Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30."

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Olof Rosenqvist (MP), ersättare för Håkan Strotz (MP) Linus Andersson (KD) Övriga deltagande Rebecka Bäck, tf byggchef Torgil Slatte, tf miljöchef Charlotte Hallin Johansson, miljöinspektör Mari Bäckström, nämndadministratör, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 45 Ingrid Bergengren, projektanställd, 48 A-journering - Utses att justera Anders Karlsson Justeringens plats o tid Kommunkontoret, Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Mari Bäckström.... Ordförande/Jonas Andersson. Justerande/Anders Karlsson Anslag/bevis Instans och datum Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkontoret, Ödeshög

2 Innehållsförteckning 1. Ödeshög 8:19 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage Hästholmen 4:24 Ansökan om förhandsbesked för bygglov Attestanter för miljö- och byggnämndens verksamhetsområde Anmälan av delegationsbeslut Delgivningar Information/diskussion... 9

3 MBN 43/14 Diarienummer BR 2014:0177 Ödeshög 8:19 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN BESLUTAR 1. Bygglov beviljas 2. Startbesked beviljas Sammanfattning av ärendet Kenneth Bjurehed ansöker om bygglov för tillbyggnad av befintligt garage på fastigheten Ödeshög 8:19. Garaget avses få en träfasad och ett plåttak. Den totala byggnadsytan är ca 59 m 2 varav ca 29 m 2 utgör nytillkommen byggnadsarea. Planer och bestämmelser Fastigheten omfattas av stadsplan 05-ÖDS-355 från Enligt planen får ett garage inte vara större än 40 m 2. Bedömning Förslag till beslut innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad avser tillåten byggnadsarea. Avvikelsen bedöms dock vara liten och inte strida mot planens syfte. Grannarna på fastigheterna Ödeshög 8:20, Rusthållaren 6 och Rusthållaren 7 har hörts om byggnationen, av de svar som inkommit har ingen något att erinra. Beslutsunderlag Ansökan, Situationsplan Planritning Fasadritning Upplysning Anmälan ska göras när byggnadsarbetet påbörjas och när det har slutförts. Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Avgift Bygglovs- och lokaliseringsprövning: kr Faktura skickas separat. Hur man överklagar - se bilaga Beslutet skickas till Sökanden Skatteverket Kungörelse POIT

4 MBN 44/14 Diarienummer 2014:0152 Hästholmen 4:24 Ansökan om förhandsbesked för bygglov MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN BESLUTAR Förhandsbesked för bygglov godkänns. Sammanfattning av ärendet Bo G och Ann-Britt Friberg ansöker om förhandsbesked på bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Hästholmen 4:24. Tomten som ligger vid korsningen Hamngatan och Tägnegatan är idag obebyggd. Grannarna i området har hörts om byggnationen, av de svar som inkommit har ingen något att erinra. Placeringen av ansökt byggnad avviker från gällande detaljplan avseende avståndet till Tägnegatan. Fastigheten har en 10 meter bred prickmarkszon (mark som ej får bebyggas) mot gatan och ansökan gäller en placering av ett bostadshus 6 meter från gatan. Även garaget ligger på mark som ej får bebyggas enligt detaljplanen och har ett avstånd på 3,5 meter till grannfastigheten Tollstad 2:27. I övrigt avses nybyggnationen följa gällande planbestämmelser. Planer och bestämmelser Fastigheten omfattas av detaljplan 0509-P94/3 vilken vann laga kraft Enligt planen får nya byggnader inte uppföras inom en zon av 10 meter mot Tägnegatan för den aktuella fastigheten då den utgörs av så kallad prickmark. Mot Hamngatan är prickmarkszonen 7 meter. För övriga fastigheter utmed Tägnegatan finns inte samma breda zon där byggnader ej får uppföras. Motiv till varför zonen är så bred för aktuell fastighet har ej gått att finna i plandokumenten. Bedömning Byggenheten bedömer att avståndet på 6 meter från Tägnegatan till ansökt nybyggnation är tillräckligt och att förhandsbesked kan ges på bygglov för enbostadshus på Hästholmen 4:24. Huset mittemot, på andra sidan Tägnegatan ligger på ett avstånd av 6,5 meter från gatan och det finns flera byggnader längre ner på gatan som har ett avstånd som understiger 6 meter. Förslaget till beslut innebär en avvikelse från planbestämmelserna, avvikelsen bedöms dock vara liten och inte strida mot planens syfte. Samråd Samråd har skett med miljökontoret och räddningstjänsten. Miljökontoret skriver att fastigheten ska anslutas till kommunalt avlopp, i övrigt ingen erinran. Räddningstjänsten har inget att erinra.

5 Beslutsunderlag Ansökan Situationsplan Upplysning Sökanden erinras om att förhandsbeskedet upphör att gälla om bygglov inte har sökts inom två år från den dag beslutet vunnit laga kraft. Avgift Förhandsbesked: kr Faktura skickas separat. Hur man överklagar - se bilaga Beslutet skickas till Sökanden Kungörelse POIT

6 MBN 45/14 Diarienummer 368/ Attestanter för miljö- och byggnämndens verksamhetsområde MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN BESLUTAR 1. Miljö- och byggnämndens beslut upphävs 2. Attestanter inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden utses tillsvidare enligt förslag daterat För rättelser av felaktiga bokföringstransaktioner, fördelning av kapitalkostnader (kapitaltjänst) och andra budgeterade interna ersättningar, bokslutstransaktioner etcetera utses ekonomichefen och kommunchefen som beslutsattestanter. 4. Miljö- och byggnämndens ordförande med kommunchefen som ersättare får inom miljö- och byggnämnden rätt att utföra beslutsattestanter då såväl beslutsattestant som ersättare är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. 5. Miljöchefen utses att under löpande år besluta om kompletteringar och förändringar av beslutsattestanter och ersättare. Sammanfattning av ärendet Enligt attestreglemente beslutat av kommunfullmäktige och tillämpningsanvisningar till detta fastställda av kommunstyrelsen , 180 framgår att nämnderna ansvarar för den interna kontrollen. Det innebär bland annat att utse personer med rätt att beslutsattestera samt ersättare för dessa. Attesträtten ska knytas till funktion och ansvarsområde och eventuella begränsningar ska framgå. Beslutet ska vara skriftligt och diarieföras och arkiveras enligt gällande regler. Beslutet ska delges samtliga berörda jämte ekonomifunktionen. Nämnderna ska även i sitt attestbeslut utse behöriga personer inom ekonomifunktionen att vara beslutsattestanter för rättelser och bokslutstransaktioner. Konsekvensbeskrivning Kontroll av verifikationer ingår i den interna kontrollen för att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner är korrekta för att undvika ekonomisk skada. Beslutsunderlag Förslag till beslutsattestanter daterad Beslutet skickas till Ekonomikontoret Berörda

7 MBN 46/14 Anmälan av delegationsbeslut MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN BESLUTAR Redovisning av delegationsbeslut godkänns. Sammanfattning av ärendet Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt fastställd delegationsordning. Delegationsbesluten redovisas enligt följande: Förteckning med delegationsbeslut /2014 Utdrag från verksamhetssystemet daterat innefattande delegationsbeslut under tiden

8 MBN 47/14 Delgivningar Diarienummer MR 2014:0210 Länsstyrelsens beslut till Vattenfall Services Nordic AB; Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken och 2 kap kulturmiljölagen för rasering av luftledning samt nyanläggning av markkabel för el runtom Dalbobeta, Ödeshögs kommun. Återkoppling från länsstyrelsens besök i Ödeshög

9 MBN 48/14 Information/diskussion Projektanställning på miljöenheten Ingrid Bergengren är projektanställd, 50% på miljöenheten fram till årsskiftet. Ingrid kommer att arbeta med att utveckla det reviderade naturvårdsprogrammet, samt även andra förekommande arbetsuppgifter. Attefallshus Från 2 juli 2014 infördes bygglovsbefriande åtgärder i plan- och bygglagen. Bland annat får man utan bygglov bygga en komplementbyggnad på 25 kvm, så kallat Attefallshus, bygga ut befintligt enbostadshus med 15 kvm, inreda ytterligare en bostad i enbostadshus samt uppföra två mindre takkupor. Dock krävs en anmälan till miljö- och byggnämnden och åtgärderna får inte påbörjas förrän ett startbesked har utfärdats. Sökanden får också betala en avgift. Diarienummer 146/ Förslag till utvidgat strandskydd i Ödeshögs kommun Länsstyrelsen har översänt förslag till utvidgningar av strandskyddsområden i Ödeshögs kommun för yttrande. Förslaget innebär att strandskyddets omfattning även fortsättningsvis är utvidgat på land och i vatten vid Vättern. Vätternstranden är en mycket angelägen fråga för Ödeshögs kommun. Ödeshögs kommun anser det vara av stor vikt att gränserna för det utvidgade strandskyddet anpassas efter tidigare ställningstaganden samt pågående detaljplaners avgränsningar. Tf Byggchefen redogör för ärendet och det förslag till yttrande som lämnats till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen avger yttrandet till länsstyrelsen. Badvattenprover Under sommaren tar miljöenheten kontinuerligt prov på badvatten. Vid provtagning vid Hästholmens badplats påvisades nyligen höga halter av e.coli och enterokocker. Därefter har nya prover tagits som nu visar på tjänligt badvatten, vilket är det högsta betyget.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Peter Wahlström med Kjell Wendin som ersättare. Anita Höglund Eriksson. Peter Wahlström. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnämnden 2009-06-11 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Anita Höglund Eriksson (s), ordförande Ingolf Bode (s) Magnar Sivertsen (s) Mikael Hedberg

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer