@STruRMAil$S AtrROAB m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER TEKNISK SERVICE H E LIKOPTRAR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@STruRMAil$S AtrROAB. 6000 m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER TEKNISK SERVICE H E LIKOPTRAR."

Transkript

1

2 6000 m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots Niirmore orbetslimmor per 6r utfiires pd i TEKNISK SERVICE OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER Dessulom FORSALJNING ov H E LIKOPTRAR F LYG PLAN och AtrROAB 'IO BROMMA FLYGPLATS, BROMMA GODSADRESS: SUNDBYBERG - TELEFON 08/282840

3 re66 \ /---\ arslcssna tso fr,io '.-,rbsnlar i suerig Delta /tar reserueral ett antal plan au / 966 drs prodaktionspr,graln aijket redan rir fulltecknat. Plats fcir 2 vuxna * 2 barn samt bagage och fulla tankar O Elektriska klaffar C Bdsta driftsekonomi O Snabb leverans O Strirre d6rrar p6 b6da sidor o ldealiskt klubb- och skolflyg_ plan o Lattfluget FdrmAnliga betalningsvillkor med l6g kontantinsats. Delta oclt rrycket annal talar fi)r att en snabb kontakt med, DEL-lh, ldnar stg/ DELTA AVtATtoN AB, FACK, BRoMMA 10, TEL 0s/ _ 289s20 299

4 Julius Ols6ns donationsfond Utkommer med 9 nummer per or under manoderno febr-juni och sept-dec. Ulgivningsdag.omkr den g tvn Ingsmo noqen. Monuskripf lill lexl och onnonser skqll voro KSAK-NYTT till- 6ondo senosl den 15, mdnoden f6re utgivningsmdnoden. Redoktiir och ulgivore: Gripsiod. Eirger Adrcssr Skeppsbron 40, 3 tr, Slockholm C. Tel. 08/232365, Postgiro: KSAK Prenumerolionspris: I 0 kronor per heldr. liisnummer: Tidigore utkomno nr i mdn ov lillg6ng 2:- kr per ex. Annonsformol och onnonspriser: Omslogels boksido, 2-fdrgs (i30x165 mm) :- Omslogets innersidor, 2-fcirgs (130x185 mm) , - D:o, syort : - 1/1-sido (130x'185 mm).. 425: - l/2-sido (130x 90 mm)..275:- l/2-sido (62x185 mm)..275:- 1/4-sido (130x 45 mm).. 150:- 1/4-sido ( 62x 90 mm).. 150: - klubbor, deros medlemmor och Rodonnonser (spoltbredd 62 mm) 2: - per mm. (Ansluino flyg- KSAK:s direktonslulno medlemmor fdr 350/o robott pd icke kommersiello rodonnonser). Klich6er: rosler'120 lin jer/tum. Orgon {iir Kungl, Svensko Aeroklubben och Frivilligo FIygk6ren December 1965 Framlidne fabrikijren Julius OIs6n har i en donation limnat ctt mycker vdrdefulk och uppskattat bidrag till KSAK. Donationen utgijrs av dct konstverk, som i fcirminskad storlek pryder omslaget till detta nummer. Tavlan fiirestdller KSAK-huset och ir utfcird av den klnde konstnlren Rolf Bethge. Donationer.r bestlr av en begrinsad signered lirografiupplaga dels i svartvitt, dels i flrg och slutligcn i.vcn lv cn ev konstniren hendkolorer:rd.i-..,..1,,-.t.." -rr'*b*' Tavlans storlek (mcd passnrrtorrt) lir 4\.165 cnr. Prisct ar l0o: - resp 150: - och 250: - frir de olika utf6randena. Den som kdper tavlan fir ett mycket vackert konstverk och bidrar samtidigt till KSAKs verksamhet. Tavlan finns cndast att k6pa hos KSAK. T N N E HATLSFI'RTEC KN T NG iulius Ols ns donationsfond Nytt fren LFS.... KSAK 65 Kort historik over KSAK och svenskt flyg. KSAK idag Ett olyckligt beslrrt.. KSAKs anslutna klubbar och organisationer Svenskt segelflys.. Segelf lygchefsmotet 1965 Svenskt motorflyg fran 1910 till' Nordiskt f lygtul lsamarbete BA-4 a metall Affarsflyg.. Nytt fr6n FFK... For vems sak talar KSAK?.... Svenskt modellflyg - ndgra glimtar.. Sveriges modellf)ygforbund har hallit riksstamma Flygdagar Svensk Flyghistorisk Forening Fallskarmssporten och fallskiirmskommitt6n Den sorgeliga historien om kapten Rolla Minadens problem Flally med 5 plan och 16 man. Ny vindtunnel pa Flygtekniska Beskattnrng av flygplan Para Commander - fallskarm med glidtal over ett Minneslista LOsning till mdnadens problem ,,,..' ,,'.', 3] '

5 NYTT FR.AN LFS PUBLIKATIONER FOR DEN CIVILA LUFTFARTEN _ BCL Fciljande nya upplaga och indring av BESTAM- MELSER FOR CIVIL LUFTFART (BCL) hat utgivits och kan rekvireras frin Kgl luftfartsstyrelsen, Kamrerarkontoret, Stockholm 12: BCL - L 2.1 Minimit'ordringar fdr luf toiirdigbet Upplaga 4 Pris kr 0: 30 Bestlmmelserna finns iven i en engelsk upplaea. Pris kr 0:10. Andringarna i den nya upplagan har huvudsaklieen f"ciranletts diriv ati^am-crikanske Civil Aeronautics Manuals (CAM), pi vilka de svenske best:immelserna till stor del grun(li-rts) nu ersatts av Federal Aviation Regulations (FAR), samr att eneelska bestiimmelserna British Civii Airworthinei Requiremcnts, Section E, Sub-sektion F,2, tillkommit, glllande flygutprovning av segelflygplirn. Ref. INFORMATIONSCIRKULAR 5Zl1965. ( Inforrnationscirkuliir nr I 5 I 196t ) ANVISNINGAR ANGAENDE TEORETISKA EXAMENSPROV FOR FLYGMEKANIKER- CERTIFIKAT redovis,rs i Informationscirkullr nr SASONGMASSIG SNOPLAN FOR VTNTERN 196s/66 NOTAM A redogdr f,ijr den sn6- rcijning som kommer att utf6ras vid de svenska flygplatserna. BESTAMMELSER FOR CIVILA LUFTFARTYG VID BEGAGNANDE AV FLYGPLATS TILLHORANDE FLYGVAPNET (Int'ormationscirkuliir nr 8Bl 196t ) och RAD OCH ANVISNINGAR ANGAENDE RADIO. UTRUSTNING I LATTA LUFTFARTYG ( Inf orrnationscirkwlkr nr 90 I 196t ) skall vi,'rterkomma rill i nlste nummcr. Keegon Aviotion [td. VAD VI ERBJUDER-AGER VI PI1ATUS PORTER G.ASTO FREKVENSTOLERANSER M M FOR RADIO- SANDARE I LUFTFARTYG PA ULTRA- KORTVAG (vhf) Luftfartsstyrelsen vill hirigenom fiista uppmlrksamheten on att sklrpta krav frin och med den 1 JAN 19^65 gnller fdr radiosindare i luftfartyg fijr kommunikation. Dessa krav inneb;ir f61fande. 1. Enligt grillande internationella radiorcglemente ir till den 1 TAN 1966 frekvenstoleransen O,O1 0io fdr sindarutrustningar, som installcrats fijre den 1 JAN Frin den 1 JAN 7964 ir toleransen O,OO5 0/o f6r nyinstallerade utrustningar, och frin den 1 JAN 1966 kriivs denna tolerans fdr alla sindarutrustninsar. 2. Sk.irpt;r kr.rv giller enligt radioregle-mcntct iven betr.iffandc obehdris strilnine (civcrroner och p.rrasitsvdngninge"r) frin ddn'l JAN For VHF-slndare mellan 0,25-25 watts effekt. som installerats fr8n och mcd den 1 JAN 1964, fir effekten av sidan obehdrig strilning uppgi till hdgst 25 mikrowatt. Ftir slndare med effekt mellan 25 watt och 1 k1w skall den obehdrige str&lningen vara minst 60 dccibel hgre in grundtonens medeleffckt. Frin 1 JAN I97O gtillcr denna gr:ins for alla sanoare, (Inf ormationscirleuliir nr 87 I 1965 ) Ny 1962 G6ngtid sedanny, timmar 600 GAngtid sedan oversyn GAngtid, motor, sedan oversyn (Lycoming Al A 350) VHF.. ADF VOR LNC.l OO M-135 r-12 F. n. pa oversyn hos fabriken. Specifikationen innefattar en miingd extra utrustning, inkl. stora hjul. m. m. PBIS qrs.000 ALL VIDARE UPPLYSNING GENOM Keegon Aviotion hd. Luton Airport, Luton, Beds, Telefon: LUTON 2.l423 (4 linjer) Tga: PLANESALES LUTON Telex: l

6 VARLDSREKORD! VARLDSREKORD! VARLDSREKORD! VARLDSREKORD! PIPER CGIMANGHE B. Exklusiv och snabb med enasteende rackvidd o Familjeversion med 6 seten, extrafiinster pa varje sida r Alternativt fiirgasarmotor eller direktinsprutning o Marschfart 293 km/tim r Kan fiirses med tiptankar r Riickvidd med fulla tankar: STOCKHOLM_ROM! VARLDSREKOBDHALLABE! Med en 260 hk Piper Comanche haller Max Conrad giillande vzirldsrekord i klass lv genom non-stop-flygning fran Nordafrika till Los Angeles, en strdcka om km! Generalagent for PIPEB i Skandinavien: NYGE AERO / AB NYGE\/ER.KEN December 1965 Box 31 Nykoping - Tel 0155/82520

7 KSAK 6s Den 15 december var det 55 ir sedan KSAK kom till, ftirst under namnet Svenska Aeronautiska Srillskapet (SAS) och metl b.rllongsegling som sitt frlmsta intresscomride. T:imligcn snart indr:rde klubben bnc1e karaktdr och namn, men det var fiirst 1937 som den ombildrdes till ccntralorganisation fiir hel.r dct st'enskr. allm.irrfl.,'"r n.'l' rlot iir i.t". ".'.,'- skapcn den nu har sin mest ber,,,r 1..ta,.."1..,-h", Flygare ir ju i de flesta fall i hrig grad individualistcr och.onr.idln:r sk.iligen oben.igna att lita inruta sig i nigon slags krtcgorifilla. Dct ir ju irrtc heller organisationens syfte, mcn crfarenheten visar att dagens samhille kriver samverkan fiir att individernas intresscn biist skall kunna tillvaratas. Fdr vxl olganisation g:iller.let ckonomisl,a och orgarrisarori:ke problenr, utbildningsoch srikcrhetsfrigor, fdrhnllande till myndigl.reter och organis,rtioncr, utbrtc ev er[.rre:rherer och tjinster samt intc minst kamratlig samvaro, sport och t:ivlingar. Iilimatct ir krirvt i virt land f n bide ckonomiskt och ifrtga onr riirelsefriheten. Det iir d-irldr s.i mycket mcra v.irdefullt att KSAK och de lokala klubbarna sivil som enskilda medlemmar genom ming-.lrier och ming.r gingcr sj.ili'- uppoffrerrde.rrbetc fijrv;irvet ett ftirrrocncle firr ellmsnflr gct hos bnde myndigheter och allmiinhet som ideg ger pitxglig.i och glridjandc resultat. SXlunda stdder statsmaktcrna vir verksamhet mcd betydarrdc starsanslag fiir olika lndamil. Segelflyget har helt anfcirtrotts it KSAK ifrige om orgrnisetion, utbildning och inspektion m m. Skogsbreudber',rkningen skcr helt i KSAKs rcgi liksorn organisation och ledning av Frivilliga Flygkiren i Civilftjrsvarers t.i:inst. Hiirtill kommer oss anfiirtrodd annan hjrilpflygvcrksrmhet, t ex milflygning fiir fcirsvaret. Kommuncrna vis:-lr i dkande omfattning sin fcirstielse fdr allm;inflyget genom anllggande av flygfllt, hj.ilp med hangarbyggnader o d. Flygvapnct, som stir fijr huvuddclen av statsanslagen, bidrar iiven gcnom deltagande i klubbarnas flygdagar, upplitende :rv vissa militlra filt it allmiinflyget samt hjelp med personal och materiel vid llrar- L"'... tli-1i.. Slutligen limnar fijretag och enskilda aktninqsvirt ekonomiskt stcid i fornr c.v donetioner och direkta bidrag, f6r att intc nlinrnl de v.irdefulla personliga insatser som gcirs pi olika hill inom organisationen. Aven om 65 ir inte ir nigon sedvanlig jubileumsilder, ger fiidelsedagen en viilkommen anledning att riktrr ett tack till alla dem som pi detta sritt bidrar till allm:inflygets utveckling. Nlr flygilderns historia en gings skrivs, skall deras framrynther och generositet sikerligen inte ftirgliimmas- /2;;X>*ea'", (/ 303

8 KORT HISTORIK OVER KSAK OCH SVENSKT FLYG fdrdades Vilhelm Swedenboro. Eric Unoe 1902 ;*:"5S R"',l"**J "r3hsl::*t'"i', den 17 december - qiorde Orville och Wilbur Wright vid Kitly Hawk den lorsta motorilygningen. Tolv sekunder varaoe den. Den 15 december 1900 bildades Svenska Aeronautiska Sillsliapet (SAS). Initiativtagare var August Saloman och K A B Amundson, vilka fick id6n under ett besiik i Paris sommaren Under de fcirsta tio iren sysslade SAS si gott som uteslutande med ballongsegling. En rad myckct goda resultat niddes. Llngsta firden blev 760 km (Stockholm-Novgorod) och lingsta flrdtiden 33 timmar gick SAS in i den internationella organisationen FAI i Paris gjordes den frirsta flygningen med aeroplan i Sverige av fransmannen Legagneux. Den 27 juni 1910 fick Carl Cederstrdm Sveriges Aviatiir-Diplom No 1 (fcirvaras vid KSAK). Vid 10 Srsjubiliet blev HKH Kronprinsen sillskapets beskyddare iindrades organisationens namn tili Kungl Svenska Aeroklubben (KSAK). Fram till 1925 gjorde KSAK stora insatser f<ir utvecklingen av det svenska trafikflyger och medverkade iven vid skapandet av det svenska flygvapnet friretogs en genomgripande omorganisation av svenskt privat- och sportflyg och KSAK blev di centralorganisation fijr hela det svenska allmdnflyget med ett 40-tal klubbar anslutna fick KSAK statsbidrag fiir modell- oclr segelflyget. Sedan dess har KSAKs verksamhet i hcig grad kunnat baseras pi starsbidrag blev HKH Prins Bertil hedersordfcirande, vilken befattning han fortfarande innehar firade KSAK 5O-.lrsjubileum och stod samtidigt som vird fijr den 43:e FAl-kongressen, vilken med anledning av jubildet fcirlagts till Stockholm fick KSAK sitc nuvarande medlemsblad KSAK-NYTT, vars upplaga nu Ir 9 5O0 ex. 1 I 06 Es"m:l"y!1air"r,*"*#$,"Fif"ri December 1965 Alf Bjcirklunds teckningar pe detta uppslag vjsar nagra milstolpar i tramst del svenska flygets histola.

9 1909 dndrar Svenska Aeronautiska Sallskapet namn och blir Kungl Svenska Aeroklubben blir KSAK centraloroanisation for allmtinflyget. 1 gt 0 Lqp.,,P,f[i[:ijf.tf,:'"T,i"Rb"Ili'Jil. startar ABAs forsta plan - en Junkers 1924 F 13 - fran Lindardngen till Helsingfors. lnfiilld: Albin Ahrenberg, som luftdopt Tter svenskar an nagon annan ij":,j"'?, f t5;"';l!'"b':5;"'31;";;:'""": 1 g 55 ;ff5fl"ltli "{.i:1;']"#ih". #ii. 305

10 KSAK IDAG Pd detta wppslag ges en kortt'attad red,og6relse t'6r KSAKs organisation och ebonomi. Pd niista uppslag presenteras de anslutna flygblwbbarna. KSAKs styrelse H edersordt'6rande HKHPrinsBertil Ordf i5rande Overdirektcir C Ljungberg \"ice ordfitrande Direkt6r P A Norlin Direktrir B Florm,rn Civilingenjiir S A F{ansson Tandlikare S Dahl Dessutom bestir styrelsen av 28 ordinarie ledamiiter och L4 suppleante; (inkl represcntantcr frin f6rsvarsstabcn, flvgvapnet, civiifcirsvarsstyrelsen och luftfrrtsstvrclsen). KSAKs stdndiga kommitt6er liotorf I1,gkommitt6t Ordf: Professor B J Andersson Se gelilygkommittitt Ordf: Iivrkoherde C-M Mag- 11USL)n AI odell JLlgbonrmitt 6n Ordf: Flygdirekt6r S Starli I: a ll s b ii rms k onni t t t n Ordf: Ingenjtir S Einerth A I f r) r s f ly gk o mrnit t 6 n Ordf: Flygkapten K Ahlberg Jwridiska kommittin Ordf: Advokrt A Elrn:triirrr Verkst6llande Utskottet Ordf drande Direktcir B Florman Vice ordt')rande Civilingenjur S A Hansson December 1965 Dessutom bestir Verlistlllande Utskottct lv 8 rrrdinaric leciamdter och 6 supplcantcr (inkl represcntenter f rin fijrsvarsstaben, flvgvapnet, civilfiirsr.arsstyrelsen och luftfartsstyrclsen). KSAKs anslutna klubbar och direktanslutna medlemmar KSAKs sekretariat har som chef en generalsekreterare. I)enna post innehas efter irsmdtet 1964 av civersrc. Bjiirn Lindskog. Sckrcterietct har etc 20-tal anst:illda tjrinstcmin. Direkt undcr sckret"rri.ltcr lydcr iivcn Segelt'lygsleolan Al- Ieberg, som har sin verksamhet under sonrmarmlnaderna och di har ctt 2O-tal anstdllda. Vid denne skola utbildas all dcn llrarpersonal som bchijvs fcir det svenska segelflygct. I civrigt ftirekonrmer olika slags kurser i segelflygutbildning. -.1-\ t- ^. a t(n n:-*;ll llt.tl / Jl (J o ZJv. U.lr(lll Anslutna klubbar ocb organtsationer ir f n 102. Samtliga beclriver nigon form av mocorfl1'qverksamhct - 52 har skoltillstlnd fiir segclflyg. De st6rste klubbarna iir foljande: Aeroklubben i Malmci {-1.15 nrcdlenrm.rr), Linkiipings Fk (432), Aerohlubben i Giircborg (381), Tckn Hcigskol.rns Fk (301), Uppsala Fk (268), Orebro Fk (237), Vistcrls fli (226), Stockholms Segelflvgklubb (212), Borl:inge-Domnarvcts Fk (ls8) och Stocliholnrs Fk (17e). I de anslutn:r organisetionerne ingnr tre icke resionala org.:.nisrtioner, nlmligen S veriges Modellflygforbund, nred ca 100 ilnslutne modellf lygklubbar, Sr.enska Frrllskiirmsklubbcn mcd lokalavdclningar i Skine, Giiteborg, Karlsborg, Linkciping, Stockholm och Ostcrsuncl samt Svensk Flyghistorisk Filrening (Stockholm) med lokalar.delrring i M,rlmd (Se f ij nlsta uppslag.) Ant;rlet medlemnar i de anslutna organisationerna (exkl modellflygklubbarnas medlem- l(ommcr KSAKs direktanslutna mcjlenrmar vilk.rs antll ir cr Hela riksorganisationen exklusive modellflvgct ;ir silunda c;r Hiri ingnr ungcfir 6000 aktir'.r privatflvgarc, njmlrlcd cx J /uu nrotorllyg.rrc oclr 2 JO0 scgelflyglre. En del.rr rlcss,r ir ektiv.r inonr sirvil nrotor- sonr scgelflyg. Ekonomi KSAKs fiirsta egentliga lrsbuclget hiinftir sig till omorganisationen 1937 och ser ut s5 hlr: Ordf i arbetsutskottet kr 3 OO0 Generelsekreterarc Hyra Telcfon och santal 600 Porto och skrivmatcriel 12A0 l{esor 600 Antlr:r omkostnader Kronor l8 0OO

11 Budgeten behandlades vid ett sammantride mellan Carl Florman, Axel \Tenner-Grcn och Carl August Wicander, trc mln som i hiig grad och med framging arbetat fijr KSAK. Budgeten fijr 1966 uppgir till en miljon kronor, vartill kommer Allebergs budget om kronor. Bortsett frin penningvdrdets fcirsimring visar dessa siffror, viiken omfattning KSAKs verksamhet tagit. Denna expansion har frdmst mcijliggjorts genom statsbidragen, som utgcir grunden fiir KSAKs verksamhet. En indragning eller stcirre nedsklrning av dessa bidrag skulle dlrfcir bli ytterst kinnbar och tvinga till nedldggande av viss verksamhet, vilket f6rst sannolikt skulle drabba utbildning och flygmateriel. Statsbidragen har i ,rs prelimindra budget berriknats till ca kronor. Bidragen gnr praktiskt taget heit tiii utbildning och flygmateriel - frimst pn segelflygsidan. Medlemmarnas nrsavgifter berlknas di klubbavgiften utgiir 20 kr per medlem - uppgn till kronor, av vilken summa kr g&r som bidrag till KSAK-NYTT. Medlemmarnas direkta bidrag i budgeten kommer silunda i realiteten att utgcira ca 1Oo/0. Ovriga vlsentliga inkomstklllor Ir donationcr, givor, lotteriet och fastiglieten. Alleberg - vars budget enligt ovan omfattar ungef iir 1/4 miljon - ir numera praktiskt taget sjilvfijrscirjande, vilket frimst fir tillskrivas dess skicklige chef, Lennart Stihlfors. Den nya verkstaden, som nu har arbete iret om, har starkt bidragit tili nuvarande goda ekonomiska llge. Ett olyckligt beslut I pressldggningsiigonblicket ndr oss uppgiften om en chockh<ijning av allmdnflygets landningsavgifter - det talas om bla en tredubbling av de nyss hiiida landningskortspriserna. De Atgiirder som biir vidtas med anledning av en sidan Atgard, som fiir iivrigt helt strider mot den uppfattning som bla Luftfartsstyrelsen fiiretrdder, miste nermare tiverviigas. Tillsvidare uppmanar vi alla vira medlemmar att se till att landningskort fiir ett 6r framdt anskaffas innan prishtijningen trdder i kraft. Tidpunkten h?irfiir torde komma att framg6 av dagspressen. (Arskorten mdste liisas under december fiir att man skall erh6lla dem till hittillsvarande pris!) Dessutom miste vi intensifiera v6rt arbete att genom klubbar, kommuner och enskilda i miijligaste min giira oss oberoende av den fiiriidande prispolitiken pd de statliga fdlten, vars dyrbara anldggningar till 95)6 kan avvaras av allmdnflyget och fciljaktligen inte biir finansieras av detta. 307

12 KSAKs anslutna flygklubba TilL KSAK iir irt 102 t'lygklubbar och -organisationer an' slutnd. Samtliga klubbar bedriaer motort'lygr.terksambet i. n,igon form ocb inte mind.re iin 52 har skoltillst,ind t'6r scgclflyg. Av de a.nslutna organisationernd iir tre icke regionala, niniligen Sveriges Modellt'Lygt'ijrbund, Sz:enslea Fai!- sjeiirmsklubben och Sztensk Fh,gbistorisk Fdrening (sa l6regdcnde uppslag). Klubbarna och organisationerna bar prick,tts in pd hartan t b ocb presanteras lcinstis i tcxten. O Gdteborgs och Bohus ldn Aeroklubben i Goteborg, Goteborg C Chalmers Flygklubb, Goteborg P Alvsborgs ldn Alingsds Flygklubb, Alingsas BorAs Flygklubb, Bo16s 1 Halle-Hunnebergs Flygklubb, Tro hattan Herrljunga Flygklubb, Ljung A Stockholms stad Linjeflygs Flygklubb, Bromma SAS Flygklubb, Bromma Stockholms Flygklubb, Stockholm O Stockholms Segelf lygklubb, Stockholm SO Tekniska Hdgskolans Flygklubb, Stockhol m 70 Svensk Flyghistorisk Forening Stockholm (verksamheten omfattar hela landet) B Stockholms lein Roslagens Flygklubb, Norrtal je Ostra Sormlands Flygklubb, Sodertalje C Uppsala l2in Uppsala Flygklubb, Uppsala Svenska Fallskdrmsklubben, Uppsala (omfattar all svensk fallskarmssporrj D Siidermanlands liin Eski lstuna Flygklubb, Eskilstuna Katrineholms Flygklubb, Kairineholm Nykopings Flygklubb, Nykoping Vrllattinge Flygklubb, Malmkoplng E Ostergiitlands ldn Linkopings Flygklubb, Linkoping Norrkoplngs Automobil- och Flygklubb, Norrkdping F Jiinkiipings liin Jdnkopings Flygklubb,Jonkoping Norra SmSlands Flygklubb. Ndsslo December 1965 G Kronobergs ldn Feringe Flygklubb, Ljungby Kronobergs Flygklubb, Vilxjo Sveriges Modellflygforbund, Lammhult (omfattar allt svenskt modellfl vs) H Kalmar liin Kalmar Flygklubb, Kalmar NordOstra Sm6lands Flygklubb, F osenfors I Gotlands ldn Gotlands Flygklubb, Visby 2 K Blekinge l2in Blekinge Flygklubb, Kallinge Olofstroms Flygklubb, Olofstrom L Kristianstads liin Hassleholms Flygklubb, Hassleholm Krjstianstads Flygklubb, Kristianstad Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyhed M Malmiihus l5n Aeroklubben imalmo, Malmo O Hal3ingborgs Flygklubb, H,ilsrngborg Landskrona Flygklubb, Landskrona Lunds Flygklubb, Lund Nordvdstra Skdncs Flygklubb, Hoganas Trelleborgs Flygkiubb, Trelleborg N Hallands ldn Halmstads Flygklubb, Halmstad Varbergs Flygklubb, Varberg R Skaraborgs Hlo Flygklubb, Hjo llin Karlsborgs Flygklubb, Karlsborg Lidkopings Flygklubb, Lidk6ping Lidkopings Motorflygklubb, Li d kopi ng Mariestads Flygklubb, Mariestad Segelflygskolan Alleberg, Falk6ping (KSAKs centrata segelf lygskola) Skovde Flygklubb, Skovde S Viirmlands l?in Arvika Flygklubb. Arvika Eksharads Flygklubb, Eksharad Fi I ipstads Flygklubb, Fil ipstad Munkfors Flygklubb, Munkfors Norra Vdrmlands Flygklubb, Torsby Segelflygklubben i Karistad Sportflygklubben, Karlstad Sunne Flygklubb, Sunne Saffle Flygklubb, Saffle T Orebro ldn Karlskoga Flygklubb, Karlskoga Lax6 Motor Klubb, Laxd Orebro Bil- och Flygklubb, Orebro 1 U V2istmanlands ldn Arboga Flygklubb, Arboga Kcipings Flygklubb, Valskog Vaster6s Flygklubb, Vasteras W Kopparbergs ldn Avesta Fiygklubb, Avesta BorlAnge-Domnarvets Flygklubb, BorlAnge

13 och organisationer Malungs Flygklubb, frlalungsfors Norra Dalarnas Flygklubb, Idre Ovan Siijans Flygklubb, Orsa Raittviks Flygklubb, Fattvik Siljansnas Flygklubb, Siljansnas Vasterbergslagens Flygklubb, Ludvika Vasterdalarnas Flygklubb, Dala-Jdrna Alvdalens Flygklubb, i\lvdalen O: totorflyg + ovriga organ I satr oner O -.oror- och segelflyg X Gdvleborgs ldn Arb16 Flygklubb, Arb16 Bollniis Flygklubb, Bollnds Edsbyns Flygklubb, Edsbyn Gdvlebygdens Flygklubb, Giivle Halsinge Flygklubb, Hudiksvall Ljusdals Flygklubb, Ljusdal Soderhamns Flygklubb, S6derhamn Vastra Gastrike Flygklubb, Torsdker Y Viisternorrlands ldn Bollsta Flygklubb, BollstabruL Norra Angermanlands Flygklubb, Ornsk6 dsvi k Sollefted Flygklubb, SollefteA Sundsvalls Flygsiillskap, Sundsvall 1 Z J?imtlands ldn Harjedalens Flygklubb, Sveg Ostersunds Flygklubb, Ostersund AC Vdsterbottens l!in Degerfors Flygklubb, Vindeln Lycksele Flygklubb, Lycksele Skelleftebygdens f lygklubb, Ske efted Stensele-Storumans Flygklubb, Stense I e Ume6 Flygklubb, Ume6 Vrlhelmrna Flygklrbb, Vrlhelmrna Asele Flygklubb, Asele BD Norrbottens liin Arvidsjaurs Flygklubb. Arvidsjaur Flygklubben Nordvingen. Malmberget Haparanda-Torne6 Flygklubb, Haparanda Kiruna Flygklubb, Kiruna Lule6-Bodens Flygklubb, Luled 2 Alvsby Flygklubb, Alvsbyn 309

14 SVENSKT SEGELFLYG I d.enna artileel ger cbet'sinstruktiir Lennart Stdblt'ors en kort bistorisk Sterblick pd det svenska segelt'lyget, ocb redogisr vidare far laget idag betriit't'ande utbildning, t'ortsatt segelt'lygning, t'jiillflygning, tiialingsv erlesambe t, material o sv sam.t anger riktlinjerna t'dr den fortsatta verksambeten. En tabell 6oer giillande saenslea rekord kompletterar. I tidskriften Flygning av nr 1,921 stod i slutet av en ledare fciliande rader: "... att vi i virt land dro i starkt behov av nigot som kan samla didkraftiga unga entusiaster och nigot som kan ge flygningen och dess metoder mera populir kontakt. Vi haller det icke fcir otroliet att den nya glid- och segelflygningen skulle kunna cdra en insats hlrvidlac. Man har hiirt eanska mycket talas om den stora rrsken vid dessa f6retag men av den tyska erfarenheten bestyrlies vir uppfattning atr denna risk kan brineas till ett minimum genom En fdrnuftig och rationell ledning." Kanske insoirerad av denna ledare bildades den fdrsta segelflygklubben Svenska Segelflygklubben - under ordftirandeskap av lcijtnant Carl r'torman. Vid denna tid deltos en.vcnsk med stor franrgnng i segelflygningarna pi Rijhn i Tyskland - nimligen ingenjiir Rolf Bergvik. Han gjorde ddr proven ftir sitt C-diplom - det fdrsta C-diplomet i vdrlden, som ertivrats utan att innehavarcn f6rut hade motorflysutbildning December 1965 Berevik frirsiikte vid &terkomsten till Sverige pi. allvar introducera segelflygningen. I mitten av 2O-talet gjordes vid F{ammars backar de fcirsta allvarliga frirsciken att pi svensk botten fi iging en segelflygskola. Det var greve.f Douglas Hamilton, som med hjilp av en tysk segelflygare satte iging utbildnincen. Bland de entusiaste. so- deltog i segelflygverksamheten i Flammars backar var Sven Ahblorn, sedermera chefsinstruktdr fbr segelflygct. Men siviil den Hamiltonska segclflygskolan som den &r 1922 i Stockholm bildade segclflygklubben var fdr tidict ute. Det skulle drdja en bit -in pi 30- talet innan det blev riktig fart pi segclf lvgvcrksamheten. i933 bildades Chalmers Segelflygklubb och Rolf Bergvik anlitades som instruktcir. Man krn nog uten ijverdrift slga att chalmeristernas arbete beredde v1g fcir segelflygningens fortsatta f rammarsch. Ordfiirande i Chalmers Flveklubb var vid denna tid Ake'il;t - numera luftfartsinsoektcir ".r vid Luftfartsstyrelsen. En annan av de drivande krafterna i klubben under hela 3,O'-talet och b6rjan pi 4O-talet var Anders Bange, som iiven anlitades av KSAK som ledare fiir byggledarekurser besldt KSAK att an- Ligga en segelflygskola pi Alleberg i Vistergcitland. Den blev till mycket stor stimulans fbr hela verksamheten. Sedan 1943 handhar KSAK den centrala lednineen av den statsunderst6dda segilfly gverksamhcten. Denna ordning genomf<irdes sedan en utredning visat att den skulle bli vlsentligt billigare in om Luftfertsstyrelsen eller Flygvapnet skulle handha motsvarande arbetsuppgifter. Staten har full insyn i verksamheten, bland annat dlrigenom att Luftfartsstyrelsen och Flygvapnet ir representerade i KSAKs styrelse och verkstillande utskott. A1l utbildnine skedde vid denna tld enlrgt EN-rnetoden och med glidflygplan. Lr enordnadcs pn Alleberg den fcirsta kursen d:ir eleverna fick hela sin utbildnine i DK. Denna metod trlnsde-snart ur EKrnetoden och i mitten av telct fiirsigl;ick ca 75 procent :rv ali utbildnine i DK. Overgingen var inte litt.rtr genomfcira. dl det ridde stor brist pi'tvisitsiga segelflygplan.

15 ,fltr*j;jffi rl.,r.:ry+.qslfti!1}iry.r"tt,,.,, En bild frdn 40-talet, da segelflygutbildningen genomfordes pi glidflygplan - hiir en SG-38. Som en riiddande Ineel intridde di Flygvapnet, som i biirjan av 5O-talet stlllde praktiskt taget all sin segelflygmeteriel till KSAKs fcirfoeande - bland xnnxt etr tjugotal tvisitsiga segelflygplen av typen Kranic-h. Frin 1956 pibiirjades en uppru.stning av segelflygplanbestanoet -- en upprusrnrng s.9m pignr fortfarande med ofiirminskad fert. ljnder senare delen av 50- talet frineick alltfler klubbar den gamli startmetoden med vinsch och 6vergick till flygstart. I dag genomfiirs omkring 95 procent av all utbildning med flygstart. AFAI C-DIPOM + delas upp i tvi etapper - fdrst C-diplom och direfter kompletterende utbildnine tili segclflygcertifikat. Ndr"eleven dr fdrdig med sin urbildning har han mcll,rn 12 och 1,5 timmar segelflygtid och omkring 5O starter. Fdrutom den praktiska flygutbildningen fir eleven undervisning i t'lygningens teori, t'ly gmaterie lkiinnedon, me teorologi, f I ygliira och lrt I tnaoigation. Undervtsningen avslutes med skriftliga proi. Under den senaste 5-lrsperioden har irligen omkring 550 segelflygare utbildats till C- diplom. Av dessa har ca 330 avlagt prov fcir segelflygcertitlkat. Frin di KSAK tog ansvaret fcir segelflygverksamhcten - har cirka 127OO per- Utbildningen i dag Segelflygutbildningen bedrivs i dag efter modernc principer i tvisitsiga, hdgv:irdigr segelflygplan med dubbelkommando. Praktiskt taset alla starrer urfijrs med motolflygplan, som bogser;r upp segclfjygplanen till liimplig hdjd. Utbildningen ldag delas segelflygutbildningen upp i tva etapper: forsl C-drplom och sedan kompletterande utbildning till segelflygcertifikat. Diagrammet visar antalet uidelade-cdiplom under dren lr

16 Antaiet flygtimmar fcirdelade Pd skolflvonrno och fortsait-flyq"- ning under perioden Tot:rlt har sedan 1941 eriivrtts 723 silvcr-c, 92 culd-c och 2 diemant-c. Antalet gillandc S-certifikat ir.pi stark tillvi:ixt och uppgnr i dag till onrkring I 8OO. iiriicr.ilin.rt de.scqelflyh,rre sorn urblld.r.rs under 'l965 men irrre er_ i.ivrat S-certif ikr.ter, uppsir ent.rlet.rktive segelflylr.rie rill Tor.rlr rcjovisir klubbarnas segelflygsektioner cirka 3 2OO medler.nmar. soner^ erijvrat segelflygdiplom i1v l.ligot sl;1!1. Urbildnin;1 i scgclflvgninu k.rn i daq erhilla' iid etr sotal flvgklubbar - frin l(iruna i norr till Malmij i s6dcr. (Sc siclorne 308 och 309.) Utbildningsk.rplciteterr.ir god vid de flest.r klubbern.r- Den fortsatta segelflygningen Dcn fortsrttr segelflvgningen, "!" lr-llyqningcn, hrr under de senaste Sren irligen cikat me d procent. Under 1964 uppgick flygtiden fdr den fortsatta flygningen rill 13 OOO timm.rr. Dcn totela fjygtiden dctt.r.'rr- F-fly gning och trtbililnrng - var rimntar. Klubbarna har lagt ned stor on)sors p.'r pl,rnerini av lerk- 5xnrheten si ett sivil urbildning som F-flysnirre blivit till-.qodoscdd.r. Siirskilt de klubber som har haft stor utbildning ( - minga mcdlcmmer) har fltt en stor brcdd pi den fortsattr Ily!inrngen December 1965 Diagrammet visar antalet gdllande segelflygcertifikat den 31 december under perioden Fjiillflygning - v6gflygning Den segclflyg.rre sr)m frrmfijr andra sltsadt' och k jmp.rde hirt idr filllflys'ring r'.rr fr.rnrlidne gymnastikdircktdrcn Karl-Erik Ovgirtl. Rccl.rn i biirjrn ev +Or.rler fcjrscikrc h.tn fi iuing fjillflygningar och 1945 gav det resultat. Di arrange ri"rde O-.srer'unds FlygkIubb Jcr fiinrl fi.illflyglj,:ret vid Crcindelen i J:imtlirnd. Pifdljantle ir forrsi:rrrc undersciknir.rgarna vid Grijndalen och i Iedningen fanns Krrl-Erik i', ),.., 5q 56 g a

17 Fjrillsegelflygningen ager rum pa n69ra platser I landet. Bilden iir frdn Kebnekaise-flygningarna Ovgird. I O.tcrsund' Flycklubbs rcgi har fjlllflygningarna i Are blivit en tradition. Ovgird fortsatte sitt erbetc med fjlllflygning och i s1utet ev,fo-talct och i btirjan av 50-talet hadc han gjort ingicndc underscikningar i omridena runt Kebnekaise. Ovgird stod vid dcnna tid i brcvkontakt med professor 'Walter Georgii och denne ansig att fcirut'jtrrin3.lrne.rrr ilyg.r hiigt i Kcbnekaise var bland de biista i Europa. Dessa underscikr.ringar l.rar rcsulterat i de irliga liger som Kiruna Flygklubb enordn.rr i Pirrtivuopio vro sj6n Paittasjirvi. Detta l1- :;er bes6ks av segelflygare frin hela Norden och mlnga goda hciidflveninr.rr h;rr cioris i detta omrade. Fjillflygning - vigflvgning Y.," rlicr numer.r. pl ctt flerr.rl " pletscr i landet av vilka fciljande kan nd.mnas; La p p land Siruna (Pirttivuopio) Jimtland Are, Ottsjdn, Ovikcn Dalarna Griivclsj6n Segelflygtiivlingar Dcn fijrst.r'egelf)ygr.ivlingcrr i l.rndet Jgde runr pi AIIeber;; Tiivlingcn anordnacles son.r en lagtivling och omfatta- Je rvi t.irliltgsntontellt, Jl:intligen hombinerird hiijd- och clistrnsflyqning och hombincracl hastighets- och tidsflygning. Scx klubb:rr deltog i t.ivlingen, niimligen Stockholms Scgelflygklubb (2 lag), Aeroklubbcn i Skine, V:isteris Flygklubb, Linkdpings Segelflygklubb, Norrkiipings Modell- och Scgelflygklubb.rch Tcknisk.r Hcigskol.rns Flygklubb. Varj.c lag utgjordes av fyra manl tvi. fiirare och tvi medhiilp.rre. I tivlingslcdningcn fanni kapten Sven' Alrblorn, ingenjdr Ilertil Florman och ingenjiir Georg Dtlrenrz. Scgrare i denna f6rsta t:ivling blev Stockholms Segelfiygklubo. Redan nista ir - 19,13 - hade deltagareantalet cikat till I 5 llg, varlv sex frin Fly::vrpnet. T:ivlingcn v:rr det 5.rct uppdclad pi en lagt:ivlinr: och cn inclividucll trivling. Segrarc i lrgtiivlingen blcv Kungl lrlvgkrissskolan, Ljungbyhed (forarc Bcngt Olow och Bcngt llcrgn.rar.r) oc}r i dcn individuella tiiv)ingcn vann Bcngt Olow fiire B Schlyter, Karlsborg anorclnades tivlinsarna i tvi klasser. I klass I var det lagt:ivling med Grunau Iiaby uch i kl.r's Il irrrlivicluell r.ivling med valfri typ. Aven 1945 t:ivlades det i tvi klasser men dcn individuella tlvlingen glllde dcttir ir som Saenskt MAstersleap. Den ftirste svenske m.istarcrr i segclflyg blev liijtnrnt Sven Alm, lr6, Karlsborg. -Filljrndc svensk.r nrist.rre i segelflyg har korats: 1945 Sven Alm, F 6, Karlsborg t946 Grista Brink, F ll, Nykiiplllg 1947 P-A Persson, F 5, Ljur:gbyhed 313

18 Sven Alm blev forste svenske mastaren i segelflygning rrve Silesmo vann SM 1955, 1957 och ocn Pelle Persson.Wq 1947, 1959 och Tas,e Liif, Stockholms Segelflygklubb 1955 Irve Silesmo, Orebro Biloch Flygklubb 1957 I:^ve Silesmo, Orebro Biloch Flygklubb 1959 P-A Persson, F5, Ljungbyhed 1961 Lars Fredriksson, Eskilstuna Flygklubb 1963 Irve Silesmo, Orebro Biloch Flygklubb 1965 P-A Persson, F5, Ljungbyhed anordnade KSAK de fcirsta officiella virldsmdstcrskapstivlingarna i segelflygning. Tivlingarna hcills i Orebro och vlrldsmlstare blev Billy Nilsson. Sverige har sedan dess varrt representerat vid samtliga viirldsmlsterskapstlvlingar och vid de senaste i England - deltog Pelle Persson, Sture Rodlins och Irve Silesmo. Den tlvling som framfcir andra stimulerit den hiieverdi ga flygningen iir Riksseg-elflygtivlingen. Scdan denna t:ivling startade 3,r 1,944 under namner "Rikssegelflygtivlingen i hijjdflygning" har den fijr varje ir samlat ett allt stiirre antal deltaeare. Under 7965har 245 deltafare frin 30 klubbar rapporterat 819 tivlingsresultat. Nordiska mlstirskapstivlingar i segelflygning har lgt rum tre ginger, 1957 i Sverige (ej officiella) i Finland och i danmark. I tivlineen r Denmrrk blcv Sture Rodling, Sverige, nordisk mistare. Sveriges f6rsta d.arntiirsling i segelflyg anordnades av KSAK och Norrkdpings Flygklubb 1963 och samlade itta deltagarc frnn sex klubber. Tlvlingcn utgjorde ett fcirsta fijrscik att med enkla tlvlingsmoment bygga upp rutinen. Samtliga deltagare ilvlade med Bergfalke. Segrare i denna tdvling blev Itrrgaretha Ahlst16m, Norrkciprng' Rekord Det fcirsta rekordf,tirsdket i segelflygning gjordes den 21 juli 1.940, dl O af Strdm flcig 4 tim och 49 min pi ett hang vid Borl:inge. Det var den bista uthillighetsflygningen hittills pn svensk botten men kunde inte godklnnas som svenskt rekord eftersom P A Kinnman rcdan 1936 i Tyskland hade NAgra av de deltagande flygplanen vid cn SM-taivling

19 I l.',r'i,l.:t, 1943 ur[drjes den forstl flvsningen civcr 3OO kilomctfr. Dit var Stig Flgerblad, Viisteris, som mccl en \ffeihe fkig frnn Allcberg till Ystad. Fiirst i.iver rncter ver Bengt Olow, som dcrt 3 juni I 943 civcr Ljungbyhed fick en h6jdvinst pi meter. Den 22 iluli fick Bengt Bergman en hcijdvinst pi meter och var dlrmed fcirst iiver metersstrecket. Anctr.r rckord sonr k.rrt n.imnas rir Per-Axel Perssons hiljdvinst pi meter. Detta rekord sattes den 12 juli 1,947 och blev lven godkrint som v.irldsrekord. Laroy Minssons flygning den 7 juh Ljungbyhcd- Jijnkiiping-Ljungbyhed - en distans pn 390 kilometer har innu ingcn svensk rjvertr:iffat. Rckordet blcv pi sin tid iven godkiint som virldsrekord. Dct fijrsta rekordct i hrrstighetsflygning pi svensk botten sattcs av Billy Nilsson, som den 16 juli 1951 pi en loo-kilometcr triangelbana flijs 52,4 km/ tlm. Pi damsidan har Gun-Britt Flodi'n de bida rekord som noterats, ndmligen en distansflygning pi 305,6 kilometer (1956) och cn h6jdvinst p meter (7957). Nu g?illande svenska rekord Ensitsiga segelflygplan D istansflygning Distansf Iygning med aterkomst till startpunkten Distansflygning med angivet mel H6jdf lygning (hdjdvinst) Hdjdflygning absolut hdjd) Hastighetsflygning p6 triangelbana 100 km Hastighetsflygning pa triangelbana 200 km Hastighetsflygning pi triangelbana 300 km Sture Rodiing Laroy M6nsson Alf Hedman P-A Persson P-A Persson Lars Fredriksson lrve Silesmo Sture Flodling ,9 km ,0 km s1 520,0 km m m ,04 km/t s,54 km/t ,09 km/t noterat tidcn 6 tirn 01 min. Kinnman cikade sitt rekord i uthillighetsflygning 1938 till 11 tim 20 min. Aven denna flygning utfiirdes i Tyskland biirjade emellertid resultaten komma. H Kipp, Norrkiiping, flcig med en Grunau Brby frin Alleberg till Tijrcboda, en distans som marte 77 kilomcter. Arne Hed.ln, Stockholm, gjorde den 6 september '.rmmr ir en hcijdflygning r id Alleberg med 1500 meters hdjdvlltsr. --*-*:F*- Flygslap. ldag forekommer nastan bara flygstart, salunda genomfors 95 procent av all skolflygning med denna startmetod. TvAsitsiga segelfljgplan Distansflygning Djstansflygning med aterkomst till startpunkten Distansf lygning med angivet mel H6jdf lygning hdjdvinst) Hdjdflygning (absolut hdjd) Hastighetsflygning pa triangel- )ana 100 km Lars Fredri ksson Sven ArnegArd Ej noterat Lars Fredriksson Sven Arnegdrd Allan MArds Gunnar Carle Allan M6rds Gunnar Carle Damer - ensitsiga segelflygplan Distansflygnjng Hdjdf lygni ng (hdjdvinst) Bengt Karlsson Lars-Olof Karlsson ,0 km ,0 km m m ,75 km/t Gun-Britt Flod6n ,6 Gun-Britt FIod n km m 315

20 Materiel Under hela 3O-taler och under sttirre delcn ev 40-r.rlct icde "ii,iuitan;ng ru- i gtiatr"yg- Haverier plan och dvningssegclflygplen. I slutct av 4O-talet rivergick alltfler klubber till DK-skolning. Fram till ir i955 anvlnde de fleste klubbarne Slingsby och Kranich som DK-segelflygplan samt Grunau Baby som EK-segelflygplan. Efter 1955 iivergick flertalet klubbar rill Bcrgfelkc och i dag anvrinder alla klubbar detta segclflygplan vid sivll DK- som EK-utbildning. F6r den fortsatta, hiigvrirdiga segelflygningcn har klubbarna anskaffet EK-scgclflygplen av olika typer, bland villilr kan nlmnas Ka 6, Zugvogel IVa, Zugvogel III, SF 26 och Vasama samt de inte fullt sl hcigvrirdiga typerna K 8, Mucha Standard och L-Spatz 55. Om men riiknar med att de ca 50 klubbar, som ftir nlrvarande bedriver segclflygverksamhet, i genomsnitt behrjver 2 DK-segelflygplan och 2-3 EKsegelflygpl.rn, frireligger det fortfarande en viss brist pi ensitsiga segelflygplan. Eftersom Bergfalke i stor utstr.ickning anvlnds vid den fortsatta flygningen har denna brist i nlgon min kunnat kompenserats. Den nuvarande flygplanpar- Segelflygplansbestandets uppdelningpa tillverknings6r. Antal flygplan ken 1r till stor del tillvcrkad under senare ir och siledes fdrhillandevis modern. Alltsedan KSAK i bcirjan av,lo-talet bcirjade fdlia upp haverierna rned segelflygplan har dcssa - i fiirhillande till den uttagna. flygtiden - visat en sjunkande tendens. Setlan dc flest"r klubb.rrn"r i mitten av 5O-talet dvergltt till DK-sko)ning har hrvcriernr. minskat betydligt och sirskilt nybiirjarskolningen har cn mycket lig haveriproccnt. Vid F-flygning intriiffar fortfarande ctt stort antal haverier vid flygning pn hemmaflltet, beroendc pl felbediimning vid landning. Haverierna under strickf lygning har minskat under de senasic tvx ;iren. Minskningen beror med stor sannolikhet pi att klubtrarna fciljer de rekommendationcr om DK-kontroll fijre strdckflygning som meddelas av KSAK. Flygklubbarnas Umsesidiga Skaderegleringskassa Kassan omfattar samtliga flygplan av rypen Bergfalke - fiir nlrvarande 99 stycken. Premien har under 1965 varit 550 kronor per flygplan och sjailvriskcn 300 kronor vid skolning och 600 kronor vid F-flygning. Dcssutom har fiirslkringsregarna f6rmnnen att omcdelbart vid totalhavcri fi ett nytt flygplln och vid parriel)t h,rveri fi lnna etr nytt segelflygplan. Dessa mycket fcirminliga villkor kan uppnis tack vare ett relativt stort antal flvgplan av samma typ; den ccntrala repar:rtionsverkstaden p:l Aileberg, som utfi.ir reparationerna till sjllvknctnr,-{cnri"... -r en flygplankonstrul<tion som 1r mycket pilitlig och vers skador blir relativt sml vid haveri. Sedan r samtliga Bergfalke iven kollektivt.rnsr'.rrighctsfcirsikrrde. Fiirs.ikrinpshei"d;" :i' -looo ooo )oo%oo tuuuuu Kronor ocn prcmren xr 85 kronor per 1r och flygplan. Iiassans fiirvaltningsutskort har under 1965 bestntt av f61- jande medlemmar: B Florman (ordf), B Lindskog, S A Hansson, R Algotson och T Hijrkeby. Att sikta pa de ndrmaste o aren Utbildning. att propagandan frir segelflygutbildningen 6kas bland unsdomen r ati sidana ekonomiska fiirutslttningar skapas att ett stcirre antal ungdomar har miijlighet att delta i segelflygutbildningen, bl a genom hiigre utbildningsbidrag r att med befintlist materiel och tjdnstgiirande lirare irligen utbilda 750 elevcr till C- diplom och 450 elever till segelflygcertifikat r att arbetet med de nya handb6ckerna - vilka skall anviindas vid den teoretiska un-

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING

STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING STOCKHOLM-SÖRMLANDS FLYGUTBILDNING ÖSTRA SÖRMLANDS FLYGKLUBB INFORMATIONSPAKET PRIVATFLYGARCERTIFIKAT(PPL) Tilläggsutbildningar: Mörkerbevis Klassinflygning Sjö Klassinflygning TMG Bogserförartillstånd

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

NUMMER 2. ARGANG 5. MARS 1962. Paul R af Uhr. 27 frr i Aeroklubbens stvrelse sid 22

NUMMER 2. ARGANG 5. MARS 1962. Paul R af Uhr. 27 frr i Aeroklubbens stvrelse sid 22 NUMMER 2. ARGANG 5. MARS 1962 Paul R af Uhr 27 frr i Aeroklubbens stvrelse sid 22 a {. }. :,-i-4 ":!.i ; "1 STYRELSEI\S VERKSAMHETS- OCH F'ORVALTI\INGS BERATTELSE T96L F6religgande redogdrelse omfdttdnde,uerhsdmhebaret

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Priser i Riksegelflygtävlingen 2007 (utdelade vid Segelflygets kongress 24/11 2007)

Priser i Riksegelflygtävlingen 2007 (utdelade vid Segelflygets kongress 24/11 2007) Priser i Riksegelflygtävlingen 2007 (utdelade vid Segelflygets kongress 24/11 2007) 1. Tävlingen "svenska mästare i lag" Lagmedlemmar Vandringspris Örebro SFK Lagmedlemmar Eskilstuna FK 2. Svensk mästare

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

17 20-24/4 Ava Grund/Forts 1 SveDaNor 1/4. 18-19 29/4-8/5 IMC-kurs 1 SveDaNor 1/4 Rep.kurs 1 IMC SveDaNor 1/4. 19-21 9-24/5 UL-Fik-kurs Sep.

17 20-24/4 Ava Grund/Forts 1 SveDaNor 1/4. 18-19 29/4-8/5 IMC-kurs 1 SveDaNor 1/4 Rep.kurs 1 IMC SveDaNor 1/4. 19-21 9-24/5 UL-Fik-kurs Sep. Under sommaren 2015 kommer följande kurser att anordnas på Ålleberg för utbildning av segelflyglärare, segelflyginstruktörer, segelflygtekniker, segelflygchefer, och övriga flygkurser samt tekniska kurser.

Läs mer

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

NUMMER 2 ARGANG 2 MARS r ese ffi

NUMMER 2 ARGANG 2 MARS r ese ffi 300 Antal utbildade privatflygare Avlagda priva tfiirareertifikat 1950-1958 Antol grillonde privoifriro (enligt hittills rillgdngligo up 1956 77O, 1957t I NUMMER 2 ARGANG 2 MARS r ese ffi Privatflyget

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI. RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen

NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI. RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen NUMMER 5 - ARGANG 3 - AUGUSTI!! RIK SSBGELFTYGTAV LINGEN I[t ke er s iitter Gulduin gen. Scciarr_ Eskilstune Flyrklubb fijrra iret toq popul;ira se*elflygtrofd. Och en sidan har nran heru Culdvinqen f6r

Läs mer

KRONOBERGS SEGELFLYGKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

KRONOBERGS SEGELFLYGKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 KRONOBERGS SEGELFLYGKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Styrelsen för Kronobergs Segelflygklubb får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2013. ALLMÄNT Säsongen 2013 började lite försiktigt.

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE för Mellersta Regionen i SEGELFLYG. VERKSAMHETSÅRET 2005.

ÅRSBERÄTTELSE för Mellersta Regionen i SEGELFLYG. VERKSAMHETSÅRET 2005. ÅRSBERÄTTELSE för Mellersta Regionen i SEGELFLYG. VERKSAMHETSÅRET 2005. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordf Kenneth Hensner Motala FK Sekr. Jonas Lövgren Linköpings SFK Kassör Lars Eliasson

Läs mer

minilucjng plesenl0l[]: -suuste //orttutur. *J1"",":lF:=, * NYA BILAR ' t *, 1ffi,' il xfi ' ::rr

minilucjng plesenl0l[]: -suuste //orttutur. *J1,:lF:=, * NYA BILAR ' t *, 1ffi,' il xfi ' ::rr minilucjng plesenl0l[]: IIIIT BAlll'lAIEBlAl I 19636ts solser! i Dor nyd PTIXYTRACK iir.tt clcgont biijbort banmotoriol B.d riiilvl&:qndc skorvonordning, Kombi- NYA BILAR, r,t.-qt \,Kr,-115:- 'r-rn.trf

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Protokoll Branschrld fdr Skog/lant 2072-10-76 Jtid-. iir Jc,rr. 9* 1(3) tl Att,rdt 4., tr,-.,4 Ndrvarande: Pelle L

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

DHB - Drifthandbok Flik 6

DHB - Drifthandbok Flik 6 Flik 6 Skolning Innehållsförteckning 0 Allmänt... 3 1 Tillstånd och skolverksamhetens omfattning... 3 1.1 Utbildningar som kräver Segelflygförbundets godkännande...3 1.2 Annan skolning...3 2 Policy för

Läs mer

iirper Cub pfl jiittehjul

iirper Cub pfl jiittehjul iirper Cub pfl jiittehjul ",,, ttt t rr,..,r".r," erfarenheter har gjorts med anvlndning av Super Cub vid utforskning av de arktiska omridena i norra Canada. Bilderna visar de jlttelika ballonghjulen som

Läs mer

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8.

MEDLEMSBOK. Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g. ll. p. 8. MEDLEMSBOK Nr i Roslags-Breviks F a s ti ghe t s fi garefii ren in g ll. p. 8. STADGAR Reuiderade enligt beslut ordinarie d.rsmiite den 27 mars 1953 och uid extra sammqntriide den 11 maj 1953 (S 5 S I7),

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

E F K. Segelflyg. - en sport som passar alla ESKILSTUNA FLYGKLUBB

E F K. Segelflyg. - en sport som passar alla ESKILSTUNA FLYGKLUBB ESKILSTUNA FLYGKLUBB E F K Segelflyg - en sport som passar alla Så här berättar en av klubbens segelflygare: Om du vill veta varför fåglarna sjunger så åk med i ett segelflygplan. Det är en obeskrivlig

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL

_anv ,:C, lj /--*7. cnrne ) J NORHA -f t BILSPORTFORBUNDET -- /'-'--7 E OVNE NORRA BILSPORTFORBUNDET DI STRIKTSARSMOTESPROTOKOLL t \ t-q,,\!. l /--*7 _anv F j cnrne ) NORHA -f t BLSPORTFORBUNDET -- /'-""'--"7 E OVNE NORRA BLSPORTFORBUNDET D STRKTSARSMOTESPROTOKOLL 009-0-4 Kl f3.00. 9 Exhuset, Boden $ Arsmdtets dppnande Ovre Norras

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Saint Auban sur Durance.

Saint Auban sur Durance. NUMMER 3 ARGANG 2 JUNt 1959 Saint Auban sur Durance. Hiigskolan fiir vagsegelflygning au Rolf Algotson Vid fotcn ar- de franska hiigalperna mellan Grenoblc och (lannes ligger utmed vrigen "route Napoleon"

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

-fest i dagarna. tre. ls n

-fest i dagarna. tre. ls n Kungsfotor 30 -fest i dagarna tre ls n Festi dagarna tre blev det nir Kungsfoto fyllde 30 ir. Den 2 decembertrdffades man pi Sheraton i Stockholm, fredagen direfter var det dags fiir Malmiilabbet, som

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Alla är hjärtligt välkomna.

Alla är hjärtligt välkomna. KSFK TERMIK Nummer 2 Årgång 70 2014-03-30 Årsmötet Årets möte, som lockat 21 medlemmar (samma antal som förra året), avklarades utan några direkta överraskningar. Nils Johansson och Linus Olsson tilldelades

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén

ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén Utbildning till segelflygpilot i Uppsala Flygklubb ASK 21 över Uppsala Foto: F Ödén Drömmen om att segelflyga Har du funderat på att utbilda dig till segelflygpilot? ASK 21 under landning Foto M Dahlberg

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr SSFK Avgifter 2015 Medlemsavgifter SSFK SSF/FSF Totalt Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr (Ordinarie medlem på samma adress som annan ordinarie

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Tema TRAVET TANAOEMENT

Tema TRAVET TANAOEMENT # Tema TRAVET TANAOEMENT maodl?kurserna SIR-kopplingentill Smart oo DROJER.ENflD CC-projekrctAr nastunklart. Detta omfittande dataprojekthar gett oss en eflenkommunikationsdatoroch ett egetdataniit. Nu

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer