a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Topasberget a sbc Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m

2 Bekymmersfritt styrelsearbete och boende SBC är en stab il, etablerad och uppskattad aktör med ett starkt varumärke inom bostadsrättsområdet som har haft fokus på bostadsrätten sedan SBC är med andra ord specialist på bostadsrätt De rätta verktygen Enkelt och ti dseffektivt är ord som på ett bra sätt beskriver hur vi arbetar för att med moderna verktyg och tillsammans med styrelsen och de boende skapa en bekymmersfri vardag för bostadsrättsföreningen. Genom att logga in på vår kundportal Vår Brf kommer styrelsen direkt till föreni ngens egna sidor där de får en snabb överblick över föreningens ekonomi med mera dygnet runt. Även de boende i föreningen erbjuds sin egen inloggning i Vår Brf dä r de kan se sina avgiftsavier och inbetalningar. Ekonomin är grunden Hos oss har alla kunder ett eget team som tar hand om föreningens intäkter, pantförskrivningar och lägenhetsöverlåtelser med mera samt sköter den löpande bokföringen, avstämningar, budget och bokslut. Våra ekonomer kan stötta fören ingen i alla typer av frågor som uppstår. De fungerar som ett bollplank, som tillsammans med din förening kan hjälpa till med planeringen inför framtiden. Fastigheten - den största tillgången Att satsa på ett genomtänkt löpande och planerat underhåll av fasti gheten lönar sig alltid i längden. Om fastigheten vårdas och sköts på rätt sätt ökar dess värde samtidigt som driftsekonomin blir bättre och boendemiljön trivsa mmare. SBCs tekniska förva lta re fungerar som rådgivare åt föreningens styrelse och ansvarar för att allt ni vill göra bli r utfört på ett bra sätt. Til lsammans med er ser vi till att er fastighet må r bra och att oförutsedda skador undviks in i det sista. Hur mycket hjälp ni behöver är förstås upp till er, allt beroende på hur stor del av det praktiska arbetet ni själva vill utföra. Utöver en löpande teknisk förvaltning erbjuder vi också inre och yttre tillsyn och skötsel av er fastighet samt projektledning för ombyggnads- och renoveringsuppdrag. Specialist på bostadsrättsjuridik Bostadsrättens lagar och regler är många, men med hjälp från oss på SBC har föreningen tillgång till den samlade kunskapen hos flera av Sveriges ledande bostadsrättsjurister. Juristerna utför många tjänster åt föreningen vid till exempel tvister, stadgeändringar, kravhantering, skattefrågor, friköp, avtalsskrivningar och hyresrättsliga frågor. Kundtjänst f rån tidig morgon till sen kväll Vå r kundtjänst har öppet alla vardagar kl för att hjä lpa alla boende och styrelser för de bostadsrättsföreningar vi förvaltar. Som boende kan du t.ex. kontakta vår kundtjänst när du ha r frågor och funderingar kring din avgiftsavisering. Ring eller mejla till om du har frågor om ditt boende eller din bostadsrättsförening. Det hä r var endast ett smak prov på vad SBCs heltäckande tjänsteutbud kan erbjuda. Vill du vet a mer- besök

3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen T opasberget Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltn i ngsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Profiljärnets Parkering Samfällighetsförening och Profiljärnets Miljö Samfällighetsförening. Föreningens andel är 12%. Samfälligheten förvaltar parkeringshus och gemensamma grönområden. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Järnbrott 164: Kommun Göteborg Fastigheten är försäkrad via Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1956 och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta och 365 kvadratmeter utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 55 lägenheter med bostadsrätt och 16 lägenheter och 8 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 34 I I 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 1 av 12 ('

4 l lokalen bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta 8 lokaler med hyresrätt 365 kvm Löptid Olika Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2006 och sträcker sig fram till Nedanstilende iltgärder har genomförts el ler planeras: Genomförd åtgärd Byte av ventiler DUC fjärrvärmecentralen Ommålning balkonger Ommålning tak Nytt portlåssystem Förvaltning Avtal Internetleverantör Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Lä g enhetsförteckning Hisservice Ar o Leverantör C om Hem SBC Esplanad Förvaltning AB SBC Kone Hissar AB Kommentar Gällande värme Bortkopplin g från Bostadsbolaget Bortkoppling från Bostadsbolaget Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 55 st. Av föreningens med lemslägenheter har 7 överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 1 andrahandsuthyrning. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. styrelsen styrelsen har haft följ ande sammansättning : Sofia Magdalena Novadomska Ledamot Ali Asghar Avarokhteh Ledamot Daniel Andreas Lagerstran d Ledamot Olga Anatolewna Gorgius Ledamot Ivan Kato Ledamot Emma Johanna Glembo Erik Marcus Joakim Bjurmalm Revisionsaktiebolaget Trirev Hans Mikael Thoreli Suppleant Suppleant Revisor Huvudansvarig revisor styrelsen har under året avhå llit 1 O protokollförda sammanträden. Revisor Mikael Thoreli Valberedning Soroor Hasseini Aziz Haddo Ordinarie Extern Revisionsaktiebolaget Trirev Sten lingsvägen 21, Ali ngsås Sida 2 av 12 /

5 stämmor Ordinarie fören ingsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Upphandla invändig renovering av avloppssystem. Upphandla avfallshantering/kompost. Upphandla omm~lning av trapphus. Upphandla byte av armatur till energisn~l lösning. Byte av ventiler gällande värme. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: P~börja och avsluta renovering av avloppssystem. Avsluta, upphandla och p~börja omm~ln i ng av trapphus. Slutföra installation av energisn~l trapphusbelysning. Föreningens ekonomi Fördelning intäkter och kostnader: Intäktsfördelning 2011 Kostnadsfördelning 2011 Repa rationer 5% Kapitalkostnader 39% kostnader 28% Arsavgifter 69 % ar 2% Övrig drift 23% Fast ighetsavgift 3% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 5390 kvm bostäder och 365 kvm lokaler Nyckeltal Arsavgift/kvm bostadsrättsyta Hyror/kvm hyresrättsyta L~n/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Kap italkostnader/kvm totalyta skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. skatteverket har Merkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat , ang~ende ränteintäkter i privatbostadsföretag. Därav utg~r ingen skatt p~ ränteinkomster som kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet fr~n och med 2011 ~rs taxering. Sida 3 av 12 J

6 Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enl igt stadgar summa balanserat resultat/ansamlad förlust styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs o Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 4 av 12 ~

7 REsULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Arsavgifter och hyror Not Övriga röre lseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastig hetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Nedskrivning av kortfristiga placeringar Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER SKATT skatt ändrad taxering o o ÅRETS RESULTAT Sida 5 av 12 /

8 B rf T apasberget BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pt'lgt'lende byggnation Not o Maskiner och inventarier Not g FINANSIELLA ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR Lt'lngfristiga värdepappersinnehav Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 12 J

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser UppiMelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Arets res u l ta t o SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not o Leverantörsskulder skatteskulder Övriga kortfristiga sk u l der Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 7 av 12 /

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. AVSKRIVNINGAR Byggnader Inventarier ,25% 20,00% ,25% 20,00% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp va rmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Arsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Arsavgifter Hyresintäkter Not2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställn Fastighetsskötsel gård beställ Snöröjning/sandning städning entreprenad städning enligt beställn ing Hissbesiktning Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Teleport/hissanläggning Brandskydd o o o o o Sida 8 av 12 /.r

11 Reparationer Fastighet förbättringar o Hyreslägenheter Brf Lägenheter o Tvättstuga Entre/trapphus L~ s w s Elinsta llationer Hiss Vattenskada Övrigt o Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renh~llning Grovsopor o Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk o Samfällighetsavgift Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele och datakommunikation o Juridiska åtgärder o Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader styrelseomkostnader 859 o Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Konsultarvode o Bostadsrätterna Sverige Ek För Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft n~gon anställd. Följande ersättningar har utgått styrelse och internrevisor Sociala kostnader Sida 9 av 12 A

12 / Brf Topasberget Avskrivningar Byggnad Inventarier TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut l planenligt restvärde vid årets slut in går mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Not PÅGÅENDE BYGGNATION Pågående om- och tillbyggnad o o Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar o o Utrangering/försälj ni ng o o Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utrangering/försäljning o o Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Sida 10 av 12

13 Not 6 Bokfört Verkligt Bokfört LÅNGFRISTIGA Nominellt värde värde värde VÄRDEPAPPERSINNEHAV värde Coeli Räntemarknadsfond o Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Länsförsäkringar Samfällighetsavgift o Kabei-1V Bredband o Nots EGET KAPITAL Disposition av föregående års resultat en l Belopp vid Förändring stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser o UppiMelseavgifter o Fond för yttre underhåll en ligt not nedan o Summa bundet eget kapital o Ansamlad förlust Ansamlad förlust o Arets res u l t at o o Summa ansamlad förlust o Summa eget kapital o Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut o o lanspråktagande enligt stadgar o o lanspråktagande enligt stämmobeslut o o Vid årets slut Not 10 Räntesats Belopp Belopp Villkors- SKULDER TILL KREDITINSTITUT ändringsdag Nordea 4,400% rörlig ränta Nordea Hypotek 4,450% rörlig ränta stadshypotek 3,460% Nordea Hypotek 4,350% rörlig ränta stadshypotek 0,000% o avslutad Nordea Hypotek 3,310% rörlig ränta stadshypotek 4,540% Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut o Sida 11 av 12 /

14 Om fem ~r beräknas skulden till kreditinstitut uppg~ till Kr. Not 11 UPPLUPNA KOSTNADER El Värme Vatten Sophämtning Extern revisor Arvoden Sociala avgifter Ränta Förvaltningsarvode Snöröjning Städning entreprenad o o o VÄSTRA FRÖLUNDAden 1 l ( 2012 Ali Asghar Avarokhteh Ledamot // Ivan Ka~ J e. v ~ Ledamot Sofia Magdalena Novadomska ~(w{&- Leda~Ot'). f _c:;} /.-. l n::--j!c_._ L /j(/ l / Olga Anatolewna Gorgius Ledamot '.), e OIJ/C?_\ Olt; -~ Daniel Andreas Lagerstrand Ledamot ' /,/,:_,,,~Y,./- ~~~ (.<./.-_ ~ / ~/ ;. r ~- --,--- J t. l ( 2012 Sida 12 av 12

15 TiRTREa~ REVISIONSBERÄ TTELSE Till föreningsstämman i BrfTopasberget Org.nr. Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för BrfTopasberget för år styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Revisionsaktiebolaget Trirev Besöksadress: Jonseredsvägen 2 1, J ansered Säte: stenlidsvägen 21, A tingsås Te l: Fax: F-nosf: in fotålt rirev.se Hemsida: J:'

16 Sidan 2 av 2 REVISIONSBERÄ TTELSE, forts Till föreningsstämman i BrfTopasberget Org.nr. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för BrfTopasberget för år styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Jonsered den 16 maj 2012 Auktoriserad revisor Revisionsaktie bolaget Tri rev Besöksadress: J a nseredsvägen 2 1, Jonsered Säre: stenlidsvägen 2 1, Alingsås Tel: Fax: F - nn~ t in fnrmtri rt>v ~t> ll t>m~ id w www trirt>v ~~'

17 Ordlista ANLÄGGNINGsTILLGÅNGAR är tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. AVSKRIVNINGAR är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl.a. föreningens byggnad och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år. AVSÄTTNINGAR är för en bostadsrättsförening en reservering för framtida underhåll av fastigheten. Avsättningar styrs av föreningens stadgar och stämmobeslut. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar avsedda att omsättas (säljas) och att innehas kortare än tre år, bl.a. kassa och bank. PERIODISKT UNDERHÅLL ENLIGT UNDERHÅLLSPLAN Utbyte/reparation som går att planera och som finns med i föreningens underhållsplan för fastigheten ("underhåll som är planerat i tid, art och omfattning") även kallat planerat underhåll. Exempel på periodiskt underhåll enligt underhållsplan/planerat underhåll är omläggning av tak, putsning av fasad, utbyte av ventilationsanläggning och utbyte av rörsystem. BALANsRÄKNINGEN visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen. DRIFTSKOSTNADER är kostnader för löpande funktioner i en fastighet. Exempel på driftskostnader i en bostadsrättsförening är värme, el, vatten och avlopp, städning, sophämtning och fastighetsskötsel EGET KAPITAL är föreningens nettotillgångar, d.v.s. skillnaden mellan tillgångar och skulder. FASTIGHET är fast egendom som är upptagen eller ska upptas i fastighetsregistret. En fastighet är byggnad och mark eller bara mark. FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL är en fond som föreningen enligt stadgar och/eller stämmobeslut gör en reservering till årligen. FÖRENINGSSTÄMMAN är ett sätt för medlemmarna att utöva inflytande i föreningen. Ordinarie föreningsstämma innehåller årets bokslut och här kan man även välja nya styrelseledamöter. REPARATIONER Utbyte/reparation av saker som gått sönder utan att man kunnat förutse detta ("underh åll som syftar till att återställa en funktion som nått en oacceptabel nivå"), även kallat felavhjälpande underhåll. Exempel på reparationer/felavhjälpande underhåll är skadegörelse, vattenskador och stuprör som fryser sönder. REsULTATRÄKNINGEN visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden. Om intä kterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt ett underskott. STÄLLDA SÄKERHETER avser de pantbrev/fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån. UPPLUPNA INTÄKTER är intäkter som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte erhållit likvid för per bokslutsdagen. UPPLUPNA KOSTNADER är kostnader som tillhör räkenskapsåret men för vilka föreningen inte har fått någon faktura per bokslutsdagen. FÖRUTBETALDA INTÄKTER är bokförda och betalda, men avser kommande räkenskapsår, t.ex. årsavgifter eller hyror. FÖRUTBETALDA KOSTNADER är en kostnad som föreningen betalt eller fått faktura på, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN är den del av årsredovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text ÅRSAVGIFT är medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till den löpande driften och de stadge-enliga avsättningarna. Arsavgiften är oftast föreningens viktigaste och största inkomstkälla. ÅRSREDOVISNING är en sammanställning av föreningens räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår och den ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Arsredovisningen ska omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. KORTFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller till betalning inom ett år. LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. SPAR DIN ÅRSREDOVISNING, DET ÄR EN VÄRDEHANDLING!

18 LOKALKONTOR STOCKHOLM UPPSALA VÄSTERÅS GÖTEBORG MALMÖ SUNDSVALL KUNDTJÄNST KU M ÅNDAG-FREDAG KL HUVUDKONTOR STOCKHOLM A sbc Sver ges BostadsrättsCentrt. rr

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. iv, r - 4sbc. BRF Hemmet 18. Sveriges Bostad srä ttscentru ni

Årsredovisning. iv, r - 4sbc. BRF Hemmet 18. Sveriges Bostad srä ttscentru ni Årsredovisning 2010 iv, 1 r - fl il ln BRF Hemmet 18 4sbc Sveriges Bostad srä ttscentru ni förening. Fastigheten Bekymmersfritt styrelsearbete och boende snabb överblick över föreningens ekonomi med mera

Läs mer

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING

r4j D D .sbc - BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING BACKEN 1 LULEÅ r4j Bostadsrättsföreningen LO D D MEDLEMMAR FÖRENINGSSTÄMMA L1 (D FÖRVALTNINGSBERÄI 1 ELSE INTÄKTER KOSTNADER REVISION STYRELSE RESULTATRÄKNING BOKSLUT AVGIFT UNDERHÅLLSPLAN v - BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0

1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0 OJ -. -4, D 0 0~ 0 0~ QJ it D >0 ~13 m 0 Ln z z 0 -h - 7 *.1 Il -. -.. / ::~ ~ fl L--. t ~ Jj.j ~~ ~2.~.7 el.-. 1 ~ / 1 - -~ 4-4 kf 1. Ln 0< ~, (0 -. Ln r Ln fl fl c 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Husbåten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer