Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. EUP-handbok. för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. EUP-handbok. för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session"

Transkript

1 EUP-handbok för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session Senast uppdaterad i september

2 Förord EUP en unik möjlighet för elever och lärare! Flera av världens största bedrifter, tankar och handlingar har genomförts av unga människor. En ung general utvidgade sitt imperium från Makedonien till andra sidan jorden, en ung italiensk upptäckare upptäckte Amerika och en ung kvinna återtog Frankrikes territorium. Dessa unga människor förändrade världen och det kan unga människor i dag också göra om de ges möjligheten. För det som ligger till grund för alla stora bedrifter är möjligheter, möjligheter att öppet och fördomsfritt uttrycka sina åsikter och låta sig inspireras av andra. Problemet ligger ofta i att ungdomar antingen inte hittar ett enkelt sätt att kanalisera sitt intresse, eller så är alternativen inte tillräckligt lockande. Många alternativ sker i form av rollspel som inte ger utrymme för individens åsikter och inneboende storhet. Det är därför EUP:s koncept är så tilltalande. I EUP upplever ungdomar att politik inte längre är något som upplevs som tråkigt utan som en möjlighet att påverka och förändra sin omvärld. Vi eftersträvar att väcka en inre debatt som uttrycker sig genom att fler svenska ungdomar engagerar sig och intresserar sig för sin omvärld och Europa. För lärarnas del erbjuder EUP en utmärkt fortbildning och kompetensutveckling samt givetvis möjlighet att få träffa kollegor från hela. Lärarprogrammet erbjuder vanligtvis studiebesök, seminarier, workshops samt kulturella och sociala aktiviteter. Det är vår förhoppning att deltagande i EUP:s nationella session skall ge en pedagogisk upplevelse, värdefulla kunskaper och erfarenhet samt skapa intresse för Europa och europeiska frågor. Det framtida Europa och behöver välinformerade och insatta ungdomar. Ylva ERSVIK Ordförande EUP s styrelse tillsammans med Margot WALLSTRÖM, vice ordförande i Europeiska kommissionen, och Cecilia MALMSTRÖM, EU-minister, i januari

3 Innehållsförteckning Förord Presentation av EUP Internationell verksamhet Organisation Sessioner Nationell verksamhet Bakgrund Organisation Den nationella sessionen... 6 Bilagor 2.1 Delegationen Sammansättning Uppträdande Uttagningskriterier Förberedelser Sessionen Funktionärer Resolutionen Programmet Bilaga 1. Inledningsord i en resolution (engelska och franska) Bilaga 2. Debattfraser på engelska Bilaga 3. Debattfraser på franska Bilaga 4. Exempel på resolution på engelska Bilaga 5. Exempel på resolution på franska

4 1. Presentation av EUP 1.1 Internationell verksamhet Organisation EUP bildades 1987 i Fontainebleau, Frankrike, för att ge gymnasieungdomar i Europa tillfälle att mötas och diskutera gemensamma aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa oberoende av gränser, religiös bekännelse och partipolitisk tillhörighet. Genom arbetet i EUP får de också en inblick i den parlamentariska proceduren inom EU. Ett av EUP:s huvudsyften är att tillföra en europeisk dimension inom undervisningen. På nationell nivå representeras EUP genom ett antal nationalkommittéer, vilka bland annat ansvarar för att utse delegater till de internationella sessionerna genom en nationell uttagningsprocess. EUP har i dag nationalkommittéer i över trettio europeiska länder och den svenska grenen av EUP etablerades i början av 1990-talet. EUP stöds av de europeiska institutionerna och är sedan 2004 en del av den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Heinz-Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa med säte i Berlin, Tyskland. Stiftelsens ordförande är André SCHMITZ-SCHWARZKOPF, statssekreterare och chef för Berlins senatskansli. EYPEJ står under beskyddarskap av bland andra Europaparlamentets talman Hans-Gert PÖTTERING och Europarådets generalsekreterare Terry DAVIS Sessioner EUP håller tre nio dagar långa internationella sessioner årligen vilka förläggs till olika städer runtom i Europa och ofta i värdlandets parlamentsbyggnad. Genom åren har sessionerna varit förlagda bland annat till den svenska riksdagen, det schweiziska Bundeshaus, den italienska senaten och Europaparlamentet i Strasbourg och Bryssel. Vid varje internationell session ges cirka 250 elever och ett trettiotal lärare från europeiska länder möjligheten att träffas och utbyta idéer samt utveckla en förståelse för varandra. Våren 1991 fick för första gången skicka observatörer till en av EUP:s internationella sessioner, som då ägde rum i Frankfurt-am-Main, Tyskland. Svenska gymnasieelever har därefter deltagit i EUP:s internationella sessioner i Prag, Oxford, Budapest, Berlin, Holstebro, Göteborg, Milano, Helsingfors, Nicosia, Thessaloniki, Edinburgh, Granada, Wien, Rom, Weimar, Aten, Oxford, Stockholm, Porto, Riga, Turin, Tallinn, Durham, Stavanger, Bari, Paris, Kijev, Potsdam, Dublin och Prag. Den närmast kommande internationella sessionen som EUP anordnar hålls i Rennes, Frankrike (hösten 2008). Två gånger tidigare har stått värd för internationella sessioner vilka EUP har organiserat; 1995 i Göteborg och i Stockholm 2001 under s ordförandeskap i EU under be- 4

5 skydd av bland andra HKH Kronprinsessan Victoria, som också invigde sessionen i Blå hallen, Stockholms stadshus. EUP kommer återigen att stå värd för en internationell session våren 2009 inför s ordförandeskap i EU. 1.2 Nationell verksamhet Bakgrund EUP utgör EUP:s nationella representation i. Föreningen EUP bildades 2005 genom en sammanslagning av den förutvarande nationalkommittén och alumniföreningen. Nationalkommittén bildades 1994 på initiativ av Marianne MOLANDER-BEYER, före detta lärare vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, för närvarande lektor vid Göteborgs universitet, och Bengt TÖRNQVIST, före detta rektor vid Angeredsgymnasiet i Göteborg. Alumniföreningen bildades 2003 på initiativ av Fredrick LEE-OHLSSON, alumnus och dåvarande ledamot i nationalkommittén. Båda upplöstes 2005 för att bana vägen för sammanslagningen till EUP. EUP arbetar för att sprida EUP:s idéer ett intresse för Europa och interkulturellt utbyte på nationell nivå. EUP ansvarar därutöver för uttagning av svenska delegater till internationella sessioner. EUP:s verksamhet har genom åren erhållit bidrag av bland annat Skolverket ( ), Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Ungdomsstyrelsen ( ). Olika projekt har bland annat erhållit bidrag från den statliga (nu nedlagda) Kommittén för EU-debatt (före detta EU2004- kommittén), Göteborgs stad, Umeå kommun samt privata aktörer och företag. Verksamheten vilar helt på frivilligarbete av ungdomar och vuxna som en gång har deltagit i EUP och fascinerats av dess verksamhet Organisation EUP är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Göteborg. Föreningen önskar tillföra en europeisk dimension i den svenska undervisningen genom att ge elever och lärare i gymnasieskolan möjlighet att delta i någon av EUP organiserad aktivitet. Det handlar om att intressera elever för aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa och uppmuntra lärare att ta upp europeiska frågor i sin undervisning. EUP önskar också genom sin verksamhet uppmuntra svenska ungdomar att tänka europeiskt och på så vis bidra till att det europeiska medborgarskapet ges ett innehåll. Verksamheten skall därför ge kunskap om den demokratiska processens principer och uppmuntra ungdomar till att ta personliga initiativ och engagera sig i samhället. EUP har också till uppgift att utse de svenska gymnasieskolor som skall representera vid EUP:s internationella sessioner. Föreningen strävar således att göra EUP:s verksamhet känd i och intressera svenska elever och lärare på gymnasienivå att delta i EUP. Föreningens styrelse består av tidigare elever och lärare som har gemensamt att de har deltagit i någon av EUP:s sessioner och fascinerats av dess verksamhet. 5

6 2. Den nationella sessionen 2.1 Delegationen Sammansättning Varje delegation består av fyra elever från årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolan och en medföljande lärare. Ambassadören Varje delegation bör inom sig utse en ambassadör. Denne har till uppgift att under den nationella sessionen vara kontaktperson för organisatörerna då den medföljande läraren inte alltid finns närvarande. Om delegationen skulle utses till att delta i en internationell session får ambassadören en mer betydelsefull roll då dennes uppgifter blir: att representera sitt land vid officiella mottagningar, och att utgöra kommunikationslänken mellan delegationen och organisatörerna under sessionen. Det är därför önskvärt att ambassadören behärskar båda EUP:s officiella språk (engelska och franska). Därutöver bör ambassadören vara utåtriktad, känna sig bekväm att tala inför publik och ha en känsla för mänskliga relationer. Läraren Den medföljande läraren spelar en betydelsefull roll såväl innan som under den nationella sessionen. Innan sessionen är läraren ansvarig för att hjälpa eleverna i deras förberedelser. Läraren kan till exempel hjälpa sina elever: att samla in information om de olika utskottsämnena, att få en insikt i hur EU och de europeiska institutionerna fungerar, att förstå EUP:s procedur och betydelsen av parlamentariska regler (se nedan), att uttrycka sig på engelska och/eller franska, att argumentera, att lyssna på varandra och respektera andras åsikter, och att förstå värdet av konsensus och kompromisser. För de medföljande lärarna anordnas under sessionen ett eget program som syftar till att dels utgöra en värdefull kompetensutveckling, dels ge möjlighet till att knyta kontakter med kollegor runtom i. Programmet ser också till att förse lärarna med idéer som de kan använda sig av i sin undervisning. Det kan handla om att till exempel utveckla projekt skolor emellan. Under sessionens tredje dag deltar lärarna som åhörare under sessionens generalförsamling där de får bevittna hur deras elever har utvecklats under sessionen. Den medföljande läraren är ansvarig för sina elever under sessionen och skall finnas till hands för dessa om de behöver hjälp. Samtidigt är det viktigt att notera att EUP syftar till att forma ungdomar till att 6

7 bli mer autonoma och att de skall lära sig att ta egna initiativ. Den medföljande läraren skall därför hjälpa eleverna, men inte utföra arbetet i stället för dem. Läraren är EUP:s kontaktperson och kommunikationslänk mellan organisatörer och delegation innan sessionen Uppträdande Delegationens attityd Förmågan att arbeta i grupp är grundläggande inom EUP. Eleverna skall lära sig att lyssna på varandra, respektera andras åsikter, finna kompromisser och så vidare. Eleverna skall forma ett bra lag tillsammans; delegationens sammanhållning är betydelsefull. Samtidigt skall varje elev tillåtas att synas. Inom delegationen skall alla involveras och inte endast en eller två drivande elever. Under såväl den nationella som den internationella sessionen är eleverna i delegationen utspridda i olika utskott bestående av elever från andra delegationer. Under större delen av tiden kommer eleverna att arbeta med andra personer än de i den egna delegationen. Vid internationella sessioner är engelska det vanligast förekommande språket. Debattanda Diskussionerna i utskottsarbetet och debatterna i generalförsamlingen handlar inte om att systematiskt framföra negativ kritik gentemot andra, utan om en konstruktiv diskussion som hålls i en anda av tolerans, respekt och hövlighet trots avvikande åsikter. I generalförsamlingen skall varje inlägg vara välargumenterat och bidra till att föra debatten framåt. Det är viktigt att visa spontanitet när frågor besvaras eller åsikter bemöts. EUP lägger ned tonvikt på att diskussionerna är konstruktiva och kreativa. EUP skall ge eleverna möjlighet att uttrycka sina egna åsikter. Därför tillråds eleverna att inte fastna i tekniska detaljer eller att begränsa sig till vad som redan har gjorts inom ett visst område. EUP-andan Den så kallade EUP-andan (eng. the EYP spirit, fr. l esprit du PEJ) tillför en ytterligare dimension till EUP. Det är denna anda som visar vad som är än mer betydelsefullt än det faktiska arbete som utförs. EUP handlar inte om elitism den bästa delegationen är i stället den som är öppen och motiverad, har en god laganda samt visar tolerans och respekt utöver den kunskap som delegationen redan besitter. EUP-andan är en anda där varje person accepteras såsom han eller hon är, där varje person träffar och talar med andra, utan något annat motiv än att vilja lära känna nya människor och upptäcka nya horisonter. Trots att det hålls en uttagning syftar den nationella sessionen till att skapa ett oförglömligt möte där nya vänskapsband knyts Uttagningskriterier EUP söker en delegation som kan representera på bästa sätt vid en internationell session, som visar en attityd av öppenhet och vilja att lära mer från andra samt är redo att bidra till den atmosfär som kännetecknar EUP och dess verksamhet. 7

8 Bedömningskriterierna nedan (utan inbördes rangordning) utgör grunden för juryns bedömning av delegationerna vid den nationella sessionen och på så vis uttagningen av de skolor som får representera vid internationella sessioner. Kunskap: Delegaterna skall visa kunskap om de olika utskottsämnena, och i synnerhet sitt eget utskottsämne, men även allmän kunskap om Europa och särskilt EU. Motivation och stämning: Delegaterna skall visa motivation, lagkänsla och dynamism under sessionen. Det är också viktigt att ha en positiv inställning gentemot andra. Delegationens sammanhållning är betydelsefull liksom att alla involveras i delegationen. Öppenhet och kreativitet: Delegaterna skall vara öppna och intresserade av att vilja lära sig mera. De skall kunna ta emot och diskutera andras idéer på ett balanserat och moget sätt. Dessutom uppmuntras inlägg som är kreativa och som bidrar med nyskapande lösningar. Kommunikationsfärdigheter: Delegaterna skall aktivt delta i diskussioner och i debatter genom att både tala och lyssna. Samarbetsförmåga: Delegaterna skall visa en förmåga att under sessionen arbeta med andra delegater, men också med sessionens utskottsordförande och organisatörer. Lagarbete både inom utskotten och delegationerna är betydelsefullt. Delegaterna skall därutöver kunna uttrycka sig muntligt på något av de två officiella språken (engelska och franska) inom EUP, vilka är de enda tillåtna arbetsspråken under sessionen. Även om de inte bemästrar båda språken är det viktigt att visa en respekt för användningen av båda och en förmåga att hantera situationer där inte allt innehåll förstås. Det bör vidare noteras att EUP uttar skolor och inte individuella delegater, och att det på så vis är viktigt att delegationerna inte endast består av starka individer utan också formar ett bra lag tillsammans Förberedelser De olika utskottsämnena kan verka komplexa, men de tillåter en kvalitetsgaranti för arbetet i de olika utskotten, debatterna i generalförsamlingen och de resolutioner som skrivs. Ytterst handlar det om att garantera den akademiska nivån och värdet av EUP som en pedagogisk upplevelse för de deltagande eleverna. Det är viktigt att notera att EUP uppmuntrar elever till självständigt tänkande. Varje elevs personliga åsikter räknas och inte en upprepning av vad som tidigare har sagts. Fastän det är absolut nödvändigt att informera sig om tidigare åtgärder inom varje ämne, är det viktigt att frigöra sig för att kunna hitta nya och kreativa lösningar. För att sessionen skall bli framgångsrik för samtliga inblandade och en värdefull pedagogisk upplevelse för eleverna krävs att de förbereder sig noggrant. Detta är viktigt också för elevernas eget självförtroende. Eleverna bör ha en översiktlig kunskap om samtliga utskottsämnen, men specialkunskap inom sitt eget utskotts. Därutöver bör eleverna ha en allmän kunskap om Europa, men särskilt om EU och dess institutioner inklusive EU:s beslutsfattande. En länksamling till olika informationskällor på Internet kommer att skickas ut till skolorna. Förutom 8

9 Internet uppmanas eleverna också att söka information genom att: läsa såväl internationella som nationella tidningar, använda skolbibliotek och kommunbibliotek, konsultera rapporter, broschyrer och andra dokument från till exempel Europa Direkt, Europa Direct, och liknande informationskontor om EU, kontakta Europaparlamentets och/eller Europeiska kommissionens kontor i (se länksamling), bjuda in en informatör, lärare, europaparlamentariker till er skola. För att underlätta kommunikationen på engelska och franska under såväl utskottsarbete som generalförsamling kan det vara en idé vara att göra en liten ordlista för de olika utskottsämnena. Eleverna uppmuntras att medta sitt informationsmaterial till sessionen, vilket kan behövas under utskottsarbetet. Likaså är lexikon tillåtna. För mer information om förberedelser, se separata dokument. 2.2 Sessionen Under den största delen av sessionen kommer eleverna att arbeta i olika utskott som består av en representant från varje gymnasieskola. Den nationella sessionen ges en internationell prägel dels genom att arbetsspråken är engelska och franska, dels genom att utländska gäster inbjuds till att delta som utskottsordförande, juryledamöter och så vidare Funktionärer Under sessionen kommer ett antal andra personer än elever och lärare att delta i rollen av olika funktionärer. Presidenten (en. president, fr. président) Presidenten är den person har ansvar för sessionens genomförande. Det är en tidigare delegat (alumnus) med omfattande erfarenhet av EUP i olika roller. Presidenten har till uppgift att leda alla aktiviteter under sessionen och i synnerhet generalförsamlingen. Presidiet (en. board, fr. bureau) Under generalförsamlingen leder presidenten de olika debatterna, omröstningsförfarandena och ser till att den parlamentariska proceduren respekteras. Under generalförsamlingen har presidenten hjälp av två vicepresidenter, vilka har varit utskottsordförande tidigare under sessionen. Presidiet bestämmer i vilken ordning resolutionerna skall debatteras och ansvarar för att göra en dagordning samt se till att dess tider följs under generalförsamlingen. Utskottsordförande (en. chairperson, fr. président de commission) Utskottsordförandena är ansvariga för de olika utskotten och leder sina utskott genom sessionen teambuilding, utskottsarbete och generalförsamling. I stället för att tala om vad delegaterna skall göra 9

10 så visar de i stället olika sätt som de kan göra det på. Vid de svenska nationella sessionerna finns åtta utskottsordförande. Organisatörer Organisatörer är svenska före detta delegater som under sessionen arbetar för att delegaterna skall ha trevligt och få en värdefull upplevelse. Vid varje session finns ett antal organisatörer som ansvarar för olika aktiviteter och som finns redo att svara på frågor och lösa eventuella problem som uppstår. Juryn Juryn ansvarar för uttagningen av svenska delegationer till EUP:s internationella sessioner. Den består av ett jämnt antal ledamöter och en ordförande, vilka utses av EUP s styrelse. Juryns sammansättning är helt oberoende från de deltagande skolorna. Juryn är ansvarig för att tillämpa och implementera de av EUP fastställda bedömningskriterierna Resolutionen En resolution (en. resolution, fr. résolution) är den text som är frukten av utskottsarbetet. Den samlar reflektionerna från alla ledamöter i utskottet på det ämne som man har behandlat. I resolutionen bör hänsyn tas till de åtgärder som redan har vidtagits eller som implementeras för närvarande, men den skall också spegla kreativitet och nytänkande. En resolution består av en enda mening där de olika elementen separeras genom kommatecken och semikolon. Meningen inleds med Europeiska ungdomsparlamentet (en. The European Youth Parliament Sweden, fr. Le Parlement Européen des Jeunes Suède). Resolutionen är indelad i två sektioner: inledningsparagrafer (eng. introductory clauses, fr. clauses d introduction) indikeras med en bokstav (A, B, C, ) och inleds med ett särskilt verb (se bilaga). Dessa paragrafer syftar till att ange ämnets problematik, möjligheter och begränsningar, en lägesbeskrivning och en utvärdering av det som redan görs inom området. handlingsparagrafer (en. operative clauses, fr. clauses d action) indikeras med en siffra (1, 2, 3, ) och inleds också med ett särskilt verb (se bilaga). Det är i dessa paragrafer som anges vilka åtgärder som önskas att utföras. Resolutionen skrivs på engelska eller franska och är cirka en sida i omfattning. För en lista med inledningsord som används i en resolution samt exempel på resolutioner, se bilagor. 2.3 Programmet Programmet för en nationell session följer principerna för en internationell session och vilar på de tre pelarna teambuilding, utskottsarbete och generalförsamling. Denna utformning ger karaktären av en liten internationell session. Invigningsceremoni Invigningsceremonin är den officiella invigningen av sessionen. Under den nationella sessionens invig- 10

11 ningsceremoni ges en välkomsthälsning till deltagarna och anföranden framförs av olika inbjudna gäster såsom till exempel politiker med europaanknytning. Efter invigningsceremonin hålls en anslutande lunch. Teambuilding Under den första dagen av sessionen efter invigningsceremonin kommer teambuilding att hållas i de olika utskotten. De olika delegationerna kommer att splittras och ungdomarna placeras i nya konstellationer sina utskott med ungdomar de inte känner sedan tidigare. Teambuilding är en väl beprövad och erkänd metod för att skapa förtroende, vänskap och en väl fungerande grupp. Syftet med teambuilding är bland annat att bryta isen mellan deltagarna och låta dem lära känna varandra. Teambuilding är tänkt att hjälpa individen att belysa sin roll i utskottet och på vilket sätt den egna attityden bidrar till utskottets framgångar. Det är tänkt att aktivera deltagaren, få honom eller henne att ta steget till att bli en aktiv deltagare som reflekterar över sin egen och utskottets insats. Teambuilding skall se till att elever från olika skolor lär känna varandra och lägga en god grund för arbetsförhållandena under utskottsarbetet. Delegaterna lär sig att respektera och lyssna på varandra trots avvikande mening. På så vis är en positiv och skolöverskridande stämning tänkt att skapas under sessionen. Övningarna hålls såväl utomhus som inomhus och består av diverse kommunikations- och problemlösningsövningar som alla kan delta i oavsett fysiska förutsättningar. Teambuilding leds av varje utskottsordförande. Utskottsarbete (en. Committee Work, fr. Travail en commission) Deltagarna kommer att diskutera sina ämnen i sina utskott under ledning av utskottsordförandena. Utskottsordföranden är ansvarig för att leda diskussionerna i utskottet och organisera dem. Dennes uppgift är att driva på arbetet, agera problemlösare, lätta upp eventuella meningsskiljaktigheter, bidra till en god stämning, hindra utdragna diskussioner, bryta eventuella dödlägen etc. Utskottsordföranden ser dels till att alla ledamöter får uttrycka sig och att resolutionen reflekterar allas idéer, dels att utskottet gör framsteg, men är neutral och objektiv i sin roll. Istället för att berätta för delegaterna vad de skall göra, så visar utskottsordförande dem istället olika metoder för hur man kan genomföra det och i synnerhet hur man kan göra det på ett bra sätt. Det handlar framför allt om att visa utskottet att det vinner kraft och styrka genom att kämpa och inte genom att någon visar dem den enkla vägen ut. Under diskussionerna presenterar delegaterna sina åsikter för varandra, söker stöd och kompromissar för att komma fram till en gemensam lösning som alla kan ställa sig bakom. Tonvikt läggs på att utveckla konsensus och att lösningar hittas i förståelse och goda argument. Under diskussionerna förs anteckningar på vad man kommit överens om och i slutfasen av utskottsarbetet sammanfattas dessa och skrivs samman till en resolution från utskottet på den fråga man har arbetat med. Generalförsamling (en. General Assembly, fr. Assemblée générale) Generalförsamlingen förenar samtliga deltagare den tredje och sista dagen av sessionen. Under söndagsmorgonen invigs generalförsamlingen med ett tal från gäster. Därefter behandlas de olika utskot- 11

12 tens resolutioner enligt en dagordning fastställd av presidiet. Generalförsamlingen följer i stort gängse parlamentarisk procedur (se bilaga). En genomgång sker dock av utskottsordförandena under sessionen för att reda ut eventuella oklarheter. Dessutom sitter de tillsammans med sina utskott under generalförsamlingen och hjälper dem genom proceduren. Generalförsamlingen avslutas med sessionens avslutningsceremoni. 12

13 Bilaga 1: Inledningsord i en resolution Introductory clauses Affirming Alarmed by Approving Aware of Believing Bearing in mind Confident Contemplating Convinced Declaring Deeply concerned Deeply conscious Deeply convinced Deeply disturbed Deeply regretting Desiring Emphasising Expecting Expressing its appreciation Expressing its satisfaction Fulfilling Fully alarmed Fully aware Fully believing Further noting Further recalling Guided by Having adopted Having considered Having examined Having heard Having received Having studied Keeping in mind Noting with regret Noting with satisfaction Noting with deep concern Noting with approval Observing Realising Reaffirming Recalling Recognising Referring to Seeking Taking into account Taking into consideration Taking note of Viewing with appreciation Welcoming Clauses d introduction Affirmant que Alarmé par Sachant que Croyant que Déclarant que Profondément concerné par Tout a fait conscient Tout a fait convaincu Profondément troublé Regrettant vivement Desirant Insistant sur Pensant que Exprimant son accord Exprimant sa compréhension Etant tout à fait au courant que Etant profondément alarmé Guidé par Ayant adopté Ayant considéré Ayant examiné Ayant étudie Ayant reçu Ayant entendu Se souvenant de Remarquant avec plaisir Remarquant avec regret Observant que Réalisant que Reconnaissant que Prenant en considération que Tenant compte de 13

14 Operative clauses Accepts Affirms Approves Authorises Calls Calls for Calls upon Condemns Congratulates Confirms Considers Declares accordingly Deplores Draws attention to Designates Emphasises Encourages Endorses Expresses its appreciation Expresses its hope Further invites Further proclaims Further recommends Further reminds Further resolves Further requests Has resolved to Notes Proclaims Reaffirms Recommends Regrets Solemnly confirms Strongly condemns Supports Trusts Takes note of Transmits Urges Clauses d action Accepte Affirme Autorise Appelle Fait appel à Condamne Félicite Confirme Considère Déclare d un commun accord Déplore Attire l attention sur Désigne Insiste sur Exprime son appréciation Incite à Remarque A résolu Regrette Fait confiance Transmet Prend note Demande Soutient 14

15 Bilaga 2: Debattfraser på engelska Giving your opinion and point of view As I see it,... In my view/opinion From my point of view... (Personally) I believe, I feel... I have to add, I have to say It seems to me that... As far as I am concerned... I d just like to say... If you ask me... I m convinced that... I consider... Expressing probability..will/may/might/could well... I expect (that)... It s (quite) possible, probable likely, not unlikely... Maybe/perhaps/probably... It looks, seems quite possible that... I should not be surprised if... It looks like/as if... I think you can be sure that... You can be sure... There is a good chance (of)... I bet/assume/reckon/believe... Surely... I think there is every possibility that.. We/One can t rule out/exclude the possibility... There is always/certainly the possibility (of)... It is more than likely/probable that is/are bound to... Expressing improbability/doubts I d be surprised (if)... I don t expect... I all probability, (just) won t/can t... I does not look as though... There is no way... I can not believe It is not reasonable/sensible to expect/assume that... It would not be sensible/wise to expect/assume... I m not really/too sure... There s some doubt on my mind about/concerning... I m not at all convinced that/about... It s not at all certain that... There s (surely) still an element of doubt about... Asking for a person s point of view What do you feel about...? What about...? How is the situation in your country? I think..., what do you think? How would you react to/if...?... wouldn t you say?..., don t you think so? Don t you think...? Taking up a person s point of view reacting to it I absolutely agree with, that... I agree with... to a certain extent. Do you really think...? Is/Isn t it possible that...? On the other hand... Seen from another angle... Look at think point of view... Well, I think of it this way... But look at it like this... If you see it in another light... There are other things to consider too, for example/for instance... I wonder if you have taken everything into account/ consideration, for example... Let s look at the whole picture... 15

16 I respect your opinion/view, however may I suggest that... During GA delegates might raise the point... Taking up a person s point of view and criticising it Do you mean to say that...? You re absolutely sure/quite sure about...? Perhaps I misunderstood, but are you absolutely sure/ quite sure about...? Forgive me, but are you absolutely sure/quite sure about...? Let me verify...? Are you certain about that...? To be quite/perfectly frank/honest... With all my due respect... If I may say so... Giving reasons You see... Let me explain... But the point is... Well, the thing is,... It s like this... As far as I know... After my research... Look at this case... As I see it this is right/justified due to the following reasons... I believe... is right/justified in saying/suggesting that... Expressing conviction Agreeing I am fairly/quite/absolutely sure/certain... Absolutely certain/positive. True enough. That s quite true/right. That s just what I was thinking. How true. I absolutely/entirely agree... Too true. Exactly/definitely/absolutely/quite... Well, this is it/that s it... That s exactly my own view. I agree entirely. I don t think anyone could agree (with)... I ve no doubt about... I don t think there can be any doubt that... /about... There is not doubt in my mind that... / about... There can t be any doubt that.../ about must have... Surely not, I mean... Personally I tend to agree with... Partially agreeing I see your point, but/still... I see what you mean but/still... There is a lot in what you say, but... I couldn t agree more, but... That s one way of looking at it, but... That s all very well, but... I take your point, maybe we should consider... Disagreeing As a matter of fact... I m not at all sire that... Actually, I think... That s not the way I see it... I can t help thinking... But isn t it more a matter /question of...? But doesn t it have more to do with...? I just can t say that I share your view of...? I see things rather differently myself... let me explain... Giving an example (Take)... for instance/for example... such as/like... Look at... Let me take an example... To illustrate this point, compare... What I mean... Let us look at... An example of this would be... 16

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

Främlingsfienden inom oss

Främlingsfienden inom oss Främlingsfienden inom oss Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Stockholm 2012 SOU 2012:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Vad är CISV? Information för föräldrar

Vad är CISV? Information för föräldrar Vad är CISV? Information för föräldrar Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s.

H ankeiten. Utlandspraktik i London. Det nya studiekortet. Svenska Handelshögskolans Studentkår. - alternativ till utbytesstudier, s. 03/2013 H ankeiten Svenska Handelshögskolans Studentkår Utlandspraktik i London - alternativ till utbytesstudier, s. 24 Det nya studiekortet - Hur påverkar det dig? s. 30 HankenES - Inspirerar och sprider

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability

Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Hållbar utveckling i det utvidgade globala rummet förutsättningar för ungdomars kunskapsbildning och Education for Sustainability Birgitta Nordén International Institute for Industrial Environmental Economics

Läs mer

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering

Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildning 2013 språk, kultur, didaktik, internationalisering Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Formgivning och produktion Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering,

Läs mer

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information om projektet Vems säkerhet?... 3 Temaarbete i projektet Vems säkerhet?... 3 Förslag på upplägg:... 3 Inläsning:... 3 Klassrumsövningar:... 3 Intervjuer:...

Läs mer

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från enseminarieserie 1 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från en seminarieserie 2002 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Frivilligorganisationernas

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R

internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv på högskolans examensordning Högskoleverkets rapportserie 2001:10 R & internationell jämförbarhet nationell styrning aktuella perspektiv

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Power Shift Sverige 2014

Power Shift Sverige 2014 Power Shift Sverige 2014 1 Innehåll Syfte... 5 Bakgrund... 5 Power Shift 2014 vägen fram... 6 Organisation... 6 Samarbeten... 8 Kommunikation... 8 Power Shift 2014 konferensen... 9 Umeå Universitet och

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

En omtolkad kultursatsning

En omtolkad kultursatsning En omtolkad kultursatsning Museerna och Skapande skola Fornvårdaren 36 1 Denna publikation ingår i ett projekt som finansierats av Projektet Skolan och museerna genomfördes 2011 2014 och finansierades

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson

Det goda lånet. En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren. Julia Knutsson Det goda lånet En tillämpad kulturanalytisk studie av idén om det goda lånet och den goda låntagaren Julia Knutsson Master of Applied Cultural Analysis Institutionen för kulturvetenskaper TKAM02 Våren

Läs mer

Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida

Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida Svängdörr i staten en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida Eva Lindström Niklas Bruun Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2012:1 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer