Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen FormPipe påbörjas av Sign On och blir efter ett par år ett eget affärsområde En pilotinstallation av FormPipe installeras på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad Stockholms stad tecknar ramavtal avseende FormPipe Notariatserver. FormPipe noteras på Nya Marknaden efter att affärsområdet delats ut till Sign Ons aktieägare. Rikard Akhtarzand går in som huvudägare och VD, varefter en ny styrelse tillsätts. FormPipe genomför ett omfattande omstruktureringsprogram för att nå lönsamhet. FormPipe genomför ett omvänt förvärv med Emitor, där programvaruverksamheten samlas i dotterbolaget FormPipe Software AB och delas ut till aktieägarna FormPipe Software förvärvar Digital Diary, som är ett ledande bolag inom utveckling och försäljning av dokument- och ärendehanteringssystem. Genom förvärvet får FormPipe Software en ännu starkare position inom produktområdet för elektronisk informationshantering W3D3 får i tuff konkurrens med 60 sökande högsta poäng i Vervas (fd Statskontoret) upphandling av ärendehanteringssystem inom områdena ärendehantering, workflow, dokumenthantering och e-arkivering. Affärsområde NetMaker 8 Aktie och ägare 10 Finansiella nyckeltal och definitioner 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar i eget kapital 18 Kassaflödesanalys 19 Noter 20 Revisionsberättelse 26 Styrelse och revisorer 27 Ledning 28 Adresser och årsstämma baksidans insida Kalendarium Årsstämma för verksamhetsåret 2006 hålls den 7 april 2006 Delårsrapport 1 januari-31 mars publiceras den 28 april 2006 Delårsrapport 1 april 30 juni publiceras den 31 juli 2006 Delårsrapport 1 juli 30 september publiceras den 31 oktober 2006 På FormPipe Softwares hemsida, publiceras all finansiell information så snart den är offentliggjord.

3 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 20,7 Mkr (15,8 Mkr proforma). Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr ( 13,2 Mkr proforma). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 Mkr (2,4 Mkr). Licens- och underhållsintäkter utgjorde 70,3% av nettoomsättningen. Likvida medel uppgick vid årets slut till 5,0 Mkr (5,3 Mkr). Styrelsen föreslår kontantutdelning till aktieägarna om 0,10 kronor per aktie (0 kronor). Under året förvärvades Digital Diary AB, vilket stärker FormPipe Softwares position som ledande leverantör av produkter för elektronisk informationshantering i företag och organisationer. Under slutet av 2005 och i början av 2006 har ett arbete initerats om en renodling av verksamheten. En ny affärsmodell bäddar för högre marginaler och därmed bättre aktieägarvärde. Ett stort ramavtal tecknades med Verva (fd Statskontoret). Ordervärdet uppskattas av FormPipe Software till omkring 50 Mkr under de två första åren. Resultaträkning Nettoomsättning 9,5 10,3 13,2 15,8 20,7 Rörelsens kostnader -31,3-37,8-31,2-28,2-19,4 Avskrivningar -0,3-0,1-0,2-0,8-1,1 Rörelseresultat -22,1-27,6-18,2-13,2 0,2 1 Proforma, siffrorna baseras på det verkliga sammantagna utfallet för de två affärsområden som den 1 januari förvärvades av Sign On i Stockholm AB. 2 FormPipe AB jan-okt, FormPipe Software AB nov-dec. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Gynnsamma förutsättningar för tillväxt FormPipe Software är ett tillväxtbolag med en ledande position inom elektronisk ärende- och informationshantering. Våra kunder utgörs av företag och organisationer som vill effektivisera verksamheten genom IT. Vi renodlar nu verksamheten genom att fokusera på produktutveckling och partnerlicensiering, vilket leder till högre marginaler och därmed ökat värde för våra aktieägare. Förändringarna, i kombination med ett gynnsamt affärsläge och fjärde kvartalets starka resultat, visar tydligt att vi är på rätt väg. Idag har vi en effektiv och driven organisation och därmed förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt. När jag skriver detta har vi precis avslutat vårt bästa kvartal hittills. Vi har kraftigt förbättrat såväl nettoomsättning och rörelseresultat som kassaflöde. Den positiva marknadsutvecklingen och orderingången innebär att styrelsen höjer prognosen för de kommande två åren. Det FormPipe Software som nu börjar ta form är resultatet av den målsättning jag haft sedan jag tillträdde som VD i oktober, nämligen ett starkt produktbolag med möjlighet att ta en tydlig ledarposition på den nordiska marknaden för ärende- och informationshantering. Ny affärsmodell ger bättre marginaler Ett stort steg i utvecklingen av FormPipe Software tog vi den 21 oktober 2005, då vi förvärvade Digital Diary AB. Förvärvet innebär att vi får en bredare marknad och en avsevärt starkare ställning som leverantör av omfattande system för elektronisk ärende- och informationshantering. Integreringen av Digital Diary har löpt enligt plan. Vi flyttar produktutveckling och leverans till Uppsala för att dra nytta av Digital Diarys effektiva utvecklingsmiljö och den attraktiva akademiska arbetsmarknaden som Uppsala erbjuder. Renodlingen av affärsmodellen har påbörjats och innebär en tydligare profil som programvarubolag med fokus på produktutveckling och partnerlicensiering. Omställningen förväntas ge både bättre marginaler och tillväxtmöjligheter. Tack vare vår placering i Vervas (fd Statskontoret) upphandling IF 2005 har många välrenommerade konsultbolag visat intresse för att sälja och implementera W3D3. Tillväxtmarknad Vi har under året varit aktiva på marknaden, en insats som varit framgångsrik. Bland annat har vi tecknat avtal med Uppsala kommun med ett ordervärde på 5 Mkr och ett betydande ramavtal med Verva, med uppskattat ordervärde på omkring 50 Mkr de två första åren. Avtalen är idag våra hittills största, men är endast en liten del av den totala marknaden. Under 2006 och 2007 kommer vi sannolikt att teckna avtal med fler företag och organisationer med ännu större ordervärden. När vi nu påbörjat renodlingen av affärsmodellen ska vi satsa mer på marknadsföring och försäljning via strategiska partners. Vår produktfamilj kommer i framtiden att säljas på en global marknad med globalt verkande konkurrenter. Det ställer nya krav på hur vi når våra kunder. För att ta vara på marknadens potential kommer vi att utvärdera möjligheten till ytterligare förvärv samt etablering på nya marknader. Kina är den marknad där vi ser störst potential och under 2005 har vi fört samtal med olika samarbetspartners om återförsäljaravtal. Varje steg är noga genomtänkt och vi fattar alla beslut med lönsamhet i fokus. Framtidsutsikter Marknadsanalysföretaget Gartner bedömer att världsmarknaden för elektronisk ärendehantering kommer att växa med nästan 11 procent per år fram till FormPipe Softwares ambition är en långsiktig tillväxt om 25 procent samt en vinstmarginal på 20 procent över en konjunkturcykel. Vi har den senaste tiden tagit viktiga steg framåt i utvecklingen av FormPipe Software och skapat gynnsamma förutsättningar för tillväxt. FormPipe Softwares produkter skapar bättre möjligheter för våra kunder att kostnadseffektivt hantera information. Med långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners, marknadsledande produkter och duktiga medarbetare har vi ett bra utgångsläge för den framtida expansionen. Stockholm i mars 2006 Rikard Akhtarzand Verkställande direktör FormPipe Software AB 2 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

5 DETTA ÄR FORMPIPE SOFTWARE Flexibilitet och effektivitet i fokus FormPipe Software AB (publ) är ett expansivt IT-företag som ligger i täten när det gäller kostnadseffektiv och säker elektronisk informationshantering. FormPipe Software utvecklar och säljer programvara för dokument- och ärendehantering samt produkter för kontroll, administration och e-underskrifter i samband med att information och betalningar sänds via Internet. FormPipe Software AB är noterat på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Affärsidé FormPipe Softwares affärsidé är att utveckla och tillhandahålla programvara för säker dokument- och ärendehantering samt överföring av betalinformation. Strategier FormPipe Software ska erbjuda programvara och helhetslösningar, där försäljning och implementering utgår från licensierade partners. Vision FormPipe Software ska vara Europas ledande utvecklare och leverantör av programvara för säker dokument- och ärendehantering. FormPipe Softwares produkter ska vara det självklara valet i branscher där kraven på kostnadseffektivitet och säkerhet är höga. Mål Operationella mål Att vara den ledande utvecklaren och leverantören av programvara för säker dokument- och ärendehantering samt överföring av betalinformation. Finansiella mål En långsiktig årlig tillväxt om 25 procent samt en vinstmarginal uppgående till 20 procent över en konjunkturcykel. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

6 Marknadsutveckling VERKSAMHET, MARKNAD OCH ORGANISATION Nya regelverk bäddar för hög tillväxt Stapeldiagrammet visar förväntade intäkter i miljoner dollar för elektronisk informationshantering(ecm). Källa: Gartner Dataquest (juni 2005) 2009 Marknadsutveckling per region USA Europa Asien Diagrammet visar förväntade intäkter i miljoner dollar per region för elektronisk informationshantering (ECM). Källa: Gartner Dataquest (juni 2005) Medarbetare Åldersfördelning Könsfördelning år 39% år 50% 41 år 11% FormPipe Softwares marknad växer med nästan 11 procent per år. Bolaget har tagit en ledande position speciellt inom offentlig sektor har FormPipe Software betydande marknadsandelar. FormPipe Software är verksamma på den växande marknaden för elektronisk informationshantering (Enterprise Content Management eller ECM). Kunderna har behov av att förbättra effektiviteten inom organisationen och därmed höja servicenivån mot sina kunder och anställda. Många gånger skapar FormPipe Software system som är skräddarsydda för en enskild kund och bolaget ansvarar för hela kedjan, från design till drift och support. Verksamhet FormPipe Software är ett expansivt programvarubolag inom kostnadseffektiv och säker överföring av information via Internet. Genom hög teknisk kompetens och samarbeten med strategiska partners hjälper bolaget organisationer och företag med effektivitets- och kvalitetsförbättrande åtgärder. W3D3 är FormPipe Softwares huvudprodukt och är en programvara för strukturerad ärendehantering. Kärnan i W3D3 är informationslagringen, där kunden får en rationell informationshantering och spårbara verksamhetsprocesser, vilket innebär att inget glöms bort eller försvinner. FormPipe Software arbetar både med standardlösningar och åtaganden där bolaget ser till kundens specifika behov och utmaningar. Genom en nära relation med kunderna och egen utveckling av programvaran fångar FormPipe Software upp de krav och utmaningar som marknaden ställer. Bolaget består av två affärsområden, NetDesign och NetMaker, som båda är marknadsledande inom sin nisch. I hela bolaget finns ett lönsamhetstänkande där försäljning, service och hög teknisk kompetens är grundbultarna i affärskulturen. Utbildning Män 71% Kvinnor 29% Högutbildade 75% Övrig utbildning 25% Marknad Omkring 80 procent av den information en organisation eller ett företag lagrar består av ostrukturerad data. Det kan exempelvis vara word-dokument, presentationer och e-post. Allt fler organisationer väljer idag att göra informationen mer lättillgänglig för anställda och kunder. Tekniken öppnar för automatiserade informationsflöden, vilket leder till en effektivare och konkurrenskraftigare organisation. Marknad under tillväxt Marknaden för FormPipe Software pekar uppåt. Enligt analysföretaget Gartner kommer världsmarknaden för programvara för informationslagring att öka från 1,3 miljarder dollar 2005 till omkring 1,9 miljarder dollar 2009, en ökning på mer än 11 procent per år. Den marknad som präglas av den största ökningen är Asien tätt följt av Europa och USA. I Asien beräknas intäkterna öka med 13,6 procent, från 73,2 till 120,4 miljoner dollar. I Europa och USA antas intäkterna öka med 10,9 respektive 10,4 procent motsvarande 667, 7 och 958,9 miljarder dollar. Viktiga regionala drivkrafter bakom ökningen är investeringar i, och användningen av, IT inom organisationer och företag samt lagstiftning och konkurrenssituation. 4 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

7 Ryssland och Kina har offentliga sektorer som växer snabbt. Kartan visar de regioner med den största tillväxtökningen av programvara för informationslagring under perioden Drivkrafter Elektronisk lagring av information har blivit en strategisk fråga i företag och organisationer. Många organisationer har insett värdet av IT-lösningar och att de kan rationalisera och effektivisera verksamheten genom virtuella strukturer. Generellt drivs marknaden av enklare och bättre teknik för virtuella lagringssystem. Även möjligheten att effektivisera och automatisera verksamheten samt öka kundvården är viktiga drivkrafter. I takt med att fler företag och organisationer blir beroende av Internet ställs det hårda krav på säkerhet. Att vara förberedda på datahackare, som vill åt affärskritisk information, är en viktig strategisk fråga för många beslutsfattare. Därför krävs det programvara med hårda säkerhetskrav, som kan garantera att ovälkomna personer inte kommer åt information vid överföring eller lagring. Den privata sektorn drivs bland annat av globaliseringens allt tuffare konkurrenssituation samt av hårdare regler för tillgänglighet och arkivering av information, exempelvis redovisningslagarna Sarbanes-Oxley och IFRS samt medicinteknikbranschens 21 CFR Part 11. Sektorer som präglas av hårda regelverk och lagkrav är bland annat finans och hälsovård samt börsnoterade företag med tuffa regler kring finansiell redovisning och öppenhet. I den offentliga sektorn ställs det hårda krav på kostnadseffektivitet, tillgänglighet och öppenhet. Det finns bland annat en tydlig strävan mot självbetjäning. Detta innebär enklare administration för myndigheten eller företaget, eftersom den som exempelvis söker viss information arbetar direkt i affärseller verksamhetssystemet. En viktig del i självbetjäningserbjudandet är e-government (24-timmarsmyndigheten). Syftet är att medborgare och företag på elektronisk väg ska kunna få information, lämna uppgifter samt uträtta ärenden på ett snabbt och enkelt sätt, oberoende av tid och plats. FormPipe Softwares lösningar passar e-governments behov och krav mycket väl. Tillväxten inom e-government är god och den offentliga sektorn i Västeuropa förväntas öka sina investeringar i informationsteknologi från 38 till 49 miljarder dollar under perioden -2009, en ökning med 23 procent (IDC juni 2005). Konkurrenter FormPipe Softwares konkurrenter utgörs av programvarubolag samt konsultbolag med produkter. Återkommande bolag i samband med upphandlingar och offertförfrågningar är WM-data, IBM, Veritas, AcandoFrontec och TietoEnator. Medarbetare och organisation Stark vilja att utvecklas FormPipe Software är en platt organisation, indelad i två affärsområden med eget lönsamhetsansvar. Bolaget har två kontor - Stockholm och Uppsala. Försäljning och ekonomi sköts från Stockholm medan produktutveckling sker i Uppsala. FormPipe Softwares 28 medarbetare drivs av en stark vilja att erbjuda kunderna effektiva och kostnadsbesparande lösningar. Medarbetarna har djup kompetens om marknaden och produkterna och strävar efter att utvecklas i takt med att tekniken och förutsättningarna i omvärlden förändras. Det finns gott om utrymme för egna idéer och medarbetarna uppmuntras att ta ansvar för sitt eget arbete. Organisation Ekonomi Affärsområde NetDesign NetDesign leverans Uppsala NetDesign produktutveckling Uppsala NetDesign sälj Stockholm VD Ledningsgrupp Rikard Akhtarzand, VD Ola Hellgren, vvd Lina Elo Marknad Affärsområde NetMaker NetMaker sälj NetMaker support FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

8 AFFÄRSOMRÅDE NETDESIGN Säkra och effektiva processer Affärsområde NetDesign är en ledande leverantör inom ärende- och dokumenthantering samt workflow och arkivering. Den primära målgruppen är offentlig förvaltning samt inom sektorer där kraven på tydlighet och spårbarhet i informationsflödet är höga. Om NetDesign Affärsområde NetDesign är heltäckande inom utveckling av programvara för elektronisk ärendehantering. NetDesign fokuserar på att ge företag och organisationer konkurrensfördelar genom att förse dem med säkra och automatiserade informationsflöden. NetDesigns huvudprodukt är W3D3, som är marknadens mest omfattande produkt för informationshantering. Produkten erbjuder indatahantering, ärendehantering, dokumenthantering, workflow och e-arkivering. W3D3 är ett flexibelt och effektivt system för elektronisk förvaltning. Det ger exempelvis möjlighet till bättre service genom insyn och självbetjäning samt en effektiv organisation med kortare handläggningstider och bättre samarbete mellan olika avdelningar. NetDesigns produkter är serverbaserade och implementeras på Microsofts serverplattform. En serverprodukt innebär att informationen lagras på en gemensam plats, oberoende av geografiskt läge. På serverplattformen kan kunden separera olika verksamheter och användarroller, vilket innebär att användarna har olika behörighet till informationen och ger säker informationshantering. Våra viktigaste mål Fortsatt god tillväxt under lönsamhet. - Förstärka vår position som ledande leverantör av informationsförsörjningsprodukter till offentlig sektor. - Etablera ett starkt nätverk av strategiska partners. - Fortsätta renodlingen av verksamhet och produktutbud. - Identifiera nya marknader. Några av våra största kunder - Kulturrådet - SWEDAC - Tullverket Omsättning per affärsområde NetDesign 60% - Cancerfonden - Stockholms Stad - Uppsala kommun Året som gått Året har varit framgångsrikt inom bland annat kommunsegmentet, där NetDesign vunnit drygt hälften av alla upphandlingar. Dessutom har NetDesign stärkt produktens position som plattform för verksamhetssystem genom NOVA-projek- 6 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

9 tet hos Cancerfonden och genom ramavtal med Verva (fd Statskontoret). Ramavtalet, Informationsförsörjning 2005, ger bland annat statliga myndigheter, landsting och kommuner möjlighet att köpa lösningar utan upphandling under 2006 och Verva bedömde att NetDesigns erbjudande var det absolut bästa inom ärende- och dokumenthantering, workflow samt e-arkivering. Bedömningen skedde i tuff konkurrens med 60 andra sökande och visar att FormPipe Software är marknadens ledande leverantör. Ramavtalet, tillsammans med en god orderingång under 2005, innebär att FormPipe Software under kommande år kommer att förstärka positionen som ledande leverantör av informationsförsörjningsprodukter till offentlig och privat sektor. Marknad NetDesign är verksamma på marknaden för snabb och effektiv ärendehantering. Den primära målgruppen är offentlig förvaltning, där NetDesign idag har över 100 kunder. Affärsområdet har gott rykte och är välkända av målgruppens beslutsfattare. Fortsatt koncentration på offentlig sektor Inom offentlig förvaltning finns en stark önskan att minska antalet IT-system till förmån för process- och verksamhetsöverskridande system. Kunden kan med dessa system minska förvaltningskostnaderna och, framför allt, sammanställa och tillgängliggöra information som finns på flera platser och i olika system. Myndighetsanställda kan snabbt och enkelt ta fram och lämna information till olika sökande eller så kan de sökande själva göra en sökning via Internet. Med NetDesigns starka position och i takt med att efterfrågan ökar, genom bland annat rationaliseringar inom offentlig förvaltning, bedömer NetDesign att fortsatt fokusering på offentlig sektor kommer att ge mycket bra resultat. Nya regelverk, nya kunder Det finns även en ökad efterfrågan inom privat sektor, både internationellt och nationellt. Ökningen beror bland annat på nya regelverk, som exempelvis redovisningens Sarbanes-Oxley och medicinteknikbranschens 21 CFR Part 11, vilka ställer hårda krav på tydlighet och spårbarhet i informationsflödet. NetDesign bearbetar därför aktivt den finansiella sektorn med det långsiktiga motivet att behoven är likartade och betalningsviljan större jämfört med offentlig sektor. Global marknad Kraven på effektiviseringar i privat och offentlig sektor sker på en global nivå och marknaden för NetDesigns produkter växer kraftigt de kommande åren. Produkterna är konkurrenskraftiga på en global marknad och har stöd för flera olika språk, bland annat ryska, kinesiska och engelska. Viktiga delmarknader som identifierats är bland annat Ryssland och Kina, där terrängen sonderats under året. Mottagandet har varit positivt och samtal om eventuella samarbetspartners fortsätter under Produktutveckling Samtliga delar av produktutvecklingen sker inom ramen för produkten W3D3, som är under kontinuerlig utveckling i takt med nya behov och tekniska möjligheter. Avgörande för effektiviteten i NetDesigns forskning och utveckling är medarbetarnas förmåga att ta till sig kundernas önskemål och implementera dessa i produkten. Bland annat integreras FormPipe Notariatserver i W3D3 och lägger till stöd för elektronisk arkivering enligt Riksarkivets senaste föreskrifter samt implementerar en ny modul för samarbete i projektform. FORMPIPE SOFTWARE I VERKLIGHETEN CANCERFONDEN Nytt system gav kortare handläggningstid och lägre kostnader Den 1 juli 2005 inledde FormPipe Software ett projekt med Cancerfonden, som var ett stort steg mot det nya, rollbaserade ärendehanteringssystemet NOVA. Med systemet får Cancerfonden tillgång till tre olika tillämpningar en applikation för bidragsansökningar, ett handläggargränssnitt för snabb och enkel ärendehantering och en applikation för sakkunniga att bedöma bidragsansökningarna. Med NOVA kommer varje steg i arbetsprocessen kring bidragsansökningar att automatiseras eller initieras av systemet. De som söker bidrag kan se fram emot kortare handläggningstider och enklare ansökningsprocess. Och för oss på Cancerfonden innebär det lägre administrativa kostnader, säger Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden. De tre olika tillämpningarna bygger på en och samma databas där man samlar informationen kring alla bidragsansökningar. Effekterna blir en hög sök- och spårbarhet bland ansökningarna samt möjlighet till att snabbt och enkelt bygga på med ytterligare tillämpningar. Vi valde FormPipe Software tack vare deras höga kännedom om verksamhetsbaserad systemutveckling och flexibiliteten i W3D3. Dessutom har installationen och utvecklingen av den första versionen av systemet gått med oerhörd fart. Endast två månader från projektstart till att systemet var i drift, säger Åsa Quist, projektledare på Cancerfonden. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

10 AFFÄRSOMRÅDE NETMAKER Ledande aktör på nischmarknad Affärsområde NetMaker är en ledande aktör inom säkra och snabba elektroniska betalningar. Tack vare uppskattade produkter och ett starkt varumärke tillsammans med ett intensivt arbete med marknadsföring och försäljning står NetMaker väl rustade för att behålla en marknadsledande position. Om NetMaker Affärsområde NetMaker säljer och marknadsför NetMaker BgCom, som är en marknadsledande programvara för överföring av in- och utbetalningar till och från BGC (Bankgirocentralen). NetMaker säljer två olika versioner av programvaran, dels huvudprodukten NetMaker BgCom, dels NetMaker BgCom Directory, som är en mer avancerad version där användaren kan lägga till ett extra internt filskydd och få en ännu säkrare betalningslösning. Programvaran gör att användaren snabbt, enkelt och säkert kan överföra betalningsinformation till och från BGC. Användaren sparar tid och kan exempelvis lägga resurserna på ökad kundservice. Affärsområdet har aktiva kunder som årligen betalar serviceavgift för programvaran, vilket innebär stabila och förutsägbara intäkter. NetMakers supportfunktion är en hörnsten i kunderbjudandet. Supporten har stor förståelse för kundernas eventuella problem och löser utmaningarna på ett snabbt och enkelt sätt. Våra viktigaste mål Att bibehålla vår position som marknadsledande BgCom-leverantör. - Att öka antalet licenser med cirka 20% och antalet aktiva NonStopService kunder med cirka 25%. Några av våra största kunder - Visma Services - Vattenfall - Avanza fondkommission Omsättning per affärsområde NetMaker 40% - Tetra Pak - Finansinspektionen - Nobel Biocare Året som gått Inledningen av 2005 präglades till stor del av lanseringen av NetMaker BgCom 4.0, som ger kunden flera nya funktioner. Responsen på den nya versionen har varit bra och NetMa- 8 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

11 ker kan nu kommunicera direkt med användaren via ett informationsfönster. Fönstret kan exempelvis användas till att informera om driftstörningar på BGC och uppdateringar av programvaran. NetMaker har även genomfört en organisationsförändring med syfte att intensifiera försäljningsarbetet genom en egen innesäljavdelning. Bland annat tack vare denna har NetMaker ökat antalet licenser med omkring 12 procent och ökat antalet supportabonnemang med drygt 20 procent. Marknad NetMaker är verksamma på marknaden för elektroniska betalningslösningar. Marknaden är mogen och konkurrensen har under de senaste åren hårdnat, vilket innebär en fortsatt satsning på marknadsföring och försäljning samt löpande utveckling av programvaran. Teknikskifte borgar för ökad efterfrågan Efterfrågan på programvaran är stor och väntas öka kommande år. Efterfrågeökningen beror bland annat på att BGC beslutat att lägga ned telebankgirot den 31 mars Det innebär att de cirka användare som idag använder en modembaserad kommunikationslösning för att skicka sina betalningar kommer att behöva ett nytt system. Utöver teknikskiftet är det fler företag som väljer att sköta sina betalningsrutiner elektroniskt. Intensifierad försäljning För att svara upp mot en allt större och mer konkurrensutsatt marknad krävs det att NetMaker ökar marknadsbearbetningen. Affärsområdet intensifierar därför marknadsföringen med annonsering i ekonomipress samt bearbetning av exempelvis banker genom personlig försäljning och relationsbyggande med nyckelpersoner. NetMaker har såväl inne- som utesäljare samt drygt 50 återförsäljare runt om i landet, som både säljer och installerar programvaran. NetMaker har återförsäljaravtal med exempelvis Intentia och partneravtal med BGC. Affärsområdet har även ett starkt varumärke och lång bakgrund som leverantör av enkla och effektiva betalningslösningar, vilket utnyttjas vid marknadsföring och försäljning. Produktutveckling NetMaker strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten på programvaran. Produktutvecklingen styrs bland annat av fokusgrupper, som består av ett antal företag som använt produkten. Den senaste versionen, NetMaker BgCom 4.0, arbetades fram via en fokusgrupp. Deltagarna berättade om vilka förbättringsåtgärder de ansåg nödvändiga och det resulterade i nya, unika funktioner, som exempelvis möjlighet att se serverstatus hos BGC och snabbare felsökning i programmet. I februari 2006 lanserades NetMaker BgCom 4.1. En uppdaterad version som har fullt stöd för engelska. FORMPIPE SOFTWARE I VERKLIGHETEN VISMA SERVICES Engagerad support löser kundens utmaningar Sedan ett par år tillbaka är Visma Services kund hos FormPipe Software. Visma visste att man behövde förenkla och förbättra sina betalningsrutiner och samtidigt behålla en hög säkerhetsnivå. Att valet föll på FormPipe Softwares programvara NetMaker BgCom föll sig därför naturligt. På Visma är vi ungefär 115 personer som sköter betalningar och leverantörsfakturor åt våra kunder. Vi skickar över 950 betalningar i månaden till Bankgirocentralen, så vi behövde ett enkelt och säkert sätt att sköta hanteringen av våra betalningsrutiner. NetMaker BgCom fyllde samtliga kriterier och vi har nu ett enhetligt system för att sköta våra betalningar, säger Björn Bergqvist, Teknikansvarig för löner på Visma Services. NetMaker BgCom är både enkel att installera och använda. Ibland uppstår det dock frågor som kunden kan ha svårt att lösa på egen hand. FormPipe Software har därför en erfaren och serviceinriktad supporfunktion, som hjälper till i besvärliga situationer. FormPipes supportfunktion visar verkligen viljan att lösa problem och ger pedagogisk feedback på vad som kan ha gått snett. Dessutom visar man ett otroligt stort engagemang för oss som kund och våra behov. Det är verkligen inte varje dag man stöter på en support av FormPipes rang, säger Björn Bergqvist, Teknikansvarig för löner på Visma Services. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

12 Aktie och ägare FormPipe Software-aktien noterades på Nya Marknaden den 20 januari Sedan dess har aktien utvecklats positivt och bolaget hade per den 28 februari 2006 ett börsvärde på cirka 70 Mkr. Den goda utvecklingen tillsammans med en stabil finansiell situation gör att FormPipe Softwares styrelse har beslutat om utdelning om 0,10 kronor per aktie (0 kronor). Aktiekapitalets utveckling FormPipe Software AB Antal aktier Totalt antal, kr Totalt antal aktier Kvotvärde/ aktie Aktiekapital 18 oktober ,00 Split 10:1, ,10 Apportemission, ,10 Nyemission Digital Diary AB, ,10 Kvittningsemission, ,10 Aktiekapital 31 december ,10 Aktieägarförteckning per den 31 december 2005 och därefter kända förändringar Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster Dexia ,1% Rikard Akhtarzand ,7% AB Wallinder & Co ,4% Tuvedalen Ltd ,9% Ahldin Network ,7% Bernhard von der Osten-Sacken ,1% Fyrspannet Kapitalförvaltning AB ,0% Nicklas Walter ,8% Håkan Olsen ,9% Nordea Bank AS ,6% Övriga aktieägare ,8% Summa % Aktiens utveckling under perioden Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier tal (inkl.efteranm.) Officiell listnotering Nya Marknaden Kortnamn FPIP Introduktionsår 2005 Antal aktier Börspost aktier JAN 05 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 06 FEB (c) SIX 10 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

13 Finansiella nyckeltal och definitioner Finansiella nyckeltal Koncernen FPS Moderbolaget Moderbolaget 1 Tkr okt 31 dec Marginaler Bruttomarginal, % 6,2% 0,1% 7,3% Rörelsemarginal, % 1,0% -4,2% 4,0% Avkastning på kapital Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,1% -7,6% 1,1% Avkastning på eget kapital, % -2,4% -7,2% 1,8% Avkastning på totalt kapital, % 0,8% -3,3% 1,1% Kapitalstruktur Sysselsatt kapital, kr Eget kapital, kr Soliditet, % 62,8% 67,6% 43,3% Andel riskbärande kapital, % 62,8% 67,6% 43,3% Investeringar Immateriella tillgångar, kr Materiella anläggningstillgångar, kr Personal Antal anställda, årsmedeltal Antal anställda vid periodens slut Aktiedata Antal aktier vid årets slut, miljoner Eget kapital per aktie 2,39 2,32 1,00 Resultat per aktie, kr -0,04-0,11 0,02 Resultat per aktie, kr, genomsnittligt antal aktier -0,05-0,15 0,12 Utdelning per aktie, kr - 0,10-1 FormPipe Software AB beräknat på räkenskapsåret. Nyckeltalsdefinitioner Marginaler Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Avkastning Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. Kapitalstruktur Sysselsatt kapital, kr Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder (hänförligt till balansräkningen) inklusive uppskjutna skatteskulder. Eget kapital Eget kapital vid periodens slut. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Andel riskbärande kapital, % Summan av eget kapital (UB) och latenta skatteskulder dividerat med balansomslutningen (UB). Investeringar Anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i anläggningar, inklusive eventuella avyttringar. Aktiedata Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Utdelning per aktie, kr Utdelning per aktie under året. Resultat per aktie Genomsnittligt resultat per aktie. Anställda Antal anställda vid årets slut. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för FormPipe Software AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamhet och struktur FormPipe Software AB (publ) är moderbolag i en koncern vars verksamhet består dels av att utveckla programvara, sälja och implementera lösningar för kostnadseffektiv och säker överföring av dokument och information via Internet, dels ärendehanteringssystemet W3D3. FormPipe Software marknadsför och säljer även hård- och mjukvara för snabb och säker administration av elektroniska betalningar försedda med elektronisk underskrift. FormPipe Softwares kunder finns både bland privata företag och inom offentlig sektor. Den sammanslagna koncernen får en stark position i produktområdet för elektronisk hantering av information och stora produktsynergier uppnås genom förvärvet. Förvärvet skapar en koncern med en uppskattad omsättning 2006 på ca 35 Mkr med 10 procents vinstmarginal. Digital Diary är ett företag som har samma fokus som FormPipe Software, att växa under lönsamhet. Digital Diary, med produkten W3D3, rankas i Vervas (fd Statskontoret) utvärdering som bästa leverantör inom områdena ärendehantering, workflow, dokumenthantering och e-arkivering. Förvärvet innebär ett utvidgat erbjudande till kunderna, tydliga produkt- och kostnadssynergier samt goda möjligheter att öka intäkterna inom både Digital Diary och FormPipe Software. Styrelsen bedömer att förvärvet är en bra affär i linje med FormPipe Softwares strategi som kan skapa ett mervärde för aktieägarna. FormPipe Softwares lösningar syftar till att: Förbättra våra kunders resursanvändning Öka stabiliteten i våra kunders operationella verksamheter Skapa mätbarhet och kontroll för våra kunder Reducera den totala IT-kostnaden för våra kunder Bland våra kunder återfinns bl a Cancerfonden, Stockholm Stad, SAS, Vattenfall, och Visma. FormPipe Softwares affärsmodell är baserad på att teckna långsiktiga licens- och underhållsavtal. Affärsmodellen garanterar kunderna tillgång till den allra senaste tekniken och ger dem möjlighet att aktivt påverka produktutvecklingen. Licens- och underhållsavtalen säkerställer att våra produkter och tjänster utvecklas i nära samarbete med kunderna samtidigt som den ger FormPipe Software stabila intäktsströmmar. FormPipe Softwares affärsstrategi stödjer bolagets finansiella mål om en bestående och uthållig tillväxt samt ökad lönsamhet. De finansiella målen ska uppnås genom en fokuserad tillväxtstrategi och genom att skapa ett ökat mervärde för kunden samt en fortsatt forskning och utveckling som resulterar i ännu bättre produkter. Den legala strukturen bestod vid årets slut av moderbolaget FormPipe Software AB, ett koncernföretag, Digital Diary AB samt ett intresseföretag, UAB DDL i Litauen. Viktiga händelser 2005 Förvärvet av Digital Diary AB Den enskilt viktigaste händelsen under året var förvärvet av Digital Diary AB som genomfördes den 21 oktober Genom förvärvet har FormPipe Software AB avsevärt förstärkt sin ställning som ledande leverantör av produkter för elektronisk administration av information i företag och organisationer. Digital Diary ingår från och med förvärvet i affärsområdet NetDesign. Digital Diary är ett ledande bolag med fokus på programvaruutveckling, marknadsföring och försäljning av diarie-, dokument-, informations- och ärendehanteringssystemet W3D3 samt på försäljning av konsulttjänster och kursverksamhet i relation till dessa. Bolaget bedriver också försäljning av Internettjänster, så kallade ASP-lösningar samt distribution och försäljning av IT-system. FormPipe Software tecknar ramavtal med Verva Ordervärdet uppskattas av FormPipe Software uppgå till 50 Mkr de två första åren. Avtalet innebär att avropsberättigade organisationer inom stat, kommun och landsting kan köpa FormPipe Softwares produkter och relaterade tjänster utan att offentlig upphandling genomförs. Avtalet trädde i kraft den 20 januari 2006 och avropsförfrågningar har redan börjat komma in. Rekordavtal tecknat med Uppsala kommun Uppsala kommun har valt produkten W3D3 för att effektivisera interna rutiner. Ordern är FormPipe Softwares enskilt största med ett värde på 5 Mkr och är inte ett avrop på ramavtalet med Verva. De stora avtalen bevisar att FormPipe Software ligger i täten när det gäller system och programvara för dokument- och arbetsflöden samt ärendehantering. Omorganisation och tillväxt FormPipe Softwares avdelningar för produktutveckling och leverans lokaliseras till Uppsala i syfte att dra nytta av Digital Diarys effektiva miljö och struktur för utveckling samt närheten till en mycket attraktiv arbetsmarknad. Viktiga händelser efter årets slut Renodling av affärsmodellen ökar aktieägarvärde och kundnytta Under första kvartalet 2006 har ett arbete med att renodla FormPipe Softwares affärsmodell initierats. FormPipe Softwares verksamhetsfokus blir nu produktutveckling och partnerlicensiering. Försäljning och implementation skall successivt övergå till av FormPipe Software licensierade partners. Just nu pågår förhandlingar med blivande partners och de förväntas slutföras under första halvåret Renodlingen leder till att andelen licens- och underhållsintäkter ökar samt en förbättring av marginaler och tillväxtmöjligheter. Genom ökade försäljningsresurser kan FormPipe Software snabbare ta vara på marknadens möjligheter. Bakgrunden är den goda orderingången under fjärde kvartalet samt den förväntade framtida orderingången. Befintlig leveransstruktur i FormPipe Software har på sikt inte kapacitet att hantera 12 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

15 den ökade kundtillströmningen. Omställningen genomförs för att ta tillvara den höga efterfrågan på bolagets produkter. Integration av Digital Diary När Digital Diary i Uppsala förvärvades den 21 oktober 2005 inleddes ett integrationsarbete. Ett led i detta var att namnändra det helägda dotterbolaget Digital Diary AB. Från och med 1 februari 2006 heter det förvärvade bolaget FormPipe Software Uppsala AB. Syftet med namnbytet är att stärka och förtydliga FormPipe Softwares profil och att förbättra kommunikation och marknadsföring samt att reducera marknadsföringskostnader. Produktutveckling Integrationsarbetet med att få in FormPipe Notariatservern i W3D3 fortsätter. FormPipe Software jobbar kontinuerligt med att fånga upp och tillgodose kundernas behov och önskemål. Under året har följande utvecklingskostnader balanserats; Produkten FormDesign FormDesign är en programvara som används för att konstruera intelligenta programmerade dokument för elektronisk publicering. Produkten installeras i Microsoft Word med ett färdigt installationsprogram. FormDesign kan användas av företag, offentlig sektor och organisationer vid egen utveckling av e-blanketter och underlättar vad gäller konstruktion, design och programmering. Plattform FormHotel En ny modern plattform, FormHotel, för publicering av dokument på Internet. Plattformen ger möjlighet att anpassa arkiv på Internet enligt kundernas önskemål vad gäller design, behörighetssystem samt behov av att skapa olika roller för åtkomst. Plattformen är en produkt i frontlinjen för hantering av dokument på Internet och skapar nya tillfällen till försäljning av publiceringskoncept. Utveckling av nya moduler till produkten W3D3 W3D3WorkPort vilket är ett användargränssnitt med fokus på handläggning av ärenden. W3D3CMS är en modul för att publicera information i organisationens verksamhetsportal. W3D3OfficeAddin är en komponent för integration av W3D3 med MS Office och MS Outlook. Nettoomsättning Nettoomsättningen för helåret 2005 ökade med 31% och uppgick till 20,7 Mkr (15,8 Mkr proforma). Licens och underhållsintäkter utgjorde 70,3% av nettoomsättningen. Rörelsens kostnader Affärsmodellen som FormPipe Software begagnar sig av innebär att verksamheten är skalbar. Ökad försäljning innebär inte per automatik att kostnaderna ökar utan samma antal anställda utför arbetet oavsett volym. Ökad försäljning leder således till högre marginaler. Bolaget strävar efter att ha en så kostnadseffektiv och kostnadsmedveten struktur som möjligt utan att ge avkall på kvalitén på bolagets produkter. Rörelseresultat För helåret 2005 förbättrades rörelseresultatet till 0,2 Mkr (-13.2 Mkr proforma) motsvarande en rörelsemarginal om 1,0% (neg proforma). Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster uppgår till 38 Tkr för koncernen. För moderbolaget uppgår resultat efter finansiella poster till 906 Tkr (147 Tkr), en stor del av det negativa resultatet för moderbolaget förklaras av stora goodwillavskrivningar samt en räntekostnad hänförlig till förvärvet. Likvida medel och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till Mkr. Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 5,0 Mkr. Soliditeten uppgick till 62,8% (43,9%). Vid utgången av året uppgick koncernens eget kapital till Tkr (5 772 Tkr) vilket motsvarar ett eget kapital på 2,39 kronor per aktie (1,0 kronor per aktie). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,0 Mkr (5,3 Mkr). Under kvartal fyra 2005 användes 3,0 Mkr av FormPipe Softwares kassa till förvärvet av Digital Diary. Bolaget hade inga räntebärande skulder. Investeringar och förvärv Investeringarna för helåret 2005 uppgick till 18,1 Mkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar exklusive förvärv uppgick till 0,5 Mkr och utgörs i sin helhet av aktiverade produktutvecklingskostnader. Materiella investeringar uppgick till 0,3 Mkr. Den 21 oktober förvärvade FormPipe Software Digital Diary AB, köpeskillingen uppgick till 17,3 Mkr. Prognos för 2006 och 2007 Mot bakgrund av den goda orderingången under fjärde kvartalet 2005 och början på 2006 samt att FormPipe Software är utvald leverantör i Vervas ramavtal IF 2005 bedömer Styrelsen att bolaget under 2006 kommer att ha en vinstmarginal på 10% med en omsättning om 35 Mkr. Vidare bedömer styrelsen att bolaget under 2007 kommer att uppnå en vinstmarginal på 15% med en omsättning på 55 Mkr. Som följd av den starka vinstutvecklingen i bolaget, det gynnsamma marknadsläget och mot bakgrund av omställningen av affärsmodellen där andelen licensintäkter skall öka justerar styrelsen det långsiktiga vinstmarginalmålet från 15% till 20% över en konjunkturcykel. Marknad Förvärvet av Digital Diary innebär att FormPipe Software får en betydligt starkare ställning som leverantör av mer omfattande system för ärende-och informationshantering, med eller utan elektronisk signering. Eftersom BGC den 31 mars 2007 kommer att stänga ned FORMPIPE SOFTWARE FORMPIPE ÅRSREDOVISNING

16 tjänsten för telebankgiro måste de cirka kunder som idag använder en modemprodukt byta till en nyare kommunikationslösning. NetMaker BgCom är ett naturligt val för dessa kunder. Förslag till vinstdisposition FormPipe Softwares styrelse föreslår att överkursfonden minskas med kr. Av dessa föreslår styrelsen årsstämman att ,21 kr används för att täcka den ansamlade förlusten, ,90 kr disponeras för utdelning om 0,10 kr per aktie till aktieägarna och att resterande ,89 kr disponeras som fri fond av årsstämman. Till årsstämmans förfogande står följande balanserade förlust: Balanserad vinst ,38 kr Årets resultat ,59 kr ,21 kr Styrelsen föreslår att förlusten disponeras på följande sätt: Balanserad förlust ,21 kr Omföring från reservfond till balanserade medel ,00 kr Till aktieägare utdelas 10 öre per aktie i ordinarie utdelning ,90 kr Varav fri fond att disponeras av årsstämman ,89 kr I ny räkning överföres ,89 kr Föreslagen vinstdisposition samt föreslagen resultat- och balansräkning skall fastställas på ordinarie årsstämma den 7 april För koncernens och moderbolagets redovisade resultat och finansiella ställning lämnas information i följande resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser och de tillhörande kommentarerna och noterna. 14 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

17 Resultaträkning FPS Tkr Not Nettoomsättning Varav aktiverat arbete för egen räkning Summa nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Summa kostnader Avskrivningar Goodwillavskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (kr) -0,04-0,11 0,02 Föreslagen utdelning per aktie 0,10 0,10 - FORMPIPE SOFTWARE FORMPIPE ÅRSREDOVISNING

18 Balansräkning FPS Tkr Not 31 dec dec dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Patent Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Datainventarier Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier, svenska dotterföretag Aktier i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

19 Balansräkning FPS FPS Tkr Not 31 dec dec dec EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 12 Aktiekapital, miljoner aktier, kvotvärde 0, Överkursfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga FORMPIPE SOFTWARE FORMPIPE ÅRSREDOVISNING

20 Förändringar i eget kapital Förändringar i eget kapital i koncernen FormPipe Software AB Aktiekapital Övriga tillskjutna medel Reservfond Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Ingående eget kapital 21 oktober Nyemission Digital Diary AB, Kvittningsemission, Omföring från överkursfond till reservfond Årets resultat Utgående eget kapital 31 december Förändringar i eget kapital i moderbolaget FormPipe Software AB Aktiekapital Övriga tillskjutna medel Reservfond Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Ingående eget kapital 18 oktober Apportemission Årets resultat Ingående eget kapital 1 januari Nyemission Digital Diary AB, Kvittningsemission, Omföring från överkursfond till reservfond Årets resultat Utgående eget kapital 31 december FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006 FormPipe Software AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Finansiell information januari december Nettoomsättningen steg med 48 procent och uppgick till 37,7 Mkr (25,4). Nettoomsättning

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Sign On i Stockholm AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Finansiell information januari december Nettoomsättningen steg med 13 procent och uppgick till 25,4 Mkr (22,4). Nettoomsättning

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017 DELÅRSRAPPORT AWARDIT AB 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2017 Juli september 2017 - Omsättningen uppgick till 9,0 mkr (9,3 mkr juli september 2016) - Rörelsemarginalen uppgick till 32,7 (31,8) procent - Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer