Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906"

Transkript

1 Enskedeparken, Enskede gård Vårdprogram Landskapslaget

2 Inledning. Arbetet med vårdprogram för Enskedeparken, Enskede gård, har utförts av Landskapslaget AB på uppdrag av Markkontoret, Stockholms stad. Kontaktperson har varit Lena Wohlström. I arbetet med vårdprogrammet har ingått en historisk utredning som färdigställdes av Landskapslaget våren 2005, Enskede gård en historisk bakgrund. Utredningen ingår som del 3 i detta vårdprogram. Syftet är att en kontinuerlig vård och skötsel av Enskedeparken ska kunna bedrivas med föreliggande vårdprogram som grund. Målet är att öka attraktionsvärdet för parkbesökarna och att tydliggöra och ta tillvara Enskedeparkens stora värden ur olika aspekter. LANDSKAPSLAGET 2

3 Vårdprogrammet innehåller Del 1. Enskedeparken idag s.4-8 Del 2. Enskede gård - en historisk bakgrund Inledning Enskede gårds historia i korthet och dess ägare 1700-talet 1800-talet Ägarelängd 1800-talet och familjen Odelberg Trädgården och parken Fruktträdgården Parken Byggnaderna i trädgård och park 1900-talet, landsbygdens förvandling till stad Parken, idag och i framtiden Källor Bilaga 1 Artlistor från Enskede gård Bilaga 2 Karta över Enskede gård från 1843 Bilaga 3 - Karta över Enskede gård från 1843, kopia Bilaga 4 - Karta över Enskede gård från 1867 Del 3. Enskedeparken i morgon - en framtidsvision s.9-12 Trädgård och odling Konst och hantverk Orangeriet, dammen, mormors trädgård... Del 4. Skötselplan s.13- Allmän målsättning. Områdeskarta (A3). Skötselområde 1 Huvudbyggnaden och allén. Skötselområde 2 Vägområdet. Skötselområde 3 Norra berget. Skötselområde 4 Parkängen. Skötselområde 5 Östra bergen. Skötselområde 6 Södra delen av parken. Plantering och utrustning Ridstigar 3 LANDSKAPSLAGET

4 LANDSKAPSLAGET 4

5 Allmän beskrivning Delvis dold inne i parken ligger den gamla herrgårdsbyggnaden. Den ligger litet avsides och hyrs ut till konstnärer som ateljé vilket gör att den inte är öppen för allmänheten. Skötseln av markområdet kring huvudbyggnaden är minimal. Grusytor, liksom trappan håller på att växa igen och rabatterna är fulla av sly. Av den gamla dammen öster om byggnaden finns inga spår, den är igenfylld och övervuxen av sly och gräs. Den gamla magasinsbyggnaden Fyrkanten ligger kvar som en kringbyggd gård. Byggnaden hyrs ut till olika verksamheter, bilverkstad, möbelhantverk mm. Parken är idag igenvuxen och har delvis naturkaraktär. Den naturliga variationen i topografi och växtlighet, markytans form med kullar, slänter, hällar och stenblock har i sig stora skönhetsvärden. Det största parkrummet består i huvudsak av en stor öppen ängsyta omgiven av buskage och parkskog. Stora träd står ute på ängsytan. Intill huvudbyggnaden finns några kullar med branta bergssluttningar bevuxna med träd, buskar och sly. Kullarna är idag tämligen svårtillgängliga, dels pga de kraftiga lutningarna, dels pga vegetationen. Gångsystemet i parken består av gamla promenadstigar från mitten och senare delen av 1800-talet blandat med nya stigar, som har tillkommit under senare tid. På vissa platser finns dubbla stigar. Det är ett försök att separera gående och ridande parkbesökare. Genom den södra vildvuxna delen av parkområdet slingrar en gångväg/ridstig. Här finns också en grusad ridvolt. Området har i princip varit friväxande och igenvuxet. En röjning har utförts under hösten Herrgårdsbyggnaden Västra entréen till herrgården Grusgångar 5 LANDSKAPSLAGET

6 Vegetation Askalléen Arterna i parken består till största delen av inhemska trädslag som ask, ek, lönn, björk och lind. Det finns några få exemplar av oxel och kastanj. De flesta stora träd är troligen planterade under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Några av ekarna stod på platsen långt före parken anlades. De gamla träden i Enskedeparken har ett visst biologiskt värde som livsmiljö för bl.a. lavar och insekter. Trädallén som leder fram till Enskede gård består av gamla askar. Dessa träd är ofta värdväxter för andra organismer, växter och djur. Som ett mer exotiskt inslag finns det två stora lärkträd kvar sedan parken anlades. Några tujor har också blivit stora som träd. Två imponerande hasselbuskar finns placerade i kanten mot den öppna ängsytan, längs gångstråket från tunnelbanan. Buskplanteringarna Ängen Då det gäller buskskiktet finns rester från planteringarna från 1800-talet, som mer eller mindre har förvildats och spridit sig. Snöbär och spirea tillhör de arter som bildat stora buskage. Syrener, sibirisk ärtbuske och schersmin finns på flera platser. Exemplaren ser dock gamla ut och är i behov av föryngringsbeskärning och näring för att de ska kunna pryda sin plats ytterligare några år. Även hagtorn och apel finns i parken. Kring huvudbyggnaden har man planterat vresrosor, syren och mahonia i rabatterna. Fältskiktet består av en mängd arter som här inte har inventerats. Under tidig vår präglas parken av det stora beståndet av blommande vitsippor. På försommaren blommar hundkex på de öppna ytorna som ett vitt flor. Senare under sommaren kommer ett stort förvildat bestånd av krollliljor, ett mycket speciellt inslag i parken. LANDSKAPSLAGET 6

7 Funktioner Enskedeparken har stora rekreativa värden och parken används flitigt av alla åldersgrupper. Många människor passerar varje dag då ett av stråken till tunnelbanestationen Enskede gård leder genom parken. Parken används för promenader, jogging, rastning av hundar, ridning och utflyktsmål mm. Det ligger två förskolor i parken, vilka också använder den dagligen. Här finns stora ytor att springa på, pulkabackar på vintern, buskage och skogsdungar att gömma sig och leka i, träd att klättra i m.m. Naturmiljöerna används även i ett pedagogiskt syfte för förskolor och skolor. Harar och rådjur, fåglar och andra smådjur kan här finna skydd och boplatser. Parken fungerar som en grön hälsosam oas i området. Parken används också av ridstallet som ligger i Enskede gårds gamla ladugård. Ett system av ridstigar finns men de skiljer sig dåligt från övriga gångsystem i parken. Ett förslag som redovisar systemet av ridstigar och hur de ska separeras från gångvägar och tydliggöras återfinns i skötselplanen del 4 av detta program. De gamla träden Kulturhistoriska värden Enskedeparken har ett speciellt värde som historisk park. Parkanläggningens ursprungliga arkitektur finns kvar och en stor del av växtmaterialet härstammar från talets senare del och består nu av stora uppvuxna träd, stora buskage m.m. Den gamla herrgården och parken är viktiga som identitetsskapande objekt i Enskede och kan påvisa Enskedes historia sedan långt tillbaka. Den historiska rapporten beskriver utvecklingen av Enskede Gård och dess ägor från 1500-talet och framåt. Viktig för dåtida verksamhet var även köksträdgården, kålgården (idag koloniområde) och en särskild fruktträdgård, idag småhusområde 7 LANDSKAPSLAGET

8 längs Kålgårdsvägen. Det fanns drivbänkar, först placerade i gamla köksträdgårdens norra kant, den sk bänkgården. De flyttades sen och placerades invid fruktträdgården, bakom nya växthuset. Pedagogiskt beskriven mönsterodling av köksväxter och blommor var en viktig del av gårdens verksamhet. Se vidare den historiska rapporten. Parken anlades 1840 med engelsk park som förebild byggdes för herrgårdsfolket ett orangeri/vin-terträdgård på södra sidan om herrgårdens östra parterre. Växthusets bakre vägg stod mot parterrens mur. Nedanför parterren anlades en stensatt vattendamm med skulpturer uppfördes en parkpaviljong på en kulle i parken. Enligt historiska beskrivningar var ett halvt tunnland i parken inhägnat med gärdsgård och kallades för mormors trädgård. En låg stenmur och häckplantering skapade parkens yttre gräns och finns delvis kvar i dag. Parken, som med sin fria naturromantiska stil har fått klara sig själv under många perioder, har hotats av ständig igenväxning. Parkpaviljonger, dammar och parkskulpturer är borta. Parken upplevs av dem som bor i närheten som mörk och ibland otrygg att vara i, särskilt efter mörkrets inbrott. LANDSKAPSLAGET 8

9 Del 3. Enskedeparken imorgon - en framtidsvision En bild från 1870-talet visar en ljus öppen park och ett landskap med dungar, berg och branter. Denna typ av park kräver sin skötsel för att dess kvalitéer ska framträda och för att parken ska användas och verka inbjudande. Bilden kan användas som inspiration inför framtiden, en vision om en ljus, välskött och öppen park. Bränneri Öppen engelsk park Parkpaviljong Parkdamm Orangeri Fruktträdgård anlagd 1861 Ladugård idag stall Köksträdgård idag kolonilotter Magasinet Fyrkanten 9 LANDSKAPSLAGET

10 trädgård och odling LANDSKAPSLAGET 10

11 orangeriet, dammen, mormors trädgård LANDSKAPSLAGET

12 konst och hantverk LANDSKAPSLAGET 12

13 Enskedeparken Enskede gård Skötselplan Landskapslaget LANDSKAPSLAGET

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira

Bilaga 1. Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Bilaga 1 Program för Östanå, Roslags-Kulla och Wira Beslutshandling Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledning: SWECO Studio plan, Peter Lindroos Fotografier: Lin Wiklund, Joe Lindström,

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Beteckning Institutionen för Matematik, Natur och Datavetenskap Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Josephina Wesström Juhlin November 2008 Examensarbete, 10p, B Biologi med inriktning mot

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26

Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad. Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Grönplan del B1 Strängnäs stad - Härad Antagen av KF 2009-10-26 Innehåll Del A, kommungemensam del Kap 1-4 Mål och förutsättningar Del

Läs mer

3.5.1 Sociala värden och mänskliga behov

3.5.1 Sociala värden och mänskliga behov 3 Värden funktioner Stadsparken i Lund 3.5.1 Sociala värden mänskliga behov Människan är en biologisk varelse har grundläggande behov av grönska natur. Den gröna miljön har stor betydelse för vårt välbefinnande

Läs mer

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa

mångfald mång mångfald mångfald mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald mångfald mångfald mångfa mångfald ngfald mångfald mång mångfald Biologisk utveckling av Stockholm ngfald Förslag till åtgärder mångfald ngfald mångfald mångfald fald mångfa mångfald PROJEKTLEDARE: Susann Östergård, Miljöförvaltningen.

Läs mer

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Sjöbo-Knäppan 20 år En historisk tillbakablick om Sjöbo-Knäppans naturreservat som fyller 20 år 2015

Sjöbo-Knäppan 20 år En historisk tillbakablick om Sjöbo-Knäppans naturreservat som fyller 20 år 2015 Sjöbo-Knäppan 20 år En historisk tillbakablick om Sjöbo-Knäppans naturreservat som fyller 20 år 2015 Charlottenborgs ägor med nuvarande Sjöbo-Knäppans naturreservat vid Borens strand. Häradskartan 1860-1870.

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn

Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn 0518/2008 Riktlinjer för skoltomters storlek - en översyn Arbetsmaterial Ut och lek augusti 2009 Innehåll Inledning...3 Syfte/mål...3 Skolgårdsmålen i Lunds kommun...4 Helhetstänkande en plats som visar

Läs mer

NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr 2013-00460-54 2013-06-07

NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr 2013-00460-54 2013-06-07 NULÄGES- OCH VÄRDEBESKRIVNING AV BLASIEHOLMSUDDEN OCH DESS OMGIVANDE VATTENRUM dnr 2013-00460-54 2013-06-07 dnr 2013-00460-54 2013-06-07 Nuläges- och värdebeskrivningen är framtagen i samarbete med Stockholms

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby

Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby Vandringsleder genom Världsarvet på södra Öland Karlevi Frösslunda Örnkullen Gösslunda - Tingstad flisor Penåsa och vidare till Näsby/Ottenby En sammanhängande led över Stora Alvaret sträcker sig från

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

G O D A E X E M P E L

G O D A E X E M P E L G O D A E X E M P E L FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD I ODLINGSLANDSKAPET OLLE KVARNBÄCK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 2 INLEDNING 3 GODA EXEMPEL: DAGGMASKAR ERSÄTTER PLOGEN 4 HERDE OCH ENTREPRENÖR 7 UPPSKATTAD

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Hjo stadspark och dess byggnader

Hjo stadspark och dess byggnader VÅRDPROGRAM FÖR Hjo stadspark och dess byggnader REMISSVERSION 2005-11-17 INNEHÅLL sammanfattning förord 1. vårdprogrammets syfte 4 2. hjo stadspark idag 5 3. kurorter i sverige 7 4. hjo stadspark en

Läs mer

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin

ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin ANVÄND KONSTEN! Den offentliga konsten som en betydelsefull och angelägen del i bildundervisningen. Sara Norlin Det är inte bara duvor som använder offentlig konst, foto från mitt gestaltningsarbete. Konstfack,

Läs mer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket september 2005 Titel: Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer.

Läs mer