HDX-serien. Säkerhetsmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HDX-serien. Säkerhetsmanual"

Transkript

1 HDX-serien Säkerhetsmanual R SV/01 10/07/2012

2 Barco nv Entertainment Division Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Phone: Fax: Support: Besök oss på webben: Tryckt i Belgien

3 1. SÄKERHET Om det här kapitlet Läs det här kapitlet uppmärksamt. Det innehåller viktig information för att förhindra personskador när du installerar och använder en HDX projector. Dessutom innehåller det flera varningar för att förhindra skada på HDX projector. Försäkra dig om att du förstår och efterföljer alla riktlinjer för säkerhet, säkerhetsinstruktioner och varningar som nämns i det här kapitlet innan du installerar din HDX projector. Efter det här kapitlet ges ytterligare "varningar" och "försiktighetsåtgärder" beroende på installationsproceduren. Läs igenom och följ dessa "varningar" och "försiktighetsåtgärder" också. 1.1 Allmänna råd VARNING: Se till att du förstår och följer alla riktlinjer för säkerhet, säkerhetsinstruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder som nämns i den här manualen. VARNING: Var vaksam på hängande anordningar. VARNING: Använd hjälm för att minska risken för personskada. VARNING: Var försiktig när du arbetar med tunga föremål. VARNING: Akta dina fingrar när du arbetar med tunga föremål. VAR FÖRSIKTIG: Högtryckslampor kan explodera om de hanteras inkorrekt. Allmänna säkerhetsanvisningar Innan du använder denna utrustning bör du läsa manualen noggrant och även vända dig till den vid framtida behov. Installation och tillfälliga justeringar bör utföras av kvalificerad Barcoyrkespersonal eller behörig Barco-servicepersonal. Alla varningar på projektorn och i dokumentmanualerna bör åtlydas. Alla instruktioner om hur utrustningen används måste följas noggrant. Alla lokala installationsföreskrifter bör följas. Säkerhetsmeddelande Denna utrustning är tillverkad i enlighet med de internationella säkerhetsstandarderna IEC , EN , UL och CAN/CSA C22.2 Nr , vilka är säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning och elektrisk affärsutrustning med mera. Dessa säkerhetsstandarder ställer viktiga krav på hur säkerhetskänslig utrustning, material och isolering används, detta för att skydda användaren mot risker som elektriska stötar och energifara vid hanteringen av strömförsörjda produktdelar. Säkerhetsstandarderna ställer även krav på temperaturen inuti och utanpå produkten, strålningsnivåer, mekanisk stabilitet och tålighet, samt sluten konstruktion och brandskydd. Simulerade tester med olika produktdefekter försäkrar att utrustningen är säker för användaren även när den inte fungerar normalt. Användare, definition I hela manualen används termen SERVICEPERSONAL om personer som har relevant teknisk utbildning och erfarenhet nog att ha kunskap om de potentiella faror de kan utsättas för (inklusive, men inte begränsat till, HÖGSPÄNNING och ELEKTRONIK och PROJEKTORER MED HÖG LJUSSTYRKA) under arbete för att minimera risken att utsätta sig själva och andra för fara. Termen R SV HDX-SERIEN 10/07/2012 1

4 ANVÄNDARE används om den person, utöver SERVICEPERSONAL, som är BEHÖRIG att använda professionella projektorsystem. HDX projector är avsett för "ENDAST PROFESSIONELL ANVÄNDNING" av BEHÖRIG PERSONAL som är bekant med farorna i högspänning, högintensivt ljus, ultraviolett strålning och höga temperaturer som beror på lampan och dess kretsar. Endast kvalificerad SERVICEPERSONAL, med kunskap om sådana risker, får utföra service inuti produkten. 1.2 Viktiga säkerhetsanvisningar I syfte att förhindra risken för elektrisk stöt Denna produkt ska drivas från källa med enfasig växelström. Denna apparat måste vara jordad via medföljande växelströmskabel med ledare. Om ingen av medföljande nätkablar passar, tala med handlaren. Om du inte kan sätta i kontakten i uttaget, kontakta din elektriker för att ersätta ditt föråldrade uttag. Se till att installationen jordas. Ställ ingenting på elkabeln. Placera inte produkten så att folk går på kabeln. Frånkoppla kabeln genom att dra ut den i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln. Använd endast kabeln som medföljer enheten. Även om de verkar likna varandra, har andra kablar inte säkerhetstestats på fabriken och får inte användas för att strömföra enheten. Kontakta din handlare för en ny kabel Använd inte projektorn med en skadad kabel. Byt ut kabeln. Använd inte projektorn om projektorn har tappats på golvet eller blivit skadad - förrän den har undersökts och godkänts för bruk av kvalificerad servicepersonal. Placera kabeln så att ingen snavar över den, så att den inte dras i eller hamnar i kontakt med varma ytor. Om det behövs en förlängningskabel ska den ha samma eller högre spänningsvärde än projektorn. En kabel med ett lägre amperevärde än projektorn kan överhettas. För aldrig in några föremål genom produktens öppningar då det kan skada farliga spänningspunkter eller kortsluta delar vilket kan leda till ökad risk för brand och elektriska chocker. Utsätt inte projektorn för regn eller fukt. Utsätt inte denna projektor för vatten eller andra vätskor. Häll aldrig någon form av vätska på denna projektor. Om vätska eller fasta föremål faller ner innanför projektorskalet ska du koppla från utrustningen och låta den undersökas av kvalificerad servicepersonal innan den återtas i bruk. Ta aldrig isär denna projektor själv, utan ta den till auktoriserad utbildad servicepersonal när den behöver servas eller repareras. Anslut den aldrig till något tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Åska - För ökat skydd under åskväder eller när videoprodukten inte används under en längre tid rekommenderas att strömmen kopplas från vägguttaget. Detta skyddar anordningen från överspänning från blixtnedslag och spänningssprång. För att undvika personskada Isolera elektriciteten innan du byter ut lampan eller lamphuset. Varning: Het lampa (hus). Varning: Högtryckslampor kan explodera om de hanteras inkorrekt. Service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. För att undvika åverkan och fysisk skada ska du alltid läsa manualen och etiketterna på systemet innan du sätter på lamphöljet, ansluter till vägguttaget eller justerar projektorn. För att undvika skada bör du observera projektorns tyngd. Minst 2 persons krävs för att bära projektorn. För att undvika personskada, se till att linsen och alla skydd är korrekt installerade. Se installationsbeskrivningen. Varning: Högintensivt ljus. Titta ALDRIG direkt in i linsen! Hög ljusstyrka kan skada ögonen. Varning: Lampor med extremt hög ljusstyrka: Den här projektorn använder lampor med extremt hög ljusstyrka. Titta aldrig direkt in i objektivet eller på lampan. Om projiceringsavståndet är mindre än 6 meter, måste alla personer vara minst 4 meter bort från den projicerade bilden. Undvik reflektion av den projicerade bilden på nära håll på någon reflekterande yta (exempelvis glas, metall...). När projektorn används rekommenderar vi starkt att det bärs passande skyddsglasögon. Innan du försöker ta bort något av projektorskydden måste du stänga av projektorn och koppla bort den från vägguttaget. När du måste stänga av projektorn, för att nå delarna inuti, koppla alltid bort nätkabeln från kraftnätet. Ingången för strömmen på projektorns sida anses vara frånkopplingsanordningen. När du måste stänga av projektorn, för att nå delarna inuti, koppla alltid bort nätkabeln på projektorns sida. Om ingången för nätet på projektorns sida inte går att nå (exempelvis montering på innertaket), ska uttaget som förser projektorn med ström vara installerat i närheten av projektorn och vara lättillgänglig, eller så ska en lättillgänglig allmän frånkopplingsanordning ingå i den fasta ledningsdragningen. Stapla aldrig mer än two (2) HDX-projektorer i en hängande konfiguration (hängverk) och stapla aldrig mer än three (3) HDXprojektorer i en basställskonfiguration (bordsmontering). När du använder projektorn i en hängande konfiguration, montera alltid 2 säkerhetskablar. Se installationshandboken för korrekt användning av dessa kablar. Placera inte denna utrustning på ostadiga vagnar, ställ eller bord. Produkten kan ramla ner och skadas allvarligt eller till och med skada användaren. Den är farlig att använda utan lins och skydd. Linser, skydd och ultravioletta skärmar måste bytas om de är synligt skadade så att deras funktion hämmas. Till exempel sprickor eller djupa rispor. 2 R SV HDX-SERIEN 10/07/2012

5 Varning: Skydd mot ultraviolett strålning: Titta aldrig direkt in i ljuset. Lampan i denna produkt har ett intensivt ljus och hög temperatur. En beståndsdel i ljuset från denna lampa är ultraviolett ljus. Ögon och hud kan skadas av lampans ultravioletta strålning när lampan är påslagen. Undvik onödig exponering. Skydda dig och dina anställda genom att instruera dem om farorna och hur de ska skydda sig. Skydd för huden kan vara tätt vävda plagg och handskar. För att skydda ögon mot UV-strålning kan skyddsglasögon som har skydd mot UV-strålning bäras. Utöver UV-ljuset är det synliga ljuset från lampan intensivt och bör även det tas i beaktande vid valet av ögonskydd. Exponering för UV-strålning: Vissa mediciner gör människor extra känsliga för UV-strålning. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) rekommenderar att exponeringen av UV-strålning för en 8-timmars arbetsdag är mindre än 0,1 mikrowatt per kvadratcentimeter av effektiv UV-strålning. Det rekommenderas att arbetsplatsen undersökts för att kunna garantera att medarbetarna inte utsätts för högre nivåer än de statliga rekommendationerna. Exponering för denna UV-strålning tillåts endast under 1 timme per dag för underhålls- och servicepersonal. Krets med kylvätska. Projektorn har en kylkrets som är fylld med utspätt, blått frostskyddsmedel (1/3 etanediol 2/3 Demivatten). När kylkretsen läcker, stäng av enheten och kontakta en servicetekniker. Vätskan är inte avsedd för hushållsbruk. Förvaras utom räckhåll för barn. Skadligt vid förtäring. Undvik exponering för gravida kvinnor. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av hälsofarliga ångor. För att undvika eldsvådor Placera inget lättantändligt eller brännbart material nära projektorn! Barcos storbildsprojektorer är utformade och tillverkade för att möta de allra högsta säkerhetskraven. Denna projektor blir varm på ytan och i ventilationsöppningarna under normal användning, vilket är både normalt och säkert. Att placera lättantändligt och brännbart material nära projektorn kan resultera i att materialet självantänder och skapar en eldsvåda. Därför är det ytterst viktigt att en "frizon" lämnas runt alla externa ytor på projektorn där inget lättantändligt eller brännbart material får förekomma. Denna zon måste vara minst 40 cm (16") för alla DLP-projektorer. Frizonen runt linsen måste vara minst 5 m. Täck aldrig över projektorn eller linsen med något material medan projektorn används. Håll alltid lättantändligt och brännbart material borta från projektorn. Sätt upp projektorn i ett välventilerat område där det inte finns några tändare eller direkt solljus. Utsätt aldrig projektorn för regn eller fukt. Vid eldsvåda, använd sand, CO 2 eller pulverbrandsläckare. Använd aldrig vatten för att släcka brinnande elektronik. Se till att projektorn servas av behörig Barco-servicepersonal. Se till att eventuella reservdelar är originalprodukter från Barco. Använd aldrig reservdelar som inte är från Barco, då dessa kan försämra säkerheten hos projektorn. Luckor och öppningar i denna utrustning är till för ventilation. För att projektorn ska kunna fungera korrekt och inte överhettas får dessa öppningar aldrig blockeras eller täckas för. Öppningarna får heller aldrig blockeras av att projektorn placeras för nära en vägg eller liknande ytor. Denna projektor ska heller aldrig placeras nära eller ovanför ett element eller annan värmekälla. Denna projektor får inte placeras i en inbyggd installation eller stängt utrymme om inte tillfredsställande ventilation finns. Projektionsrummet måste vara välventilerat eller avkylt för att motverka drastiska temperaturhöjningar. Låt projektorn svalna innan den placeras i förvaring. Ta bort kabeln från projektorn vid förvaring. Värmekänsligt material bör inte placeras i utblåsluften eller på lamphuset. För att undvika skador på projektorn Denna projektor är utformad för att användas med en specifik lamptyp (hus). Se installationsinstruktionerna för rätt typ. Luftfiltren i projektorn måste göras rena eller bytas ut regelbundet (åtminstone en ordentlig rengöring varje månad). Att bortse från detta kan resultera i att luftflödet i projektorn störs och skapar överhettning. Överhettning kan leda till att projektorn stänger av sig under användning. Projektorn måste alltid installeras på ett sådant sätt att fritt luftflöde garanteras i dess luftinlopp och det måste finnas obehindrad evakuering av het luft från dess kylsystem. För att ett korrekt luftflöde ska kunna upprätthållas och att projektorn ska följa kraven hos Electromagnetic Compatibility (EMC), ska den alltid användas med alla skydd på rätt plats. Luckor och öppningar i denna utrustning är till för ventilation. För att produkten ska kunna fungera korrekt och inte överhettas får dessa öppningar aldrig blockeras eller täckas för. Öppningarna får aldrig blockeras av att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller liknande ytor. Denna projektor ska heller aldrig placeras nära eller ovanför ett element eller annan värmekälla. Denna projektor får inte placeras i en inbyggd installation eller stängt utrymme om inte tillfredsställande ventilation finns. Se till att inget kan droppa eller spillas inuti projektorn. Om detta skulle hända, stäng av och koppla omedelbart bort nätspänningen. Använd inte projektorn innan den har kontrollerats av kvalificerad servicepersonal. Blockera inte projektorns kylfläktar eller det fria luftflödet runt projektorn. Löst papper och andra föremål får inte förekomma närmare projektorn än 10 cm (4") på någon sida. Använd inte denna utrustning nära vatten. Särskild försiktighet med laserstrålar: Det krävs särskild försiktighet DLP-projektorer används i samma rum som högeffektiv laserutrustning. Direkt och indirekt laserstrålning mot linsen kan skada Digital Mirror Devices TM, något som garantin inte täcker. Placera aldrig projektorn i direkt solljus. Solljus mot linsen kan skada Digital Mirror Devices TM allvarligt, något garantin inte täcker. Spara originalkartongen och förpackningsmaterialet. De kommer till nytta om du behöver skicka utrustningen någonstans. För maximal säkerhet bör du packa utrustningen på samma sätt som den packades i fabriken. Koppla bort den här produkten från vägguttaget före rengöring. Använd inte vätske- eller aerosolrengöringsmedel. Använd en fuktig trasa för rengöring. Använd aldrig starka lösningsmedel som thinner eller bensin, eller slitande rengöringsmedel, då de kan skada skalet. Svåra fläckar kan tas bort med en lätt fuktad trasa med en mild tvättmedelslösning. För bästa möjliga optiska prestanda och upplösning specialbehandlas projektorlinserna med en antireflexbeläggning, varför du bör undvika kontakt med linsen. Använd en mjuk och torr trasa för att ta bort damm från linsen. Använd inte en fuktig trasa, tvättmedelslösning eller thinner. R SV HDX-SERIEN 10/07/2012 3

6 Högsta tillåtna omgivande temperatur, t a = 40 C (104 F). Lamphuset måste bytas ut om det skadas eller deformeras. Om service Försök inte att serva produkten själv, då du kan utsätta dig för högspänning och risk att få elektriska chocker om du öppnar eller tar bort skyddet. Service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Alla försök att ändra fabriksinställningarna hos de interna kontrollerna eller andra kontrollinställningar som i denna manual inte omnämns specifikt kan leda till permanenta skador på projektorn och upphörande av garantin. Koppla bort denna produkt från vägguttaget och låt service utföras av kvalificerade servicetekniker under följande omständigheter: - När nätkabeln eller -kontakten är skadad eller sliten. - Om vätska har runnit ner i utrustningen. - Om produkten har utsatts för regn eller vatten. - Om produkten inte fungerar normalt trots att användarinstruktionerna följs. Justera enbart de kontroller som beskrivs i användarinstruktionerna då inkorrekta justeringar av övriga kontroller kan skada produkten och ofta kräver omfattande reparationer av kvalificerad tekniker för att återställas till normal funktion. - Om produkten har tappats i golvet eller skalet har skadats. - Om produktens prestanda förändras, och produkten indikerar att service behövs. Reservdelar: När delar behöver bytas ut bör du se till att serviceteknikern använder originaldelar från Barco eller godkända reservdelar med samma egenskaper som originaldelen från Barco. Icke godkända byten kan resultera i att prestandan och pålitligheten försämras och risken för eldsvåda, elektriska stötar och andra faror ökar. Icke godkända byten kan innebära att garantin upphör. Säkerhetskontroll: Efter utförandet av service och reparationer på projektorn ska du be serviceteknikern att utföra en säkerhetskontroll för att undersöka huruvida produkten fungerar korrekt. Risk för explosion: Kom ihåg följande varning: VAR FÖRSIKTIG: Xenons kompakta båglampor är högt trycksatta. När glödlampan tänds ökar dess normala användningstemperatur trycket till en nivå vid vilken glödlampan kan explodera om den inte hanteras i enlighet med tillverkarens instruktioner. Glödlampan är stabil vid rumstemperatur, men kan explodera om den tappas eller hanteras inkorrekt. När lamphuset med xenon-lampan behöver plockas isär, eller då skyddsbehållaren eller -tyget behöver tas av xenon-lampan, MÅSTE godkända skyddskläder bäras! För att undvika batteriexplosion Explosionsfara om batteriet inte installerats korrekt. Ersätt endast med samma eller liknande typ som rekommenderas av tillverkaren. För information om hur batteriet deponeras korrekt bör du alltid undersöka vilka statliga, kommunala eller lokala bestämmelser och förordningar som gäller. 1.3 Viktiga varningar angående HDX flightcases Viktiga varningar angående att stapla/transportera HDX hyrflightcases Stapla maximum två (2) HDX hyrflightcases ovanpå varandra. Aldrig fler. Ytan som flightcasen står på måste vara jämn för att säkerställa att den totala tyngden är jämnt utspridd över de fyra hjulen. Ytanmåsteocksåklaraavattstödjaviktenpåettsäkertsätt. Innan du staplar eller transporterar flightcases, kontrollera defekter och slitage på hjulen och deras fästskruvar. Innan du staplar eller transporterar flightcases, kontrollera att de fyra låshandtagen på varje flightcase är i gott skick och säkert låsta. När de är staplade, se till att hjulen på det övre flightcaset är i rätt position på det undre flightcasets stapelskåror. Staplade flightcases ska inte förflyttas. Innan de staplas måste det undre flightcaset stå i sin slutliga viloposition innan det övre placeras ovanpå. Stapla aldrig fulla flightcases i en lastbil eller annat transportmedel såvida de inte är ordentligt fastspända. Om ett hjul går sönder måste flightcasen vara ordentligt fastspänade för att förhindra att stapeln kollapsar. Använd en ändamålsenlig gaffeltruck för att lyfta flightcases och ta nödväntiga åtgärder för att undvika personskador. 4 R SV HDX-SERIEN 10/07/2012

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 SV Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 7019171 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Överlåt all service på kunnig servicepersonal. Denna produkt är avsedd från 6 år och

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ

D 1050 USB DAC. Bruksanvisning ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ D 1050 USB DAC ENGLISH РУССКИЙ SVENSKA ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ENGLISH PORTUGUÊS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin.

Snabbguide. 1. Produktfunktioner RSG5D** RSG5F** RSG5K** Förstklassigt kaféutseende. Pelarbelysning. Genomskinlig ismaskin. Snabbguide RSG5D** RSG5F** RSG5K** 1. Produktfunktioner Förstklassigt kaféutseende Dispenserns blå belysning matchar espressomaskinen så att köket bibehåller sin eleganta look. Genomskinlig ismaskin Ismaskinen

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan).

1. Logo Leverantören fixar själva denna etikett (SPARK etc. ersätts med Do-it loggan). Purchasing Manager Christian Krichau Modell Workman EX D20, Mtrl nr 15636 Workman EX 2x10, Mtrl nr 800013 Svensk benämning Kompressor 20 l, oljesmord Symboler CE, Manual, Soptunna, Hörselskydd/Skyddsglasögon,

Läs mer

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI

Handbok MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI MEDDELANDE FRÅN REXAIR SKRITLIG GARANTI R13453C-0 Rexair 2007 REXAIR, säljer Rainbow dammsugare bara till fristående auktoriserade återförsäljare med erfarenhet av direkt hem försäljning. Eftersom Rexair

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer