Slutversion. Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-10-28 Slutversion. Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken"

Transkript

1 Skötselplan för naturmarken i norra Hjorthagenparken

2 2 Beställning: Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Framställt av: Ekologigruppen AB Telefon: : Uppdragsansvarig: Ulrika Hamrén Foton: Om inget annat anges: Ekologigruppen AB Illustrationer och kartor: Ekologigruppen AB Internt projektnummer: 6530

3 Innehåll Inledning... 4 Övergripande inriktning... 5 Skötseltyper och delområden... 6 Målbilder... 7 Skötselområden Område 17, ekbacke norr om Hjorthagens IP 10 Område 18, ädellövskog mot Gasverksvägen 11 Område 19, utsiktsglänta vid Artemisgatan 12 Område 20, klippt gräsmatta med solitärer 13 Område 21, ekbacke i sluttning 14 Område 22, utsiktsplats, glänta 15 Område 23, ädellövskog i sluttning 16 Område 24, trappa mot Gasverksvägen 17 Område 25, halvöppen ädellövskog i sluttning 18 Område 26, öppen ädellövmiljö med ek 19 Område 27, social grönyta, gångvägar 20 Område 28, halvöppen ädellövskog i sluttning 21 Skötselområden, nummer Bilaga Referenser

4 Skötselplan Hjorthagenparken Inledning Denna skötselplan omfattar främst frågor som rör områdets natur, och upplevelsevärden kopplade till naturrekreation. Frågor om underhåll av trappor, gångvägar och andra ytor behandlas översiktligt. Hjorthagenparken är en del av Stockholms unika eklandskap, och utgör en viktig länk mellan norra och södra Djurgårdens ekmiljöer i Nationalstadsparken. I Hjorthagenparken finns även andra typer av naturmiljöer, där mer lundartade ädellövmiljöer, och hällmarker med tall och ek, är särskilt värdefulla. Områdets höga naturvärden är resultatet av naturliga förutsättningar, men också av människans bidrag genom skötsel och tidigare markanvändning. I samband med arbetet med Norra Djurgårdsstaden har program för utveckling av befintliga parker och naturmark tagits fram (Stockholms stad, 2005). I programmet påtalas vikten av skötsel och utveckling av områdets naturvärden, såväl för den biologiska mångfalden, som för upplevelsevärden och naturrekreation. Vidare finns även kulturhistoriska värden, till följd av tidigare markanvändning och områdets kungliga historia. Skötselplanen omfattar den norra och östra delen av Hjorthagenparken, från Artemisgatan norr om Hjorthagens idrottsplats, över Rådjursstigen, till Hjorthagens kyrka vid Dianavägen i öster. Parken avgränsas i norr av Gasverksvägen och i öster av Lidingövägen. Ungefärlig utbredning av område för skötselplan. Observera att gränserna är översiktliga. På skötselkartan syns exakta gränser. Tidigare har en separat skötselplan tagits fram för den södra och västra delen av Hjorthagenparken, från hörnet Lanforsvägen i öster, till de nya kvarteren kring Hårdvallsgatan i väster, och Wenströmsvägen i norr. 4

5 Övergripande inriktning Övergripande inriktning och mål med skötselplan för del av Hjorthagenparken är att bevara och utveckla de höga naturvärdena kopplade till områdets miljöer med ädla lövträd, där ekar har en särställning. Enligt inventeringar av ekarna i samband med framtagande av ekdatabasen i Stockholm, klassades delar av Hjorthagenparken till högsta naturvärdesklass, motsvarande nationellt naturvärde. Övriga områden med ekar klassades också till höga naturvärden, mycket höga (regionala värden), respektive höga (kommunala värden). Då Hjorthagenparken ligger i en bebyggd midja mellan norra och södra Djurgårdens kärnområden för ekar, är det av särskild stor vikt att Hjorthagens ekmiljöer bevaras och utvecklas på sikt, så att de ekologiska sambanden inte försvagas, utan helst stärks. Skötselplanens inriktning för den norra delen är i punktform följande, att: Bevara och sköta områdets ekar, såväl äldre trädindivider, som kommande generationers ekar. Ekar är ljusberoende träd, som starkt missgynnas av tät skog. Slyröjning och utglesning mellan träden är nödvändigt för att ekarna skall överleva och må bra på sikt. Skapa en naturpark med varierande öppenhet mer ljusöppna partier i områden med mycket ekar, och lite mer slutna partier i lundartade ädellövmiljöer. Detta sker genom att skötselplanen har olika inriktning för olika delområden. Bevara och sköta områdets övriga miljöer med ädla lövträd, främst ask, alm och lönn. Detta sker genom att gallra bland de unga träden, och välja ut trädindivider som får växa sig stora för framtiden. Dock bör man eftersträva en spridning i åldrar bland träden, så att inte alla är lika gamla. Gran bör förekomma mycket begränsat i miljöerna med ädla lövträd, högst 5% täckningsgrad. Öka tillgången på värdefull död ved. Ett urval av trädstammar som gallras ur kan sparas i så kallade faunadepåer (vedupplag) på väl valda platser, eller placeras fritt i området. Det är bra om stammarna placeras såväl skuggigt som solbelyst för att gynna olika typer av vedlevande arter. Restaurera och utveckla områdets gläntor, bryn och öppna små utsiktsplatser. Detta görs genom att röja bort tätt lövsly, men behålla och gallra fram blommande och bärande buskar och småträd som slånbär, hagtorn, nypronros, hägg, hassel och fågelbär. Detta skapar solöppna miljöer som gynnar fåglar, insekter och människor. Skapa en innehållsrik och trygg naturpark, där naturen själv utgör huvudnumret, och där de olika delarna bjuder på olika naturupplevelser. Detta görs genom att hålla öppet kring stigar och entréer till parken, och genom upprustning och underhåll av gångvägar, trappor och andra sociala ytor. Skötselplan Hjorthagenparken Den norra delen av Hjorthagenparken är indelad i 12 delområden, baserat på naturtyp och skötselbehov. Skötselkartan har olika färgkoder för olika skötselinriktning, men en detaljerad beskrivning av föreslagna åtgärder finns i texten som hör till respektive delområde. 5

6 Skötselplan Hjorthagenparken Skötseltyper och delområden Tabell 1. Sammanfattning skötsel. Delområdenas numrering anknyter till den tidigare framtagna planen för södra delen av Hjorthagenparken, och startar därför med nummer 17. Delområde Mål med skötseln Skötsel Prioritering 17 Öppen miljö med ädla lövträd Friställning av stora ekar, återkommande röjning och gallring. 18 Halvöppen ädellövskog Slyröjning och försiktig gallring bland ädellövträd, samt björk och asp. Tillskapande av död ved. 19 Social grönyta, utsiktsplats och brynmiljöer med ek, hagtorn och nyponros 20 Social grönyta, gräsmatta med solitära träd och buskar 21 Öppen miljö med ädla lövträd Slyröjning och försiktig gallring bland ädellövträd och bärande buskar. Gräsklippning. Gräsklippning, slyröjning kring uppvuxna träd och buskar. Friställning av stora ekar, återkommande röjning och gallring. Friställning av ekar, återkommande slyröjning 22 Social grönyta, utsiktsplats och brynmiljöer med ek 23 Halvöppen ädellövskog Slyröjning och försiktig gallring bland ädellövträden. Tillskapande av död ved. 24 Social grönyta, entré och trappa mellan t-bana och bostadsområden Återkommande röjning och gallring. Nyplantering av låga buskar. 25 Halvöppen ädellövskog Slyröjning och försiktig gallring bland ädellövträden. Tillskapande av död ved. 26 Öppen miljö med ädla lövträd 27 Social grönyta kring huvudstigar/gångvägar och entré Friställning av stora ekar och andra ädla lövträd, återkommande röjning och gallring. Öppethållande kring gångvägar. Upprustning av planteringar, och möjlig nyplantering av små träd och buskar. 28 Halvöppen ädellövskog Slyröjning och försiktig gallring bland ädellövträd och blommande buskar. Stora ekar, och ekföryngring. Ädla lövträd, skapa död ved. Brynmiljöer, ljusöppna gräsytor, utsikt, ädla lövträd och bärande buskar Öppna gräsytor, uppvuxna träd och buskar. Stora ekar, och ekföryngring. Stora ekar, utsiktsplats Ädla lövträd, skapa död ved. Trygghet, sikt, estetiska värden Ädla lövträd, skapa död ved. Gamla ädellövträd, föryngring av ädla lövträd Trygghet, upplevelsevärden Ädla lövträd, blommande buskar utmed stig Karta över skötselområdena återfinns i slutet av rapporten. 6

7 Målbilder Skötselplan Hjorthagenparken Nedan visas målbilder för att illustrera respektive skötseltyp, i form av fotografier från olika områden. Öppen miljö med ädla lövträd Ovan en gammal ek på Djurgården som står ljust och solöppet så att den har kunna breda ut sin krona. Övriga bilder visar nyligen framröjda, öppet stående yngre ekar med ett fältskikt av gräs och örter. 7

8 Skötselplan Hjorthagenparken Halvöppen ädellövskog/lund Halvöppen till lite tätare ädellövskog/lund med träd och buskar i olika åldrar och nivåer. Tätare partier har ett fuktigt mikroklimat som gynnar kryptogamer så som mossor. Liggande död ved gynnar många arter. Halvöppen ädellövskog med hassel i buskskiktet, nyligen gallrad på gran. 8

9 Social grönyta, utsiktsplatser, trappa, större gångvägar Skötselplan Hjorthagenparken Idé om hur vegetationen utmed trappa mellan Ropstens T-bana och Dianavägen skulle kunna se ut, likaså trappa från Hjorthagenkopplet och upp i Hjorthagenparken. Låga buskar och marktäckare ger ett grönt intryck, samt möjliggör god genomsikt och trygghet. Genom komplettering med bärande och blommande buskar och småträd kan den centrala delen av parken mellan Hjorthagens kyrka och Ropstens tunnelbana göras mer mångformig och innehållsrik. 9

10 Skötselplan Hjorthagenparken Skötselområden Område 17, ekbacke norr om Hjorthagens IP Beskrivning Delområdet utgörs av en ekbacke i slänt med förekomst av äldre ekar. Ekarna är på väg att få höga naturvärden i takt med att de åldras, med hål och död ved, vilket kan utgöra livsmiljöer för många arter. Delar av området är hällbundet, med rönn och björk. Markskiktet domineras av gräs och örter. En liten stig löper genom området. Ekar, björk och rönn, område 17. Målsättning, öppen ekbacke Öppen ekbacke med gamla ekar, samt yngre ekar som skall utgöra kommande ekgenerationer. Krontäckningen bör vara cirka 25-40%, så att ekstammarna nås av full sol från den 1a april. Inslag av blommande och bärande buskar och träd, av värde för insekter och fåglar. Fältskikt med gräs och örter. Åtgärder Engångsåtgärder Slyröjning kring de gamla ekarna, så att inga träd eller sly växer upp i kronorna eller skuggar stammen. Röjningsavfallet skall till största delen forslas bort från området. En mindre del av röjningsmaterialet kan lämnas kvar på lämplig plats där det inte stör besökare, förslagsvis en till två högar ris (4x4x2 meter) i olika dimensioner från 1 till 10 cm. Detta gynnar insekter, fåglar och andra arter. Ett antal mindre ekar väljs ut och sparas, cirka 1 till 3 stycken per gammal ek, för att på sikt kunna växa upp och ersätta de gamla träden. Val av träd bör göras så att de om möjligt inte direkt konkurrerar med de äldre träden, utan står fritt från dessa. De unga ekarna bör vidare stå så att de på sikt kan bli vidkroniga och inte konkurrera med varandra. Bärande buskar och träd, så som hagtorn, hassel, nyponros och slån sparas. Befintliga björkar, samt enstaka exemplar av rönn sparas också, om de inte direkt konkurrerar med ekarna. 10

11 Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning, vart 5e år. Vart 20e år sker en översyn av de unga tillväxtekarna, så att dessa inte växer för tätt, eller om man bör välja ut nya exemplar för framtiden. Skötselplan Hjorthagenparken Prioritering Ekar, främst de gamla träden, men även kommande generation. Bärande småträd och buskar. Område 18, ädellövskog mot Gasverksvägen Beskrivning Delområdet utgörs av en tät blandad lövskog i sluttning mot Gasverksvägen och Rådjursstigen, med förekomst av ett mindre antal medelstora ekar och andra arter som lönn, alm, asp, björk, hägg, rönn och hästkastanj. Området är varierat och kuperat, med dominans av olika trädarter i olika delar, och inslag av värdefull död ved i sluttning mot Rådjursstigen. Hällmarker i vissa delar. En mindre stig löper genom området. Ekar, lönn och björk i område 18. Målsättning, halvöppen ädellövskog Flerskiktad och varierad skogsmiljö som domineras av ädla lövträd i olika åldrar. Området hyser både grova träd och död ved. I huvudsak skuggigt, men också något mer öppet i vissa delar. Flikiga brynmiljöer med bärande buskar och träd gynnar fåglar och insekter. Halvöppen ädellövskog i sluttning med ek, lönn, alm, björk, asp, m.fl. Krontäckning cirka 70%. Ädellöv finns i minst 2 vegetationsskikt där det undre skiktets höjd är högst 1/2 av det övre. I vissa partier tillåts mer inblandning av triviala lövträd som asp och björk. Fältskikt med gräs och örter. Åtgärder Engångsåtgärder Trädskiktet röjs och gallras ur, så att majoriteten av ungt lövsly upp till 10/15 cm i diameter tas bort. Röjningsavfallet skall till största delen forslas bort från området, eller flisas på plats, dock utan att lämna stora flishögar. En mindre del av röjningsmaterialet kan lämnas kvar, förslagsvis två till fyra högar ris (4x4x2 meter) i olika dimensioner från 11

12 Skötselplan Hjorthagenparken 1 till 10 cm. Rishögar skall placeras så att de inte verkar störande eller ligger i vägen för gående. Rishögar gynnar insekter, fåglar och andra arter. Övriga medelstora ekar och andra ädla lövträd sparas och gallras försiktigt för att på sikt kunna växa upp och utvecklas. Till skillnad från de öppna ekmiljöerna kan detta delområde tillåtas vara något mer slutet, med en krontäckning på cirka 70%. 18 a. I en sänka som går från mot område 17 finns en stor grupp aspar som börjat uppnå en storlek och ålder då de blir värdefulla för fåglar och andra arter. Dessa större aspar sparas, men aspslyet tas ned. 18 b. I sluttningen mot Rådjursstigen, nära kanten på område 19, finns ett tätare parti med hästkastanj och gott om död ved. Detta lilla område bör inte städas upp utan kan gärna behålla sin lite oordnade karaktär, vilket gynnar fågellivet. 3 till 5 stammar av något större nedtagna träd läggs om möjligt kvar i området för att öka tillgången på värdefull död ved. Mot trottoar vid Rådjursstigen, samt utmed gångstig, hålls öppet från tät vegetation, cirka 2 meter in. Dock sparas större träd, även om de står nära stig. Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning, cirka vart 5e år. Enstaka partier lämnas lite tätare till förmån för fåglar och insekter, samt däggdjur. Vart 10e år sker en översyn av de unga ädellövträden, så att dessa inte växer för tätt, eller om man bör välja ut nya exemplar för framtiden. Området med sparade aspar (18b) bör återbesökas vartannat år de första 5 åren, för att återkommande ta bort aspsly som kommer upp. Invandrande gran bör hållas undan genom återkommande röjningar, ca vart 10:e år. Triviala lövträd, främst unga, kan också behöva hållas undan om de riskerar att dominera trädslagsfördelningen, så att andelen ädellöv inte understiger >50%. Vegetationskant mot trottoar/stig hålls öppen från tät vegetation, cirka 2 meter in. Prioritering Slyröjning och försiktig gallring av medelstora ekar och andra ädla lövträd för att området skall kunna utvecklas till en halvöppen ädellövskog med inslag av stora träd. Område 19, utsiktsglänta vid Artemisgatan Beskrivning Delområdet utgörs av mindre utsiktsglänta, sittbänkar ut mot hällmark, och brynmiljöer uppe på en platå mot bebyggelsen vid Artemisgatan, samt en stig ned mot Rådjursstigen. I kanten av gläntan står en stor ek, och i området finns ett antal bärande småträd och buskar av hagtorn, nyponros och slån. Området är delvis igenvuxet med lövsly. En liten stig löper genom området. I hörnet Artemisgatan/Rådjursstigen finns några mindre byggnader omgivna av lövträd och buskar, samt klippt gräsmatta. Målsättning, öppen ekbacke Ljusöppen utsiktsplatå och sluttning med brynmiljöer, klippt gräs och gamla ekar. Krontäckningen bör vara cirka 25-40%, så att ekstammarna nås av full sol från den 1a april. Soliga brynmiljöer med blommande och bärande buskar och småträd, så som fågelbär, fläder, hägg, hagtorn, nyponros och slån. Inslag av andra lövträd som lönn, björk, ask, m.fl. Fältskikt med gräs och örter. 12

13 Åtgärder Engångsåtgärder Slyröjning kring ekar, så att inga träd eller sly växer upp i kronorna eller skuggar stammen. Röjningsavfallet skall forslas bort från området. Bärande träd och buskar i brynmiljöerna sparas, men glesas ur. Trädskiktet gallras ur. Ett mindre antal ekar väljs ut och sparas för att på sikt kunna växa upp och ersätta gamla träd. Val av framtidsträd bör göras så att de om möjligt inte direkt konkurrerar med de äldre träden, utan står fritt från dessa. De unga ekarna bör vidare stå så att de på sikt kan bli vidkroniga och inte konkurrera med varandra. Ett mindre antal exemplar av lönn, ask, fågelbär och björk sparas, men ekar bör prioriteras. Områdets sittmöbler bör ses över och vid behov rustas upp. Skötselplan Hjorthagenparken Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning, vart 5e år. Vart 20e år sker en översyn av de unga tillväxtekarna, så att dessa inte växer för tätt, eller om man bör välja ut nya exemplar för framtiden. Stor ek och öppna brynmiljöer, område 19. Prioritering Ekar, främst de gamla träden, men även kommande generation. Brynmiljöer med blommande och bärande buskar och träd. Öppen och trivsam utsiktsplats. Gräsklippning. Område 20, klippt gräsmatta med solitärer Beskrivning Delområdet utgörs av en parkartad klippt gräsmatta i övre delen av Rådjursstigen, i hörnet mot bebyggelse vid Dianavägen. På den sluttande gräsmattan står solitära träd och buskar. I nordväst övergår den öppna marken i skogsbryn mot område 21. Målsättning, social öppen grönyta Social grönyta med klippt gräsmatta och solitära buskar och träd. 13

14 Skötselplan Hjorthagenparken Åtgärder Engångsåtgärder Brynmiljön mellan den öppna gräsytan och det lite tätare skogspartiet röjs på sly för att skapa en ljusöppen och varierad övergång. Blommande och bärande buskar och småträd sparas och röjs fram, så som hagtorn, fågelbär, hägg, nyponros och slån. Löpande åtgärder Behovsstyrd gräsklippning av den öppna marken. Återkommande översyn av behovet av slyröjning i kanten mot skogen och kring träd och buskar på den öppna marken, vart 5e år. Prioritering Öppna gräsytor, solitära träd och buskar, samt ljusöppen brynmiljö. Område 21, ekbacke i sluttning Beskrivning Delområdet utgörs av en ekbacke i sluttning kring parkväg och ned mot Gasverksvägen. I området finns stora värdefulla ekar som står hårt trängda av konkurrerande lövträd. Inslag av enstaka medelstora ädla lövträd där alm dominerar, samt buskskikt av hägg. Området är delvis kraftigt igenvuxet med lövsly. Glest fältskikt. Område 21, inträngda stora ekar, hägg dominerar buskskiktet. Målsättning, öppen ekbacke Ljusöppen sluttning med uppvuxna ekar och andra ädla lövträd, samt yngre ekar som skall utgöra kommande ekgenerationer. Krontäckningen bör vara cirka 25-40%, så att ekstammarna nås av full sol från den 1a april. Inslag av andra lövträd som alm, lönn, björk, hägg, m.fl. Fältskikt med gräs och örter. Åtgärder Engångsåtgärder Slyröjning kring de större ekarna, så att inga träd eller sly växer upp i kronorna eller skuggar stammen. Röjningsavfallet skall till största delen forslas bort från området. En 14

15 mindre del av röjningsmaterialet kan lämnas kvar, förslagsvis en till två högar ris (4x4x2 meter) i olika dimensioner från 1 till 10 cm. Rishögar skall placeras så att de inte verkar störande eller ligger i vägen för gående. Rishögar gynnar insekter, fåglar och andra arter. Trädskiktet gallras ur. Ett 20-tal små till medelstora ekar väljs ut och sparas för att på sikt kunna växa upp och ersätta de gamla träden. Val av träd bör göras så att de om möjligt inte direkt konkurrerar med de äldre träden, utan står fritt från dessa. De unga ekarna bör vidare stå så att de på sikt kan bli vidkroniga och inte konkurrera med varandra. Ett mindre antal exemplar av alm, björk och hägg sparas, men ekar bör prioriteras. Enstaka stammar av något större nedtagna träd läggs om möjligt kvar i området för att öka tillgången på värdefull död ved. Skötselplan Hjorthagenparken Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning, vart 5e år. Vart 20e år sker en översyn av de unga tillväxtekarna, så att dessa inte växer för tätt, eller om man bör välja ut nya exemplar för framtiden. Stigen hålls öppen från tät vegetation, cirka 1,5 meter ut på vardera sida. Prioritering Ekar, främst de gamla träden, men även kommande generation. Område 22, utsiktsplats, glänta Beskrivning Social grönyta i form av utsiktsplats och glänta som omges av en äldre buskplantering i behov av vitalisering. Område 22, utsikt mot Värtan och Lidingö mellan träden. Målsättning, utsiktsplats Öppen och ljus utsiktsplats omgiven av stora ekar i kanterna. Mot Värtan finns mindre gluggar mellan träden där man kan se ut över bebyggelse och vattenblänk. 15

16 Skötselplan Hjorthagenparken Åtgärder Engångsåtgärder Den gamla buskplanteringen bör vitaliseras med lämpliga åtgärder så som beskärning och jordförbättring, samt eventuellt komplettering av växter, se tabell i bilaga 1. Urglesning av omgivande vegetation i kanten mot område 21. Eventuella sittmöbler bör gås igenom och rustas upp vid behov, samt möjligen kompletteras. Behov av soptunnor bör utredas. Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning kring ekarna, vart 5e år. Återkommande skötsel av buskplantering vartannat år, eller efter behov. Prioritering Stora ekar, utsikt, skötsel av buskplantering, trivsel, upplevelsevärden. Område 23, ädellövskog i sluttning Beskrivning Delområdet utgörs av en tät blandad ädellövskog i en brant sluttning ned mot Gasverksvägen/Hjorthagenkopplet. I området finns ett mindre antal medelstora ekar och andra arter som alm, lönn, samt björk, hägg och asp. Närmast gångvägen har några större träd tagits ned och sly kommit upp, vilket ger ett lite oordnat intryck. Område 23, parkväg och höga almar i bakgrunden. Nedtagna träd i förgrunden. Målsättning, halvöppen ädellövskog Flerskiktad skogsmiljö som domineras av ädla lövträd i olika åldrar. Området hyser både grova träd och död ved. I huvudsak skuggigt, men också något mer öppet i vissa delar. Flikiga brynmiljöer med bärande buskar och träd gynnar fåglar och insekter. Halvöppen ädellövskog i sluttning med ek, alm, lönn, björk, m.fl. Krontäckning cirka 70%. Ädellöv finns i minst 2 vegetationsskikt där det undre skiktets höjd är högst 1/2 av det övre. I alla skikt utgör ädellöv minst 50%. Fältskikt med gräs och örter. 16

17 Åtgärder Engångsåtgärder Trädskiktet röjs och gallras ur, så att majoriteten av ungt lövsly upp till 10/15 cm i diameter tas bort. Vissa partier lämnas tätare. Då området bitvis är brant och svårarbetat, får avvägningar göras på plats om vilka områden som går att nå. Röjningsavfallet skall till största delen forslas bort från området, eller flisas på plats, dock utan att lämna stora flishögar. En mindre del av röjningsmaterialet kan lämnas kvar, förslagsvis en till två högar ris (4x4x2 meter) i olika dimensioner från 1 till 10 cm. Detta gynnar insekter och andra arter. Övriga medelstora ekar, askar och andra ädla lövträd sparas och gallras försiktigt för att på sikt kunna växa upp och utvecklas. Till skillnad från de öppna ekmiljöerna kan detta delområde tillåtas vara något mer slutet, med en krontäckning på cirka 70%. 3 till 5 stammar av något större nedtagna träd läggs om möjligt kvar i branten för att öka tillgången på värdefull död ved. Stigen hålls öppen från tät vegetation, cirka 1,5 meter på var sida om stigen. Dock sparas större träd, även om de står nära stigen. Skötselplan Hjorthagenparken Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning, vart 5e år. Enstaka partier lämnas lite tätare till förmån för fåglar och insekter, samt däggdjur. Vart 10e år sker en översyn av de unga ädellövträden, så att dessa inte växer för tätt, eller om man bör välja ut nya exemplar för framtiden. Invandrande gran och främmande trädslag (t.ex naverlönn och sykomorlönn) bör hållas undan genom återkommande röjningar, ca vart 10:e år. Triviala lövträd, främst unga, kan också behöva hållas undan om de riskerar att dominera trädslagsfördelningen, så att andelen ädellöv inte understiger >50%. Stigen hålls öppen från tät vegetation, cirka 1,5 meter ut på vardera sida. Prioritering Slyröjning och försiktig gallring av medelstora ekar och andra ädla lövträd för att området skall kunna utvecklas till en halvöppen ädellövskog med inslag av stora träd. Område 24, trappa mot Gasverksvägen Beskrivning Mellan parkvägen och Gasverksvägen finns en lång trappa med räcke och belysning. Vegetationen kring trappan är bitvis tät och slyartad. Trappa mellan parkväg och Gasverksvägen, samt Ropstens tunnelbanestation. 17

18 Skötselplan Hjorthagenparken Målsättning, vacker och trygg gångväg Trappan är en av entréerna in till Hjorthagenparken och en viktig passage för många människor, och utgör en inbjudande, vacker och trygg gångväg året om. Åtgärder Engångsåtgärder Trappan och omgivande vegetation bör ses över för att skapa en öppen, trygg och inbjudande passage och entré. Lövsly som växer tätt intill gångvägen bör röjas bort, medan större uppvuxna träd, samt blommande och bärande buskar som hägg, fläder och hagtorn behålls och glesas ur vid behov. Möjligheten att komplettera med planteringar av marktäckare och låga buskar undersöks. Förslag på arter finns i bilaga 1. Trädgårdskunnig personal bör konsulteras vid växtval och detaljplanering, och utförande av eventuella planteringar. Löpande åtgärder Återkommande översyn av trappa. Återkommande röjning av lövsly vartannat år. Riktad årlig skötsel av eventuella tillskapade planteringar. Prioritering Trappans skötsel, slyröjning. Område 25, halvöppen ädellövskog i sluttning Beskrivning Delområdet utgörs av en tät blandad ädellövskog i sluttning ned mot Hjorthagenkopplet, med förekomst av ett mindre antal medelstora ekar och andra arter som ask, lönn, och alm, samt björk, hägg och asp. Målsättning, halvöppen ädellövskog Flerskiktad skogsmiljö som domineras av ädla lövträd i olika åldrar. Området hyser både grova träd och död ved. I huvudsak skuggigt, men också något mer öppet i vissa delar. Flikiga brynmiljöer med bärande buskar och träd gynnar fåglar och insekter. Halvöppen ädellövskog i sluttning med ek, ask, lönn, björk, m.fl. Krontäckning cirka 70%. Ädellöv finns i minst 2 vegetationsskikt där det undre skiktets höjd är högst 1/2 av det övre. I alla skikt utgör ädellöv minst 50%. Fältskikt med gräs och örter. Åtgärder Engångsåtgärder Trädskiktet röjs och gallras ur, så att majoriteten av ungt lövsly upp till 10/15 cm i diameter tas bort. Röjningsavfallet skall till största delen forslas bort från området. En mindre del av röjningsmaterialet kan lämnas kvar, förslagsvis en till två högar ris (4x4x2 meter) i olika dimensioner från 1 till 10 cm. Detta gynnar insekter och andra arter. Övriga medelstora ekar, askar och andra ädla lövträd sparas och gallras försiktigt för att på sikt kunna växa upp och utvecklas. Till skillnad från de öppna ekmiljöerna kan detta delområde tillåtas vara något mer slutet, med en krontäckning på cirka 70%. 3 till 5 stammar av något större nedtagna träd läggs om möjligt kvar i sluttningen för att öka tillgången på värdefull död ved. 18

19 Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning, vart 5e år. Enstaka partier lämnas lite tätare till förmån för fåglar och insekter, samt däggdjur. Vart 10e år sker en översyn av de unga ädellövträden, så att dessa inte växer för tätt, eller om man bör välja ut nya exemplar för framtiden. Invandrande gran bör hållas undan genom återkommande röjningar, ca vart 10:e år. Triviala lövträd, främst unga, kan också behöva hållas undan om de riskerar att dominera trädslagsfördelningen, så att andelen ädellöv inte understiger >50%. Stigen hålls öppen från tät vegetation, cirka 1,5 meter ut på vardera sida. Prioritering Slyröjning och försiktig gallring av medelstora ekar och andra ädla lövträd för att området skall kunna utvecklas till en halvöppen ädellövskog med inslag av stora träd. Område 26, öppen ädellövmiljö med ek Beskrivning Delområdet utgörs av en ekbacke i nordsluttning mellan Ropstens tunnelbana och Hjorthagens kyrka och bebyggelse vid slutet av Dianavägen. Många av ekarna är höga och smala i kronan, därför att de stått tätt under lång tid. Inslag av alm, lönn, ask och björk. Området är delvis igenvuxet med lövsly, men bitvis finns också tidigare framröjda mindre gläntor med bärande buskar och träd, främst hägg. Värdefull död ved finns på sina ställen i anslutning till gångvägen. Markskikt med gräs och örter, eller mer glest, beroende på ljustillgång. Ett nät av gångvägar löper genom området. Skötselplan Hjorthagenparken Ekar och andra ädla lövträd, samt björkar i delområde

20 Skötselplan Hjorthagenparken Målsättning, öppen miljö med ädla lövträd Ljusöppen sluttning med uppvuxna ekar, samt yngre ekar som skall utgöra kommande ekgenerationer. Krontäckningen bör vara cirka 25-40%, och kan variera i olika delar av området, med målet att ekstammarna nås av sol från den 1a april. Inslag av andra lövträd som alm, lönn, björk. Inslag av blommande och bärande buskar och småträd som hägg, hassel, hagtorn, slån och nyponros. Fältskikt med gräs och örter. Åtgärder Engångsåtgärder Slyröjning kring de större ekarna, så att inga träd eller sly växer upp i kronorna eller skuggar stammen. Röjningsavfallet skall till största delen forslas bort från området, eller flisas på plats, dock utan att lämna stora flishögar. En mindre del av röjningsmaterialet kan lämnas kvar, förslagsvis en till två högar ris (4x4x2 meter) i olika dimensioner från 1 till 10 cm. Detta gynnar insekter och andra arter. Befintlig död ved intill gångväg är värdefull och bör vara kvar. Dock kan veden gärna samlas ihop och placeras för att inte verka störande på de som passerar gångvägen. Trädskiktet gallras försiktigt ur. Medelstora ekar som står alltför tätt för att kunna utvecklas gallras försiktigt så att de som har bäst förutsättningar att kunna breda ut sig lämnas kvar. Ett 20-tal små till medelstora ekar väljs ut och sparas för att på sikt kunna växa upp och ersätta de gamla träden. Val av träd bör göras så att de om möjligt inte direkt konkurrerar med de äldre träden, utan står fritt från dessa. De unga ekarna bör vidare stå så att de på sikt kan bli vidkroniga och inte konkurrera med varandra. Enstaka stammar av något större nedtagna trädstammar, läggs om möjligt kvar i området för att öka tillgången på värdefull död ved. Uppvuxna ädla lövträd av andra arter än ek, samt ett fåtal mindre exemplar av lönn, alm, ask och björk sparas, men ekar bör prioriteras. Stigen röjs från tät vegetation, cirka 2 meter ut på vardera sida. Dock sparas större träd, även om de står nära stigen. Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning, vart 5e år. Vart 20e år sker en översyn av de unga tillväxtekarna, så att dessa inte växer för tätt, eller om man bör välja ut nya exemplar för framtiden. Stigen hålls öppen från tät vegetation, cirka 2 meter ut på vardera sida. Prioritering Ekar, främst de gamla träden, men även kommande generation. Blommande och bärande buskar och träd. Område 27, social grönyta, gångvägar Beskrivning Mitt i Hjorthagenparkens nordöstra del, nedanför kyrkan, möts ett antal gångvägar i mitten och fortsätter åt olika håll, bland annat ned mot en trappa som slutar vid Hjorthagenkopplet och Ropstens tunnelbanestation. Utmed trappan och på sina ställen bredvid gångvägarna finns äldre buskplanteringar i stort behov av vitalisering och upprustning. I området passerar många människor. Målsättning, vackra gångvägar omgivna av planteringar Som ett komplement till omgivande natur skapas en mindre del som har karaktär av finpark, kring det centrala nätet av gångvägar. Utvalda buskar och småträd skapar 20

21 variation och blomning under året och ger ett välkomnande intryck till alla som passerar eller uppehåller sig i området. I det fall nya buskplanteringar inte genomförs sköts de öppna delarna som övriga områden i delområde 26, öppen miljö med ädla lövträd. Skötselplan Hjorthagenparken Gångvägar som möts centralt i Hjorthagenparkens nordöstra del. Åtgärder Engångsåtgärder Befintliga buskplanteringar ses över och vitaliseras Möjligheten att komplettera med planteringar av blommande buskar och träd undersöks. Förslag på arter finns i bilaga 1. Trädgårdskunnig personal bör konsulteras vid växtval och detaljplanering, och utförande av eventuella planteringar för att skapa hållbara, öppna och trygga miljöer. I det fall nya buskplanteringar inte genomförs sköts de öppna delarna som övriga områden i delområde 26, öppen miljö med ädla lövträd. Löpande åtgärder Riktad årlig skötsel av eventuella tillskapade planteringar. I det fall nya buskplanteringar inte genomförs sköts de öppna delarna som övriga områden i delområde 26, öppen miljö med ädla lövträd. Prioritering Vackra och trygga miljöer där nätet av gångvägar möts centralt i Hjorthagenparken. Område 28, halvöppen ädellövskog i sluttning Beskrivning Delområdet utgörs av en tät blandad ädellövskog i brant sluttning ned mot Hjorthagenkopplet och Lidingövägen, med förekomst av ett mindre antal medelstora ekar och andra arter som alm, lönn, och ask, samt björk, tall, hägg och asp. 21

22 Skötselplan Hjorthagenparken Ekar i område 27 till vänster och område 28 till höger. Målsättning, halvöppen ädellövskog Flerskiktad skogsmiljö som domineras av ädla lövträd i olika åldrar. Området hyser både grova träd och död ved. I huvudsak skuggigt, men också något mer öppet i vissa delar. Flikiga brynmiljöer utmed gångväg med bärande buskar och träd som gynnar fåglar och insekter. Halvöppen ädellövskog i sluttning med ek, alm, lönn, björk, m.fl. Krontäckning cirka 70% i nedre delar, mer öppet mot gångväg. Ädellöv finns i minst 2 vegetationsskikt där det undre skiktets höjd är högst 1/2 av det övre. I alla skikt utgör ädellöv minst 50%. Fältskikt med gräs och örter. Åtgärder Engångsåtgärder Trädskiktet röjs och gallras ur, så att majoriteten av ungt lövsly upp till 10/15 cm i diameter tas bort. Då området bitvis är brant och svårarbetat, får avvägningar göras på plats om vilka områden som går att nå. Röjningsavfallet skall till största delen forslas bort från området, eller flisas på plats, dock utan att lämna stora flishögar. En mindre del av röjningsmaterialet kan lämnas kvar, förslagsvis en till två högar ris (4x4x2 meter) i olika dimensioner från 1 till 10 cm. Detta gynnar insekter och andra arter. Övriga medelstora ekar, askar och andra ädla lövträd sparas och gallras försiktigt för att på sikt kunna växa upp och utvecklas. Till skillnad från de öppna ekmiljöerna kan detta delområde tillåtas vara något mer slutet, med en krontäckning på cirka 70%. 3 till 5 stammar av något större nedtagna träd läggs om möjligt kvar i sluttningen för att öka tillgången på värdefull död ved. Stigen hålls öppen från tät vegetation, cirka 1,5 meter på var sida om stigen. Dock sparas större träd, även om de står nära stigen. Löpande åtgärder Återkommande översyn av behovet av slyröjning, vart 5e år. Enstaka partier lämnas lite tätare till förmån för fåglar och insekter, samt däggdjur. Vart 10e år sker en översyn av de unga ädellövträden, så att dessa inte växer för tätt, eller om man bör välja ut nya exemplar för framtiden. 22

23 Triviala lövträd, främst unga, kan också behöva hållas undan om de riskerar att dominera trädslagsfördelningen, så att andelen ädellöv inte understiger >50%. Stigen hålls öppen från tät vegetation, cirka 1,5 meter ut på vardera sida. Prioritering Slyröjning och försiktig gallring av medelstora ekar och andra ädla lövträd för att området skall kunna utvecklas till en halvöppen ädellövskog med inslag av stora träd. Skötselplan Hjorthagenparken 23

24 Skötselplan Hjorthagenparken Skötselområden, nummer 24

25 Bilaga 1 Skötselplan Hjorthagenparken Tabell över tänkbara växter att komplettera de sociala grönytorna med, delområden 22, 24 och 27. Planering och komposition bör göras av växt- och trädgårdskunnig person. Svenskt namn Typ Latinskt namn, sortnamn Växtbetingelser Barnäpple, vita blommor, röda små äpplen. Bergkörsbär, enkla rosa blommor, glänsande brunröd bark, höstfärger Skogskornell, Hjärtformade blad, höstfärger Hassel, storfruktig, Cosford har mörka blad Blodhägg, rosa blommor, röda blad. Vingbenved, Intressant på vintern med grenarnas korklister, höstfärg Körsbärsbenved Färgstark buske, röda knoppar, stark höstfärg, dekorativa fröställningar Skogsolvon, kompaktolvon, Vita blommor, röda bär Svartaronia, Höstfärger, ätliga bär Björkspirea, Vita bollformade blommor Rödbladig smällspirea, röda blad Gulbladig fläder, Gröngula blad, vita blommor Blodfläder, Mörkröda blad, rosavita blommor Svenskt parkoxbär, utbrett växtsätt, vintergrön, röda bär Krypvide, marktäckare i slänter, gula videkissar på våren, värdefull för bin och humlor Träd, 3-4 meter högt Malus domestica Rescue Närings- och mullrik, väldränerad jord, sol, halvskugga Träd, 9-12 meter Prunus sargentii Näringsrik jord, skyddat läge, sol, halvskugga Träd, buske Buske Träd, buske, 3-7 meter högt Cornus sanguinea Winter Beauty Corylus avellana samt sorten Cosford Prunus padus Colorata Näringsrik, väldränerad jord Närings- och mullrik, väldränerad jord, sol, halvskugga Näringsrik, fuktighetshållande jord, sol, halvskugga Buske, 1,5-2 meter Euonymus alatus Närings- och mullrik, väldränerad jord, medelfuktigt, sol, halvskugga Buske, 2-3 meter Euonymus planipes Närings- och mullrik, väldränerad jord, medelfuktigt, sol, halvskugga Buske, 1,5 meter Viburnum opulus Compactum Närings- och mullrik, väldränerad jord, sol, halvskugga Närings- och mullrik jord, väldränerad. Sol, skugga Närings- och mullrik jord, väldränerad. Sol, skugga Näringsriks jord, sol, halvskugga Buske, 0,5-1 meter Aronia melanocarpa Hugin Buske, 0,8-1,2 meter Spirea betulifolia Tor E- planta Buske, 1-2 meter Physocarpus opulifolius Little Devil, Summer Wine Buske, 3 meter Sambucus nigra Aurea Närings- och mullrik, väldränerad jord, sol, halvskugga Buske, 1-1,5 meter Låg buske, marktäckare Låg buske, marktäckare Sambucus nigra Guincho purple Cotoneaster x suecius Coral Beauty Saix repens Green carpet E-planta Närings- och mullrik, väldränerad jord, sol, halvskugga Närings- och mullrik, väldränerad jord, sol, halvskugga Närings- och mullrik, väldränerad jord, sol Murgröna, storbladig Marktäckare Hedera hibernica Hestor Närings- och mullrik, väldränerad jord, halvskugga, skugga Trädgårdsnäva, Lång blomningstid juniseptember Marktäckare, 0,3-0,4 meter Geranium ROZANNE Gerwat Geranium Brookside Väldränerad näringsrik jord, sol, halvskugga 25

26 Skötselplan Hjorthagenparken Referenser Tryckta källor Stockholms stad, Norra Djurgården, del av Hjorthagen. Program för utveckling av befintliga parker och naturmark. Bjerking. Stockholms stad, Stockholms unika ekar. Ekdatabasen. Ekologigruppen. Stockholms stad, Gåturer i Hjorthagen september Stockholms stad, Barnkonsekvensanalys för Hjorthagen,

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18 Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 3 1.3 Brister och problem... 3

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området

Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området Förslag på buskar och små träd till fyrkantsplanteringarna i 60-området Spirea japonica Manon dvärgpraktspirea Rundad buske med karminrosa till mörkt rosa blommor som skiljer sig genom sina kraftigt röda

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun (7) Naturvårdsenheten Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE008 i Haninge kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde Ängsholmen. Bilaga Karta med restaureringsområden

Läs mer

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN - SÄVSJÖ KOMMUN - - 2015-06-18 2/9 Bakgrund Strax öster om Sävsjö samhälle, mellan väg 128 och Eksjöhovgårdsvägen, ligger Eksjöhovgårdsängen. Pontarius AB har fått

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0 5402 19 E ngelska p ar ke n 2005-09-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0540219 Engelska parken EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

Regeringen Näringsdepartementet. Dnr N 2015/5242

Regeringen Näringsdepartementet. Dnr N 2015/5242 Dnr 311-1746/2014 Bilaga 1 Regeringen Näringsdepartementet Dnr N 2015/5242 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholm beslut den 18 juni 2015 att upphäva kommunfullmäktiges i Stockholm beslut den 16 februari

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé

Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Översiktlig avgränsning av naturvärden och gröna samband inför detaljplanering Alfred Nobels allé Tumba 2015-03-05 Avgränsning är utförd av Dan Arvidsson och Nils Nygren, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS Landskapets karaktär och naturvärden 2012-02-01 Beställning: Tyresö kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 2012 02 01 Huvudförfattare:

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Kartläggning av atlantisk vårtlav

Kartläggning av atlantisk vårtlav Kartläggning av atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Rapport 2008:80 Rapportnr: 2008:80 ISSN: 1403-168X Text: Svante Hultengren Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta

Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2011-02-25 Dnr Sven-Olof Johansson Samhällsföreningen i Nitta Drabantvägen 4 523 99 HÖKERUM Synpunkter på skötsel av olika miljöer i Nitta 2010-05-28 träffades K-G Fridén, Sven-Olof Johansson samt Peter

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Perennmatta. Perennmatta

Perennmatta. Perennmatta 118 Fördelar med färdiga perennmattor Snabb och säker etablering Minimalt skötselbehov Håller fröogräset borta Lång planteringssäsong Minskad risk för vandalisering Skyddar mot erosion Marktäckande växtlighet

Läs mer

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002.

Naturtyper enligt Natura 2000 Områdets naturtyper (se tabell 1 och bilaga 1) konstaterades vid fältbesök 2002. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430158 psci beslutat av Regeringen 2003-11. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun

Läs mer

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna alm vid kyrkogården i Reftele är den största almen i Reftele socken. Trädet mäter 400 cm i brösthöjdsomkrets. Värdefulla räd TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Reftele Under

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20)

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) TRÄDVÅRDSPLAN GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Innehållsförteckning 1. Utgångsläge...

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148

Bevarandeplan för. Klövberget (södra) SCI (Art- och habitatdirektivet) Mittpunktskoordinat: 1543249 / 6900148 Dnr 511-8928-06 00-001-064 Bevarandeplan för Klövberget (södra) Upprättad: 2006-12-15 Namn: Klövberget (södra) Områdeskod: SE0630129 Områdestyp: SCI (Art- och habitatdirektivet) Area: 46 ha Skyddsform:

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem

GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem GAMLA EKAR (Querqus robur) som ekosystem Inom Nolhagaområdet finns en hel del gamla och mycket stora träd. De flesta är ekar, men även av bok, lind, ask, björk, lärk samt tall och gran finns det enstaka

Läs mer

SKÖTSELPLAN. Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor

SKÖTSELPLAN. Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor SKÖTSELPLAN Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor OM SKÖTSELPLANEN Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning park och natur förvaltar Haninge kommuns detaljplanelagda park- och naturmark. Vi har både

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta.

Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Bilaga 2. Förteckning över objekt där hänsyn bör tas. Objektnummer hänvisar till karta. Östra sträckningen Trekilen- Stocklunda Objekt-nr Biotoptyp Y- 1 Rikkärr 146 36 53 704 60 06 Våtmark av rikkärrskaraktär.

Läs mer

OFFERT. Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193

OFFERT. Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193 OFFERT 295 Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193 Här kommer en sammanställning av mötet den 1 oktober. Offerten gäller nyplantering av 9st träd samt plantering av 60st liguster,

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Målet med planteringen Inför beskogningen bör man ha ett mål med sin plantering. Beroende på åkerns belägenhet, status och storlek blir metoder

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an N V Ö S En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an Välkommen till 42:ans lilla trädgårdsbok. Häftet är framtaget för att vi skall få en grön, trygg, och trevlig närmiljö. 2005-2006

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK 2015-09-08

BANBESÖKSRAPPORT Bolidens GK 2015-09-08 BANBESÖKSRAPPORT 2015-09-08 Närvarande: Tomas Svahn Karl-Åke Johansson Boel Sandström Bankonsulent SGF Syfte med besöket Banbesök där vi resonerade kring gjorda skötselåtgärder under säsongen, samt undertecknad

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer

3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer INNEHÅLL 3 Om Komet 5 Kometområde Östra Skåne 6 Arbetssätt 9 Vad är en skog med höga naturvärden? 11 Skyddsvärda skogsmiljöer 13 Ädellövskogar med gamla träd och död ved 15 Lundartade miljöer 17 Bondelandskapets

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Trädesmarker i västra Åhus

Trädesmarker i västra Åhus Trädesmarker i västra Åhus Inventering av trädesmarker i västra Åhus 2005 Inventering av trädesmarker i västra Åhus Den 10-14 juli 2001 inventerade jag förekomsten av trädesmarker strax väster om tätorten

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

OGRÄSET. En paviljong i parken. Lunds Konst/Designskola 2014 OGRÄSET. ARKITEKTURPROJEKT 2014 LUNDS KONST/DESIGNSKOLA. Alexandra Nylander

OGRÄSET. En paviljong i parken. Lunds Konst/Designskola 2014 OGRÄSET. ARKITEKTURPROJEKT 2014 LUNDS KONST/DESIGNSKOLA. Alexandra Nylander OGRÄSET En paviljong i parken Lunds Konst/Designskola 2014 Alexandra Nylander PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik,

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

Åtgärdsförslag. för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014

Åtgärdsförslag. för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014 Åtgärdsförslag för att uppnå uppsatta mål i Lidingös grönplan 2014 Åtgärdsförslag Åtgärdsförslag för att nå uppsatta mål Nedan följer åtgärdsförslag som stärker Lidingös grönstruktur och bidrar till att

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Strandinventering i Kramfors kommun

Strandinventering i Kramfors kommun Strandinventering i Kramfors kommun Bredkaveldun Utförd av biolog Bernt Persson 2011 Syfte Strandinventeringen utfördes med syfte att ge ett underlag som både kan användas av kommunen vid löpande handläggning

Läs mer

Hur påverkar träd och skugga våra greener?

Hur påverkar träd och skugga våra greener? Hur påverkar träd och skugga våra greener? HGU arbete 2008-2010 av Daniel Pantzar Landeryds GK Sammanfattning Tanken till arbetet var att hitta argument för att kunna ge äldre greener nya förutsättningar

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård

Guide till. Naturstigen. vid. Vamlingbo prästgård Guide till Naturstigen vid Vamlingbo prästgård Väg mot Kvarne naturum Stigen är ca. 1 km lång och löper genom lättgången terräng. Det går bra att ta med barnvagn. Välkommen till naturstigen! Stigen är

Läs mer

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3 Gisekvarn 2010-01-25/lb Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 3 Skogsvårdsgruppen har nu fått in kommentarer från områdesledare och enskilda medlemmar

Läs mer

13 praktiska allmänna skötselråd - För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter

13 praktiska allmänna skötselråd - För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 13 praktiska allmänna skötselråd - För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 04-30 Skötselplan - anvisningar Detta är en generaliserad preliminär skötselplan för att underlätta igångsättning

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012

Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Datum 2012-11-21 Diarienr 1(6) Stockholms distrikt Sören Nissilä, Natur/Miljö Sörmlands distrikt Linda Nilsson Anteckningar från Dialogexkursionen 8 november 2012 Introduktion till dagen Frågeställningar

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Naturvärdesinventering av. Upsala Golfklubb - en uppföljning. Utförd av:

Naturvärdesinventering av. Upsala Golfklubb - en uppföljning. Utförd av: Naturvärdesinventering av Upsala Golfklubb - en uppföljning Utförd av: Uppsala, oktober 2015 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Fältarbete och material 1 Beskrivningar med skötselförslag för inventerade

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun 1(11) Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Tjurpannan Bilaga 1 Karta med restaureringsområden Bilaga

Läs mer

Beställare: Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering. Södra Vrinnevi. - Skötselplan

Beställare: Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering. Södra Vrinnevi. - Skötselplan Beställare: Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering Södra Vrinnevi - Skötselplan Inventering i fält: Kenneth Johansson och Håkan Andersson, Calluna AB. Författare: Kenneth Johansson

Läs mer

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla räd TBroaryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Broaryd Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat träd i och kring Broaryds tätort. Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets

Läs mer

Trädplan. för Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg. del ett

Trädplan. för Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg. del ett Trädplan för Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg del ett Stampens kyrkogård Träd förenar oss Träd är inte bara vackra, de är också en länk mellan oss, de som kom före oss och de som kommer efter. På våra

Läs mer

Restaureringsplan Värmlandsskärgården

Restaureringsplan Värmlandsskärgården RESTAURERINGSPLAN Datum 2016-02-12 Referens 512-255-2016 Sida 1(6) Restaureringsplan Värmlandsskärgården Natura 200-kod och namn: SE0610006 Värmlandsskärgården Projektområde: 3 Kommun: Grums kommun & Säffle

Läs mer

Det finns två huvudgrupper av ogräs: fröogräs och rotogräs.

Det finns två huvudgrupper av ogräs: fröogräs och rotogräs. OGRÄS 2013 05 18 Vad är ett ogräs? Ogräs är egentligen ett orättvist namn på växter som många gånger är väldigt vackra men som råkar växa på, för oss människor, fel plats Ogräs är alltså en växt som finns

Läs mer

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan. Kungshamns Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Kungshamns Samfällighetsförening Anders Larsson Mammut konsult Yxlan 22 April 2014 Sid 1 Skötselbeskrivning av naturmark, allmänt. Kungshamns Samfällighetsförening. Området är mycket vackert,

Läs mer

Grönkonsekvensbedömning för Offerhällsparken - Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1 Trollhättan 2016-03-14

Grönkonsekvensbedömning för Offerhällsparken - Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1 Trollhättan 2016-03-14 Grönkonsekvensbedömning för Offerhällsparken - Sandhem 3:1 och Stavrelund 2:1 Trollhättan 2016-03-14 2016-03-14 INNEHÅLL BESKRIVNING AV PLANOMRÅDE OCH ANSLUTANDE ALLMÄN PLATSMARK 3 PLANOMRÅDE 3 OFFERHÄLLSPARKEN

Läs mer

Vårvinterstäda. Checklista för sköna trädgårdssysslor i februari mars

Vårvinterstäda. Checklista för sköna trädgårdssysslor i februari mars Vårvinterstäda Checklista för sköna trädgårdssysslor i februari mars GÖR EN SAK I TAGET Jag har funnit att det är mest effektivt att göra klart en typ av syssla över hela trädgården, innan jag går på nästa.

Läs mer

Bänk. 12. Blåflox, Phlox divaricata, 60 st, två sorter: o Clouds of Perfume, ljust blåviolett o White Perfume, vit

Bänk. 12. Blåflox, Phlox divaricata, 60 st, två sorter: o Clouds of Perfume, ljust blåviolett o White Perfume, vit Bänk Växtförteckning Träd och buskar. Amerikansk strimlönn, flerstammig, Acer pensylvanicum, st. Svartaronia, Aronia melanocarpa GLORIE E, 6 st 3. Klematis, Clematis (Integrifolia-Gruppen) Arabella, st.

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun 2016-05-16 1 (8) Dnr Kst 2015/486 PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun Området består av en grusplan och asfaltytor med större träd, varav flera har naturvärde och är bevarandevärda. Förutom att ha ett naturvärde

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik)

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Gestaltningsbilaga samrådshandling SPN 2013-01-22 dnr:11spn/0312 samhällsbyggnadskontoret GESTALTNINGSBILAGA INNEHÅLL Gestaltningsbilagan

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Skötselplan för Isgärde 4:74 m.fl.

Skötselplan för Isgärde 4:74 m.fl. Skötselplan för Isgärde 4:74 m.fl. Stora Rör, Mörbylånga kommun 2015 Titel: Skötselplan för Isgärde 4:74 m.fl., Stora Rör, Mörbylånga kommun, 2015 Version/datum: upprättad 2015-11-06 (justerad 2015-11-27)

Läs mer

EKOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR. Bokskog

EKOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR. Bokskog EKOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR Praktisk del - Utförs på Fredriksdal Bokskog I södra Sverige bildar boken naturligt stora skogar. Redan tidigt på våren kan man skilja de smala bladknopparna från de tjockare

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer