MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIGRATIONSVERKET. Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs. www.migri.fi"

Transkript

1 MIGRATIONSVERKET Från immigration till medborgarskap ledande expert, samarbetspartner och serviceproffs

2 Organisation Överdirektör Stöd för verkets ledning Substansenheter Immigration Asyl Mottagande Medborgarskap Stödenheter Kundrelationer och kommunikation Förvaltnings- och utvecklingstjänster Juridisk service och landinformation Elektroniska tjänster Ledande expert på immigration Migrationsverket (Migri) är ett ämbetsverk underställt inrikesministeriet. Migri driver Finlands migrationspolitik och producerar informationstjänster till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för det nationella och internationella samarbetet. Migrationsverket inledde sin verksamhet med namnet Utlänningsverket Namnet Migrationsverket togs i bruk Ämbetsverket har verksamhet på flera orter och har cirka 300 anställda. Migrationsverkets värden är öppenhet, kunnande och rättvisa. Migrationsverkets uppgifter beviljar utlänningar som anländer till Finland uppehållstillstånd sköter varje led i handläggningen av asylansökningar från utredning till beslut ansvarar för medborgarskapsansökningar och -anmälningar samt utredningar av medborgarskap planerar och styr verksamheten på flyktingförläggningarna beviljar främlingspass och resedokument för flyktingar beslutar om avvisning och utvisning producerar informationstjänster för beslutsfattare och myndigheter, även för internationella behov deltar i internationellt samarbete ansvarar för upprätthållandet av utlänningsregistret Tillståndsärenden sköts elektroniskt Myndigheterna inom invandrarförvaltningen sköter utlänningsärenden med hjälp av det elektroniska ärendehanteringssystemet UMA. Kunderna kan lämna in de flesta ansökningar elektroniskt. Genom e-tjänsterna kan kunden komplettera sin ansökan, följa upp behandlingen av den och få ett meddelande när beslutet är klart. Andra myndigheter som sköter invandringsärenden Riksdagen Utrikesministeriet Justitieministeriet Magistraten Inrikesministeriet Arbets- och näringsministeriet Riksdagen lagstiftning Beskickningarna Domstolarna Migri Gränsbevakningen TE-byråerna och ELY-centralerna Finlands beskickningar mottagning av ansökan om uppehållstillstånd och vid behov intervjuer med sökande visum Förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen ändringssökande i beslut rättsskydd Magistraten registrering av nordiska medborgare Polisen Inrikesministeriet migrationsförvaltning och -politik utveckling av migrationslagstiftningen Gränsbevakningsväsendet gränskontroll visum asylutredning: utredning av identitet, resrutt och inresa avvisning vid gränsen framställande av utvisning Polisen mottagning av ansökan om uppehållstillstånd beviljande av fortsatt och permanent uppehållstillstånd asylutredning: utredning av identitet, resrutt och inresa framställande av utvisning resedokument avvisningsbeslut praktisk utvisning och avvisning uppehållstillstånd för familjemedlemmar till finska medborgare bosatta i Finland uppehållsrätt för medborgare i EU- och EES-länder samt Schweiz och deras familjemedlemmar Arbets- och näringsbyråerna och närings-, trafik- och miljöcentralerna arbetskraftspolitisk prövning, dvs. om det finns behov av utländsk arbetskraft i den avsedda branschen i Finland (uppehållstillstånd för arbetstagare) förutsättningar för lönsam näringsverksamhet (uppehållstillstånd för näringsidkare) placering av kvotflyktingar och dem som beviljats uppehållstillstånd i kommuner integrering

3 Expert på uppehållstillstånd Medborgare i andra länder än EUoch EES-länderna samt Schweiz behöver ha uppehållstillstånd i Finland när de vistas i landet en längre tid än tre månader. Migrationsverket fattar mer än beslut om uppehålls - tillstånd årligen. En del sökande kommer till Finland för att jobba eller studera, en del flyttar till en familjemedlem i Finland eller är återflyttare. Utlänningslagen utgör grunden för beslutet Det första uppehållstillståndet måste i allmänhet sökas på Finlands beskickning före ankomsten till landet. En stor del av tillstånden kan också sökas elektroniskt, vilket innebär att ansökan skickas elektroniskt mellan myndigheterna. Detta snabbar upp processen. Olika utredningar ska fogas till ansökan beroende på grunden för ansökan om uppehållstillstånd. En studerande ska till exempel till ansökan foga ett intyg över studieplats. Efter att ansökan lämnats till Migrationsverket behandlas den av experter på immigrationsenheten. De reder ut om villkoren för tillstånd uppfylls och ber vid behov om tilläggsuppgifter av sökanden. Uppehållstillståndskortet är ett bevis på tillstånd Som bevis på beviljat tillstånd får kunden ett uppehållstillståndskort. En person som beviljats uppehållstillstånd kan fritt bo, vistas och röra sig i Finland så länge tillståndet gäller. Personen kan också resa från och till Finland. Avvisning och utvisning Migrationsverket fattar också beslut om avlägsnande av personer ur Finland. Om en sökande inte beviljas uppehållstillstånd och han eller hon befinner sig i Finland fattas ett avvisningsbeslut i anslutning till beslutet. Det innebär att personen ska avlägsna sig från Finland inom en viss tid. Beslut om avlägsnande ur landet kan även fattas för en person som beviljats uppehållstillstånd. Då talar man om utvisning. Migrationsverket kan i samband med avvisnings- eller utvisningsbeslut meddela inreseförbud till Finland eller hela Schengenområdet. Förbud meddelas till exempel om personen anses äventyra allmän ordning och säkerhet på grund av begångna brott. Statistik och lagtolkning Immigrationsenhetens experter är proffs på uppehållstillståndsärenden i Finland. De ger information, utlåtanden och utbildning till beslutsfattare, andra myndigheter och till exempel medier. Samarbete bedrivs också på internationell nivå. Uppehållstillstånd behövs när en person utanför EU- och EES-länderna eller Schweiz vistas över tre månader i Finland. Personer från vissa länder behöver visum för under tre månader lång vistelse. Visum beviljas av Finlands beskickning. Mest uppehållstillstånd söks av personer som flyttar till familjemedlemmar i Finland. Näst mest uppehållstillstånd söks av personer som kommer till Finland för att studera eller jobba.

4 Söka asyl 1. En asylsökande kommer till Finland 2. Asylansökan lämnas till gränsbevakningen eller polisen 3. Flyttning till förläggning 4. Polisen eller gränsbevakningsväsendet reder ut identiteten och resrutten 5. Asylintervju på Migrationsverket 6. Migrationsverkets beslut utifrån ansökan 7. Beslutet kan överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol, och besvärstillstånd kan ansökas hos högsta förvaltningsdomstolen En asylsökande är en person som söker skydd och uppehållsrätt i ett annat land. Asylsökanden får flyktingstatus om han eller hon beviljas asyl. Före det är en asylsökande med andra ord inte flykting, eftersom personens flyktingstatus inte retts ut. Skydd för behövande Finland hjälper personer som behöver skydd till följd av att deras mänskliga rättigheter kränkts på ett grovt sätt i deras bosättningsland. Ansökningarna om internationellt skydd handläggs av asylenheten vid Migrationsverket. Asyl kan sökas av personer som varit tvungna att lämna sitt hemland på grund av att de inte kan söka hjälp hos landets myndigheter och är rädda att de ska utsättas för förföljelse i hemlandet på grund av ursprung religion nationalitet tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. Asyl kan endast sökas på finska statens territorium. Från intervju till beslut Sakkunniga på asylenheten reder ut tusentals ansökningar om asyl årligen. Sökandens situation reds bland annat ut genom personliga intervjuer. Dessutom får ämbetsverkets anställda hjälp av databasen för landinformation Tellus samt av andra utredningar om sökandens hemland och människorättsförhållandena där. Styrning av verksamheten på förläggningarna Medan asylsökande väntar på beslut bor de på förläggningar, vars verksamhet styrs av Migrationsverkets enhet för mottagande. Förläggningen ser till att den asylsökande får de förnödenheter som behövs i vardagen och vid behov också social- och hälsovårdstjänster, tolktjänster, ekonomiskt stöd och rättshjälp. Migrationsverket ser till att förläggningarna har lämpligt antal platser i relation till antalet asylsökande som ska inkvarteras. Expert på asylärenden Migrationsverket följer fortlöpande upp läget i utreseländerna och hur asylärendena utvecklas. En väsentlig del av arbetet är juridiska utredningar och utlåtanden, olika slags anvisningar och riktlinjer, uppföljning och analys av rättspraxis samt utbildning och statistik. Ämbetsverket ger också allmän rådgivning i asylärenden. Migrationsverkets experter väljer också de personer som ingår i Finlands flyktingkvot. Kvotflyktingar är personer som varit tvungna att lämna sitt hemland och vistas i ett annat land i vilket de dock inte kan stanna permanent och därför bor till exempel i flyktingläger. De definieras som flyktingar av FN:s flyktingorganisation UNHCR, och de väljs från de regioner för vilka finska staten har fastställt en flyktingkvot för det året.

5 Medborgarskap integrerar Migrationsverkets medborgarskapsenhet fattar beslut i ärenden som gäller att få, förlora och behålla finskt medborgarskap. Finskt medborgarskap kan beviljas genom ansökan eller anmälan genom födelse och föräldrarnas medborgarskap. Medborgarskap söks på ansökan av i Finland bosatta myndiga utlänningar och minderåriga barn som de har vårdnad om. Anmälan om medborgarskap kan endast göras av vissa grupper, såsom före detta finska medborgare och adoptivbarn till finska medborgare. Vid behov kan verket också bestämma en persons medborgarskap. Villkor enligt medborgarskapslagen När beslut om medborgarskap ska fattas reder experterna på medborgarskapsärenden ut om sökanden uppfyller villkoren i medborgarskapslagen. Ärenden som ska redas ut är bland annat hur länge personen bott i Finland samt att personen har tillräckliga språkkunskaper och tryggad försörjning i Finland. Experterna reder också ut om det finns hinder för beviljande av medborgarskap, såsom begångna brott eller obetalda skatter, böter eller andra avgifter. Delaktighet i samhället Som finsk medborgare blir en utlänning fullvärdig medlem i samhället. Medborgarskapet medför medborgerliga rättigheter och -skyldigheter som möjliggör fullt deltagande i landets politiska, samhälleliga, sociala, ekonomiska och kulturella liv. Det är inte till exempel möjligt att hindra en finsk medborgare att komma in i landet och inte heller att utvisa honom eller henne ur landet. En finsk medborgare kan inte utlämnas eller föras till ett annat land mot sin vilja. Utbildning och information En viktig uppgift bland ämbetsverkets experter är att producera information som stöd för politiskt beslutsfattande samt för nationellt och internationellt samarbete. Medborgarskapsenheten bedriver nära samarbete med myndigheter och andra organisationer som fokuserar på medborgarskapsfrågor och tillhandahåller bland annat utbildning för dem. I Finland kan en person ha två eller flera medborgarskap. Detta kallas flerfaldigt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap vardagligt uttryckt. Grundförutsättningen för beviljande av finskt medborgarskap är att sökandens identitet har retts ut tillförlitligt. Inga andra förutsättningar för medborgarskapet utreds innan sökandens identitet är utredd med tillräcklig säkerhet.

6 Stöd för kunder Migrationsverket betjänar sina kunder på webben, per telefon och på serviceställen. Ämbetsverkets webbplats är en av de viktigaste kundservicekanalerna. Kunder runt om i världen kan där få information om ansökan och följa upp behandlingstider när som helst. Webbplatsen har hundratusentals besök varje år. Ämbetsverket betjänar på finska, svenska och engelska. Tillstånd kan sökas på webben Via e-tjänster kan kunderna fylla i största delen av ansökningsblanketterna med sin egen dator när det passar dem bäst. Behandlingen av ansökan kan följas upp i tjänsten utan köer i telefontjänsten eller på serviceställen. Europeiska migrationsnätverket Finlands kontaktpunkt för Europeiska migrationsnätverket (European Migration Network, EMN) finns i anslutning till Migrationsverket. Motsvarande kontaktpunkter finns i alla EU-länder och i Norge. Nätverkets ordförande är EUkommissionen. Nätverkets uppgift är att producera aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor till stöd för utarbetandet av politiska riktlinjer i Europeiska unionen. Information sprids till politiker, myndigheter och allmänheten. Viktig information som EMN tar fram är de årliga rapporterna om utvecklingen av migrationspolitiken i EUmedlemsländerna samt olika temaundersökningar om aktuella migrationsfrågor. Tillförlitlig information om utreseländer Landinformationen vid Migrationsverket producerar landinformation om utreseländer (Country of Origin Information/ COI) och särskilt om de länder från vilka flyktingar, kvotflyktingar och invandrare kommer till Finland. Med information om utreselandet avses aktuell och exakt information från olika källor om förhållandena i en stat, som kan gälla såväl människorättsförhållanden som vardagliga frågor. Information som stöder beslut Informationen om utreselandet används som stöd särskilt i undersökningen av asylansökningar men också i frågor som gäller uppehållstillstånd och medborgarskap. Informationen produceras förutom för Migrationsverkets egna behov även för nationella och internationella myndigheter, intressentgrupper och organisationer. Uppgifterna sparas i databasen för landinformation Tellus som är avsedd för myndigheter. Migrationsbiblioteket Migrationsbiblioteket är ett specialbibliotek i anslutning till Migrationsverket som är öppet för alla. I biblioteket finns litteratur om fenomen med nära koppling till invandrare och migration samt förhållanden i utreseländer. Andra centrala ämnesområden är flykting- och invandringspolitik, rasism och etniska relationer, andra flyktingfrågor och integration. Biblioteket ordnar också föreläsningar och diskussioner. Ämbetsverkets forskare i landinformation och utomstående experter föreläser om aktuella frågor. migri.fi/migrationsbiblioteket SV

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012

ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 ÅRSÖVERSIKT ÖVER MIGRATIONEN 2012 2 Innehållsförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Migrationen 2012 Befolkning och utländska medborgare Befolkning efter Befolkning efter födelsestat Antal utlänningar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning.

Anknytning Den relation en person har till ett land, en person etc. Se till exempel familjeanknytning. ORDLISTA Abo/Anläggningsboende Abo betyder anläggningsboende och är det boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, ofta i en lägenhet i ett hyreshus. Ibland kallas också de asylsökande

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6

1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6 4 BEGREPP OCH UTTRYCK GÄLLANDE INTEGRATIONSARBETE 9 5

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014

Närings-, trafik- och miljöcentralerna Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ANVISNING Arbets- och näringsbyråerna 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Servicecentren för arbetskraften Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS-

Läs mer

Svenska folkpartiets partidag i Åbo 2008

Svenska folkpartiets partidag i Åbo 2008 Proposition 2 Integrationspolitiskt program 2008 Inledning Finland är en del av Europeiska Unionen och en global värld där människor i större utsträckning än tidigare rör sig mellan länder och arbetsmarknader.

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland Olli Sorainen Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomi Arbets- och näringsministeriet i Finland

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:125

Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringens proposition 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige

Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige Är detta seriöst? En studie av anhöriginvandring till Sverige Annika Rosén Lund Dissertations in Social Work 40 Annika Rosén Omslagsbild: Ellinor Källén Omslagslayout: Rune Källén Sättning: Rune Källén

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16

VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN. Den nationella rapportören om människohandel. Rapport 2014. Publikationsserie 16 VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 Publikationsserie 16 Den nationella rapportören om människohandel Rapport 2014 En analys av arbetet

Läs mer