Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasberget"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasberget Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bosta dslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan reg istrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Profiljärnets Parkering Samfällighetsförening och Profiljärnets Miljö Samfällighetsförening. Föreningens andel i Profiljärnets Parkering Samfällighetsförening är 2,2 procent och samfälligheten förvaltar parkeringshus. Föreningens andel i Profiljärnets Miljö Samfällighetsförening är 11,9 procent och samfälligheten förvaltar gemensamma grönområden. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckn ing Förvärv Kommun Järnbrott 164: Göteborg Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1967 och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet m 2, varav 5 3go m 2 utgör lägenhetsyta och 365 m2 utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 54 lägenheter med bostadsrätt samt 17 lägenheter och 8 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 34 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 1 av 13

2 Verksamhet i lokalerna Yta 8 lokaler med hyresrätt 365 m 2 Löptid Olika Byggnadens tekniska status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll Relining av avlopp Byte av ventiler DUC fjärrvärmecentralen Ommålning ba lkonger Ommålning tak Nytt portlåssystem Förvaltning Avtal Internetleverantör Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Lägenhetsförteckning Hisservice År Leverantör ComHem Sveriges BostadsrättsCentrum AB Esplanad Förvaltning AB Sveriges BostadsrättsCentrum AB Kone Hissar AB Kommentar Gällande värme Bortkoppling från Bostadsbolaget Bortkoppling från Bostadsbolaget Medlemmar Medlemslägenheter: 54 st. Överlåtelser under året: 5 st. Beviljade andrahandsuthyrningar: 2 st. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Styrelsen Marcus Bjurmalm Magnus Hägglund Tove Krabo Kerstin Eklund Ingrid Forsman Grzegorz Gapczynski Jacob Jilderbo Maria Skogsberg Ordförande Suppleant Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 8 protokollförda sammanträden. Revisor Mikael Thorell Ordinarie Extern Revisionsaktiebolaget Trirev, Jonseredsvägen 21, Jonsered Valberedning Kerstin Wennerström Olga Gorgius Stämmor Ingen stämma har hållits under året. Sammankallande Sida 2 av 13

3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Under verksamhetså ret har endast löpande underhåll utförts. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Inga större underhållsarbeten är planerade. Föreningens ekonomi Fördelning intäkter och kostnader: lntäktsfördelning 213 Ränta och Kostnadsfördelning 213 Reparationer 14% Avskrivningar 3% övrig drift 22% Taxebundna kostnader 26% Ytuppgifter enligt taxe ringsbesked, 5 39 m 2 bostäder och 365 m 2 lokaler. Nyckeltal Årsavg ift/m 2 bostadsrättsyta Hyror/m 2 hyresrättsyta Lån/m 2 bostadsrättsyta El kostnad/m 2 totalyta Värmekostnad/m 2 totalyta Vattenkostnad/m 2 totalyta Kapitalkostnader/m 2 totalyta Skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften 1 21 kronor per bostadslägenhet, dock högst,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark och för lokaler så beskattas fastigheten med 1 procent på loka lernas taxeringsvärde. Övrig information Nu har vi lagt ännu ett verksamhetsår bakom oss där mycket har hänt. Vi känner oss nöjda med året då vå r budgetering visade sig hålla, vilket kommer avspegla sig i fortsatt låga avgifter. Under det gångna året har vi så lt två hyresrätter som inbringat en bra summa pengar till föreningen. Många av våra medlemmar har även sålt sina lägenheter och nya medlemmar har tillkommit. Det visa r sig vara ett populärt område att bo i då priserna på lägenheterna visar på en bra ökning. Vi bor lägesmässigt väldigt bra och med uppfräschningen och utbyggnaden av Frölunda Torg kommer vårt hus att öka bra i värde i framtiden. Vi är en av få föreningar som äger vå r mark. Vi sitter därmed på en oe rhörd fördel då tomträttsavgä lden (hyran för byggnader på kommunal mark) gått upp med 1% i vissa områden. Vi ska va ra glada åt de som förhandlade fram detta åt oss när föreningen bildades. Tack ska ni ha för det! Fören ingens ekonomi är fortsatt bra och vi har fått tillbaka lån som varit bundna vil ket frigjort ett större kapital. Fastighetsskötseln från Esplanad fungerar bra. Fastighetsskötarna gör mycket i vå r förening som alla boende kanske inte är medvetna om. De håller bland annat koll både under och över fastigheten genom regelbundna kontroller. Kommunikationen mellan styrelsen och Esplanad har fungerat bra. Under kommande år hoppas vi få fler personer intresserade av att vara med i styrelsen. Ett kollektivt ansvar är något vi alla vinner på. Vi hoppas även på att förbättra informationsflödet till våra medlemmar. En ide med en mail-lista va r något som kom upp på vårt sista möte. Att få information från styrelsen elektroniskt sparar på vå r miljö och gör oss till en grönare förening.tack för ert förtroende. Styrel se n Sida 3 av 13

4 Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 4 av 13

5 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESUL TAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RE SULTAT Sida 5 av 13

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Pågående byggnation Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristiga värdepappersinnehav Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa, PlusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 13

7 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not8 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upp I åte lseavg ifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörssku lder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU LDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 7 av 13

8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 23:4) förutom i de delar som avser BFNAR 29:1 (K2 reglerna) lntäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 23:3, intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Från årsskiftet gäller nya redovisningsregler för de räkenskapsår som startar från 1/1-214 eller senare. Det är ett så kallat K-regelverk. Det kan komma att påverka redovisningen och årsboksluten avseende avskrivningar, investeringar och underhåll. Kraven på periodiseringar förändras också. Detta kan medföra att framtida resultat och nyckeltal kommer att skilja sig från årsredovisningen 213 och budget för 214. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader,25%,25% Inventarier 2,% 2,% Relining 3,% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fasti9hetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställning Snöröjning/sandning Städning enligt beställning Myndighetstillsyn Garage Serviceavtal Förbrukningsmateriel Sida 8 av 13

9 Not 2 forts Reparationer Hyreslägenheter Brf Lägenheter Gemensamma utrymmen 772 Tvättstuga Entre/trapphus 553 Lås ws Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Te le/tv /Kabel-TV/porttelefon Bredband 7 15 Hiss Skador/klotter/skadegörelse Vattenskada Periodiskt underhåll Byggnad Lägenhet Elinstallationer Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Samfällighetsavgift Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift Sida 9 av 13

10 Not 2 forts Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele och datakommunikation 1 Juridiska åtgärder Inkassering avgift/hyra 3 Hyresförluster 1 65 Övriga förluster 1 Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier 2 Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Inventarier TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Sida 1 av 13

11 Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffn ingar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Taxeringsvärdets uppdelning Bostäder Lokaler Not PÅGÅENDE BYGGNATION Pågående om- och tillbygg nad Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utrangering/försäljning Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utrangering/försä ljning Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not6 Bokfört Verkligt Bokfört LÅNGFRISTIGA Nominellt värde värde värde VÄRDEPAPPERSINNEHAV värde Coeli Räntemarknadsfond Sida 11 av 13 J

12 Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Kabel-TV Samfällighetsavgift 18 Garage Not8 Disposition av EGET KAPITAL föregående års resultat enl Belopp vid Förändring stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 1 Räntesats Belopp Belopp Villkors- SKULDER TILL KREDITINSTITUT ändringsdag Nordea Hypotek 3,1 % rörlig Nordea Hypotek 4,45 % Stadshypotek 3,46 % Nordea Hypotek 4,35 % rörlig Nordea Hypotek 3,1 % rörlig Stadshypotek 4,54 % Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till kr. Sida 12 av 13

13 Not 11 UPPLUPNA KOSTNADER El Värme Vatten Sophämtning Extern revisor Arvoden Sociala avg ifter Ränta Snöröjning Samfällighetsavgift < ~/sbju rm,ordförande I i &~<Z;r VÄSTRA FRÖLUNDA den \<6 1 \\ 214 Kerstin Wennerström Ingrid Forsman Tove Krabo Magnus Hägglund 214 och awiker mot standardutformningen. Sida 13 av 13

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINDORMEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINDORMEN 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m

a sbc Brf Topasberget ÅRSREDOVISNING 2011 Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Topasberget a sbc Sveriges B osta dsrä ttsce ntru m Bekymmersfritt styrelsearbete och boende SBC är en stab il, etablerad och uppskattad aktör med ett starkt varumärke inom bostadsrättsområdet

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer