KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNENS KVALITET I KORTHET"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2007 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Om diagrammen Resultat Områdesresultat Utmärkande mått med ett negativt resultat.. 7 Jämställdhet Sysselsättningsgrad Ohälsotal Valdeltagande Inflytande 2.3. Utmärkande mått med ett positivt resultat Deltagande Trygghet Grundskolor Bemötande Ver: 4.7 2

3 1. Inledning 1.1 Bakgrund En del av Sveriges Kommuner & Landstings (SKL) arbete är att stärka de kommunala ledningarnas arbete med att utveckla kvalitativa aspekter i verksamhetens styrning och uppföljning. Ett led i detta arbete är projektet Kommunens kvalitet i korthet. Projektet, som är relativt nystartat och till viss del fortfarande måste betraktas vara i en uppstarts- och utvecklingsfas, syftar till att ta fram verktyg som beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Tanken är att projektet ska stärka de förtroendevaldas roll i styrningen av den kommunala verksamheten, och vara ett stöd i dialogen med kommunens medborgare. Kommunens kvalitet i korthet fokuserar på fem olika områden; Kommunens tillgänglighet Området handlar om tillgängligheten till kommunens verksamheter; hur man blir bemött, väntetider, öppettider, etc. Området kan ses som ett mått på hur lätt det är att komma i kontakt med och få hjälp av kommunen. Trygghetsaspekter i kommunen Området trygghet handlar om hur trygga medborgarna känner sig, hur mycket läkartid som finns tillgänglig, hur många barn det finns per dagispersonal, et cetera. Delaktighet och information i kommunen Det tredje området berör vilka möjligheter medborgarna har när det gäller delaktighet och inflytande, samt vilken tillgång de har till kommunal information och hur duktig kommunen är på att kommunicera med sina medborgare. Kommunens kostnadseffektivitet Det fjärde området söker ge en bild av hur kostnadseffektiv kommunens verksamhet är i förhållande till dess resultat. Det gäller främst skolverksamhetens samt äldrevårdens kvalitet. Kommunen i ett samhällsperspektiv Det femte och sista området beskriver kommunen i egenskap av samhällsbyggare. Området tar hänsyn till en mängd faktorer, bl.a. invånarantal, sysselsättningsgrad, ohälsotal, jämställdhet, miljöaspekter, etc. Vart och ett av dessa områden innehåller ett antal mått, eller för att använda en mer upplysande beskrivning delfrågor. I sin originalform redovisar undersökningen svaren på varje individuellt mått (totalt 43 stycken) för samtliga av de 41 deltagande kommunerna, samt respektive måtts genomsnittliga resultat. I det här dokumentet presenteras en sammanfattning men också vidareutveckling av undersökningens resultat. Sammanfattningen består av två delar; i den första delen (avsnitt 2.1.) redovisas resultatet för vart och ett av de fem områdena som helhet. I den andra delen (2.2.) presenteras även ett urval av de 43 måtten som dels bedöms vara relevanta och tillförlitliga, men också bedöms intressera en bredare publik. Ambitionen är att ge en mer överskådlig och generell bild; förhoppningsvis blir det lättare att se skogen, utan att behöva störas av alla träden. 3

4 1.1. Om diagrammen I den här sammanfattningen används en typ av diagram som kallas boxplot. Ur en boxplot kan man utläsa en relativt stor mängd information mycket mer än vad som tas upp och diskuteras i den här sammanfattningen. Tanken är att den intresserade själv om man så önskar till viss del skall kunna analysera materialet vidare. Fördelen med en boxplot är att man kan få en god grafisk överblick över en stor mängd data dvs. i det här fallet kommunernas resultat utan att nödvändigtvis behöva redovisa motsvarande mängd siffror. Dock kan den upplevas som lite förvirrande, i synnerhet om man inte har stött på den här typen av diagram tidigare. Därför följer nu en kort presentation. Definitioner Anta att vi i ett datamaterial har uppmätt följande värden: 30, 40, 50, 60, 70, samt 95 Utliggare Högsta värde Övre kvartil Median Undre kvartil Lägsta värde Utliggare: Värden som är så extrema (höga eller låga) att de ignoreras. Statistik härledd från ett datamaterial där dessa inkluderas riskerar att bli missvisande. I exemplet ovan; 95. Högsta värde: Det högsta observerade värdet i ett datamaterial, som inte räknas som utliggare. I exemplet ovan alltså ej 95, utan 70. Lägsta värde: Det lägsta observerade värdet. I exemplet 30. Övre kvartil: 75 % av värdena i datamaterialet är lägre än (eller lika med) den övre kvartilen. Dvs. 75 % av kommunerna har ett resultat som är lägre än den övre kvartilen. I exemplet: 60, således har 75 % av kommunerna alltså ett resultat under eller lika med 60. Undre kvartil: 25 % av värdena i datamaterialet är lägre än (eller lika med) den undre kvartilen. I exemplet: 40; alltså har 25 % av kommunerna ett resultat 40. Den undre och övre kvartilen bildar en box därav namnet som alltså alltid innehåller de 50 mittersta procenten oavsett storlek. Dvs. 50 % har ett resultat mellan 40 och 60. Median: Det mittersta värdet i ett rangordnat datamaterial. Dvs. 50 % av kommunerna har ett bättre resultat, och 50 % av kommunerna har ett sämre resultat än medianen. I exemplet: 50. s resultat: Redovisas med hjälp av en färgad pil i diagrammen. 4

5 2. Resultat 2.1. Områdesresultat I spindeldiagrammet nedan åskådliggörs kommuns sammanslagna resultat för respektive område. Den mörkblå linjen visar s resultat med hänsyn tagen till samtliga deltagande kommuner. Den ljusblå linjen representerar s resultat i med hänsyn tagen till kommungruppen (dvs. Arvika, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner). Dessa två måste ställas i förhållande till en referenspunkt den röda linjen. De båda blå linjerna visar alltså avståndet, eller förhållandet, mellan s genomsnittliga resultat och samtliga deltagandes, respektive kommungruppens, genomsnittliga resultat. Samhällsperspektiv Tillgänglighet 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Trygghet Kostnadseffektivitet Delaktighet & Information jämfört med samtliga kommuner Snitt, jämfört med kommungruppen Resultatet tyder på att generellt sett håller en sämre kvalitet än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner; i jämförelse har nämligen ett sämre resultat i fyra av fem områden. 1 Undantaget är kostnadseffektivitet. Inom det området placerar sig på genomsnittet. Området mäter skolverksamhetens samt äldrevårdens kvalitet, varför man alltså i förlängningen kan anta att kommunens skolor och äldrevård över lag håller en 1 Notera dock att vissa mått kan ha bra resultat även om de hör till områden med dåligt resultat och tvärt om områdesresultatet är en sammanvägning av ett flertal mått. 5

6 kvalitetsmässigt godkänd nivå i jämförelse med samtliga kommuner. I jämförelse med kommungruppen ligger något under genomsnittet. Ur ett samhällsperspektiv är resultatet sämre, både i jämförelse med samtliga kommuner och med kommungruppen. De mått som speciellt drar ned resultatet gäller sysselsättningsgrad, ohälsotal, samt jämställdhet. Ser man till området tillgänglighet är resultatet i jämförelse med samtliga kommuner ganska nära genomsnittet. Generellt kan det alltså förmodas att kommunens verksamheter är relativt lätta att komma i kontakt med, samt att medborgarna blir väl bemötta. Jämfört med kommungruppen ligger strax under genomsnittet. När det gäller tryggheten ligger kommun klart över genomsnittet om man jämför med kommungruppen. En fråga som är en del av området trygghet är kort och gott hur trygg man känner sig i kommunen och både i jämförelse med samtliga kommuner och med kommungruppen är resultatet för det här individuella måttet riktigt bra. Dock ligger området trygghet under genomsnittet sett i jämförelse med samtliga kommuner. En förklaring till detta ligger i s dåliga resultat när det gäller tillgång till läkartid för personer i äldreboende tillgång till läkartid är alltså ett mått som ingår i området trygghet. I har en person i äldreboende knappt sju minuter tillgänglig läkartid i månaden (i snitt). I jämförelse med andra kommuner är det lågt; resultatet är faktiskt bland de lägsta för samtliga kommuner, genomsnittlig tid för kommungruppen är knappt 12 minuter, och för samtliga kommuner är genomsnittstiden drygt 17 minuter. 2 Även området delaktighet & information kunde ha haft ett bättre sammanslaget resultat, både i jämförelse med kommungruppen och i jämförelse med samtliga kommuner. Det är främst det låga valdeltagandet samt medborgarnas uppfattning om sina möjligheter till inflytande över kommunens verksamhet som drar ned områdesbetyget. Vad ligger då bakom dessa resultat? I det följande presenteras några av de mått som nämnts ovan. Som nämndes i inledningen är det inte nödvändigtvis de mått som hade bäst eller sämst resultat som presenteras utan ett urval av mått som bedöms vara relevanta, tillförlitliga och intressanta för en bredare publik. 3 2 I materialet anges svaret 6,7 minuter men med tanke på att en minut rymmer 60 sekunder måste man anta att svaret avges i decimalform. Den riktiga tiden bör således vara 6 minuter och 42 sekunder, för att vara exakt. 3 Vissa av måtten bedöms inte vara tillförlitliga, eller bedöms sakna vetenskaplig reliabilitet och validitet, medan vissa inte förefaller särskilt relevanta. Typexemplet gäller fråga nr 1; hur många medborgare som får svar på en e-postfråga inom två dygn, där det metodologiska misstaget gjordes att kommunerna förvarnades om frågan och därför kan man argumentera att resultatet inte är helt tillförlitligt. Dessutom finns intressantare mått att fokusera på t.ex. jämställdhet och skolans kvalitet i en sammanfattning som skall vara så kortfattad som möjligt. 6

7 2.2. Utmärkande mått med ett negativt resultat JÄMSTÄLLDHET SAMHÄLLSPERSPEKTIV Måttet anger hur jämställd kommunen är år Svaret redovisas i en rankinglista där samtliga av Sveriges 290 kommuner ingår. Listan baseras på det jämställdhetsindex som årligen tas fram av SCB. Indexet grundas på 13 olika variabler, vilka mäter skillnader i kön när det gäller t.ex. eftergymnasial utbildning, andel arbetssökande, inkomst, fördelning i fullmäktige, och könsfördelningen bland egenföretagare, mm. I diagrammet till höger ser man fördelningen för samtliga deltagande kommuner, samt s placering. placerar sig på en 255:e plats av Sveriges 290 kommuner. I jämförelse med de 41 i projektet deltagande kommunerna hamnar på fjärde sista plats. Resultatet för kommungruppen syns i tabellen nedan. 1 Arvika Sunne Torsby Säffle Årjäng 274 SYSSELSÄTTNINGSGRAD SAMHÄLLSPERSPEKTIV Anger hur stor andel (i procent) av den arbetsföra befolkningen som har sysselsättning. Måttet baseras på SCB:s arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I kommun har 64,6 % av den arbetsföra befolkningen sysselsättning. Det är sämst resultat av alla de deltagande kommunerna. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv, och ett tillväxtperspektiv, är detta mycket negativt. En större arbetskraft skulle generera fler inkomster och möjliggör en bättre långsiktig tillväxt. kommun förefaller dock traditionellt sett ha en låg sysselsättningsgrad. 1 Sunne 77,5 2 Säffle 77 3 Arvika 74,1 4 Torsby 73,9 5 Årjäng 71,1 6 64,6 7

8 OHÄLSOTAL Anger hur höga ohälsotalen är bland kommunens manliga och kvinnliga invånare Ohälsotalen ger en bild av befolkningens hälsotillstånd, ochb eräknas genom att det totala antalet dagar med utbetald sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning divideras med befolkningen år. Ohälsotalet anges alltså i dagar. Statistiken hämtas från Försäkringskassan. I är ohälsotalet för kvinnor 68,5, och 44,3 för män. Det är bland de högsta ohälsotalen jämfört med samtliga deltagande kommuner. Ohälsotalet för kvinnor är speciellt oroväckande; endast Arvika har ett högre ohälsotal på 72,5. Arvika har högst ohälsotal även när det gäller män 45,9. Kvinnor Män Kvinnor Män 1 Årjäng Årjäng 55,3 39,8 2 Sunne Säffle Torsby Sunne 63,4 41,2 4 Säffle 63,7 44,3 5 Torsby 68,5 45,2 6 Arvika Arvika 72,5 45,9 SAMHÄLLSPERSPEKTIV VALDELTAGANDE DELAKTIGHET & INFORMATION Anger hur många av kommunens röstberättigade som röstade i det senaste kommunvalet; summan av alla röster dividerat med antal röstberättigade. Tanken är att ge en bild av medborgarnas politiska intresse och engagemang. Statistiken hämtas från valmyndigheten. I röstade 65,8 % i det senaste valet. Det är det lägsta valdeltagandet i hela landet. syns i tabellen nedan. 1 Sunne 79,9 % 2 Säffle 78,1 3 Årjäng 77,1 4 Torsby 76,6 5 Arvika 75,9 6 65,8 % 8

9 INFLYTANDE DELAKTIGHET & INFORMATION Hur uppfattar medborgarna möjligheterna till inflytande över kommunens verksamheter? Måttet baseras på det inflytandeindex som är en del av SCB:s medborgarundersökning en enkätundersökning som skickats ut till 500 av s medborgare. Ca 50 % svarade. Indexet löper mellan får resultatet 37, ett av de sämre i jämförelse med de deltagande kommunerna. Även i jämförelse med kommungruppen hamnar lågt. 1 Sunne 49 2 Säffle 48 3 Arvika 46 4 Torsby 42 5 Årjäng Dock finns två synpunkter som kan vara relevanta i sammanhanget. Först och främst har de flesta kommuner fått ett lågt betyg, som synes i diagrammet uppe till höger; de flesta (50 %) av kommunerna har ett resultat mellan 39 och 46. Resultatet antyder på så vis att s låga resultat kan ha externa förklaringar (dvs. orsaker ej direkt och uteslutande associerade med just ). För det andra har ett godkänt betyg när det gäller möjligheter att delta som man kan se i nästa avsnitt (2.3.). Frågorna rör delvis olika områden, men bör ändå rimligtvis kunna påverkas av varandra; därför kan det förefalla motsägelsefullt att medborgarna anser att de har ett lågt inflytande över kommunens verksamheter, samtidigt som möjligheterna att delta i utvecklingen av kommunen förefaller klart godkända; man upplever således att man har lågt inflytande till trots för att möjligheterna att utöva sitt inflytande dvs. att delta ser ut att finnas. Detta antagande baseras på att det finns ett positivt samband mellan inflytande och deltagande ; dvs. är graden av inflytande hög bör också graden av deltagande vara det (och vice versa). Ett sådant samband har dock inte kunnat påvisas, och således kan det konstateras utifrån det givna materialet att det låga resultatet för inflytande bör ha andra förklaringar än enbart möjligheterna att delta. 4 Även detta antyder externa förklaringar. En kvalificerad gissning är att det dåliga resultatet kanske åtminstone delvis kan ha sina förklaringar i ett generellt missnöje, missnöje med politiker (vilket dessvärre är en synnerligen global tendens), kulturella aspekter som t.ex. den för Värmland typiska bruksmentaliteten, samt s interna splittring som är en följd av tidigare kommunala indelningar och sublokalt revirtänkande. Centrala frågor som då uppstår är hur man kan uppmuntra, entusiasmera och engagera medborgarna, samt hur man kan öka tilltron till kommunen som helhet. 4 Antagandet förkastades efter att ett korrelationstest genomförts. Korrelation anger styrkan och riktningen av ett linjärt samband mellan två variabler. Sambandet uttrycks som ett värde mellan 1 och -1; där 0 = inget samband; 1 = maximalt positivt samband och; -1 = maximalt negativt samband. Här användes ett test som kallas Pearsons r, med resultatet [r = -0,06]. Kort sagt, samband saknas. 9

10 2.3. Utmärkande mått med ett positivt resultat uppnådde bäst resultat inom områdena trygghet, kostnadseffektivitet, samt tillgänglighet. Bäst resultat hade kommunen när det gäller grundskolan, samt kommunens bemötande. hade även ett bra resultat när det gäller deltagande och trygghet. DELTAGANDE DELAKTIGHET & INFORMATION Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Måttet baseras på frågor om det finns en utarbetad strategi för demokratiarbete, om man kan nå politiker via kommunens hemsida, huruvida nämnder (eller motsv.) har öppna möten, etc. På en poängskala som anges i procent fick 51 %. Ett bra resultat; bättre än mediankommunen. Jämfört med kommungruppen intar en andraplats. 1 Sunne Arvika 43 4 Årjäng 25 X Säffle Inget svar X Torsby Inget svar TRYGGHET TRYGGHET Måttet ger en indikation om hur trygg kommunen uppfattas vara. Även den här delen baseras på SCB:s medborgarundersökning, som tar hänsyn till hur trygg man känner sig när det gäller; vistelse utomhus på kvällar och nätter; stöld och inbrott; samt i vilken utsträckning man anser att kommunen motsvarar en idealkommun med tanke på trygghet. I ett index som löper mellan 1 och 100, fick resultatet 56. Jämfört med samtliga kommuner ligger bra till. Jämfört med kommungruppen är den tryggaste kommunen Sunne 55 3 Arvika 47 4 Säffle 44 X Torsby Inget svar X Årjäng Inget svar 10

11 GRUNDSKOLAN KOSTNADSEFFEKTIVITET I diagrammet här intill åskådliggörs vilket resultat kommunens grundskolor uppnår i förhållande till övriga kommuner. Måttet visar främst hur väl skolorna klarar sitt uppdrag i förhållande till de nationella målen. Hänsyn tas till meritvärden, andel behöriga till gymnasium, samt andel elever utan betyg i ett eller flera ämnen. Detta vägs samman till ett index, därefter rangordnas kommunerna. Det är alltså plats i rangordningen som redovisas här. När det gäller grundskolans resultat hamnar på plats 69 av 290, vilket är mycket bra. Resultatet för samtliga kommuner i kommungruppen syns nedan hamnar på tredje plats. 1 Säffle 44 2 Arvika Årjäng Torsby Sunne 245 I det nedre diagrammet här till höger redovisas grundskolornas kostnadseffektivitet. Måttet visar hur effektivt kommunens resurser används i skolarbetet genom att visa hur kostnader och lärarresurser ställs i förhållande till resultaten (ovan). Även detta mått redovisar kommunens rankning i förhållande till övriga kommuner. kommuns kostnadseffektivitet tar plats nummer 115 (av 290 kommuner). I jämförelse med samtliga kommuner är det också ett bra resultat. Hur kostnadseffektiv kommun är i jämförelse med kommungruppen syns i tabellen nedan. Kommungruppens kostnadseffektivitet 1 Årjäng 16 2 Arvika 18 3 Säffle Sunne Torsby

12 BEMÖTANDE TILLGÄNGLIGHET Det sista måttet som redovisas i den här sammanfattningen ger en bild av hur många av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet med det måttet är att ge en bild av hur kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt är i kommunen, och mäts genom en extern mätning som också kompletteras vilket bör observeras av en subjektiv bedömning. Personkemi etc. kan alltså ha påverkat betyget. Måttet redovisas i procent. får resultatet 89 %, vilket även det bedöms vara ett bra betyg. Resultatet för kommungruppen syns i tabellen nedan. 1 Säffle 97 % 2 Torsby 94 % 3 Arvika 93 % 4 89 % 5 Årjäng 84 % 6 Sunne 67 % 12

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten

Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten KommITs 12 november Att redovisa verksamhetens resultat ur ett medborgarperspektiv ställer nya krav på ITverksamheten Anders Nordh och Kjell-Åke Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting 1 Kommunen kvalitet

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN

KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN KOMMUNDEL 3: BRANDBERGEN/RAMSDALEN/SVARTBÄCKEN 3.1 3.2 3.1=Ramsdalen/Svartbäcken 3.2= Innehåll Befolkningssammansättning och boende.. 77 Sysselsättning 79 Möjlighet till kunskap och utbildning. 1 Ungdomars

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola

Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola RAPPORT 2014-11-04 1(8) UTVECKLINGSCHEF BO GERTSSON Öppna jämförelser 2014 gymnasieskola Bättre resultat i Staffanstorp! Sammanfattning Bättre resultat 2014 i Staffanstorps kommun jämfört med föregående

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola

Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola Nacka kommun Kubens föräldrakooperativ - Föräldrar Förskola 28 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola

Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola Täby kommun Lovis Förskola - Föräldrar Förskola 44 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK

Tillgänglighet, trygghet och effektivitet. Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK Tillgänglighet, trygghet och effektivitet Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet år 2010 KKiK 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur tillgänglig är Lindesbergs kommun för invånarna? Hur trygg är kommunen och

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10

Den svenska statistiken 3 Människorna i Sverige 4 Samhällets ekonomi 6 Utbildning, jobb och dina pengar 8 Val och partier 10 Statistik är ett fantastiskt verktyg för att förstå samhället, granska uttalanden och bygga argument. Vi vill att alla ska ha möjlighet att hitta fakta och slå hål på myter med hjälp av vår statistik.

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2012 Omslagsbild: www.smalandsbilder.se 2 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet 4 Fakta om kommunerna i länet 5 Kommunalråden

Läs mer

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola

Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola Ekerö kommun Förskolan Ångbåten AB Centrum - Föräldrar Förskola 50 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 2014 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014

Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet 2014 Hammarö kommuns Kvalitet i Korthet Siffrorna avser år om inte annat anges. Det år som et gäller anges då inom parentes efter siffran. Tillgänglighet i Hammarö kommun Mått 1. Hur stor andel av medborgarna

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm

SEMESTERTIDER. Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm SEMESTERTIDER Olof Röhlander i samarbete med Johny Alm Den blomstertid nu kommer.. underbara rader som sjungs över hela landet inom kort, rekreation och semester står för dörren! Hur är det i dessa tider

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Faktorer som påverkar flyttningar samt samband mellan flyttningar och folkmängd

Faktorer som påverkar flyttningar samt samband mellan flyttningar och folkmängd Faktorer som påverkar flyttningar samt samband mellan flyttningar och folkmängd STADSKONTORET AUGUSTI 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Lars Lundström 2 Sid INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 5 Metod

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Tillsvidarepriser för el

Tillsvidarepriser för el Tillsvidarepriser för el - En dyr avtalsform En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING... 3 TILLSVIDAREPRISER EN DYR AVTALSFORM... 4 INLEDNING... 4 SÅ HÄR GENOMFÖRDES STUDIEN...

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017

Beskrivning av mått och mål i budget 2015. med fl erårsplan 2016-2017 Beskrivning av mått och mål i budget 2015 med fl erårsplan 2016-2017 Perspektiv: Medborgare Kronobergarna har en god hälsa Ohälsotal Ansvarig: Pia Andersen, avdelningen Definition: Antal utbetalda hela

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2012 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 212 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Medborgarundersökningen 2013

Medborgarundersökningen 2013 KS14.45 Resultatrapport 2014-04-08 Anders Lindgren Patrik Wendeblad Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Medborgarundersökningen 2013 6 2.1 Modellen "Nöjd-kund-Index"... 6 2.2 Prioriteringsmatrisen... 6 Prioriteringsmatris

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Kokalite förskola Grindstugan - Föräldrar Förskola 41 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer