Miljö- och byggnämnden Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Håkan Strotz (MP) Linus Andersson (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnämnden 2013-11-19 1. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Håkan Strotz (MP) Linus Andersson (KD)"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 19 november 2013, kl 14:00-16:00. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Håkan Strotz (MP) Linus Andersson (KD) Övriga deltagande Emil Wissman, byggchef Torgil Slatte, miljöchef Annelie Vestergren, miljöchef Charlotte Hallin Johansson, miljöinspektör Mari Bäckström, nämndadministratör, sekreterare Conny Collberg (S), ej tjänstgörande ersättare Roger Silfver (C), ej tjänstgörande ersättare Olof Rosenqvist (MP), ej tjänstgörande ersättare A-journering - Utses att justera Hans Blomberg Justeringens plats o tid Kommunkontoret, Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Mari Bäckström.... Ordförande/Jonas Andersson. Justerande/Hans Blomberg Anslag/bevis Instans och datum Miljö- och byggnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkontoret, Ödeshög

2 Innehållsförteckning 1. Information/diskussion Förnyad ansökan om att bli remissinstans Föreningen Rättvis Vind i Holaveden Ramstad 3:5 Ansökan om bygglov för uppförande av 9 husmoduler för vandrarhem Hult 1:11 - Förhandsbesked för ombyggnad/restaurering av gammal industribyggnad till fritidshus Sammanträdesdagar 2014 för miljö- och byggnämnden Länsstyrelsen Östergötlands revision av livsmedelskontrollen i Ödeshögs kommun Föreläggande gällande ventilation på fastigheten Handelsman Johanna Anmälan av delegationsbeslut Delgivningar Överklagande av Länsstyrelsen Östergötlands beslut , diarienummer och

3 MBN 80/13 Information/diskussion 3D film Byggchefen visar hur områden kan visualiseras genom 3D-teknik. Tekniken kan användas för att till exempel göra fotomontage vid vindkraftsansökningar med mera. Redovisning av nybyggnationer Byggchefen redovisar inkomna bygglovsansökningar under Gruvbrytning Norra Kärr Naturskyddsföreningen har anordnat ett informationsmöte om den planerade gruvan i Norra Kärr. Det diskuteras om det går att ansöka om statliga pengar för en oberoende granskning av verksamheten.

4 MBN 81/13 Diarienummer 494/ Förnyad ansökan om att bli remissinstans Föreningen Rättvis Vind i Holaveden Vidhålla tidigare beslut att på lämpligt sätt ge fortlöpande information till föreningen Rättvis Vind i Holaveden Föreningen Rättvis Vind i Holaveden ansöker återigen om att få vara remissinstans i frågor som handlar om vindkraft, översiktsplaner (fördjupning) och övrigt som berör landskapsutveckling i kommunen. Föreningen gjorde en ansökan i mars 2012 om att bli remissinstans. Miljö- och byggnämnden beslutade att på lämpligt sätt ge fortlöpande information till föreningen Rättvis Vind i Holaveden, i ärenden avseende vindkraft, översiktsplanering och landskapsutveckling. Föreningen konstaterar att ovanstående inte har fungerat i praktiken. Beslutsunderlag Föreningen Rättvis Vind i Holaveden skrivelse daterad Beslutet skickas till Föreningen Rättvis Vind i Holaveden

5 MBN 82/13 Diarienummer BR 2013:267 Ramstad 3:5 Ansökan om bygglov för uppförande av 9 husmoduler för vandrarhem Bevilja bygglov Föreningen Vipassana Sverige ansöker om bygglov för uppställning av 9 stycken husmoduler inom fastigheten Ramstad 3:5. Föreningen bedriver idag verksamhet med kurser inom meditationsteknik som inkluderar övernattning. Den planerade byggnationen ska inrymma sovrum åt föreningens kursdeltagare. Av ansökan framgår att modulbyggnaden upptar en byggnadsarea om 177m 2 och inryms med 12 stycken sovrum, 2 stycken hygienutrymmen, allrum och kök. Vidare framgår det av ansökan att byggnaden kommer att grundläggas på plintar med en krypgrund på ca 60 cm. Uppvärmning sker via direktverkande el. Beträffande vatten och avlopp kopplas byggnaden till fastighetens befintliga enskilda anläggningar. Planer & bestämmelser Fastigheten är belägen utanför planlagt område och omfattas ej heller av områdesbestämmelser som reglerar byggrätt. Beslutsunderlag Ansökan med ritningar daterad Brandskyddsdokumentation daterad Byggchef Emil Wissmans tjänsteskrivelse daterad Bedömning Ansökan har remitterats till miljöenheten samt till räddningstjänsten. Miljöenheten har inget att erinra mot byggnationen. Räddningstjänsten har yrkat att brandskyddsdokumentation för byggnaden ska redovisas. Sökande har lämnat in preliminär brandskyddsbeskrivning daterad , vilken har godkänts av räddningstjänsten Byggenheten bedömer därav att bygglov kan beviljas. Bygglovet omfattar granskning enligt 9 kap, (PBL) plan- och bygglagen, 2010:900 (allmän lämplighet, anpassning och yttre förhållanden).

6 För lovet gäller: Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked lämnas av miljö- och byggnämnden. Anmälan gällande kontrollansvarig ska lämnas till byggenheten. Tekniskt samråd kommer miljö- och byggnämnden att kalla till innan arbetet ska påbörjas. Kontrollplan (förslag till) ska upprättas av byggherren och lämnas in till miljö- och byggnämnden för godkännande, senast vid det tekniska samrådet. UPPLYSNING Giltighetstid Sökande erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från denna dag. Avgifter (faktura översändes separat) Bygglovs- och lokaliseringsprövning:(of8*hf1.24+hf2.28*mpbb44,5*n0,8) = kronor Hur man överklagar se bilaga. Beslutet skickas till Föreningen Vipassana Skatteverket Kungörelse-POIT

7 MBN 83/13 Diarienummer BR 2013:321 Hult 1:11 - Förhandsbesked för ombyggnad/restaurering av gammal industribyggnad till fritidshus Bevilja förhandsbesked för ombyggnad/restaurering av gammal industribyggnad. Stefan Larsson ansöker om förhandsbesked för ombyggnad och restaurering av befintlig industribyggnad på fastigheten Hult 1:11. Sökanden avser även att stycka av ett område om ca m 2 för bildande av egen fastighet. Sökanden planerar att använda den gamla pannbyggnaden som enklare typ av fritidshus (torp) dagtid utan övernattning. Byggnaden ska restaureras varsamt till sitt ursprung, kompletteras med ett torrdass samt anslutas med el. Förhandsgranskningen omfattar granskning enligt 8-10 kap (PBL) planoch bygglagen, 2010:900 (allmän lämplighet, anpassning och yttre förhållanden). Planer & bestämmelser Fastigheten är belägen utanför planlagt område och omfattas ej heller av områdesbestämmelser som reglerar byggrätt. Vidare är området utpekat i kommunens naturvårdsprogram där området beskrivs enligt följande: Nr 278 Klintens bäckravin. Här finns en del död ved i olika nedbrytningsstadier och mycket tickor. Dominerande trädslag är al, sälg, asp och rönn. Området gallrades vintern 95/96 viket försämrade naturvärdet något. Inom området råder förbud för markavvattning och skogsbruk. Del av den tilltänkta avstyckningen ligger även inom strandskyddat område, vilket medför att inga nya byggnader får uppföras utan beviljande av strandskyddsdispens. Beslutsunderlag Ansökan daterad Avsiktsförklaring och bilder daterade

8 För förhandsbeskedet gäller: Bygglovansökan skall inlämnas för godkännande innan byggnationen får påbörjas. UPPLYSNING Giltighetstid Sökande erinras om att förhandsbeskedet gäller i två år räknat från när beslutet vinner laga kraft. Avgifter (faktura översändes separat) Förhandsbesked- och lokaliseringsprövning (100mPBB x 44,5)=4.450 kr Hur man överklagar se bilaga. Beslutet skickas till Sökanden

9 MBN 84/13 Diarienummer 457/ Sammanträdesdagar 2014 för miljö- och byggnämnden 1. Miljö- och byggnämndens sammanträdesdagar fastställs enligt årsplan 2. Sammanträdena börjar i regel klockan 14:00 3. MBN/KS presidieträffar fastställs Förslag till sammanträdesdagar 2014 för nämnden har arbetats fram gemensamt i nämndssekreterargruppen. Hänsyn har tagits till tidsgränser som regleras i kommunallagen för årsredovisning och budget. Hänsyn har också tagits till Sveriges Kommuner och landsting sammanträdesplan 2014 och Regionförbundet Östsams sammanträdesdagar Beslutsunderlag Årsplan 2014 Samråd Samråd har skett med ekonomichefen med hänsyn till hur ekonomistyrningen är tänkt att fungera utifrån Ledningssystem för kvalitetsarbetet i Ödeshögs kommun och Ödeshögs kommuns styrmodell.

10 MBN 85/13 Diarienummer 515/ Länsstyrelsen Östergötlands revision av livsmedelskontrollen i Ödeshögs kommun Miljö- och byggnämnden avser att genomföra följande åtgärder för att komma tillrätta med de avvikelser som Länsstyrelsen Östergötland noterade vid revision av livsmedelstillsynen : 1. Genomföra behovsinventering och beräkna resursåtgång senast i enlighet med SKL:s anvisningar 2. Redovisa användning av årliga tillsynsavgifter senast i enlighet med SKL:s anvisningar 3. Ta fram utbildningsplan för miljökontorets personal senast Uppdatera och följa rutiner inom livsmedelstillsynen senast Uppdatera beredskapsplan senast Länsstyrelsen genomförde en revision av kommunens livsmedelskontroll med fokus på befogenheter och resurser delvis som en uppföljning av tidigare revision Med hänvisning till de brister som framkom vid revisionen bereds kommunen möjlighet att lämna en åtgärdsplan senast Beslutsunderlag Preliminär rapport daterad Miljöchefens tjänsteskrivelse daterad Beslutet skickas till Länsstyrelsen

11 MBN 86/13 Diarienummer MR 2013:336 Föreläggande gällande ventilation på fastigheten Handelsman Johanna 4 (gamla brandstationen) Med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken föreläggs Kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun, att senast inkomma med en åtgärdsplan gällande ventilationsbristerna i musikskolans lokaler i fastigheten Handelsman Johanna 4 för att undandröja och förebygga olägenheter för människors hälsa. Ödeshögsbostäder AB har genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheten Handelsman Johanna 4 där musikskolan är inrymd. Besiktningsutlåtandet visar att ventilationen ej är godtagbar i fastigheten. Bland annat saknas ventilation helt i två rum, omklädningsrummet med dusch och wc saknar frånluft och luftflödena är inte anpassade för verksamheten. Beslutsunderlag Protokoll från ventilationskontroll (OVK) daterat Miljöinspektörens tjänsteskrivelse daterad Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

12 MBN 87/13 Anmälan av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut nr godkänns. Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt fastställd delegationsordning. Delegationsbeslut nr redovisas i särskild förteckning.

13 MBN 88/13 Delgivningar Diarienummer MR 2010:231 Yttrande till Länsstyrelsen Östergötland över ansökan från Ödeshögs kommun om ändringstillstånd för gashantering och mottagning av substrat vid Ödeshögs avloppsreningsverk på fastigheten Orrnäs 2:10. Diarienummer 587/ Länsstyrelsen Östergötlands skrivelse angående Vad vill Länsstyrelsen med Hålaveden? Diarienummer BR 2008:277 och MR 2008:278 Länsstyrelsen Östergötlands beslut i vindkraftsärende på fastigheterna Granliden 1:1 och Åby 6:1. Diarienummer 318/ Kommunfullmäktiges beslut , 73 Antagande av regler, anslagsbindningsnivåer med mera för budget Diarienummer BR 2010:260 och MR 2010:261 Yttrande till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i mål P Ödeshögs kommun./.eolus vind AB gällande vindkraftverk i Järnstad.

14 MBN 89/13 Diarienummer BR 2011:70 och MR 2011:229 Överklagande av Länsstyrelsen Östergötlands beslut , diarienummer och Överklaga Länsstyrelsen Östergötlands beslut att upphäva MBN 18/13 avseende återremiss av bygglovsansökan för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Ryket 1:3. 2. Anlita juristkompetens för framarbetande av överklagan. Reservationer Jonas Andersson (M) och Anders Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet. Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att upphäva MBN 18/13 avseende återremiss av bygglovsansökan för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Ryket 1:3. Beslutsunderlag Länsstyrelsens beslut

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(39) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-08. Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12. 1(39) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag den 8 maj 2012 kl. 09.00-12.15 Lillemor

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20)

Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Miljö- och byggnämnden 2014-01-20 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 januari 2014 kl. 13.30-17.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2014-01-28 1(33) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 28 januari 2014, kl. 14.00-17.00 Monica Sporrong (S), ordförande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer