Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen FormPipe påbörjas av Sign On och blir efter ett par år ett eget affärsområde En pilotinstallation av FormPipe installeras på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad Stockholms stad tecknar ramavtal avseende FormPipe Notariatserver. FormPipe noteras på Nya Marknaden efter att affärsområdet delats ut till Sign Ons aktieägare. Rikard Akhtarzand går in som huvudägare och VD, varefter en ny styrelse tillsätts. FormPipe genomför ett omfattande omstruktureringsprogram för att nå lönsamhet. FormPipe genomför ett omvänt förvärv med Emitor, där programvaruverksamheten samlas i dotterbolaget FormPipe Software AB och delas ut till aktieägarna FormPipe Software förvärvar Digital Diary, som är ett ledande bolag inom utveckling och försäljning av dokument- och ärendehanteringssystem. Genom förvärvet får FormPipe Software en ännu starkare position inom produktområdet för elektronisk informationshantering W3D3 får i tuff konkurrens med 60 sökande högsta poäng i Vervas (fd Statskontoret) upphandling av ärendehanteringssystem inom områdena ärendehantering, workflow, dokumenthantering och e-arkivering. Affärsområde NetMaker 8 Aktie och ägare 10 Finansiella nyckeltal och definitioner 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar i eget kapital 18 Kassaflödesanalys 19 Noter 20 Revisionsberättelse 26 Styrelse och revisorer 27 Ledning 28 Adresser och årsstämma baksidans insida Kalendarium Årsstämma för verksamhetsåret 2006 hålls den 7 april 2006 Delårsrapport 1 januari-31 mars publiceras den 28 april 2006 Delårsrapport 1 april 30 juni publiceras den 31 juli 2006 Delårsrapport 1 juli 30 september publiceras den 31 oktober 2006 På FormPipe Softwares hemsida, publiceras all finansiell information så snart den är offentliggjord.

3 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 20,7 Mkr (15,8 Mkr proforma). Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr ( 13,2 Mkr proforma). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 Mkr (2,4 Mkr). Licens- och underhållsintäkter utgjorde 70,3% av nettoomsättningen. Likvida medel uppgick vid årets slut till 5,0 Mkr (5,3 Mkr). Styrelsen föreslår kontantutdelning till aktieägarna om 0,10 kronor per aktie (0 kronor). Under året förvärvades Digital Diary AB, vilket stärker FormPipe Softwares position som ledande leverantör av produkter för elektronisk informationshantering i företag och organisationer. Under slutet av 2005 och i början av 2006 har ett arbete initerats om en renodling av verksamheten. En ny affärsmodell bäddar för högre marginaler och därmed bättre aktieägarvärde. Ett stort ramavtal tecknades med Verva (fd Statskontoret). Ordervärdet uppskattas av FormPipe Software till omkring 50 Mkr under de två första åren. Resultaträkning Nettoomsättning 9,5 10,3 13,2 15,8 20,7 Rörelsens kostnader -31,3-37,8-31,2-28,2-19,4 Avskrivningar -0,3-0,1-0,2-0,8-1,1 Rörelseresultat -22,1-27,6-18,2-13,2 0,2 1 Proforma, siffrorna baseras på det verkliga sammantagna utfallet för de två affärsområden som den 1 januari förvärvades av Sign On i Stockholm AB. 2 FormPipe AB jan-okt, FormPipe Software AB nov-dec. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Gynnsamma förutsättningar för tillväxt FormPipe Software är ett tillväxtbolag med en ledande position inom elektronisk ärende- och informationshantering. Våra kunder utgörs av företag och organisationer som vill effektivisera verksamheten genom IT. Vi renodlar nu verksamheten genom att fokusera på produktutveckling och partnerlicensiering, vilket leder till högre marginaler och därmed ökat värde för våra aktieägare. Förändringarna, i kombination med ett gynnsamt affärsläge och fjärde kvartalets starka resultat, visar tydligt att vi är på rätt väg. Idag har vi en effektiv och driven organisation och därmed förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt. När jag skriver detta har vi precis avslutat vårt bästa kvartal hittills. Vi har kraftigt förbättrat såväl nettoomsättning och rörelseresultat som kassaflöde. Den positiva marknadsutvecklingen och orderingången innebär att styrelsen höjer prognosen för de kommande två åren. Det FormPipe Software som nu börjar ta form är resultatet av den målsättning jag haft sedan jag tillträdde som VD i oktober, nämligen ett starkt produktbolag med möjlighet att ta en tydlig ledarposition på den nordiska marknaden för ärende- och informationshantering. Ny affärsmodell ger bättre marginaler Ett stort steg i utvecklingen av FormPipe Software tog vi den 21 oktober 2005, då vi förvärvade Digital Diary AB. Förvärvet innebär att vi får en bredare marknad och en avsevärt starkare ställning som leverantör av omfattande system för elektronisk ärende- och informationshantering. Integreringen av Digital Diary har löpt enligt plan. Vi flyttar produktutveckling och leverans till Uppsala för att dra nytta av Digital Diarys effektiva utvecklingsmiljö och den attraktiva akademiska arbetsmarknaden som Uppsala erbjuder. Renodlingen av affärsmodellen har påbörjats och innebär en tydligare profil som programvarubolag med fokus på produktutveckling och partnerlicensiering. Omställningen förväntas ge både bättre marginaler och tillväxtmöjligheter. Tack vare vår placering i Vervas (fd Statskontoret) upphandling IF 2005 har många välrenommerade konsultbolag visat intresse för att sälja och implementera W3D3. Tillväxtmarknad Vi har under året varit aktiva på marknaden, en insats som varit framgångsrik. Bland annat har vi tecknat avtal med Uppsala kommun med ett ordervärde på 5 Mkr och ett betydande ramavtal med Verva, med uppskattat ordervärde på omkring 50 Mkr de två första åren. Avtalen är idag våra hittills största, men är endast en liten del av den totala marknaden. Under 2006 och 2007 kommer vi sannolikt att teckna avtal med fler företag och organisationer med ännu större ordervärden. När vi nu påbörjat renodlingen av affärsmodellen ska vi satsa mer på marknadsföring och försäljning via strategiska partners. Vår produktfamilj kommer i framtiden att säljas på en global marknad med globalt verkande konkurrenter. Det ställer nya krav på hur vi når våra kunder. För att ta vara på marknadens potential kommer vi att utvärdera möjligheten till ytterligare förvärv samt etablering på nya marknader. Kina är den marknad där vi ser störst potential och under 2005 har vi fört samtal med olika samarbetspartners om återförsäljaravtal. Varje steg är noga genomtänkt och vi fattar alla beslut med lönsamhet i fokus. Framtidsutsikter Marknadsanalysföretaget Gartner bedömer att världsmarknaden för elektronisk ärendehantering kommer att växa med nästan 11 procent per år fram till FormPipe Softwares ambition är en långsiktig tillväxt om 25 procent samt en vinstmarginal på 20 procent över en konjunkturcykel. Vi har den senaste tiden tagit viktiga steg framåt i utvecklingen av FormPipe Software och skapat gynnsamma förutsättningar för tillväxt. FormPipe Softwares produkter skapar bättre möjligheter för våra kunder att kostnadseffektivt hantera information. Med långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners, marknadsledande produkter och duktiga medarbetare har vi ett bra utgångsläge för den framtida expansionen. Stockholm i mars 2006 Rikard Akhtarzand Verkställande direktör FormPipe Software AB 2 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

5 DETTA ÄR FORMPIPE SOFTWARE Flexibilitet och effektivitet i fokus FormPipe Software AB (publ) är ett expansivt IT-företag som ligger i täten när det gäller kostnadseffektiv och säker elektronisk informationshantering. FormPipe Software utvecklar och säljer programvara för dokument- och ärendehantering samt produkter för kontroll, administration och e-underskrifter i samband med att information och betalningar sänds via Internet. FormPipe Software AB är noterat på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Affärsidé FormPipe Softwares affärsidé är att utveckla och tillhandahålla programvara för säker dokument- och ärendehantering samt överföring av betalinformation. Strategier FormPipe Software ska erbjuda programvara och helhetslösningar, där försäljning och implementering utgår från licensierade partners. Vision FormPipe Software ska vara Europas ledande utvecklare och leverantör av programvara för säker dokument- och ärendehantering. FormPipe Softwares produkter ska vara det självklara valet i branscher där kraven på kostnadseffektivitet och säkerhet är höga. Mål Operationella mål Att vara den ledande utvecklaren och leverantören av programvara för säker dokument- och ärendehantering samt överföring av betalinformation. Finansiella mål En långsiktig årlig tillväxt om 25 procent samt en vinstmarginal uppgående till 20 procent över en konjunkturcykel. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

6 Marknadsutveckling VERKSAMHET, MARKNAD OCH ORGANISATION Nya regelverk bäddar för hög tillväxt Stapeldiagrammet visar förväntade intäkter i miljoner dollar för elektronisk informationshantering(ecm). Källa: Gartner Dataquest (juni 2005) 2009 Marknadsutveckling per region USA Europa Asien Diagrammet visar förväntade intäkter i miljoner dollar per region för elektronisk informationshantering (ECM). Källa: Gartner Dataquest (juni 2005) Medarbetare Åldersfördelning Könsfördelning år 39% år 50% 41 år 11% FormPipe Softwares marknad växer med nästan 11 procent per år. Bolaget har tagit en ledande position speciellt inom offentlig sektor har FormPipe Software betydande marknadsandelar. FormPipe Software är verksamma på den växande marknaden för elektronisk informationshantering (Enterprise Content Management eller ECM). Kunderna har behov av att förbättra effektiviteten inom organisationen och därmed höja servicenivån mot sina kunder och anställda. Många gånger skapar FormPipe Software system som är skräddarsydda för en enskild kund och bolaget ansvarar för hela kedjan, från design till drift och support. Verksamhet FormPipe Software är ett expansivt programvarubolag inom kostnadseffektiv och säker överföring av information via Internet. Genom hög teknisk kompetens och samarbeten med strategiska partners hjälper bolaget organisationer och företag med effektivitets- och kvalitetsförbättrande åtgärder. W3D3 är FormPipe Softwares huvudprodukt och är en programvara för strukturerad ärendehantering. Kärnan i W3D3 är informationslagringen, där kunden får en rationell informationshantering och spårbara verksamhetsprocesser, vilket innebär att inget glöms bort eller försvinner. FormPipe Software arbetar både med standardlösningar och åtaganden där bolaget ser till kundens specifika behov och utmaningar. Genom en nära relation med kunderna och egen utveckling av programvaran fångar FormPipe Software upp de krav och utmaningar som marknaden ställer. Bolaget består av två affärsområden, NetDesign och NetMaker, som båda är marknadsledande inom sin nisch. I hela bolaget finns ett lönsamhetstänkande där försäljning, service och hög teknisk kompetens är grundbultarna i affärskulturen. Utbildning Män 71% Kvinnor 29% Högutbildade 75% Övrig utbildning 25% Marknad Omkring 80 procent av den information en organisation eller ett företag lagrar består av ostrukturerad data. Det kan exempelvis vara word-dokument, presentationer och e-post. Allt fler organisationer väljer idag att göra informationen mer lättillgänglig för anställda och kunder. Tekniken öppnar för automatiserade informationsflöden, vilket leder till en effektivare och konkurrenskraftigare organisation. Marknad under tillväxt Marknaden för FormPipe Software pekar uppåt. Enligt analysföretaget Gartner kommer världsmarknaden för programvara för informationslagring att öka från 1,3 miljarder dollar 2005 till omkring 1,9 miljarder dollar 2009, en ökning på mer än 11 procent per år. Den marknad som präglas av den största ökningen är Asien tätt följt av Europa och USA. I Asien beräknas intäkterna öka med 13,6 procent, från 73,2 till 120,4 miljoner dollar. I Europa och USA antas intäkterna öka med 10,9 respektive 10,4 procent motsvarande 667, 7 och 958,9 miljarder dollar. Viktiga regionala drivkrafter bakom ökningen är investeringar i, och användningen av, IT inom organisationer och företag samt lagstiftning och konkurrenssituation. 4 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

7 Ryssland och Kina har offentliga sektorer som växer snabbt. Kartan visar de regioner med den största tillväxtökningen av programvara för informationslagring under perioden Drivkrafter Elektronisk lagring av information har blivit en strategisk fråga i företag och organisationer. Många organisationer har insett värdet av IT-lösningar och att de kan rationalisera och effektivisera verksamheten genom virtuella strukturer. Generellt drivs marknaden av enklare och bättre teknik för virtuella lagringssystem. Även möjligheten att effektivisera och automatisera verksamheten samt öka kundvården är viktiga drivkrafter. I takt med att fler företag och organisationer blir beroende av Internet ställs det hårda krav på säkerhet. Att vara förberedda på datahackare, som vill åt affärskritisk information, är en viktig strategisk fråga för många beslutsfattare. Därför krävs det programvara med hårda säkerhetskrav, som kan garantera att ovälkomna personer inte kommer åt information vid överföring eller lagring. Den privata sektorn drivs bland annat av globaliseringens allt tuffare konkurrenssituation samt av hårdare regler för tillgänglighet och arkivering av information, exempelvis redovisningslagarna Sarbanes-Oxley och IFRS samt medicinteknikbranschens 21 CFR Part 11. Sektorer som präglas av hårda regelverk och lagkrav är bland annat finans och hälsovård samt börsnoterade företag med tuffa regler kring finansiell redovisning och öppenhet. I den offentliga sektorn ställs det hårda krav på kostnadseffektivitet, tillgänglighet och öppenhet. Det finns bland annat en tydlig strävan mot självbetjäning. Detta innebär enklare administration för myndigheten eller företaget, eftersom den som exempelvis söker viss information arbetar direkt i affärseller verksamhetssystemet. En viktig del i självbetjäningserbjudandet är e-government (24-timmarsmyndigheten). Syftet är att medborgare och företag på elektronisk väg ska kunna få information, lämna uppgifter samt uträtta ärenden på ett snabbt och enkelt sätt, oberoende av tid och plats. FormPipe Softwares lösningar passar e-governments behov och krav mycket väl. Tillväxten inom e-government är god och den offentliga sektorn i Västeuropa förväntas öka sina investeringar i informationsteknologi från 38 till 49 miljarder dollar under perioden -2009, en ökning med 23 procent (IDC juni 2005). Konkurrenter FormPipe Softwares konkurrenter utgörs av programvarubolag samt konsultbolag med produkter. Återkommande bolag i samband med upphandlingar och offertförfrågningar är WM-data, IBM, Veritas, AcandoFrontec och TietoEnator. Medarbetare och organisation Stark vilja att utvecklas FormPipe Software är en platt organisation, indelad i två affärsområden med eget lönsamhetsansvar. Bolaget har två kontor - Stockholm och Uppsala. Försäljning och ekonomi sköts från Stockholm medan produktutveckling sker i Uppsala. FormPipe Softwares 28 medarbetare drivs av en stark vilja att erbjuda kunderna effektiva och kostnadsbesparande lösningar. Medarbetarna har djup kompetens om marknaden och produkterna och strävar efter att utvecklas i takt med att tekniken och förutsättningarna i omvärlden förändras. Det finns gott om utrymme för egna idéer och medarbetarna uppmuntras att ta ansvar för sitt eget arbete. Organisation Ekonomi Affärsområde NetDesign NetDesign leverans Uppsala NetDesign produktutveckling Uppsala NetDesign sälj Stockholm VD Ledningsgrupp Rikard Akhtarzand, VD Ola Hellgren, vvd Lina Elo Marknad Affärsområde NetMaker NetMaker sälj NetMaker support FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

8 AFFÄRSOMRÅDE NETDESIGN Säkra och effektiva processer Affärsområde NetDesign är en ledande leverantör inom ärende- och dokumenthantering samt workflow och arkivering. Den primära målgruppen är offentlig förvaltning samt inom sektorer där kraven på tydlighet och spårbarhet i informationsflödet är höga. Om NetDesign Affärsområde NetDesign är heltäckande inom utveckling av programvara för elektronisk ärendehantering. NetDesign fokuserar på att ge företag och organisationer konkurrensfördelar genom att förse dem med säkra och automatiserade informationsflöden. NetDesigns huvudprodukt är W3D3, som är marknadens mest omfattande produkt för informationshantering. Produkten erbjuder indatahantering, ärendehantering, dokumenthantering, workflow och e-arkivering. W3D3 är ett flexibelt och effektivt system för elektronisk förvaltning. Det ger exempelvis möjlighet till bättre service genom insyn och självbetjäning samt en effektiv organisation med kortare handläggningstider och bättre samarbete mellan olika avdelningar. NetDesigns produkter är serverbaserade och implementeras på Microsofts serverplattform. En serverprodukt innebär att informationen lagras på en gemensam plats, oberoende av geografiskt läge. På serverplattformen kan kunden separera olika verksamheter och användarroller, vilket innebär att användarna har olika behörighet till informationen och ger säker informationshantering. Våra viktigaste mål Fortsatt god tillväxt under lönsamhet. - Förstärka vår position som ledande leverantör av informationsförsörjningsprodukter till offentlig sektor. - Etablera ett starkt nätverk av strategiska partners. - Fortsätta renodlingen av verksamhet och produktutbud. - Identifiera nya marknader. Några av våra största kunder - Kulturrådet - SWEDAC - Tullverket Omsättning per affärsområde NetDesign 60% - Cancerfonden - Stockholms Stad - Uppsala kommun Året som gått Året har varit framgångsrikt inom bland annat kommunsegmentet, där NetDesign vunnit drygt hälften av alla upphandlingar. Dessutom har NetDesign stärkt produktens position som plattform för verksamhetssystem genom NOVA-projek- 6 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

9 tet hos Cancerfonden och genom ramavtal med Verva (fd Statskontoret). Ramavtalet, Informationsförsörjning 2005, ger bland annat statliga myndigheter, landsting och kommuner möjlighet att köpa lösningar utan upphandling under 2006 och Verva bedömde att NetDesigns erbjudande var det absolut bästa inom ärende- och dokumenthantering, workflow samt e-arkivering. Bedömningen skedde i tuff konkurrens med 60 andra sökande och visar att FormPipe Software är marknadens ledande leverantör. Ramavtalet, tillsammans med en god orderingång under 2005, innebär att FormPipe Software under kommande år kommer att förstärka positionen som ledande leverantör av informationsförsörjningsprodukter till offentlig och privat sektor. Marknad NetDesign är verksamma på marknaden för snabb och effektiv ärendehantering. Den primära målgruppen är offentlig förvaltning, där NetDesign idag har över 100 kunder. Affärsområdet har gott rykte och är välkända av målgruppens beslutsfattare. Fortsatt koncentration på offentlig sektor Inom offentlig förvaltning finns en stark önskan att minska antalet IT-system till förmån för process- och verksamhetsöverskridande system. Kunden kan med dessa system minska förvaltningskostnaderna och, framför allt, sammanställa och tillgängliggöra information som finns på flera platser och i olika system. Myndighetsanställda kan snabbt och enkelt ta fram och lämna information till olika sökande eller så kan de sökande själva göra en sökning via Internet. Med NetDesigns starka position och i takt med att efterfrågan ökar, genom bland annat rationaliseringar inom offentlig förvaltning, bedömer NetDesign att fortsatt fokusering på offentlig sektor kommer att ge mycket bra resultat. Nya regelverk, nya kunder Det finns även en ökad efterfrågan inom privat sektor, både internationellt och nationellt. Ökningen beror bland annat på nya regelverk, som exempelvis redovisningens Sarbanes-Oxley och medicinteknikbranschens 21 CFR Part 11, vilka ställer hårda krav på tydlighet och spårbarhet i informationsflödet. NetDesign bearbetar därför aktivt den finansiella sektorn med det långsiktiga motivet att behoven är likartade och betalningsviljan större jämfört med offentlig sektor. Global marknad Kraven på effektiviseringar i privat och offentlig sektor sker på en global nivå och marknaden för NetDesigns produkter växer kraftigt de kommande åren. Produkterna är konkurrenskraftiga på en global marknad och har stöd för flera olika språk, bland annat ryska, kinesiska och engelska. Viktiga delmarknader som identifierats är bland annat Ryssland och Kina, där terrängen sonderats under året. Mottagandet har varit positivt och samtal om eventuella samarbetspartners fortsätter under Produktutveckling Samtliga delar av produktutvecklingen sker inom ramen för produkten W3D3, som är under kontinuerlig utveckling i takt med nya behov och tekniska möjligheter. Avgörande för effektiviteten i NetDesigns forskning och utveckling är medarbetarnas förmåga att ta till sig kundernas önskemål och implementera dessa i produkten. Bland annat integreras FormPipe Notariatserver i W3D3 och lägger till stöd för elektronisk arkivering enligt Riksarkivets senaste föreskrifter samt implementerar en ny modul för samarbete i projektform. FORMPIPE SOFTWARE I VERKLIGHETEN CANCERFONDEN Nytt system gav kortare handläggningstid och lägre kostnader Den 1 juli 2005 inledde FormPipe Software ett projekt med Cancerfonden, som var ett stort steg mot det nya, rollbaserade ärendehanteringssystemet NOVA. Med systemet får Cancerfonden tillgång till tre olika tillämpningar en applikation för bidragsansökningar, ett handläggargränssnitt för snabb och enkel ärendehantering och en applikation för sakkunniga att bedöma bidragsansökningarna. Med NOVA kommer varje steg i arbetsprocessen kring bidragsansökningar att automatiseras eller initieras av systemet. De som söker bidrag kan se fram emot kortare handläggningstider och enklare ansökningsprocess. Och för oss på Cancerfonden innebär det lägre administrativa kostnader, säger Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden. De tre olika tillämpningarna bygger på en och samma databas där man samlar informationen kring alla bidragsansökningar. Effekterna blir en hög sök- och spårbarhet bland ansökningarna samt möjlighet till att snabbt och enkelt bygga på med ytterligare tillämpningar. Vi valde FormPipe Software tack vare deras höga kännedom om verksamhetsbaserad systemutveckling och flexibiliteten i W3D3. Dessutom har installationen och utvecklingen av den första versionen av systemet gått med oerhörd fart. Endast två månader från projektstart till att systemet var i drift, säger Åsa Quist, projektledare på Cancerfonden. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

10 AFFÄRSOMRÅDE NETMAKER Ledande aktör på nischmarknad Affärsområde NetMaker är en ledande aktör inom säkra och snabba elektroniska betalningar. Tack vare uppskattade produkter och ett starkt varumärke tillsammans med ett intensivt arbete med marknadsföring och försäljning står NetMaker väl rustade för att behålla en marknadsledande position. Om NetMaker Affärsområde NetMaker säljer och marknadsför NetMaker BgCom, som är en marknadsledande programvara för överföring av in- och utbetalningar till och från BGC (Bankgirocentralen). NetMaker säljer två olika versioner av programvaran, dels huvudprodukten NetMaker BgCom, dels NetMaker BgCom Directory, som är en mer avancerad version där användaren kan lägga till ett extra internt filskydd och få en ännu säkrare betalningslösning. Programvaran gör att användaren snabbt, enkelt och säkert kan överföra betalningsinformation till och från BGC. Användaren sparar tid och kan exempelvis lägga resurserna på ökad kundservice. Affärsområdet har aktiva kunder som årligen betalar serviceavgift för programvaran, vilket innebär stabila och förutsägbara intäkter. NetMakers supportfunktion är en hörnsten i kunderbjudandet. Supporten har stor förståelse för kundernas eventuella problem och löser utmaningarna på ett snabbt och enkelt sätt. Våra viktigaste mål Att bibehålla vår position som marknadsledande BgCom-leverantör. - Att öka antalet licenser med cirka 20% och antalet aktiva NonStopService kunder med cirka 25%. Några av våra största kunder - Visma Services - Vattenfall - Avanza fondkommission Omsättning per affärsområde NetMaker 40% - Tetra Pak - Finansinspektionen - Nobel Biocare Året som gått Inledningen av 2005 präglades till stor del av lanseringen av NetMaker BgCom 4.0, som ger kunden flera nya funktioner. Responsen på den nya versionen har varit bra och NetMa- 8 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

11 ker kan nu kommunicera direkt med användaren via ett informationsfönster. Fönstret kan exempelvis användas till att informera om driftstörningar på BGC och uppdateringar av programvaran. NetMaker har även genomfört en organisationsförändring med syfte att intensifiera försäljningsarbetet genom en egen innesäljavdelning. Bland annat tack vare denna har NetMaker ökat antalet licenser med omkring 12 procent och ökat antalet supportabonnemang med drygt 20 procent. Marknad NetMaker är verksamma på marknaden för elektroniska betalningslösningar. Marknaden är mogen och konkurrensen har under de senaste åren hårdnat, vilket innebär en fortsatt satsning på marknadsföring och försäljning samt löpande utveckling av programvaran. Teknikskifte borgar för ökad efterfrågan Efterfrågan på programvaran är stor och väntas öka kommande år. Efterfrågeökningen beror bland annat på att BGC beslutat att lägga ned telebankgirot den 31 mars Det innebär att de cirka användare som idag använder en modembaserad kommunikationslösning för att skicka sina betalningar kommer att behöva ett nytt system. Utöver teknikskiftet är det fler företag som väljer att sköta sina betalningsrutiner elektroniskt. Intensifierad försäljning För att svara upp mot en allt större och mer konkurrensutsatt marknad krävs det att NetMaker ökar marknadsbearbetningen. Affärsområdet intensifierar därför marknadsföringen med annonsering i ekonomipress samt bearbetning av exempelvis banker genom personlig försäljning och relationsbyggande med nyckelpersoner. NetMaker har såväl inne- som utesäljare samt drygt 50 återförsäljare runt om i landet, som både säljer och installerar programvaran. NetMaker har återförsäljaravtal med exempelvis Intentia och partneravtal med BGC. Affärsområdet har även ett starkt varumärke och lång bakgrund som leverantör av enkla och effektiva betalningslösningar, vilket utnyttjas vid marknadsföring och försäljning. Produktutveckling NetMaker strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten på programvaran. Produktutvecklingen styrs bland annat av fokusgrupper, som består av ett antal företag som använt produkten. Den senaste versionen, NetMaker BgCom 4.0, arbetades fram via en fokusgrupp. Deltagarna berättade om vilka förbättringsåtgärder de ansåg nödvändiga och det resulterade i nya, unika funktioner, som exempelvis möjlighet att se serverstatus hos BGC och snabbare felsökning i programmet. I februari 2006 lanserades NetMaker BgCom 4.1. En uppdaterad version som har fullt stöd för engelska. FORMPIPE SOFTWARE I VERKLIGHETEN VISMA SERVICES Engagerad support löser kundens utmaningar Sedan ett par år tillbaka är Visma Services kund hos FormPipe Software. Visma visste att man behövde förenkla och förbättra sina betalningsrutiner och samtidigt behålla en hög säkerhetsnivå. Att valet föll på FormPipe Softwares programvara NetMaker BgCom föll sig därför naturligt. På Visma är vi ungefär 115 personer som sköter betalningar och leverantörsfakturor åt våra kunder. Vi skickar över 950 betalningar i månaden till Bankgirocentralen, så vi behövde ett enkelt och säkert sätt att sköta hanteringen av våra betalningsrutiner. NetMaker BgCom fyllde samtliga kriterier och vi har nu ett enhetligt system för att sköta våra betalningar, säger Björn Bergqvist, Teknikansvarig för löner på Visma Services. NetMaker BgCom är både enkel att installera och använda. Ibland uppstår det dock frågor som kunden kan ha svårt att lösa på egen hand. FormPipe Software har därför en erfaren och serviceinriktad supporfunktion, som hjälper till i besvärliga situationer. FormPipes supportfunktion visar verkligen viljan att lösa problem och ger pedagogisk feedback på vad som kan ha gått snett. Dessutom visar man ett otroligt stort engagemang för oss som kund och våra behov. Det är verkligen inte varje dag man stöter på en support av FormPipes rang, säger Björn Bergqvist, Teknikansvarig för löner på Visma Services. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

12 Aktie och ägare FormPipe Software-aktien noterades på Nya Marknaden den 20 januari Sedan dess har aktien utvecklats positivt och bolaget hade per den 28 februari 2006 ett börsvärde på cirka 70 Mkr. Den goda utvecklingen tillsammans med en stabil finansiell situation gör att FormPipe Softwares styrelse har beslutat om utdelning om 0,10 kronor per aktie (0 kronor). Aktiekapitalets utveckling FormPipe Software AB Antal aktier Totalt antal, kr Totalt antal aktier Kvotvärde/ aktie Aktiekapital 18 oktober ,00 Split 10:1, ,10 Apportemission, ,10 Nyemission Digital Diary AB, ,10 Kvittningsemission, ,10 Aktiekapital 31 december ,10 Aktieägarförteckning per den 31 december 2005 och därefter kända förändringar Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster Dexia ,1% Rikard Akhtarzand ,7% AB Wallinder & Co ,4% Tuvedalen Ltd ,9% Ahldin Network ,7% Bernhard von der Osten-Sacken ,1% Fyrspannet Kapitalförvaltning AB ,0% Nicklas Walter ,8% Håkan Olsen ,9% Nordea Bank AS ,6% Övriga aktieägare ,8% Summa % Aktiens utveckling under perioden Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier tal (inkl.efteranm.) Officiell listnotering Nya Marknaden Kortnamn FPIP Introduktionsår 2005 Antal aktier Börspost aktier JAN 05 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 06 FEB (c) SIX 10 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

ÅRSREDOVISNING 2004 FORMPIPE SOFTWARE AB

ÅRSREDOVISNING 2004 FORMPIPE SOFTWARE AB ÅRSREDOVISNING 24 FORMPIPE SOFTWARE AB FormPipe Software AB (publ) org.nr. 556668-665 Innehåll 24 i korthet... 3 VD summerar... 4 FormPipe Softwares verksamhet... 5 Affärsområdet NetDesign... 7 Affärsområdet

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Kalendarium. Om ECM 12

Kalendarium. Om ECM 12 INNEHÅLL Kalendarium Årsstämma 25 april 2013 Delårsrapport januari mars 3 maj 2013 Delårsrapport januari juni 16 juli 2013 Delårsrapport januari september 25 oktober 2013 Bokslutskommuniké för 2013 14

Läs mer

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel

Effektiva. En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus. på Kulturrådet med FormPipe W3D3. - nya tidens starkaste konkurrensfördel Effektiva e-tjänster på Kulturrådet med FormPipe W3D3 En prioriterad investering dokument- och ärendehantering i fokus INFORMATIONS HANTERING - nya tidens starkaste konkurrensfördel årsredovisning 2009

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

Kalendarium. AffärSIDé, VISIon och mål 8

Kalendarium. AffärSIDé, VISIon och mål 8 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 PRODUKTION PUBLICERA INFORMATION AB INNEHÅLL Kalendarium Årsstämma 27 mars 2012 Delårsrapport januari-mars 19 april 2012 Delårsrapport april-juni 13 juli 2012 Delårsrapport

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2014 PAYEX HOLDING AB I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ)

Årsredovisning 2014 Smarteq AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NOTER Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive,

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

resultat och Nyckeltal

resultat och Nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2007 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 2007 2006 Nettoomsättning, tkr 83 647 84 172 Rörelseresultat, tkr 11 174 7 562 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer