HDX-serien. Säkerhetsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HDX-serien. Säkerhetsmanual"

Transkript

1 HDX-serien Säkerhetsmanual R SV/01 10/07/2012

2 Barco nv Entertainment Division Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Phone: Fax: Support: Besök oss på webben: Tryckt i Belgien

3 1. SÄKERHET Om det här kapitlet Läs det här kapitlet uppmärksamt. Det innehåller viktig information för att förhindra personskador när du installerar och använder en HDX projector. Dessutom innehåller det flera varningar för att förhindra skada på HDX projector. Försäkra dig om att du förstår och efterföljer alla riktlinjer för säkerhet, säkerhetsinstruktioner och varningar som nämns i det här kapitlet innan du installerar din HDX projector. Efter det här kapitlet ges ytterligare "varningar" och "försiktighetsåtgärder" beroende på installationsproceduren. Läs igenom och följ dessa "varningar" och "försiktighetsåtgärder" också. 1.1 Allmänna råd VARNING: Se till att du förstår och följer alla riktlinjer för säkerhet, säkerhetsinstruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder som nämns i den här manualen. VARNING: Var vaksam på hängande anordningar. VARNING: Använd hjälm för att minska risken för personskada. VARNING: Var försiktig när du arbetar med tunga föremål. VARNING: Akta dina fingrar när du arbetar med tunga föremål. VAR FÖRSIKTIG: Högtryckslampor kan explodera om de hanteras inkorrekt. Allmänna säkerhetsanvisningar Innan du använder denna utrustning bör du läsa manualen noggrant och även vända dig till den vid framtida behov. Installation och tillfälliga justeringar bör utföras av kvalificerad Barcoyrkespersonal eller behörig Barco-servicepersonal. Alla varningar på projektorn och i dokumentmanualerna bör åtlydas. Alla instruktioner om hur utrustningen används måste följas noggrant. Alla lokala installationsföreskrifter bör följas. Säkerhetsmeddelande Denna utrustning är tillverkad i enlighet med de internationella säkerhetsstandarderna IEC , EN , UL och CAN/CSA C22.2 Nr , vilka är säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning och elektrisk affärsutrustning med mera. Dessa säkerhetsstandarder ställer viktiga krav på hur säkerhetskänslig utrustning, material och isolering används, detta för att skydda användaren mot risker som elektriska stötar och energifara vid hanteringen av strömförsörjda produktdelar. Säkerhetsstandarderna ställer även krav på temperaturen inuti och utanpå produkten, strålningsnivåer, mekanisk stabilitet och tålighet, samt sluten konstruktion och brandskydd. Simulerade tester med olika produktdefekter försäkrar att utrustningen är säker för användaren även när den inte fungerar normalt. Användare, definition I hela manualen används termen SERVICEPERSONAL om personer som har relevant teknisk utbildning och erfarenhet nog att ha kunskap om de potentiella faror de kan utsättas för (inklusive, men inte begränsat till, HÖGSPÄNNING och ELEKTRONIK och PROJEKTORER MED HÖG LJUSSTYRKA) under arbete för att minimera risken att utsätta sig själva och andra för fara. Termen R SV HDX-SERIEN 10/07/2012 1

4 ANVÄNDARE används om den person, utöver SERVICEPERSONAL, som är BEHÖRIG att använda professionella projektorsystem. HDX projector är avsett för "ENDAST PROFESSIONELL ANVÄNDNING" av BEHÖRIG PERSONAL som är bekant med farorna i högspänning, högintensivt ljus, ultraviolett strålning och höga temperaturer som beror på lampan och dess kretsar. Endast kvalificerad SERVICEPERSONAL, med kunskap om sådana risker, får utföra service inuti produkten. 1.2 Viktiga säkerhetsanvisningar I syfte att förhindra risken för elektrisk stöt Denna produkt ska drivas från källa med enfasig växelström. Denna apparat måste vara jordad via medföljande växelströmskabel med ledare. Om ingen av medföljande nätkablar passar, tala med handlaren. Om du inte kan sätta i kontakten i uttaget, kontakta din elektriker för att ersätta ditt föråldrade uttag. Se till att installationen jordas. Ställ ingenting på elkabeln. Placera inte produkten så att folk går på kabeln. Frånkoppla kabeln genom att dra ut den i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln. Använd endast kabeln som medföljer enheten. Även om de verkar likna varandra, har andra kablar inte säkerhetstestats på fabriken och får inte användas för att strömföra enheten. Kontakta din handlare för en ny kabel Använd inte projektorn med en skadad kabel. Byt ut kabeln. Använd inte projektorn om projektorn har tappats på golvet eller blivit skadad - förrän den har undersökts och godkänts för bruk av kvalificerad servicepersonal. Placera kabeln så att ingen snavar över den, så att den inte dras i eller hamnar i kontakt med varma ytor. Om det behövs en förlängningskabel ska den ha samma eller högre spänningsvärde än projektorn. En kabel med ett lägre amperevärde än projektorn kan överhettas. För aldrig in några föremål genom produktens öppningar då det kan skada farliga spänningspunkter eller kortsluta delar vilket kan leda till ökad risk för brand och elektriska chocker. Utsätt inte projektorn för regn eller fukt. Utsätt inte denna projektor för vatten eller andra vätskor. Häll aldrig någon form av vätska på denna projektor. Om vätska eller fasta föremål faller ner innanför projektorskalet ska du koppla från utrustningen och låta den undersökas av kvalificerad servicepersonal innan den återtas i bruk. Ta aldrig isär denna projektor själv, utan ta den till auktoriserad utbildad servicepersonal när den behöver servas eller repareras. Anslut den aldrig till något tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Åska - För ökat skydd under åskväder eller när videoprodukten inte används under en längre tid rekommenderas att strömmen kopplas från vägguttaget. Detta skyddar anordningen från överspänning från blixtnedslag och spänningssprång. För att undvika personskada Isolera elektriciteten innan du byter ut lampan eller lamphuset. Varning: Het lampa (hus). Varning: Högtryckslampor kan explodera om de hanteras inkorrekt. Service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. För att undvika åverkan och fysisk skada ska du alltid läsa manualen och etiketterna på systemet innan du sätter på lamphöljet, ansluter till vägguttaget eller justerar projektorn. För att undvika skada bör du observera projektorns tyngd. Minst 2 persons krävs för att bära projektorn. För att undvika personskada, se till att linsen och alla skydd är korrekt installerade. Se installationsbeskrivningen. Varning: Högintensivt ljus. Titta ALDRIG direkt in i linsen! Hög ljusstyrka kan skada ögonen. Varning: Lampor med extremt hög ljusstyrka: Den här projektorn använder lampor med extremt hög ljusstyrka. Titta aldrig direkt in i objektivet eller på lampan. Om projiceringsavståndet är mindre än 6 meter, måste alla personer vara minst 4 meter bort från den projicerade bilden. Undvik reflektion av den projicerade bilden på nära håll på någon reflekterande yta (exempelvis glas, metall...). När projektorn används rekommenderar vi starkt att det bärs passande skyddsglasögon. Innan du försöker ta bort något av projektorskydden måste du stänga av projektorn och koppla bort den från vägguttaget. När du måste stänga av projektorn, för att nå delarna inuti, koppla alltid bort nätkabeln från kraftnätet. Ingången för strömmen på projektorns sida anses vara frånkopplingsanordningen. När du måste stänga av projektorn, för att nå delarna inuti, koppla alltid bort nätkabeln på projektorns sida. Om ingången för nätet på projektorns sida inte går att nå (exempelvis montering på innertaket), ska uttaget som förser projektorn med ström vara installerat i närheten av projektorn och vara lättillgänglig, eller så ska en lättillgänglig allmän frånkopplingsanordning ingå i den fasta ledningsdragningen. Stapla aldrig mer än two (2) HDX-projektorer i en hängande konfiguration (hängverk) och stapla aldrig mer än three (3) HDXprojektorer i en basställskonfiguration (bordsmontering). När du använder projektorn i en hängande konfiguration, montera alltid 2 säkerhetskablar. Se installationshandboken för korrekt användning av dessa kablar. Placera inte denna utrustning på ostadiga vagnar, ställ eller bord. Produkten kan ramla ner och skadas allvarligt eller till och med skada användaren. Den är farlig att använda utan lins och skydd. Linser, skydd och ultravioletta skärmar måste bytas om de är synligt skadade så att deras funktion hämmas. Till exempel sprickor eller djupa rispor. 2 R SV HDX-SERIEN 10/07/2012

5 Varning: Skydd mot ultraviolett strålning: Titta aldrig direkt in i ljuset. Lampan i denna produkt har ett intensivt ljus och hög temperatur. En beståndsdel i ljuset från denna lampa är ultraviolett ljus. Ögon och hud kan skadas av lampans ultravioletta strålning när lampan är påslagen. Undvik onödig exponering. Skydda dig och dina anställda genom att instruera dem om farorna och hur de ska skydda sig. Skydd för huden kan vara tätt vävda plagg och handskar. För att skydda ögon mot UV-strålning kan skyddsglasögon som har skydd mot UV-strålning bäras. Utöver UV-ljuset är det synliga ljuset från lampan intensivt och bör även det tas i beaktande vid valet av ögonskydd. Exponering för UV-strålning: Vissa mediciner gör människor extra känsliga för UV-strålning. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) rekommenderar att exponeringen av UV-strålning för en 8-timmars arbetsdag är mindre än 0,1 mikrowatt per kvadratcentimeter av effektiv UV-strålning. Det rekommenderas att arbetsplatsen undersökts för att kunna garantera att medarbetarna inte utsätts för högre nivåer än de statliga rekommendationerna. Exponering för denna UV-strålning tillåts endast under 1 timme per dag för underhålls- och servicepersonal. Krets med kylvätska. Projektorn har en kylkrets som är fylld med utspätt, blått frostskyddsmedel (1/3 etanediol 2/3 Demivatten). När kylkretsen läcker, stäng av enheten och kontakta en servicetekniker. Vätskan är inte avsedd för hushållsbruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Skadligt vid förtäring. Undvik exponering för gravida kvinnor. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av hälsofarliga ångor. För att undvika eldsvådor Placera inget lättantändligt eller brännbart material nära projektorn! Barcos storbildsprojektorer är utformade och tillverkade för att möta de allra högsta säkerhetskraven. Denna projektor blir varm på ytan och i ventilationsöppningarna under normal användning, vilket är både normalt och säkert. Att placera lättantändligt och brännbart material nära projektorn kan resultera i att materialet självantänder och skapar en eldsvåda. Därför är det ytterst viktigt att en "frizon" lämnas runt alla externa ytor på projektorn där inget lättantändligt eller brännbart material får förekomma. Denna zon måste vara minst 40 cm (16") för alla DLP-projektorer. Frizonen runt linsen måste vara minst 5 m. Täck aldrig över projektorn eller linsen med något material medan projektorn används. Håll alltid lättantändligt och brännbart material borta från projektorn. Sätt upp projektorn i ett välventilerat område där det inte finns några tändare eller direkt solljus. Utsätt aldrig projektorn för regn eller fukt. Vid eldsvåda, använd sand, CO 2 eller pulverbrandsläckare. Använd aldrig vatten för att släcka brinnande elektronik. Se till att projektorn servas av behörig Barco-servicepersonal. Se till att eventuella reservdelar är originalprodukter från Barco. Använd aldrig reservdelar som inte är från Barco, då dessa kan försämra säkerheten hos projektorn. Luckor och öppningar i denna utrustning är till för ventilation. För att projektorn ska kunna fungera korrekt och inte överhettas får dessa öppningar aldrig blockeras eller täckas för. Öppningarna får heller aldrig blockeras av att projektorn placeras för nära en vägg eller liknande ytor. Denna projektor ska heller aldrig placeras nära eller ovanför ett element eller annan värmekälla. Denna projektor får inte placeras i en inbyggd installation eller stängt utrymme om inte tillfredsställande ventilation finns. Projektionsrummet måste vara välventilerat eller avkylt för att motverka drastiska temperaturhöjningar. Låt projektorn svalna innan den placeras i förvaring. Ta bort kabeln från projektorn vid förvaring. Värmekänsligt material bör inte placeras i utblåsluften eller på lamphuset. För att undvika skador på projektorn Denna projektor är utformad för att användas med en specifik lamptyp (hus). Se installationsinstruktionerna för rätt typ. Luftfiltren i projektorn måste göras rena eller bytas ut regelbundet (åtminstone en ordentlig rengöring varje månad). Att bortse från detta kan resultera i att luftflödet i projektorn störs och skapar överhettning. Överhettning kan leda till att projektorn stänger av sig under användning. Projektorn måste alltid installeras på ett sådant sätt att fritt luftflöde garanteras i dess luftinlopp och det måste finnas obehindrad evakuering av het luft från dess kylsystem. För att ett korrekt luftflöde ska kunna upprätthållas och att projektorn ska följa kraven hos Electromagnetic Compatibility (EMC), ska den alltid användas med alla skydd på rätt plats. Luckor och öppningar i denna utrustning är till för ventilation. För att produkten ska kunna fungera korrekt och inte överhettas får dessa öppningar aldrig blockeras eller täckas för. Öppningarna får aldrig blockeras av att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller liknande ytor. Denna projektor ska heller aldrig placeras nära eller ovanför ett element eller annan värmekälla. Denna projektor får inte placeras i en inbyggd installation eller stängt utrymme om inte tillfredsställande ventilation finns. Se till att inget kan droppa eller spillas inuti projektorn. Om detta skulle hända, stäng av och koppla omedelbart bort nätspänningen. Använd inte projektorn innan den har kontrollerats av kvalificerad servicepersonal. Blockera inte projektorns kylfläktar eller det fria luftflödet runt projektorn. Löst papper och andra föremål får inte förekomma närmare projektorn än 10 cm (4") på någon sida. Använd inte denna utrustning nära vatten. Särskild försiktighet med laserstrålar: Det krävs särskild försiktighet DLP-projektorer används i samma rum som högeffektiv laserutrustning. Direkt och indirekt laserstrålning mot linsen kan skada Digital Mirror Devices TM, något som garantin inte täcker. Placera aldrig projektorn i direkt solljus. Solljus mot linsen kan skada Digital Mirror Devices TM allvarligt, något garantin inte täcker. Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. De kommer till nytta om du behöver skicka utrustningen någonstans. För maximal säkerhet bör du packa utrustningen på samma sätt som den packades i fabriken. Koppla bort den här produkten från vägguttaget före rengöring. Använd inte vätske- eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig starka lösningsmedel som thinner eller bensin, eller slitande rengöringsmedel, då de kan skada skalet. Svåra fläckar kan tas bort med en lätt fuktad trasa med en mild tvättmedelslösning. För bästa möjliga optiska prestanda och upplösning specialbehandlas projektorlinserna med en antireflexbeläggning, varför du bör undvika kontakt med linsen. Använd en mjuk och torr trasa för att ta bort damm från linsen. Använd inte en fuktig trasa, tvättmedelslösning eller thinner. R SV HDX-SERIEN 10/07/2012 3

6 Högsta tillåtna omgivande temperatur, t a = 40 C (104 F). Lamphuset måste bytas ut om det skadas eller deformeras. Om service Försök inte att serva produkten själv, då du kan utsätta dig för högspänning och risk att få elektriska chocker om du öppnar eller tar bort skyddet. Service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Alla försök att ändra fabriksinställningarna hos de interna kontrollerna eller andra kontrollinställningar som i denna manual inte omnämns specifikt kan leda till permanenta skador på projektorn och upphörande av garantin. Koppla bort denna produkt från vägguttaget och låt service utföras av kvalificerade servicetekniker under följande omständigheter: - När nätkabeln eller -kontakten är skadad eller sliten. - Om vätska har runnit ner i utrustningen. - Om produkten har utsatts för regn eller vatten. - Om produkten inte fungerar normalt trots att användarinstruktionerna följs. Justera enbart de kontroller som beskrivs i användarinstruktionerna då inkorrekta justeringar av övriga kontroller kan skada produkten och ofta kräver omfattande reparationer av kvalificerad tekniker för att återställas till normal funktion. - Om produkten har tappats i golvet eller skalet har skadats. - Om produktens prestanda förändras, och produkten indikerar att service behövs. Reservdelar: När delar behöver bytas ut bör du se till att serviceteknikern använder originaldelar från Barco eller godkända reservdelar med samma egenskaper som originaldelen från Barco. Icke godkända byten kan resultera i att prestandan och pålitligheten försämras och risken för eldsvåda, elektriska stötar och andra faror ökar. Icke godkända byten kan innebära att garantin upphör. Säkerhetskontroll: Efter utförandet av service och reparationer på projektorn ska du be serviceteknikern att utföra en säkerhetskontroll för att undersöka huruvida produkten fungerar korrekt. Risk för explosion: Kom ihåg följande varning: VAR FÖRSIKTIG: Xenons kompakta båglampor är högt trycksatta. När glödlampan tänds ökar dess normala användningstemperatur trycket till en nivå vid vilken glödlampan kan explodera om den inte hanteras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Glödlampan är stabil vid rumstemperatur, men kan explodera om den tappas eller hanteras inkorrekt. När lamphuset med xenon-lampan behöver plockas isär, eller då skyddsbehållaren eller -tyget behöver tas av xenon-lampan, MÅSTE godkända skyddskläder bäras! För att undvika batteriexplosion Explosionsfara om batteriet inte installerats korrekt. Ersätt endast med samma eller liknande typ som rekommenderas av tillverkaren. För information om hur batteriet deponeras korrekt bör du alltid undersöka vilka statliga, kommunala eller lokala bestämmelser och förordningar som gäller. 1.3 Viktiga varningar angående HDX flightcases Viktiga varningar angående att stapla/transportera HDX hyrflightcases Stapla maximum två (2) HDX hyrflightcases ovanpå varandra. Aldrig fler. Ytan som flightcasen står på måste vara jämn för att säkerställa att den totala tyngden är jämnt utspridd över de fyra hjulen. Ytanmåsteocksåklaraavattstödjaviktenpåettsäkertsätt. Innan du staplar eller transporterar flightcases, kontrollera defekter och slitage på hjulen och deras fästskruvar. Innan du staplar eller transporterar flightcases, kontrollera att de fyra låshandtagen på varje flightcase är i gott skick och säkert låsta. När de är staplade, se till att hjulen på det övre flightcaset är i rätt position på det undre flightcasets stapelskåror. Staplade flightcases ska inte förflyttas. Innan de staplas måste det undre flightcaset stå i sin slutliga viloposition innan det övre placeras ovanpå. Stapla aldrig fulla flightcases i en lastbil eller annat transportmedel såvida de inte är ordentligt fastspända. Om ett hjul går sönder måste flightcasen vara ordentligt fastspänade för att förhindra att stapeln kollapsar. Använd en ändamålsenlig gaffeltruck för att lyfta flightcases och ta nödväntiga åtgärder för att undvika personskador. 4 R SV HDX-SERIEN 10/07/2012

DPxK-xxB/P. Säkerhetsmanual

DPxK-xxB/P. Säkerhetsmanual DPxK-xxB/P Säkerhetsmanual R5905051SV/02 10/07/2012 Barco Inc. Media and Entertainment Division 11101 Trade Center Drive, Rancho Cordova, California 95670, USA Phone: +1 916 859-2500 Fax: +1 916 859-2515

Läs mer

HDX-serien. Säkerhetsmanual

HDX-serien. Säkerhetsmanual HDX-serien Säkerhetsmanual R5905033SV/02 02/03/2015 Barco nv Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Phone: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.883.86 Support: www.barco.com/en/support Besök oss på webben: www.barco.com

Läs mer

HDQ 2K40. Säkerhetsmanual

HDQ 2K40. Säkerhetsmanual HDQ 2K40 Säkerhetsmanual R5905304SV/02 02/03/2015 Barco nv Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Phone: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.883.86 Support: www.barco.com/en/support Besök oss på webben: www.barco.com Tryckt

Läs mer

DP2K-E series. Säkerhetsmanual

DP2K-E series. Säkerhetsmanual DP2K-E series Säkerhetsmanual R5906695SV/00 19/06/2015 Barco Visual (Beijing) Electronics Co., Ltd 地 址 : 北 京 市 昌 平 区 中 关 村 科 技 园 昌 平 园 昌 盛 路 16 号 Phone: +86 10 8010 1166 Fax: +86 10 8970 2793 Support:

Läs mer

Säkerhetsguide R5905947SV/01 31/10/2014

Säkerhetsguide R5905947SV/01 31/10/2014 E2 Säkerhetsguide R5905947SV/01 31/10/2014 Barco Inc, Image Processing 3078 Prospect Park Drive, Rancho Cordova, CA, 95670, USA Phone: +1 916 859-2500 Fax: +1 916 859-2515 Support: www.barco.com/esupport

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Din manual BEHRINGER B212A

Din manual BEHRINGER B212A Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Svenska FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER För nätadaptern VARNING Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamaha-enheter. Använd den inte för något annat ändamål.

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Bruksanvisning. LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk.

Bruksanvisning. LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. Bruksanvisning LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. www.facebook.com/denverelectronics 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

Cleanmate BRUKSANVISNING. Robotdammsugare. Cleanmate S 300

Cleanmate BRUKSANVISNING. Robotdammsugare. Cleanmate S 300 Cleanmate Robotdammsugare Cleanmate S 300 BRUKSANVISNING Innehåll Säkerhetsföreskrifter 1 Säkershetsföreskrifter 1 Batteri- och laddningsinstruktioner 1 Produktegenskaper 2 Huvudenhet och tillbehör 2 Installation

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Konica Minolta Sensings industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta Sensings industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta Sensings industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer