Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. EUP-handbok. för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. EUP-handbok. för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session"

Transkript

1 EUP-handbok för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session Senast uppdaterad i september

2 Förord EUP en unik möjlighet för elever och lärare! Flera av världens största bedrifter, tankar och handlingar har genomförts av unga människor. En ung general utvidgade sitt imperium från Makedonien till andra sidan jorden, en ung italiensk upptäckare upptäckte Amerika och en ung kvinna återtog Frankrikes territorium. Dessa unga människor förändrade världen och det kan unga människor i dag också göra om de ges möjligheten. För det som ligger till grund för alla stora bedrifter är möjligheter, möjligheter att öppet och fördomsfritt uttrycka sina åsikter och låta sig inspireras av andra. Problemet ligger ofta i att ungdomar antingen inte hittar ett enkelt sätt att kanalisera sitt intresse, eller så är alternativen inte tillräckligt lockande. Många alternativ sker i form av rollspel som inte ger utrymme för individens åsikter och inneboende storhet. Det är därför EUP:s koncept är så tilltalande. I EUP upplever ungdomar att politik inte längre är något som upplevs som tråkigt utan som en möjlighet att påverka och förändra sin omvärld. Vi eftersträvar att väcka en inre debatt som uttrycker sig genom att fler svenska ungdomar engagerar sig och intresserar sig för sin omvärld och Europa. För lärarnas del erbjuder EUP en utmärkt fortbildning och kompetensutveckling samt givetvis möjlighet att få träffa kollegor från hela. Lärarprogrammet erbjuder vanligtvis studiebesök, seminarier, workshops samt kulturella och sociala aktiviteter. Det är vår förhoppning att deltagande i EUP:s nationella session skall ge en pedagogisk upplevelse, värdefulla kunskaper och erfarenhet samt skapa intresse för Europa och europeiska frågor. Det framtida Europa och behöver välinformerade och insatta ungdomar. Ylva ERSVIK Ordförande EUP s styrelse tillsammans med Margot WALLSTRÖM, vice ordförande i Europeiska kommissionen, och Cecilia MALMSTRÖM, EU-minister, i januari

3 Innehållsförteckning Förord Presentation av EUP Internationell verksamhet Organisation Sessioner Nationell verksamhet Bakgrund Organisation Den nationella sessionen... 6 Bilagor 2.1 Delegationen Sammansättning Uppträdande Uttagningskriterier Förberedelser Sessionen Funktionärer Resolutionen Programmet Bilaga 1. Inledningsord i en resolution (engelska och franska) Bilaga 2. Debattfraser på engelska Bilaga 3. Debattfraser på franska Bilaga 4. Exempel på resolution på engelska Bilaga 5. Exempel på resolution på franska

4 1. Presentation av EUP 1.1 Internationell verksamhet Organisation EUP bildades 1987 i Fontainebleau, Frankrike, för att ge gymnasieungdomar i Europa tillfälle att mötas och diskutera gemensamma aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa oberoende av gränser, religiös bekännelse och partipolitisk tillhörighet. Genom arbetet i EUP får de också en inblick i den parlamentariska proceduren inom EU. Ett av EUP:s huvudsyften är att tillföra en europeisk dimension inom undervisningen. På nationell nivå representeras EUP genom ett antal nationalkommittéer, vilka bland annat ansvarar för att utse delegater till de internationella sessionerna genom en nationell uttagningsprocess. EUP har i dag nationalkommittéer i över trettio europeiska länder och den svenska grenen av EUP etablerades i början av 1990-talet. EUP stöds av de europeiska institutionerna och är sedan 2004 en del av den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Heinz-Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa med säte i Berlin, Tyskland. Stiftelsens ordförande är André SCHMITZ-SCHWARZKOPF, statssekreterare och chef för Berlins senatskansli. EYPEJ står under beskyddarskap av bland andra Europaparlamentets talman Hans-Gert PÖTTERING och Europarådets generalsekreterare Terry DAVIS Sessioner EUP håller tre nio dagar långa internationella sessioner årligen vilka förläggs till olika städer runtom i Europa och ofta i värdlandets parlamentsbyggnad. Genom åren har sessionerna varit förlagda bland annat till den svenska riksdagen, det schweiziska Bundeshaus, den italienska senaten och Europaparlamentet i Strasbourg och Bryssel. Vid varje internationell session ges cirka 250 elever och ett trettiotal lärare från europeiska länder möjligheten att träffas och utbyta idéer samt utveckla en förståelse för varandra. Våren 1991 fick för första gången skicka observatörer till en av EUP:s internationella sessioner, som då ägde rum i Frankfurt-am-Main, Tyskland. Svenska gymnasieelever har därefter deltagit i EUP:s internationella sessioner i Prag, Oxford, Budapest, Berlin, Holstebro, Göteborg, Milano, Helsingfors, Nicosia, Thessaloniki, Edinburgh, Granada, Wien, Rom, Weimar, Aten, Oxford, Stockholm, Porto, Riga, Turin, Tallinn, Durham, Stavanger, Bari, Paris, Kijev, Potsdam, Dublin och Prag. Den närmast kommande internationella sessionen som EUP anordnar hålls i Rennes, Frankrike (hösten 2008). Två gånger tidigare har stått värd för internationella sessioner vilka EUP har organiserat; 1995 i Göteborg och i Stockholm 2001 under s ordförandeskap i EU under be- 4

5 skydd av bland andra HKH Kronprinsessan Victoria, som också invigde sessionen i Blå hallen, Stockholms stadshus. EUP kommer återigen att stå värd för en internationell session våren 2009 inför s ordförandeskap i EU. 1.2 Nationell verksamhet Bakgrund EUP utgör EUP:s nationella representation i. Föreningen EUP bildades 2005 genom en sammanslagning av den förutvarande nationalkommittén och alumniföreningen. Nationalkommittén bildades 1994 på initiativ av Marianne MOLANDER-BEYER, före detta lärare vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, för närvarande lektor vid Göteborgs universitet, och Bengt TÖRNQVIST, före detta rektor vid Angeredsgymnasiet i Göteborg. Alumniföreningen bildades 2003 på initiativ av Fredrick LEE-OHLSSON, alumnus och dåvarande ledamot i nationalkommittén. Båda upplöstes 2005 för att bana vägen för sammanslagningen till EUP. EUP arbetar för att sprida EUP:s idéer ett intresse för Europa och interkulturellt utbyte på nationell nivå. EUP ansvarar därutöver för uttagning av svenska delegater till internationella sessioner. EUP:s verksamhet har genom åren erhållit bidrag av bland annat Skolverket ( ), Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Ungdomsstyrelsen ( ). Olika projekt har bland annat erhållit bidrag från den statliga (nu nedlagda) Kommittén för EU-debatt (före detta EU2004- kommittén), Göteborgs stad, Umeå kommun samt privata aktörer och företag. Verksamheten vilar helt på frivilligarbete av ungdomar och vuxna som en gång har deltagit i EUP och fascinerats av dess verksamhet Organisation EUP är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Göteborg. Föreningen önskar tillföra en europeisk dimension i den svenska undervisningen genom att ge elever och lärare i gymnasieskolan möjlighet att delta i någon av EUP organiserad aktivitet. Det handlar om att intressera elever för aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa och uppmuntra lärare att ta upp europeiska frågor i sin undervisning. EUP önskar också genom sin verksamhet uppmuntra svenska ungdomar att tänka europeiskt och på så vis bidra till att det europeiska medborgarskapet ges ett innehåll. Verksamheten skall därför ge kunskap om den demokratiska processens principer och uppmuntra ungdomar till att ta personliga initiativ och engagera sig i samhället. EUP har också till uppgift att utse de svenska gymnasieskolor som skall representera vid EUP:s internationella sessioner. Föreningen strävar således att göra EUP:s verksamhet känd i och intressera svenska elever och lärare på gymnasienivå att delta i EUP. Föreningens styrelse består av tidigare elever och lärare som har gemensamt att de har deltagit i någon av EUP:s sessioner och fascinerats av dess verksamhet. 5

6 2. Den nationella sessionen 2.1 Delegationen Sammansättning Varje delegation består av fyra elever från årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolan och en medföljande lärare. Ambassadören Varje delegation bör inom sig utse en ambassadör. Denne har till uppgift att under den nationella sessionen vara kontaktperson för organisatörerna då den medföljande läraren inte alltid finns närvarande. Om delegationen skulle utses till att delta i en internationell session får ambassadören en mer betydelsefull roll då dennes uppgifter blir: att representera sitt land vid officiella mottagningar, och att utgöra kommunikationslänken mellan delegationen och organisatörerna under sessionen. Det är därför önskvärt att ambassadören behärskar båda EUP:s officiella språk (engelska och franska). Därutöver bör ambassadören vara utåtriktad, känna sig bekväm att tala inför publik och ha en känsla för mänskliga relationer. Läraren Den medföljande läraren spelar en betydelsefull roll såväl innan som under den nationella sessionen. Innan sessionen är läraren ansvarig för att hjälpa eleverna i deras förberedelser. Läraren kan till exempel hjälpa sina elever: att samla in information om de olika utskottsämnena, att få en insikt i hur EU och de europeiska institutionerna fungerar, att förstå EUP:s procedur och betydelsen av parlamentariska regler (se nedan), att uttrycka sig på engelska och/eller franska, att argumentera, att lyssna på varandra och respektera andras åsikter, och att förstå värdet av konsensus och kompromisser. För de medföljande lärarna anordnas under sessionen ett eget program som syftar till att dels utgöra en värdefull kompetensutveckling, dels ge möjlighet till att knyta kontakter med kollegor runtom i. Programmet ser också till att förse lärarna med idéer som de kan använda sig av i sin undervisning. Det kan handla om att till exempel utveckla projekt skolor emellan. Under sessionens tredje dag deltar lärarna som åhörare under sessionens generalförsamling där de får bevittna hur deras elever har utvecklats under sessionen. Den medföljande läraren är ansvarig för sina elever under sessionen och skall finnas till hands för dessa om de behöver hjälp. Samtidigt är det viktigt att notera att EUP syftar till att forma ungdomar till att 6

7 bli mer autonoma och att de skall lära sig att ta egna initiativ. Den medföljande läraren skall därför hjälpa eleverna, men inte utföra arbetet i stället för dem. Läraren är EUP:s kontaktperson och kommunikationslänk mellan organisatörer och delegation innan sessionen Uppträdande Delegationens attityd Förmågan att arbeta i grupp är grundläggande inom EUP. Eleverna skall lära sig att lyssna på varandra, respektera andras åsikter, finna kompromisser och så vidare. Eleverna skall forma ett bra lag tillsammans; delegationens sammanhållning är betydelsefull. Samtidigt skall varje elev tillåtas att synas. Inom delegationen skall alla involveras och inte endast en eller två drivande elever. Under såväl den nationella som den internationella sessionen är eleverna i delegationen utspridda i olika utskott bestående av elever från andra delegationer. Under större delen av tiden kommer eleverna att arbeta med andra personer än de i den egna delegationen. Vid internationella sessioner är engelska det vanligast förekommande språket. Debattanda Diskussionerna i utskottsarbetet och debatterna i generalförsamlingen handlar inte om att systematiskt framföra negativ kritik gentemot andra, utan om en konstruktiv diskussion som hålls i en anda av tolerans, respekt och hövlighet trots avvikande åsikter. I generalförsamlingen skall varje inlägg vara välargumenterat och bidra till att föra debatten framåt. Det är viktigt att visa spontanitet när frågor besvaras eller åsikter bemöts. EUP lägger ned tonvikt på att diskussionerna är konstruktiva och kreativa. EUP skall ge eleverna möjlighet att uttrycka sina egna åsikter. Därför tillråds eleverna att inte fastna i tekniska detaljer eller att begränsa sig till vad som redan har gjorts inom ett visst område. EUP-andan Den så kallade EUP-andan (eng. the EYP spirit, fr. l esprit du PEJ) tillför en ytterligare dimension till EUP. Det är denna anda som visar vad som är än mer betydelsefullt än det faktiska arbete som utförs. EUP handlar inte om elitism den bästa delegationen är i stället den som är öppen och motiverad, har en god laganda samt visar tolerans och respekt utöver den kunskap som delegationen redan besitter. EUP-andan är en anda där varje person accepteras såsom han eller hon är, där varje person träffar och talar med andra, utan något annat motiv än att vilja lära känna nya människor och upptäcka nya horisonter. Trots att det hålls en uttagning syftar den nationella sessionen till att skapa ett oförglömligt möte där nya vänskapsband knyts Uttagningskriterier EUP söker en delegation som kan representera på bästa sätt vid en internationell session, som visar en attityd av öppenhet och vilja att lära mer från andra samt är redo att bidra till den atmosfär som kännetecknar EUP och dess verksamhet. 7

8 Bedömningskriterierna nedan (utan inbördes rangordning) utgör grunden för juryns bedömning av delegationerna vid den nationella sessionen och på så vis uttagningen av de skolor som får representera vid internationella sessioner. Kunskap: Delegaterna skall visa kunskap om de olika utskottsämnena, och i synnerhet sitt eget utskottsämne, men även allmän kunskap om Europa och särskilt EU. Motivation och stämning: Delegaterna skall visa motivation, lagkänsla och dynamism under sessionen. Det är också viktigt att ha en positiv inställning gentemot andra. Delegationens sammanhållning är betydelsefull liksom att alla involveras i delegationen. Öppenhet och kreativitet: Delegaterna skall vara öppna och intresserade av att vilja lära sig mera. De skall kunna ta emot och diskutera andras idéer på ett balanserat och moget sätt. Dessutom uppmuntras inlägg som är kreativa och som bidrar med nyskapande lösningar. Kommunikationsfärdigheter: Delegaterna skall aktivt delta i diskussioner och i debatter genom att både tala och lyssna. Samarbetsförmåga: Delegaterna skall visa en förmåga att under sessionen arbeta med andra delegater, men också med sessionens utskottsordförande och organisatörer. Lagarbete både inom utskotten och delegationerna är betydelsefullt. Delegaterna skall därutöver kunna uttrycka sig muntligt på något av de två officiella språken (engelska och franska) inom EUP, vilka är de enda tillåtna arbetsspråken under sessionen. Även om de inte bemästrar båda språken är det viktigt att visa en respekt för användningen av båda och en förmåga att hantera situationer där inte allt innehåll förstås. Det bör vidare noteras att EUP uttar skolor och inte individuella delegater, och att det på så vis är viktigt att delegationerna inte endast består av starka individer utan också formar ett bra lag tillsammans Förberedelser De olika utskottsämnena kan verka komplexa, men de tillåter en kvalitetsgaranti för arbetet i de olika utskotten, debatterna i generalförsamlingen och de resolutioner som skrivs. Ytterst handlar det om att garantera den akademiska nivån och värdet av EUP som en pedagogisk upplevelse för de deltagande eleverna. Det är viktigt att notera att EUP uppmuntrar elever till självständigt tänkande. Varje elevs personliga åsikter räknas och inte en upprepning av vad som tidigare har sagts. Fastän det är absolut nödvändigt att informera sig om tidigare åtgärder inom varje ämne, är det viktigt att frigöra sig för att kunna hitta nya och kreativa lösningar. För att sessionen skall bli framgångsrik för samtliga inblandade och en värdefull pedagogisk upplevelse för eleverna krävs att de förbereder sig noggrant. Detta är viktigt också för elevernas eget självförtroende. Eleverna bör ha en översiktlig kunskap om samtliga utskottsämnen, men specialkunskap inom sitt eget utskotts. Därutöver bör eleverna ha en allmän kunskap om Europa, men särskilt om EU och dess institutioner inklusive EU:s beslutsfattande. En länksamling till olika informationskällor på Internet kommer att skickas ut till skolorna. Förutom 8

9 Internet uppmanas eleverna också att söka information genom att: läsa såväl internationella som nationella tidningar, använda skolbibliotek och kommunbibliotek, konsultera rapporter, broschyrer och andra dokument från till exempel Europa Direkt, Europa Direct, och liknande informationskontor om EU, kontakta Europaparlamentets och/eller Europeiska kommissionens kontor i (se länksamling), bjuda in en informatör, lärare, europaparlamentariker till er skola. För att underlätta kommunikationen på engelska och franska under såväl utskottsarbete som generalförsamling kan det vara en idé vara att göra en liten ordlista för de olika utskottsämnena. Eleverna uppmuntras att medta sitt informationsmaterial till sessionen, vilket kan behövas under utskottsarbetet. Likaså är lexikon tillåtna. För mer information om förberedelser, se separata dokument. 2.2 Sessionen Under den största delen av sessionen kommer eleverna att arbeta i olika utskott som består av en representant från varje gymnasieskola. Den nationella sessionen ges en internationell prägel dels genom att arbetsspråken är engelska och franska, dels genom att utländska gäster inbjuds till att delta som utskottsordförande, juryledamöter och så vidare Funktionärer Under sessionen kommer ett antal andra personer än elever och lärare att delta i rollen av olika funktionärer. Presidenten (en. president, fr. président) Presidenten är den person har ansvar för sessionens genomförande. Det är en tidigare delegat (alumnus) med omfattande erfarenhet av EUP i olika roller. Presidenten har till uppgift att leda alla aktiviteter under sessionen och i synnerhet generalförsamlingen. Presidiet (en. board, fr. bureau) Under generalförsamlingen leder presidenten de olika debatterna, omröstningsförfarandena och ser till att den parlamentariska proceduren respekteras. Under generalförsamlingen har presidenten hjälp av två vicepresidenter, vilka har varit utskottsordförande tidigare under sessionen. Presidiet bestämmer i vilken ordning resolutionerna skall debatteras och ansvarar för att göra en dagordning samt se till att dess tider följs under generalförsamlingen. Utskottsordförande (en. chairperson, fr. président de commission) Utskottsordförandena är ansvariga för de olika utskotten och leder sina utskott genom sessionen teambuilding, utskottsarbete och generalförsamling. I stället för att tala om vad delegaterna skall göra 9

10 så visar de i stället olika sätt som de kan göra det på. Vid de svenska nationella sessionerna finns åtta utskottsordförande. Organisatörer Organisatörer är svenska före detta delegater som under sessionen arbetar för att delegaterna skall ha trevligt och få en värdefull upplevelse. Vid varje session finns ett antal organisatörer som ansvarar för olika aktiviteter och som finns redo att svara på frågor och lösa eventuella problem som uppstår. Juryn Juryn ansvarar för uttagningen av svenska delegationer till EUP:s internationella sessioner. Den består av ett jämnt antal ledamöter och en ordförande, vilka utses av EUP s styrelse. Juryns sammansättning är helt oberoende från de deltagande skolorna. Juryn är ansvarig för att tillämpa och implementera de av EUP fastställda bedömningskriterierna Resolutionen En resolution (en. resolution, fr. résolution) är den text som är frukten av utskottsarbetet. Den samlar reflektionerna från alla ledamöter i utskottet på det ämne som man har behandlat. I resolutionen bör hänsyn tas till de åtgärder som redan har vidtagits eller som implementeras för närvarande, men den skall också spegla kreativitet och nytänkande. En resolution består av en enda mening där de olika elementen separeras genom kommatecken och semikolon. Meningen inleds med Europeiska ungdomsparlamentet (en. The European Youth Parliament Sweden, fr. Le Parlement Européen des Jeunes Suède). Resolutionen är indelad i två sektioner: inledningsparagrafer (eng. introductory clauses, fr. clauses d introduction) indikeras med en bokstav (A, B, C, ) och inleds med ett särskilt verb (se bilaga). Dessa paragrafer syftar till att ange ämnets problematik, möjligheter och begränsningar, en lägesbeskrivning och en utvärdering av det som redan görs inom området. handlingsparagrafer (en. operative clauses, fr. clauses d action) indikeras med en siffra (1, 2, 3, ) och inleds också med ett särskilt verb (se bilaga). Det är i dessa paragrafer som anges vilka åtgärder som önskas att utföras. Resolutionen skrivs på engelska eller franska och är cirka en sida i omfattning. För en lista med inledningsord som används i en resolution samt exempel på resolutioner, se bilagor. 2.3 Programmet Programmet för en nationell session följer principerna för en internationell session och vilar på de tre pelarna teambuilding, utskottsarbete och generalförsamling. Denna utformning ger karaktären av en liten internationell session. Invigningsceremoni Invigningsceremonin är den officiella invigningen av sessionen. Under den nationella sessionens invig- 10

11 ningsceremoni ges en välkomsthälsning till deltagarna och anföranden framförs av olika inbjudna gäster såsom till exempel politiker med europaanknytning. Efter invigningsceremonin hålls en anslutande lunch. Teambuilding Under den första dagen av sessionen efter invigningsceremonin kommer teambuilding att hållas i de olika utskotten. De olika delegationerna kommer att splittras och ungdomarna placeras i nya konstellationer sina utskott med ungdomar de inte känner sedan tidigare. Teambuilding är en väl beprövad och erkänd metod för att skapa förtroende, vänskap och en väl fungerande grupp. Syftet med teambuilding är bland annat att bryta isen mellan deltagarna och låta dem lära känna varandra. Teambuilding är tänkt att hjälpa individen att belysa sin roll i utskottet och på vilket sätt den egna attityden bidrar till utskottets framgångar. Det är tänkt att aktivera deltagaren, få honom eller henne att ta steget till att bli en aktiv deltagare som reflekterar över sin egen och utskottets insats. Teambuilding skall se till att elever från olika skolor lär känna varandra och lägga en god grund för arbetsförhållandena under utskottsarbetet. Delegaterna lär sig att respektera och lyssna på varandra trots avvikande mening. På så vis är en positiv och skolöverskridande stämning tänkt att skapas under sessionen. Övningarna hålls såväl utomhus som inomhus och består av diverse kommunikations- och problemlösningsövningar som alla kan delta i oavsett fysiska förutsättningar. Teambuilding leds av varje utskottsordförande. Utskottsarbete (en. Committee Work, fr. Travail en commission) Deltagarna kommer att diskutera sina ämnen i sina utskott under ledning av utskottsordförandena. Utskottsordföranden är ansvarig för att leda diskussionerna i utskottet och organisera dem. Dennes uppgift är att driva på arbetet, agera problemlösare, lätta upp eventuella meningsskiljaktigheter, bidra till en god stämning, hindra utdragna diskussioner, bryta eventuella dödlägen etc. Utskottsordföranden ser dels till att alla ledamöter får uttrycka sig och att resolutionen reflekterar allas idéer, dels att utskottet gör framsteg, men är neutral och objektiv i sin roll. Istället för att berätta för delegaterna vad de skall göra, så visar utskottsordförande dem istället olika metoder för hur man kan genomföra det och i synnerhet hur man kan göra det på ett bra sätt. Det handlar framför allt om att visa utskottet att det vinner kraft och styrka genom att kämpa och inte genom att någon visar dem den enkla vägen ut. Under diskussionerna presenterar delegaterna sina åsikter för varandra, söker stöd och kompromissar för att komma fram till en gemensam lösning som alla kan ställa sig bakom. Tonvikt läggs på att utveckla konsensus och att lösningar hittas i förståelse och goda argument. Under diskussionerna förs anteckningar på vad man kommit överens om och i slutfasen av utskottsarbetet sammanfattas dessa och skrivs samman till en resolution från utskottet på den fråga man har arbetat med. Generalförsamling (en. General Assembly, fr. Assemblée générale) Generalförsamlingen förenar samtliga deltagare den tredje och sista dagen av sessionen. Under söndagsmorgonen invigs generalförsamlingen med ett tal från gäster. Därefter behandlas de olika utskot- 11

12 tens resolutioner enligt en dagordning fastställd av presidiet. Generalförsamlingen följer i stort gängse parlamentarisk procedur (se bilaga). En genomgång sker dock av utskottsordförandena under sessionen för att reda ut eventuella oklarheter. Dessutom sitter de tillsammans med sina utskott under generalförsamlingen och hjälper dem genom proceduren. Generalförsamlingen avslutas med sessionens avslutningsceremoni. 12

13 Bilaga 1: Inledningsord i en resolution Introductory clauses Affirming Alarmed by Approving Aware of Believing Bearing in mind Confident Contemplating Convinced Declaring Deeply concerned Deeply conscious Deeply convinced Deeply disturbed Deeply regretting Desiring Emphasising Expecting Expressing its appreciation Expressing its satisfaction Fulfilling Fully alarmed Fully aware Fully believing Further noting Further recalling Guided by Having adopted Having considered Having examined Having heard Having received Having studied Keeping in mind Noting with regret Noting with satisfaction Noting with deep concern Noting with approval Observing Realising Reaffirming Recalling Recognising Referring to Seeking Taking into account Taking into consideration Taking note of Viewing with appreciation Welcoming Clauses d introduction Affirmant que Alarmé par Sachant que Croyant que Déclarant que Profondément concerné par Tout a fait conscient Tout a fait convaincu Profondément troublé Regrettant vivement Desirant Insistant sur Pensant que Exprimant son accord Exprimant sa compréhension Etant tout à fait au courant que Etant profondément alarmé Guidé par Ayant adopté Ayant considéré Ayant examiné Ayant étudie Ayant reçu Ayant entendu Se souvenant de Remarquant avec plaisir Remarquant avec regret Observant que Réalisant que Reconnaissant que Prenant en considération que Tenant compte de 13

14 Operative clauses Accepts Affirms Approves Authorises Calls Calls for Calls upon Condemns Congratulates Confirms Considers Declares accordingly Deplores Draws attention to Designates Emphasises Encourages Endorses Expresses its appreciation Expresses its hope Further invites Further proclaims Further recommends Further reminds Further resolves Further requests Has resolved to Notes Proclaims Reaffirms Recommends Regrets Solemnly confirms Strongly condemns Supports Trusts Takes note of Transmits Urges Clauses d action Accepte Affirme Autorise Appelle Fait appel à Condamne Félicite Confirme Considère Déclare d un commun accord Déplore Attire l attention sur Désigne Insiste sur Exprime son appréciation Incite à Remarque A résolu Regrette Fait confiance Transmet Prend note Demande Soutient 14

15 Bilaga 2: Debattfraser på engelska Giving your opinion and point of view As I see it,... In my view/opinion From my point of view... (Personally) I believe, I feel... I have to add, I have to say It seems to me that... As far as I am concerned... I d just like to say... If you ask me... I m convinced that... I consider... Expressing probability..will/may/might/could well... I expect (that)... It s (quite) possible, probable likely, not unlikely... Maybe/perhaps/probably... It looks, seems quite possible that... I should not be surprised if... It looks like/as if... I think you can be sure that... You can be sure... There is a good chance (of)... I bet/assume/reckon/believe... Surely... I think there is every possibility that.. We/One can t rule out/exclude the possibility... There is always/certainly the possibility (of)... It is more than likely/probable that is/are bound to... Expressing improbability/doubts I d be surprised (if)... I don t expect... I all probability, (just) won t/can t... I does not look as though... There is no way... I can not believe It is not reasonable/sensible to expect/assume that... It would not be sensible/wise to expect/assume... I m not really/too sure... There s some doubt on my mind about/concerning... I m not at all convinced that/about... It s not at all certain that... There s (surely) still an element of doubt about... Asking for a person s point of view What do you feel about...? What about...? How is the situation in your country? I think..., what do you think? How would you react to/if...?... wouldn t you say?..., don t you think so? Don t you think...? Taking up a person s point of view reacting to it I absolutely agree with, that... I agree with... to a certain extent. Do you really think...? Is/Isn t it possible that...? On the other hand... Seen from another angle... Look at think point of view... Well, I think of it this way... But look at it like this... If you see it in another light... There are other things to consider too, for example/for instance... I wonder if you have taken everything into account/ consideration, for example... Let s look at the whole picture... 15

16 I respect your opinion/view, however may I suggest that... During GA delegates might raise the point... Taking up a person s point of view and criticising it Do you mean to say that...? You re absolutely sure/quite sure about...? Perhaps I misunderstood, but are you absolutely sure/ quite sure about...? Forgive me, but are you absolutely sure/quite sure about...? Let me verify...? Are you certain about that...? To be quite/perfectly frank/honest... With all my due respect... If I may say so... Giving reasons You see... Let me explain... But the point is... Well, the thing is,... It s like this... As far as I know... After my research... Look at this case... As I see it this is right/justified due to the following reasons... I believe... is right/justified in saying/suggesting that... Expressing conviction Agreeing I am fairly/quite/absolutely sure/certain... Absolutely certain/positive. True enough. That s quite true/right. That s just what I was thinking. How true. I absolutely/entirely agree... Too true. Exactly/definitely/absolutely/quite... Well, this is it/that s it... That s exactly my own view. I agree entirely. I don t think anyone could agree (with)... I ve no doubt about... I don t think there can be any doubt that... /about... There is not doubt in my mind that... / about... There can t be any doubt that.../ about must have... Surely not, I mean... Personally I tend to agree with... Partially agreeing I see your point, but/still... I see what you mean but/still... There is a lot in what you say, but... I couldn t agree more, but... That s one way of looking at it, but... That s all very well, but... I take your point, maybe we should consider... Disagreeing As a matter of fact... I m not at all sire that... Actually, I think... That s not the way I see it... I can t help thinking... But isn t it more a matter /question of...? But doesn t it have more to do with...? I just can t say that I share your view of...? I see things rather differently myself... let me explain... Giving an example (Take)... for instance/for example... such as/like... Look at... Let me take an example... To illustrate this point, compare... What I mean... Let us look at... An example of this would be... 16

17 Bilaga 3: Debattfraser på franska Donner son avis Moi, personnellement je pense que... Si je peux exprimer mon avis personnel... Pour ma part, il me semble que... A mon avis... Je suis convaincu que... Je suis persuadé, certain, sûr que,... Telle est du moins ma conviction. Approuver J allais dire exactement la même chose. Je suis tout à fait d accord avec vous. C est justement ce que je voudrais dire. J avoue de ne pas bien comprendre... Je ne vois pas quel rapport peut-il y avoir entre... et... Je ne vois pas du tout pourquoi... Faire l objection/objecter Vous avez tout à fait raison de souligner/de rappeler/ d insister sur... mais comment expliquer... Si j ai bien compris vos paroles... Si j interprète bien vos propos... Mais dans ce cas (alors) comment expliquer... Je regrette de devoir rappeler que... ne suffit pas. S il est certain/vrai/exact que..., il faut tout même noter que... Souligner Si vous le permettez, je voudrais signaler, à ce propos que... J aimerais souligner à ce propos que... Au sujet de/quant à, j aurais quelque chose à souligner/préciser En ce qui concerne..., j aimerais apporter une précision Un mot seulement pour rappeler que... Juste quelques remarques à propos de (au sujet de)... Demander une explication Je voudrais poser une question au sujet de... J aimerais avoir des précisions sur... Juste une question au sujet de (concernant, à propos de)... Une dernière question, si vous le permettez, à propos de... Vous avez dit que... cela signifie-t-il que...? Si je comprends bien, d après vous... Mais que voudriez vous dire par/qu entendez-vous par...? 17

18 Bilaga 4: Exempel på resolution på engelska Stockholm, February 2007 RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS We can t exchange human rights for energy production. (Josep Borrell Fontelles, President of the European Parliament, on 23 October 2006) In the light of the EU s need for energy security and growing concerns over democracy, freedom of the press and human rights in Russia: what should be the basis of EU-Russia relations and how can a balance be found between common values and interests? Submitted by: Madara Bartule (LV), Marja Berkeleder (Dragonskolan), Christoffer Blades (Vallentuna gymnasium), Fredrik Cavalli-Björkman (Hersby gymnasium), Ursula Ilo (EE), Hannah Jerming- Havill (Katedralskolan), Karri Kattelus (FI), Sofie Månsson (Bergagymnasiet), Felix Schartner (Kungsholmens gymnasium), Emma Ståhl (Haganässkolan), Tone Sävström (S:t Petri skola), Mari Irem Müftüoglu (NO, Chairperson), Raj Gathani (UK, President) The European Youth Parliament Sweden, A. Welcomes positive economic and democratic development in Russia, B. Fully alarmed about human rights violations in Russia, particularly since most are not investigated, C. Convinced that trade partners violating human rights should be held to account, D. Disapproving of continued aggression in Chechnya from both the Russian and Chechen side, E. Emphasising the importance of the EU s involvement in the Chechen conflict, F. Recognising the fact that the freedom of speech and other human rights are important for democratic development, G. Deeply concerned by the EU s dependence on Russian energy imports, H. Fully aware of the unsustainability of fossil fuels as an energy source, I. Concerned that the national interests of Member States undermine the possibility of a Common Energy Policy (CEP); 1. Encourages official and financial support to Non Governmental Organisations (NGOs) working with Human Rights issues in Russia; 18

19 2. Urges for an EU Human Rights Council (EUHRC) to be established, with the purpose of identifying violations of the UN Universal Declaration of Human Rights; 3. Authorises the EUHRC to impose economic sanctions on trade partners that have been identified by the EUHRC as violators of human rights; 4. Invites Russia to allow EUHRC observers to access its borders in exchange for better trade conditions; 5. Calls for a peaceful disarmament of the Chechen rebels by unarmed EU personnel; 6. Demands that EU Member States help rebuild the civil infrastructure of Chechnya under the condition of a successful disarmament of Chechen rebels; 7. Promotes the availability of foreign and independent media for the citizens of Russia; 8. Encourages EU Member States to diversify their suppliers of crude-oil and natural gas; 9. Further encourages increasing efforts to develop and deploy alternative sources of energy; 10. Endorses the EU to form a binding CEP. The resolution was passed by the General Assembly following a vote of 52 votes cast in favour and 31 votes against with 3 abstentions. 19

20 Bilaga 5: Exempel på resolution på franska Stockholm, février 2007 RESOLUTION PAR LA COMMISSION DES LIBERTES CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES IN- TERIEURES «Ceux qui n aime pas la France, qu ils la quittent». (Nicolas Sarkozy, ministre français de l Intérieur, le 22 avril 2006) De l immigration à l intégration en Europe au regard de la montée des mouvements politiques de l extrême -droite : Quel modèle pour une société multiculturelle et multiethnique dans une Europe confrontée au racisme, à la xénophobie et à l intolérance? Soumise par : Bettina Annerstedt (Europaskolan), Julie Anne Gabrielsson (Kungsholmens gymnasium), Harry Granqvist (Malmö Borgarskola), Paul Georg Johansson (Göteborgs högre samskola), Ludvig Persson (Hersby gymnasium), Xavier Le Garrec (FR, Président de commission) Le Parlement Européen des Jeunes Suède, A. Rappelant la différence fondamentale entre : i) le modèle de société multiculturelle, incarné par le Royaume-Uni, qui inscrit la pluralité culturelle dans les institutions, ii) le modèle républicain, incarné par la France, qui est traditionnellement hostile à l expression publique de la différence, B. Attire l attention sur le fait que ces deux systèmes connaissent de sérieux problèmes et qu aucun des deux n est parfait, C. Insistant sur le fait que les religions ont une place très importante dans le débat démocratique des pays européens et que les préjugés religieux nourrissent les idées extrémistes, D. Tout à fait convaincu que l adhésion à la culture politique passe par un apprentissage participatif, E. Réalisant qu assurer la mixité sociale est essentielle pour parvenir à une meilleure intégration, F. Pensant que la façon dont sont pensés les programmes scolaires dans les Etats membres a un rôle important dans l intégration puisqu ils consacrent un apprentissage plus ou moins spécialisé, G. Etant profondément alarmé par les discriminations rencontrées par les étrangers dans leur recherche de travail au sein des Etats membres ; 20

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Liberté d expression C est dangereux?

Liberté d expression C est dangereux? SÄNDNINGSDATUM: 2008-09-30 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON PRODUCENT: LÉO NOUCHI PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Prenons la parole! C est dangereux? Vocabulaire traiter le marché du travail exécuter

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français

DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français DIALOGUE ; NIVEAU Saint-Exupéry Antoine de (1900-1944); écrivain français 1. qu est-ce que tu fais? 2. je ne fais rien 3. et David, qu est-ce qu il fait? 4. il fait ses devoirs et toi? 5. moi, je fais

Läs mer

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar.

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Asmaa et Khadija Arbetsblad 1 A - förstå Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Khadija går upp tidigt På morgonen tar Khadija en promenad Till frukost äter flickorna

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär).

Ordkunskap Vad säger de i filmen? 1. Je ne peux pas, j ai (lektioner). 2. C est un grand (skrivarverkstad). 3. Ah, tu es (kär). ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV68 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La virée à Paname (lätt) Innehåll 1. Vad drömmer Mourad om?

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 7: LES PIZZAS Hej!

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume (1880-1918); écrivain français 1. bonjour, je voudrais trois baguettes, s il vous plaît 2. bonjour, bien sûr, et avec ça? 3. je prends aussi deux pains au chocolat,

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour!

Marie : Jag har precis kommit fram till min familj i Frankrike och nu ska jag knacka på dörren och säga hej till alla. Bonjour! 301 Jours, France La famille 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Mr Gaspacho (lätt) Innehåll

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA. Mr Gaspacho (lätt) Innehåll ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA Mr Gaspacho (lätt) Innehåll 1. Vilket intryck får ni av Méline i början av filmen? 2. Vem

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2005 Utgiven i Helsingfors den 28 januari 2005 Nr 6 9 INNEHÅLL Nr Sidan 6 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar).

Papa veut que je l invite à (min födelsedag). Le nouveau est arrivé, c est (brorson) de mon patron. Voilà comment on me (tackar). ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV4 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 4 Grosse déprime Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France!

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France! 301 Jours, France Les potes 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SUÉDOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SUÉDOIS. Mardi 23 juin 2015. Langue vivante 2 Session 2015 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SUÉDOIS Mardi 23 juin 2015 Langue vivante 2 Séries ES/S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) Durée de

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; SFS 2003:74 Utkom från trycket

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet - Öppning Franska Svenska Monsieur le Président, Bäste herr ordförande, Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet Monsieur, Formellt, manlig mottagare, namnet

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français

DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges ( ); écrivain français DIALOGUE PARIS ET CHIFFRES 1 Duhamel Georges (1884-1966); écrivain français hur lång är du? tu mesures combien? jag är 1,77 meter lång je mesure 1 mètre 77 hur mycket väger du? tu pèses combien? jag väger

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Marseille on aime, on n aime pas

Marseille on aime, on n aime pas Handledning till program 1 Programnr. 21505tv 1 Marseille on aime, on n aime pas Pedagogiska tips producerade av Susanne Graham. Arbetet kan konkret utmynna i uppsatta vykort i klassrummet uppsatta bilder

Läs mer

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Monsieur, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Madame, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Monsieur, Madame, Formellt, när man adresserar

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp

Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp - Grundläggande Can you help me, please? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp Do you speak English? Parlez-vous anglais? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Parlez-vous

Läs mer

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp

Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Fråga om hjälp Talar du engelska? Parlez-vous anglais? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Parlez-vous

Läs mer

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska,

amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, amarigna, arabiska,armeniska, bengaliska, bosniska, dari, estniska, finska, lettiska, litauiska, nordkurdiska, pashto, persiska, polska, serbiska, singalesiska, somaliska, sydkurdiska, syrianska, tagalog,

Läs mer

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck!

1) Les deux familles ont des problèmes très différents, lesquels? Vilken familj säger vad? Dra streck! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV3 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 3 Plein la tête Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras tonårsdöttrar

Läs mer

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p)

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p) Micromégas A Dossier 1 Test de français Tid: 60 minuter Bonne chance! Nom :... Classe :... Points :... Totale : 201 Vocabulaire A Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: ex.

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 1 : «Les clichés sur la société française sont-ils vrais?» - Om bilden av Frankrike och sanningen bakom klichéerna Viktiga ord cliché (m), stéréotype (m) béret (m) paysan (m)

Läs mer

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det vilket är de små fransmännens favoritskämt? quelle est la blague favorite des petits Français? det är "aprilfisken" c'est le poisson d'avril förklara hur man gör med aprilfisken expliquez comment on fait

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-22 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: ANNA NYMAN PROGRAMNR: 103260/TV10 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE LE HOLD-UP EPISODE 10: LA FUITE Hej!

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

4. La revanche des fesses

4. La revanche des fesses SÄNDNINGSDATUM: 2008-03-05 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON THERÉSE DIAB PRODUCENT: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Vocabulaire Leçon première partie redonner le sourire déprimé, -e ça va aller

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude

ARBETSBLAD. FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV9 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 9 Pas d inquiétude Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Dossier. Dossier. Deutsche Ausgabe. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Dossier. Dossier. Deutsche Ausgabe. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier Dossier Deutsche Ausgabe Europeisk språkportfolio European Language Portfolio Council of Europe The Council of Europe was established in

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 25 april 2001 Nr 26 29 INNEHÅLL Nr Sidan 26 Lag om ikraftträdande av bestämmelser som hör

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 1 La rentrée des classes ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV1 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 1 La rentrée des classes Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment!

1. Ouvre (fönstret) et jette la cigarette! 2. Je prépare (mina saker) pour aller à l école. 3. Tu es (på praktik) en ce moment! ARBETSBLAD PEDAGOGER: LENA WILHELMSSON/AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101544/TV67 KORTFILMSKLUBBEN FRANSKA La fugue (lätt) Innehåll 1. Var bor Sabrina? 2. Varför letar

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Candidature Lettre de motivation

Candidature Lettre de motivation - Ouverture Bäste herrn, Formel, destinataire de sexe masculin, nom inconnu Bästa fru, Formel, destinataire de sexe féminin, nom inconnu Bästa herr eller fru, Formel, nom et sexe du destinataire inconnus

Läs mer

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants

Je vais expliquer la situation à ce monsieur et il va comprendre. Le problème c est qu on s est laissé déborder par nos enfants ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV11 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Episode 11 Ce n est pas qu un au revoir Familjerna Lepic och Bouley är grannar.

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

AFSR :s stadgar AFSR. fastställda av dess årsmöte den 24.9.2014 med korrigeringar fastställda den 2.12.2014.

AFSR :s stadgar AFSR. fastställda av dess årsmöte den 24.9.2014 med korrigeringar fastställda den 2.12.2014. AFSR Association franco-suédoise pour la Recherche Svensk-franska forskningsföreningen 2014-12-14 AFSR :s stadgar fastställda av dess årsmöte den 24.9.2014 med korrigeringar fastställda den 2.12.2014.

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie!

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2. Episode 6 Ah! La belle vie! ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103968/TV6 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 2 Episode 6 Ah! La belle vie! Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola

18th February 2016, Gothenburg. Handlingsplan för Skapande skola 18th February 2016, Gothenburg Handlingsplan för Skapande skola Bakgrund The International School of the Gothenburg Region (ISGR) är en International Baccalaureate (IB)-skola för årskurserna 0-12. Skolan

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

MOROCCO AMBULANCE DONATION 2011

MOROCCO AMBULANCE DONATION 2011 MOROCCO AMBULANCE DONATION 2011 Expedition IV Strängnäs Tahanaout/Azilal lance Donation. tagare till Ambu ativ sia Travels, initi eland, Swed-A rn Bo ell Kj h Tina Höijer oc m cedonation.co www.ambulan

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer