade livsmedelshandeln året volymmässigt bra. Ett historiskt år När vi summerar det gångna året kan vi glädjande konstatera att 2009 blev ett rekordår för Norrmejerier. I början av 2009 var dock framtidsutsikterna osäkra. Konsumenternas minskade köpkraft till följd av lågkonjunkturen och de allt lägre världsmarknadspriserna oroade. Kontrasten mot den överhettade livsmedelsmarknad vi upplevde första halvåret 2008, med stor efterfrågan, höjda priser och råvarubrist var påfallande. Därför var det naturligt att gå in i det nya året med en viss försiktighet. Genom att på olika sätt balansera verksamheten på både lång och kort sikt har Norrmejerier stått stabilt under hela Vår starka lokala förankring och ökade försäljning av Västerbottensost har tillsammans med god kostnadskontroll varit viktiga faktorer för vårt resultat. Pressade priser Samtidigt har prispressen hårdnat betydligt under Intäkterna från livsmedelsförsäljningen sjönk under året detta som en följd av bland annat sänkta försäljningspriser på Herrgård, Grevé och Präst. Det i sin tur får ses som en reaktion på de stora volymer av billig hårdost som strömmat in från utlandet på grund av stora överskott. Samtidigt har stora kedjor som ICA, Axfood och COOP förhandlat med mejerier i hela landet om sänkta priser. Även Norrmejerier har suttit i sådana förhandlingar. Men även om betalningen till den norrländska bonden minskade med cirka fyra procent under året har vi kunnat ge mjölkbönderna mer betalt för sin mjölk än vad andra svenska mejeriföretag kunnat göra. Tufft år för mjölkbonden Många av landets mjölkbönder har ett tufft år bakom sig. Många gårdar fick efter rekordåren i stället akuta likviditetsproblem under Avräkningspriset nådde rekordlåga nivåer i stora d elar av Sverige, men mot slutet av året förbättrades situationen något då avräkningspriserna steg. Norrmejerier hade som mål att behåll a avräkningspriset på budgeterad nivå under hela Under hösten har vi dessutom kunnat betala ut en tilläggsbetalning för januari till december. Sammantaget känns det bra när vi nu står inför ett nytt år med nya utmaningar. Beredskap för 2010 Våra utmaningar under 2010 kommer vara liknande de som under det år som gått. Det handlar om konkurrensen från aktörer som försöker slå sig in genom att erbjuda lägre priser och fortsatt prispress från kedjorna. Under året som gått har vi arbetat hårt med att utveckla vårt erbjudande och våra produkter. En del i detta arbete har varit vår Ofel-satsning som syftar till att kontinuerligt förbättra och skärpa varje led i produktionen. Vi har även sammanställt alla de viktiga principer, värderingar och policies som vi dagligen arbetar efter i en uppförandekod. Den utgör en slags daglig intern checklista i vardagen. Vi vill göra rätt och vi vill göra gott. Lågkonjunkturen har inte påverkat den lokala mjölkens ställning hos den norrländska konsumenten, snarare tvärtom. Vi ser att allt fler föredrar att köpa från den leverantör som har de kortaste transportvägarna och det mest lokala ursprunget. Vi känner ett regionalt ansvar och är stolta över att vara det enda mejeriföretag som kan erbjuda högkvalitativa mjölkprodukter producerade av norrländska bönder. Det är tack vare detta som vi faktiskt kan satsa när andra har det tufft. Målsättningen är att vi ska fortsätta att göra gott för Norrland och för Norrmejerier Bo Rasmussen, vd 04

5 VD HAR ORDET 2009

6 2009 ORDFÖRANDE HAR ORDET Norrmejerier gör gott Året som gått är ett av de bästa i Norrmejeriers historia. Satsningarna på våra varumärken, och vår lokala profil, har haft stor betydelse för framgångarna på marknaden under året. Det har medfört att vi kunnat betala ett ovanligt högt avräkningspris i jämförelse med medelavräkningspriset i resten av landet. Den internationella marknaden har under året präglats av svag efterfrågan, med mycket låga priser på exportsmör och mjölkpulver. Det har generellt sett lett till historiskt låga avräkningspriser. En stark oro har uttryckts på många håll i världen över den negativa utvecklingen med sjunkande lönsamhet. Protestaktioner och bojkotter på olika håll i Europa har också skapat ett hårt tryck på EUs politiker, vilket ledde till extraordinära insatser för mjölkbönderna. Ett tillfälligt direktstöd och möjligheter till kortfristiga lån samt att man öppnade för stöd genom så kallad interventionslagring var några av de politiska beslut som togs. Under hösten har efterfrågan och pris stadigt stigit på mjölkpulver och exportsmör och förhoppningen är att marknaden stabiliserar sig på en betydligt högre nivå under 2010, vilket skulle kunna leda till bättre prisbildning i Sverige, i första hand för hårdost. Hård konkurrens och prispress har även präglat den svenska mejerimarknaden under året, och vi har sett hur handeln ytterligare stärkt sina positioner. Några strukturförändringar i branschen kan inte förutses. Trenden lokalproducerad mjölk har blivit stark under året, mycket tack vare några nya mindre mejerier samt lokala satsningar från flera mejeriföreningar. Avräkningspriset Norrmejerier har gått bra under året och styrelsen har därigenom kunnat besluta om en tilläggsbetalning och efterlikvid på 10+3 öre utöver det budgeterade och utbetalda avräkningspriset för Resultatet på 19,8 mkr före skatt och vårt avräkningspris ger ett gott utgångsläge för Norrmejeriers ägare för framtiden. Tillskottet av mjölk från bönder i Västernorrland som under året har anslutit sig till Norrmejerier har varit positivt för betalningsförmågan. Invägningen av mjölk i övriga området har varit stabil under året. Sett över de senaste åren minskar dock mjölkproduktionen i Norrbotten. Under året har produktionskostnaderna hos bönderna fallit, vilket gynnar lönsamheten för I samband med den översyn av EU-ersättningarna som gjorts av regeringen, har man beslutat om extra tilldelning till mjölkproduktionen i Sverige från och med 2010 genom ökade miljöstöd och en större ram för investeringsstöd. 06

7 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2009 Vi gör gott Utbudet av mejeriprodukter från andra företag ökar successivt i butikerna i norra Sverige. Det utmanar oss att ytterligare vässa vår profil som det lokala norrländska företaget vars bönder gör gott och som våra konsumenter gillar. Vår uppfattning är att det är omsorgen om de lokala bönderna som är den starkaste drivkraften för konsumenten att köpa lokal mat. Därför är det viktigt att vi säkerställer våra gårdar som goda företag, inte minst med tanke på de påhopp grisnäringen har blivit utsatt för i slutet av året. Råvarubrist Norrmejerier har fortsatt brist på ekologisk mjölkråvara. Även om den totala invägningen beräknas öka med cirka 1,5 2 procentenheter under 2010, ser vi ändå en annalkande råvarubrist i och med den ökande efterfrågan på ekologiska produkter. Om 2009 var dystert på en internationell marknad så ser 2010 bättre ut. Även om vi går in i 2010 med pressad lönsamhet via lägre försäljningspriser, så finns förhoppningar om en bättre prisbild längre fram under Om vi till detta kan lägga en positiv försäljningsutveckling tillsammans med våra starka varumärken ger det oss goda utsikter för året som helhet. Tack! Som jag tidigare informerat om så avslutar jag mitt uppdrag som styrelseordförande i Norrmejerier vid årets stämma. Jag vill tacka er alla för det förtroendet som ni gett mig att leda Norrmejerier via styrelse uppdraget, varav tio år som ordförande. Det har varit oerhört spännande och intressant att arbeta med mjölkens möjligheter i Norrland och Sverige. Ett stort glädjeämne under åren har varit det positiva engagemang som alla medlemmar och medarbetare visat på och därmed skapat arbetsglädje i Norrmejerier. Många nya utmaningar väntar, men det känns tryggt med den kunniga styrelse och ledning som nu jobbar vidare för oss mjölkbönder i Norrland. Herbert Nyman, styrelsens ordförande 07

8 2009 HEMMAMARKNADEN ÖRNSKÖLDSVIK Hemmamarknaden Örnsköldsvik Från och med november 2009 finns Norrmejeriers hela sortiment i nästan hälften av Örnsköldsviks butiker, en historisk händelse där vi för första gången utökat vår geografiska hemmamarknad utanför Norrbotten och Västerbotten. Det lokala alternativet I dag är Ö-vik en del av vår hemmamarknad och Norrmejerier det mest lokala alternativet i butikshyllorna. Det är en naturlig utveckling då vi har största delen av mjölkinvägningen i området. Hela fyra av fem liter av den mjölk som produceras i Ö-viksregionen levereras i dag till Norrmejerier. Antalet leveran törer från Ö-viks kommun steg ytterligare under årets sista månader efter det att nyheten om vår lansering släppts. Per sista december är 34 av 46 mjölkgårdar i Ö-viksregionen medlemmar i Norrmejerier. Därmed är vi också det mest lokala alternativet i Ö-vik, vilket är viktigt för alla dem som helst köper lokalproducerat. Nya relationer Vägen till lanseringsdagen i början av november föregicks av en pr- och marknadsföringskampanj. Butikerna som valde att ta in vårt sortiment byggdes om för våra produkter och på torget delade bönderna ut mer än liter mjölk till Ö-viksborna. Den tuffaste delen av lanseringen har varit att få alla butiker med på båten. De mindre handlarna var mer flexibla och öppna för att byta leverantör. Därför vann vi snabbt förtroendet hos många av de mindr e butikerna. Däremot visade det sig svårare att övertyga de större butikerna att bryta de relationer de hade med sin gamla leverantör. Det fanns en rädsla att konsumenterna skulle uppfatta det som skedde som något negativt. De centrala prisförhandlingar som pågick under hösten påverkade också våra möjligheter att leverera till vissa kedjor negativt varför vi gick in i lanseringen med knappt hälften av butikerna som kunder. I slutet av 2009 intensifierade vi diskussionerna med resterande butiker och vi hyser gott hopp om att få fler med oss under Konsumenternas stöd I den nulägesanalys som gjordes i Örnsköldsvik december 2009 visade resultaten på ett stort stöd från konsumenterna. Enligt undersökningen sade 93 procent av Ö-viksborna att de troligen kommer köpa produkter från Norrmejerier när de finns tillgängliga i mataffärerna. När det gäller mjölken är siffran ännu högre, då hela 97 procent av respondenterna säger sig vilja köpa Norrmejeriers mjölk. Resultaten stämmer väl överens med Ö-viksbornas inställning till lokalproducerat, 94 procent anser nämligen att det är viktigt att stödja den lokala Ö-viksbonden. Ett mycket positivt resultat finns nu när vi nu går in i 2010 med målet att fördjupa relationerna med våra nya konsumenter. Mjölkgårdar som levererar till Norrmejerier inom Örnsköldviks kommun, december ÖRNSKÖLDSVIK 08

9 HEMMAMARKNADEN ÖRNSKÖLDSVIK 2009

10 2009 KONSUMENTTRENDER Konsumenttrender En tydlig trend det senaste året har varit att konsumenterna har fokus på det som är hälsosamt, nyttigt och naturligt samt att miljö och klimat är viktigt. Mjölkkonsumtionen har dock en fortsatt dalande trend. Stark eko-trend med råvarubrist Eko-trenden är fortsatt stark. Det märks i försäljningssiffrorna från detaljhandeln. I Sverige ökade den ekologiska försäljningen för fil, yoghurt och grädde stadigt i jämförelse med föregående år. Ekologisk mjölk har till exempel en positiv försäljningsutveckling för alla mejeriföreningar utom Arla. Ekologiska produkter utgör fortfarande en liten andel av den totala livsmedelsförsäljningen, men inom varugruppen mjölk/ ost/ägg är ekoförsäljningen störst. Andelen ekologisk mellanmjölk är till exempel 6,8 procent. Norrmejeriers ekoprodukter har totalt sålt 87 procent mer (i kg) än föregående år och 24,6 procent bättre än prognos. Norrmejeriers Norrskensfil har sålt fantastiska 80 procent mer än vad som förutspåddes i den ursprungliga lanseringsbudgeten. De senaste två åren har det genomförts flera åtgärder för att stimulera gårdarna i Norrland till ökad ekomjölksproduktion. Norrmejerier påverkas av att det fortfarande råder brist på ekologisk mjölkråvara. I slutet av 2009 har vare sig ekologisk lättmjölk elle r ekologisk filmjölk kunnat tillverkas under långa perioder på grund av råvarubrist. Även om invägningen av ekologisk råvara kommer att öka under 2010, ser vi ändå en brist på råvara. För att långsiktigt säkerställa tillgången på ekologisk råvara har en plan fram till 2015 tagits fram. I planen Eko2015 finns förutom en beskrivning av hur det ekologiska sortimentet ska utvecklas även en investeringsplan för mejerierna. Totalt ska den ekologiska invägningen öka från drygt 7 miljoner kg 2009 till 25 miljoner kg Ekoinvägning Ökning % Andel av all Antal (f.å) invägning gårdar , , , (prognos) 29 5,0 35 Fett-trend och fett-brist En trend som började växa sig stark 2007 och som har hållit i sig också under 2008 och 2009 är fetttrenden. Mejeriprodukter som har högre fetthalt säljer generellt sett bättre än de med lägre. Efter uppmärksamheten kring GI, LCHF (low carb, high fat) och onödiga tillsatser väljer allt fler bort lightprodukterna. Konsumenten vill ha fett, nyttigt och naturligt inte light. 10

11 KONSUMENTTRENDER 2009 Vi har sett att försäljningen av de fetare produkterna i Norrmejeriers sortiment ökar generellt och att de riktigt magra tappar. Ett exempel är Verum Hälsofil där 4 procents fetthalt ökar medan Verum Hälsofil 0,5 procents fetthalt minskar. Även produkter som lättmjölk och minimjölk tappar i försäljning. Norrmejeriers Norrskensfil är däremot ett mycket bra exempel på en nylanserad produkt med flera starka konsumentvärden, fet, naturlig och ekologisk, som lyckats matcha konsumenternas nya önskemål på ett bra sätt. De förändrade kostvanorna har medfört att Norrmejerier i slutet av 2009 har drabbats av mjölkfettbrist. Vi har haft svårigheter med att bland annat förse marknaden med vårt nylanserade smör. Redan nu förutspås problem med att förse marknaden med ost och smör hösten 2010 på grund av mjölkfettbrist. Låglaktos blir laktosfritt Försäljningen av laktosfritt i Sverige har fortsatt att öka under året på bekostnad av låglaktos. I takt med att allt fler produkter konverteras från låglaktos till laktosfritt och att allt fler laktosfria alternativ lanseras så har också konsumenternas intresse för låglaktosprodukter minskat. Laktosfritt är en trend som ökar inom grupperna mjölk, gräddeprodukter samt yoghurt. Totalt har kategorin laktosreducerad mjölk ökat med cirka 50 procent sedan 2007 och i dag utgör laktosreducerade produkter cirka 3 procent av den totala mjölkmarknaden i Sverige. Flera mejerier erbjuder nu ett riksdistribuerat sortiment av laktosfria produkter i Sverige. Trots detta har Norrmejerier en marknadsandel på 45 procent i kategorin inom eget område. Den totala försäljningen (i kg) av våra laktosreducerade produkter har ökat med ca 6 procent jämfört med föregående år. Verum Hälsoyoghurt är den produkt som ökat mest när den konverterades till laktosfri. Verum- sortimentets nya förpackningsdesign har också bidragit till försäljningsökningen. Eko-lanseringar 2009: Norrmejerier Norr skensfil och Norrmejerier A-fil (konvertering av all A-fil till ekologisk). Laktosfria lanseringar: Laktosfri vispgrädde, laktosfri matlagningsgrädde, laktosfri mellanmjölk samt Verum Hälsoyoghurt, laktosfri (alla konverterade från låglaktos), laktosfri filmjölk och Verum Hälsofil laktosfri 3 %. Lanseringar, hög fetthalt: Norrmejerier Smör 500 g och Norrmejeriers Norrskensfil 4 %, Verum Hälsofil, blåbär 3,5 %. 11

12 2009 OFEL Ofel 2009 inledde Norrmejerier arbetet med att via målstyrning och ständiga förbättringar skapa en ännu effektivare verksamhet och produktion. Metoden döptes till Ofel och förebilden är hämtad från biltillverkaren Toyotas Lean Produktion ett av världens mest effektiva och lönsamma företag i en konkurrensutsatt och hård bransch. Långsiktighet och stabilitet är viktigt för alla former av företagande och särskilt för ett företag som Norrmejerier. Vår förmåga att kunna betala ett stabilt avräkningspris är avgörande för ett livskraftigt jordbruk i Norrland. Nyckeln till framgång är nöjda kunder, nöjd personal och en enkel, effektiv produktionsmodell i botten. Det handlar om att få en kontinuitet och stabilitet i processer och flöden över tid att jämna ut ojämnheter och identifiera orosmoment. Ett företag som löpande identifierar flaskhalsarna, situationer där verksamheten på olika sätt stannar upp och därmed tappar i effektivitet, får med tiden högre verkningsgrad och blir mer lönsamt. Modellen med ständiga förbättringar, snarare än stora förändringsprojekt, har också visat sig vara kostnadseffektiv. Produktionen hos Norrmejerier är en helhet. Alla som arbetar inom företaget är beroende av varandra och därför behöver vi också hitta sätt att systematisera arbetssätt, verktyg och metoder. Ett genomgripande arbete har därför genomförts under året för att kartlägga företagets samtliga processer och samtidigt sätta nyckeltal på huvudprocesserna. Genom att göra detta blir processerna synliga för alla i hela kedjan. Parallellt med kartläggningen av processerna har ledningen också arbetat med att fastställa de principer som gäller för Ofel-arbetet. Arbetet kommer att fortsätta under 2010 då fokus ligger på våra ledare för att lägga grunden i det fortsatta Ofelarbetet. Under 2009 började flera avdelningar på Norrmejerier att arbeta efter modellen och resultatet har hittills varit positivt. Att arbeta enligt Ofel, som bygger på Lean-modellen, gör skillnad. Ofel är inte en färdig modell som bara placeras in i en organisation. Poängen är att varje avdelning ska hitta sin metod för att fortlöpande arbeta med små förbättringar mot mål som stödjer de uppsatta nyckeltalen. Korta och effektiva möten som direkt fokuserar på konkreta saker som kan förbättra arbetsprocessen är en del av metodiken i Ofel. Som ett led i Ofel-satsningen anställde vi 2009 en Ofel-coach, som ska stödja avdelningarna i att utveckla Ofel-arbetet. 12

13 ÅRET I SAMMANDRAG 2009 Året i sammandrag Lokalmarknad För varumärket Norrmejerier har den stora utmaningen under 2009 varit att bibehålla de starka varumärkesvärdena genom att målmedvetet och långsiktigt fortsätta att arbeta i linje med vår väl utstakade strategi för Gör gott genomfördes två Gör gott-kampanjer. Den första, 77 val som gör gott för Norrland, fokuserade på det faktiska vale t i mejerihyllan. Till kampanjen hörde bland annat ett webbspel som skapade interaktion med norrlänningarna och som på ett pedagogiskt sätt visade på vilken betydelse valet i mejerihyllan har. Kampanj nummer två tog steget ut till konsumenterna där vi besökte 15 orter för att i en final slutligen kora Mjölk hävare Engagemanget för tävlingen var enormt och intresset från media lika stort. Ett ytter ligare produkt event som ägde rum var Grilltåget, som under ett flertal år varit en uppskattad aktivitet och som lyfter fram smaksatt crème fraiche samt skapar inspiration till användning. Årets sista kampanj och produktlansering gick av stapeln när Norrland fick ett eget Smör. Så numera kan norrlänningarna tydligt se skillnad mellan övriga aktörers smör och vårt lokalproducerade. Spännande under 2009 var också Norrmejeriers lansering i Örnsköldsvik med sin lanseringskampanj som byggde på traktens lokala bönder. Kännedomen bland norrlänningarna för vår satsning Två glas mjölk om dagen ökar, vilket är glädjande. Tanken är att Två glas mjölk om dagen ska öka kunskapen om en av världens kanske smartaste dryck och i förlängningen bromsa en nedåtgående mjölkkonsumtion i konkurrensen från andra drycke r. Under året har det också lanserats en rad nya produkter. Bland succérna märks särskilt Norrmejeriers Norrskensfil. Fruktyoghurt är ett smakdrivet sortiment. Konsumenterna vill ha variation och lockas av nya smakupplevelser. För att möta detta lanserade vi under våren två nya smaker av Lätt Fruktyoghurt och under hösten ytterligare två av den lite Lyxigare Fruktyoghurten. Vi ser även ett intresse för smakvariation på fil. Vår populära Sommarfil och Pepparkaksfil gjorde succé i mejerihyllan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi lokalt har haft ett event-drivet år. Glädjande kan vi konstatera att Norrmejeriers varumärke under 2009 stärkt sin position ytterligare på marknaden. Det är tydligt att vårt budskap nått fram. 13

14 2009 ÅRET I SAMMANDRAG Riksmarknad och export Utvecklingen för Norrmejeriers riksvarumärken har varit positiv under Vi har slagit nya försäljningsrekord för Västerbottensost, Verum och Gainomax. Alla våra riksvarumärken har ökat i kännedom eller behållit sina redan höga nivåer. Västerbottensost är det varumärke som har haft störst utveckling försäljnings- och varumärkesmässigt under Västerbottensost har även gjort sin debut på den internationella marknaden genom vårt deltagande på Anuga-mässan i Köln. I övrigt vann Västerbottensost Konsum Nords konsumenttävling Norrländsk utmärkt. Verum har fått ett nytt kommunikationskoncept Ät Verum så vågar du testa det mesta. Förpackningarna har också fått ett nytt utseende, vilket har skapat mycket uppmärksamhet och mottagits väl av våra konsumenter. Försäljningsmässigt har framför allt Verum Hälsofil med en högre fetthalt och Verum Hälsoyoghurt, som vecka 19 konverterades till laktos fri, ökat i volym. Verum Hälsofil vaniljpassion blev snabbt en favorit bland konsumenterna som själva hade fått vara delaktiga i urvalsprocessen i samband med Vårruset som Verum sponsrar. Verum har också nominerats till Signumpriset, vilket är mycket hedrande för det långsiktiga varumärkesarbete vi gör på Norrmejerier. Försäljningsmässigt har Gainomax ökat, fram för allt på export. Resultatet av en vetenskaplig studie tillsammans med Umeå universitet kring Gainomax effekt i den tidiga återhämtningsfasen, fick starkt genomslag i media och styrker även den produktens funktionalitet. Gainomax har även tecknat ett strategiskt viktigt samarbetsavtal med den nordiska gruppträningsorganisationen Les Mills Nordic, vilket ökar Gainomax trovärdighet bland den nordiska eliten av gruppträningsinstruktörer. Den nya smaken Gainomax Recovery Blåbär har blivit en succé bland våra konsumenter. För varumärket JOKK har 2009 inneburit ett år av taktiska butiksaktiviteter som till exempel JOKK sommarbildskampanj. Dessa har lett till att vi har lyckats hålla både försäljningsvolymerna och varumärkesvärdena på en hög nivå. En ny säsongssmak, JOKK Vintersol, lanserades vecka 45, en ny favorit under glöggperioden vid jul. 14

15 ÅRET I SAMMANDRAG 2009 Försäljning 2009 är ett år där prispressen från de svenska grossisterna varit hård, främst beroende på andra svenska mejeriers agerande på den svenska marknaden där de köpt marknad med lägre priser. Vi har under denna period haft hårda förhandlingar med våra kunder och ett trettiotal produkter var under en period i slutet av året även avlistade. Norrmejeriers säljkår har under året avslutat en trestegsutbildning bestående av Affärsmannaskap, Butiksekonomi samt Exponering i butik. Våra innesäljare har under året löpande bearbetat cirka mindre kunder på riksmarknaden. Till detta tillkommer det arbete som gjorts på hemmamarknaden. Ett projekt är påbörjat med utbildning av skolkockar på förskolor och skolor genom att presentera Norrmejeriers produkter. Dessutom lyfts lokalproducerat, ekologiskt och klimatsmart fram tillsammans med nya sätt att presentera maten på ett mer tilltalande sätt för ungdomarna. Kvalitet och miljö Under 2009 har samtliga mejerianläggningar genomgått ISO certifiering och erhållit certifikat. För Umeås och Luleås del var det andra gången och för Burträsk inklusive Ånäsets ostlager var det första gången. Umeå mejeri har, för sjätte gången, reviderats enligt BRCs livsmedelsstandard och fått ett förnyat certifikat. Alla anläggningar har utfört ett fantastiskt bra arbete som gett detta resultat! Det viktiga arbetet med HACCP fortskrider liksom arbetet med våra interna revisioner. En branschgemensam utbildning har genomförts vid Lunds tekniska högskola, där Norrmejerier haft en deltagare. Kursen innefattar all typ av mejeriproduktion och ger 30 högskolepoäng. I övrigt har tre branschgemensamma kurser genomförts på mejerier runt om i Sverige. Sammanlagt har fyra personer från Norrmejerier deltagit i dessa kurser. Internt har två baskurser genomförts och här deltog trettiotvå personer från Norrmejerier. I Burträsk och Ånäset har ett pilotprojekt gällande ett kompetensregistreringsverktyg startats. Verktyget heter Competence Tool och projektet körs tillsammans med övriga mejeriföretag i Sverige. En ny miljöansvarig har anställts under året. Arbetsuppgifterna består av miljö- och klimatfrågor i hela kedjan från jord till bord. Nya uppgifter för denna tjänst blir att bland annat ta fram miljö- och klimatpåverkande nyckeltal, att tillsammans med kommunikationsansvarig formulera våra miljöbudskap samt att få anläggningarna ISO certifierade. Norrmejeriers Biogasanläggning blev utvald att ingå bland de tolv svenska goda exempel, på temat miljö- och resurseffektiv ekonomi, som Närings- och Miljödepartementet presenterade under de informella energi- och miljöministermötena i Åre under det svenska ordförandeskapet i EU. FOU, Forskning och utveckling Fortsatt marknadstillväxt kräver en aktiv produktutveckling, både av nya produkter som svarar upp mot konsumenternas önskemål och de rådande trenderna. På samma sätt är smakbyten viktiga för att hålla det befintliga sortimentet levande. Under 2010 lanserade vi 31 nya artiklar. Förutom flera smakbyten har vi lanserat nya ekologiska produkter, bland annat ekologisk A-fil och ekologisk Norrmejeriers Norrskensfil. Vi har konverterat hela vårt låglaktossortiment till laktosfritt. Övriga Lanseringar Smakbyten Ekologiska Laktosfria 15

16 2009 ÅRET I SAMMANDRAG Debatten i samhället kring tillsatser i livsmedel har under året varit stor. Norrmejeriers inställning är att våra produkter ska innehålla så få tillsatser som möjligt. Under året har en totalöversyn och kartläggning av de tillsatser som vi använder i våra produkter gjorts. Ett arbete med att formulera och fastställa vår tillsatspolicy har påbörjats och beräknas vara klart i början av Den vetenskapliga grunden för våra produkter är viktig och under året har ett flertal vetenskapliga artiklar publicerats som ett resultat av olika forskningsprojekt som Norrmejerier stödjer och deltar i. Exempel är: Hur kall och varm lösdrift i ladugårdar påverkar mjölkens sammansättning, Gainomax effekt i samband med återhämtning efter idrott, Verum som probiotika vid glutenintolerans samt minskad karies och infektion vid konsumtion av de probiotiska bakterier som finns i Verum. Personal och administration Personalavdelningen har uppdaterat personalprocesserna kring rekrytering och rehabilitering. Nya anvisningar och rutinbeskrivningar har upprättats. Vidare har vi gått igenom förhandlingsordningen kring 11 MBL-förhandlingar tillsammans med våra fackliga förtroendevalda ombud. Lönekontoret har uppdaterat och upprättat flödesbeskrivningar och rutinbeskrivningar kring sin verksamhet. Under året har IT-avdelningen och IS gått ihop i en ny enhet som fortsättningsvis benämns IT. Geno m sammanslagningen har en del synergieffekter uppnåtts, vilket bland annat resulterat i en halverad handläggningstid på akuta ärenden och ett minskat antal incidenter. Under 2009 har tekniknivån ökat, flertalet av Norrmejeriers servrar är i dag virtuella, vilket resulterat i minskade kostnader. För att effektivisera kommunikationen och ge både snabbare och bättre beslutsstöd har Microsoft Sharepoint införts som ny kommunikationsplattform. En ny övervakningsmiljö har också införts som möjliggör att IT kan jobba mer proaktivt och lösa problemen innan användare och kunder drabbas av driftstörningar. Ett ständigt arbete för att minska företagets totala inköpskostnader samt minska antalet leverantörer och fakturor som respektive leverantör genererar. Nu arbetar vi med inköpsgrupper som innebär en decentralisering av inköpsprocessen, samtidigt som det ger en centraliserad styrning och överblick genom inköpsstrategens medverkan i dessa grupper. I arbetet med verksamhetsplanering har fokus legat på planering och uppföljning av gjorda prognoser. På så sätt har vi lycktas hantera den ökade mjölkmängden på ett bra sätt i vår planering med att optimera produktmixen för bästa möjliga avräkningspris. Vi har fortsatt att utveckla och förbättra våra lönsamhetsmodeller samt hjälpmedel för analyser och planering. I linje med vårt Ofelsarbete har en modell för avvikelser tagits fram. Under året har också ett nytt självfaktureringssystem projekterats för driftsättning 1 januari Det nya systemet ska hantera medlemskonton, invägning, utbetalningar med mera på ett effektivt och driftsäkert sätt, både för våra ägare och våra anställda. Producenttjänst Under 2009 har vi haft en ökning av invägningen med 4,6 miljoner kg. Norrmejerier har fått 13 nya mjölkleverantörer från Ångermanland. Mjölkinvägningen på 191,9 miljoner kg under 2009 användes till: Pulver 3% Matfett 1% Övrigt 1% Grädde 5% Ost 43% 47% Mjölk, Fil, Yoghurt 16

17 ÅRET I SAMMANDRAG 2009 I vårt arbete med IP Sigill har vi fokuserat på betesuppföljning och kan glädjande konstatera att våra mjölkgårdar lever upp till de krav som ställs i både lagstiftning och i IP Sigill. Under 2009 har vi betalat ut 1,7 mkr i båsplatsstöd. Det betyder att det under året har tillkommit mer än nya båsplatser för mjölkkor och att många mjölkgårdar nu satsar för framtiden. En framtidsspaning är gjord i Producenttjänst om 2010-talets mjölkgårdar, och deras behov av husdjurstjänster och rådgivning. I framtiden ser vi fler och större gårdar, ännu mer robotar och mer krav på tjänster av olika slag. Under 2009 nådde vi upp till över 100 mjölkrobotar i vårt område. Vi glädjs åt att Västerbottens län är ett av de fyra län i Sverige som går mot strömmen och ökar mjölkinvägningen. Mycket arbete har lagts på att säkra funktionerna i intransporterna. Vi har utvecklat förebyggande underhåll, genomfört kontroller av vågarna och säkrat rapporteringen av avvikelser. I anslutning till vår Ofel-satsning bjöds även våra medlemmar in till en kurs i tankesättet kring Lean. De som deltog var nöjda och responsen alltigenom positiv. Produktion Luleå Mejeri/Nordan Investeringen av en pelletspanna har medfört att vårt oljeberoende minskat på Luleåanläggningen. Vi ersätter m 3 olja med ton pellets. Investeringen minskar därmed vårt miljöutsläpp en besparing med ungefär ton fossilt CO 2 per år. Ett omfattande underhållsarbete är genomfört på Nordan under Byte av el, vvs, ventilation, målningsarbeten och nytt golv i mottagningshallen är gjort. Dessutom har säkerheten på anläggningen förbättrats. När det gäller själva processen så har styrsystemet på mejeriets produktionsavdelningar bytts. Dess utom har mejeriets mjölkmottagning byggts om. Investeringen innebär att vi ökar inpumpningskapaciteten av helmjölk och ekologisk mjölk. Nya filtankar samt nya tankar för restmjölkshantering är installerade under året. Förändringen medför att vi kan optimera produktionen och minska vårt svinn. Nordlivs har pressat ton bär år 2009 en produktionsökning på 25 procent jämfört med 2008, samtidigt som man sänkt energiförbrukningen genom att optimera maskinparken. 17

18 2009 ÅRET I SAMMANDRAG Umeå mejeri Flera större investeringar har gjorts på Umeå mejeri under året, bland annat inköp och installation av nya efterpressar i ysteriet, en investering på ca 25 miljoner kronor, samt installation av en dekanter i vår biogasanläggning. Dekantern renar avloppet från slam som sedan kan återföras till anläggningen, vilket väsentligt förbättrar anläggningens prestanda och minimerar miljöpåverkan. Solid suspension har reducerats med cirka 70 procent, vilket innebär en minskning av kostnaderna för hanteringen och för vår belastning av det kommunala reningsverket. Lanseringen i Örnsköldvik har inneburit förändringar i produktionsplanering och nya distributionslinjer. Den mjölk som produceras i Ö-viksregionen levereras i dag till Umeå mejeri som förpackar och distribuerar den till butikerna i Ö-vik. Distributionen sköts av ett lokalt företag från Ö-vik. Distribution Under hösten 2009 har Bilfrakt Botnia sagt upp det mångåriga samarbetsavtalet kring distribution från vår samtransportcentral i Lycksele. För att kunna säkra distributionen i fråga om turtäthet, kvalitet och kostnadseffektivitet, med bibehållen service till butiker och konsumenter, har Norrmejerier genomfört en omläggning av linjerna. Vår strävan är också att minimera miljöbelastningen av transporter till butikerna genom fortsatt utveckling av samordnad utkörning av varor Tillverkad volym Västerbottensost, ton Burträsk mejeri I år har vi producerat mer Västerbottensost än någonsin på Burträsk mejeri, cirka ton. Detta har medfört att vi nu producerar sju dagar i veckan. En energikartläggning på mejeriet har också gjorts av Norrmejeriers lokala elleverantör. Burträsk var den första anläggning som genomgick denna kartläggning med syfte att identifiera möjligheter till energieffektivisering

19 ÅRET I SAMMANDRAG 2009

20 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Norrmejerier ek för avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten 2009 var året som världens ekonomi gick igenom den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Den internationella finansiella sektorn hindrades från kollaps genom att centralbankerna sänkte styrräntorna till nära noll och samtidigt startade sedelpressarna. Konsumtionen i stora delar av världen avstannade. Produktionen av mjölk steg i världen samtidigt som konsumtionen sjönk. Följden blev överskott av mejeriprodukter och kraftigt sjunkande priser till mjölkbönderna i hela världen. EU blev tvungna att öppna sina interventionslager för mjölkpulver samt smör för att hålla uppe priserna. I slutet av året skedde en ökning av mjölkpriserna internationellt på grund av att framförallt konsumtionsökning i Kina. I Sverige sjönk invägningen till den lägsta nivån sedan Mjölkproduktionen i Norrbotten sjönk under året med 2 %. I Västerbotten var invägningen i stort sett oförändrad och i Ångermanland, där ett tiotal leverantörer blivit medlemmar under året, ökade invägningen med 37,5 %. Intäkterna överträffade fjolårets omsättning med 32 miljoner kronor (+2 %). Detta trots prissänkningar på Herrgård, Grevé samt Präst. Försäljningsvolymen av mjölk och grädde minskade med ca 4 %. Invägningen av ekologisk mjölk var allt för liten under 8 veckor i slutet av året. Det resulterade att 1 liters ekologisk Lättmjölk och 1 liters ekologisk filmjölk tillfälligt utgick ur sortimentet. Fil var ungefär oförändrad i volym medan yoghurt, hårdost samt Gainomax Recovery ökade i volym. Logistiktjänsterna fortsatte sin positiva utveckling och ökade omsättningen med 40 %. Baspriset var konstant under I slutet av året skedde flera tilläggsbetalningar så att det vid årets slut utbetalats 10 öre/kg extra per månad samt 3 öre/kg i slutbetalning. Miljöinformation Föreningen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillstånd lämnas av länsstyrelse, som fastställer villkor för utsläppen. Den yttre miljön påverkas genom utsläpp till luft genom transporter och energicentraler liksom till avlopp genom bland annat disk och rengöring. Nettoomsättning Norrmejeriers totala intäkter uppgick till kkr ( ). Invägning Mjölkinvägningen uppgick till 192 Mkg (187). Investeringar och avskrivningar Under verksamhetsåret har investeringar gjorts med sammanlagt kkr (50 175), varav fordon kkr (0), gårds tankar kkr (4 297), övriga maskiner och inventarier kkr (37 356) samt i fastigheter, inkl mark och markanläggningar, med kkr (6 837). I årets investeringar ingår bl a efterpressar till osttillverkning i Umeå. Årets pågående nyanläggningar uppgår till 773 kkr och avser bl a kyllager i Umeå. Fjolårets pågående nyanläggning kkr, har aktiverats under året. Årets planenliga avskrivning på maskiner och inventarier uppgår till kkr (57 734) och på fastigheter till kkr (8 996). Resultat Resultatet för moderföreningen, efter finansiella poster, uppgår till kkr (23 192). Förväntningar på kommer att fortsätta präglas av osäkerhet. Internationellt verkar botten på lågkonjunkturen vara nådd. Även om det kommer positiva signaler så har världshandeln ännu inte tagit fart igen. EU s interventionslager är fortfarande välfyllda och mjölkpriserna kommer först att stiga när dessa lager börjar tömmas, något som troligtvis först sker hösten Signaler kommer om höjda försäljningspriser på importerade och inhemska mejeriprodukter. Den låga svenska mjölkproduktionen samt allt fler lokala färskvarumejerier kommer skapa en hårdnande konkurrensen mellan mejeriföretag om mjölkråvara med ökade möjligheter till stigande producentpriser. Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att de till förenings stämmans förfogande stående balanserade vinst medel kr och årets vinst kr disponeras enligt följande: Avsättes till reservfonden, kr Till medlemmars insatskonton överföres genom insatsemission (3,6 öre/levererade antal kg mjölk 2009) Balanseras i ny räkning, kr Summa, kr Föreningens och koncernens ställning den 31 december 2009 samt resultatet av dess verksamhet under räkenskapsåret 1 januari 31 december framgår av efter följande resultat- och balans räkningar. Medlemmar Antalet medlemmar vid årets slut uppgår till 627, varav aktiva 473. Det är en minskning med 204 medlemmar respektive 25 för aktiva vid jämförelse med fjolåret. Nytillkomna under året var 19 och antalet medlemmar som beviljats utträde är 54. Medlemmarnas inbetalda insatskapital uppgick den 31 december 2009 till kkr. Det är en nettoökning med kkr sedan föregående årsskifte. 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer