Transport av problemavfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport av problemavfall"

Transkript

1 Ekokems direktiv 9/05 Transport av problemavfall Säkert på väg Transport av farliga ämnen regleras för den enskildes och allmänhetens säkerhet. Av problemavfallet tillhör största delen ämnen, som ur transportsynpunkt är klassificerade som farliga. Avfallsinnehavaren är ansvarig för alla åtgärder som riktar sig mot avfallet. Därför måste avfallsinnehavaren känna till sitt ansvar också då en transport förbereds.

2 För säker transport 1. Utbildning En verksamhetsutövare är skyldig att utbilda den personal, som deltar i emballering, märkning, avsändning, eller transport av farligt avfall, för sina uppgifter (Förordning194/02). Vissa verksamhetsutövare måste därtill avfatta en säkerhetsplan för transportverksamheten. 2. Säkerhetsrådgivaren Den som avsänder eller transporterar farliga ämnen skall ha en utsedd säkerhetsrådgivare, till vars uppgifter hör att bland annat handleda utförandet av uppgifter i anslutning till TFÄ-transporter möjligast säkert (Förordning 274/02). 3. Emballering Ett farligt ämne skall nästan undantagslöst förpackas i typgodkända förpackningar. Typgodkännandet är märkt på förpackningarna med en UN- beteckning. TFÄ- författningarna gäller också tomma, men inte rengjorda förpackningar, som innehållit farligt avfall. 4. Märkning av förpackningarna Förpackningarna skall märkas med farosymboler. Varje TFÄ- klass har sin egen symbol. En del ämnen kräver två, eller till och med tre farosymboler. 5. Val av transport Avfallets avsändare väljer transportör. Ett företag, som yrkesmässigt samlar in problemavfall skall ha miljötillstånd. Ett företag, som transporterar problemavfall, skall anmäla sig till den regionala miljöcentralens avfallsregister. 6. Transporthandlingarna Avsändaren svarar för att handlingarna, som behövs för en transport av farliga ämnen, är korrekta (Förordning 274/02). I fraktsedeln antecknas ämnets UNnummer, officiella namn, TFÄ-klass och förpackningsgrupp Transportdokumentet behövs alltid för en transport av problemavfall, oberoende av om problemavfallet sorterar under transportbestämmelserna för farliga ämnen, eller inte Skyddsbladen innehåller uppgifterna om ämnet som transporteras och om åtgärder vid en eventuell olyckssituation. 7. Föraren Transportföretaget väljer ett fordon och en förare, som lämpar sig för transporten. Vid transport av farliga ämnen skall föraren inneha ett skriftligt TFÄ/ADR- förarbevis (Förordning 275/02). Föraren ansvarar för att fordonet uppfyller kraven för ifrågavarande transport och är korrekt bemannat och lastat. Föraren transporterar lasten i enlighet med författningarna. 8. Fordonet Tankfordon, tankar, samt bilar som transporterar sprängämnen besiktigas för TFÄ-transporter. I bilens registerutdrag finns det en anteckning om godkännandet. Tankarna granskas av en auktoriserad besiktningscentral, minst vart tredje år. I alla fordon, som används för TFÄtransporter skall det finnas allmän och transportspecifik säkerhetsutrustning. Avfallsinnehavare skall klassificera, förpacka och märka förpackningarna i enlighet med ämnets faroegenskaper. Därtill skall denne välja en lämplig transportör och avfatta, eller åtminstone granska transporthandlingarna. 9. Transport och lasthantering Ett tankfordon märks med farobetecknings- och UN-nummer, samt med varningsetiketter. Ett styckegodsfordon märks med en orangefärgad reflekterande skylt. För ett lastat fordon finns det särskilda bestämmelser angående parkering, övervakning av lasten och lossning. Myndigheterna kan också bestämma om speciella TFÄ-körrutter. Vid pumpning av lättflyktiga brännbara vätskor i fordonet, skall fordonet och den brännbara vätskan jordas på grund av den fara som statisk elektricitet orsakar.

3 Transportklassificering Ett ämne, som på grund av sina egenskaper kan orsaka skada för människa, miljö eller egendom, är farligt. I transportbestämmelserna indelas ämnena i enlighet med sina egenskaper i 9 klasser. Varje ämne är definierat endast till en klass, även om det skulle ha flera faroegenskaper. Med märkningar av förpackningar och fordon i enlighet med transportklassificeringen, samt med dokumenten, tryggas transporternas säkerhet. Fordonets förare behöver uppgifterna för att märka fordonet. Vid olycksfall använder räddningsmyndigheterna dem som informationskällor. Att bestämma avfallets transportklass är en uppgift, som kräver sakkännedom om transportverksamhet med farliga ämnen. Därför är det den enklaste lösningen, att använda erfarna avfallshanteringsföretags tjänster. Innan avfallet avhämtas En på förhand väl förberedd hämtning sparar tid och pengar. Samla avfallspartierna på ett ställe. Försäkra dig om att hämtningsfordonets rutt till lastningsplatsen är fri, att fordonet kommer tillräckligt nära avfallet och att fordonet lätt kan lastas även vintertid. Då du gör transportbeställningen, meddela om det för lastningen behövs ett fordon med baklift eller en truck. På exceptionella lastningsplatser, försäkra dig om att marken bär hämtningsfordonet. Försäkra dig om att informationen om hämtningen av avfallet går fram eller ordna så, att en kontaktperson befinner sig på lastningsplatsen på överenskommen tid för hämtningen även under semestrarna! Se till att ämnet är förberett för transport i enlighet med bestämmelserna: man vet vad som skall transporteras förpackningarna är hela och vid behov godkända avfallet har packats på lämpligt sätt kollina har märkts med avfallets och avfallsinnehavarens namn, samt vid behov TFÄ- dekal och UNnummer, samt avfallets nummer för beställning av behandling. beställningen och beställningsnumren är korrekta transportens fraktsedel, transportdokumentet och skyddsbladet har avfattats, kontrollerats och undertecknats. Klass Namn 1 Explosiva ämnen 2 Gaser 3 Brandfarliga vätskor 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 4.2 Självantändande ämnen 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Smidiga lastningsarrangemang underlättar arbetet för såväl problemavfallsföraren, som för företagets problemavfallsansvarige. Överföring av ansvaret Ett insamlingsföretag, som specialiserat sig på problemavfall, med miljötillstånd för mottagning och behandling av ifrågavarande problemavfall, är innehavare av avfallet efter att avfallet överförts med rätt information till den insamlade lasten. Ett sakkunnigt tjänsteföretag kan hjälpa till med att identifiera, förpacka, märka avfallet, samt med att göra upp transporthandlingarna. De typgodkända transportförpackningarna är försedda med märkning om godkännande. Av den framgår bl.a. vilken grupps ämnen som får förpackas. Transportklasser och riskbeteckningar för farligt avfall Klass Namn 5.1 Oxiderande ämnen 5.2 Organiska peroxider 6.1 Giftiga ämnen 6.2 Smittförande ämnen 7 Radioaktiva ämnen 8 Frätande ämnen 9 Övriga farliga ämnen och föremål Fordonsmärkningarna informerar om det transporterade ämnets namn och faroegenskaper SMITTFÖRANDE ÄMNE* Vid olycksfall eller läckage kontakta omedelbart hälsovårdsmyndiheterna. RADIOAKTIV

4 Transportdokumentet ger rätta uppgifter om avfallet Problemavfallets namn betecknar avfallet, till exempel avfall från slipning, bearbetningsoljeemulsion. Namnet på det farliga ämnet som transporteras, i den standardform som fordras för en TFÄ- transport. Transportdokument Av blanketten måste det framgå att det är fråga om ett transportdokument. Transportsättet är i allmänhet vägtransport. Verksamhet åskådliggör uppkomsten av avfallet. Det är enkelt att namnge branschen inom vilken avfallsproducenten verkar. Problemavfallsinnehavarens försäkran om uppgifternas riktighet samt datering och underskrift. Identifikationsnummer avfallets identifikationsnummer i enlighet med avfallsförteckningen. I avfallsförteckningen, i enlighet med Miljöministeriets beslut1129/01, har problemavfallet namngetts och getts ett identifikationsnummer. Avfallets form Faroegenskapen är en egenskap, enligt vilken avfall är problemavfall. Egenskaperna och koderna för dessa finns uppräknade i avfallsförordningens (1390/93) bilaga 4. Återvinnings- eller behandlingsmetod Återvinnings- och behandlingsmetoderna finns uppräknade i avfallsförordningens (1390/93) bilaga 5 och 6. Transportdokumentet Ett transportdokument behövs alltid för en transport av problemavfall, oberoende av om problemavfallet sorterar under transportbestämmelserna för farliga ämnen, eller inte. Transportdokumentet är ett verifikat på, att problemavfallet på ett erforderligt sätt har överlämnats för transport och för vidare behandling. Innehavaren av problemavfallet och mottagaren skall förvara transportdokumentet i tre år efter att det undertecknats. Med transportdokumentet dokumenteras bytet av innehavare även då, när problemavfall flyttas på privat område, så att det endast byter innehavare. Den som avfattar ett transport dokument Att avfatta transportdokumentet är avfalls innehavarens uppgift eller åtminstone skall denne kontrollera riktigheten i ett transportdokument som andra har avfattat. Att avfatta ett transportdokument Enligt statsrådets beslut 659/1996 skall ur transportdokumentet framgå följande: avfallets innehavares, transportörens och mottagarens namn och kontaktuppgifter problemavfallsproducentens namn och kontaktuppgifter (om inte samma som innehavaren) samt den verksamhet, ort och kommun där avfallet har uppkommit tidpunkten för transporten av problemavfallet samt metoden för förpackning och transport av avfallet problemavfallets namn, identifikationsnummer, sammansättning, i vilken form avfallet är och mängden avfallets faroegenskaper i enlighet med avfallsförordningens (1390/93) bilaga 4 återvinnings- eller behandlingsplats och återvinnings- eller behandlingsmetod problemavfallsinnehavarens försäkran om riktigheten av de uppgifter som har uppgivits underskrift datering

5 Typiskt avfall Detta är en exempelförteckning över uppgifter som behövs för transportdokumenten för transport av vanligt problemavfall. Beteckningarna kan inte tillämpas på annan typ av avfall och inte ens avfall av samma typ, som uppkommit i annan verksamhet. Koder och riskbeteckningar för problemavfall 1 = Avfallsbeteckning, Miljöministeriets beslut 1129/01, Förteckning över avfall och problemavfall 2 = Transportklass och förpackningsgrupp för farliga ämnen, Trafikministeriets beslut om farliga ämnen, VAK = Avfallets faroegenskaper i enlighet med avfallsförordningens bilaga 4 4 = Återvinnings/behandlingsmetod i enlighet med avfallsförordningens bilagor 5 och 6 5 = Ett farligt ämnes UN-beteckning, Trafikministeriets beslut om farliga ämnen, VAK 2005 Benämning Ackumulatorer; blyackumulatorer C/H8 R Elektronikskrotavfall, apparater Xn/H5 R13 - Kvicksilvertermometrar o. dyl , III T/H6 D från kommuner, privathushåll Kylarvätskor Xn/H5 D10 - Fast oljehaltigt avfall Xn/H5 D10 - (oljefilter, trassel, absorbtionsmedel) Förbrukade smörjoljor, vatten under 10% , I III* Xn/H5 R Kylmöbler, ej förbehandlade N/H14 R13 - Laboratoriekemikalier * * D10 * Lösningsmedel; från färgindustrin, ej halogenhaltiga , I III* F/H3-B D från småföretag, kommuner, hälsovården , I III* F/H3-B D Lysrör Xn/H5 R5 - Läkemedelsavfall från sjukhus och hälsocentraler , II III* T/H6 D Färgavfall; från privata, som använder färg i produktionen , I III* F/H3-B D från kommuner, privathushåll , I III* F/H3-B D Tryckfärgsavfall; fast, ej halogenhaltigt F/H3-B D10 - Batterier; från kommuner, privathushåll Xn/H5 D14 - Bekämpningsmedel; från kommuner, lantbruket och hushåll * Xn/H5 D10 * Oljefilter Xn/H5 D10 - Rengöringsrester från oljetankar Xn/H5 D10 - * = skall kontrolleras fall för fall

6 Handlingsmodeller för säker transport Transporter som Ekokem anordnar Ekokem avfattar ett transportdokument och andra nödvändiga transporthandlingar, enligt de uppgifter som du har uppgett. Tjänsten omfattar alla transporter av problemavfall, också transporter av förbrukade smörjoljor. Din uppgift i fråga om transportdokumenten, är att ge information om problemavfallet, att granska och underteckna de färdiga dokumenten, samt att förvara transportdokumentet. Själv anordnad transport övriga insamlare av problemavfall Då du överlåter problemavfall till ett företag, som har avfallstillstånd för yrkesmässig insamling av problemavfall, är företaget den nya avfallsinnehavaren och alltså ansvarigt för förflyttningen av avfallet. Företagets skyldighet är att ombesörja, att ett transportdokument finns med på transporten. Som avfallsinnehavare kan du förutsätta att företaget som samlar in ditt avfall avfattar transportdokumentet. Själv anordnad transport egna eller åkeriföretagarnas fordon Då du själv anordnar en transport, så avfattar du också själv transportdokumenten. De levererade avfallspartierna kvitteras på Ekokem som mottagna enligt de uppgifter som angetts i transportdokumentet. De fastställda egenskaperna, såsom avfallspartiernas exakta vikter, framgår av fakturan. Föraren skall återbörda ett kvitterat transportdokument för Dig att arkivera. Gemensamt för landets bästa Ekokem Oy Ab Kuulojankatu 1 PB RIIHIMÄKI Tfn Fax Tilläggsinformation Trafik- och kommunikationsministeriets www-sidor: Liikenne - tietoa Transport av farliga ämnen Märkning av problemavfall, Ekokems direktiv 8/05 Ongelmajäteopas, Ekokem Oy Ab, 2000 Transport av farliga ämnen på väg, Edita Oy /2005 Painotalo Auranen, Forssa Trycksak

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods.

Transport av farligt gods ADR och IMDG. Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Transport av farligt gods ADR och IMDG Denna manual är ett hjälpmedel för dig som hanterar farligt gods. Observera: trycksaken ersätter inte regelverket. Innehållsförteckning Sidan Klasser med Etiketter

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt.

Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt. Bort med skrot. Och farligt avfall. Enkelt och bekvämt. Skriften om Återvinningsförsäkringen är framställd på initiativ av Länsförsäkringar Sak AB i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent i februari

Läs mer

TRANSPORT AV FARLIGT GODS

TRANSPORT AV FARLIGT GODS 2015 TRANSPORT AV FARLIGT GODS Detta är en lathund och ett hjälpmedel, tänk på att det är regelverket som gäller i alla lägen. DB Schenker påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller fel

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?

Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de? 1.1 Avfallshanteringsföreskrifternas syfte Det grundläggande syftet med avfallshanteringsföreskrifterna är att främja verkställigheten av avfallslagen

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Översättning: Stefan Stenberg Fotografierna: Harri Halme och Arto Sinikannas Layout:

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn Itis Kotka Kouvola

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas 610318 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsanvisningar och guider 33 Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2007 Originaltitel: Ensiapuvalmius työpaikoilla Översättning: Carola Rönnberg,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER Konsumentverkets publikationsserier, Finland 1/2008 ISSN 0788-544X (Tryckt) ISSN 1796-0118 (Online) ISBN

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer

Om brandfarliga. varor på. bensinstationer Om brandfarliga varor på bensinstationer 1 2 Om brandfarliga varor på bensinstationer Utgiven av SVENSKA PETROLEUM INSTITUTET Granskad av Räddningsverkets avdelning för brandfarliga och explosiva varor

Läs mer