Den allmänna delen / Repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap, del A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den allmänna delen / Repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap, del A"

Transkript

1 BILAGA 1 Förlaga för provfrågor Provfrågorna i den allmänna delen för utbildningen av tillfällig väktare (LYTP 24 3 mom.) (frågebank som upprätthålls av Alvar) kan även användas som provfrågor. Den allmänna delen / Repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap, del A Väktare och ordningsvakter enligt ordningslagen 22 : 1. Väktaren har rätt att använda maktmedel enligt lagen om privata säkerhetstjänster 28 a) för att hindra en berusad person att beträda bevakningsområdet b) för att skynda på en person som börjat avlägsna sig efter väktarens uppmaning c) för att låsa fast i förvar en snattare efter gripande d) för att bryta motståndet hos en gripen person d a) Väktaren har inte rätt att hindra inträde, detta hänför sig till rätten att använda maktmedel b) Om väktarens uppmaning följs gör målpersonen inte motstånd enligt LYTP 28 4 vilket gör att maktmedel inte får användas. c) Väktaren har inte heller rätt att hålla en person i förvar vilket gör att väktaren inte har laglig rätt att tillgripa maktmedel för att genomföra detta d) Nödvändiga och försvarbara maktmedel kan riktas mot en gripen person som gör motstånd enligt LYTP 28 4 mom. 2. Väktaren har rätt att bära skjutvapen under sina uppgifter när a) han anser det vara nödvändigt för sina uppgifter b) han genomgått vapenutbildning för väktare c) han verkar som livvakt och då den ansvariga på bevakningsföretaget bestämt att han/hon i uppgiften kan bära skjutvapen, när han/hon genomgått repetitionsutbildning för väktare i användningen av maktmedelsredskap och hantering av skjutvapen samt att det gått mindre än ett år sedan provet som påvisar skjutskicklighet, när skytteutbildningen är antecknad på väktarkortet och när han/hon har ett gällande tillstånd för innehav av nämnda vapen och när han/hon bär vapnet under sina kläder eller i det omslutande hölstret d) han/hon fått i uppdrag att vakta värdefull egendom (egendomens värde är över euro) och som enligt bevakningsföretagets riskbedömning är ett sannolikt objekt för rån och då uppdragsgivaren kräver att vapen bärs i samband med bevakningsuppgifterna. Den ansvariga på bevakningsföretaget har dessutom sett att uppgiften gäller värdetransport och bestämt att väktaren kan bära vapen under det aktuella uppdraget. c a) Förutsättningarna för att bära vapen är noga reglerade vilket gör att den egna bedömningen inte räcker som skäl b) Utbildningen är endast en av förutsättningarna. De övriga är t.ex. tillstånd för vapeninnehav, fastställd bevakningsuppgift och medgivande från den ansvariga på bevakningsföretaget c) Rätt 1

2 d) Uppgiften gäller en normal bevakning av egendom, ingen värdetransport. Den ansvariga på bevakningsföretaget gör fel om han fastställer det som en värdetransport i strid med LYTP 2 1 mom. definition i punkt 6 för att möjliggöra bärande av skjutvapen. Väktaren får inte skjuta trots godkännande från den ansvariga på bevakningsföretaget att bära skjutvapen under uppdraget. 3. Räkna upp maktmedelsredskapen för väktare som avses enligt lagen om privata säkerhetstjänster. skjutvapen, gasspray, handbojor, en högst 70 centimeter lång batong och teleskopbatong (lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) 1 1 mom. 14 k.) 4. Vad behövs för att väktaren ska få bära gasspray i samband med bevakningsuppgifter? Väktaren måste med godkänt resultat fullgjort den allmänna delen av utbildningen i användningen av maktmedel och gasspray eller motsvarande tidigare utbildning, uppehålla kunnandet genom repetitionsutbildning i användningen av maktmedelsredskap (fr.o.m ), ansöka och få innehavstillstånd från den lokala polisstationen och bevakningsföretaget där väktaren arbetar för användningen av gasspray i arbetsuppgifter, den ansvariga på vaktbolaget ska bestämma för respektive uppdrag om väktaren får bära gasspray vid utförandet. 5. Väktaren ser att en väktare som är anställd vid ett annat bevakningsbolag råkar i underläge i samband med avlägsnande i en maktmedelssituation inom ett butiksområde som inte är inom hans/hennes eget verksamhetsområde. Om väktaren hjälper väktaren som är i underläge grundar sig hans verksamhet lagenligt på a) de inom lagen om privata säkerhetstjänster avsedda maktmedelsrättigheterna för väktare b) reglerna gällande nödvärn och nödtillstånd Väktaren har den i LYTP 28 (innehåller rätten att använda maktmedel) avsedda rätten endast då han/hon utför bevakningsuppgifter på sitt eget bevakningsområde eller riktat till det egna bevakningsobjektet. Utanför bevakningsuppdragen har väktaren ingen särskild rätt att använda maktmedel utan väktaren verkar enligt allmän rätt. Enligt strafflagens 4 kapitel gäller reglerna för nödvärn och nödtillstånd även väktare som verkar utanför sina egna bevakningsuppdrag (jfr allmän rätt). 6. En fasttagen person kan alltid sättas i handbojor a) ja b) nej Alla maktmedel som väktare använder måste vara ändamålsenliga och ska kunna försvaras (LYTP 28 4 mom.). Det är inte användningen av handbojor. Det kan betraktas som övervåld som regleras som en straffbar gärning. 2

3 7. Innehåll i händelseanmälan? Väktarens iakttagelser och åtgärder i samband med den aktuella händelsen ska framkomma i händelseanmälan. Efternamn, förnamn personbeteckning och adressuppgifter för händelsens objekt får antecknas i händelseanmälan (lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) 17 1 mom.). Väktaren måste uppge i händelseanmälan: 1) sitt namn och bevakningsföretaget där han är anställd; 2) händelsetidpunkt och -plats; 3) om han tagit fast någon, utfört en säkerhetsvisitation eller avlägsnat någon från bevakningsområdet; 4) om han använt handbojor, batong, teleskopbatong, gasspray eller hund eller tagit fram skjutvapen eller använt det; samt 5) skadorna under händelsen som objektet i händelsen eller väktaren själv ådragit sig. Vid behov erhålls vid händelseanmälan följande som observationsinformation: signalement för personen som är objektet för åtgärden för att kunna identifiera personen; samt 2) iakttagelser gällande objektets beteende och tillstånd. I händelseanmälan måste dessutom finnas en noggrannare beskrivning om händelsen samt om utförda åtgärder på grund av händelsen (förordningen om privata säkerhetstjänster (534/2002) 11 ). 8. Varför måste tilltalsställningen intas före försvarsställningen om situationen tillåter detta? Enligt de allmänna principerna för väktare (lagen om privata säkerhetstjänster (282/ ) måste väktaren verka i bevakningsuppgifterna rätt och jämlikt samt genom att främja försonlighet. Bevakningsuppgifterna ska utföras utan att orsaka större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att uppgifterna ska kunna genomgöras. I samband med bevakningsuppgifter får inte göras större ingrepp i någons rättigheter än vad som är nödvändigt för att utföra uppgifterna. De åtgärder som är kopplade till uppgifterna måste vara motiverade i förhållandet till hur viktiga och brådskande uppgifterna är samt till situationens helhet. Enligt de allmänna principerna ska situationen lösas om möjligt med hjälp av råd, anvisningar och befallningar. Tilltal sker i tilltalsställning; försvarsställningen intas endast om risken för användning av maktmedel föreligger (situationen kan inte lösas genom samtal). 9. De tillåtna områdena för slag med batong? Områdena är i första hand de stora musklerna på extremiteterna 10. De förbjudna områdena för slag med batong? 3

4 Huvud, nacke, hals (struphuvud och luftstrupe), ryggrad, njurområdet, könsorgan, stick i bröstkorg eller magområdet Ordningsvakter: 1. Ordningsvakterna har enligt lagen om ordningsvakter (533/1999) 9 rätt att använda maktmedel a) för att hindra en berusad person som beter sig störande att tillträda verksamhetsområdet b) att inom portområdet i en allmän sammankomst kontrollera en kasse tillhörande en person som vägrat ingångsundersökning men som avlägsnar sig frivilligt c) att straffa en person som sårat verbalt ordningsvaktens stolthet d) att tvinga en berusad kund som i misstag söndrat sitt glas att städa efter sig a a) Rätt b) Man kan inte tvinga (med maktmedel) en person att genomgå säkerhetsundersökning om denna beslutar sig för att inte delta i den allmänna sammankomsten c) Ingen lagenlig grund att använda maktmedel d) Ingen lagenlig grund att använda maktmedel 2. Räkna upp tre brottsrubriceringar som ordningsvakter kan göra sig skyldiga till genom att använda maktmedel fel eller genom att låta bli att uppfylla skyldigheterna efter användningen av maktmedel? Till exempel misshandel, grov misshandel, lindrig misshandel, vållande till annans död, grovt vållade till annans död, utsättande för fara för annan, försummelse av räddningsåtgärder 3. Räkna upp de maktmedelsredskap som en godkänt ordningsvakt med kort får bära med sig vid utförande av ordningsvaktstjänsten? Gasspray (förutsätter dessutom utförande av en reglerad utbildning och innehavstillstånd), handbojor, en batong som är högst 70 centimeter lång, plastband (lagen om ordningsvakter (533/1999) 10 1 mom.) 4. Ordningsvakten har rätt att använda maktmedel för att utföra sin uppgift a) för att hindra tillträde och för att avlägsna från platsen b) för att ta fast och för att kontrollera en fasttagen person samt för att hindra flykt c) för att avlägsna ett föremål eller en substans eller ett hinder d) alla ovan nämnda alternativ är rätt d Lagen om ordningsvakter 9 1 mom. 5. Faktorer som ska tas i beaktande vid uppskattningen om maktmedel är försvarbara? Hur viktig och hur brådskande uppgiften är, hur farligt motståndet är, tillgängliga resurser samt övriga situationer som påverkar helhetsuppskattningen. 4

5 6. Vem som helst får äga och bära med sig handbojor. Får en person som godkänts som en s.k. tillfällig ordningsvakt bära handbojor då han/hon är verksam som ordningsvakt? a) ja b) nej Direkt förbud enligt speciallagen. Lagen om ordningsvakter 10 2 mom. 7. Ordningsvakten ska bära andra maktmedelsredskap än primärt en högst 70 centimeter lång batong a) i öppna hölster så att de är lätt och snabbt åtkomliga vid behov b) under sina kläder på ett sådant sätt att ingen kan se dem c) i slutna hölster fästa till bältet d) genom att lämna dem obevakade på ett obevakat ställe på rastplatsen a) Endast en högst 70 centimeter lång batong får bäras i ett öppet hölster (JVL 10 3 mom.) b) Rätt. Huvudregeln enligt JVL 10 3 mom. = primärt c) Det andra alternativet eller inte det primära sättet att bära d) Ordningsvakten är ansvarig för sina maktmedelsredskap 9. Allmänna principer som tillämpas i samband med ordningsvaktsuppgifter? Ordningsvakten måste prioritera i sin funktion sådana åtgärder som främjar allmänhetens säkerhet. Ordningsvakten ska verka sakligt och opartiskt samt främja försonlighet. Ordningsvakten bör i första hand genom råd, uppmaningar och befallningar upprätthålla ordningen och säkerheten på sitt verksamhetsområde. Ordningsvaktens åtgärder ska inte medföra större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att en uppgift ska kunna fullgöras. 10. Du verkar som ordningsvakt på en restaurang. Du sköter dina uppgifter utanför restaurangens dörr. En gammal bekant visar mittfingret och ropar ut grova ord från trottoaren på andra sidan av vägen. Som ordningsvakt kan du a) med maktmedel ta fast bråkstaken som kränkt dig för att sedan överlämna honom till polisen b) grundat på nödvärn slå honom så att ditt rykte och restaurangens image inte skadas c) för att uppehålla den allmänna ordningen och säkerheten ta fast honom 5

6 d) inte göra något av det ovan nämnda d a) Bråkstaken är inte inom ordningsvaktens verksamhetsområde vilket gör att befogenheterna som är kopplade till ordningsvaktsuppgiften inte kan tillämpas. Att skrika (eventuell ärekränkning) skulle inte heller vara en tillräcklig grund att ta fast en person inom verksamhetsområdet. b) Det är inte frågan om en nödvärnssituation c) En ordningsvakt kan inte upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Ingen rätt att gripa en person utanför verksamhetsområdet. Inga grunder för gripande. d) Rätt 11. Du har avlägsnat en störande person från en allmän sammankomst som är inom ditt verksamhetsområde. Personen ropar stinkande protester åt dig utanför ditt verksamhetsområde. Då du utför din uppgift som ordningsvakt har du rätt att a) använda maktmedel för att hindra att den skrikande personen flyr b) hindra personen vid behov med maktmedel från att komma in den allmänna sammankomstens område eftersom du av grundat skäl avlägsnat honom därifrån ett ögonblick tidigare c) avlägsna ordningsvaktsbeteckningarna och gå och slåss med den skrikande personen d) på förhand hindra att den allmänna ordningen och säkerheten äventyras genom att tillgripa nödvändiga maktmedel ta fast den skrikande personen grundat på nödvärn Enligt lagen om ordningsvakter 6 2 momentet 1 punkten kan ordningsvakten hindra tillträde för en person till verksamhetsområdet om personens tidigare uppförande har gett anledning till att misstänka att denna äventyrar ordningen och säkerheten. Enligt 9 1 momentet i samma lag har ordningsvakten rätt att använda nödvändiga och försvarbara maktmedel för att genomföra ovan nämnda uppgift. Felaktiga alternativ: a) eftersom inget gripande utförts utan avlägsnande får flykt inte hindras i synnerhet genom utnyttjande av maktmedel. c) Fel. Jfr ordningsvaktens uppgifter (JVL 2 ) och de allmänna principerna (JVL 3 ). I den nämnda situationen är personen inte straffrättsligt ansvarig för sitt handlande. d) Ordningsvakten har inte rätt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet (jfr JVL 2 ). 12. Får en person som godkänts som en s.k. tillfällig ordningsvakt i en offentlig sammankomst utnyttja nödvändiga och försvarbara maktmedel för att hindra en person som vill tillträda verksamhetsområdet och som på grund av tidigare beteende misstänks äventyra ordningen och säkerheten? a) nej b) ja 6

7 Enligt lagen om ordningsvakter 6 2 momentet 1 punkten kan ordningsvakten hindra tillträde för en person på verksamhetsområdet om personens tidigare uppförande gett anledning till misstanke om att han/hon äventyrar ordningen och säkerheten. Enligt 9 1 momentet i samma lag har ordningsvakten rätt att använda nödvändiga och försvarbara maktmedel för att genomför ovan nämnda uppgift. En tillfällig ordningsvakt har inte rätt att bära maktmedelsredskap i samband med sin uppgift och därför kan dessa ej heller användas men han/hon har rätt att använda fysiska maktmedel. 7

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om privata säkerhetstjänster Utfärdad i Helsingfors den 21 augusti 2015 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte och tillämpningsområde Syftet med denna

Läs mer

Nr 780 3817 INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE

Nr 780 3817 INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE Nr 780 3817 Bilaga INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE Ämne och timmar Innehåll i undervisningen 1. Administrering av kursen/2 h 2. Säkerhetslagstiftningen och utbildningen/3 h 2.1 Lagstiftning

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster

Lag. om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) 2 17 punkten, 4 2 mom., 8 1 mom., 9 1 mom., 10 2 och 3 mom.,

Läs mer

Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt

Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt Yrkesakademin i Österbotten Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt Godkänd av direktionen 17.02.2016 14 Plan för disciplinära åtgärder Enligt YA:s policy skapar vi de bästa förutsättningar

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 111 1 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015): 1 Ansökan om godkännande som väktare

Läs mer

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Enligt grunderna för läroplanen (punkt 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå) ska utbildningsanordnaren ansvara för att en plan för

Läs mer

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET POLISEN I FINLAND POLISEN I FINLAND I Finland verkar en polis. Polismannen kan vara kvinna eller man. Polisen kan röra sig och uppträda antingen uniformerad eller civilklädd. Polisen har ändå alltid med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 september 2002 Nr 780 782 INNEHÅLL Nr Sidan 780 Inrikesministeriets förordning om utbildning för ansvariga föreståndare och väktare vid bevakningsföretag...

Läs mer

RP 22/2014 rd. Den föreslagna lagen inbegriper bestämmelser. Tillståndet är gemensamt för alla de näringar inom den privata säkerhetsbranschen

RP 22/2014 rd. Den föreslagna lagen inbegriper bestämmelser. Tillståndet är gemensamt för alla de näringar inom den privata säkerhetsbranschen RP 22/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om privata säkerhetstjänster och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rubrik: Polislag (1984:387) Utfärdad: 1984-06-07 Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:329 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Allmänna bestämmelser Polisverksamhetens ändamål 1 Som ett led i

Läs mer

Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Enligt grunderna för läroplanen (punkt 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå) ska utbildningsanordnaren ansvara för att en plan för fostrande samtal och

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (38) Övervakning av säkerthetsbranchen

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (38) Övervakning av säkerthetsbranchen Polisstyrelsen ANVISNING 1 (38) UTBILDNINGAR FÖR VÄKTARE INOM ANVÄNDNINGEN AV MAKTMEDEL Giltighetstid Från och med 6.2.2014 tillsvidare Författningsgrund Inrikesministeriets förordning om utbildning för

Läs mer

PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen RA /12 Lars Sjöberg kommissarie

PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen RA /12 Lars Sjöberg kommissarie 1 (5) PM HK/Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Polisrättssektionen 2012-06-01 RA-579-3813/12 Lars Sjöberg kommissarie PM - förslag till ändring av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juli 2011 872/2011 Polislag Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Polisens

Läs mer

FALLSTUDIER I ANSLUTNING TILL REPETITIONSUTBILD- NINGEN FÖR ORDNINGSVAKTER

FALLSTUDIER I ANSLUTNING TILL REPETITIONSUTBILD- NINGEN FÖR ORDNINGSVAKTER FALLSTUDIER I ANSLUTNING TILL REPETITIONSUTBILD- NINGEN FÖR ORDNINGSVAKTER Till utbildningsarrangören Då utbildningsmaterialet för ordningsvakter uppdaterades beslutade sig arbetsgruppen för att utarbeta

Läs mer

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015)

ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 ANVISNINGAR OM GOD OMBUDSSED (godkända vid mötet för nämnden för ombud för industriellt rättsskydd den 13 maj 2015) 1 INLEDNING Ett auktoriserat ombud ska redbart och samvetsgrant utföra de uppdrag på

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Nr 90 Nr 90 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSES BESLUT om polisens avgiftsbelagda prestationer Utfärdad i Mariehamn den 11 december 2002 Landskapsstyrelsen har med stöd av 6 landskapslagen

Läs mer

Användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder Plan för Användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder inom den grundläggande utbildningen i Kimitoöns kommun 1. Inledning En trygg och trivsam skolmiljö är en förutsättning för att eleverna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:6 Utkom från trycket 2010-10-22 Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom

Läs mer

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen 75 LAGFÖRSLAG 1. L a g om ändring av strafflagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 8 kap. 1 och 4 mom., 2 1 och 2 mom., 6 1 och 3 mom., 9, 10 1 mom.,

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

1 (5) Anmälan om ordnande av offentlig tillställning. Polisinrättning. arrangör Kontaktuppgifter. Postnummer och postanstalt.

1 (5) Anmälan om ordnande av offentlig tillställning. Polisinrättning. arrangör Kontaktuppgifter. Postnummer och postanstalt. 1 (5) Nr Polisinrättning Tillställningens arrangör Kontaktuppgifter Namn (fysisk person) / Namn (juridisk person) Gatuadress Personbeteckning/FO-nummer Telefon Postnummer och postanstalt Kontaktperson

Läs mer

Anvisning 14/2014 1 (5)

Anvisning 14/2014 1 (5) Anvisning 14/2014 1 (5) Enligt sändlista Tobaksprodukter och rökning från läroanstaltens synpunkt Allmänt Läroanstalter och rökningsförbud Lagen om grundläggande utbildning (1267/2013), gymnasielagen (1268/2013)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: Adress Postnummer och -anstalt Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater: P

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR ORDNINGSVAKTER

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR ORDNINGSVAKTER UTBILDNINGSMATERIAL FÖR ORDNINGSVAKTER UPPDATERAT UTBILDNINGSMATERIAL FÖR GRUND- OCH REPETITIONSUTBILNING FÖR ORDNINGSVAKTER Framför dig har du det uppdaterade utbildningsmaterialet för ordningsvakter.

Läs mer

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål...

1 Allmänt... 2. 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2. 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... E-POSTPOLICY VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1 Allmänt... 2 2 Klassificering och hantering av e-postmeddelanden och -adresser... 2 2.1 Klassificeringar och användningsändamål... 2 2.2 Offentliggörande

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 23 Nr 23 ORDNINGSLAG för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 19 mars 2010 Utfärdad i Mariehamn den 22 april 2010 I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om tillsyn över hundar och katter; SFS 2007:1150 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 168/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 168/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 168/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning samt om ändring av 14 och 19 i lagen om behandling av personuppgifter i polisens

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430

Avdelningen för JURIDIK. Britta Forsberg C 430 Britta Forsberg 054 700 13 15 britta.forsberg@kau.se 11C 430 Stöld BrB 8:1. 4 rekvisit: 1. Olovligt tagande utan lov ta annans sak. 2. Äganderättskränkning saken tillhör annan. Ej vilda djur. 3. Tillägnelseuppsåt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 25 juni 2002 Nr 527 537 INNEHÅLL Nr Sidan 527 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.3.2005. Typ av publikation Förslag till regeringsproposition

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.3.2005. Typ av publikation Förslag till regeringsproposition PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Lagstiftningsrådet Janne Kanerva Utgivningsdatum 11.3.2005 Typ av publikation

Läs mer

Innan ansökan om auktorisation av bevakningsföretag

Innan ansökan om auktorisation av bevakningsföretag Ansökan om auktorisation av bevakningsföretag Enligt 2 lagen (1974:191) om bevakningsföretag får inte bevakningsföretag bedriva verksamhet som avses i 1 första stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation)

Läs mer

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats 22 FS 2008:15 Utkom från trycket den 22 februari 2008 Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats beslutade den 19 februari 2008. (Dnr 213-17318-07)

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2001 rd

FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2001 rd FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 24/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om privata säkerhetstjänster samt till vissa lagar som har samband med den INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd

RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

EXPERIENCE ENABLING SERVICES AB

EXPERIENCE ENABLING SERVICES AB Publiksäkerhetsgenomgång Rally Sweden Syftet med säkerhetsarbetet under evenemanget är att säkerhetställa publikens - säkerhet, - trygghet, - upplevelse. Detta är grunden för en bra evenemangsupplevelse.

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016

Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Studiedag inom barnskyddsfrågor 8.3.2016 Förvaltningsdomstolens praxis i ärenden som gäller begränsningar i vård utom hemmet tf. förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo Vasa förvaltningsdomstol Åren 2012-2015

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Auktorisation av bevakningsföretag

Auktorisation av bevakningsföretag Ansökan (sida 1 av 6) www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 0611-34 90 00 Skriv ut och skicka blankett och bilagor i två exemplar till: Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 Härnösand Auktorisation av bevakningsföretag

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. i häktningslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin)

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen om miljöbrottordförande och sekreterare lagstiftningsrådetjarmo

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. 1 och 4 strafflagen och 34 kap. 12 lagen om ändring av strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning Lag och förordning om skydd mot olyckor En sammanfattning Lag om skydd mot olyckor 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa

Läs mer

Anvisning 15/ (6)

Anvisning 15/ (6) Anvisning 15/2016 1 (6) Tobakslagen vid offentliga tillställningar som ordnas på utomhusområden Lagstiftning Rökförbud Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) meddelar med

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden

Handlingsplan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 187 Handlingsplan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden Bakgrund Arbetet inom kommunen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet

Läs mer

Tystnadsplikt inom ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete

Tystnadsplikt inom ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete Tystnadsplikt inom ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete Jakobstad 8.5.2015 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

En lektion om medverkan till brott

En lektion om medverkan till brott OBS! Det här materialet togs fram till den nu nedlagda webbplatsen Brottsrummet.se. Delar av innehållet kan vara inaktuellt eller felaktigt. En lektion om medverkan till brott Lärarhandledning FALLSTUDIE

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Befogenheter, rättskydd och skyldigheter

Befogenheter, rättskydd och skyldigheter Flik 10 Befogenheter, rättskydd och skyldigheter Som fisketillsynsman är det av yttersta vikt att man vet vad man sysslar med. Det gäller att alltid uppträda korrekt, att alltid vara påläst på lagstiftning,

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 4 besvaras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt; SFS 1998:599 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Vad är diskriminering?

Vad är diskriminering? LIKABEHANDLING I KUNDBETJÄNING - vad är det? - hur undviker jag att diskriminera? En restaurang skall betjäna sina kunder lika och särskilt valet av kunder skall vara sådant att ingen diskrimineras. Syftet

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 kap. strafflagen, lagen om sammankomster och 8 lagen om ordningsvakter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 april 2015 368/2015 Lag om ändring av strafflagen Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juni 2016 KLAGANDE Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 april

Läs mer

VÄKTARE. www.personskyddsskolan.se. En spännande yrkesutbildning med många möjligheter inom bevakningsområdet. Utbilda Dig på PersonSkyddsSkolan

VÄKTARE. www.personskyddsskolan.se. En spännande yrkesutbildning med många möjligheter inom bevakningsområdet. Utbilda Dig på PersonSkyddsSkolan VÄKTARE En spännande yrkesutbildning med många möjligheter inom bevakningsområdet Utbilda Dig på PersonSkyddsSkolan www.personskyddsskolan.se VÄKTARE UTBILDNING VVÄKTARE 002 Väktare steg 1 003 Väktare

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 12.5.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 17.11.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 17.11.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE PK3_plus 1 *1479901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR BARNET SÖKANDEN ÄR VÅRDNADSHAVARE Denna blankett är avsedd för dig vars vårdnadshavare ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband.

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Lag. om ändring av skjutvapenlagen. Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag. om ändring av skjutvapenlagen. Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015 Lag om ändring av skjutvapenlagen Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i skjutvapenlagen (1/1998) 1 2 mom., 5 3 mom., 14, 18 1 mom., 19 1 mom. 7 punkten, 20 2

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 77 Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning. 5 kap.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2010-05-26 Dnr SU 301-0176-10 Doknr 1 Emma Boyagi Jurist Ledningskansliet Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet Dessa regler gäller främst vid salstentamina men ska om

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Seminarium evakuering - utrymning. YKOM Polismyndigheten i Örebro län

Seminarium evakuering - utrymning. YKOM Polismyndigheten i Örebro län Seminarium evakuering - utrymning YKOM Polismyndigheten i Örebro län 1 Polismyndigheten i Örebro län Länspolismästare Ebba Sverne-Arvill Ca 600 poliser och 150 civilanställda Organisation Operativ ledning

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården Utkast 14.12.2015 Förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015): 1 Yrkesbeteckningen

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja)

Publikation (även den finska titeln) Skydd av foster, embryo och genom (Sikiön, alkion ja perimän suoja) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 30.10.2007 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för skydd av foster, embryo och

Läs mer

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: 310 Adress Postnummer och -anstalt Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater:

Läs mer