Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, , kl. 14:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välfärdsnämnden. Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2015-02-26, kl. 14:00-16.35"

Transkript

1 Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, , kl. 14: Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP) Sonny Rosén (FP) Wiveca Britzén (M) Johnny Hagman (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Petra Oddson (KD) Marie Wifralius (SD) Jenny Lindblom (S) tjänstgörande ersättare för Lars Carlsson (S) Malin Pamp (S) tjänstgörande ers. för Per-Henrik Bartholdsson (S) Övriga närvarande: Eva Thell-Svarén (EP Britt-Marie Nyh (DP) Lina Miremark (FP) Maija Rampe (M) Nils-Göran Gisslén (M) Dag Olofsson (M) Rasmus Waak Brunkestam (C) Erhard Tebus (KD) Johan Wifralius (SD) Per Pennegård, Bengt Wällstedt, RIKT, 24 Lena Tebring, stadsjurist, 24 Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook, Filip Andersson, Ekonomer, 25 Jonas Trulsson, 32 Tony Mufic, chef huvuduppdrag Kerstin Björkäng Wirehed, sekreterare 1

2 Utses att justera: Eva Hårdvall Wiveca Britzén Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare Kerstin Björkäng Wirehed BrittMarie Hansson Eva Hårdvall Wiveca Britzén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kansliet Lärande och Familj Underskrift Kerstin Björkäng Wirehed 2

3 Innehållsförteckning 23 Ärendelista 4 24 Information om avtal med Google för att nyttja tjänsten Google Apps för Education (GAFE) kl / Årsredovisning / Information från konferens i Linköping om utsatta EUmedborgare 2015/ Uppgift om beslutsattestanter och ersättare år / s representanter i kommunala handikapprådet 2015/ Enkätundersökning vid individ- och familjeomsorgen / Redovisning delegeringsbeslut 2015/ Anmälningar VFN 2015/ Övriga frågor 2015/ Val av tillfällig ordförande i gymnasieskolans programråd för samhälls- och humanistiska programmet 2015/2 15 3

4 VFN 23 Ärendelista På dagens sammanträde tillkommer ett ärende: Val av tillfällig ordförande för gymnasieskolans programråd för samhälls- och humanistiska programmet. Följande ärenden utgår: Punkt 4 och 5 4

5 VFN 24 Dnr VFN 2015/176 Information om avtal med Google för att nyttja tjänsten Google Apps för Education (GAFE) kl Den 19 juni 2014, 56, informerades dåvarande barn- och utbildningsnämnden om tjänsten Google Apps for Eduacation (GAFE) som är en molntjänst. Verktyget är mer lätthanterligt för elever och pedagoger att i realtid använda dokument tillsammans (formativ bedömning), jämfört med lärplattformen Fronter. Beslutet om att ingå avtal med Google togs av förvaltningschefen på delegation. Efter det att avtal ingåtts avvaktade förvaltningen att sätta igång då Datainspektionen hade synpunkter på en punkt i avtalstexten och att överprövning hade skett i andra kommuner. Google har ändrat i sin avtalstext och därmed ska Ängelholm sätta igång. Motsvarande dragning som detta fick utskottet på sitt möte den 5 mars Bengt Wällstedt, Per Pennegård redogör för själva tjänsten från Google och stadsjurist Lena Tebring redogör för den ändrade avtalsskrivningen. Ordföranden tackar för informationen. 5

6 VFN 25 Dnr VFN 2015/210 Årsredovisning 2014 Ärendebeskrivning Samtliga nämnder ska enligt ekonomiavdelningens anvisningar för bokslut, lämna in årsredovisning för år Underlaget innehåller beskrivning av nämndernas verksamhet under året, ekonomisk analys, framtiden, uppföljning av nämndmålen med analys utifrån övergripande perspektiv, viktiga händelser samt uppföljning av nämndens kvalitetsdeklarationer och uppdrag. Konstateras att delar av socialtjänstens verksamhet från år 2015 organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Utdrag ur utskottets protokoll den 5 mars 2015, 53 Förvaltningens skrivelse den 30 januari 2015 Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2014 Årsredovisning för socialnämnden 2014 Ekonomerna Weronice Rodin, Lars-Göran Nilsson, Patrik Krook och Filip Andersson redogör för ärendet. Utskottet beslöt vid sitt sammanträde den 5 mars 2015, 53, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till årsredovisning 2014, att godkänna socialförvaltningens förslag till årsredovisning 2014, samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: KS, ekonomerna 6

7 VFN 26 Dnr VFN 2015/45 Information från konferens i Linköping om utsatta EU-medborgare Arbetsutskottet uppdrog åt chefen för huvuduppdraget Lärande och Familj att åka på en nationell konferens i Linköping med rubriken - Vem tigger på våra gator - och vad gör vi? Konferensen anordnades av Stadsmissionen, Linköpings kommun, Hjärta till Hjärta och SKL. Åsa Regnér, ansvarig minister och samordnare inom regeringen för EU-medborgare, deltog på konferensen tillsammans med bland andra en nationell samordnare och Sveriges ambassadör i Rumänien. Tony informerar om att regeringen inte avser att ändra på regelverket utan satsar på dialog med medlemsländerna på regeringsnivå. Arbete ska göras med att utveckla Rumäniens förmåga att söka strukturfonder från EU. SKL önskar samordning inom landet. Kommunalråden inom Skåne Nordväst har gett socialcheferna/motsvarande i kommunerna i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att ta fram förhållningsätt så att kommunerna gör något så när lika i kommunerna. Linköpingsmodellen innebär att ingen ska sova under bar himmel vid kyla - eller svälta. Linköpings kommun redovisar att arbetet om EU-medborgarna gjort att det har gett ett mervärde för kommunen, det har inneburit ett stort engagemang från olika aktörer som gett kraft att på samma sätt arbeta med andra frågor. Vidare redovisas de juridiska aspekterna gällande EU-medborgare. Ordföranden tackar för informationen. 7

8 VFN 27 Dnr VFN 2015/201 Uppgift om beslutsattestanter och ersättare år 2015 Ärendebeskrivning Enligt Ängelholms kommuns attest- och utanordningsreglemente ska nämnd utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Beslut om vem som har rätt att attestera fakturor etc. inom huvuduppdraget för Lärarande och Familj har inte delegerats till förvaltningschef (chef huvuduppdrag). Det är därför välfärdsnämnden som utser vem som ska vara beslutsattestanter och ersättare till dessa. Beslutsunderlag Utdrag ur utskottets protokoll den 5 februari 2015, 54 Tjänsteskrivelse den 28 januari 2015 Uppgift om beslutsattenstanter och ersättare år 2015 Attest- och utanordningsreglemente Utskottet beslöt vid sitt sammanträde den 5 februari 2015, 54, att lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna förslag på beslutattestanter och ersättare år 2015 Beslutet expedieras till: Ekonomienheten, handläggare KB och HM 8

9 VFN 28 Dnr VFN 2015/218 s representanter i kommunala handikapprådet Ärendebeskrivning Ängelholms handikappråd ska vara ett organ för överläggning/samråd före beslut i handikappomsorgsfrågor samt ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna inom kommunen. Handikapprådet har inte någon ställning som kommunal nämnd eller styrelse eller formellt beredningsorgan. Rådet är en viktig kanal till de funktionsnedsatta och övriga i samhället. Enligt reglementet för kommunala handikapprådet ska tre ledamöter och tre ersättare utses från kommunstyrelen, och två ledamöter och två ersättare utses från välfärdsnämnden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 9 februari 2015 Reglemente för kommunala handikapprådet Yrkanden Barbro Widell (S) föreslår BrittMarie Hansson (S) som ordinarie och BrittMarie Hansson föreslår Anne Viljevik (EP) som ersättare. Sven-Ingvar Borgquist (M) föreslår Wiveca Britzén (M) som ordinarie och Rasmus Waak Brunkestam (C) som ersättare Beslut beslutar att som ordinarie ledamöter i kommunala handikapprådet utse BrittMarie Hansson och Wiveca Britzén samt till ersättare utse Anne Viljevik och Rasmus Waak Brunkestam. Beslutet expedieras till: KS, sekr. KH 9

10 VFN 29 Dnr VFN 2015/46 Enkätundersökning vid individ- och familjeomsorgen 2014 Ärendebeskrivning Socialnämnden i Ängelholms kommun har i sin nämndplan uppdragit åt Individ och familjeomsorgen att årligen genomföra en enkätundersökning om hur medborgarna upplever bemötande och service inom socialförvaltningen. Enkäten genomfördes under december månad 2014 och skickades hem till samtliga aktuella klienter över 15 år som har en kontakt hos någon eller flera av de fem enheterna, Stöd- och behandlingsenheten, Försörjningsstödsenheten, Integrationsenheten, Myndighetsenheten IFO samt Boendeenheten. Beslutsunderlag Utdrag ur utskottets protokoll den 5 februari 2015, 52 Tjänsteskrivelse den 1 december 2014 Utskottet beslöt vid sitt sammanträde den 5 februari 2015, 52, ett lämna nedanstående förslag till beslut. Beslut besluta att godkänna redovisning av genomförd enkätundersökning, samt att uppdra åt Lärande och Familj att utveckla kommande enkätundersökningar i syfte att uppnå en högre svarsfrekvens. Beslutet expedieras till: VC BB, TM 10

11 VFN 30 Dnr VFN 2015/145 Redovisning delegeringsbeslut har i rutinärenden överlåtit beslutanderätten till arbetsutskott eller enskilda tjänstepersoner enligt antagen delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Anmäls delegationsbeslut för perioden 1 januari - 26 februari 2015 gällande åtgärder vid kränkningar, yttranden till Förvaltningsrätten och Barn- och elevombudet samt mottagande av grundskoleelev från annan kommun. Ordförandebeslut från den 1 februari samt den 5 februari Anmäls också delegationsförteckningar för perioden 1 januari - 31 januari 2015 enligt listor från Integrationsenheten Boendeenheten Utredningsenheten Stöd och behandlingsenheten LSS 11

12 VFN 31 Dnr VFN 2015/144 Anmälningar VFN Väldfärdsnämnden tar del av inkommande handlingar perioden , varav följande anmäls; Polisanmälningar Strövelstorps skola (Hid ) Boende, Östra Storgatan (Hid ) Valhall College (Hid ) Villanskolan (Hid ) Toftaskolan (Hid ) Montessoriskolan (Hid ) Öster Värn (Hid ) Kungsgårdsskolan (Hid ) Vahall Park (Hid ) Östra Storgatan 13 (Hid ) Magnarps skola (Hid ) Nyhemsskolan (Hid ) Rebbelberga skola (Hid ) Protokoll från VFNU den 15 januari, 5 februari och 12 februari. Beslut/Domar Förvaltningsrätten, bidrag till PEAB (Hid ) Förvaltningsrätten, ersättning asylsökande (Hid ) Skolinspektionen, skolsituation i Söndrebalg (Hid ) IVO, tillsyn av HVB asylboendet Ängelholm (Hid ) Sammanträdesprotokoll/Utdrag Medelpunkten, 20 januari 2015 (Hid ) KS, Generationsbryggan (Hid ) Medelpunkten 15 december 2014 (Hid ) 12

13 Cirkulär/Meddelandeblad IVO, inspektion Öster Värn 10 mars (Hid ) IVO, Pilen 10 mars 2015 (Hid ) SKL, Stöd till evidensbaserad praktik (Hid ) Övrigt Regelbunden tillsyn Lindebolarnas fritidshem (Hid ) Rapport från Sveriges Elevkårer (Hid 201 Verksamhetsberättelse Englamark (Hid ) Hyresavtal Lin Education (Hid ) Uppsägning samverkansavtal Resursteamet (Hid ) Redovisning av Resursteamets verksamhet (Hid ) Prövning före anställning Munka Ljungby Incidenter, arbetsskador och kränkningar 2:a halvåret 2014 Rapport från Sveriges Elevkårer 13

14 VFN 32 Dnr VFN 2015/146 Övriga frågor Planeringschef Jonas Trulsson redogör för de arbetsmiljöproblem som funnits på Åsboskolan som inrymmer vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och Competensum. Luftmätning av lokalerna har visat på att delar av skolan är otjänlig att vistas i. Evakueringsplaner visas för de kommunala lokalerna. Competensum har sagts upp från byggnaden. ger utskottet mandat att fatta formella beslut på utskottets möte den 5 mars om förslag till beslut finns färdigt. Tony Mufic förtydligar ett ärende som det skrivits om i Helsingborgs Dagblad och som gäller en kvinna som inte fått ytterligare gymnasieutbildning beviljad. Sven-Ingvar Borgquist (M) ber ordföranden om att ärenden inför nämnden bör beredas bättre. Han tar också upp frågan om ersättarnas rätt till handlingar inför utskottssammanträden. Ordförande svarar att det är uppe som en punkt på dagordningen den 5 mars. Tony Mufic besvarar en fråga från Sven-Ingvar Borgquist att han ännu inte fått veta hur det preliminära gymnasievalet har utfallit. 14

15 VFN 33 Dnr VFN 2015/2 Val av tillfällig ordförande i gymnasieskolans programråd för samhälls- och humanistiska programmet Ärendebeskrivning Den 8 januari 2015, 7, beslöt välfärdsnämnden att utse ett antal ordföranden till gymnasieskolans olika programråd. Den som utsetts som ordförande för samhälls- och humanistiska programmet har begärt ledigt från välfärdsnämnden under våren och en tillfällig ordförande måste utses. Yrkanden Barbro Widell (S) föreslår val av BrittMarie Hansson (S) Beslut beslutar att under våren utse BrittMarie Hansson som ordförande i gymnasieskolans programråd för samhälls- och humanistiska programmet. Beslutet expedieras till: Berörd rektor GY 15

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-10-14, kl. 14:00-16:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Nils-Göran Gisslén (M) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Hagagatan 8 Torsdagen den 24 januari 2013 kl 19:00 21:00 Beslutande Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer