Ärendehandbok. för Norrköpings kommun. Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendehandbok. för Norrköpings kommun. Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62)"

Transkript

1 Vårt diarienummer Miljödepartementet STOCKHOLM KS-612/ Ärendehandbok för Norrköpings kommun YTTRANDE 1(3) Handläggare, titel, telefon Eva Lindahl, miljöcontroller Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62) M2008/2398/A Miljödepartementet har inbjudit Norrköpings kommun att, som en av 30 kommuner i landet, lämna synpunkter på det betänkande som utredningen av Naturvårdsverket lämnat Myndighet för miljön. Generella synpunkter Norrköpings kommun anser att det är bra att en översyn av Naturvårdverkets ansvarsområden och uppgifter har genomförts. Utredningen har gjort en noggrann genomgång av verkets verksamhet och de förslag som lämnas kommer att medföra en tydligare roll för verket framöver. Det är också bra att Naturvårdsverket ges en tydligare operativ roll, samtidigt som det är angeläget att verket behåller sin roll som sammanhållande miljömyndighet med en helhetsroll inom miljöområdet, det vill säga både den strategiska delen med miljökvalitetsmålen och den mer operativa delen inom miljöbalken. Som ansvarig myndighet för 10 av 16 miljömål är det angeläget att Naturvårdsverket får en fortsatt ledande roll för miljömålen. ildandet av en ny organisation för uppföljning och utvärdering av iljömålen är välbetänkt. I ett lokalt perspektiv är det inte helt lätt att göra om det föreslagna Miljömålsinstitut är den mest ändamålsenliga ningen; att lägga dessa frågor inom Regeringskansliet torde knappast en möjlig väg. Det är dock angeläget att Naturvårdsverket behåller iften att samordna och utveckla miljömålen. vårdsverket har i dag den ledande rollen får åtgärdsstrategin för och resurssnåla kretslopp och även ett ansvar för vissa delmål inom let giftfri miljö, där Kemikalieinspektionen (KemI) har svar. Eftersom kemikaliefrågorna genomsyrar väsentliga delar av tet kan det vara välbetänkt med ett närmare samarbete mellan sverket och KemI. söksadress Telefon Telefax E-post dhuset Internet

2

3 Ärendehandbok så handlägger och dokumenterar vi ärenden i Norrköpings kommun Produktion: HSÄ-projektet (hur skriva ärenden) i Norrköpings kommun, projektledare Siv Lejefors i samarbete med språkkonsult Ann-Louise Forsström. Ärendehandboken antogs av kommunstyrelsen den 24 november Den här omarbetade utgåvan antogs den 25 november Kommunstyrelsens kansli har huvudansvaret för handboken.

4

5 Innehåll Innehållsförteckning Inledning... 1 Det här är ärendehandboken... 1 Läsanvisning... 2 Administrativt system och riktlinjer för ärendehanteringen i Norrköpings kommun... 3 Del A Ärendets väg till beslut... 5 Översikt över ärenden och dokument... 6 A.1 Tjänsteskrivelse kontoret skriver till nämnden... 8 A.2 Framställan nämnden föreslår, begär eller ansöker... 9 A.2.1 Framställan till annan nämnd...10 A.2.2 Framställan till kommunfullmäktige...10 A.2.3 Framställan till externt organ...12 A.3 Yttrande svar på remisser, motioner och medborgarförslag. 13 A.3.1 Yttrande efter remiss inom kommunen...15 A.3.2 Yttrande över motion...17 A.3.3 Yttrande över medborgarförslag...17 A.4 Regler kring beslutsfattandet Del B Handläggarens handbok Vilken skrivanvisning ska jag välja? B.1 Tjänsteskrivelse B.1.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...24 B.1.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...24 B.1.3 Underskrifter...27 B.1.4 Räkna upp eventuella bilagor...27 B.1.5 Avsluta med Beslutet skickas till:...27 B.2 Framställan inom kommunen B.2.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...29 B.2.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...29 B.2.3 Underskrifter...30 B.2.4 Räkna upp eventuella bilagor...30 B.3 Framställan till extern mottagare B.3.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...32 i

6 Innehåll B.3.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...32 B.3.3 Underskrifter...33 B.3.4 Räkna upp eventuella bilagor...33 B.4 Yttrande (remissvar) B.4.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...35 B.4.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...35 B.4.3 Behöver jag förklara ärendet i en tjänsteskrivelse?...36 B.4.4 Underskrifter...37 B.4.5 Räkna upp eventuella bilagor...37 B.4.6 Svara till rätt instans...37 B.4.7 Yttrande över statligt betänkande...37 B.4.8 Yttrande på delegation...38 B.5 Yttrande över motion B.5.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...40 B.5.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...40 B.5.3 Underskrifter...41 B.5.4 Räkna upp eventuella bilagor...41 B.5.5 Svara först utred sedan...41 B.6 Yttrande över medborgarförslag B.7 Delegationsbeslut B.7.1 Delegationsprotokoll B Rätt uppgifter i sidhuvudet...44 B Paragrafens nummer och namn...44 B Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...44 B Underskrifter och signaturer...47 B Räkna upp eventuella bilagor...47 B Avsluta med Sänt till:...48 B Ingen justering...48 B Skicka protokollet till registratorn...48 B.7.2 Ärenden med särskilda beslutsblanketter B Skicka beslutet till registratorn...49 Del C Sekreterarens handbok C.1 Kallelse och föredragningslista C.1.1 Kallelsen C.1.2 Föredragningslistan C Obligatoriska punkter...52 C Andra punkter med fasta benämningar...53 C.1.3 Delegationsförteckning C.2 Sammanträdesprotokoll ii

7 Innehåll C.2.1 Första sidan C.2.2 Paragrafsidorna C Börja varje paragraf på ny sida...56 C Använd rätt tidsform...56 C De obligatoriska två första punkterna på föredragningslistan...56 C Beslutsärenden Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...56 C Anmälan av delegationsbeslut...61 C Rapporter med mera...61 C Avsluta med Sänt till:...62 C.2.3 Underskrifter och signaturer C.2.4 Omedelbar justering C.2.5 Bilagor till protokollet C.3 Nämndskrivelse C.3.1 När behöver jag skriva en nämndskrivelse?...65 C.3.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...65 C.3.3 Underskrifter...66 C.3.4 Avsluta med att ange vad som bifogas...66 C.4 Expediera och arkivera C.4.1 Tillkännage protokollet...67 C Omedelbart justerade paragrafer ska tillkännages separat...67 C Delegationsprotokoll tillkännages automatiskt...67 C.4.2 Distribuera protokollet C.4.3 Underrätta om beslut C Följebrev till protokollsutdraget...68 C.4.4 Expediera antagna yttranden och framställningar C Notera eventuella reservationer och protokollsanteckningar...69 C Kontrollera att dokumentet har rätt underskrifter och datum...69 C.4.5 Arkivera handlingarna Referenslitteratur Register Bilagor Bilaga 1 Beslutsmeningar exempelsamling Bilaga 2 Tjänsteskrivelse Bilaga 3 Tjänsteskrivelse med beslutsmotivering Bilaga 4 Framställan till nämnd Bilaga 5 Framställan till kommunfullmäktige Bilaga 6 Yttrande, internt iii

8 Innehåll Bilaga 7 Yttrande, externt, med reservationer Bilaga 8 Yttrande, externt Bilaga 9 Yttrande över motion Bilaga 10 Yttrande med yrkande Bilaga 11 Yttrande på delegation Bilaga 12 Delegationsprotokoll Bilaga 13 Kallelse Bilaga 14 Föredragningslista Bilaga 15 Nämndrapport Bilaga 16 Delegationsförteckning Bilaga 17 Sammanträdesprotokoll, sidan Bilaga 18 Sammanträdesprotokoll, paragrafsidor Bilaga 19 Sammanträdesprotokoll, exempel på myndighetsbeslut Bilaga 20 Sammanträdesprotokoll, paragrafen Rapporter med mera Bilaga 21 Nämndskrivelse Bilaga 22 Följebrev till beslut som går att överklaga Bilaga 23 Följebrev till beslut som inte går att överklaga iv

9 Inledning Inledning Det här är ärendehandboken Den här handboken innehåller regler och rutiner för hur vi handlägger ärenden och utformar dokument i Norrköpings kommun. Det handlar bland annat om beslutsunderlag, remissvar, kallelser, protokoll och beslut. Ärendehandboken finns i tryckt version och på kommunens intranät. Syfte och målgrupp Syftet med ärendehandboken är att alla ska handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, effektivt och professionellt sätt. Handboken vänder sig därför i första hand till tjänstemän som skriver beslutsunderlag, och till nämndsekreterare. Handboken vänder sig också till chefer, förtroendevalda och andra som behöver eller vill känna till vilka regler och rutiner som gäller. I Skrivhandledning för Norrköpings kommun finns fler skrivregler och rekommendationer om den språkliga formen. Du behöver använda både skrivhandledningen och ärendehandboken för att nå kommunens kvalitetsmål för ärendehantering. Du kan föreslå ändringar När du använder ärendehandboken kanske du upptäcker att något saknas eller att något skulle kunna fungera bättre. Lämna i så fall dina synpunkter till kommunsekreteraren. Handboken kommer att uppdateras med jämna mellanrum. Ansvar Ansvaret för att ärendehandboken följs ligger på förvaltningscheferna och nämndordförandena. Med stöd av detta får nämndsekreterarna skicka tillbaka beslutsunderlag till handläggarna om dokumenten inte uppfyller handbokens regler. 1

10 Inledning Läsanvisning Ärendehandboken är uppdelad i tre huvudavsnitt: Del A Ärendets väg till beslut Här beskrivs den kommunala ärendegången och de dokumentflöden som ingår i den. Här finns också ett avsnitt om formella regler kring beslutsfattandet. Den här handboksdelen vänder sig till alla som behöver förstå ärendegången; till exempel handläggare, nämndsekreterare, chefer och förtroendevalda. Del B Handläggarens handbok Den här delen riktar sig till tjänstemän som handlägger ärenden. Här får du anvisningar om hur du skriver beslutsunderlag, remissvar och delegationsbeslut. Del C Sekreterarens handbok Den här delen riktar sig till nämndsekreterarna. Här får du anvisningar om hur du kallar till sammanträden, skriver protokoll och expedierar handlingar. En anvisning om nämndskrivelser finns också. Före del A finns på nästa sida en beskrivning av övergripande system och riktlinjer för ärendeadministrationen i Norrköpings kommun. Efter del C följer en rad bilagor. I den första bilagan finns exempel på hur beslutsmeningar ska formuleras. De övriga bilagorna är exempel på de dokument som behandlas i handboken. På intranätet finns fler exempel, från kommunens olika kontor och nämnder. Sist i handboken finns en litteraturförteckning och ett sökregister. Grafiska markeringar Text i sådana här rutor är exempel på skrivsätt och formuleringar. Hänvisningar till bilagor eller andra exempel och anvisningar är skrivna på sådan här tonad bakgrund. Viktig information framhävs i sådana här punktade stycken. Det handlar ofta om information om vem som gör vad och när det behövs. Obs! står det ibland före en mening. Syftet är att uppmärksamma dig på något som är viktigt att tänka på i sammanhanget. I figurerna över ärendegångar och skrivanvisningar är vissa symboler och pilar ritade med streckad linje. Det betyder att de utpekade objekten inte är obligatoriska i respektive ärendegång eller dokumenttyp. 2

11 Inledning Administrativt system och riktlinjer för ärendehanteringen i Norrköpings kommun DiWA diarier med webbaserad administration Kommunstyrelsen har beslutat om en kommungemensam diarieadministration. DiWA är ett webbaserat program för denna administration. Allmänheten kan söka i DiWA på kommunens webbplats. Du som är anställd kan söka på intranätet. I DiWA registreras allmänna handlingar och ärenden. Allmänna handlingar finns i digital form knutna till systemet. Föredragningslistor skapas och protokoll knyts till dessa. Systemet klarar av digitala nämndutskick, distribuering av dokument och remisser i digital form samt bevakning av handlingar, ärenden och remisser. Riktlinjer för dokument- och ärendehantering Dokumentet Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Norrköpings kommun finns på kommunens webbplats, och på intranätet finns en länk till dokumentet. Dokumentet innehåller regler för inkomna handlingar upprättade och expedierade handlingar registrering av allmänna handlingar ärenderegistrering dokument- och ärendehantering gallring arkivering. Vänd dig till kommunsekreteraren om du har frågor om riktlinjerna. 3

12 4

13 Ärendets väg till beslut Del A Ärendets väg till beslut Här får du följa den kommunala ärendegången, från tjänstemannens beslutsunderlag till nämndens eller kommunfullmäktiges beslut. Först handlar det om beslutsärenden, sedan om hur vi i Norrköpings kommun svarar på remisser, motioner och medborgarförslag. Sist i den här handboksdelen finns ett avsnitt med regler kring beslutsfattandet. Där beskrivs några av de formella krav som finns på beslutsfattarna och på beslutens innehåll. Allra först kommer en översikt över de olika ärendeslagen och dokumenttyperna i den kommunala nämndadministrationen. 5

14 Ärendets väg till beslut översikt Översikt över ärenden och dokument Beredning av nämnds beslutsärenden De olika kontoren inom kommunförvaltningen skriver beslutsunderlag åt sina respektive nämnder. (Observera att kommunstyrelsen också är en nämnd, trots att nämnd inte ingår i namnet.) Beslutsunderlagen kallas olika saker beroende på vem som är den formella avsändaren: Tjänsteskrivelse är ett sakkunnigt uttalande eller omdöme från en tjänsteman till verksamhetens nämnd. Kontoret är avsändare och därför får inte nämnden ändra i dokumentet. Framställan är samlingsnamnet för dokumenten förslag, ansökan och begäran från en nämnd. Mottagare är en annan nämnd, kommunfullmäktige eller ett externt organ. Framställan skrivs av en tjänsteman men kan ändras av nämnden eftersom nämnden är avsändare. Delegationsärenden Delegationsärende är ett ärende där en tjänsteman, en politiker eller ett utskott har i uppdrag att besluta i en nämnds namn. Nämnden har alltså överlåtit (delegerat) beslutsrätten i ärendet. De flesta besluten inom Norrköpings kommun fattas på delegation, oftast av en tjänsteman. Delegationsbeslut dokumenteras normalt i ett delegationsprotokoll. För vissa ärenden används i stället en särskild beslutsblankett. Den ansvariga nämnden får en delegationsförteckning över besluten. På så sätt uppfylls lagkravet att delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Svar på remisser, motioner och medborgarförslag En remiss är en begäran från ett externt organ eller en intern instans om att kommunen eller en instans inom kommunen ska yttra sig i en fråga, det vill säga uttala sig i frågan eller lämna ett omdöme. En motion är ett formellt förslag till kommunfullmäktige från en eller flera ledamöter i fullmäktige. Ett medborgarförslag är ett förslag till kommunfullmäktige från en eller flera personer som är folkbokförda i Norrköping. Förslag som ligger inom nämndernas ansvarsområden har fullmäktige överlåtit åt nämnderna att besluta om. 6

15 Ärendets väg till beslut översikt När vi svarar på remisser och motioner, samt medborgarförslag som fullmäktige beslutar om, skriver vi ett dokument som kallas yttrande: Yttrande är ett uttalande från kommunfullmäktige eller från en nämnd. Yttrandet skrivs av en tjänsteman men kan ändras av fullmäktige eller den aktuella nämnden. Yttranden kan också skrivas på delegation, det vill säga i ärenden där den ansvariga nämnden har överlåtit beslutanderätten åt en tjänsteman, en politiker eller ett utskott. När ett medborgarförslag ska besvaras av en nämnd skrivs inget yttrande. Nämndens kontor skriver då en tjänsteskrivelse. Nämnden sammanträder Nämndsekreteraren kallar, på ordförandens uppdrag, till nämndens sammanträden. Till kallelsen hör en föredragningslista, det vill säga en förteckning över de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Nämndsekreteraren för också protokoll vid nämndens sammanträden. Det färdiga dokumentet kallas sammanträdesprotokoll. Besluten expedieras Nämndsekreteraren expedierar besluten från sammanträdet när sammanträdesprotokollet har justerats. Protokollsutdrag skickas till de personer eller instanser som berörs av respektive beslut. Om mottagaren är en enskild person eller ett företag innehåller kuvertet också ett följebrev. Antagna framställningar och yttranden skickas till respektive mottagare utan protokollsutdrag. Vidare anslås ett bevis om justering av protokollet på den gemensamma anslagstavlan i Rådhuset. Nämndskrivelse nämnden förklarar och skickar vidare En nämndskrivelse kan liknas vid ett följebrev. Dokumentet skrivs av en nämndsekreterare och används vid behov när nämnden skickar vidare ett förslag till framställan eller yttrande till nästa beslutsinstans inom kommunen. Nämndskrivelsen har två syften. Det ena är att förklara ärendet för nästa beslutsinstans. Det andra är att informera om eventuella reservationer och protokollsanteckningar från den egna nämndens sammanträde. 7

16 Ärendets väg till beslut tjänsteskrivelse A.1 Tjänsteskrivelse kontoret skriver till nämnden Figur 1 Ärendegången vid tjänsteskrivelse. En tjänsteskrivelse innehåller ett förslag eller en begäran från ett kontor till verksamhetens nämnd. Förslaget eller begäran kan handla om att nämnden ska fatta ett visst beslut, godkänna en åtgärd eller ett förfarande, förelägga någon att vidta en åtgärd eller förbjuda en åtgärd eller verksamhet. Tjänsteskrivelsen skrivs av den tjänsteman som handlägger ärendet. Dokumentnamnet är alltid TJÄNSTESKRIVELSE. En tjänsteskrivelse behövs inte om det är tillräckligt att föredra ärendet muntligt för nämnden. Varje kontor kan ha sin egen rutin för detta. Om nämndens beslut fattas på delegation skriver man inte någon tjänsteskrivelse. Ärendet beskrivs då i delegationsprotokollet. Tjänsteskrivelsen får inte ändras av nämnden. På sidan finns två exempel på tjänsteskrivelser. På intranätet finns fler exempel, från olika kontor. 8

17 Ärendets väg till beslut framställan A.2 Framställan nämnden föreslår, begär eller ansöker Figur 2 Ärendegången vid framställan. Framställan är till exempel ett förslag, en begäran eller en ansökan från en nämnd till kommunfullmäktige. Framställan kan också göras till en annan nämnd eller till ett externt organ. Dokumentet skrivs av en tjänsteman som förslag till nämndens framställan. Dokumentnamnet på en framställan kan vara FÖRSLAG, BEGÄRAN eller ANSÖKAN. Eventuellt kan förslaget till framställan åtföljas av en tjänsteskrivelse. Men normalt skriver tjänstemannen bara förslaget till framställan. Nämnden kan göra ändringar i tjänstemannens förslag till framställan eftersom det är nämnden som står som avsändare till framställan. Ärendegången skiljer sig lite beroende på vem som är mottagare av framställan. Det finns tre varianter; mottagare kan vara en nämnd, kommunfullmäktige eller ett externt organ. De olika fallen beskrivs här nedan, i avsnitt A.2.1 A

18 Ärendets väg till beslut framställan A.2.1 Framställan till annan nämnd Här följer ett exempel på hur en framställan från en nämnd till en annan går till från skrivarbetet på det handläggande kontoret till beslutet i nämnden. På sidan 81 finns det slutliga dokumentet. Tjänstemannen Per Persson på vård- och omsorgskontoret skriver ett förslag till framställan från vård- och omsorgsnämnden (VON) till kommunstyrelsen (KS). Framställan handlar om att uppdatera riktlinjerna för pensionärsrådet. Som dokumentnamn väljer Per att skriva FÖRSLAG. Per beskriver ärendet och formulerar ett förslag till beslut. Så här ser beslutsformuleringen ut: Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för pensionärsrådet enligt vårdoch omsorgsnämndens förslag. Vård- och omsorgskontoret överlämnar Per Perssons förslag till framställan till VON. Förslaget till framställan behandlas på VON:s sammanträde. Nämnden kan anta dokumentet oförändrat eller med ändringar, eller avslå förslaget. I det här exemplet antas framställan utan ändringar. Om det gjordes några reservationer och protokollsanteckningar när VON behandlade ärendet ska sekreteraren skriva in dem i framställan. Men i det här exemplet finns inga reservationer eller protokollsanteckningar. Framställan undertecknas av vård- och omsorgsnämndens ordförande och chefen för vård- och omsorgskontoret. (Nämndsekreteraren hade av praktiska skäl kunnat underteckna i stället för chefen.) Framställan skickas nu vidare till KS, och behandlas på KS sammanträde. Kommunstyrelsen kan anta VON:s förslag oförändrat eller med ändringar, eller avslå det. I det här exemplet antas förslaget utan ändringar. Beslutet i KS blir alltså att kommunstyrelsen fastställer riktlinjerna för pensionärsrådet enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. A.2.2 Framställan till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen och andra nämnder gör framställningar till kommunfullmäktige om att besluta i olika frågor. Alla sådana ärenden ska gå via kommunstyrelsen, även om det är en annan nämnd som står för framställan. Här följer ett exempel på hur en framställan till kommunfullmäktige går till från skrivarbetet på det handläggande kontoret till beslutet i fullmäktige. På sidan 83 finns det slutliga dokumentet. 10

19 Ärendets väg till beslut framställan Socialdirektör Anna Andersson på socialkontoret skriver ett förslag till framställan från socialnämnden (SN) till kommunfullmäktige (KF). Framställan handlar om att föra över pengar till SN från en annan nämnd. Som dokumentnamn väljer Anna att skriva FÖRSLAG. Anna beskriver ärendet och utformar ett förslag till beslut. Så här ser beslutsformuleringen ut: Förslag till beslut Kommunfullmäktige för över 3,4 miljoner kronor från arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämndens budget till socialnämndens budget. Socialkontoret överlämnar Anna Anderssons förslag till framställan till SN. Förslaget till framställan behandlas på SN:s sammanträde. Nämnden kan anta dokumentet oförändrat eller med ändringar, eller avslå förslaget. I det här exemplet antar nämnden dokumentet med vissa ändringar i ärendebeskrivningen. Nämndsekreteraren för in ändringarna i dokumentet. Om det hade gjorts några reservationer och protokollsanteckningar när SN behandlade ärendet hade sekreteraren skrivit in dem i framställan. Men i det här exemplet gjordes inga reservationer eller protokollsanteckningar. Framställan undertecknas av socialnämndens ordförande och chefen för socialkontoret. (Nämndsekreteraren hade av praktiska skäl kunnat skriva under i stället för chefen.) Socialnämndens framställan skickas nu till kommunstyrelsen (KS), och behandlas på KS sammanträde. Kommunstyrelsen kan välja att ställa sig bakom framställan eller inte. I det här exemplet ställde de sig bakom framställan utan ändringar. Kommunstyrelsens sekreterare skriver sedan en nämndskrivelse till kommunfullmäktige. I nämndskrivelsen beskrivs ärendets hantering fram till och med kommunstyrelsen. Av skrivelsen framgår också de eventuella reservationer och protokollsanteckningar som skett i KS. Socialnämndens framställan bifogas och skrivelsen skickas till fullmäktiges ledamöter. Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige. Fullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag till beslut oförändrat eller med ändringar, eller avslå förslaget. I det här exemplet antas förslaget utan ändringar. Beslutet i fullmäktige blir exakt det som tjänstemannen Anna Andersson formulerade, eftersom varken SN eller KS har ändrat i beslutstexten under resans gång. 11

20 Ärendets väg till beslut framställan A.2.3 Framställan till externt organ Ärendegången för framställan till ett externt organ är likadan som vid framställan till en nämnd (avsnitt A.2.1). Men utseendet på dokumentet skiljer sig på en punkt: I en framställan till ett externt organ används inte rubriken Förslag till beslut. I stället skriver vi direkt under ärenderubriken en kort inledning som uttrycker vad nämnden vill att det externa organet ska besluta. Skälet till att vi här inte använder rubriken Förslag till beslut är att det skulle se märkligt ut om kommunen skrev en exakt beslutsformulering till beslutsfattare utanför den egna organisationen. 12

21 Ärendets väg till beslut yttrande A.3 Yttrande svar på remisser, motioner och medborgarförslag Figur 3 Ärendegången vid yttrande. Ett yttrande skrivs till exempel när kommunen har fått ett lagförslag på remiss från ett departement, eller i något annat ärende ombetts att yttra sig till en myndighet eller intresseorganisation. Vidare kan en instans inom kommunen yttra sig till en annan intern instans. Exempel på ett internt yttrande är när kommunfullmäktige har remitterat en motion eller ett medborgarförslag till kommunstyrelsen eller en annan nämnd. Yttranden lämnas vanligen av kommunstyrelsen eller en annan nämnd. Ibland lämnas yttrandet av kommunfullmäktige. Det förekommer också att ett kontor yttrar sig till ett annat kontor. Ett förslag till yttrandet skrivs av handläggande tjänsteman inom berört kontor. Dokumentnamnet är alltid YTTRANDE. Eventuellt skriver handläggaren också en tjänsteskrivelse för att förklara ärendet närmare för nämnden. Men det behövs ingen tjänsteskrivelse om det är tillräckligt att föredra ärendet muntligt. (Varje kontor kan ha sin egen rutin för detta.) 13

22 Ärendets väg till beslut yttrande När en delegat ska yttra sig i ett ärende skrivs inte något förslag till yttrande och inte heller någon tjänsteskrivelse. Delegaten formulerar själv det slutliga yttrandet. Den egna nämnden kan göra ändringar i tjänstemannens förslag till yttrande. Dokumentet kan dessutom ändras av flera interna instanser om yttrandet ska lämnas efter remiss inom kommunen. Läs om det på nästa sida. På sidan 85 finns ett exempel på ett internt yttrande. På sidan finns två exempel på yttranden till externa instanser. 14

23 Ärendets väg till beslut yttrande A.3.1 Yttrande efter remiss inom kommunen Figur 4 Ärendegången för yttranden efter remiss inom kommunen. Ibland föregås kommunens yttrande av en remiss inom kommunen. Då ska förslaget till kommunens yttrande utformas inom kontoret hos den första remissinstansen. Kommunstyrelsen står oftast som avsändare på sådana här yttranden. Men ibland väljer styrelsen att föra upp ärendet till kommunfullmäktige. Det streckade området i figuren illustrerar detta, och den extra hanteringen beskrivs på nästa sida. A Ett exempel Här följer ett exempel på ett yttrande som lämnas efter remiss inom kommunen. På sidan 89 finns det färdiga yttrandet. Kommunen ska yttra sig till länsstyrelsen. Yttrandet ska lämnas av kommunstyrelsen (KS) efter remiss till stadsplaneringsnämnden (SPN). Karin Karlsson på stadsbyggnadskontoret handlägger ärendet och skriver ett förslag till yttrande. Hon skriver i kommunstyrelsens namn eftersom det är de som ska lämna yttrandet. Karin skriver också en tjänsteskrivelse till sin nämnd, det vill säga SPN, för att förklara ärendet närmare. (I ett annat ärende eller på ett annat kontor hade det kanske varit tillräckligt att föredra ärendet muntligt.) På sidan 77 ser du Karins tjänsteskrivelse. 15

24 Ärendets väg till beslut yttrande Karin Karlssons förslag till yttrande behandlas på SPN:s sammanträde. Nämnden kan anta dokumentet oförändrat eller med ändringar. Om nämnden gör några ändringar för nämndsekreteraren in dem i dokumentet. Nämndsekreteraren i SPN skickar det antagna förslaget till yttrande till KS. Om det förekom reservationer och protokollsanteckningar i SPN, noterar sekreteraren dessa i en nämndskrivelse som skickas med förslaget till yttrande. Förslaget till yttrande behandlas sedan på KS sammanträde. Kommunstyrelsen kan anta dokumentet oförändrat eller med ändringar. Om KS beslutar att göra några ändringar i yttrandet för KS sekreterare in dem i dokumentet. Det fastställda yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören eller KS sekreterare. Eventuella reservationer och protokollsanteckningar i kommunstyrelsen noteras i yttrandet eller i en bilaga. KS sekreterare skickar yttrandet till remissorganet, det vill säga länsstyrelsen. A Om kommunstyrelsen hade fört upp ärendet i fullmäktige I exemplet ovan var det kommunstyrelsen som tog det slutliga beslutet om yttrandet. Om styrelsen i stället hade fört upp ärendet i fullmäktige hade hanteringen sett ut så här: Karin Karlsson på stadsbyggnadskontoret skriver förslaget till yttrande i kommunfullmäktiges namn. Därefter behandlas ärendet i stadsplaneringsnämnden (SPN) och kommunstyrelsen (KS) på samma sätt som ovan. Kommunstyrelsens sekreterare lämnar sedan det av KS antagna förslaget till yttrande till fullmäktige, tillsammans med en nämndskrivelse. I nämndskrivelsen beskriver sekreteraren ärendets hantering fram till och med kommunstyrelsen. Av nämndskrivelsen framgår också de eventuella reservationer och protokollsanteckningar som gjorts i KS. Förslaget till yttrande behandlas slutligen på KF:s sammanträde. Fullmäktige antar yttrandet oförändrat eller med ändringar. KF:s sekreterare för in eventuella ändringar i dokumentet. Om det gjordes reservationer när KF beslutade i ärendet noterar sekreteraren dem i yttrandet eller i en bilaga. Det fastställda yttrandet undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande och sekreteraren. Yttrandet skickas till länsstyrelsen. A Flera interna remissvar Om det har kommit in flera interna remissvar i ett ärende sammanställer man dem på kommunstyrelsens kontor. Alternativt utses en arbetsgrupp som tar fram ett slutligt förslag till yttrande. 16 Förslaget till yttrande lämnas till kommunstyrelsen, normalt tillsammans med en tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelsen undertecknas av ansvarig

25 Ärendets väg till beslut yttrande förvaltningschef och samordnande handläggare, eller bara av den samordnande handläggaren. Ärendet överlämnas sedan till kommunstyrelsen. Där behandlas förslaget till yttrande på vanligt sätt (se exemplen på de två föregående sidorna), och yttrandet når slutligen remissorganet. A.3.2 Yttrande över motion En motion väcks av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Fullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickar i sin tur motionen till den eller de nämnder som berörs eller till kommunstyrelsens kontor. Om kommunstyrelsen remitterar motionen till en annan nämnd fungerar ärendegången på samma sätt som vid en framställan till fullmäktige (se sidan 10). I korthet innebär det: 1. Ett förslag till yttrande skrivs av en tjänsteman i nämndens namn och adresseras till kommunfullmäktige. 2. Nämnden fastställer yttrandet. Om det görs reservationer och protokollsanteckningar vid sammanträdet skriver sekreteraren in dessa i yttrandet. 3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom det förslag till beslut som finns i yttrandet. Sekreteraren skriver en nämndskrivelse till fullmäktige och bifogar yttrandet. Om motionen bereds på kommunstyrelsens kontor skriver man där ett förslag till yttrande i kommunstyrelsens namn. Kommunstyrelsen fastställer yttrandet och skickar det till fullmäktige. På sidan 91 finns ett exempel på ett yttrande över en motion. I exemplet har kommunstyrelsen (KS) remitterat en motion till kultur- och fritidsnämnden (KFN). Yttrandet är skrivet av en tjänsteman på kultur- och fritidskontoret. Innan dokumentet når kommunfullmäktige har det fastställts i KFN och behandlats i KS. A.3.3 Yttrande över medborgarförslag Alla personer som är folkbokförda i Norrköping kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Varje medborgarförslag som kommer in till kommunen ska registreras i kommunfullmäktiges diarium. Ett medborgarförslag kan beredas på olika sätt beroende på ärendets vikt och karaktär: 17

INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 2 SVARA PÅ REMISSER 3 KALLELSE, UNDERRÄTTELSE OCH PROTOKOLL

INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 2 SVARA PÅ REMISSER 3 KALLELSE, UNDERRÄTTELSE OCH PROTOKOLL Ärendehandbok INNEHÅLL Det här är ärendehandboken Så är handboken upplagd 1 BESLUTSUNDERLAG 1.1 Tjänsteskrivelse tjänstemän skriver till nämnd 1.1.1 Så ska tjänsteskrivelsen se ut disposition och skrivmallar

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (6) Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, andra författningar

Läs mer

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden

Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för miljö- och tillsynsnämnden Reglemente 2014-11-17 182 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Reglemente

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved Rapport Beslut och återrapportering 2006-09-15 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/ Sn 13 1 Kf 71/ ändring Kf 36/ ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/ Sn 13 1 Kf 71/ ändring Kf 36/ ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 96/94 1995-01-01 Sn 13 1 Kf 71/06 2006-08-28 ändring Kf 36/11 2011-04-13 ändring REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (6) REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till det som sägs i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra författningar

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland 1 Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje Revisionsrapport Protokollsanalys Marks kommun April 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 1 REKOMMENDATIONER... 2 1 BAKGRUND... 3 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA 1.2 AVGRÄNSNING

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd Reglemente för miljö- och byggnadsnämnd antagen i kf 2006-12-28 153 reviderad i kf 2011-02-03 15 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Miljö och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m

REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den , att gälla fr.o.m REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMNDEN 1 VANSBRO KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige den 2010-12-13 86, att gälla fr.o.m. 2011-01 -01 REGLEMENTE FÖR JÄVSNÄMND.4 Jävsnämndens ansvar 4 Nämndens arbetsformer 4 Ersättare

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente 1992-05-18, 84 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN

REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA I LYSEKILS KOMMUN 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av fullmäktige: 1992-02-20 78-92 Reviderad av 2008-06-12 79 kommunfullmäktige 2015-03-26, 17 Dnr: LKS 2014-525 REGLEMENTE MED GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Datum Sida 2017-09-15 1 (7) Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Antagna av kommunfullmäktige 2017-11-06, 127 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2014 REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Omsorgsnämndens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällande från den 1 januari 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 22 september 2014, 112 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Huvuduppgifter Valnämnden

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för servicenämnden

Reglemente för servicenämnden Reglemente för servicenämnden Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Reglemente för servicenämnden Beslutsdatum: 2016-05-17, 81 Dokumentansvarig

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för krisledningsnämnden Plan/Program 2006-12-18, 191 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 Beslut: KF 2014-06-23 91 Dnr: Ks 2014/180 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR VA/GIS NÄMNDEN HÖÖR OCH HÖRBY Antaget av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 24 september 2014 5 9, och i Hörby kommun den 23 juni 2014

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN

Gällivare Kommun KF Tillsvidare FÖRESKRIFTER - REGLEMENTEN c5 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Gällivare Kommun Dokumen Föreskri ter Re lementen Beslutad av Kommun ullmäkti e Beslutad KF 2013-04-08 54 Diarienummer KS/2010:621-001 Framta en av Nämnd- och

Läs mer