Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. EUP-handbok. för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. EUP-handbok. för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session"

Transkript

1 EUP-handbok för gymnasieskolor inför deltagande i en nationell session Senast uppdaterad i september

2 Förord EUP en unik möjlighet för elever och lärare! Flera av världens största bedrifter, tankar och handlingar har genomförts av unga människor. En ung general utvidgade sitt imperium från Makedonien till andra sidan jorden, en ung italiensk upptäckare upptäckte Amerika och en ung kvinna återtog Frankrikes territorium. Dessa unga människor förändrade världen och det kan unga människor i dag också göra om de ges möjligheten. För det som ligger till grund för alla stora bedrifter är möjligheter, möjligheter att öppet och fördomsfritt uttrycka sina åsikter och låta sig inspireras av andra. Problemet ligger ofta i att ungdomar antingen inte hittar ett enkelt sätt att kanalisera sitt intresse, eller så är alternativen inte tillräckligt lockande. Många alternativ sker i form av rollspel som inte ger utrymme för individens åsikter och inneboende storhet. Det är därför EUP:s koncept är så tilltalande. I EUP upplever ungdomar att politik inte längre är något som upplevs som tråkigt utan som en möjlighet att påverka och förändra sin omvärld. Vi eftersträvar att väcka en inre debatt som uttrycker sig genom att fler svenska ungdomar engagerar sig och intresserar sig för sin omvärld och Europa. För lärarnas del erbjuder EUP en utmärkt fortbildning och kompetensutveckling samt givetvis möjlighet att få träffa kollegor från hela. Lärarprogrammet erbjuder vanligtvis studiebesök, seminarier, workshops samt kulturella och sociala aktiviteter. Det är vår förhoppning att deltagande i EUP:s nationella session skall ge en pedagogisk upplevelse, värdefulla kunskaper och erfarenhet samt skapa intresse för Europa och europeiska frågor. Det framtida Europa och behöver välinformerade och insatta ungdomar. Ylva ERSVIK Ordförande EUP s styrelse tillsammans med Margot WALLSTRÖM, vice ordförande i Europeiska kommissionen, och Cecilia MALMSTRÖM, EU-minister, i januari

3 Innehållsförteckning Förord Presentation av EUP Internationell verksamhet Organisation Sessioner Nationell verksamhet Bakgrund Organisation Den nationella sessionen... 6 Bilagor 2.1 Delegationen Sammansättning Uppträdande Uttagningskriterier Förberedelser Sessionen Funktionärer Resolutionen Programmet Bilaga 1. Inledningsord i en resolution (engelska och franska) Bilaga 2. Debattfraser på engelska Bilaga 3. Debattfraser på franska Bilaga 4. Exempel på resolution på engelska Bilaga 5. Exempel på resolution på franska

4 1. Presentation av EUP 1.1 Internationell verksamhet Organisation EUP bildades 1987 i Fontainebleau, Frankrike, för att ge gymnasieungdomar i Europa tillfälle att mötas och diskutera gemensamma aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa oberoende av gränser, religiös bekännelse och partipolitisk tillhörighet. Genom arbetet i EUP får de också en inblick i den parlamentariska proceduren inom EU. Ett av EUP:s huvudsyften är att tillföra en europeisk dimension inom undervisningen. På nationell nivå representeras EUP genom ett antal nationalkommittéer, vilka bland annat ansvarar för att utse delegater till de internationella sessionerna genom en nationell uttagningsprocess. EUP har i dag nationalkommittéer i över trettio europeiska länder och den svenska grenen av EUP etablerades i början av 1990-talet. EUP stöds av de europeiska institutionerna och är sedan 2004 en del av den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Heinz-Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa med säte i Berlin, Tyskland. Stiftelsens ordförande är André SCHMITZ-SCHWARZKOPF, statssekreterare och chef för Berlins senatskansli. EYPEJ står under beskyddarskap av bland andra Europaparlamentets talman Hans-Gert PÖTTERING och Europarådets generalsekreterare Terry DAVIS Sessioner EUP håller tre nio dagar långa internationella sessioner årligen vilka förläggs till olika städer runtom i Europa och ofta i värdlandets parlamentsbyggnad. Genom åren har sessionerna varit förlagda bland annat till den svenska riksdagen, det schweiziska Bundeshaus, den italienska senaten och Europaparlamentet i Strasbourg och Bryssel. Vid varje internationell session ges cirka 250 elever och ett trettiotal lärare från europeiska länder möjligheten att träffas och utbyta idéer samt utveckla en förståelse för varandra. Våren 1991 fick för första gången skicka observatörer till en av EUP:s internationella sessioner, som då ägde rum i Frankfurt-am-Main, Tyskland. Svenska gymnasieelever har därefter deltagit i EUP:s internationella sessioner i Prag, Oxford, Budapest, Berlin, Holstebro, Göteborg, Milano, Helsingfors, Nicosia, Thessaloniki, Edinburgh, Granada, Wien, Rom, Weimar, Aten, Oxford, Stockholm, Porto, Riga, Turin, Tallinn, Durham, Stavanger, Bari, Paris, Kijev, Potsdam, Dublin och Prag. Den närmast kommande internationella sessionen som EUP anordnar hålls i Rennes, Frankrike (hösten 2008). Två gånger tidigare har stått värd för internationella sessioner vilka EUP har organiserat; 1995 i Göteborg och i Stockholm 2001 under s ordförandeskap i EU under be- 4

5 skydd av bland andra HKH Kronprinsessan Victoria, som också invigde sessionen i Blå hallen, Stockholms stadshus. EUP kommer återigen att stå värd för en internationell session våren 2009 inför s ordförandeskap i EU. 1.2 Nationell verksamhet Bakgrund EUP utgör EUP:s nationella representation i. Föreningen EUP bildades 2005 genom en sammanslagning av den förutvarande nationalkommittén och alumniföreningen. Nationalkommittén bildades 1994 på initiativ av Marianne MOLANDER-BEYER, före detta lärare vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, för närvarande lektor vid Göteborgs universitet, och Bengt TÖRNQVIST, före detta rektor vid Angeredsgymnasiet i Göteborg. Alumniföreningen bildades 2003 på initiativ av Fredrick LEE-OHLSSON, alumnus och dåvarande ledamot i nationalkommittén. Båda upplöstes 2005 för att bana vägen för sammanslagningen till EUP. EUP arbetar för att sprida EUP:s idéer ett intresse för Europa och interkulturellt utbyte på nationell nivå. EUP ansvarar därutöver för uttagning av svenska delegater till internationella sessioner. EUP:s verksamhet har genom åren erhållit bidrag av bland annat Skolverket ( ), Myndigheten för skolutveckling (MSU) och Ungdomsstyrelsen ( ). Olika projekt har bland annat erhållit bidrag från den statliga (nu nedlagda) Kommittén för EU-debatt (före detta EU2004- kommittén), Göteborgs stad, Umeå kommun samt privata aktörer och företag. Verksamheten vilar helt på frivilligarbete av ungdomar och vuxna som en gång har deltagit i EUP och fascinerats av dess verksamhet Organisation EUP är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Göteborg. Föreningen önskar tillföra en europeisk dimension i den svenska undervisningen genom att ge elever och lärare i gymnasieskolan möjlighet att delta i någon av EUP organiserad aktivitet. Det handlar om att intressera elever för aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa och uppmuntra lärare att ta upp europeiska frågor i sin undervisning. EUP önskar också genom sin verksamhet uppmuntra svenska ungdomar att tänka europeiskt och på så vis bidra till att det europeiska medborgarskapet ges ett innehåll. Verksamheten skall därför ge kunskap om den demokratiska processens principer och uppmuntra ungdomar till att ta personliga initiativ och engagera sig i samhället. EUP har också till uppgift att utse de svenska gymnasieskolor som skall representera vid EUP:s internationella sessioner. Föreningen strävar således att göra EUP:s verksamhet känd i och intressera svenska elever och lärare på gymnasienivå att delta i EUP. Föreningens styrelse består av tidigare elever och lärare som har gemensamt att de har deltagit i någon av EUP:s sessioner och fascinerats av dess verksamhet. 5

6 2. Den nationella sessionen 2.1 Delegationen Sammansättning Varje delegation består av fyra elever från årskurs 1 eller 2 i gymnasieskolan och en medföljande lärare. Ambassadören Varje delegation bör inom sig utse en ambassadör. Denne har till uppgift att under den nationella sessionen vara kontaktperson för organisatörerna då den medföljande läraren inte alltid finns närvarande. Om delegationen skulle utses till att delta i en internationell session får ambassadören en mer betydelsefull roll då dennes uppgifter blir: att representera sitt land vid officiella mottagningar, och att utgöra kommunikationslänken mellan delegationen och organisatörerna under sessionen. Det är därför önskvärt att ambassadören behärskar båda EUP:s officiella språk (engelska och franska). Därutöver bör ambassadören vara utåtriktad, känna sig bekväm att tala inför publik och ha en känsla för mänskliga relationer. Läraren Den medföljande läraren spelar en betydelsefull roll såväl innan som under den nationella sessionen. Innan sessionen är läraren ansvarig för att hjälpa eleverna i deras förberedelser. Läraren kan till exempel hjälpa sina elever: att samla in information om de olika utskottsämnena, att få en insikt i hur EU och de europeiska institutionerna fungerar, att förstå EUP:s procedur och betydelsen av parlamentariska regler (se nedan), att uttrycka sig på engelska och/eller franska, att argumentera, att lyssna på varandra och respektera andras åsikter, och att förstå värdet av konsensus och kompromisser. För de medföljande lärarna anordnas under sessionen ett eget program som syftar till att dels utgöra en värdefull kompetensutveckling, dels ge möjlighet till att knyta kontakter med kollegor runtom i. Programmet ser också till att förse lärarna med idéer som de kan använda sig av i sin undervisning. Det kan handla om att till exempel utveckla projekt skolor emellan. Under sessionens tredje dag deltar lärarna som åhörare under sessionens generalförsamling där de får bevittna hur deras elever har utvecklats under sessionen. Den medföljande läraren är ansvarig för sina elever under sessionen och skall finnas till hands för dessa om de behöver hjälp. Samtidigt är det viktigt att notera att EUP syftar till att forma ungdomar till att 6

7 bli mer autonoma och att de skall lära sig att ta egna initiativ. Den medföljande läraren skall därför hjälpa eleverna, men inte utföra arbetet i stället för dem. Läraren är EUP:s kontaktperson och kommunikationslänk mellan organisatörer och delegation innan sessionen Uppträdande Delegationens attityd Förmågan att arbeta i grupp är grundläggande inom EUP. Eleverna skall lära sig att lyssna på varandra, respektera andras åsikter, finna kompromisser och så vidare. Eleverna skall forma ett bra lag tillsammans; delegationens sammanhållning är betydelsefull. Samtidigt skall varje elev tillåtas att synas. Inom delegationen skall alla involveras och inte endast en eller två drivande elever. Under såväl den nationella som den internationella sessionen är eleverna i delegationen utspridda i olika utskott bestående av elever från andra delegationer. Under större delen av tiden kommer eleverna att arbeta med andra personer än de i den egna delegationen. Vid internationella sessioner är engelska det vanligast förekommande språket. Debattanda Diskussionerna i utskottsarbetet och debatterna i generalförsamlingen handlar inte om att systematiskt framföra negativ kritik gentemot andra, utan om en konstruktiv diskussion som hålls i en anda av tolerans, respekt och hövlighet trots avvikande åsikter. I generalförsamlingen skall varje inlägg vara välargumenterat och bidra till att föra debatten framåt. Det är viktigt att visa spontanitet när frågor besvaras eller åsikter bemöts. EUP lägger ned tonvikt på att diskussionerna är konstruktiva och kreativa. EUP skall ge eleverna möjlighet att uttrycka sina egna åsikter. Därför tillråds eleverna att inte fastna i tekniska detaljer eller att begränsa sig till vad som redan har gjorts inom ett visst område. EUP-andan Den så kallade EUP-andan (eng. the EYP spirit, fr. l esprit du PEJ) tillför en ytterligare dimension till EUP. Det är denna anda som visar vad som är än mer betydelsefullt än det faktiska arbete som utförs. EUP handlar inte om elitism den bästa delegationen är i stället den som är öppen och motiverad, har en god laganda samt visar tolerans och respekt utöver den kunskap som delegationen redan besitter. EUP-andan är en anda där varje person accepteras såsom han eller hon är, där varje person träffar och talar med andra, utan något annat motiv än att vilja lära känna nya människor och upptäcka nya horisonter. Trots att det hålls en uttagning syftar den nationella sessionen till att skapa ett oförglömligt möte där nya vänskapsband knyts Uttagningskriterier EUP söker en delegation som kan representera på bästa sätt vid en internationell session, som visar en attityd av öppenhet och vilja att lära mer från andra samt är redo att bidra till den atmosfär som kännetecknar EUP och dess verksamhet. 7

8 Bedömningskriterierna nedan (utan inbördes rangordning) utgör grunden för juryns bedömning av delegationerna vid den nationella sessionen och på så vis uttagningen av de skolor som får representera vid internationella sessioner. Kunskap: Delegaterna skall visa kunskap om de olika utskottsämnena, och i synnerhet sitt eget utskottsämne, men även allmän kunskap om Europa och särskilt EU. Motivation och stämning: Delegaterna skall visa motivation, lagkänsla och dynamism under sessionen. Det är också viktigt att ha en positiv inställning gentemot andra. Delegationens sammanhållning är betydelsefull liksom att alla involveras i delegationen. Öppenhet och kreativitet: Delegaterna skall vara öppna och intresserade av att vilja lära sig mera. De skall kunna ta emot och diskutera andras idéer på ett balanserat och moget sätt. Dessutom uppmuntras inlägg som är kreativa och som bidrar med nyskapande lösningar. Kommunikationsfärdigheter: Delegaterna skall aktivt delta i diskussioner och i debatter genom att både tala och lyssna. Samarbetsförmåga: Delegaterna skall visa en förmåga att under sessionen arbeta med andra delegater, men också med sessionens utskottsordförande och organisatörer. Lagarbete både inom utskotten och delegationerna är betydelsefullt. Delegaterna skall därutöver kunna uttrycka sig muntligt på något av de två officiella språken (engelska och franska) inom EUP, vilka är de enda tillåtna arbetsspråken under sessionen. Även om de inte bemästrar båda språken är det viktigt att visa en respekt för användningen av båda och en förmåga att hantera situationer där inte allt innehåll förstås. Det bör vidare noteras att EUP uttar skolor och inte individuella delegater, och att det på så vis är viktigt att delegationerna inte endast består av starka individer utan också formar ett bra lag tillsammans Förberedelser De olika utskottsämnena kan verka komplexa, men de tillåter en kvalitetsgaranti för arbetet i de olika utskotten, debatterna i generalförsamlingen och de resolutioner som skrivs. Ytterst handlar det om att garantera den akademiska nivån och värdet av EUP som en pedagogisk upplevelse för de deltagande eleverna. Det är viktigt att notera att EUP uppmuntrar elever till självständigt tänkande. Varje elevs personliga åsikter räknas och inte en upprepning av vad som tidigare har sagts. Fastän det är absolut nödvändigt att informera sig om tidigare åtgärder inom varje ämne, är det viktigt att frigöra sig för att kunna hitta nya och kreativa lösningar. För att sessionen skall bli framgångsrik för samtliga inblandade och en värdefull pedagogisk upplevelse för eleverna krävs att de förbereder sig noggrant. Detta är viktigt också för elevernas eget självförtroende. Eleverna bör ha en översiktlig kunskap om samtliga utskottsämnen, men specialkunskap inom sitt eget utskotts. Därutöver bör eleverna ha en allmän kunskap om Europa, men särskilt om EU och dess institutioner inklusive EU:s beslutsfattande. En länksamling till olika informationskällor på Internet kommer att skickas ut till skolorna. Förutom 8

9 Internet uppmanas eleverna också att söka information genom att: läsa såväl internationella som nationella tidningar, använda skolbibliotek och kommunbibliotek, konsultera rapporter, broschyrer och andra dokument från till exempel Europa Direkt, Europa Direct, och liknande informationskontor om EU, kontakta Europaparlamentets och/eller Europeiska kommissionens kontor i (se länksamling), bjuda in en informatör, lärare, europaparlamentariker till er skola. För att underlätta kommunikationen på engelska och franska under såväl utskottsarbete som generalförsamling kan det vara en idé vara att göra en liten ordlista för de olika utskottsämnena. Eleverna uppmuntras att medta sitt informationsmaterial till sessionen, vilket kan behövas under utskottsarbetet. Likaså är lexikon tillåtna. För mer information om förberedelser, se separata dokument. 2.2 Sessionen Under den största delen av sessionen kommer eleverna att arbeta i olika utskott som består av en representant från varje gymnasieskola. Den nationella sessionen ges en internationell prägel dels genom att arbetsspråken är engelska och franska, dels genom att utländska gäster inbjuds till att delta som utskottsordförande, juryledamöter och så vidare Funktionärer Under sessionen kommer ett antal andra personer än elever och lärare att delta i rollen av olika funktionärer. Presidenten (en. president, fr. président) Presidenten är den person har ansvar för sessionens genomförande. Det är en tidigare delegat (alumnus) med omfattande erfarenhet av EUP i olika roller. Presidenten har till uppgift att leda alla aktiviteter under sessionen och i synnerhet generalförsamlingen. Presidiet (en. board, fr. bureau) Under generalförsamlingen leder presidenten de olika debatterna, omröstningsförfarandena och ser till att den parlamentariska proceduren respekteras. Under generalförsamlingen har presidenten hjälp av två vicepresidenter, vilka har varit utskottsordförande tidigare under sessionen. Presidiet bestämmer i vilken ordning resolutionerna skall debatteras och ansvarar för att göra en dagordning samt se till att dess tider följs under generalförsamlingen. Utskottsordförande (en. chairperson, fr. président de commission) Utskottsordförandena är ansvariga för de olika utskotten och leder sina utskott genom sessionen teambuilding, utskottsarbete och generalförsamling. I stället för att tala om vad delegaterna skall göra 9

10 så visar de i stället olika sätt som de kan göra det på. Vid de svenska nationella sessionerna finns åtta utskottsordförande. Organisatörer Organisatörer är svenska före detta delegater som under sessionen arbetar för att delegaterna skall ha trevligt och få en värdefull upplevelse. Vid varje session finns ett antal organisatörer som ansvarar för olika aktiviteter och som finns redo att svara på frågor och lösa eventuella problem som uppstår. Juryn Juryn ansvarar för uttagningen av svenska delegationer till EUP:s internationella sessioner. Den består av ett jämnt antal ledamöter och en ordförande, vilka utses av EUP s styrelse. Juryns sammansättning är helt oberoende från de deltagande skolorna. Juryn är ansvarig för att tillämpa och implementera de av EUP fastställda bedömningskriterierna Resolutionen En resolution (en. resolution, fr. résolution) är den text som är frukten av utskottsarbetet. Den samlar reflektionerna från alla ledamöter i utskottet på det ämne som man har behandlat. I resolutionen bör hänsyn tas till de åtgärder som redan har vidtagits eller som implementeras för närvarande, men den skall också spegla kreativitet och nytänkande. En resolution består av en enda mening där de olika elementen separeras genom kommatecken och semikolon. Meningen inleds med Europeiska ungdomsparlamentet (en. The European Youth Parliament Sweden, fr. Le Parlement Européen des Jeunes Suède). Resolutionen är indelad i två sektioner: inledningsparagrafer (eng. introductory clauses, fr. clauses d introduction) indikeras med en bokstav (A, B, C, ) och inleds med ett särskilt verb (se bilaga). Dessa paragrafer syftar till att ange ämnets problematik, möjligheter och begränsningar, en lägesbeskrivning och en utvärdering av det som redan görs inom området. handlingsparagrafer (en. operative clauses, fr. clauses d action) indikeras med en siffra (1, 2, 3, ) och inleds också med ett särskilt verb (se bilaga). Det är i dessa paragrafer som anges vilka åtgärder som önskas att utföras. Resolutionen skrivs på engelska eller franska och är cirka en sida i omfattning. För en lista med inledningsord som används i en resolution samt exempel på resolutioner, se bilagor. 2.3 Programmet Programmet för en nationell session följer principerna för en internationell session och vilar på de tre pelarna teambuilding, utskottsarbete och generalförsamling. Denna utformning ger karaktären av en liten internationell session. Invigningsceremoni Invigningsceremonin är den officiella invigningen av sessionen. Under den nationella sessionens invig- 10

11 ningsceremoni ges en välkomsthälsning till deltagarna och anföranden framförs av olika inbjudna gäster såsom till exempel politiker med europaanknytning. Efter invigningsceremonin hålls en anslutande lunch. Teambuilding Under den första dagen av sessionen efter invigningsceremonin kommer teambuilding att hållas i de olika utskotten. De olika delegationerna kommer att splittras och ungdomarna placeras i nya konstellationer sina utskott med ungdomar de inte känner sedan tidigare. Teambuilding är en väl beprövad och erkänd metod för att skapa förtroende, vänskap och en väl fungerande grupp. Syftet med teambuilding är bland annat att bryta isen mellan deltagarna och låta dem lära känna varandra. Teambuilding är tänkt att hjälpa individen att belysa sin roll i utskottet och på vilket sätt den egna attityden bidrar till utskottets framgångar. Det är tänkt att aktivera deltagaren, få honom eller henne att ta steget till att bli en aktiv deltagare som reflekterar över sin egen och utskottets insats. Teambuilding skall se till att elever från olika skolor lär känna varandra och lägga en god grund för arbetsförhållandena under utskottsarbetet. Delegaterna lär sig att respektera och lyssna på varandra trots avvikande mening. På så vis är en positiv och skolöverskridande stämning tänkt att skapas under sessionen. Övningarna hålls såväl utomhus som inomhus och består av diverse kommunikations- och problemlösningsövningar som alla kan delta i oavsett fysiska förutsättningar. Teambuilding leds av varje utskottsordförande. Utskottsarbete (en. Committee Work, fr. Travail en commission) Deltagarna kommer att diskutera sina ämnen i sina utskott under ledning av utskottsordförandena. Utskottsordföranden är ansvarig för att leda diskussionerna i utskottet och organisera dem. Dennes uppgift är att driva på arbetet, agera problemlösare, lätta upp eventuella meningsskiljaktigheter, bidra till en god stämning, hindra utdragna diskussioner, bryta eventuella dödlägen etc. Utskottsordföranden ser dels till att alla ledamöter får uttrycka sig och att resolutionen reflekterar allas idéer, dels att utskottet gör framsteg, men är neutral och objektiv i sin roll. Istället för att berätta för delegaterna vad de skall göra, så visar utskottsordförande dem istället olika metoder för hur man kan genomföra det och i synnerhet hur man kan göra det på ett bra sätt. Det handlar framför allt om att visa utskottet att det vinner kraft och styrka genom att kämpa och inte genom att någon visar dem den enkla vägen ut. Under diskussionerna presenterar delegaterna sina åsikter för varandra, söker stöd och kompromissar för att komma fram till en gemensam lösning som alla kan ställa sig bakom. Tonvikt läggs på att utveckla konsensus och att lösningar hittas i förståelse och goda argument. Under diskussionerna förs anteckningar på vad man kommit överens om och i slutfasen av utskottsarbetet sammanfattas dessa och skrivs samman till en resolution från utskottet på den fråga man har arbetat med. Generalförsamling (en. General Assembly, fr. Assemblée générale) Generalförsamlingen förenar samtliga deltagare den tredje och sista dagen av sessionen. Under söndagsmorgonen invigs generalförsamlingen med ett tal från gäster. Därefter behandlas de olika utskot- 11

12 tens resolutioner enligt en dagordning fastställd av presidiet. Generalförsamlingen följer i stort gängse parlamentarisk procedur (se bilaga). En genomgång sker dock av utskottsordförandena under sessionen för att reda ut eventuella oklarheter. Dessutom sitter de tillsammans med sina utskott under generalförsamlingen och hjälper dem genom proceduren. Generalförsamlingen avslutas med sessionens avslutningsceremoni. 12

13 Bilaga 1: Inledningsord i en resolution Introductory clauses Affirming Alarmed by Approving Aware of Believing Bearing in mind Confident Contemplating Convinced Declaring Deeply concerned Deeply conscious Deeply convinced Deeply disturbed Deeply regretting Desiring Emphasising Expecting Expressing its appreciation Expressing its satisfaction Fulfilling Fully alarmed Fully aware Fully believing Further noting Further recalling Guided by Having adopted Having considered Having examined Having heard Having received Having studied Keeping in mind Noting with regret Noting with satisfaction Noting with deep concern Noting with approval Observing Realising Reaffirming Recalling Recognising Referring to Seeking Taking into account Taking into consideration Taking note of Viewing with appreciation Welcoming Clauses d introduction Affirmant que Alarmé par Sachant que Croyant que Déclarant que Profondément concerné par Tout a fait conscient Tout a fait convaincu Profondément troublé Regrettant vivement Desirant Insistant sur Pensant que Exprimant son accord Exprimant sa compréhension Etant tout à fait au courant que Etant profondément alarmé Guidé par Ayant adopté Ayant considéré Ayant examiné Ayant étudie Ayant reçu Ayant entendu Se souvenant de Remarquant avec plaisir Remarquant avec regret Observant que Réalisant que Reconnaissant que Prenant en considération que Tenant compte de 13

14 Operative clauses Accepts Affirms Approves Authorises Calls Calls for Calls upon Condemns Congratulates Confirms Considers Declares accordingly Deplores Draws attention to Designates Emphasises Encourages Endorses Expresses its appreciation Expresses its hope Further invites Further proclaims Further recommends Further reminds Further resolves Further requests Has resolved to Notes Proclaims Reaffirms Recommends Regrets Solemnly confirms Strongly condemns Supports Trusts Takes note of Transmits Urges Clauses d action Accepte Affirme Autorise Appelle Fait appel à Condamne Félicite Confirme Considère Déclare d un commun accord Déplore Attire l attention sur Désigne Insiste sur Exprime son appréciation Incite à Remarque A résolu Regrette Fait confiance Transmet Prend note Demande Soutient 14

15 Bilaga 2: Debattfraser på engelska Giving your opinion and point of view As I see it,... In my view/opinion From my point of view... (Personally) I believe, I feel... I have to add, I have to say It seems to me that... As far as I am concerned... I d just like to say... If you ask me... I m convinced that... I consider... Expressing probability..will/may/might/could well... I expect (that)... It s (quite) possible, probable likely, not unlikely... Maybe/perhaps/probably... It looks, seems quite possible that... I should not be surprised if... It looks like/as if... I think you can be sure that... You can be sure... There is a good chance (of)... I bet/assume/reckon/believe... Surely... I think there is every possibility that.. We/One can t rule out/exclude the possibility... There is always/certainly the possibility (of)... It is more than likely/probable that is/are bound to... Expressing improbability/doubts I d be surprised (if)... I don t expect... I all probability, (just) won t/can t... I does not look as though... There is no way... I can not believe It is not reasonable/sensible to expect/assume that... It would not be sensible/wise to expect/assume... I m not really/too sure... There s some doubt on my mind about/concerning... I m not at all convinced that/about... It s not at all certain that... There s (surely) still an element of doubt about... Asking for a person s point of view What do you feel about...? What about...? How is the situation in your country? I think..., what do you think? How would you react to/if...?... wouldn t you say?..., don t you think so? Don t you think...? Taking up a person s point of view reacting to it I absolutely agree with, that... I agree with... to a certain extent. Do you really think...? Is/Isn t it possible that...? On the other hand... Seen from another angle... Look at think point of view... Well, I think of it this way... But look at it like this... If you see it in another light... There are other things to consider too, for example/for instance... I wonder if you have taken everything into account/ consideration, for example... Let s look at the whole picture... 15

16 I respect your opinion/view, however may I suggest that... During GA delegates might raise the point... Taking up a person s point of view and criticising it Do you mean to say that...? You re absolutely sure/quite sure about...? Perhaps I misunderstood, but are you absolutely sure/ quite sure about...? Forgive me, but are you absolutely sure/quite sure about...? Let me verify...? Are you certain about that...? To be quite/perfectly frank/honest... With all my due respect... If I may say so... Giving reasons You see... Let me explain... But the point is... Well, the thing is,... It s like this... As far as I know... After my research... Look at this case... As I see it this is right/justified due to the following reasons... I believe... is right/justified in saying/suggesting that... Expressing conviction Agreeing I am fairly/quite/absolutely sure/certain... Absolutely certain/positive. True enough. That s quite true/right. That s just what I was thinking. How true. I absolutely/entirely agree... Too true. Exactly/definitely/absolutely/quite... Well, this is it/that s it... That s exactly my own view. I agree entirely. I don t think anyone could agree (with)... I ve no doubt about... I don t think there can be any doubt that... /about... There is not doubt in my mind that... / about... There can t be any doubt that.../ about must have... Surely not, I mean... Personally I tend to agree with... Partially agreeing I see your point, but/still... I see what you mean but/still... There is a lot in what you say, but... I couldn t agree more, but... That s one way of looking at it, but... That s all very well, but... I take your point, maybe we should consider... Disagreeing As a matter of fact... I m not at all sire that... Actually, I think... That s not the way I see it... I can t help thinking... But isn t it more a matter /question of...? But doesn t it have more to do with...? I just can t say that I share your view of...? I see things rather differently myself... let me explain... Giving an example (Take)... for instance/for example... such as/like... Look at... Let me take an example... To illustrate this point, compare... What I mean... Let us look at... An example of this would be... 16

17 Bilaga 3: Debattfraser på franska Donner son avis Moi, personnellement je pense que... Si je peux exprimer mon avis personnel... Pour ma part, il me semble que... A mon avis... Je suis convaincu que... Je suis persuadé, certain, sûr que,... Telle est du moins ma conviction. Approuver J allais dire exactement la même chose. Je suis tout à fait d accord avec vous. C est justement ce que je voudrais dire. J avoue de ne pas bien comprendre... Je ne vois pas quel rapport peut-il y avoir entre... et... Je ne vois pas du tout pourquoi... Faire l objection/objecter Vous avez tout à fait raison de souligner/de rappeler/ d insister sur... mais comment expliquer... Si j ai bien compris vos paroles... Si j interprète bien vos propos... Mais dans ce cas (alors) comment expliquer... Je regrette de devoir rappeler que... ne suffit pas. S il est certain/vrai/exact que..., il faut tout même noter que... Souligner Si vous le permettez, je voudrais signaler, à ce propos que... J aimerais souligner à ce propos que... Au sujet de/quant à, j aurais quelque chose à souligner/préciser En ce qui concerne..., j aimerais apporter une précision Un mot seulement pour rappeler que... Juste quelques remarques à propos de (au sujet de)... Demander une explication Je voudrais poser une question au sujet de... J aimerais avoir des précisions sur... Juste une question au sujet de (concernant, à propos de)... Une dernière question, si vous le permettez, à propos de... Vous avez dit que... cela signifie-t-il que...? Si je comprends bien, d après vous... Mais que voudriez vous dire par/qu entendez-vous par...? 17

18 Bilaga 4: Exempel på resolution på engelska Stockholm, February 2007 RESOLUTION BY THE COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS We can t exchange human rights for energy production. (Josep Borrell Fontelles, President of the European Parliament, on 23 October 2006) In the light of the EU s need for energy security and growing concerns over democracy, freedom of the press and human rights in Russia: what should be the basis of EU-Russia relations and how can a balance be found between common values and interests? Submitted by: Madara Bartule (LV), Marja Berkeleder (Dragonskolan), Christoffer Blades (Vallentuna gymnasium), Fredrik Cavalli-Björkman (Hersby gymnasium), Ursula Ilo (EE), Hannah Jerming- Havill (Katedralskolan), Karri Kattelus (FI), Sofie Månsson (Bergagymnasiet), Felix Schartner (Kungsholmens gymnasium), Emma Ståhl (Haganässkolan), Tone Sävström (S:t Petri skola), Mari Irem Müftüoglu (NO, Chairperson), Raj Gathani (UK, President) The European Youth Parliament Sweden, A. Welcomes positive economic and democratic development in Russia, B. Fully alarmed about human rights violations in Russia, particularly since most are not investigated, C. Convinced that trade partners violating human rights should be held to account, D. Disapproving of continued aggression in Chechnya from both the Russian and Chechen side, E. Emphasising the importance of the EU s involvement in the Chechen conflict, F. Recognising the fact that the freedom of speech and other human rights are important for democratic development, G. Deeply concerned by the EU s dependence on Russian energy imports, H. Fully aware of the unsustainability of fossil fuels as an energy source, I. Concerned that the national interests of Member States undermine the possibility of a Common Energy Policy (CEP); 1. Encourages official and financial support to Non Governmental Organisations (NGOs) working with Human Rights issues in Russia; 18

19 2. Urges for an EU Human Rights Council (EUHRC) to be established, with the purpose of identifying violations of the UN Universal Declaration of Human Rights; 3. Authorises the EUHRC to impose economic sanctions on trade partners that have been identified by the EUHRC as violators of human rights; 4. Invites Russia to allow EUHRC observers to access its borders in exchange for better trade conditions; 5. Calls for a peaceful disarmament of the Chechen rebels by unarmed EU personnel; 6. Demands that EU Member States help rebuild the civil infrastructure of Chechnya under the condition of a successful disarmament of Chechen rebels; 7. Promotes the availability of foreign and independent media for the citizens of Russia; 8. Encourages EU Member States to diversify their suppliers of crude-oil and natural gas; 9. Further encourages increasing efforts to develop and deploy alternative sources of energy; 10. Endorses the EU to form a binding CEP. The resolution was passed by the General Assembly following a vote of 52 votes cast in favour and 31 votes against with 3 abstentions. 19

20 Bilaga 5: Exempel på resolution på franska Stockholm, février 2007 RESOLUTION PAR LA COMMISSION DES LIBERTES CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES IN- TERIEURES «Ceux qui n aime pas la France, qu ils la quittent». (Nicolas Sarkozy, ministre français de l Intérieur, le 22 avril 2006) De l immigration à l intégration en Europe au regard de la montée des mouvements politiques de l extrême -droite : Quel modèle pour une société multiculturelle et multiethnique dans une Europe confrontée au racisme, à la xénophobie et à l intolérance? Soumise par : Bettina Annerstedt (Europaskolan), Julie Anne Gabrielsson (Kungsholmens gymnasium), Harry Granqvist (Malmö Borgarskola), Paul Georg Johansson (Göteborgs högre samskola), Ludvig Persson (Hersby gymnasium), Xavier Le Garrec (FR, Président de commission) Le Parlement Européen des Jeunes Suède, A. Rappelant la différence fondamentale entre : i) le modèle de société multiculturelle, incarné par le Royaume-Uni, qui inscrit la pluralité culturelle dans les institutions, ii) le modèle républicain, incarné par la France, qui est traditionnellement hostile à l expression publique de la différence, B. Attire l attention sur le fait que ces deux systèmes connaissent de sérieux problèmes et qu aucun des deux n est parfait, C. Insistant sur le fait que les religions ont une place très importante dans le débat démocratique des pays européens et que les préjugés religieux nourrissent les idées extrémistes, D. Tout à fait convaincu que l adhésion à la culture politique passe par un apprentissage participatif, E. Réalisant qu assurer la mixité sociale est essentielle pour parvenir à une meilleure intégration, F. Pensant que la façon dont sont pensés les programmes scolaires dans les Etats membres a un rôle important dans l intégration puisqu ils consacrent un apprentissage plus ou moins spécialisé, G. Etant profondément alarmé par les discriminations rencontrées par les étrangers dans leur recherche de travail au sein des Etats membres ; 20

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning. "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson

Bedömning av utländsk utbildning. Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Bedömning av utländsk utbildning "Yrkesutbildning för morgondagen Stockholm 2013-12-04 UllaKarin Sundqvist Nilsson Högskoleverket Verket för högskoleservice Myndigheten för yrkeshögskolan Ny avdelning

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Class 9B Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management

Class 9B Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management Class 9B Newsletter Engelska Skolan Norr Weeks 14-17 Teacher s name Mrs. Herrera, Mrs Tranquilli To Parents and students in 9b Please read the weekly news from Mr. Jesinkey and Mr. Tull on the school s

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng

FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Litteraturförteckning för FRA440: 1, franska inom det internationella ekonomprogrammet, 1-10 poäng Fastställd av s styrelse 2004-02-17, för att gälla fr VT04. Delkurs 1. Text och skriftlig språkfärdighet

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 2 Provdatum: 2006.12.01 Skrivtid:

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

EUP Sveriges 5:e nationella session under beskyddarskap av Utrikesminister Carl Bildt ORGANISATORISK INFORMATION

EUP Sveriges 5:e nationella session under beskyddarskap av Utrikesminister Carl Bildt ORGANISATORISK INFORMATION EUP Sveriges 5:e nationella session under beskyddarskap av Utrikesminister Carl Bildt ORGANISATORISK INFORMATION 2 Detta dokument innehåller all praktisk information inför EUP Sveriges V:e nationella session

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Anteckningar Alla barn har samma rättigheter

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras? Anaconda Société Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras? Viktiga ord lycée (m) fumer fumeur (m), fumeuse (f) non-fumeur (m)

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

ROTARY och FN. av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb

ROTARY och FN. av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb ROTARY och FN av PDG John Örtengren, Sollentuna-Tureberg rotaryklubb FN:s tillkomst Upphovet till FN var en fredskonferens som brittiska rotarianer anordnade i London 1942, dvs under det andra världskriget.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord

Hjälpa 6 personer. Kan jag hjälpa er med er hund? Je peux vous aider avec votre chien? D accord Hjälpa 6 personer Franska Aider Je peux vous aider? Voulez-vous traverser? C est gentil. Merci Bonne journée Je peux vous aider avec votre chien? Non, merci D accord L église Merci beaucoup Pardon monsieur,

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL

TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL A number of this manual are strongly recommends you read and download towa geller fx 400 till manual information noticed in this manual. TOWA GELLER FX 400 TILL MANUAL Looking

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2 Årsmötet 2015 2015-04-14 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Information från valberedningen Innehåll Styrelsens sammansättning 2 Valberedningen 6 Viktiga datum 7 Nominera och kandidera 7 Röstning 9 2(9)

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer