Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen FormPipe påbörjas av Sign On och blir efter ett par år ett eget affärsområde En pilotinstallation av FormPipe installeras på Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad Stockholms stad tecknar ramavtal avseende FormPipe Notariatserver. FormPipe noteras på Nya Marknaden efter att affärsområdet delats ut till Sign Ons aktieägare. Rikard Akhtarzand går in som huvudägare och VD, varefter en ny styrelse tillsätts. FormPipe genomför ett omfattande omstruktureringsprogram för att nå lönsamhet. FormPipe genomför ett omvänt förvärv med Emitor, där programvaruverksamheten samlas i dotterbolaget FormPipe Software AB och delas ut till aktieägarna FormPipe Software förvärvar Digital Diary, som är ett ledande bolag inom utveckling och försäljning av dokument- och ärendehanteringssystem. Genom förvärvet får FormPipe Software en ännu starkare position inom produktområdet för elektronisk informationshantering W3D3 får i tuff konkurrens med 60 sökande högsta poäng i Vervas (fd Statskontoret) upphandling av ärendehanteringssystem inom områdena ärendehantering, workflow, dokumenthantering och e-arkivering. Affärsområde NetMaker 8 Aktie och ägare 10 Finansiella nyckeltal och definitioner 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar i eget kapital 18 Kassaflödesanalys 19 Noter 20 Revisionsberättelse 26 Styrelse och revisorer 27 Ledning 28 Adresser och årsstämma baksidans insida Kalendarium Årsstämma för verksamhetsåret 2006 hålls den 7 april 2006 Delårsrapport 1 januari-31 mars publiceras den 28 april 2006 Delårsrapport 1 april 30 juni publiceras den 31 juli 2006 Delårsrapport 1 juli 30 september publiceras den 31 oktober 2006 På FormPipe Softwares hemsida, publiceras all finansiell information så snart den är offentliggjord.

3 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 31 procent till 20,7 Mkr (15,8 Mkr proforma). Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr ( 13,2 Mkr proforma). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 Mkr (2,4 Mkr). Licens- och underhållsintäkter utgjorde 70,3% av nettoomsättningen. Likvida medel uppgick vid årets slut till 5,0 Mkr (5,3 Mkr). Styrelsen föreslår kontantutdelning till aktieägarna om 0,10 kronor per aktie (0 kronor). Under året förvärvades Digital Diary AB, vilket stärker FormPipe Softwares position som ledande leverantör av produkter för elektronisk informationshantering i företag och organisationer. Under slutet av 2005 och i början av 2006 har ett arbete initerats om en renodling av verksamheten. En ny affärsmodell bäddar för högre marginaler och därmed bättre aktieägarvärde. Ett stort ramavtal tecknades med Verva (fd Statskontoret). Ordervärdet uppskattas av FormPipe Software till omkring 50 Mkr under de två första åren. Resultaträkning Nettoomsättning 9,5 10,3 13,2 15,8 20,7 Rörelsens kostnader -31,3-37,8-31,2-28,2-19,4 Avskrivningar -0,3-0,1-0,2-0,8-1,1 Rörelseresultat -22,1-27,6-18,2-13,2 0,2 1 Proforma, siffrorna baseras på det verkliga sammantagna utfallet för de två affärsområden som den 1 januari förvärvades av Sign On i Stockholm AB. 2 FormPipe AB jan-okt, FormPipe Software AB nov-dec. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Gynnsamma förutsättningar för tillväxt FormPipe Software är ett tillväxtbolag med en ledande position inom elektronisk ärende- och informationshantering. Våra kunder utgörs av företag och organisationer som vill effektivisera verksamheten genom IT. Vi renodlar nu verksamheten genom att fokusera på produktutveckling och partnerlicensiering, vilket leder till högre marginaler och därmed ökat värde för våra aktieägare. Förändringarna, i kombination med ett gynnsamt affärsläge och fjärde kvartalets starka resultat, visar tydligt att vi är på rätt väg. Idag har vi en effektiv och driven organisation och därmed förutsättningar att ta tillvara marknadens tillväxt. När jag skriver detta har vi precis avslutat vårt bästa kvartal hittills. Vi har kraftigt förbättrat såväl nettoomsättning och rörelseresultat som kassaflöde. Den positiva marknadsutvecklingen och orderingången innebär att styrelsen höjer prognosen för de kommande två åren. Det FormPipe Software som nu börjar ta form är resultatet av den målsättning jag haft sedan jag tillträdde som VD i oktober, nämligen ett starkt produktbolag med möjlighet att ta en tydlig ledarposition på den nordiska marknaden för ärende- och informationshantering. Ny affärsmodell ger bättre marginaler Ett stort steg i utvecklingen av FormPipe Software tog vi den 21 oktober 2005, då vi förvärvade Digital Diary AB. Förvärvet innebär att vi får en bredare marknad och en avsevärt starkare ställning som leverantör av omfattande system för elektronisk ärende- och informationshantering. Integreringen av Digital Diary har löpt enligt plan. Vi flyttar produktutveckling och leverans till Uppsala för att dra nytta av Digital Diarys effektiva utvecklingsmiljö och den attraktiva akademiska arbetsmarknaden som Uppsala erbjuder. Renodlingen av affärsmodellen har påbörjats och innebär en tydligare profil som programvarubolag med fokus på produktutveckling och partnerlicensiering. Omställningen förväntas ge både bättre marginaler och tillväxtmöjligheter. Tack vare vår placering i Vervas (fd Statskontoret) upphandling IF 2005 har många välrenommerade konsultbolag visat intresse för att sälja och implementera W3D3. Tillväxtmarknad Vi har under året varit aktiva på marknaden, en insats som varit framgångsrik. Bland annat har vi tecknat avtal med Uppsala kommun med ett ordervärde på 5 Mkr och ett betydande ramavtal med Verva, med uppskattat ordervärde på omkring 50 Mkr de två första åren. Avtalen är idag våra hittills största, men är endast en liten del av den totala marknaden. Under 2006 och 2007 kommer vi sannolikt att teckna avtal med fler företag och organisationer med ännu större ordervärden. När vi nu påbörjat renodlingen av affärsmodellen ska vi satsa mer på marknadsföring och försäljning via strategiska partners. Vår produktfamilj kommer i framtiden att säljas på en global marknad med globalt verkande konkurrenter. Det ställer nya krav på hur vi når våra kunder. För att ta vara på marknadens potential kommer vi att utvärdera möjligheten till ytterligare förvärv samt etablering på nya marknader. Kina är den marknad där vi ser störst potential och under 2005 har vi fört samtal med olika samarbetspartners om återförsäljaravtal. Varje steg är noga genomtänkt och vi fattar alla beslut med lönsamhet i fokus. Framtidsutsikter Marknadsanalysföretaget Gartner bedömer att världsmarknaden för elektronisk ärendehantering kommer att växa med nästan 11 procent per år fram till FormPipe Softwares ambition är en långsiktig tillväxt om 25 procent samt en vinstmarginal på 20 procent över en konjunkturcykel. Vi har den senaste tiden tagit viktiga steg framåt i utvecklingen av FormPipe Software och skapat gynnsamma förutsättningar för tillväxt. FormPipe Softwares produkter skapar bättre möjligheter för våra kunder att kostnadseffektivt hantera information. Med långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners, marknadsledande produkter och duktiga medarbetare har vi ett bra utgångsläge för den framtida expansionen. Stockholm i mars 2006 Rikard Akhtarzand Verkställande direktör FormPipe Software AB 2 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

5 DETTA ÄR FORMPIPE SOFTWARE Flexibilitet och effektivitet i fokus FormPipe Software AB (publ) är ett expansivt IT-företag som ligger i täten när det gäller kostnadseffektiv och säker elektronisk informationshantering. FormPipe Software utvecklar och säljer programvara för dokument- och ärendehantering samt produkter för kontroll, administration och e-underskrifter i samband med att information och betalningar sänds via Internet. FormPipe Software AB är noterat på Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Affärsidé FormPipe Softwares affärsidé är att utveckla och tillhandahålla programvara för säker dokument- och ärendehantering samt överföring av betalinformation. Strategier FormPipe Software ska erbjuda programvara och helhetslösningar, där försäljning och implementering utgår från licensierade partners. Vision FormPipe Software ska vara Europas ledande utvecklare och leverantör av programvara för säker dokument- och ärendehantering. FormPipe Softwares produkter ska vara det självklara valet i branscher där kraven på kostnadseffektivitet och säkerhet är höga. Mål Operationella mål Att vara den ledande utvecklaren och leverantören av programvara för säker dokument- och ärendehantering samt överföring av betalinformation. Finansiella mål En långsiktig årlig tillväxt om 25 procent samt en vinstmarginal uppgående till 20 procent över en konjunkturcykel. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

6 Marknadsutveckling VERKSAMHET, MARKNAD OCH ORGANISATION Nya regelverk bäddar för hög tillväxt Stapeldiagrammet visar förväntade intäkter i miljoner dollar för elektronisk informationshantering(ecm). Källa: Gartner Dataquest (juni 2005) 2009 Marknadsutveckling per region USA Europa Asien Diagrammet visar förväntade intäkter i miljoner dollar per region för elektronisk informationshantering (ECM). Källa: Gartner Dataquest (juni 2005) Medarbetare Åldersfördelning Könsfördelning år 39% år 50% 41 år 11% FormPipe Softwares marknad växer med nästan 11 procent per år. Bolaget har tagit en ledande position speciellt inom offentlig sektor har FormPipe Software betydande marknadsandelar. FormPipe Software är verksamma på den växande marknaden för elektronisk informationshantering (Enterprise Content Management eller ECM). Kunderna har behov av att förbättra effektiviteten inom organisationen och därmed höja servicenivån mot sina kunder och anställda. Många gånger skapar FormPipe Software system som är skräddarsydda för en enskild kund och bolaget ansvarar för hela kedjan, från design till drift och support. Verksamhet FormPipe Software är ett expansivt programvarubolag inom kostnadseffektiv och säker överföring av information via Internet. Genom hög teknisk kompetens och samarbeten med strategiska partners hjälper bolaget organisationer och företag med effektivitets- och kvalitetsförbättrande åtgärder. W3D3 är FormPipe Softwares huvudprodukt och är en programvara för strukturerad ärendehantering. Kärnan i W3D3 är informationslagringen, där kunden får en rationell informationshantering och spårbara verksamhetsprocesser, vilket innebär att inget glöms bort eller försvinner. FormPipe Software arbetar både med standardlösningar och åtaganden där bolaget ser till kundens specifika behov och utmaningar. Genom en nära relation med kunderna och egen utveckling av programvaran fångar FormPipe Software upp de krav och utmaningar som marknaden ställer. Bolaget består av två affärsområden, NetDesign och NetMaker, som båda är marknadsledande inom sin nisch. I hela bolaget finns ett lönsamhetstänkande där försäljning, service och hög teknisk kompetens är grundbultarna i affärskulturen. Utbildning Män 71% Kvinnor 29% Högutbildade 75% Övrig utbildning 25% Marknad Omkring 80 procent av den information en organisation eller ett företag lagrar består av ostrukturerad data. Det kan exempelvis vara word-dokument, presentationer och e-post. Allt fler organisationer väljer idag att göra informationen mer lättillgänglig för anställda och kunder. Tekniken öppnar för automatiserade informationsflöden, vilket leder till en effektivare och konkurrenskraftigare organisation. Marknad under tillväxt Marknaden för FormPipe Software pekar uppåt. Enligt analysföretaget Gartner kommer världsmarknaden för programvara för informationslagring att öka från 1,3 miljarder dollar 2005 till omkring 1,9 miljarder dollar 2009, en ökning på mer än 11 procent per år. Den marknad som präglas av den största ökningen är Asien tätt följt av Europa och USA. I Asien beräknas intäkterna öka med 13,6 procent, från 73,2 till 120,4 miljoner dollar. I Europa och USA antas intäkterna öka med 10,9 respektive 10,4 procent motsvarande 667, 7 och 958,9 miljarder dollar. Viktiga regionala drivkrafter bakom ökningen är investeringar i, och användningen av, IT inom organisationer och företag samt lagstiftning och konkurrenssituation. 4 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

7 Ryssland och Kina har offentliga sektorer som växer snabbt. Kartan visar de regioner med den största tillväxtökningen av programvara för informationslagring under perioden Drivkrafter Elektronisk lagring av information har blivit en strategisk fråga i företag och organisationer. Många organisationer har insett värdet av IT-lösningar och att de kan rationalisera och effektivisera verksamheten genom virtuella strukturer. Generellt drivs marknaden av enklare och bättre teknik för virtuella lagringssystem. Även möjligheten att effektivisera och automatisera verksamheten samt öka kundvården är viktiga drivkrafter. I takt med att fler företag och organisationer blir beroende av Internet ställs det hårda krav på säkerhet. Att vara förberedda på datahackare, som vill åt affärskritisk information, är en viktig strategisk fråga för många beslutsfattare. Därför krävs det programvara med hårda säkerhetskrav, som kan garantera att ovälkomna personer inte kommer åt information vid överföring eller lagring. Den privata sektorn drivs bland annat av globaliseringens allt tuffare konkurrenssituation samt av hårdare regler för tillgänglighet och arkivering av information, exempelvis redovisningslagarna Sarbanes-Oxley och IFRS samt medicinteknikbranschens 21 CFR Part 11. Sektorer som präglas av hårda regelverk och lagkrav är bland annat finans och hälsovård samt börsnoterade företag med tuffa regler kring finansiell redovisning och öppenhet. I den offentliga sektorn ställs det hårda krav på kostnadseffektivitet, tillgänglighet och öppenhet. Det finns bland annat en tydlig strävan mot självbetjäning. Detta innebär enklare administration för myndigheten eller företaget, eftersom den som exempelvis söker viss information arbetar direkt i affärseller verksamhetssystemet. En viktig del i självbetjäningserbjudandet är e-government (24-timmarsmyndigheten). Syftet är att medborgare och företag på elektronisk väg ska kunna få information, lämna uppgifter samt uträtta ärenden på ett snabbt och enkelt sätt, oberoende av tid och plats. FormPipe Softwares lösningar passar e-governments behov och krav mycket väl. Tillväxten inom e-government är god och den offentliga sektorn i Västeuropa förväntas öka sina investeringar i informationsteknologi från 38 till 49 miljarder dollar under perioden -2009, en ökning med 23 procent (IDC juni 2005). Konkurrenter FormPipe Softwares konkurrenter utgörs av programvarubolag samt konsultbolag med produkter. Återkommande bolag i samband med upphandlingar och offertförfrågningar är WM-data, IBM, Veritas, AcandoFrontec och TietoEnator. Medarbetare och organisation Stark vilja att utvecklas FormPipe Software är en platt organisation, indelad i två affärsområden med eget lönsamhetsansvar. Bolaget har två kontor - Stockholm och Uppsala. Försäljning och ekonomi sköts från Stockholm medan produktutveckling sker i Uppsala. FormPipe Softwares 28 medarbetare drivs av en stark vilja att erbjuda kunderna effektiva och kostnadsbesparande lösningar. Medarbetarna har djup kompetens om marknaden och produkterna och strävar efter att utvecklas i takt med att tekniken och förutsättningarna i omvärlden förändras. Det finns gott om utrymme för egna idéer och medarbetarna uppmuntras att ta ansvar för sitt eget arbete. Organisation Ekonomi Affärsområde NetDesign NetDesign leverans Uppsala NetDesign produktutveckling Uppsala NetDesign sälj Stockholm VD Ledningsgrupp Rikard Akhtarzand, VD Ola Hellgren, vvd Lina Elo Marknad Affärsområde NetMaker NetMaker sälj NetMaker support FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

8 AFFÄRSOMRÅDE NETDESIGN Säkra och effektiva processer Affärsområde NetDesign är en ledande leverantör inom ärende- och dokumenthantering samt workflow och arkivering. Den primära målgruppen är offentlig förvaltning samt inom sektorer där kraven på tydlighet och spårbarhet i informationsflödet är höga. Om NetDesign Affärsområde NetDesign är heltäckande inom utveckling av programvara för elektronisk ärendehantering. NetDesign fokuserar på att ge företag och organisationer konkurrensfördelar genom att förse dem med säkra och automatiserade informationsflöden. NetDesigns huvudprodukt är W3D3, som är marknadens mest omfattande produkt för informationshantering. Produkten erbjuder indatahantering, ärendehantering, dokumenthantering, workflow och e-arkivering. W3D3 är ett flexibelt och effektivt system för elektronisk förvaltning. Det ger exempelvis möjlighet till bättre service genom insyn och självbetjäning samt en effektiv organisation med kortare handläggningstider och bättre samarbete mellan olika avdelningar. NetDesigns produkter är serverbaserade och implementeras på Microsofts serverplattform. En serverprodukt innebär att informationen lagras på en gemensam plats, oberoende av geografiskt läge. På serverplattformen kan kunden separera olika verksamheter och användarroller, vilket innebär att användarna har olika behörighet till informationen och ger säker informationshantering. Våra viktigaste mål Fortsatt god tillväxt under lönsamhet. - Förstärka vår position som ledande leverantör av informationsförsörjningsprodukter till offentlig sektor. - Etablera ett starkt nätverk av strategiska partners. - Fortsätta renodlingen av verksamhet och produktutbud. - Identifiera nya marknader. Några av våra största kunder - Kulturrådet - SWEDAC - Tullverket Omsättning per affärsområde NetDesign 60% - Cancerfonden - Stockholms Stad - Uppsala kommun Året som gått Året har varit framgångsrikt inom bland annat kommunsegmentet, där NetDesign vunnit drygt hälften av alla upphandlingar. Dessutom har NetDesign stärkt produktens position som plattform för verksamhetssystem genom NOVA-projek- 6 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

9 tet hos Cancerfonden och genom ramavtal med Verva (fd Statskontoret). Ramavtalet, Informationsförsörjning 2005, ger bland annat statliga myndigheter, landsting och kommuner möjlighet att köpa lösningar utan upphandling under 2006 och Verva bedömde att NetDesigns erbjudande var det absolut bästa inom ärende- och dokumenthantering, workflow samt e-arkivering. Bedömningen skedde i tuff konkurrens med 60 andra sökande och visar att FormPipe Software är marknadens ledande leverantör. Ramavtalet, tillsammans med en god orderingång under 2005, innebär att FormPipe Software under kommande år kommer att förstärka positionen som ledande leverantör av informationsförsörjningsprodukter till offentlig och privat sektor. Marknad NetDesign är verksamma på marknaden för snabb och effektiv ärendehantering. Den primära målgruppen är offentlig förvaltning, där NetDesign idag har över 100 kunder. Affärsområdet har gott rykte och är välkända av målgruppens beslutsfattare. Fortsatt koncentration på offentlig sektor Inom offentlig förvaltning finns en stark önskan att minska antalet IT-system till förmån för process- och verksamhetsöverskridande system. Kunden kan med dessa system minska förvaltningskostnaderna och, framför allt, sammanställa och tillgängliggöra information som finns på flera platser och i olika system. Myndighetsanställda kan snabbt och enkelt ta fram och lämna information till olika sökande eller så kan de sökande själva göra en sökning via Internet. Med NetDesigns starka position och i takt med att efterfrågan ökar, genom bland annat rationaliseringar inom offentlig förvaltning, bedömer NetDesign att fortsatt fokusering på offentlig sektor kommer att ge mycket bra resultat. Nya regelverk, nya kunder Det finns även en ökad efterfrågan inom privat sektor, både internationellt och nationellt. Ökningen beror bland annat på nya regelverk, som exempelvis redovisningens Sarbanes-Oxley och medicinteknikbranschens 21 CFR Part 11, vilka ställer hårda krav på tydlighet och spårbarhet i informationsflödet. NetDesign bearbetar därför aktivt den finansiella sektorn med det långsiktiga motivet att behoven är likartade och betalningsviljan större jämfört med offentlig sektor. Global marknad Kraven på effektiviseringar i privat och offentlig sektor sker på en global nivå och marknaden för NetDesigns produkter växer kraftigt de kommande åren. Produkterna är konkurrenskraftiga på en global marknad och har stöd för flera olika språk, bland annat ryska, kinesiska och engelska. Viktiga delmarknader som identifierats är bland annat Ryssland och Kina, där terrängen sonderats under året. Mottagandet har varit positivt och samtal om eventuella samarbetspartners fortsätter under Produktutveckling Samtliga delar av produktutvecklingen sker inom ramen för produkten W3D3, som är under kontinuerlig utveckling i takt med nya behov och tekniska möjligheter. Avgörande för effektiviteten i NetDesigns forskning och utveckling är medarbetarnas förmåga att ta till sig kundernas önskemål och implementera dessa i produkten. Bland annat integreras FormPipe Notariatserver i W3D3 och lägger till stöd för elektronisk arkivering enligt Riksarkivets senaste föreskrifter samt implementerar en ny modul för samarbete i projektform. FORMPIPE SOFTWARE I VERKLIGHETEN CANCERFONDEN Nytt system gav kortare handläggningstid och lägre kostnader Den 1 juli 2005 inledde FormPipe Software ett projekt med Cancerfonden, som var ett stort steg mot det nya, rollbaserade ärendehanteringssystemet NOVA. Med systemet får Cancerfonden tillgång till tre olika tillämpningar en applikation för bidragsansökningar, ett handläggargränssnitt för snabb och enkel ärendehantering och en applikation för sakkunniga att bedöma bidragsansökningarna. Med NOVA kommer varje steg i arbetsprocessen kring bidragsansökningar att automatiseras eller initieras av systemet. De som söker bidrag kan se fram emot kortare handläggningstider och enklare ansökningsprocess. Och för oss på Cancerfonden innebär det lägre administrativa kostnader, säger Anna Karlsson, vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden. De tre olika tillämpningarna bygger på en och samma databas där man samlar informationen kring alla bidragsansökningar. Effekterna blir en hög sök- och spårbarhet bland ansökningarna samt möjlighet till att snabbt och enkelt bygga på med ytterligare tillämpningar. Vi valde FormPipe Software tack vare deras höga kännedom om verksamhetsbaserad systemutveckling och flexibiliteten i W3D3. Dessutom har installationen och utvecklingen av den första versionen av systemet gått med oerhörd fart. Endast två månader från projektstart till att systemet var i drift, säger Åsa Quist, projektledare på Cancerfonden. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

10 AFFÄRSOMRÅDE NETMAKER Ledande aktör på nischmarknad Affärsområde NetMaker är en ledande aktör inom säkra och snabba elektroniska betalningar. Tack vare uppskattade produkter och ett starkt varumärke tillsammans med ett intensivt arbete med marknadsföring och försäljning står NetMaker väl rustade för att behålla en marknadsledande position. Om NetMaker Affärsområde NetMaker säljer och marknadsför NetMaker BgCom, som är en marknadsledande programvara för överföring av in- och utbetalningar till och från BGC (Bankgirocentralen). NetMaker säljer två olika versioner av programvaran, dels huvudprodukten NetMaker BgCom, dels NetMaker BgCom Directory, som är en mer avancerad version där användaren kan lägga till ett extra internt filskydd och få en ännu säkrare betalningslösning. Programvaran gör att användaren snabbt, enkelt och säkert kan överföra betalningsinformation till och från BGC. Användaren sparar tid och kan exempelvis lägga resurserna på ökad kundservice. Affärsområdet har aktiva kunder som årligen betalar serviceavgift för programvaran, vilket innebär stabila och förutsägbara intäkter. NetMakers supportfunktion är en hörnsten i kunderbjudandet. Supporten har stor förståelse för kundernas eventuella problem och löser utmaningarna på ett snabbt och enkelt sätt. Våra viktigaste mål Att bibehålla vår position som marknadsledande BgCom-leverantör. - Att öka antalet licenser med cirka 20% och antalet aktiva NonStopService kunder med cirka 25%. Några av våra största kunder - Visma Services - Vattenfall - Avanza fondkommission Omsättning per affärsområde NetMaker 40% - Tetra Pak - Finansinspektionen - Nobel Biocare Året som gått Inledningen av 2005 präglades till stor del av lanseringen av NetMaker BgCom 4.0, som ger kunden flera nya funktioner. Responsen på den nya versionen har varit bra och NetMa- 8 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

11 ker kan nu kommunicera direkt med användaren via ett informationsfönster. Fönstret kan exempelvis användas till att informera om driftstörningar på BGC och uppdateringar av programvaran. NetMaker har även genomfört en organisationsförändring med syfte att intensifiera försäljningsarbetet genom en egen innesäljavdelning. Bland annat tack vare denna har NetMaker ökat antalet licenser med omkring 12 procent och ökat antalet supportabonnemang med drygt 20 procent. Marknad NetMaker är verksamma på marknaden för elektroniska betalningslösningar. Marknaden är mogen och konkurrensen har under de senaste åren hårdnat, vilket innebär en fortsatt satsning på marknadsföring och försäljning samt löpande utveckling av programvaran. Teknikskifte borgar för ökad efterfrågan Efterfrågan på programvaran är stor och väntas öka kommande år. Efterfrågeökningen beror bland annat på att BGC beslutat att lägga ned telebankgirot den 31 mars Det innebär att de cirka användare som idag använder en modembaserad kommunikationslösning för att skicka sina betalningar kommer att behöva ett nytt system. Utöver teknikskiftet är det fler företag som väljer att sköta sina betalningsrutiner elektroniskt. Intensifierad försäljning För att svara upp mot en allt större och mer konkurrensutsatt marknad krävs det att NetMaker ökar marknadsbearbetningen. Affärsområdet intensifierar därför marknadsföringen med annonsering i ekonomipress samt bearbetning av exempelvis banker genom personlig försäljning och relationsbyggande med nyckelpersoner. NetMaker har såväl inne- som utesäljare samt drygt 50 återförsäljare runt om i landet, som både säljer och installerar programvaran. NetMaker har återförsäljaravtal med exempelvis Intentia och partneravtal med BGC. Affärsområdet har även ett starkt varumärke och lång bakgrund som leverantör av enkla och effektiva betalningslösningar, vilket utnyttjas vid marknadsföring och försäljning. Produktutveckling NetMaker strävar efter att ständigt förbättra kvaliteten på programvaran. Produktutvecklingen styrs bland annat av fokusgrupper, som består av ett antal företag som använt produkten. Den senaste versionen, NetMaker BgCom 4.0, arbetades fram via en fokusgrupp. Deltagarna berättade om vilka förbättringsåtgärder de ansåg nödvändiga och det resulterade i nya, unika funktioner, som exempelvis möjlighet att se serverstatus hos BGC och snabbare felsökning i programmet. I februari 2006 lanserades NetMaker BgCom 4.1. En uppdaterad version som har fullt stöd för engelska. FORMPIPE SOFTWARE I VERKLIGHETEN VISMA SERVICES Engagerad support löser kundens utmaningar Sedan ett par år tillbaka är Visma Services kund hos FormPipe Software. Visma visste att man behövde förenkla och förbättra sina betalningsrutiner och samtidigt behålla en hög säkerhetsnivå. Att valet föll på FormPipe Softwares programvara NetMaker BgCom föll sig därför naturligt. På Visma är vi ungefär 115 personer som sköter betalningar och leverantörsfakturor åt våra kunder. Vi skickar över 950 betalningar i månaden till Bankgirocentralen, så vi behövde ett enkelt och säkert sätt att sköta hanteringen av våra betalningsrutiner. NetMaker BgCom fyllde samtliga kriterier och vi har nu ett enhetligt system för att sköta våra betalningar, säger Björn Bergqvist, Teknikansvarig för löner på Visma Services. NetMaker BgCom är både enkel att installera och använda. Ibland uppstår det dock frågor som kunden kan ha svårt att lösa på egen hand. FormPipe Software har därför en erfaren och serviceinriktad supporfunktion, som hjälper till i besvärliga situationer. FormPipes supportfunktion visar verkligen viljan att lösa problem och ger pedagogisk feedback på vad som kan ha gått snett. Dessutom visar man ett otroligt stort engagemang för oss som kund och våra behov. Det är verkligen inte varje dag man stöter på en support av FormPipes rang, säger Björn Bergqvist, Teknikansvarig för löner på Visma Services. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

12 Aktie och ägare FormPipe Software-aktien noterades på Nya Marknaden den 20 januari Sedan dess har aktien utvecklats positivt och bolaget hade per den 28 februari 2006 ett börsvärde på cirka 70 Mkr. Den goda utvecklingen tillsammans med en stabil finansiell situation gör att FormPipe Softwares styrelse har beslutat om utdelning om 0,10 kronor per aktie (0 kronor). Aktiekapitalets utveckling FormPipe Software AB Antal aktier Totalt antal, kr Totalt antal aktier Kvotvärde/ aktie Aktiekapital 18 oktober ,00 Split 10:1, ,10 Apportemission, ,10 Nyemission Digital Diary AB, ,10 Kvittningsemission, ,10 Aktiekapital 31 december ,10 Aktieägarförteckning per den 31 december 2005 och därefter kända förändringar Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster Dexia ,1% Rikard Akhtarzand ,7% AB Wallinder & Co ,4% Tuvedalen Ltd ,9% Ahldin Network ,7% Bernhard von der Osten-Sacken ,1% Fyrspannet Kapitalförvaltning AB ,0% Nicklas Walter ,8% Håkan Olsen ,9% Nordea Bank AS ,6% Övriga aktieägare ,8% Summa % Aktiens utveckling under perioden Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier tal (inkl.efteranm.) Officiell listnotering Nya Marknaden Kortnamn FPIP Introduktionsår 2005 Antal aktier Börspost aktier JAN 05 FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 06 FEB (c) SIX 10 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

13 Finansiella nyckeltal och definitioner Finansiella nyckeltal Koncernen FPS Moderbolaget Moderbolaget 1 Tkr okt 31 dec Marginaler Bruttomarginal, % 6,2% 0,1% 7,3% Rörelsemarginal, % 1,0% -4,2% 4,0% Avkastning på kapital Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,1% -7,6% 1,1% Avkastning på eget kapital, % -2,4% -7,2% 1,8% Avkastning på totalt kapital, % 0,8% -3,3% 1,1% Kapitalstruktur Sysselsatt kapital, kr Eget kapital, kr Soliditet, % 62,8% 67,6% 43,3% Andel riskbärande kapital, % 62,8% 67,6% 43,3% Investeringar Immateriella tillgångar, kr Materiella anläggningstillgångar, kr Personal Antal anställda, årsmedeltal Antal anställda vid periodens slut Aktiedata Antal aktier vid årets slut, miljoner Eget kapital per aktie 2,39 2,32 1,00 Resultat per aktie, kr -0,04-0,11 0,02 Resultat per aktie, kr, genomsnittligt antal aktier -0,05-0,15 0,12 Utdelning per aktie, kr - 0,10-1 FormPipe Software AB beräknat på räkenskapsåret. Nyckeltalsdefinitioner Marginaler Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen. Avkastning Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. Kapitalstruktur Sysselsatt kapital, kr Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder (hänförligt till balansräkningen) inklusive uppskjutna skatteskulder. Eget kapital Eget kapital vid periodens slut. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Andel riskbärande kapital, % Summan av eget kapital (UB) och latenta skatteskulder dividerat med balansomslutningen (UB). Investeringar Anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i anläggningar, inklusive eventuella avyttringar. Aktiedata Eget kapital per aktie Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut. Utdelning per aktie, kr Utdelning per aktie under året. Resultat per aktie Genomsnittligt resultat per aktie. Anställda Antal anställda vid årets slut. FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för FormPipe Software AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Verksamhet och struktur FormPipe Software AB (publ) är moderbolag i en koncern vars verksamhet består dels av att utveckla programvara, sälja och implementera lösningar för kostnadseffektiv och säker överföring av dokument och information via Internet, dels ärendehanteringssystemet W3D3. FormPipe Software marknadsför och säljer även hård- och mjukvara för snabb och säker administration av elektroniska betalningar försedda med elektronisk underskrift. FormPipe Softwares kunder finns både bland privata företag och inom offentlig sektor. Den sammanslagna koncernen får en stark position i produktområdet för elektronisk hantering av information och stora produktsynergier uppnås genom förvärvet. Förvärvet skapar en koncern med en uppskattad omsättning 2006 på ca 35 Mkr med 10 procents vinstmarginal. Digital Diary är ett företag som har samma fokus som FormPipe Software, att växa under lönsamhet. Digital Diary, med produkten W3D3, rankas i Vervas (fd Statskontoret) utvärdering som bästa leverantör inom områdena ärendehantering, workflow, dokumenthantering och e-arkivering. Förvärvet innebär ett utvidgat erbjudande till kunderna, tydliga produkt- och kostnadssynergier samt goda möjligheter att öka intäkterna inom både Digital Diary och FormPipe Software. Styrelsen bedömer att förvärvet är en bra affär i linje med FormPipe Softwares strategi som kan skapa ett mervärde för aktieägarna. FormPipe Softwares lösningar syftar till att: Förbättra våra kunders resursanvändning Öka stabiliteten i våra kunders operationella verksamheter Skapa mätbarhet och kontroll för våra kunder Reducera den totala IT-kostnaden för våra kunder Bland våra kunder återfinns bl a Cancerfonden, Stockholm Stad, SAS, Vattenfall, och Visma. FormPipe Softwares affärsmodell är baserad på att teckna långsiktiga licens- och underhållsavtal. Affärsmodellen garanterar kunderna tillgång till den allra senaste tekniken och ger dem möjlighet att aktivt påverka produktutvecklingen. Licens- och underhållsavtalen säkerställer att våra produkter och tjänster utvecklas i nära samarbete med kunderna samtidigt som den ger FormPipe Software stabila intäktsströmmar. FormPipe Softwares affärsstrategi stödjer bolagets finansiella mål om en bestående och uthållig tillväxt samt ökad lönsamhet. De finansiella målen ska uppnås genom en fokuserad tillväxtstrategi och genom att skapa ett ökat mervärde för kunden samt en fortsatt forskning och utveckling som resulterar i ännu bättre produkter. Den legala strukturen bestod vid årets slut av moderbolaget FormPipe Software AB, ett koncernföretag, Digital Diary AB samt ett intresseföretag, UAB DDL i Litauen. Viktiga händelser 2005 Förvärvet av Digital Diary AB Den enskilt viktigaste händelsen under året var förvärvet av Digital Diary AB som genomfördes den 21 oktober Genom förvärvet har FormPipe Software AB avsevärt förstärkt sin ställning som ledande leverantör av produkter för elektronisk administration av information i företag och organisationer. Digital Diary ingår från och med förvärvet i affärsområdet NetDesign. Digital Diary är ett ledande bolag med fokus på programvaruutveckling, marknadsföring och försäljning av diarie-, dokument-, informations- och ärendehanteringssystemet W3D3 samt på försäljning av konsulttjänster och kursverksamhet i relation till dessa. Bolaget bedriver också försäljning av Internettjänster, så kallade ASP-lösningar samt distribution och försäljning av IT-system. FormPipe Software tecknar ramavtal med Verva Ordervärdet uppskattas av FormPipe Software uppgå till 50 Mkr de två första åren. Avtalet innebär att avropsberättigade organisationer inom stat, kommun och landsting kan köpa FormPipe Softwares produkter och relaterade tjänster utan att offentlig upphandling genomförs. Avtalet trädde i kraft den 20 januari 2006 och avropsförfrågningar har redan börjat komma in. Rekordavtal tecknat med Uppsala kommun Uppsala kommun har valt produkten W3D3 för att effektivisera interna rutiner. Ordern är FormPipe Softwares enskilt största med ett värde på 5 Mkr och är inte ett avrop på ramavtalet med Verva. De stora avtalen bevisar att FormPipe Software ligger i täten när det gäller system och programvara för dokument- och arbetsflöden samt ärendehantering. Omorganisation och tillväxt FormPipe Softwares avdelningar för produktutveckling och leverans lokaliseras till Uppsala i syfte att dra nytta av Digital Diarys effektiva miljö och struktur för utveckling samt närheten till en mycket attraktiv arbetsmarknad. Viktiga händelser efter årets slut Renodling av affärsmodellen ökar aktieägarvärde och kundnytta Under första kvartalet 2006 har ett arbete med att renodla FormPipe Softwares affärsmodell initierats. FormPipe Softwares verksamhetsfokus blir nu produktutveckling och partnerlicensiering. Försäljning och implementation skall successivt övergå till av FormPipe Software licensierade partners. Just nu pågår förhandlingar med blivande partners och de förväntas slutföras under första halvåret Renodlingen leder till att andelen licens- och underhållsintäkter ökar samt en förbättring av marginaler och tillväxtmöjligheter. Genom ökade försäljningsresurser kan FormPipe Software snabbare ta vara på marknadens möjligheter. Bakgrunden är den goda orderingången under fjärde kvartalet samt den förväntade framtida orderingången. Befintlig leveransstruktur i FormPipe Software har på sikt inte kapacitet att hantera 12 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

15 den ökade kundtillströmningen. Omställningen genomförs för att ta tillvara den höga efterfrågan på bolagets produkter. Integration av Digital Diary När Digital Diary i Uppsala förvärvades den 21 oktober 2005 inleddes ett integrationsarbete. Ett led i detta var att namnändra det helägda dotterbolaget Digital Diary AB. Från och med 1 februari 2006 heter det förvärvade bolaget FormPipe Software Uppsala AB. Syftet med namnbytet är att stärka och förtydliga FormPipe Softwares profil och att förbättra kommunikation och marknadsföring samt att reducera marknadsföringskostnader. Produktutveckling Integrationsarbetet med att få in FormPipe Notariatservern i W3D3 fortsätter. FormPipe Software jobbar kontinuerligt med att fånga upp och tillgodose kundernas behov och önskemål. Under året har följande utvecklingskostnader balanserats; Produkten FormDesign FormDesign är en programvara som används för att konstruera intelligenta programmerade dokument för elektronisk publicering. Produkten installeras i Microsoft Word med ett färdigt installationsprogram. FormDesign kan användas av företag, offentlig sektor och organisationer vid egen utveckling av e-blanketter och underlättar vad gäller konstruktion, design och programmering. Plattform FormHotel En ny modern plattform, FormHotel, för publicering av dokument på Internet. Plattformen ger möjlighet att anpassa arkiv på Internet enligt kundernas önskemål vad gäller design, behörighetssystem samt behov av att skapa olika roller för åtkomst. Plattformen är en produkt i frontlinjen för hantering av dokument på Internet och skapar nya tillfällen till försäljning av publiceringskoncept. Utveckling av nya moduler till produkten W3D3 W3D3WorkPort vilket är ett användargränssnitt med fokus på handläggning av ärenden. W3D3CMS är en modul för att publicera information i organisationens verksamhetsportal. W3D3OfficeAddin är en komponent för integration av W3D3 med MS Office och MS Outlook. Nettoomsättning Nettoomsättningen för helåret 2005 ökade med 31% och uppgick till 20,7 Mkr (15,8 Mkr proforma). Licens och underhållsintäkter utgjorde 70,3% av nettoomsättningen. Rörelsens kostnader Affärsmodellen som FormPipe Software begagnar sig av innebär att verksamheten är skalbar. Ökad försäljning innebär inte per automatik att kostnaderna ökar utan samma antal anställda utför arbetet oavsett volym. Ökad försäljning leder således till högre marginaler. Bolaget strävar efter att ha en så kostnadseffektiv och kostnadsmedveten struktur som möjligt utan att ge avkall på kvalitén på bolagets produkter. Rörelseresultat För helåret 2005 förbättrades rörelseresultatet till 0,2 Mkr (-13.2 Mkr proforma) motsvarande en rörelsemarginal om 1,0% (neg proforma). Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster uppgår till 38 Tkr för koncernen. För moderbolaget uppgår resultat efter finansiella poster till 906 Tkr (147 Tkr), en stor del av det negativa resultatet för moderbolaget förklaras av stora goodwillavskrivningar samt en räntekostnad hänförlig till förvärvet. Likvida medel och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till Mkr. Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 5,0 Mkr. Soliditeten uppgick till 62,8% (43,9%). Vid utgången av året uppgick koncernens eget kapital till Tkr (5 772 Tkr) vilket motsvarar ett eget kapital på 2,39 kronor per aktie (1,0 kronor per aktie). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,0 Mkr (5,3 Mkr). Under kvartal fyra 2005 användes 3,0 Mkr av FormPipe Softwares kassa till förvärvet av Digital Diary. Bolaget hade inga räntebärande skulder. Investeringar och förvärv Investeringarna för helåret 2005 uppgick till 18,1 Mkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar exklusive förvärv uppgick till 0,5 Mkr och utgörs i sin helhet av aktiverade produktutvecklingskostnader. Materiella investeringar uppgick till 0,3 Mkr. Den 21 oktober förvärvade FormPipe Software Digital Diary AB, köpeskillingen uppgick till 17,3 Mkr. Prognos för 2006 och 2007 Mot bakgrund av den goda orderingången under fjärde kvartalet 2005 och början på 2006 samt att FormPipe Software är utvald leverantör i Vervas ramavtal IF 2005 bedömer Styrelsen att bolaget under 2006 kommer att ha en vinstmarginal på 10% med en omsättning om 35 Mkr. Vidare bedömer styrelsen att bolaget under 2007 kommer att uppnå en vinstmarginal på 15% med en omsättning på 55 Mkr. Som följd av den starka vinstutvecklingen i bolaget, det gynnsamma marknadsläget och mot bakgrund av omställningen av affärsmodellen där andelen licensintäkter skall öka justerar styrelsen det långsiktiga vinstmarginalmålet från 15% till 20% över en konjunkturcykel. Marknad Förvärvet av Digital Diary innebär att FormPipe Software får en betydligt starkare ställning som leverantör av mer omfattande system för ärende-och informationshantering, med eller utan elektronisk signering. Eftersom BGC den 31 mars 2007 kommer att stänga ned FORMPIPE SOFTWARE FORMPIPE ÅRSREDOVISNING

16 tjänsten för telebankgiro måste de cirka kunder som idag använder en modemprodukt byta till en nyare kommunikationslösning. NetMaker BgCom är ett naturligt val för dessa kunder. Förslag till vinstdisposition FormPipe Softwares styrelse föreslår att överkursfonden minskas med kr. Av dessa föreslår styrelsen årsstämman att ,21 kr används för att täcka den ansamlade förlusten, ,90 kr disponeras för utdelning om 0,10 kr per aktie till aktieägarna och att resterande ,89 kr disponeras som fri fond av årsstämman. Till årsstämmans förfogande står följande balanserade förlust: Balanserad vinst ,38 kr Årets resultat ,59 kr ,21 kr Styrelsen föreslår att förlusten disponeras på följande sätt: Balanserad förlust ,21 kr Omföring från reservfond till balanserade medel ,00 kr Till aktieägare utdelas 10 öre per aktie i ordinarie utdelning ,90 kr Varav fri fond att disponeras av årsstämman ,89 kr I ny räkning överföres ,89 kr Föreslagen vinstdisposition samt föreslagen resultat- och balansräkning skall fastställas på ordinarie årsstämma den 7 april För koncernens och moderbolagets redovisade resultat och finansiella ställning lämnas information i följande resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser och de tillhörande kommentarerna och noterna. 14 FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

17 Resultaträkning FPS Tkr Not Nettoomsättning Varav aktiverat arbete för egen räkning Summa nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Försäljningskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Summa kostnader Avskrivningar Goodwillavskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (kr) -0,04-0,11 0,02 Föreslagen utdelning per aktie 0,10 0,10 - FORMPIPE SOFTWARE FORMPIPE ÅRSREDOVISNING

18 Balansräkning FPS Tkr Not 31 dec dec dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Patent Goodwill Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Datainventarier Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier, svenska dotterföretag Aktier i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

19 Balansräkning FPS FPS Tkr Not 31 dec dec dec EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 12 Aktiekapital, miljoner aktier, kvotvärde 0, Överkursfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga FORMPIPE SOFTWARE FORMPIPE ÅRSREDOVISNING

20 Förändringar i eget kapital Förändringar i eget kapital i koncernen FormPipe Software AB Aktiekapital Övriga tillskjutna medel Reservfond Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Ingående eget kapital 21 oktober Nyemission Digital Diary AB, Kvittningsemission, Omföring från överkursfond till reservfond Årets resultat Utgående eget kapital 31 december Förändringar i eget kapital i moderbolaget FormPipe Software AB Aktiekapital Övriga tillskjutna medel Reservfond Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Ingående eget kapital 18 oktober Apportemission Årets resultat Ingående eget kapital 1 januari Nyemission Digital Diary AB, Kvittningsemission, Omföring från överkursfond till reservfond Årets resultat Utgående eget kapital 31 december FORMPIPE SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ)

Bokslutskommuniké januari-december 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer