KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunledningskontoret Dnr KS Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Tekniska Verken i Linköping AB uppfyllelse av det kommunala uppdrag 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska Verken i Linköping AB:s verksamhet under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Kommunstyrelsen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB uppfyllt sitt uppdrag för Förslag till Kommunfullmäktiges beslut: 1. Tekniska verken i Linköping AB:s redovisning avseende bolagets uppfyllelse av det kommunala uppdraget under 2014 godkänns. SAMMANFATTNING Tekniska verken i Linköping AB har lämnat en redovisning av hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under Det är bolagets uppfattning att bolagets verksamhet understödjer uppdraget till fullo. Från 1 januari 2013 förstärks kommunstyrelsens uppsiktsplikt och styrelsen ska enlig kommunallagen (2012:390) även i årliga beslut för varje aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunledningskontoret bedömer att Tekniska Verkens i Linköping AB:s verksamhet för 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige föreslås därför att bolagets uppfyllelse av det kommunala uppdraget godkänns. Granskningsrapport med kommentarer till bolagets skrivelse från kommunens revisorer och lekmannarevisorer har inkommit till kommunen.

2 2 (5) BAKGRUND Regler om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen har funnits sedan tillkomsten av 1991 års kommunallag. Reglerna utformades så att fullmäktige skulle fastställa det kommunala ändamålet med företagen (d.v.s. företagen skulle bli bundna av att enbart ägna sig åt kompetensenlig verksamhet), att fullmäktige skulle få yttranderätt innan viktigare beslut fattas och att styrelsens ledamöter skulle utses av fullmäktige. Vidare skulle kommunfullmäktige utse revisorer i företagen samt ha uppsikt över bolagen. Reglerna har stått i princip oförändrade sedan 1992, med undantag från att offentlighetsprincipen blev lagfast I övrigt har det saknats besvärsrätt över beslut fattade av kommunala företag, vilket har kritiserats. Ändringar i kommunallagen från 1 januari 2013 Från 1 januari 2013 har nya regler införts i kommunallagen. De kommunala befogenheterna ska anges i bolagsordningen för ett kommunalt aktiebolag. Motsvarande ska gälla i fråga om det kommunala ändamål som fastställts för verksamheten. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som är kompetensenliga enligt lag och praxis. De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten och tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det kan vara såväl de kompetensbegränsande principerna, exempelvis förbudet mot spekulativ verksamhet och lokaliseringsprincipen som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, exempelvis självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. De nya kraven innebär dock enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella för den aktuella verksamheten ska anges. Om självkostnadsprincipen inte gäller för en viss verksamhet, exempelvis handel med el, ska principen inte skrivas in i bolagsordningen. Från 1 januari 2013 har enlig kommunallagen (2012:390) kommunstyrelsen fått förstärkt uppsiktsplikt och ska i årliga beslut för varje aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Bolagsordningarna reviderades till följd av regelförändringarna i kommunallagen enligt beslut i kommunfullmäktige Det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna återfinns i respektive bolags bolagsordning (Likställighets-, lokaliserings- samt självkostnadsprincipen).

3 3 (5) ÅTGÄRDSFÖRSLAG Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt Nytt sedan 2013 är att enligt kommunallagen 6 kap. 1 ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Förslaget är att godkänna att bolagets verksamhet under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunledningskontoret bedömer att Tekniska Verkens i Linköping AB:s verksamhet för 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Uppfyllelse av uppdraget Sedan flera år tillbaka har kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt samlat in redovisningar från bolagen om hur de uppfyllt sina uppdrag. Nedan följer kommunledningskontorets sammanfattning av bolagets uppfyllelse av uppdraget. För ytterligare information se bolagets inrapporterade uppfyllelse av uppdrag i bilaga. Tekniska Verken i Linköping AB har lämnat en redovisning av hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under Det är bolagets uppfattning att bolagets verksamhet understödjer uppdraget till fullo. Styrelsens möjligheter att agera i linje med ägardirektiven från Linköpings kommun och att utöva sitt styrelsearbete i bolaget bedöms av bolaget som god. Bolaget följer de av kommunen upprättade kommunala principerna och samverkar nära med ägaren i ägarmöten och ägardialoger. Koncernens samverkan med Linköpings Universitet är omfattande och utvecklas ständigt. Genom delfinansiering i samarbetsavtal av en professur inom Industriell Ekologi stimuleras samarbetet mellan näringsliv och universitet samtidigt som forskning inom miljöområdet understöds. Under hösten 2014 ingick Linköpings universitet och Tekniska verken ett strategiskt samverkansavtal. Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. För att nå hela vägen krävs samarbete med den yttersta fronten inom forskningsvärlden vad gäller energi- och resurseffektivitet. Tekniska verken samverkar med Linköpings kommun i flera större infrastruktursatsningar som ska bidra till Linköpings attraktionskraft och hitta gemensamma lösningar för kollektiva lösningar. Under året har insatser gjorts för exploateringsområdet Vallastaden där patentsökt innovativ förläggningsteknik för Tekniska verkens nyttigheter i form av vatten, avlopp, fjärrvärme, el, bredband etcetera väckt positiv uppmärksamhet. Under 2014 har byggandet av det nya kraftvärmeverket, Lejonpannan, varit intensivt. Betydande positiva miljöeffekter uppnås när kraftvärmeverket är i drift då fossilbränsle ersätts med fossilfritt bränsle.

4 4 (5) Under 2014 har koncernen fortsatt haft en mycket hög leveranssäkerhet gentemot kund. Störningar som uppstår hanteras skyndsamt och i linje med den beredskap och struktur som bolaget byggt upp. Under året lanserades Elvinn, ett smart skåp som gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt hamnar i soporna. Detta ska bidra till ökad källsortering och återvinning och därmed bidra till en bättre miljö. Den gröna påsen för insamling av matavfall har blivit en succé fyllde Gröna Påsen två år. I CIO Awards, en tävling för digital IT-strategi och digital kommunikation, är Gröna påsen en av de nominerade i Årets hållbara projekt. Bolaget har sökt och beviljats medel från Energimyndigheten för att utveckla effektivare teknik för reduktion av NOx vid förbränning. Projektet kallas för Adaptiv SNCR och bedrivs som en förstudie. Projektets mål är att utveckla ny teknik som hanterar processens temperaturkänslighet på ett bättre sätt. I oktober tecknades ett samarbetsavtal med Torpheimer-gruppen i syfte att ta krafttag för att minska energiförbrukningen i regionen. Arbetet ska understödja målet med den resurseffektiva regionen och verka för att nå det uppsatta EU-direktivet, som innebär att vi inom Sverige ska bli 20 procent mer energieffektiva fram till Fler än 150 städer från hela världen deltog i den internationella miljötävlingen Guangzhou International Award for Urban Innovation. Trots stenhård konkurrens från några av världens största och mest utvecklade städer slog Linköping ut 135 av medtävlarna och tog sig till final. Prismässigt placerar sig Linköping som en av landets billigaste kommuner i den s.k. Nils Holgersson-undersökningen. Detta visar på att bolaget möter ägardirektivet. En av de senaste patentsökta innovationerna är den infrastrukturkulvert som nu används i utbyggnaden av Vallastaden. Fördelen med infrastrukturkulverten är bland annat att den kan samla alla bolagets nyttigheter och göra det lättare att underhålla och återvinna näten, utan att behöva gräva. Under sommaren genomfördes nyemission om 350 mnkr som en del i den lösning kring finansiering och utdelningsbetingade koncernbidrag som träffats mellan kommunen, Linköpings Stadshus AB och Tekniska verken. Under 2014 har koncernen lämnat 187 mnkr i utdelning till aktieägaren, utdelningen var för mnkr. Året har mycket påtagligt påverkats av onormala väderförhållanden. Elpriset befinner sig på rekordlåga nivåer och cirka 16 % lägre än under Detta påverkar koncernens resultat negativt. Under året har bredbandsutbyggnaden accelererat kraftigt i Linköping. Utsikt Bredband har ökat investeringstakten för att på bästa sätt kunna möta den ökade

5 5 (5) efterfrågan. Under året utsågs Linköping till Nordens bästa kommun vad gäller bredband. Växjö Energi AB har tidigare deklarerat att man avser lämna ägandet i Bixia AB och Bixia ProWin AB. Diskussioner är ännu pågående och oberoende värderingsman är i enlighet med aktieägaravtalets regler utsedd. Kommunfullmäktige har fastställt långsiktiga finansiella mål där måtten som ett genomsnitt över en konjunkturcykel skall understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott, måltalen är: Soliditet > 28 %, utfall för 2014 är 45 %. Operativt kassaflöde (bolagsintern definition) > 0 mnkr, utfall för 2014 är 182 mnkr. Avkastning på sysselsatt kapital > 8 %, utfall för 2014 är 7,2 %. Koncernresultatet efter finansiella poster uppgår till 358 mnkr (510 mnkr). Omsättningen (rörelsens intäkter) under 2014 var mnkr (5 223 mnkr). Koncernens investeringar uppgår till mnkr (786 mnkr). Granskningsrapport med kommentarer till bolagets skrivelse från kommunens revisorer och lekmannarevisorer har inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige ska behandla bolagets skrivelse och revisorernas granskningsrapport den 24 mars. Bolagets bolagsstämma kan hållas tidigast tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut om 2014 års verksamhet. MBL MBL-förhandling eller information är inte påkallad KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Peder Brandt Beslutet skickas till: Ekonomi och Finans Linköpings Stadshus AB Tekniska verken AB

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 1 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Uppfyllelse av uppdrag 2010 Bolagets uppgifter/uppdrag Tekniska Verken i Linköping AB (publ) är ett regionalt företag som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt

Läs mer

Kommunstyrelsen 8 april 2014

Kommunstyrelsen 8 april 2014 Kommunstyrelsen 8 april 2014 Ärende 6 Kommunala ändamålet 2013 Tjänsteskrivelse 2014-03-13 KS 2014.0049 Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Kommunala ändamålet 2013 Sammanfattning Från och med 1

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-02 KS-2013/653.109 1 (17) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Bakgrund och förutsättningar Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 1 PÅ RÄTT VÄG TILLSAMMANS 2 På rätt väg tillsammans Profilkampanj hösten 2014 Tillsammans med kunderna förverkligar Tekniska verken visionen

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL 3.402 MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE

Läs mer