Ärendehandbok. för Norrköpings kommun. Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendehandbok. för Norrköpings kommun. Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62)"

Transkript

1 Vårt diarienummer Miljödepartementet STOCKHOLM KS-612/ Ärendehandbok för Norrköpings kommun YTTRANDE 1(3) Handläggare, titel, telefon Eva Lindahl, miljöcontroller Myndighet för miljön en granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62) M2008/2398/A Miljödepartementet har inbjudit Norrköpings kommun att, som en av 30 kommuner i landet, lämna synpunkter på det betänkande som utredningen av Naturvårdsverket lämnat Myndighet för miljön. Generella synpunkter Norrköpings kommun anser att det är bra att en översyn av Naturvårdverkets ansvarsområden och uppgifter har genomförts. Utredningen har gjort en noggrann genomgång av verkets verksamhet och de förslag som lämnas kommer att medföra en tydligare roll för verket framöver. Det är också bra att Naturvårdsverket ges en tydligare operativ roll, samtidigt som det är angeläget att verket behåller sin roll som sammanhållande miljömyndighet med en helhetsroll inom miljöområdet, det vill säga både den strategiska delen med miljökvalitetsmålen och den mer operativa delen inom miljöbalken. Som ansvarig myndighet för 10 av 16 miljömål är det angeläget att Naturvårdsverket får en fortsatt ledande roll för miljömålen. ildandet av en ny organisation för uppföljning och utvärdering av iljömålen är välbetänkt. I ett lokalt perspektiv är det inte helt lätt att göra om det föreslagna Miljömålsinstitut är den mest ändamålsenliga ningen; att lägga dessa frågor inom Regeringskansliet torde knappast en möjlig väg. Det är dock angeläget att Naturvårdsverket behåller iften att samordna och utveckla miljömålen. vårdsverket har i dag den ledande rollen får åtgärdsstrategin för och resurssnåla kretslopp och även ett ansvar för vissa delmål inom let giftfri miljö, där Kemikalieinspektionen (KemI) har svar. Eftersom kemikaliefrågorna genomsyrar väsentliga delar av tet kan det vara välbetänkt med ett närmare samarbete mellan sverket och KemI. söksadress Telefon Telefax E-post dhuset Internet

2

3 Ärendehandbok så handlägger och dokumenterar vi ärenden i Norrköpings kommun Produktion: HSÄ-projektet (hur skriva ärenden) i Norrköpings kommun, projektledare Siv Lejefors i samarbete med språkkonsult Ann-Louise Forsström. Ärendehandboken antogs av kommunstyrelsen den 24 november Den här omarbetade utgåvan antogs den 25 november Kommunstyrelsens kansli har huvudansvaret för handboken.

4

5 Innehåll Innehållsförteckning Inledning... 1 Det här är ärendehandboken... 1 Läsanvisning... 2 Administrativt system och riktlinjer för ärendehanteringen i Norrköpings kommun... 3 Del A Ärendets väg till beslut... 5 Översikt över ärenden och dokument... 6 A.1 Tjänsteskrivelse kontoret skriver till nämnden... 8 A.2 Framställan nämnden föreslår, begär eller ansöker... 9 A.2.1 Framställan till annan nämnd...10 A.2.2 Framställan till kommunfullmäktige...10 A.2.3 Framställan till externt organ...12 A.3 Yttrande svar på remisser, motioner och medborgarförslag. 13 A.3.1 Yttrande efter remiss inom kommunen...15 A.3.2 Yttrande över motion...17 A.3.3 Yttrande över medborgarförslag...17 A.4 Regler kring beslutsfattandet Del B Handläggarens handbok Vilken skrivanvisning ska jag välja? B.1 Tjänsteskrivelse B.1.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...24 B.1.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...24 B.1.3 Underskrifter...27 B.1.4 Räkna upp eventuella bilagor...27 B.1.5 Avsluta med Beslutet skickas till:...27 B.2 Framställan inom kommunen B.2.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...29 B.2.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...29 B.2.3 Underskrifter...30 B.2.4 Räkna upp eventuella bilagor...30 B.3 Framställan till extern mottagare B.3.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...32 i

6 Innehåll B.3.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...32 B.3.3 Underskrifter...33 B.3.4 Räkna upp eventuella bilagor...33 B.4 Yttrande (remissvar) B.4.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...35 B.4.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...35 B.4.3 Behöver jag förklara ärendet i en tjänsteskrivelse?...36 B.4.4 Underskrifter...37 B.4.5 Räkna upp eventuella bilagor...37 B.4.6 Svara till rätt instans...37 B.4.7 Yttrande över statligt betänkande...37 B.4.8 Yttrande på delegation...38 B.5 Yttrande över motion B.5.1 Rätt uppgifter i sidhuvudet...40 B.5.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...40 B.5.3 Underskrifter...41 B.5.4 Räkna upp eventuella bilagor...41 B.5.5 Svara först utred sedan...41 B.6 Yttrande över medborgarförslag B.7 Delegationsbeslut B.7.1 Delegationsprotokoll B Rätt uppgifter i sidhuvudet...44 B Paragrafens nummer och namn...44 B Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...44 B Underskrifter och signaturer...47 B Räkna upp eventuella bilagor...47 B Avsluta med Sänt till:...48 B Ingen justering...48 B Skicka protokollet till registratorn...48 B.7.2 Ärenden med särskilda beslutsblanketter B Skicka beslutet till registratorn...49 Del C Sekreterarens handbok C.1 Kallelse och föredragningslista C.1.1 Kallelsen C.1.2 Föredragningslistan C Obligatoriska punkter...52 C Andra punkter med fasta benämningar...53 C.1.3 Delegationsförteckning C.2 Sammanträdesprotokoll ii

7 Innehåll C.2.1 Första sidan C.2.2 Paragrafsidorna C Börja varje paragraf på ny sida...56 C Använd rätt tidsform...56 C De obligatoriska två första punkterna på föredragningslistan...56 C Beslutsärenden Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...56 C Anmälan av delegationsbeslut...61 C Rapporter med mera...61 C Avsluta med Sänt till:...62 C.2.3 Underskrifter och signaturer C.2.4 Omedelbar justering C.2.5 Bilagor till protokollet C.3 Nämndskrivelse C.3.1 När behöver jag skriva en nämndskrivelse?...65 C.3.2 Vad ska jag skriva under de olika rubrikerna?...65 C.3.3 Underskrifter...66 C.3.4 Avsluta med att ange vad som bifogas...66 C.4 Expediera och arkivera C.4.1 Tillkännage protokollet...67 C Omedelbart justerade paragrafer ska tillkännages separat...67 C Delegationsprotokoll tillkännages automatiskt...67 C.4.2 Distribuera protokollet C.4.3 Underrätta om beslut C Följebrev till protokollsutdraget...68 C.4.4 Expediera antagna yttranden och framställningar C Notera eventuella reservationer och protokollsanteckningar...69 C Kontrollera att dokumentet har rätt underskrifter och datum...69 C.4.5 Arkivera handlingarna Referenslitteratur Register Bilagor Bilaga 1 Beslutsmeningar exempelsamling Bilaga 2 Tjänsteskrivelse Bilaga 3 Tjänsteskrivelse med beslutsmotivering Bilaga 4 Framställan till nämnd Bilaga 5 Framställan till kommunfullmäktige Bilaga 6 Yttrande, internt iii

8 Innehåll Bilaga 7 Yttrande, externt, med reservationer Bilaga 8 Yttrande, externt Bilaga 9 Yttrande över motion Bilaga 10 Yttrande med yrkande Bilaga 11 Yttrande på delegation Bilaga 12 Delegationsprotokoll Bilaga 13 Kallelse Bilaga 14 Föredragningslista Bilaga 15 Nämndrapport Bilaga 16 Delegationsförteckning Bilaga 17 Sammanträdesprotokoll, sidan Bilaga 18 Sammanträdesprotokoll, paragrafsidor Bilaga 19 Sammanträdesprotokoll, exempel på myndighetsbeslut Bilaga 20 Sammanträdesprotokoll, paragrafen Rapporter med mera Bilaga 21 Nämndskrivelse Bilaga 22 Följebrev till beslut som går att överklaga Bilaga 23 Följebrev till beslut som inte går att överklaga iv

9 Inledning Inledning Det här är ärendehandboken Den här handboken innehåller regler och rutiner för hur vi handlägger ärenden och utformar dokument i Norrköpings kommun. Det handlar bland annat om beslutsunderlag, remissvar, kallelser, protokoll och beslut. Ärendehandboken finns i tryckt version och på kommunens intranät. Syfte och målgrupp Syftet med ärendehandboken är att alla ska handlägga och dokumentera ärenden på ett enhetligt, effektivt och professionellt sätt. Handboken vänder sig därför i första hand till tjänstemän som skriver beslutsunderlag, och till nämndsekreterare. Handboken vänder sig också till chefer, förtroendevalda och andra som behöver eller vill känna till vilka regler och rutiner som gäller. I Skrivhandledning för Norrköpings kommun finns fler skrivregler och rekommendationer om den språkliga formen. Du behöver använda både skrivhandledningen och ärendehandboken för att nå kommunens kvalitetsmål för ärendehantering. Du kan föreslå ändringar När du använder ärendehandboken kanske du upptäcker att något saknas eller att något skulle kunna fungera bättre. Lämna i så fall dina synpunkter till kommunsekreteraren. Handboken kommer att uppdateras med jämna mellanrum. Ansvar Ansvaret för att ärendehandboken följs ligger på förvaltningscheferna och nämndordförandena. Med stöd av detta får nämndsekreterarna skicka tillbaka beslutsunderlag till handläggarna om dokumenten inte uppfyller handbokens regler. 1

10 Inledning Läsanvisning Ärendehandboken är uppdelad i tre huvudavsnitt: Del A Ärendets väg till beslut Här beskrivs den kommunala ärendegången och de dokumentflöden som ingår i den. Här finns också ett avsnitt om formella regler kring beslutsfattandet. Den här handboksdelen vänder sig till alla som behöver förstå ärendegången; till exempel handläggare, nämndsekreterare, chefer och förtroendevalda. Del B Handläggarens handbok Den här delen riktar sig till tjänstemän som handlägger ärenden. Här får du anvisningar om hur du skriver beslutsunderlag, remissvar och delegationsbeslut. Del C Sekreterarens handbok Den här delen riktar sig till nämndsekreterarna. Här får du anvisningar om hur du kallar till sammanträden, skriver protokoll och expedierar handlingar. En anvisning om nämndskrivelser finns också. Före del A finns på nästa sida en beskrivning av övergripande system och riktlinjer för ärendeadministrationen i Norrköpings kommun. Efter del C följer en rad bilagor. I den första bilagan finns exempel på hur beslutsmeningar ska formuleras. De övriga bilagorna är exempel på de dokument som behandlas i handboken. På intranätet finns fler exempel, från kommunens olika kontor och nämnder. Sist i handboken finns en litteraturförteckning och ett sökregister. Grafiska markeringar Text i sådana här rutor är exempel på skrivsätt och formuleringar. Hänvisningar till bilagor eller andra exempel och anvisningar är skrivna på sådan här tonad bakgrund. Viktig information framhävs i sådana här punktade stycken. Det handlar ofta om information om vem som gör vad och när det behövs. Obs! står det ibland före en mening. Syftet är att uppmärksamma dig på något som är viktigt att tänka på i sammanhanget. I figurerna över ärendegångar och skrivanvisningar är vissa symboler och pilar ritade med streckad linje. Det betyder att de utpekade objekten inte är obligatoriska i respektive ärendegång eller dokumenttyp. 2

11 Inledning Administrativt system och riktlinjer för ärendehanteringen i Norrköpings kommun DiWA diarier med webbaserad administration Kommunstyrelsen har beslutat om en kommungemensam diarieadministration. DiWA är ett webbaserat program för denna administration. Allmänheten kan söka i DiWA på kommunens webbplats. Du som är anställd kan söka på intranätet. I DiWA registreras allmänna handlingar och ärenden. Allmänna handlingar finns i digital form knutna till systemet. Föredragningslistor skapas och protokoll knyts till dessa. Systemet klarar av digitala nämndutskick, distribuering av dokument och remisser i digital form samt bevakning av handlingar, ärenden och remisser. Riktlinjer för dokument- och ärendehantering Dokumentet Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Norrköpings kommun finns på kommunens webbplats, och på intranätet finns en länk till dokumentet. Dokumentet innehåller regler för inkomna handlingar upprättade och expedierade handlingar registrering av allmänna handlingar ärenderegistrering dokument- och ärendehantering gallring arkivering. Vänd dig till kommunsekreteraren om du har frågor om riktlinjerna. 3

12 4

13 Ärendets väg till beslut Del A Ärendets väg till beslut Här får du följa den kommunala ärendegången, från tjänstemannens beslutsunderlag till nämndens eller kommunfullmäktiges beslut. Först handlar det om beslutsärenden, sedan om hur vi i Norrköpings kommun svarar på remisser, motioner och medborgarförslag. Sist i den här handboksdelen finns ett avsnitt med regler kring beslutsfattandet. Där beskrivs några av de formella krav som finns på beslutsfattarna och på beslutens innehåll. Allra först kommer en översikt över de olika ärendeslagen och dokumenttyperna i den kommunala nämndadministrationen. 5

14 Ärendets väg till beslut översikt Översikt över ärenden och dokument Beredning av nämnds beslutsärenden De olika kontoren inom kommunförvaltningen skriver beslutsunderlag åt sina respektive nämnder. (Observera att kommunstyrelsen också är en nämnd, trots att nämnd inte ingår i namnet.) Beslutsunderlagen kallas olika saker beroende på vem som är den formella avsändaren: Tjänsteskrivelse är ett sakkunnigt uttalande eller omdöme från en tjänsteman till verksamhetens nämnd. Kontoret är avsändare och därför får inte nämnden ändra i dokumentet. Framställan är samlingsnamnet för dokumenten förslag, ansökan och begäran från en nämnd. Mottagare är en annan nämnd, kommunfullmäktige eller ett externt organ. Framställan skrivs av en tjänsteman men kan ändras av nämnden eftersom nämnden är avsändare. Delegationsärenden Delegationsärende är ett ärende där en tjänsteman, en politiker eller ett utskott har i uppdrag att besluta i en nämnds namn. Nämnden har alltså överlåtit (delegerat) beslutsrätten i ärendet. De flesta besluten inom Norrköpings kommun fattas på delegation, oftast av en tjänsteman. Delegationsbeslut dokumenteras normalt i ett delegationsprotokoll. För vissa ärenden används i stället en särskild beslutsblankett. Den ansvariga nämnden får en delegationsförteckning över besluten. På så sätt uppfylls lagkravet att delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Svar på remisser, motioner och medborgarförslag En remiss är en begäran från ett externt organ eller en intern instans om att kommunen eller en instans inom kommunen ska yttra sig i en fråga, det vill säga uttala sig i frågan eller lämna ett omdöme. En motion är ett formellt förslag till kommunfullmäktige från en eller flera ledamöter i fullmäktige. Ett medborgarförslag är ett förslag till kommunfullmäktige från en eller flera personer som är folkbokförda i Norrköping. Förslag som ligger inom nämndernas ansvarsområden har fullmäktige överlåtit åt nämnderna att besluta om. 6

15 Ärendets väg till beslut översikt När vi svarar på remisser och motioner, samt medborgarförslag som fullmäktige beslutar om, skriver vi ett dokument som kallas yttrande: Yttrande är ett uttalande från kommunfullmäktige eller från en nämnd. Yttrandet skrivs av en tjänsteman men kan ändras av fullmäktige eller den aktuella nämnden. Yttranden kan också skrivas på delegation, det vill säga i ärenden där den ansvariga nämnden har överlåtit beslutanderätten åt en tjänsteman, en politiker eller ett utskott. När ett medborgarförslag ska besvaras av en nämnd skrivs inget yttrande. Nämndens kontor skriver då en tjänsteskrivelse. Nämnden sammanträder Nämndsekreteraren kallar, på ordförandens uppdrag, till nämndens sammanträden. Till kallelsen hör en föredragningslista, det vill säga en förteckning över de ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Nämndsekreteraren för också protokoll vid nämndens sammanträden. Det färdiga dokumentet kallas sammanträdesprotokoll. Besluten expedieras Nämndsekreteraren expedierar besluten från sammanträdet när sammanträdesprotokollet har justerats. Protokollsutdrag skickas till de personer eller instanser som berörs av respektive beslut. Om mottagaren är en enskild person eller ett företag innehåller kuvertet också ett följebrev. Antagna framställningar och yttranden skickas till respektive mottagare utan protokollsutdrag. Vidare anslås ett bevis om justering av protokollet på den gemensamma anslagstavlan i Rådhuset. Nämndskrivelse nämnden förklarar och skickar vidare En nämndskrivelse kan liknas vid ett följebrev. Dokumentet skrivs av en nämndsekreterare och används vid behov när nämnden skickar vidare ett förslag till framställan eller yttrande till nästa beslutsinstans inom kommunen. Nämndskrivelsen har två syften. Det ena är att förklara ärendet för nästa beslutsinstans. Det andra är att informera om eventuella reservationer och protokollsanteckningar från den egna nämndens sammanträde. 7

16 Ärendets väg till beslut tjänsteskrivelse A.1 Tjänsteskrivelse kontoret skriver till nämnden Figur 1 Ärendegången vid tjänsteskrivelse. En tjänsteskrivelse innehåller ett förslag eller en begäran från ett kontor till verksamhetens nämnd. Förslaget eller begäran kan handla om att nämnden ska fatta ett visst beslut, godkänna en åtgärd eller ett förfarande, förelägga någon att vidta en åtgärd eller förbjuda en åtgärd eller verksamhet. Tjänsteskrivelsen skrivs av den tjänsteman som handlägger ärendet. Dokumentnamnet är alltid TJÄNSTESKRIVELSE. En tjänsteskrivelse behövs inte om det är tillräckligt att föredra ärendet muntligt för nämnden. Varje kontor kan ha sin egen rutin för detta. Om nämndens beslut fattas på delegation skriver man inte någon tjänsteskrivelse. Ärendet beskrivs då i delegationsprotokollet. Tjänsteskrivelsen får inte ändras av nämnden. På sidan finns två exempel på tjänsteskrivelser. På intranätet finns fler exempel, från olika kontor. 8

17 Ärendets väg till beslut framställan A.2 Framställan nämnden föreslår, begär eller ansöker Figur 2 Ärendegången vid framställan. Framställan är till exempel ett förslag, en begäran eller en ansökan från en nämnd till kommunfullmäktige. Framställan kan också göras till en annan nämnd eller till ett externt organ. Dokumentet skrivs av en tjänsteman som förslag till nämndens framställan. Dokumentnamnet på en framställan kan vara FÖRSLAG, BEGÄRAN eller ANSÖKAN. Eventuellt kan förslaget till framställan åtföljas av en tjänsteskrivelse. Men normalt skriver tjänstemannen bara förslaget till framställan. Nämnden kan göra ändringar i tjänstemannens förslag till framställan eftersom det är nämnden som står som avsändare till framställan. Ärendegången skiljer sig lite beroende på vem som är mottagare av framställan. Det finns tre varianter; mottagare kan vara en nämnd, kommunfullmäktige eller ett externt organ. De olika fallen beskrivs här nedan, i avsnitt A.2.1 A

18 Ärendets väg till beslut framställan A.2.1 Framställan till annan nämnd Här följer ett exempel på hur en framställan från en nämnd till en annan går till från skrivarbetet på det handläggande kontoret till beslutet i nämnden. På sidan 81 finns det slutliga dokumentet. Tjänstemannen Per Persson på vård- och omsorgskontoret skriver ett förslag till framställan från vård- och omsorgsnämnden (VON) till kommunstyrelsen (KS). Framställan handlar om att uppdatera riktlinjerna för pensionärsrådet. Som dokumentnamn väljer Per att skriva FÖRSLAG. Per beskriver ärendet och formulerar ett förslag till beslut. Så här ser beslutsformuleringen ut: Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för pensionärsrådet enligt vårdoch omsorgsnämndens förslag. Vård- och omsorgskontoret överlämnar Per Perssons förslag till framställan till VON. Förslaget till framställan behandlas på VON:s sammanträde. Nämnden kan anta dokumentet oförändrat eller med ändringar, eller avslå förslaget. I det här exemplet antas framställan utan ändringar. Om det gjordes några reservationer och protokollsanteckningar när VON behandlade ärendet ska sekreteraren skriva in dem i framställan. Men i det här exemplet finns inga reservationer eller protokollsanteckningar. Framställan undertecknas av vård- och omsorgsnämndens ordförande och chefen för vård- och omsorgskontoret. (Nämndsekreteraren hade av praktiska skäl kunnat underteckna i stället för chefen.) Framställan skickas nu vidare till KS, och behandlas på KS sammanträde. Kommunstyrelsen kan anta VON:s förslag oförändrat eller med ändringar, eller avslå det. I det här exemplet antas förslaget utan ändringar. Beslutet i KS blir alltså att kommunstyrelsen fastställer riktlinjerna för pensionärsrådet enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. A.2.2 Framställan till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen och andra nämnder gör framställningar till kommunfullmäktige om att besluta i olika frågor. Alla sådana ärenden ska gå via kommunstyrelsen, även om det är en annan nämnd som står för framställan. Här följer ett exempel på hur en framställan till kommunfullmäktige går till från skrivarbetet på det handläggande kontoret till beslutet i fullmäktige. På sidan 83 finns det slutliga dokumentet. 10

19 Ärendets väg till beslut framställan Socialdirektör Anna Andersson på socialkontoret skriver ett förslag till framställan från socialnämnden (SN) till kommunfullmäktige (KF). Framställan handlar om att föra över pengar till SN från en annan nämnd. Som dokumentnamn väljer Anna att skriva FÖRSLAG. Anna beskriver ärendet och utformar ett förslag till beslut. Så här ser beslutsformuleringen ut: Förslag till beslut Kommunfullmäktige för över 3,4 miljoner kronor från arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämndens budget till socialnämndens budget. Socialkontoret överlämnar Anna Anderssons förslag till framställan till SN. Förslaget till framställan behandlas på SN:s sammanträde. Nämnden kan anta dokumentet oförändrat eller med ändringar, eller avslå förslaget. I det här exemplet antar nämnden dokumentet med vissa ändringar i ärendebeskrivningen. Nämndsekreteraren för in ändringarna i dokumentet. Om det hade gjorts några reservationer och protokollsanteckningar när SN behandlade ärendet hade sekreteraren skrivit in dem i framställan. Men i det här exemplet gjordes inga reservationer eller protokollsanteckningar. Framställan undertecknas av socialnämndens ordförande och chefen för socialkontoret. (Nämndsekreteraren hade av praktiska skäl kunnat skriva under i stället för chefen.) Socialnämndens framställan skickas nu till kommunstyrelsen (KS), och behandlas på KS sammanträde. Kommunstyrelsen kan välja att ställa sig bakom framställan eller inte. I det här exemplet ställde de sig bakom framställan utan ändringar. Kommunstyrelsens sekreterare skriver sedan en nämndskrivelse till kommunfullmäktige. I nämndskrivelsen beskrivs ärendets hantering fram till och med kommunstyrelsen. Av skrivelsen framgår också de eventuella reservationer och protokollsanteckningar som skett i KS. Socialnämndens framställan bifogas och skrivelsen skickas till fullmäktiges ledamöter. Ärendet behandlas slutligen i kommunfullmäktige. Fullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag till beslut oförändrat eller med ändringar, eller avslå förslaget. I det här exemplet antas förslaget utan ändringar. Beslutet i fullmäktige blir exakt det som tjänstemannen Anna Andersson formulerade, eftersom varken SN eller KS har ändrat i beslutstexten under resans gång. 11

20 Ärendets väg till beslut framställan A.2.3 Framställan till externt organ Ärendegången för framställan till ett externt organ är likadan som vid framställan till en nämnd (avsnitt A.2.1). Men utseendet på dokumentet skiljer sig på en punkt: I en framställan till ett externt organ används inte rubriken Förslag till beslut. I stället skriver vi direkt under ärenderubriken en kort inledning som uttrycker vad nämnden vill att det externa organet ska besluta. Skälet till att vi här inte använder rubriken Förslag till beslut är att det skulle se märkligt ut om kommunen skrev en exakt beslutsformulering till beslutsfattare utanför den egna organisationen. 12

21 Ärendets väg till beslut yttrande A.3 Yttrande svar på remisser, motioner och medborgarförslag Figur 3 Ärendegången vid yttrande. Ett yttrande skrivs till exempel när kommunen har fått ett lagförslag på remiss från ett departement, eller i något annat ärende ombetts att yttra sig till en myndighet eller intresseorganisation. Vidare kan en instans inom kommunen yttra sig till en annan intern instans. Exempel på ett internt yttrande är när kommunfullmäktige har remitterat en motion eller ett medborgarförslag till kommunstyrelsen eller en annan nämnd. Yttranden lämnas vanligen av kommunstyrelsen eller en annan nämnd. Ibland lämnas yttrandet av kommunfullmäktige. Det förekommer också att ett kontor yttrar sig till ett annat kontor. Ett förslag till yttrandet skrivs av handläggande tjänsteman inom berört kontor. Dokumentnamnet är alltid YTTRANDE. Eventuellt skriver handläggaren också en tjänsteskrivelse för att förklara ärendet närmare för nämnden. Men det behövs ingen tjänsteskrivelse om det är tillräckligt att föredra ärendet muntligt. (Varje kontor kan ha sin egen rutin för detta.) 13

22 Ärendets väg till beslut yttrande När en delegat ska yttra sig i ett ärende skrivs inte något förslag till yttrande och inte heller någon tjänsteskrivelse. Delegaten formulerar själv det slutliga yttrandet. Den egna nämnden kan göra ändringar i tjänstemannens förslag till yttrande. Dokumentet kan dessutom ändras av flera interna instanser om yttrandet ska lämnas efter remiss inom kommunen. Läs om det på nästa sida. På sidan 85 finns ett exempel på ett internt yttrande. På sidan finns två exempel på yttranden till externa instanser. 14

23 Ärendets väg till beslut yttrande A.3.1 Yttrande efter remiss inom kommunen Figur 4 Ärendegången för yttranden efter remiss inom kommunen. Ibland föregås kommunens yttrande av en remiss inom kommunen. Då ska förslaget till kommunens yttrande utformas inom kontoret hos den första remissinstansen. Kommunstyrelsen står oftast som avsändare på sådana här yttranden. Men ibland väljer styrelsen att föra upp ärendet till kommunfullmäktige. Det streckade området i figuren illustrerar detta, och den extra hanteringen beskrivs på nästa sida. A Ett exempel Här följer ett exempel på ett yttrande som lämnas efter remiss inom kommunen. På sidan 89 finns det färdiga yttrandet. Kommunen ska yttra sig till länsstyrelsen. Yttrandet ska lämnas av kommunstyrelsen (KS) efter remiss till stadsplaneringsnämnden (SPN). Karin Karlsson på stadsbyggnadskontoret handlägger ärendet och skriver ett förslag till yttrande. Hon skriver i kommunstyrelsens namn eftersom det är de som ska lämna yttrandet. Karin skriver också en tjänsteskrivelse till sin nämnd, det vill säga SPN, för att förklara ärendet närmare. (I ett annat ärende eller på ett annat kontor hade det kanske varit tillräckligt att föredra ärendet muntligt.) På sidan 77 ser du Karins tjänsteskrivelse. 15

24 Ärendets väg till beslut yttrande Karin Karlssons förslag till yttrande behandlas på SPN:s sammanträde. Nämnden kan anta dokumentet oförändrat eller med ändringar. Om nämnden gör några ändringar för nämndsekreteraren in dem i dokumentet. Nämndsekreteraren i SPN skickar det antagna förslaget till yttrande till KS. Om det förekom reservationer och protokollsanteckningar i SPN, noterar sekreteraren dessa i en nämndskrivelse som skickas med förslaget till yttrande. Förslaget till yttrande behandlas sedan på KS sammanträde. Kommunstyrelsen kan anta dokumentet oförändrat eller med ändringar. Om KS beslutar att göra några ändringar i yttrandet för KS sekreterare in dem i dokumentet. Det fastställda yttrandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören eller KS sekreterare. Eventuella reservationer och protokollsanteckningar i kommunstyrelsen noteras i yttrandet eller i en bilaga. KS sekreterare skickar yttrandet till remissorganet, det vill säga länsstyrelsen. A Om kommunstyrelsen hade fört upp ärendet i fullmäktige I exemplet ovan var det kommunstyrelsen som tog det slutliga beslutet om yttrandet. Om styrelsen i stället hade fört upp ärendet i fullmäktige hade hanteringen sett ut så här: Karin Karlsson på stadsbyggnadskontoret skriver förslaget till yttrande i kommunfullmäktiges namn. Därefter behandlas ärendet i stadsplaneringsnämnden (SPN) och kommunstyrelsen (KS) på samma sätt som ovan. Kommunstyrelsens sekreterare lämnar sedan det av KS antagna förslaget till yttrande till fullmäktige, tillsammans med en nämndskrivelse. I nämndskrivelsen beskriver sekreteraren ärendets hantering fram till och med kommunstyrelsen. Av nämndskrivelsen framgår också de eventuella reservationer och protokollsanteckningar som gjorts i KS. Förslaget till yttrande behandlas slutligen på KF:s sammanträde. Fullmäktige antar yttrandet oförändrat eller med ändringar. KF:s sekreterare för in eventuella ändringar i dokumentet. Om det gjordes reservationer när KF beslutade i ärendet noterar sekreteraren dem i yttrandet eller i en bilaga. Det fastställda yttrandet undertecknas av kommunfullmäktiges ordförande och sekreteraren. Yttrandet skickas till länsstyrelsen. A Flera interna remissvar Om det har kommit in flera interna remissvar i ett ärende sammanställer man dem på kommunstyrelsens kontor. Alternativt utses en arbetsgrupp som tar fram ett slutligt förslag till yttrande. 16 Förslaget till yttrande lämnas till kommunstyrelsen, normalt tillsammans med en tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelsen undertecknas av ansvarig

25 Ärendets väg till beslut yttrande förvaltningschef och samordnande handläggare, eller bara av den samordnande handläggaren. Ärendet överlämnas sedan till kommunstyrelsen. Där behandlas förslaget till yttrande på vanligt sätt (se exemplen på de två föregående sidorna), och yttrandet når slutligen remissorganet. A.3.2 Yttrande över motion En motion väcks av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Fullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen skickar i sin tur motionen till den eller de nämnder som berörs eller till kommunstyrelsens kontor. Om kommunstyrelsen remitterar motionen till en annan nämnd fungerar ärendegången på samma sätt som vid en framställan till fullmäktige (se sidan 10). I korthet innebär det: 1. Ett förslag till yttrande skrivs av en tjänsteman i nämndens namn och adresseras till kommunfullmäktige. 2. Nämnden fastställer yttrandet. Om det görs reservationer och protokollsanteckningar vid sammanträdet skriver sekreteraren in dessa i yttrandet. 3. Kommunstyrelsen ställer sig bakom det förslag till beslut som finns i yttrandet. Sekreteraren skriver en nämndskrivelse till fullmäktige och bifogar yttrandet. Om motionen bereds på kommunstyrelsens kontor skriver man där ett förslag till yttrande i kommunstyrelsens namn. Kommunstyrelsen fastställer yttrandet och skickar det till fullmäktige. På sidan 91 finns ett exempel på ett yttrande över en motion. I exemplet har kommunstyrelsen (KS) remitterat en motion till kultur- och fritidsnämnden (KFN). Yttrandet är skrivet av en tjänsteman på kultur- och fritidskontoret. Innan dokumentet når kommunfullmäktige har det fastställts i KFN och behandlats i KS. A.3.3 Yttrande över medborgarförslag Alla personer som är folkbokförda i Norrköping kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Varje medborgarförslag som kommer in till kommunen ska registreras i kommunfullmäktiges diarium. Ett medborgarförslag kan beredas på olika sätt beroende på ärendets vikt och karaktär: 17

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA

REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA REGLEMENTE FÖR MYNDIGHETSNÄMND FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA Fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-11 76 Dnr KS 2002/0111 Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer