KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNENS KVALITET I KORTHET"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2007 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Om diagrammen Resultat Områdesresultat Utmärkande mått med ett negativt resultat.. 7 Jämställdhet Sysselsättningsgrad Ohälsotal Valdeltagande Inflytande 2.3. Utmärkande mått med ett positivt resultat Deltagande Trygghet Grundskolor Bemötande Ver: 4.7 2

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund En del av Sveriges Kommuner & Landstings (SKL) arbete är att stärka de kommunala ledningarnas arbete med att utveckla kvalitativa aspekter i verksamhetens styrning och uppföljning. Ett led i detta arbete är projektet Kommunens kvalitet i korthet. Projektet, som är relativt nystartat och till viss del fortfarande måste betraktas vara i en uppstarts- och utvecklingsfas, syftar till att ta fram verktyg som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Tanken är att projektet ska stärka de förtroendevaldas roll i styrningen av den kommunala verksamheten, och vara ett stöd i dialogen med kommunens medborgare. Kommunens kvalitet i korthet fokuserar på fem olika områden; Kommunens tillgänglighet Området handlar om tillgängligheten till kommunens verksamheter; hur man blir bemött, väntetider, öppettider, etc. Området kan ses som ett mått på hur lätt det är att komma i kontakt med och få hjälp av kommunen. Trygghetsaspekter i kommunen Området trygghet handlar om hur trygga medborgarna känner sig, hur mycket läkartid som finns tillgänglig, hur många barn det finns per dagispersonal, et cetera. Delaktighet och information i kommunen Det tredje området berör vilka möjligheter medborgarna har när det gäller delaktighet och inflytande, samt vilken tillgång de har till kommunal information och hur duktig kommunen är på att kommunicera med sina medborgare. Kommunens kostnadseffektivitet Det fjärde området söker ge en bild av hur kostnadseffektiv kommunens verksamhet är i förhållande till dess resultat. Det gäller främst skolverksamhetens samt äldrevårdens kvalitet. Kommunen i ett samhällsperspektiv Det femte och sista området beskriver kommunen i egenskap av samhällsbyggare. Området tar hänsyn till en mängd faktorer, bl.a. invånarantal, sysselsättningsgrad, ohälsotal, jämställdhet, miljöaspekter, etc. Vart och ett av dessa områden innehåller ett antal mått, eller för att använda en mer upplysande beskrivning delfrågor. I sin originalform redovisar undersökningen svaren på varje individuellt mått (totalt 43 stycken) för samtliga av de 41 deltagande kommunerna, samt respektive måtts genomsnittliga resultat. I det här dokumentet presenteras en sammanfattning men också vidareutveckling av undersökningens resultat. Sammanfattningen består av två delar; i den första delen (avsnitt 2.1.) redovisas resultatet för vart och ett av de fem områdena som helhet. I den andra delen (2.2.) presenteras även ett urval av de 43 måtten som dels bedöms vara relevanta och tillförlitliga, men också bedöms intressera en bredare publik. Ambitionen är att ge en mer överskådlig och generell bild; förhoppningsvis blir det lättare att se skogen, utan att behöva störas av alla träden. 3

4 1.1. Om diagrammen I den här sammanfattningen används en typ av diagram som kallas boxplot. Ur en boxplot kan man utläsa en relativt stor mängd information mycket mer än vad som tas upp och diskuteras i den här sammanfattningen. Tanken är att den intresserade själv om man så önskar till viss del skall kunna analysera materialet vidare. Fördelen med en boxplot är att man kan få en god grafisk överblick över en stor mängd data dvs. i det här fallet kommunernas resultat utan att nödvändigtvis behöva redovisa motsvarande mängd siffror. Dock kan den upplevas som lite förvirrande, i synnerhet om man inte har stött på den här typen av diagram tidigare. Därför följer nu en kort presentation. Definitioner Anta att vi i ett datamaterial har uppmätt följande värden: 30, 40, 50, 60, 70, samt 95 Utliggare Högsta värde Övre kvartil Median Undre kvartil Lägsta värde Utliggare: Värden som är så extrema (höga eller låga) att de ignoreras. Statistik härledd från ett datamaterial där dessa inkluderas riskerar att bli missvisande. I exemplet ovan; 95. Högsta värde: Det högsta observerade värdet i ett datamaterial, som inte räknas som utliggare. I exemplet ovan alltså ej 95, utan 70. Lägsta värde: Det lägsta observerade värdet. I exemplet 30. Övre kvartil: 75 % av värdena i datamaterialet är lägre än (eller lika med) den övre kvartilen. Dvs. 75 % av kommunerna har ett resultat som är lägre än den övre kvartilen. I exemplet: 60, således har 75 % av kommunerna alltså ett resultat under eller lika med 60. Undre kvartil: 25 % av värdena i datamaterialet är lägre än (eller lika med) den undre kvartilen. I exemplet: 40; alltså har 25 % av kommunerna ett resultat 40. Den undre och övre kvartilen bildar en box därav namnet som alltså alltid innehåller de 50 mittersta procenten oavsett storlek. Dvs. 50 % har ett resultat mellan 40 och 60. Median: Det mittersta värdet i ett rangordnat datamaterial. Dvs. 50 % av kommunerna har ett bättre resultat, och 50 % av kommunerna har ett sämre resultat än medianen. I exemplet: 50. s resultat: Redovisas med hjälp av en färgad pil i diagrammen. 4

5 2. Resultat 2.1. Områdesresultat I spindeldiagrammet nedan åskådliggörs kommuns sammanslagna resultat för respektive område. Den mörkblå linjen visar s resultat med hänsyn tagen till samtliga deltagande kommuner. Den ljusblå linjen representerar s resultat i med hänsyn tagen till kommungruppen (dvs. Arvika, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner). Dessa två måste ställas i förhållande till en referenspunkt den röda linjen. De båda blå linjerna visar alltså avståndet, eller förhållandet, mellan s genomsnittliga resultat och samtliga deltagandes, respektive kommungruppens, genomsnittliga resultat. Samhällsperspektiv Tillgänglighet 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Trygghet Kostnadseffektivitet Delaktighet & Information jämfört med samtliga kommuner Snitt, jämfört med kommungruppen Resultatet tyder på att generellt sett håller en sämre kvalitet än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner; i jämförelse har nämligen ett sämre resultat i fyra av fem områden. 1 Undantaget är kostnadseffektivitet. Inom det området placerar sig på genomsnittet. Området mäter skolverksamhetens samt äldrevårdens kvalitet, varför man alltså i förlängningen kan anta att kommunens skolor och äldrevård över lag håller en 1 Notera dock att vissa mått kan ha bra resultat även om de hör till områden med dåligt resultat och tvärt om områdesresultatet är en sammanvägning av ett flertal mått. 5

6 kvalitetsmässigt godkänd nivå i jämförelse med samtliga kommuner. I jämförelse med kommungruppen ligger något under genomsnittet. Ur ett samhällsperspektiv är resultatet sämre, både i jämförelse med samtliga kommuner och med kommungruppen. De mått som speciellt drar ned resultatet gäller sysselsättningsgrad, ohälsotal, samt jämställdhet. Ser man till området tillgänglighet är resultatet i jämförelse med samtliga kommuner ganska nära genomsnittet. Generellt kan det alltså förmodas att kommunens verksamheter är relativt lätta att komma i kontakt med, samt att medborgarna blir väl bemötta. Jämfört med kommungruppen ligger strax under genomsnittet. När det gäller tryggheten ligger kommun klart över genomsnittet om man jämför med kommungruppen. En fråga som är en del av området trygghet är kort och gott hur trygg man känner sig i kommunen och både i jämförelse med samtliga kommuner och med kommungruppen är resultatet för det här individuella måttet riktigt bra. Dock ligger området trygghet under genomsnittet sett i jämförelse med samtliga kommuner. En förklaring till detta ligger i s dåliga resultat när det gäller tillgång till läkartid för personer i äldreboende tillgång till läkartid är alltså ett mått som ingår i området trygghet. I har en person i äldreboende knappt sju minuter tillgänglig läkartid i månaden (i snitt). I jämförelse med andra kommuner är det lågt; resultatet är faktiskt bland de lägsta för samtliga kommuner, genomsnittlig tid för kommungruppen är knappt 12 minuter, och för samtliga kommuner är genomsnittstiden drygt 17 minuter. 2 Även området delaktighet & information kunde ha haft ett bättre sammanslaget resultat, både i jämförelse med kommungruppen och i jämförelse med samtliga kommuner. Det är främst det låga valdeltagandet samt medborgarnas uppfattning om sina möjligheter till inflytande över kommunens verksamhet som drar ned områdesbetyget. Vad ligger då bakom dessa resultat? I det följande presenteras några av de mått som nämnts ovan. Som nämndes i inledningen är det inte nödvändigtvis de mått som hade bäst eller sämst resultat som presenteras utan ett urval av mått som bedöms vara relevanta, tillförlitliga och intressanta för en bredare publik. 3 2 I materialet anges svaret 6,7 minuter men med tanke på att en minut rymmer 60 sekunder måste man anta att svaret avges i decimalform. Den riktiga tiden bör således vara 6 minuter och 42 sekunder, för att vara exakt. 3 Vissa av måtten bedöms inte vara tillförlitliga, eller bedöms sakna vetenskaplig reliabilitet och validitet, medan vissa inte förefaller särskilt relevanta. Typexemplet gäller fråga nr 1; hur många medborgare som får svar på en e-postfråga inom två dygn, där det metodologiska misstaget gjordes att kommunerna förvarnades om frågan och därför kan man argumentera att resultatet inte är helt tillförlitligt. Dessutom finns intressantare mått att fokusera på t.ex. jämställdhet och skolans kvalitet i en sammanfattning som skall vara så kortfattad som möjligt. 6

7 2.2. Utmärkande mått med ett negativt resultat JÄMSTÄLLDHET SAMHÄLLSPERSPEKTIV Måttet anger hur jämställd kommunen är år Svaret redovisas i en rankinglista där samtliga av Sveriges 290 kommuner ingår. Listan baseras på det jämställdhetsindex som årligen tas fram av SCB. Indexet grundas på 13 olika variabler, vilka mäter skillnader i kön när det gäller t.ex. eftergymnasial utbildning, andel arbetssökande, inkomst, fördelning i fullmäktige, och könsfördelningen bland egenföretagare, mm. I diagrammet till höger ser man fördelningen för samtliga deltagande kommuner, samt s placering. placerar sig på en 255:e plats av Sveriges 290 kommuner. I jämförelse med de 41 i projektet deltagande kommunerna hamnar på fjärde sista plats. Resultatet för kommungruppen syns i tabellen nedan. 1 Arvika Sunne Torsby Säffle Årjäng 274 SYSSELSÄTTNINGSGRAD SAMHÄLLSPERSPEKTIV Anger hur stor andel (i procent) av den arbetsföra befolkningen som har sysselsättning. Måttet baseras på SCB:s arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I kommun har 64,6 % av den arbetsföra befolkningen sysselsättning. Det är sämst resultat av alla de deltagande kommunerna. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv, och ett tillväxtperspektiv, är detta mycket negativt. En större arbetskraft skulle generera fler inkomster och möjliggör en bättre långsiktig tillväxt. kommun förefaller dock traditionellt sett ha en låg sysselsättningsgrad. 1 Sunne 77,5 2 Säffle 77 3 Arvika 74,1 4 Torsby 73,9 5 Årjäng 71,1 6 64,6 7

8 OHÄLSOTAL Anger hur höga ohälsotalen är bland kommunens manliga och kvinnliga invånare Ohälsotalen ger en bild av befolkningens hälsotillstånd, ochb eräknas genom att det totala antalet dagar med utbetald sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning divideras med befolkningen år. Ohälsotalet anges alltså i dagar. Statistiken hämtas från Försäkringskassan. I är ohälsotalet för kvinnor 68,5, och 44,3 för män. Det är bland de högsta ohälsotalen jämfört med samtliga deltagande kommuner. Ohälsotalet för kvinnor är speciellt oroväckande; endast Arvika har ett högre ohälsotal på 72,5. Arvika har högst ohälsotal även när det gäller män 45,9. Kvinnor Män Kvinnor Män 1 Årjäng Årjäng 55,3 39,8 2 Sunne Säffle Torsby Sunne 63,4 41,2 4 Säffle 63,7 44,3 5 Torsby 68,5 45,2 6 Arvika Arvika 72,5 45,9 SAMHÄLLSPERSPEKTIV VALDELTAGANDE DELAKTIGHET & INFORMATION Anger hur många av kommunens röstberättigade som röstade i det senaste kommunvalet; summan av alla röster dividerat med antal röstberättigade. Tanken är att ge en bild av medborgarnas politiska intresse och engagemang. Statistiken hämtas från valmyndigheten. I röstade 65,8 % i det senaste valet. Det är det lägsta valdeltagandet i hela landet. syns i tabellen nedan. 1 Sunne 79,9 % 2 Säffle 78,1 3 Årjäng 77,1 4 Torsby 76,6 5 Arvika 75,9 6 65,8 % 8

9 INFLYTANDE DELAKTIGHET & INFORMATION Hur uppfattar medborgarna möjligheterna till inflytande över kommunens verksamheter? Måttet baseras på det inflytandeindex som är en del av SCB:s medborgarundersökning en enkätundersökning som skickats ut till 500 av s medborgare. Ca 50 % svarade. Indexet löper mellan får resultatet 37, ett av de sämre i jämförelse med de deltagande kommunerna. Även i jämförelse med kommungruppen hamnar lågt. 1 Sunne 49 2 Säffle 48 3 Arvika 46 4 Torsby 42 5 Årjäng Dock finns två synpunkter som kan vara relevanta i sammanhanget. Först och främst har de flesta kommuner fått ett lågt betyg, som synes i diagrammet uppe till höger; de flesta (50 %) av kommunerna har ett resultat mellan 39 och 46. Resultatet antyder på så vis att s låga resultat kan ha externa förklaringar (dvs. orsaker ej direkt och uteslutande associerade med just ). För det andra har ett godkänt betyg när det gäller möjligheter att delta som man kan se i nästa avsnitt (2.3.). Frågorna rör delvis olika områden, men bör ändå rimligtvis kunna påverkas av varandra; därför kan det förefalla motsägelsefullt att medborgarna anser att de har ett lågt inflytande över kommunens verksamheter, samtidigt som möjligheterna att delta i utvecklingen av kommunen förefaller klart godkända; man upplever således att man har lågt inflytande till trots för att möjligheterna att utöva sitt inflytande dvs. att delta ser ut att finnas. Detta antagande baseras på att det finns ett positivt samband mellan inflytande och deltagande ; dvs. är graden av inflytande hög bör också graden av deltagande vara det (och vice versa). Ett sådant samband har dock inte kunnat påvisas, och således kan det konstateras utifrån det givna materialet att det låga resultatet för inflytande bör ha andra förklaringar än enbart möjligheterna att delta. 4 Även detta antyder externa förklaringar. En kvalificerad gissning är att det dåliga resultatet kanske åtminstone delvis kan ha sina förklaringar i ett generellt missnöje, missnöje med politiker (vilket dessvärre är en synnerligen global tendens), kulturella aspekter som t.ex. den för Värmland typiska bruksmentaliteten, samt s interna splittring som är en följd av tidigare kommunala indelningar och sublokalt revirtänkande. Centrala frågor som då uppstår är hur man kan uppmuntra, entusiasmera och engagera medborgarna, samt hur man kan öka tilltron till kommunen som helhet. 4 Antagandet förkastades efter att ett korrelationstest genomförts. Korrelation anger styrkan och riktningen av ett linjärt samband mellan två variabler. Sambandet uttrycks som ett värde mellan 1 och -1; där 0 = inget samband; 1 = maximalt positivt samband och; -1 = maximalt negativt samband. Här användes ett test som kallas Pearsons r, med resultatet [r = -0,06]. Kort sagt, samband saknas. 9

10 2.3. Utmärkande mått med ett positivt resultat uppnådde bäst resultat inom områdena trygghet, kostnadseffektivitet, samt tillgänglighet. Bäst resultat hade kommunen när det gäller grundskolan, samt kommunens bemötande. hade även ett bra resultat när det gäller deltagande och trygghet. DELTAGANDE DELAKTIGHET & INFORMATION Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Måttet baseras på frågor om det finns en utarbetad strategi för demokratiarbete, om man kan nå politiker via kommunens hemsida, huruvida nämnder (eller motsv.) har öppna möten, etc. På en poängskala som anges i procent fick 51 %. Ett bra resultat; bättre än mediankommunen. Jämfört med kommungruppen intar en andraplats. 1 Sunne Arvika 43 4 Årjäng 25 X Säffle Inget svar X Torsby Inget svar TRYGGHET TRYGGHET Måttet ger en indikation om hur trygg kommunen uppfattas vara. Även den här delen baseras på SCB:s medborgarundersökning, som tar hänsyn till hur trygg man känner sig när det gäller; vistelse utomhus på kvällar och nätter; stöld och inbrott; samt i vilken utsträckning man anser att kommunen motsvarar en idealkommun med tanke på trygghet. I ett index som löper mellan 1 och 100, fick resultatet 56. Jämfört med samtliga kommuner ligger bra till. Jämfört med kommungruppen är den tryggaste kommunen Sunne 55 3 Arvika 47 4 Säffle 44 X Torsby Inget svar X Årjäng Inget svar 10

11 GRUNDSKOLAN KOSTNADSEFFEKTIVITET I diagrammet här intill åskådliggörs vilket resultat kommunens grundskolor uppnår i förhållande till övriga kommuner. Måttet visar främst hur väl skolorna klarar sitt uppdrag i förhållande till de nationella målen. Hänsyn tas till meritvärden, andel behöriga till gymnasium, samt andel elever utan betyg i ett eller flera ämnen. Detta vägs samman till ett index, därefter rangordnas kommunerna. Det är alltså plats i rangordningen som redovisas här. När det gäller grundskolans resultat hamnar på plats 69 av 290, vilket är mycket bra. Resultatet för samtliga kommuner i kommungruppen syns nedan hamnar på tredje plats. 1 Säffle 44 2 Arvika Årjäng Torsby Sunne 245 I det nedre diagrammet här till höger redovisas grundskolornas kostnadseffektivitet. Måttet visar hur effektivt kommunens resurser används i skolarbetet genom att visa hur kostnader och lärarresurser ställs i förhållande till resultaten (ovan). Även detta mått redovisar kommunens rankning i förhållande till övriga kommuner. kommuns kostnadseffektivitet tar plats nummer 115 (av 290 kommuner). I jämförelse med samtliga kommuner är det också ett bra resultat. Hur kostnadseffektiv kommun är i jämförelse med kommungruppen syns i tabellen nedan. Kommungruppens kostnadseffektivitet 1 Årjäng 16 2 Arvika 18 3 Säffle Sunne Torsby

12 BEMÖTANDE TILLGÄNGLIGHET Det sista måttet som redovisas i den här sammanfattningen ger en bild av hur många av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet med det måttet är att ge en bild av hur kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt är i kommunen, och mäts genom en extern mätning som också kompletteras vilket bör observeras av en subjektiv bedömning. Personkemi etc. kan alltså ha påverkat betyget. Måttet redovisas i procent. får resultatet 89 %, vilket även det bedöms vara ett bra betyg. Resultatet för kommungruppen syns i tabellen nedan. 1 Säffle 97 % 2 Torsby 94 % 3 Arvika 93 % 4 89 % 5 Årjäng 84 % 6 Sunne 67 % 12

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet. En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning i samarbetskommunerna i västra Värmland Tillgänglighet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv

Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Kommunens kvalitet i korthet En redovisning av faktorer som belyser kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN?

HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN? HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN? STEFAN JOHANNESEN 1. Kommunens tillgänglighet Hur tillgänglig är kommunens verksamheter? Hur blir man som medborgare bemött, hur är det med t.ex. väntetider och öppettider?

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2008 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag

Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag Säffle kommuns kvalitet för 2009 i korta drag En summarisk redovisning av ett antal faktorer som belyser och jämför kommunens kvalitet ur medborgarperspektiv Bästa Säfflebo, Din kommun bedriver varje dag

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2009-06-05 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, Undersökningsmetodik 7.5 hp Antal uppgifter: 6 Krav för G: 12 Lärare:

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Jämställdhet i siffror. Kvinnor och män i. Strömsunds kommun. Utgiven maj 2013

Jämställdhet i siffror. Kvinnor och män i. Strömsunds kommun. Utgiven maj 2013 Jämställdhet i siffror och män i Strömsunds kommun 1 Utgiven maj 2013 Innehåll Inledning 3 4 Befolkning 5 6 Fördelning av makt och inflytande 7 8 Ekonomisk jämställdhet 9 11 Obetalt hem- och omsorgsarbete

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden.

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden. Norrköpings explorer Variabler i vyn Stadsdelar i Norrköping Källa: Statistiska centralbyrån Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%) 66 74 2. Hur stor andel av medborgarna får kontakt med en

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från. SCB:s Medborgarundersökning. Del A Tranås som plats att bo och leva på. Våren 2012

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från. SCB:s Medborgarundersökning. Del A Tranås som plats att bo och leva på. Våren 2012 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT från SCB:s Medborgarundersökning Del A Tranås som plats att bo och leva på Våren 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Bakgrund och syfte 1 Sammanfattning och kommentarer 2-3 Diagram

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2008-12-22 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, 7.5 hp Antal uppgifter: 5 Krav för G: 11 Lärare: Jour: Robert Lundqvist,

Läs mer

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet

UTKAST. Kommunens Kvalitet i Korthet UTKAST Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat 2009 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4-5 Trygghet... 6 Delaktighet... 7 Effektivitet... 8-13 Samhällsutveckling... 14-16 Teckenförklaring: Resultatet

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Resultat 2013 Innehåll Inledning... 3 Tillgänglighet... 4 Trygghet... 5-6 Effektivitet... 7-10 Samhällsutveckling... 11-13 Kontaktuppgifter... 14 2 Inledning Kvalitet ur ett

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i jämförelseprojektet

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun

Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Folkhälsoindikatorer för Umeå kommun Ve 2014-11-20 Årsrapport 2014 I denna rapport redovisas senast tillgänglig data för Umeås folkhälsoindikatorer. Rapporten har tagits fram av Miljöbarometern AB på uppdrag

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Statistik om elevernas bakgrund används för att finna systematiska skillnader mellan elevgruppers behov.

Statistik om elevernas bakgrund används för att finna systematiska skillnader mellan elevgruppers behov. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Strukturersättning För att skapa likvärdiga förutsättningar för skolor och förskolor fördelas, förutom grundersättning till barn och elever, resurser efter barnens och elevernas

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Värmlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Värmland Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2008-06-04 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, Undersökningsmetodik 7.5 hp Antal uppgifter: 5 Krav för G: 15 Lärare:

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13

Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014. Betygsresultat läsåret 2012/13 Sveriges Kommuner och Landsting: Öppna jämförelser Grundskola 2014 Betygsresultat läsåret 2012/13 Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2014 1 PM Utredare Gunnar Högberg 2014-04-22 08-590 978 22 Dnr:

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Deskription (Kapitel 2 i Howell) Moment 1: Statistik, 3 poäng

Deskription (Kapitel 2 i Howell) Moment 1: Statistik, 3 poäng Kognitiv psykologi Moment 1: Statistik, 3 poäng VT 27 Lärare: Maria Karlsson Deskription (Kapitel 2 i Howell) Beskrivande mått, tabeller och diagram 1 2 Tabeller Tabell- och kolumnrubriker bör vara fullständiga

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer