Den allmänna delen / Repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap, del A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den allmänna delen / Repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap, del A"

Transkript

1 BILAGA 1 Förlaga för provfrågor Provfrågorna i den allmänna delen för utbildningen av tillfällig väktare (LYTP 24 3 mom.) (frågebank som upprätthålls av Alvar) kan även användas som provfrågor. Den allmänna delen / Repetitionsutbildningen för väktare i användningen av maktmedelsredskap, del A Väktare och ordningsvakter enligt ordningslagen 22 : 1. Väktaren har rätt att använda maktmedel enligt lagen om privata säkerhetstjänster 28 a) för att hindra en berusad person att beträda bevakningsområdet b) för att skynda på en person som börjat avlägsna sig efter väktarens uppmaning c) för att låsa fast i förvar en snattare efter gripande d) för att bryta motståndet hos en gripen person d a) Väktaren har inte rätt att hindra inträde, detta hänför sig till rätten att använda maktmedel b) Om väktarens uppmaning följs gör målpersonen inte motstånd enligt LYTP 28 4 vilket gör att maktmedel inte får användas. c) Väktaren har inte heller rätt att hålla en person i förvar vilket gör att väktaren inte har laglig rätt att tillgripa maktmedel för att genomföra detta d) Nödvändiga och försvarbara maktmedel kan riktas mot en gripen person som gör motstånd enligt LYTP 28 4 mom. 2. Väktaren har rätt att bära skjutvapen under sina uppgifter när a) han anser det vara nödvändigt för sina uppgifter b) han genomgått vapenutbildning för väktare c) han verkar som livvakt och då den ansvariga på bevakningsföretaget bestämt att han/hon i uppgiften kan bära skjutvapen, när han/hon genomgått repetitionsutbildning för väktare i användningen av maktmedelsredskap och hantering av skjutvapen samt att det gått mindre än ett år sedan provet som påvisar skjutskicklighet, när skytteutbildningen är antecknad på väktarkortet och när han/hon har ett gällande tillstånd för innehav av nämnda vapen och när han/hon bär vapnet under sina kläder eller i det omslutande hölstret d) han/hon fått i uppdrag att vakta värdefull egendom (egendomens värde är över euro) och som enligt bevakningsföretagets riskbedömning är ett sannolikt objekt för rån och då uppdragsgivaren kräver att vapen bärs i samband med bevakningsuppgifterna. Den ansvariga på bevakningsföretaget har dessutom sett att uppgiften gäller värdetransport och bestämt att väktaren kan bära vapen under det aktuella uppdraget. c a) Förutsättningarna för att bära vapen är noga reglerade vilket gör att den egna bedömningen inte räcker som skäl b) Utbildningen är endast en av förutsättningarna. De övriga är t.ex. tillstånd för vapeninnehav, fastställd bevakningsuppgift och medgivande från den ansvariga på bevakningsföretaget c) Rätt 1

2 d) Uppgiften gäller en normal bevakning av egendom, ingen värdetransport. Den ansvariga på bevakningsföretaget gör fel om han fastställer det som en värdetransport i strid med LYTP 2 1 mom. definition i punkt 6 för att möjliggöra bärande av skjutvapen. Väktaren får inte skjuta trots godkännande från den ansvariga på bevakningsföretaget att bära skjutvapen under uppdraget. 3. Räkna upp maktmedelsredskapen för väktare som avses enligt lagen om privata säkerhetstjänster. skjutvapen, gasspray, handbojor, en högst 70 centimeter lång batong och teleskopbatong (lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) 1 1 mom. 14 k.) 4. Vad behövs för att väktaren ska få bära gasspray i samband med bevakningsuppgifter? Väktaren måste med godkänt resultat fullgjort den allmänna delen av utbildningen i användningen av maktmedel och gasspray eller motsvarande tidigare utbildning, uppehålla kunnandet genom repetitionsutbildning i användningen av maktmedelsredskap (fr.o.m ), ansöka och få innehavstillstånd från den lokala polisstationen och bevakningsföretaget där väktaren arbetar för användningen av gasspray i arbetsuppgifter, den ansvariga på vaktbolaget ska bestämma för respektive uppdrag om väktaren får bära gasspray vid utförandet. 5. Väktaren ser att en väktare som är anställd vid ett annat bevakningsbolag råkar i underläge i samband med avlägsnande i en maktmedelssituation inom ett butiksområde som inte är inom hans/hennes eget verksamhetsområde. Om väktaren hjälper väktaren som är i underläge grundar sig hans verksamhet lagenligt på a) de inom lagen om privata säkerhetstjänster avsedda maktmedelsrättigheterna för väktare b) reglerna gällande nödvärn och nödtillstånd Väktaren har den i LYTP 28 (innehåller rätten att använda maktmedel) avsedda rätten endast då han/hon utför bevakningsuppgifter på sitt eget bevakningsområde eller riktat till det egna bevakningsobjektet. Utanför bevakningsuppdragen har väktaren ingen särskild rätt att använda maktmedel utan väktaren verkar enligt allmän rätt. Enligt strafflagens 4 kapitel gäller reglerna för nödvärn och nödtillstånd även väktare som verkar utanför sina egna bevakningsuppdrag (jfr allmän rätt). 6. En fasttagen person kan alltid sättas i handbojor a) ja b) nej Alla maktmedel som väktare använder måste vara ändamålsenliga och ska kunna försvaras (LYTP 28 4 mom.). Det är inte användningen av handbojor. Det kan betraktas som övervåld som regleras som en straffbar gärning. 2

3 7. Innehåll i händelseanmälan? Väktarens iakttagelser och åtgärder i samband med den aktuella händelsen ska framkomma i händelseanmälan. Efternamn, förnamn personbeteckning och adressuppgifter för händelsens objekt får antecknas i händelseanmälan (lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) 17 1 mom.). Väktaren måste uppge i händelseanmälan: 1) sitt namn och bevakningsföretaget där han är anställd; 2) händelsetidpunkt och -plats; 3) om han tagit fast någon, utfört en säkerhetsvisitation eller avlägsnat någon från bevakningsområdet; 4) om han använt handbojor, batong, teleskopbatong, gasspray eller hund eller tagit fram skjutvapen eller använt det; samt 5) skadorna under händelsen som objektet i händelsen eller väktaren själv ådragit sig. Vid behov erhålls vid händelseanmälan följande som observationsinformation: signalement för personen som är objektet för åtgärden för att kunna identifiera personen; samt 2) iakttagelser gällande objektets beteende och tillstånd. I händelseanmälan måste dessutom finnas en noggrannare beskrivning om händelsen samt om utförda åtgärder på grund av händelsen (förordningen om privata säkerhetstjänster (534/2002) 11 ). 8. Varför måste tilltalsställningen intas före försvarsställningen om situationen tillåter detta? Enligt de allmänna principerna för väktare (lagen om privata säkerhetstjänster (282/ ) måste väktaren verka i bevakningsuppgifterna rätt och jämlikt samt genom att främja försonlighet. Bevakningsuppgifterna ska utföras utan att orsaka större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att uppgifterna ska kunna genomgöras. I samband med bevakningsuppgifter får inte göras större ingrepp i någons rättigheter än vad som är nödvändigt för att utföra uppgifterna. De åtgärder som är kopplade till uppgifterna måste vara motiverade i förhållandet till hur viktiga och brådskande uppgifterna är samt till situationens helhet. Enligt de allmänna principerna ska situationen lösas om möjligt med hjälp av råd, anvisningar och befallningar. Tilltal sker i tilltalsställning; försvarsställningen intas endast om risken för användning av maktmedel föreligger (situationen kan inte lösas genom samtal). 9. De tillåtna områdena för slag med batong? Områdena är i första hand de stora musklerna på extremiteterna 10. De förbjudna områdena för slag med batong? 3

4 Huvud, nacke, hals (struphuvud och luftstrupe), ryggrad, njurområdet, könsorgan, stick i bröstkorg eller magområdet Ordningsvakter: 1. Ordningsvakterna har enligt lagen om ordningsvakter (533/1999) 9 rätt att använda maktmedel a) för att hindra en berusad person som beter sig störande att tillträda verksamhetsområdet b) att inom portområdet i en allmän sammankomst kontrollera en kasse tillhörande en person som vägrat ingångsundersökning men som avlägsnar sig frivilligt c) att straffa en person som sårat verbalt ordningsvaktens stolthet d) att tvinga en berusad kund som i misstag söndrat sitt glas att städa efter sig a a) Rätt b) Man kan inte tvinga (med maktmedel) en person att genomgå säkerhetsundersökning om denna beslutar sig för att inte delta i den allmänna sammankomsten c) Ingen lagenlig grund att använda maktmedel d) Ingen lagenlig grund att använda maktmedel 2. Räkna upp tre brottsrubriceringar som ordningsvakter kan göra sig skyldiga till genom att använda maktmedel fel eller genom att låta bli att uppfylla skyldigheterna efter användningen av maktmedel? Till exempel misshandel, grov misshandel, lindrig misshandel, vållande till annans död, grovt vållade till annans död, utsättande för fara för annan, försummelse av räddningsåtgärder 3. Räkna upp de maktmedelsredskap som en godkänt ordningsvakt med kort får bära med sig vid utförande av ordningsvaktstjänsten? Gasspray (förutsätter dessutom utförande av en reglerad utbildning och innehavstillstånd), handbojor, en batong som är högst 70 centimeter lång, plastband (lagen om ordningsvakter (533/1999) 10 1 mom.) 4. Ordningsvakten har rätt att använda maktmedel för att utföra sin uppgift a) för att hindra tillträde och för att avlägsna från platsen b) för att ta fast och för att kontrollera en fasttagen person samt för att hindra flykt c) för att avlägsna ett föremål eller en substans eller ett hinder d) alla ovan nämnda alternativ är rätt d Lagen om ordningsvakter 9 1 mom. 5. Faktorer som ska tas i beaktande vid uppskattningen om maktmedel är försvarbara? Hur viktig och hur brådskande uppgiften är, hur farligt motståndet är, tillgängliga resurser samt övriga situationer som påverkar helhetsuppskattningen. 4

5 6. Vem som helst får äga och bära med sig handbojor. Får en person som godkänts som en s.k. tillfällig ordningsvakt bära handbojor då han/hon är verksam som ordningsvakt? a) ja b) nej Direkt förbud enligt speciallagen. Lagen om ordningsvakter 10 2 mom. 7. Ordningsvakten ska bära andra maktmedelsredskap än primärt en högst 70 centimeter lång batong a) i öppna hölster så att de är lätt och snabbt åtkomliga vid behov b) under sina kläder på ett sådant sätt att ingen kan se dem c) i slutna hölster fästa till bältet d) genom att lämna dem obevakade på ett obevakat ställe på rastplatsen a) Endast en högst 70 centimeter lång batong får bäras i ett öppet hölster (JVL 10 3 mom.) b) Rätt. Huvudregeln enligt JVL 10 3 mom. = primärt c) Det andra alternativet eller inte det primära sättet att bära d) Ordningsvakten är ansvarig för sina maktmedelsredskap 9. Allmänna principer som tillämpas i samband med ordningsvaktsuppgifter? Ordningsvakten måste prioritera i sin funktion sådana åtgärder som främjar allmänhetens säkerhet. Ordningsvakten ska verka sakligt och opartiskt samt främja försonlighet. Ordningsvakten bör i första hand genom råd, uppmaningar och befallningar upprätthålla ordningen och säkerheten på sitt verksamhetsområde. Ordningsvaktens åtgärder ska inte medföra större skada eller olägenhet än vad som är nödvändigt för att en uppgift ska kunna fullgöras. 10. Du verkar som ordningsvakt på en restaurang. Du sköter dina uppgifter utanför restaurangens dörr. En gammal bekant visar mittfingret och ropar ut grova ord från trottoaren på andra sidan av vägen. Som ordningsvakt kan du a) med maktmedel ta fast bråkstaken som kränkt dig för att sedan överlämna honom till polisen b) grundat på nödvärn slå honom så att ditt rykte och restaurangens image inte skadas c) för att uppehålla den allmänna ordningen och säkerheten ta fast honom 5

6 d) inte göra något av det ovan nämnda d a) Bråkstaken är inte inom ordningsvaktens verksamhetsområde vilket gör att befogenheterna som är kopplade till ordningsvaktsuppgiften inte kan tillämpas. Att skrika (eventuell ärekränkning) skulle inte heller vara en tillräcklig grund att ta fast en person inom verksamhetsområdet. b) Det är inte frågan om en nödvärnssituation c) En ordningsvakt kan inte upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Ingen rätt att gripa en person utanför verksamhetsområdet. Inga grunder för gripande. d) Rätt 11. Du har avlägsnat en störande person från en allmän sammankomst som är inom ditt verksamhetsområde. Personen ropar stinkande protester åt dig utanför ditt verksamhetsområde. Då du utför din uppgift som ordningsvakt har du rätt att a) använda maktmedel för att hindra att den skrikande personen flyr b) hindra personen vid behov med maktmedel från att komma in den allmänna sammankomstens område eftersom du av grundat skäl avlägsnat honom därifrån ett ögonblick tidigare c) avlägsna ordningsvaktsbeteckningarna och gå och slåss med den skrikande personen d) på förhand hindra att den allmänna ordningen och säkerheten äventyras genom att tillgripa nödvändiga maktmedel ta fast den skrikande personen grundat på nödvärn Enligt lagen om ordningsvakter 6 2 momentet 1 punkten kan ordningsvakten hindra tillträde för en person till verksamhetsområdet om personens tidigare uppförande har gett anledning till att misstänka att denna äventyrar ordningen och säkerheten. Enligt 9 1 momentet i samma lag har ordningsvakten rätt att använda nödvändiga och försvarbara maktmedel för att genomföra ovan nämnda uppgift. Felaktiga alternativ: a) eftersom inget gripande utförts utan avlägsnande får flykt inte hindras i synnerhet genom utnyttjande av maktmedel. c) Fel. Jfr ordningsvaktens uppgifter (JVL 2 ) och de allmänna principerna (JVL 3 ). I den nämnda situationen är personen inte straffrättsligt ansvarig för sitt handlande. d) Ordningsvakten har inte rätt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet (jfr JVL 2 ). 12. Får en person som godkänts som en s.k. tillfällig ordningsvakt i en offentlig sammankomst utnyttja nödvändiga och försvarbara maktmedel för att hindra en person som vill tillträda verksamhetsområdet och som på grund av tidigare beteende misstänks äventyra ordningen och säkerheten? a) nej b) ja 6

7 Enligt lagen om ordningsvakter 6 2 momentet 1 punkten kan ordningsvakten hindra tillträde för en person på verksamhetsområdet om personens tidigare uppförande gett anledning till misstanke om att han/hon äventyrar ordningen och säkerheten. Enligt 9 1 momentet i samma lag har ordningsvakten rätt att använda nödvändiga och försvarbara maktmedel för att genomför ovan nämnda uppgift. En tillfällig ordningsvakt har inte rätt att bära maktmedelsredskap i samband med sin uppgift och därför kan dessa ej heller användas men han/hon har rätt att använda fysiska maktmedel. 7

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

EUROPADOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KOMPLETTERING TILL KLAGOMÅL 24737/11

EUROPADOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KOMPLETTERING TILL KLAGOMÅL 24737/11 EUROPADOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER KOMPLETTERING TILL KLAGOMÅL 24737/11 Stora Nygatan 26 Tel 08 545 277 30 info@civilrightsdefenders.org Organisationsnr 802011-1442 111 27 Stockholm Fax 08 545 277

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst

Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Vad är lagligt? En arbetsrättslig vägledning om sexköp och porrkonsumtion i samband med statlig tjänst Författare Sören Öman är vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

POLISENS ARBETE MOT FOTBOLLSRELATERAT VÅLD

POLISENS ARBETE MOT FOTBOLLSRELATERAT VÅLD Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 272 POLISENS ARBETE MOT FOTBOLLSRELATERAT VÅLD Daniel Bergman Tobias Hansson Sammanfattning Detta arbete

Läs mer