HDX-serien. Säkerhetsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HDX-serien. Säkerhetsmanual"

Transkript

1 HDX-serien Säkerhetsmanual R SV/01 10/07/2012

2 Barco nv Entertainment Division Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Phone: Fax: Support: Besök oss på webben: Tryckt i Belgien

3 1. SÄKERHET Om det här kapitlet Läs det här kapitlet uppmärksamt. Det innehåller viktig information för att förhindra personskador när du installerar och använder en HDX projector. Dessutom innehåller det flera varningar för att förhindra skada på HDX projector. Försäkra dig om att du förstår och efterföljer alla riktlinjer för säkerhet, säkerhetsinstruktioner och varningar som nämns i det här kapitlet innan du installerar din HDX projector. Efter det här kapitlet ges ytterligare "varningar" och "försiktighetsåtgärder" beroende på installationsproceduren. Läs igenom och följ dessa "varningar" och "försiktighetsåtgärder" också. 1.1 Allmänna råd VARNING: Se till att du förstår och följer alla riktlinjer för säkerhet, säkerhetsinstruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder som nämns i den här manualen. VARNING: Var vaksam på hängande anordningar. VARNING: Använd hjälm för att minska risken för personskada. VARNING: Var försiktig när du arbetar med tunga föremål. VARNING: Akta dina fingrar när du arbetar med tunga föremål. VAR FÖRSIKTIG: Högtryckslampor kan explodera om de hanteras inkorrekt. Allmänna säkerhetsanvisningar Innan du använder denna utrustning bör du läsa manualen noggrant och även vända dig till den vid framtida behov. Installation och tillfälliga justeringar bör utföras av kvalificerad Barcoyrkespersonal eller behörig Barco-servicepersonal. Alla varningar på projektorn och i dokumentmanualerna bör åtlydas. Alla instruktioner om hur utrustningen används måste följas noggrant. Alla lokala installationsföreskrifter bör följas. Säkerhetsmeddelande Denna utrustning är tillverkad i enlighet med de internationella säkerhetsstandarderna IEC , EN , UL och CAN/CSA C22.2 Nr , vilka är säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning och elektrisk affärsutrustning med mera. Dessa säkerhetsstandarder ställer viktiga krav på hur säkerhetskänslig utrustning, material och isolering används, detta för att skydda användaren mot risker som elektriska stötar och energifara vid hanteringen av strömförsörjda produktdelar. Säkerhetsstandarderna ställer även krav på temperaturen inuti och utanpå produkten, strålningsnivåer, mekanisk stabilitet och tålighet, samt sluten konstruktion och brandskydd. Simulerade tester med olika produktdefekter försäkrar att utrustningen är säker för användaren även när den inte fungerar normalt. Användare, definition I hela manualen används termen SERVICEPERSONAL om personer som har relevant teknisk utbildning och erfarenhet nog att ha kunskap om de potentiella faror de kan utsättas för (inklusive, men inte begränsat till, HÖGSPÄNNING och ELEKTRONIK och PROJEKTORER MED HÖG LJUSSTYRKA) under arbete för att minimera risken att utsätta sig själva och andra för fara. Termen R SV HDX-SERIEN 10/07/2012 1

4 ANVÄNDARE används om den person, utöver SERVICEPERSONAL, som är BEHÖRIG att använda professionella projektorsystem. HDX projector är avsett för "ENDAST PROFESSIONELL ANVÄNDNING" av BEHÖRIG PERSONAL som är bekant med farorna i högspänning, högintensivt ljus, ultraviolett strålning och höga temperaturer som beror på lampan och dess kretsar. Endast kvalificerad SERVICEPERSONAL, med kunskap om sådana risker, får utföra service inuti produkten. 1.2 Viktiga säkerhetsanvisningar I syfte att förhindra risken för elektrisk stöt Denna produkt ska drivas från källa med enfasig växelström. Denna apparat måste vara jordad via medföljande växelströmskabel med ledare. Om ingen av medföljande nätkablar passar, tala med handlaren. Om du inte kan sätta i kontakten i uttaget, kontakta din elektriker för att ersätta ditt föråldrade uttag. Se till att installationen jordas. Ställ ingenting på elkabeln. Placera inte produkten så att folk går på kabeln. Frånkoppla kabeln genom att dra ut den i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln. Använd endast kabeln som medföljer enheten. Även om de verkar likna varandra, har andra kablar inte säkerhetstestats på fabriken och får inte användas för att strömföra enheten. Kontakta din handlare för en ny kabel Använd inte projektorn med en skadad kabel. Byt ut kabeln. Använd inte projektorn om projektorn har tappats på golvet eller blivit skadad - förrän den har undersökts och godkänts för bruk av kvalificerad servicepersonal. Placera kabeln så att ingen snavar över den, så att den inte dras i eller hamnar i kontakt med varma ytor. Om det behövs en förlängningskabel ska den ha samma eller högre spänningsvärde än projektorn. En kabel med ett lägre amperevärde än projektorn kan överhettas. För aldrig in några föremål genom produktens öppningar då det kan skada farliga spänningspunkter eller kortsluta delar vilket kan leda till ökad risk för brand och elektriska chocker. Utsätt inte projektorn för regn eller fukt. Utsätt inte denna projektor för vatten eller andra vätskor. Häll aldrig någon form av vätska på denna projektor. Om vätska eller fasta föremål faller ner innanför projektorskalet ska du koppla från utrustningen och låta den undersökas av kvalificerad servicepersonal innan den återtas i bruk. Ta aldrig isär denna projektor själv, utan ta den till auktoriserad utbildad servicepersonal när den behöver servas eller repareras. Anslut den aldrig till något tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Åska - För ökat skydd under åskväder eller när videoprodukten inte används under en längre tid rekommenderas att strömmen kopplas från vägguttaget. Detta skyddar anordningen från överspänning från blixtnedslag och spänningssprång. För att undvika personskada Isolera elektriciteten innan du byter ut lampan eller lamphuset. Varning: Het lampa (hus). Varning: Högtryckslampor kan explodera om de hanteras inkorrekt. Service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. För att undvika åverkan och fysisk skada ska du alltid läsa manualen och etiketterna på systemet innan du sätter på lamphöljet, ansluter till vägguttaget eller justerar projektorn. För att undvika skada bör du observera projektorns tyngd. Minst 2 persons krävs för att bära projektorn. För att undvika personskada, se till att linsen och alla skydd är korrekt installerade. Se installationsbeskrivningen. Varning: Högintensivt ljus. Titta ALDRIG direkt in i linsen! Hög ljusstyrka kan skada ögonen. Varning: Lampor med extremt hög ljusstyrka: Den här projektorn använder lampor med extremt hög ljusstyrka. Titta aldrig direkt in i objektivet eller på lampan. Om projiceringsavståndet är mindre än 6 meter, måste alla personer vara minst 4 meter bort från den projicerade bilden. Undvik reflektion av den projicerade bilden på nära håll på någon reflekterande yta (exempelvis glas, metall...). När projektorn används rekommenderar vi starkt att det bärs passande skyddsglasögon. Innan du försöker ta bort något av projektorskydden måste du stänga av projektorn och koppla bort den från vägguttaget. När du måste stänga av projektorn, för att nå delarna inuti, koppla alltid bort nätkabeln från kraftnätet. Ingången för strömmen på projektorns sida anses vara frånkopplingsanordningen. När du måste stänga av projektorn, för att nå delarna inuti, koppla alltid bort nätkabeln på projektorns sida. Om ingången för nätet på projektorns sida inte går att nå (exempelvis montering på innertaket), ska uttaget som förser projektorn med ström vara installerat i närheten av projektorn och vara lättillgänglig, eller så ska en lättillgänglig allmän frånkopplingsanordning ingå i den fasta ledningsdragningen. Stapla aldrig mer än two (2) HDX-projektorer i en hängande konfiguration (hängverk) och stapla aldrig mer än three (3) HDXprojektorer i en basställskonfiguration (bordsmontering). När du använder projektorn i en hängande konfiguration, montera alltid 2 säkerhetskablar. Se installationshandboken för korrekt användning av dessa kablar. Placera inte denna utrustning på ostadiga vagnar, ställ eller bord. Produkten kan ramla ner och skadas allvarligt eller till och med skada användaren. Den är farlig att använda utan lins och skydd. Linser, skydd och ultravioletta skärmar måste bytas om de är synligt skadade så att deras funktion hämmas. Till exempel sprickor eller djupa rispor. 2 R SV HDX-SERIEN 10/07/2012

5 Varning: Skydd mot ultraviolett strålning: Titta aldrig direkt in i ljuset. Lampan i denna produkt har ett intensivt ljus och hög temperatur. En beståndsdel i ljuset från denna lampa är ultraviolett ljus. Ögon och hud kan skadas av lampans ultravioletta strålning när lampan är påslagen. Undvik onödig exponering. Skydda dig och dina anställda genom att instruera dem om farorna och hur de ska skydda sig. Skydd för huden kan vara tätt vävda plagg och handskar. För att skydda ögon mot UV-strålning kan skyddsglasögon som har skydd mot UV-strålning bäras. Utöver UV-ljuset är det synliga ljuset från lampan intensivt och bör även det tas i beaktande vid valet av ögonskydd. Exponering för UV-strålning: Vissa mediciner gör människor extra känsliga för UV-strålning. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) rekommenderar att exponeringen av UV-strålning för en 8-timmars arbetsdag är mindre än 0,1 mikrowatt per kvadratcentimeter av effektiv UV-strålning. Det rekommenderas att arbetsplatsen undersökts för att kunna garantera att medarbetarna inte utsätts för högre nivåer än de statliga rekommendationerna. Exponering för denna UV-strålning tillåts endast under 1 timme per dag för underhålls- och servicepersonal. Krets med kylvätska. Projektorn har en kylkrets som är fylld med utspätt, blått frostskyddsmedel (1/3 etanediol 2/3 Demivatten). När kylkretsen läcker, stäng av enheten och kontakta en servicetekniker. Vätskan är inte avsedd för hushållsbruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Skadligt vid förtäring. Undvik exponering för gravida kvinnor. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av hälsofarliga ångor. För att undvika eldsvådor Placera inget lättantändligt eller brännbart material nära projektorn! Barcos storbildsprojektorer är utformade och tillverkade för att möta de allra högsta säkerhetskraven. Denna projektor blir varm på ytan och i ventilationsöppningarna under normal användning, vilket är både normalt och säkert. Att placera lättantändligt och brännbart material nära projektorn kan resultera i att materialet självantänder och skapar en eldsvåda. Därför är det ytterst viktigt att en "frizon" lämnas runt alla externa ytor på projektorn där inget lättantändligt eller brännbart material får förekomma. Denna zon måste vara minst 40 cm (16") för alla DLP-projektorer. Frizonen runt linsen måste vara minst 5 m. Täck aldrig över projektorn eller linsen med något material medan projektorn används. Håll alltid lättantändligt och brännbart material borta från projektorn. Sätt upp projektorn i ett välventilerat område där det inte finns några tändare eller direkt solljus. Utsätt aldrig projektorn för regn eller fukt. Vid eldsvåda, använd sand, CO 2 eller pulverbrandsläckare. Använd aldrig vatten för att släcka brinnande elektronik. Se till att projektorn servas av behörig Barco-servicepersonal. Se till att eventuella reservdelar är originalprodukter från Barco. Använd aldrig reservdelar som inte är från Barco, då dessa kan försämra säkerheten hos projektorn. Luckor och öppningar i denna utrustning är till för ventilation. För att projektorn ska kunna fungera korrekt och inte överhettas får dessa öppningar aldrig blockeras eller täckas för. Öppningarna får heller aldrig blockeras av att projektorn placeras för nära en vägg eller liknande ytor. Denna projektor ska heller aldrig placeras nära eller ovanför ett element eller annan värmekälla. Denna projektor får inte placeras i en inbyggd installation eller stängt utrymme om inte tillfredsställande ventilation finns. Projektionsrummet måste vara välventilerat eller avkylt för att motverka drastiska temperaturhöjningar. Låt projektorn svalna innan den placeras i förvaring. Ta bort kabeln från projektorn vid förvaring. Värmekänsligt material bör inte placeras i utblåsluften eller på lamphuset. För att undvika skador på projektorn Denna projektor är utformad för att användas med en specifik lamptyp (hus). Se installationsinstruktionerna för rätt typ. Luftfiltren i projektorn måste göras rena eller bytas ut regelbundet (åtminstone en ordentlig rengöring varje månad). Att bortse från detta kan resultera i att luftflödet i projektorn störs och skapar överhettning. Överhettning kan leda till att projektorn stänger av sig under användning. Projektorn måste alltid installeras på ett sådant sätt att fritt luftflöde garanteras i dess luftinlopp och det måste finnas obehindrad evakuering av het luft från dess kylsystem. För att ett korrekt luftflöde ska kunna upprätthållas och att projektorn ska följa kraven hos Electromagnetic Compatibility (EMC), ska den alltid användas med alla skydd på rätt plats. Luckor och öppningar i denna utrustning är till för ventilation. För att produkten ska kunna fungera korrekt och inte överhettas får dessa öppningar aldrig blockeras eller täckas för. Öppningarna får aldrig blockeras av att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller liknande ytor. Denna projektor ska heller aldrig placeras nära eller ovanför ett element eller annan värmekälla. Denna projektor får inte placeras i en inbyggd installation eller stängt utrymme om inte tillfredsställande ventilation finns. Se till att inget kan droppa eller spillas inuti projektorn. Om detta skulle hända, stäng av och koppla omedelbart bort nätspänningen. Använd inte projektorn innan den har kontrollerats av kvalificerad servicepersonal. Blockera inte projektorns kylfläktar eller det fria luftflödet runt projektorn. Löst papper och andra föremål får inte förekomma närmare projektorn än 10 cm (4") på någon sida. Använd inte denna utrustning nära vatten. Särskild försiktighet med laserstrålar: Det krävs särskild försiktighet DLP-projektorer används i samma rum som högeffektiv laserutrustning. Direkt och indirekt laserstrålning mot linsen kan skada Digital Mirror Devices TM, något som garantin inte täcker. Placera aldrig projektorn i direkt solljus. Solljus mot linsen kan skada Digital Mirror Devices TM allvarligt, något garantin inte täcker. Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. De kommer till nytta om du behöver skicka utrustningen någonstans. För maximal säkerhet bör du packa utrustningen på samma sätt som den packades i fabriken. Koppla bort den här produkten från vägguttaget före rengöring. Använd inte vätske- eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig starka lösningsmedel som thinner eller bensin, eller slitande rengöringsmedel, då de kan skada skalet. Svåra fläckar kan tas bort med en lätt fuktad trasa med en mild tvättmedelslösning. För bästa möjliga optiska prestanda och upplösning specialbehandlas projektorlinserna med en antireflexbeläggning, varför du bör undvika kontakt med linsen. Använd en mjuk och torr trasa för att ta bort damm från linsen. Använd inte en fuktig trasa, tvättmedelslösning eller thinner. R SV HDX-SERIEN 10/07/2012 3

6 Högsta tillåtna omgivande temperatur, t a = 40 C (104 F). Lamphuset måste bytas ut om det skadas eller deformeras. Om service Försök inte att serva produkten själv, då du kan utsätta dig för högspänning och risk att få elektriska chocker om du öppnar eller tar bort skyddet. Service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Alla försök att ändra fabriksinställningarna hos de interna kontrollerna eller andra kontrollinställningar som i denna manual inte omnämns specifikt kan leda till permanenta skador på projektorn och upphörande av garantin. Koppla bort denna produkt från vägguttaget och låt service utföras av kvalificerade servicetekniker under följande omständigheter: - När nätkabeln eller -kontakten är skadad eller sliten. - Om vätska har runnit ner i utrustningen. - Om produkten har utsatts för regn eller vatten. - Om produkten inte fungerar normalt trots att användarinstruktionerna följs. Justera enbart de kontroller som beskrivs i användarinstruktionerna då inkorrekta justeringar av övriga kontroller kan skada produkten och ofta kräver omfattande reparationer av kvalificerad tekniker för att återställas till normal funktion. - Om produkten har tappats i golvet eller skalet har skadats. - Om produktens prestanda förändras, och produkten indikerar att service behövs. Reservdelar: När delar behöver bytas ut bör du se till att serviceteknikern använder originaldelar från Barco eller godkända reservdelar med samma egenskaper som originaldelen från Barco. Icke godkända byten kan resultera i att prestandan och pålitligheten försämras och risken för eldsvåda, elektriska stötar och andra faror ökar. Icke godkända byten kan innebära att garantin upphör. Säkerhetskontroll: Efter utförandet av service och reparationer på projektorn ska du be serviceteknikern att utföra en säkerhetskontroll för att undersöka huruvida produkten fungerar korrekt. Risk för explosion: Kom ihåg följande varning: VAR FÖRSIKTIG: Xenons kompakta båglampor är högt trycksatta. När glödlampan tänds ökar dess normala användningstemperatur trycket till en nivå vid vilken glödlampan kan explodera om den inte hanteras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Glödlampan är stabil vid rumstemperatur, men kan explodera om den tappas eller hanteras inkorrekt. När lamphuset med xenon-lampan behöver plockas isär, eller då skyddsbehållaren eller -tyget behöver tas av xenon-lampan, MÅSTE godkända skyddskläder bäras! För att undvika batteriexplosion Explosionsfara om batteriet inte installerats korrekt. Ersätt endast med samma eller liknande typ som rekommenderas av tillverkaren. För information om hur batteriet deponeras korrekt bör du alltid undersöka vilka statliga, kommunala eller lokala bestämmelser och förordningar som gäller. 1.3 Viktiga varningar angående HDX flightcases Viktiga varningar angående att stapla/transportera HDX hyrflightcases Stapla maximum två (2) HDX hyrflightcases ovanpå varandra. Aldrig fler. Ytan som flightcasen står på måste vara jämn för att säkerställa att den totala tyngden är jämnt utspridd över de fyra hjulen. Ytanmåsteocksåklaraavattstödjaviktenpåettsäkertsätt. Innan du staplar eller transporterar flightcases, kontrollera defekter och slitage på hjulen och deras fästskruvar. Innan du staplar eller transporterar flightcases, kontrollera att de fyra låshandtagen på varje flightcase är i gott skick och säkert låsta. När de är staplade, se till att hjulen på det övre flightcaset är i rätt position på det undre flightcasets stapelskåror. Staplade flightcases ska inte förflyttas. Innan de staplas måste det undre flightcaset stå i sin slutliga viloposition innan det övre placeras ovanpå. Stapla aldrig fulla flightcases i en lastbil eller annat transportmedel såvida de inte är ordentligt fastspända. Om ett hjul går sönder måste flightcasen vara ordentligt fastspänade för att förhindra att stapeln kollapsar. Använd en ändamålsenlig gaffeltruck för att lyfta flightcases och ta nödväntiga åtgärder för att undvika personskador. 4 R SV HDX-SERIEN 10/07/2012

DPxK-xxB/P. Säkerhetsmanual

DPxK-xxB/P. Säkerhetsmanual DPxK-xxB/P Säkerhetsmanual R5905051SV/02 10/07/2012 Barco Inc. Media and Entertainment Division 11101 Trade Center Drive, Rancho Cordova, California 95670, USA Phone: +1 916 859-2500 Fax: +1 916 859-2515

Läs mer

HDX-serien. Säkerhetsmanual

HDX-serien. Säkerhetsmanual HDX-serien Säkerhetsmanual R5905033SV/02 02/03/2015 Barco nv Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Phone: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.883.86 Support: www.barco.com/en/support Besök oss på webben: www.barco.com

Läs mer

DP2K-E series. Säkerhetsmanual

DP2K-E series. Säkerhetsmanual DP2K-E series Säkerhetsmanual R5906695SV/00 19/06/2015 Barco Visual (Beijing) Electronics Co., Ltd 地 址 : 北 京 市 昌 平 区 中 关 村 科 技 园 昌 平 园 昌 盛 路 16 号 Phone: +86 10 8010 1166 Fax: +86 10 8970 2793 Support:

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power

Bruksanvisning. - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Bruksanvisning - be 9 by ReSound - Custom - be 9 by ReSound - Custom Power Gratulerar till din nya digitala hörapparat från ReSound! ReSounds innovativa teknik och design kommer att ge dig möjlighet att

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

BRUKSANVISNING LK50-SW-1

BRUKSANVISNING LK50-SW-1 BRUKSANVISNING P LK50-SW-1 474A-SW-002A Välkommen... Till den glada familjen av nöjda ägare av ett elektroniskt musikinstrument från CASIO! Läs noga denna bruksanvisning för att kunna utnyttja klaviaturens

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snabb installationsguide Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snabb installationsguide SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom dessa anvisningar noggrant före användning och behåll bruksanvisningen på ett säkert ställe för framtida referenser.

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer