@STruRMAil$S AtrROAB m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER TEKNISK SERVICE H E LIKOPTRAR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@STruRMAil$S AtrROAB. 6000 m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER TEKNISK SERVICE H E LIKOPTRAR."

Transkript

1

2 6000 m' VE R K STID E R pd BR0MMA flygplots Niirmore orbetslimmor per 6r utfiires pd i TEKNISK SERVICE OVERSYNER TILLSYNER REPARATIONER Dessulom FORSALJNING ov H E LIKOPTRAR F LYG PLAN och AtrROAB 'IO BROMMA FLYGPLATS, BROMMA GODSADRESS: SUNDBYBERG - TELEFON 08/282840

3 re66 \ /---\ arslcssna tso fr,io '.-,rbsnlar i suerig Delta /tar reserueral ett antal plan au / 966 drs prodaktionspr,graln aijket redan rir fulltecknat. Plats fcir 2 vuxna * 2 barn samt bagage och fulla tankar O Elektriska klaffar C Bdsta driftsekonomi O Snabb leverans O Strirre d6rrar p6 b6da sidor o ldealiskt klubb- och skolflyg_ plan o Lattfluget FdrmAnliga betalningsvillkor med l6g kontantinsats. Delta oclt rrycket annal talar fi)r att en snabb kontakt med, DEL-lh, ldnar stg/ DELTA AVtATtoN AB, FACK, BRoMMA 10, TEL 0s/ _ 289s20 299

4 Julius Ols6ns donationsfond Utkommer med 9 nummer per or under manoderno febr-juni och sept-dec. Ulgivningsdag.omkr den g tvn Ingsmo noqen. Monuskripf lill lexl och onnonser skqll voro KSAK-NYTT till- 6ondo senosl den 15, mdnoden f6re utgivningsmdnoden. Redoktiir och ulgivore: Gripsiod. Eirger Adrcssr Skeppsbron 40, 3 tr, Slockholm C. Tel. 08/232365, Postgiro: KSAK Prenumerolionspris: I 0 kronor per heldr. liisnummer: Tidigore utkomno nr i mdn ov lillg6ng 2:- kr per ex. Annonsformol och onnonspriser: Omslogels boksido, 2-fdrgs (i30x165 mm) :- Omslogets innersidor, 2-fcirgs (130x185 mm) , - D:o, syort : - 1/1-sido (130x'185 mm).. 425: - l/2-sido (130x 90 mm)..275:- l/2-sido (62x185 mm)..275:- 1/4-sido (130x 45 mm).. 150:- 1/4-sido ( 62x 90 mm).. 150: - klubbor, deros medlemmor och Rodonnonser (spoltbredd 62 mm) 2: - per mm. (Ansluino flyg- KSAK:s direktonslulno medlemmor fdr 350/o robott pd icke kommersiello rodonnonser). Klich6er: rosler'120 lin jer/tum. Orgon {iir Kungl, Svensko Aeroklubben och Frivilligo FIygk6ren December 1965 Framlidne fabrikijren Julius OIs6n har i en donation limnat ctt mycker vdrdefulk och uppskattat bidrag till KSAK. Donationen utgijrs av dct konstverk, som i fcirminskad storlek pryder omslaget till detta nummer. Tavlan fiirestdller KSAK-huset och ir utfcird av den klnde konstnlren Rolf Bethge. Donationer.r bestlr av en begrinsad signered lirografiupplaga dels i svartvitt, dels i flrg och slutligcn i.vcn lv cn ev konstniren hendkolorer:rd.i-..,..1,,-.t.." -rr'*b*' Tavlans storlek (mcd passnrrtorrt) lir 4\.165 cnr. Prisct ar l0o: - resp 150: - och 250: - frir de olika utf6randena. Den som kdper tavlan fir ett mycket vackert konstverk och bidrar samtidigt till KSAKs verksamhet. Tavlan finns cndast att k6pa hos KSAK. T N N E HATLSFI'RTEC KN T NG iulius Ols ns donationsfond Nytt fren LFS.... KSAK 65 Kort historik over KSAK och svenskt flyg. KSAK idag Ett olyckligt beslrrt.. KSAKs anslutna klubbar och organisationer Svenskt segelflys.. Segelf lygchefsmotet 1965 Svenskt motorflyg fran 1910 till' Nordiskt f lygtul lsamarbete BA-4 a metall Affarsflyg.. Nytt fr6n FFK... For vems sak talar KSAK?.... Svenskt modellflyg - ndgra glimtar.. Sveriges modellf)ygforbund har hallit riksstamma Flygdagar Svensk Flyghistorisk Forening Fallskarmssporten och fallskiirmskommitt6n Den sorgeliga historien om kapten Rolla Minadens problem Flally med 5 plan och 16 man. Ny vindtunnel pa Flygtekniska Beskattnrng av flygplan Para Commander - fallskarm med glidtal over ett Minneslista LOsning till mdnadens problem ,,,..' ,,'.', 3] '

5 NYTT FR.AN LFS PUBLIKATIONER FOR DEN CIVILA LUFTFARTEN _ BCL Fciljande nya upplaga och indring av BESTAM- MELSER FOR CIVIL LUFTFART (BCL) hat utgivits och kan rekvireras frin Kgl luftfartsstyrelsen, Kamrerarkontoret, Stockholm 12: BCL - L 2.1 Minimit'ordringar fdr luf toiirdigbet Upplaga 4 Pris kr 0: 30 Bestlmmelserna finns iven i en engelsk upplaea. Pris kr 0:10. Andringarna i den nya upplagan har huvudsaklieen f"ciranletts diriv ati^am-crikanske Civil Aeronautics Manuals (CAM), pi vilka de svenske best:immelserna till stor del grun(li-rts) nu ersatts av Federal Aviation Regulations (FAR), samr att eneelska bestiimmelserna British Civii Airworthinei Requiremcnts, Section E, Sub-sektion F,2, tillkommit, glllande flygutprovning av segelflygplirn. Ref. INFORMATIONSCIRKULAR 5Zl1965. ( Inforrnationscirkuliir nr I 5 I 196t ) ANVISNINGAR ANGAENDE TEORETISKA EXAMENSPROV FOR FLYGMEKANIKER- CERTIFIKAT redovis,rs i Informationscirkullr nr SASONGMASSIG SNOPLAN FOR VTNTERN 196s/66 NOTAM A redogdr f,ijr den sn6- rcijning som kommer att utf6ras vid de svenska flygplatserna. BESTAMMELSER FOR CIVILA LUFTFARTYG VID BEGAGNANDE AV FLYGPLATS TILLHORANDE FLYGVAPNET (Int'ormationscirkuliir nr 8Bl 196t ) och RAD OCH ANVISNINGAR ANGAENDE RADIO. UTRUSTNING I LATTA LUFTFARTYG ( Inf orrnationscirkwlkr nr 90 I 196t ) skall vi,'rterkomma rill i nlste nummcr. Keegon Aviotion [td. VAD VI ERBJUDER-AGER VI PI1ATUS PORTER G.ASTO FREKVENSTOLERANSER M M FOR RADIO- SANDARE I LUFTFARTYG PA ULTRA- KORTVAG (vhf) Luftfartsstyrelsen vill hirigenom fiista uppmlrksamheten on att sklrpta krav frin och med den 1 JAN 19^65 gnller fdr radiosindare i luftfartyg fijr kommunikation. Dessa krav inneb;ir f61fande. 1. Enligt grillande internationella radiorcglemente ir till den 1 TAN 1966 frekvenstoleransen O,O1 0io fdr sindarutrustningar, som installcrats fijre den 1 JAN Frin den 1 JAN 7964 ir toleransen O,OO5 0/o f6r nyinstallerade utrustningar, och frin den 1 JAN 1966 kriivs denna tolerans fdr alla sindarutrustninsar. 2. Sk.irpt;r kr.rv giller enligt radioregle-mcntct iven betr.iffandc obehdris strilnine (civcrroner och p.rrasitsvdngninge"r) frin ddn'l JAN For VHF-slndare mellan 0,25-25 watts effekt. som installerats fr8n och mcd den 1 JAN 1964, fir effekten av sidan obehdrig strilning uppgi till hdgst 25 mikrowatt. Ftir slndare med effekt mellan 25 watt och 1 k1w skall den obehdrige str&lningen vara minst 60 dccibel hgre in grundtonens medeleffckt. Frin 1 JAN I97O gtillcr denna gr:ins for alla sanoare, (Inf ormationscirleuliir nr 87 I 1965 ) Ny 1962 G6ngtid sedanny, timmar 600 GAngtid sedan oversyn GAngtid, motor, sedan oversyn (Lycoming Al A 350) VHF.. ADF VOR LNC.l OO M-135 r-12 F. n. pa oversyn hos fabriken. Specifikationen innefattar en miingd extra utrustning, inkl. stora hjul. m. m. PBIS qrs.000 ALL VIDARE UPPLYSNING GENOM Keegon Aviotion hd. Luton Airport, Luton, Beds, Telefon: LUTON 2.l423 (4 linjer) Tga: PLANESALES LUTON Telex: l

6 VARLDSREKORD! VARLDSREKORD! VARLDSREKORD! VARLDSREKORD! PIPER CGIMANGHE B. Exklusiv och snabb med enasteende rackvidd o Familjeversion med 6 seten, extrafiinster pa varje sida r Alternativt fiirgasarmotor eller direktinsprutning o Marschfart 293 km/tim r Kan fiirses med tiptankar r Riickvidd med fulla tankar: STOCKHOLM_ROM! VARLDSREKOBDHALLABE! Med en 260 hk Piper Comanche haller Max Conrad giillande vzirldsrekord i klass lv genom non-stop-flygning fran Nordafrika till Los Angeles, en strdcka om km! Generalagent for PIPEB i Skandinavien: NYGE AERO / AB NYGE\/ER.KEN December 1965 Box 31 Nykoping - Tel 0155/82520

7 KSAK 6s Den 15 december var det 55 ir sedan KSAK kom till, ftirst under namnet Svenska Aeronautiska Srillskapet (SAS) och metl b.rllongsegling som sitt frlmsta intresscomride. T:imligcn snart indr:rde klubben bnc1e karaktdr och namn, men det var fiirst 1937 som den ombildrdes till ccntralorganisation fiir hel.r dct st'enskr. allm.irrfl.,'"r n.'l' rlot iir i.t". ".'.,'- skapcn den nu har sin mest ber,,,r 1..ta,.."1..,-h", Flygare ir ju i de flesta fall i hrig grad individualistcr och.onr.idln:r sk.iligen oben.igna att lita inruta sig i nigon slags krtcgorifilla. Dct ir ju irrtc heller organisationens syfte, mcn crfarenheten visar att dagens samhille kriver samverkan fiir att individernas intresscn biist skall kunna tillvaratas. Fdr vxl olganisation g:iller.let ckonomisl,a och orgarrisarori:ke problenr, utbildningsoch srikcrhetsfrigor, fdrhnllande till myndigl.reter och organis,rtioncr, utbrtc ev er[.rre:rherer och tjinster samt intc minst kamratlig samvaro, sport och t:ivlingar. Iilimatct ir krirvt i virt land f n bide ckonomiskt och ifrtga onr riirelsefriheten. Det iir d-irldr s.i mycket mcra v.irdefullt att KSAK och de lokala klubbarna sivil som enskilda medlemmar genom ming-.lrier och ming.r gingcr sj.ili'- uppoffrerrde.rrbetc fijrv;irvet ett ftirrrocncle firr ellmsnflr gct hos bnde myndigheter och allmiinhet som ideg ger pitxglig.i och glridjandc resultat. SXlunda stdder statsmaktcrna vir verksamhet mcd betydarrdc starsanslag fiir olika lndamil. Segelflyget har helt anfcirtrotts it KSAK ifrige om orgrnisetion, utbildning och inspektion m m. Skogsbreudber',rkningen skcr helt i KSAKs rcgi liksorn organisation och ledning av Frivilliga Flygkiren i Civilftjrsvarers t.i:inst. Hiirtill kommer oss anfiirtrodd annan hjrilpflygvcrksrmhet, t ex milflygning fiir fcirsvaret. Kommuncrna vis:-lr i dkande omfattning sin fcirstielse fdr allm;inflyget genom anllggande av flygfllt, hj.ilp med hangarbyggnader o d. Flygvapnct, som stir fijr huvuddclen av statsanslagen, bidrar iiven gcnom deltagande i klubbarnas flygdagar, upplitende :rv vissa militlra filt it allmiinflyget samt hjelp med personal och materiel vid llrar- L"'... tli-1i.. Slutligen limnar fijretag och enskilda aktninqsvirt ekonomiskt stcid i fornr c.v donetioner och direkta bidrag, f6r att intc nlinrnl de v.irdefulla personliga insatser som gcirs pi olika hill inom organisationen. Aven om 65 ir inte ir nigon sedvanlig jubileumsilder, ger fiidelsedagen en viilkommen anledning att riktrr ett tack till alla dem som pi detta sritt bidrar till allm:inflygets utveckling. Nlr flygilderns historia en gings skrivs, skall deras framrynther och generositet sikerligen inte ftirgliimmas- /2;;X>*ea'", (/ 303

8 KORT HISTORIK OVER KSAK OCH SVENSKT FLYG fdrdades Vilhelm Swedenboro. Eric Unoe 1902 ;*:"5S R"',l"**J "r3hsl::*t'"i', den 17 december - qiorde Orville och Wilbur Wright vid Kitly Hawk den lorsta motorilygningen. Tolv sekunder varaoe den. Den 15 december 1900 bildades Svenska Aeronautiska Sillsliapet (SAS). Initiativtagare var August Saloman och K A B Amundson, vilka fick id6n under ett besiik i Paris sommaren Under de fcirsta tio iren sysslade SAS si gott som uteslutande med ballongsegling. En rad myckct goda resultat niddes. Llngsta firden blev 760 km (Stockholm-Novgorod) och lingsta flrdtiden 33 timmar gick SAS in i den internationella organisationen FAI i Paris gjordes den frirsta flygningen med aeroplan i Sverige av fransmannen Legagneux. Den 27 juni 1910 fick Carl Cederstrdm Sveriges Aviatiir-Diplom No 1 (fcirvaras vid KSAK). Vid 10 Srsjubiliet blev HKH Kronprinsen sillskapets beskyddare iindrades organisationens namn tili Kungl Svenska Aeroklubben (KSAK). Fram till 1925 gjorde KSAK stora insatser f<ir utvecklingen av det svenska trafikflyger och medverkade iven vid skapandet av det svenska flygvapnet friretogs en genomgripande omorganisation av svenskt privat- och sportflyg och KSAK blev di centralorganisation fijr hela det svenska allmdnflyget med ett 40-tal klubbar anslutna fick KSAK statsbidrag fiir modell- oclr segelflyget. Sedan dess har KSAKs verksamhet i hcig grad kunnat baseras pi starsbidrag blev HKH Prins Bertil hedersordfcirande, vilken befattning han fortfarande innehar firade KSAK 5O-.lrsjubileum och stod samtidigt som vird fijr den 43:e FAl-kongressen, vilken med anledning av jubildet fcirlagts till Stockholm fick KSAK sitc nuvarande medlemsblad KSAK-NYTT, vars upplaga nu Ir 9 5O0 ex. 1 I 06 Es"m:l"y!1air"r,*"*#$,"Fif"ri December 1965 Alf Bjcirklunds teckningar pe detta uppslag vjsar nagra milstolpar i tramst del svenska flygets histola.

9 1909 dndrar Svenska Aeronautiska Sallskapet namn och blir Kungl Svenska Aeroklubben blir KSAK centraloroanisation for allmtinflyget. 1 gt 0 Lqp.,,P,f[i[:ijf.tf,:'"T,i"Rb"Ili'Jil. startar ABAs forsta plan - en Junkers 1924 F 13 - fran Lindardngen till Helsingfors. lnfiilld: Albin Ahrenberg, som luftdopt Tter svenskar an nagon annan ij":,j"'?, f t5;"';l!'"b':5;"'31;";;:'""": 1 g 55 ;ff5fl"ltli "{.i:1;']"#ih". #ii. 305

10 KSAK IDAG Pd detta wppslag ges en kortt'attad red,og6relse t'6r KSAKs organisation och ebonomi. Pd niista uppslag presenteras de anslutna flygblwbbarna. KSAKs styrelse H edersordt'6rande HKHPrinsBertil Ordf i5rande Overdirektcir C Ljungberg \"ice ordfitrande Direkt6r P A Norlin Direktrir B Florm,rn Civilingenjiir S A F{ansson Tandlikare S Dahl Dessutom bestir styrelsen av 28 ordinarie ledamiiter och L4 suppleante; (inkl represcntantcr frin f6rsvarsstabcn, flvgvapnet, civiifcirsvarsstyrelsen och luftfrrtsstvrclsen). KSAKs stdndiga kommitt6er liotorf I1,gkommitt6t Ordf: Professor B J Andersson Se gelilygkommittitt Ordf: Iivrkoherde C-M Mag- 11USL)n AI odell JLlgbonrmitt 6n Ordf: Flygdirekt6r S Starli I: a ll s b ii rms k onni t t t n Ordf: Ingenjtir S Einerth A I f r) r s f ly gk o mrnit t 6 n Ordf: Flygkapten K Ahlberg Jwridiska kommittin Ordf: Advokrt A Elrn:triirrr Verkst6llande Utskottet Ordf drande Direktcir B Florman Vice ordt')rande Civilingenjur S A Hansson December 1965 Dessutom bestir Verlistlllande Utskottct lv 8 rrrdinaric leciamdter och 6 supplcantcr (inkl represcntenter f rin fijrsvarsstaben, flvgvapnet, civilfiirsr.arsstyrelsen och luftfartsstyrclsen). KSAKs anslutna klubbar och direktanslutna medlemmar KSAKs sekretariat har som chef en generalsekreterare. I)enna post innehas efter irsmdtet 1964 av civersrc. Bjiirn Lindskog. Sckrcterietct har etc 20-tal anst:illda tjrinstcmin. Direkt undcr sckret"rri.ltcr lydcr iivcn Segelt'lygsleolan Al- Ieberg, som har sin verksamhet under sonrmarmlnaderna och di har ctt 2O-tal anstdllda. Vid denne skola utbildas all dcn llrarpersonal som bchijvs fcir det svenska segelflygct. I civrigt ftirekonrmer olika slags kurser i segelflygutbildning. -.1-\ t- ^. a t(n n:-*;ll llt.tl / Jl (J o ZJv. U.lr(lll Anslutna klubbar ocb organtsationer ir f n 102. Samtliga beclriver nigon form av mocorfl1'qverksamhct - 52 har skoltillstlnd fiir segclflyg. De st6rste klubbarna iir foljande: Aeroklubben i Malmci {-1.15 nrcdlenrm.rr), Linkiipings Fk (432), Aerohlubben i Giircborg (381), Tckn Hcigskol.rns Fk (301), Uppsala Fk (268), Orebro Fk (237), Vistcrls fli (226), Stockholms Segelflvgklubb (212), Borl:inge-Domnarvcts Fk (ls8) och Stocliholnrs Fk (17e). I de anslutn:r organisetionerne ingnr tre icke resionala org.:.nisrtioner, nlmligen S veriges Modellflygforbund, nred ca 100 ilnslutne modellf lygklubbar, Sr.enska Frrllskiirmsklubbcn mcd lokalavdclningar i Skine, Giiteborg, Karlsborg, Linkciping, Stockholm och Ostcrsuncl samt Svensk Flyghistorisk Filrening (Stockholm) med lokalar.delrring i M,rlmd (Se f ij nlsta uppslag.) Ant;rlet medlemnar i de anslutna organisationerna (exkl modellflygklubbarnas medlem- l(ommcr KSAKs direktanslutna mcjlenrmar vilk.rs antll ir cr Hela riksorganisationen exklusive modellflvgct ;ir silunda c;r Hiri ingnr ungcfir 6000 aktir'.r privatflvgarc, njmlrlcd cx J /uu nrotorllyg.rrc oclr 2 JO0 scgelflyglre. En del.rr rlcss,r ir ektiv.r inonr sirvil nrotor- sonr scgelflyg. Ekonomi KSAKs fiirsta egentliga lrsbuclget hiinftir sig till omorganisationen 1937 och ser ut s5 hlr: Ordf i arbetsutskottet kr 3 OO0 Generelsekreterarc Hyra Telcfon och santal 600 Porto och skrivmatcriel 12A0 l{esor 600 Antlr:r omkostnader Kronor l8 0OO

11 Budgeten behandlades vid ett sammantride mellan Carl Florman, Axel \Tenner-Grcn och Carl August Wicander, trc mln som i hiig grad och med framging arbetat fijr KSAK. Budgeten fijr 1966 uppgir till en miljon kronor, vartill kommer Allebergs budget om kronor. Bortsett frin penningvdrdets fcirsimring visar dessa siffror, viiken omfattning KSAKs verksamhet tagit. Denna expansion har frdmst mcijliggjorts genom statsbidragen, som utgcir grunden fiir KSAKs verksamhet. En indragning eller stcirre nedsklrning av dessa bidrag skulle dlrfcir bli ytterst kinnbar och tvinga till nedldggande av viss verksamhet, vilket f6rst sannolikt skulle drabba utbildning och flygmateriel. Statsbidragen har i ,rs prelimindra budget berriknats till ca kronor. Bidragen gnr praktiskt taget heit tiii utbildning och flygmateriel - frimst pn segelflygsidan. Medlemmarnas nrsavgifter berlknas di klubbavgiften utgiir 20 kr per medlem - uppgn till kronor, av vilken summa kr g&r som bidrag till KSAK-NYTT. Medlemmarnas direkta bidrag i budgeten kommer silunda i realiteten att utgcira ca 1Oo/0. Ovriga vlsentliga inkomstklllor Ir donationcr, givor, lotteriet och fastiglieten. Alleberg - vars budget enligt ovan omfattar ungef iir 1/4 miljon - ir numera praktiskt taget sjilvfijrscirjande, vilket frimst fir tillskrivas dess skicklige chef, Lennart Stihlfors. Den nya verkstaden, som nu har arbete iret om, har starkt bidragit tili nuvarande goda ekonomiska llge. Ett olyckligt beslut I pressldggningsiigonblicket ndr oss uppgiften om en chockh<ijning av allmdnflygets landningsavgifter - det talas om bla en tredubbling av de nyss hiiida landningskortspriserna. De Atgiirder som biir vidtas med anledning av en sidan Atgard, som fiir iivrigt helt strider mot den uppfattning som bla Luftfartsstyrelsen fiiretrdder, miste nermare tiverviigas. Tillsvidare uppmanar vi alla vira medlemmar att se till att landningskort fiir ett 6r framdt anskaffas innan prishtijningen trdder i kraft. Tidpunkten h?irfiir torde komma att framg6 av dagspressen. (Arskorten mdste liisas under december fiir att man skall erh6lla dem till hittillsvarande pris!) Dessutom miste vi intensifiera v6rt arbete att genom klubbar, kommuner och enskilda i miijligaste min giira oss oberoende av den fiiriidande prispolitiken pd de statliga fdlten, vars dyrbara anldggningar till 95)6 kan avvaras av allmdnflyget och fciljaktligen inte biir finansieras av detta. 307

12 KSAKs anslutna flygklubba TilL KSAK iir irt 102 t'lygklubbar och -organisationer an' slutnd. Samtliga klubbar bedriaer motort'lygr.terksambet i. n,igon form ocb inte mind.re iin 52 har skoltillst,ind t'6r scgclflyg. Av de a.nslutna organisationernd iir tre icke regionala, niniligen Sveriges Modellt'Lygt'ijrbund, Sz:enslea Fai!- sjeiirmsklubben och Sztensk Fh,gbistorisk Fdrening (sa l6regdcnde uppslag). Klubbarna och organisationerna bar prick,tts in pd hartan t b ocb presanteras lcinstis i tcxten. O Gdteborgs och Bohus ldn Aeroklubben i Goteborg, Goteborg C Chalmers Flygklubb, Goteborg P Alvsborgs ldn Alingsds Flygklubb, Alingsas BorAs Flygklubb, Bo16s 1 Halle-Hunnebergs Flygklubb, Tro hattan Herrljunga Flygklubb, Ljung A Stockholms stad Linjeflygs Flygklubb, Bromma SAS Flygklubb, Bromma Stockholms Flygklubb, Stockholm O Stockholms Segelf lygklubb, Stockholm SO Tekniska Hdgskolans Flygklubb, Stockhol m 70 Svensk Flyghistorisk Forening Stockholm (verksamheten omfattar hela landet) B Stockholms lein Roslagens Flygklubb, Norrtal je Ostra Sormlands Flygklubb, Sodertalje C Uppsala l2in Uppsala Flygklubb, Uppsala Svenska Fallskdrmsklubben, Uppsala (omfattar all svensk fallskarmssporrj D Siidermanlands liin Eski lstuna Flygklubb, Eskilstuna Katrineholms Flygklubb, Kairineholm Nykopings Flygklubb, Nykoping Vrllattinge Flygklubb, Malmkoplng E Ostergiitlands ldn Linkopings Flygklubb, Linkoping Norrkoplngs Automobil- och Flygklubb, Norrkdping F Jiinkiipings liin Jdnkopings Flygklubb,Jonkoping Norra SmSlands Flygklubb. Ndsslo December 1965 G Kronobergs ldn Feringe Flygklubb, Ljungby Kronobergs Flygklubb, Vilxjo Sveriges Modellflygforbund, Lammhult (omfattar allt svenskt modellfl vs) H Kalmar liin Kalmar Flygklubb, Kalmar NordOstra Sm6lands Flygklubb, F osenfors I Gotlands ldn Gotlands Flygklubb, Visby 2 K Blekinge l2in Blekinge Flygklubb, Kallinge Olofstroms Flygklubb, Olofstrom L Kristianstads liin Hassleholms Flygklubb, Hassleholm Krjstianstads Flygklubb, Kristianstad Ljungbyheds Flygklubb, Ljungbyhed M Malmiihus l5n Aeroklubben imalmo, Malmo O Hal3ingborgs Flygklubb, H,ilsrngborg Landskrona Flygklubb, Landskrona Lunds Flygklubb, Lund Nordvdstra Skdncs Flygklubb, Hoganas Trelleborgs Flygkiubb, Trelleborg N Hallands ldn Halmstads Flygklubb, Halmstad Varbergs Flygklubb, Varberg R Skaraborgs Hlo Flygklubb, Hjo llin Karlsborgs Flygklubb, Karlsborg Lidkopings Flygklubb, Lidk6ping Lidkopings Motorflygklubb, Li d kopi ng Mariestads Flygklubb, Mariestad Segelflygskolan Alleberg, Falk6ping (KSAKs centrata segelf lygskola) Skovde Flygklubb, Skovde S Viirmlands l?in Arvika Flygklubb. Arvika Eksharads Flygklubb, Eksharad Fi I ipstads Flygklubb, Fil ipstad Munkfors Flygklubb, Munkfors Norra Vdrmlands Flygklubb, Torsby Segelflygklubben i Karistad Sportflygklubben, Karlstad Sunne Flygklubb, Sunne Saffle Flygklubb, Saffle T Orebro ldn Karlskoga Flygklubb, Karlskoga Lax6 Motor Klubb, Laxd Orebro Bil- och Flygklubb, Orebro 1 U V2istmanlands ldn Arboga Flygklubb, Arboga Kcipings Flygklubb, Valskog Vaster6s Flygklubb, Vasteras W Kopparbergs ldn Avesta Fiygklubb, Avesta BorlAnge-Domnarvets Flygklubb, BorlAnge

13 och organisationer Malungs Flygklubb, frlalungsfors Norra Dalarnas Flygklubb, Idre Ovan Siijans Flygklubb, Orsa Raittviks Flygklubb, Fattvik Siljansnas Flygklubb, Siljansnas Vasterbergslagens Flygklubb, Ludvika Vasterdalarnas Flygklubb, Dala-Jdrna Alvdalens Flygklubb, i\lvdalen O: totorflyg + ovriga organ I satr oner O -.oror- och segelflyg X Gdvleborgs ldn Arb16 Flygklubb, Arb16 Bollniis Flygklubb, Bollnds Edsbyns Flygklubb, Edsbyn Gdvlebygdens Flygklubb, Giivle Halsinge Flygklubb, Hudiksvall Ljusdals Flygklubb, Ljusdal Soderhamns Flygklubb, S6derhamn Vastra Gastrike Flygklubb, Torsdker Y Viisternorrlands ldn Bollsta Flygklubb, BollstabruL Norra Angermanlands Flygklubb, Ornsk6 dsvi k Sollefted Flygklubb, SollefteA Sundsvalls Flygsiillskap, Sundsvall 1 Z J?imtlands ldn Harjedalens Flygklubb, Sveg Ostersunds Flygklubb, Ostersund AC Vdsterbottens l!in Degerfors Flygklubb, Vindeln Lycksele Flygklubb, Lycksele Skelleftebygdens f lygklubb, Ske efted Stensele-Storumans Flygklubb, Stense I e Ume6 Flygklubb, Ume6 Vrlhelmrna Flygklrbb, Vrlhelmrna Asele Flygklubb, Asele BD Norrbottens liin Arvidsjaurs Flygklubb. Arvidsjaur Flygklubben Nordvingen. Malmberget Haparanda-Torne6 Flygklubb, Haparanda Kiruna Flygklubb, Kiruna Lule6-Bodens Flygklubb, Luled 2 Alvsby Flygklubb, Alvsbyn 309

14 SVENSKT SEGELFLYG I d.enna artileel ger cbet'sinstruktiir Lennart Stdblt'ors en kort bistorisk Sterblick pd det svenska segelt'lyget, ocb redogisr vidare far laget idag betriit't'ande utbildning, t'ortsatt segelt'lygning, t'jiillflygning, tiialingsv erlesambe t, material o sv sam.t anger riktlinjerna t'dr den fortsatta verksambeten. En tabell 6oer giillande saenslea rekord kompletterar. I tidskriften Flygning av nr 1,921 stod i slutet av en ledare fciliande rader: "... att vi i virt land dro i starkt behov av nigot som kan samla didkraftiga unga entusiaster och nigot som kan ge flygningen och dess metoder mera populir kontakt. Vi haller det icke fcir otroliet att den nya glid- och segelflygningen skulle kunna cdra en insats hlrvidlac. Man har hiirt eanska mycket talas om den stora rrsken vid dessa f6retag men av den tyska erfarenheten bestyrlies vir uppfattning atr denna risk kan brineas till ett minimum genom En fdrnuftig och rationell ledning." Kanske insoirerad av denna ledare bildades den fdrsta segelflygklubben Svenska Segelflygklubben - under ordftirandeskap av lcijtnant Carl r'torman. Vid denna tid deltos en.vcnsk med stor franrgnng i segelflygningarna pi Rijhn i Tyskland - nimligen ingenjiir Rolf Bergvik. Han gjorde ddr proven ftir sitt C-diplom - det fdrsta C-diplomet i vdrlden, som ertivrats utan att innehavarcn f6rut hade motorflysutbildning December 1965 Berevik frirsiikte vid &terkomsten till Sverige pi. allvar introducera segelflygningen. I mitten av 2O-talet gjordes vid F{ammars backar de fcirsta allvarliga frirsciken att pi svensk botten fi iging en segelflygskola. Det var greve.f Douglas Hamilton, som med hjilp av en tysk segelflygare satte iging utbildnincen. Bland de entusiaste. so- deltog i segelflygverksamheten i Flammars backar var Sven Ahblorn, sedermera chefsinstruktdr fbr segelflygct. Men siviil den Hamiltonska segclflygskolan som den &r 1922 i Stockholm bildade segclflygklubben var fdr tidict ute. Det skulle drdja en bit -in pi 30- talet innan det blev riktig fart pi segclf lvgvcrksamheten. i933 bildades Chalmers Segelflygklubb och Rolf Bergvik anlitades som instruktcir. Man krn nog uten ijverdrift slga att chalmeristernas arbete beredde v1g fcir segelflygningens fortsatta f rammarsch. Ordfiirande i Chalmers Flveklubb var vid denna tid Ake'il;t - numera luftfartsinsoektcir ".r vid Luftfartsstyrelsen. En annan av de drivande krafterna i klubben under hela 3,O'-talet och b6rjan pi 4O-talet var Anders Bange, som iiven anlitades av KSAK som ledare fiir byggledarekurser besldt KSAK att an- Ligga en segelflygskola pi Alleberg i Vistergcitland. Den blev till mycket stor stimulans fbr hela verksamheten. Sedan 1943 handhar KSAK den centrala lednineen av den statsunderst6dda segilfly gverksamhcten. Denna ordning genomf<irdes sedan en utredning visat att den skulle bli vlsentligt billigare in om Luftfertsstyrelsen eller Flygvapnet skulle handha motsvarande arbetsuppgifter. Staten har full insyn i verksamheten, bland annat dlrigenom att Luftfartsstyrelsen och Flygvapnet ir representerade i KSAKs styrelse och verkstillande utskott. A1l utbildnine skedde vid denna tld enlrgt EN-rnetoden och med glidflygplan. Lr enordnadcs pn Alleberg den fcirsta kursen d:ir eleverna fick hela sin utbildnine i DK. Denna metod trlnsde-snart ur EKrnetoden och i mitten av telct fiirsigl;ick ca 75 procent :rv ali utbildnine i DK. Overgingen var inte litt.rtr genomfcira. dl det ridde stor brist pi'tvisitsiga segelflygplan.

15 ,fltr*j;jffi rl.,r.:ry+.qslfti!1}iry.r"tt,,.,, En bild frdn 40-talet, da segelflygutbildningen genomfordes pi glidflygplan - hiir en SG-38. Som en riiddande Ineel intridde di Flygvapnet, som i biirjan av 5O-talet stlllde praktiskt taget all sin segelflygmeteriel till KSAKs fcirfoeande - bland xnnxt etr tjugotal tvisitsiga segelflygplen av typen Kranic-h. Frin 1956 pibiirjades en uppru.stning av segelflygplanbestanoet -- en upprusrnrng s.9m pignr fortfarande med ofiirminskad fert. ljnder senare delen av 50- talet frineick alltfler klubbar den gamli startmetoden med vinsch och 6vergick till flygstart. I dag genomfiirs omkring 95 procent av all utbildning med flygstart. AFAI C-DIPOM + delas upp i tvi etapper - fdrst C-diplom och direfter kompletterende utbildnine tili segclflygcertifikat. Ndr"eleven dr fdrdig med sin urbildning har han mcll,rn 12 och 1,5 timmar segelflygtid och omkring 5O starter. Fdrutom den praktiska flygutbildningen fir eleven undervisning i t'lygningens teori, t'ly gmaterie lkiinnedon, me teorologi, f I ygliira och lrt I tnaoigation. Undervtsningen avslutes med skriftliga proi. Under den senaste 5-lrsperioden har irligen omkring 550 segelflygare utbildats till C- diplom. Av dessa har ca 330 avlagt prov fcir segelflygcertitlkat. Frin di KSAK tog ansvaret fcir segelflygverksamhcten - har cirka 127OO per- Utbildningen i dag Segelflygutbildningen bedrivs i dag efter modernc principer i tvisitsiga, hdgv:irdigr segelflygplan med dubbelkommando. Praktiskt taset alla starrer urfijrs med motolflygplan, som bogser;r upp segclfjygplanen till liimplig hdjd. Utbildningen ldag delas segelflygutbildningen upp i tva etapper: forsl C-drplom och sedan kompletterande utbildning till segelflygcertifikat. Diagrammet visar antalet uidelade-cdiplom under dren lr

16 Antaiet flygtimmar fcirdelade Pd skolflvonrno och fortsait-flyq"- ning under perioden Tot:rlt har sedan 1941 eriivrtts 723 silvcr-c, 92 culd-c och 2 diemant-c. Antalet gillandc S-certifikat ir.pi stark tillvi:ixt och uppgnr i dag till onrkring I 8OO. iiriicr.ilin.rt de.scqelflyh,rre sorn urblld.r.rs under 'l965 men irrre er_ i.ivrat S-certif ikr.ter, uppsir ent.rlet.rktive segelflylr.rie rill Tor.rlr rcjovisir klubbarnas segelflygsektioner cirka 3 2OO medler.nmar. soner^ erijvrat segelflygdiplom i1v l.ligot sl;1!1. Urbildnin;1 i scgclflvgninu k.rn i daq erhilla' iid etr sotal flvgklubbar - frin l(iruna i norr till Malmij i s6dcr. (Sc siclorne 308 och 309.) Utbildningsk.rplciteterr.ir god vid de flest.r klubbern.r- Den fortsatta segelflygningen Dcn fortsrttr segelflvgningen, "!" lr-llyqningcn, hrr under de senaste Sren irligen cikat me d procent. Under 1964 uppgick flygtiden fdr den fortsatta flygningen rill 13 OOO timm.rr. Dcn totela fjygtiden dctt.r.'rr- F-fly gning och trtbililnrng - var rimntar. Klubbarna har lagt ned stor on)sors p.'r pl,rnerini av lerk- 5xnrheten si ett sivil urbildning som F-flysnirre blivit till-.qodoscdd.r. Siirskilt de klubber som har haft stor utbildning ( - minga mcdlcmmer) har fltt en stor brcdd pi den fortsattr Ily!inrngen December 1965 Diagrammet visar antalet gdllande segelflygcertifikat den 31 december under perioden Fjiillflygning - v6gflygning Den segclflyg.rre sr)m frrmfijr andra sltsadt' och k jmp.rde hirt idr filllflys'ring r'.rr fr.rnrlidne gymnastikdircktdrcn Karl-Erik Ovgirtl. Rccl.rn i biirjrn ev +Or.rler fcjrscikrc h.tn fi iuing fjillflygningar och 1945 gav det resultat. Di arrange ri"rde O-.srer'unds FlygkIubb Jcr fiinrl fi.illflyglj,:ret vid Crcindelen i J:imtlirnd. Pifdljantle ir forrsi:rrrc undersciknir.rgarna vid Grijndalen och i Iedningen fanns Krrl-Erik i', ),.., 5q 56 g a

17 Fjrillsegelflygningen ager rum pa n69ra platser I landet. Bilden iir frdn Kebnekaise-flygningarna Ovgird. I O.tcrsund' Flycklubbs rcgi har fjlllflygningarna i Are blivit en tradition. Ovgird fortsatte sitt erbetc med fjlllflygning och i s1utet ev,fo-talct och i btirjan av 50-talet hadc han gjort ingicndc underscikningar i omridena runt Kebnekaise. Ovgird stod vid dcnna tid i brcvkontakt med professor 'Walter Georgii och denne ansig att fcirut'jtrrin3.lrne.rrr ilyg.r hiigt i Kcbnekaise var bland de biista i Europa. Dessa underscikr.ringar l.rar rcsulterat i de irliga liger som Kiruna Flygklubb enordn.rr i Pirrtivuopio vro sj6n Paittasjirvi. Detta l1- :;er bes6ks av segelflygare frin hela Norden och mlnga goda hciidflveninr.rr h;rr cioris i detta omrade. Fjillflygning - vigflvgning Y.," rlicr numer.r. pl ctt flerr.rl " pletscr i landet av vilka fciljande kan nd.mnas; La p p land Siruna (Pirttivuopio) Jimtland Are, Ottsjdn, Ovikcn Dalarna Griivclsj6n Segelflygtiivlingar Dcn fijrst.r'egelf)ygr.ivlingcrr i l.rndet Jgde runr pi AIIeber;; Tiivlingcn anordnacles son.r en lagtivling och omfatta- Je rvi t.irliltgsntontellt, Jl:intligen hombinerird hiijd- och clistrnsflyqning och hombincracl hastighets- och tidsflygning. Scx klubb:rr deltog i t.ivlingen, niimligen Stockholms Scgelflygklubb (2 lag), Aeroklubbcn i Skine, V:isteris Flygklubb, Linkdpings Segelflygklubb, Norrkiipings Modell- och Scgelflygklubb.rch Tcknisk.r Hcigskol.rns Flygklubb. Varj.c lag utgjordes av fyra manl tvi. fiirare och tvi medhiilp.rre. I tivlingslcdningcn fanni kapten Sven' Alrblorn, ingenjdr Ilertil Florman och ingenjiir Georg Dtlrenrz. Scgrare i denna f6rsta t:ivling blev Stockholms Segelfiygklubo. Redan nista ir - 19,13 - hade deltagareantalet cikat till I 5 llg, varlv sex frin Fly::vrpnet. T:ivlingcn v:rr det 5.rct uppdclad pi en lagt:ivlinr: och cn inclividucll trivling. Segrarc i lrgtiivlingen blcv Kungl lrlvgkrissskolan, Ljungbyhed (forarc Bcngt Olow och Bcngt llcrgn.rar.r) oc}r i dcn individuella tiiv)ingcn vann Bcngt Olow fiire B Schlyter, Karlsborg anorclnades tivlinsarna i tvi klasser. I klass I var det lagt:ivling med Grunau Iiaby uch i kl.r's Il irrrlivicluell r.ivling med valfri typ. Aven 1945 t:ivlades det i tvi klasser men dcn individuella tlvlingen glllde dcttir ir som Saenskt MAstersleap. Den ftirste svenske m.istarcrr i segclflyg blev liijtnrnt Sven Alm, lr6, Karlsborg. -Filljrndc svensk.r nrist.rre i segelflyg har korats: 1945 Sven Alm, F 6, Karlsborg t946 Grista Brink, F ll, Nykiiplllg 1947 P-A Persson, F 5, Ljur:gbyhed 313

Ilt00Eil. t.a"r* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat

Ilt00Eil. t.ar* J2sV. BltEUl'lS- STORA. itr xvans se-ker I modeunobbvns. - Ddrlitr tror vi att jubileumskat logen i nytt siorlormat M(lDEttTtYG -ffi STORA BltEUl'lS- Ilt00Eil J2sV t.a"r* itr xvans se-ker I modeunobbvns tjalnst =)'- 5r en aktningsverd alder f6r en si une brahsch. ;ch framgangen liir vert fiiretag er bade shdianau ghai"t

Läs mer

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT.

KARIA TIELASTYRET NORD---- TRAVEt. $.,,w AMERIKA. Arnu sarrnr STOCKHOLM. tanne i Falun cirbekantmed. i SaenskaCykelfiirbundet MANAGEMENT. $.,,w Arnu sarrnr organisation i STOCKHOLM SJRTourskan I, NORD---- AMERIKA pd SJRbast TRAVEt MANAGEMENT och blir beittre Kdp dig en KARIA tanne i Falun cirbekantmed TIELASTYRET i SaenskaCykelfiirbundet

Läs mer

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng

cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng cyr-,l-,nnoos saurallrchnrsnorenrng Hciganiis kommun Tekniska forvaltningen Stadshuset 263 82 uocenas Molle by the sea 2003-05-18 Ang. behov av ny gatuskyltning. Flera har lor styrelsen ptrtalat, att motorfordonstrafik

Läs mer

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna.

Nummer 3 år 2007. Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. Nummer 3 år 2007 Medlemstidning för Trikeflygarna, de fria flygarna. 2 STAR Medlemsforum för TRIKEPILOTER STAR = Svenska Trikeflygares Allmänna Riksförening. En ideell intresseförening för trikeflygare.

Läs mer

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106.

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106. KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-716. MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l. 2. 3. 4. 5. 6. a tt 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15.

Läs mer

Solkatt 30 Du skribent 32 De klarar sig säkert. 33 Rättvisa åt rullkortet 34

Solkatt 30 Du skribent 32 De klarar sig säkert. 33 Rättvisa åt rullkortet 34 lll\l EEtrreIreT NR 3 o DECEMBER 197I o ÅRGÅNG 5 TIDSKRIFT FOR IEKNISK INFORMATION FRÄN FORSVARETS MATERIELVERK FLYGMATERIELFORVALTNINGENS UNDEBHALLSAVDELNING STOCKHOLM UTKOMMER med 3 nr per år Distribueras

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 5 2003 STORT JUBILEUMSNUMMER Linköpings Flygklubb Reno Air Races 2003 (sid. 15-16) En diamantflygning (sid. 13-14) Allmänt klubbmöte 26 november (sid. 4) Pontus var

Läs mer

Lennart Sjiiberg. )tucllemtresse och. i'\ l. )tudremouvailon. En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a. ixdioidan?assad r,{re.

Lennart Sjiiberg. )tucllemtresse och. i'\ l. )tudremouvailon. En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a. ixdioidan?assad r,{re. Lennart Sjiiberg i'\ l. )tucllemtresse och t. )tudremouvailon En analys au d e gru ndkigga nde Ja k to rer n a Irttituwf* ixdioidan?assad r,{re. @D @ Sv.nsk AJb.cgivrcfijreningcn och In$itutet fitr lndivida.pasad

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet.

fu:-k Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 4. 516 pa str0mmen igen. 2. Sli av mottagaren (dra ur kontakten). 3. Siift i kortet. GYLLERODS SMF Lennie Jansson Algrtind 3 260 42 MOLLE Stockholm den 3 augusti 2007 Programkort f6r mottagning av TV4 och SVT 1 & 2 Ert kortnummerdr: 01131082063-1,01131}il522-1 och 01131076781-6 Korten

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 1 2003 Flyget 100 år! Björn har fått ett otäckt sår i pannan - men inte ser han så ledsen ut för det. Hur kan det komma sig? (Sid. 5) Årsmöte 26 mars 18:30 i Flygets

Läs mer

Nu i luften: LN -3 Seagull Franskt hembyggt eldrivet flygplan Dyn!Aero MCR100 och RV-7. Bowers Fly Baby flyger igen

Nu i luften: LN -3 Seagull Franskt hembyggt eldrivet flygplan Dyn!Aero MCR100 och RV-7. Bowers Fly Baby flyger igen Nr 1 Februari 2008 Årgång 41 SVERIGE Nu i luften: LN -3 Seagull Franskt hembyggt eldrivet flygplan Dyn!Aero MCR100 och RV-7 Bowers Fly Baby flyger igen Ett av Sveriges äldsta hembyggen Jan Erikssons Bowers

Läs mer

1920-1929 Uppdaterad 2010-01-04

1920-1929 Uppdaterad 2010-01-04 1920-1929 Uppdaterad 2010-01-04 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1920 Marinen gör inledande prov med torpedstyrning (fällning först dock 1924) från flygplan Friedrichshafen 49C. Proven blev inte framgångsrika.

Läs mer

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz

ffi fs u $,CA Nr 2 rcsz ffi t \ fs u $,CA Nr 2 rcsz SOUfiRI-I tnl-n F! Hej Argtng 9 Organ for SAASDC Swedish Association of American Square Dance Clubs Postgiro 82 54 68-2 rssn 0283-6572 Ansvarig utgivare: Hans-Ove Karlsson Redaktdr:

Läs mer

EAA-NYTT. Sista turen från Barkarby. Medlemstidning för EAA Sverige #3/juli 2010 årgång 43

EAA-NYTT. Sista turen från Barkarby. Medlemstidning för EAA Sverige #3/juli 2010 årgång 43 autopilot Lennart Öborn berättar om installationen som gör att han numera landar pigg och utvilad luftens ferrari På besök hos den skånske Falcobyggaren Dan Gamble. Fly-in-tider Vi tittar till flygarträffarna

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

Totalförsvarsövningen "Mitt Sverige", sid 6. "Katastrofen" utanför Luleå, sid 12. . flygvapnets flygbefälsskola, sid 16. 3S0E-utbildningen, sid 22

Totalförsvarsövningen Mitt Sverige, sid 6. Katastrofen utanför Luleå, sid 12. . flygvapnets flygbefälsskola, sid 16. 3S0E-utbildningen, sid 22 Totalförsvarsövningen "Mitt Sverige", sid 6 "Katastrofen" utanför Luleå, sid 12. flygvapnets flygbefälsskola, sid 16 3S0E-utbildningen, sid 22 o NyCFV INNEHALL Sid 4: Nye CFS har ordet 6: FV i första TFÖ

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

Ledar'n sidan 2 RESMAT i Österled sidan 14 AKTUELLT sidan 3 Försvaret för miljön sidan 16 RE S MAT i Västerled sidan 4 RESMAT - SIRlUS sidan 18

Ledar'n sidan 2 RESMAT i Österled sidan 14 AKTUELLT sidan 3 Försvaret för miljön sidan 16 RE S MAT i Västerled sidan 4 RESMAT - SIRlUS sidan 18 MV Tidningen som nformerar Dig om ReservMaterieiförsörjningen från Arboga Nummer 1 1997 Argång 12 Ledar'n sidan 2 RESMAT i Österled sidan 14 AKTUELLT sidan 3 Försvaret för miljön sidan 16 RE S MAT i Västerled

Läs mer

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger Nummer 2 - Juni 2011 Isflyin i Rättvik Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig utgivare

Läs mer

Foto: Kurt Pettersson. neral Thomas Stafford. Stafford. har längst "rymdtid".

Foto: Kurt Pettersson. neral Thomas Stafford. Stafford. har längst rymdtid. Foto: Kurt Pettersson neral Thomas Stafford. Stafford är den amerikan som har längst "rymdtid". fötterna på jorden. Han tycker att livet i FV ger all den glädje och stimu lans han behöver i När du läser

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #5/2011 årgång 44

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #5/2011 årgång 44 miljöflyg Praktiskt användbar distansflygning är möjlig att göra helt utan utsläpp av avgaser. minicruiser Lägesrapport från ett kolfiberbygge. sjöflyg i norr Sjöflygfantasten Bengt Bergsten berättar om

Läs mer

Oppenhet, vidsynthet. Den 2 juni 1925 antog Sveriges Riksdag propositionen

Oppenhet, vidsynthet. Den 2 juni 1925 antog Sveriges Riksdag propositionen Oppenhet, vidsynthet Den 2 juni 1925 antog Sveriges Riksdag propositionen om bildandet av ett självständigt flygvapen. Drygt ett år senare, den l juli 1926, skedde tillblivelsen av den nya försvarsgrenen.

Läs mer

N:r2-1960---------------,> _,,"--~~

N:r2-1960---------------,> _,,--~~ (_/f6o) : J ic :NGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN J! LYGTEKNISKA INSTITUTIONEN BIBLIOTE:QZT ==::::::.;., N:r2-1960---------------,>.... ~.. 'l 08 IZ _,,"--~~ '1' FL YGSÄKERH ETEN RAPPORT FRÅN FN - FLYGET I KONGO

Läs mer

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen Nummer 2 - Maj 2010 Hemvärnet fyller 70-år Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

Nr { 1969. Årsåns. Pris 2:50

Nr { 1969. Årsåns. Pris 2:50 Nr { 1969 Årsåns 21 Pris 2:50 Svenska Kvinnors Vänsterförbund Svenska kvinnors vänsterförbund har i korthet följande historia. 1914 bildades föreningen Frisinnade kvinnor under parollen: Mot krigspsykos,

Läs mer

År 2000-2009 Uppdaterad 2010-01-04

År 2000-2009 Uppdaterad 2010-01-04 År 2000-2009 Uppdaterad 2010-01-04 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 2000 En Air France Concorde havererar 25 juli strax efter start från Parisflygplatsen Charles de Gaulle och 113 personer omkommer, varav

Läs mer

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1910 Gustaf von Hofsten flyger ballongen "Andrée" från Stockholm via Riga till Gotland. Det var den hittills längsta ballongflygningen inom

Läs mer

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK

Nummer 1 - Mars 2012. Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK Nummer 1 - Mars 2012 Övningsverksamheten trotsar kylan Årets YP-läger Flygplanen blir lättare Mörkerkikare inom FFK I DETTA NUMMER FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners

Läs mer

Nummer 1 - Februari 2014. Light Aircraft Pilot License. Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven

Nummer 1 - Februari 2014. Light Aircraft Pilot License. Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven Nummer 1 - Februari 2014 Light Aircraft Pilot License Young Pilots Kickoff Gripens framtid Stormen Sven i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer