Naturvärdesinventering Brännås, Lerums kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvärdesinventering Brännås, Lerums kommun."

Transkript

1 UPPDRAG NVI Lerum UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Peter Rodhe UPPRÄTTAD AV Peter Rodhe Johanna Borlid DATUM , uppdaterad Naturvärdesinventering Brännås, Lerums kommun. -14 Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE Göteborg, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Peter Rodhe Telefon direkt +46 (0) Mobil +46 (0) (21)

2 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Inventeringsmetodik 3 3. Områdesbeskrivning Tidigare observationer och värden 5 4. Resultat Område 1. Solitärträd i anslutning till ängs-/hagmark Område 2. Trädridå mellan ängs-/hagmark och tomtmark Område 3. Bäckdal/-ravin med ädellövskog och källområde Område 4. Barrblandskog Område 5. Ängs-/hagmark Område 6. Lövskogsmiljö Område 7. Lövblandskog med stora gamla tallar Område 8. Damm Område 9. Stora ekar kring gammal grusväg Samlad bedömning Behov av kompletterande inventeringar Skydds- och försiktighetsåtgärder Referenser 21 2 (21)

3 1. Bakgrund Sweco genomförde en naturvärdesinventering (NVI) av ett naturområde ca meter sydöst om Aspedalens station i Lerum, se figur 1. Uppdraget har utförts på uppdrag av Derome hus. Inventeringen skall vara ett underlag i arbetet att ta fram en ny detaljplan. Inventeringsområde Figur 1. Översiktskarta 2. Inventeringsmetodik Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standardiserad metodik (SS199000:2014). Inventeringen har genomförts enligt nivå fält med detaljeringsgrad detalj. Tilläggen generellt biotopskydd och värdeelement har använts tillsammans med naturvärdesklass 4. Se beskrivning av klassning i figur 2 nedan. 3 (21) 2014-

4 Naturvärdesklass högsta naturvärde naturvärdesklass 1 störst positiv betydelse för biologisk mångfald högt naturvärde naturvärdesklass 2 stor positiv betydelse för biologisk mångfald påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald visst naturvärde naturvärdesklass 4 viss positiv betydelse för biologisk mångfald Beskrivning Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Figur 2. Naturvärdesklassning med beskrivning av klassningen. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. Inför fältbesöket har kontroll utförts mot artdatabankens observationsdatabas (Rödlistade och sekretessarter) samt Länsstyrelsens kartdatabas. Det inventerade planområdet framgår av figur 3. Under inventeringen eftersöktes signalarter, rödlistade arter enligt Sveriges officiella rödlista från 2010 och arter skyddade enligt artskyddsförordningen. Signalart är ett begrepp man använder för arter som fungerar som indikatorer när man söker urskilja biotoper med höga naturvärden. 4 (21)

5 Rödlistan är en redovisning av hur det går för Sveriges djur, växter och svampar. Rödlistan tar upp vilka arter som riskerar att försvinna från Sverige och klassar dessa enligt kategorier redovisade i figur 3 nedan. Sveriges rödlistor tas fram av ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Livskraftig Nära hotad Sårbar Starkt hotad Akut hotad Nationellt utdöd LC NT VU EN CR RE Figur 3. Rödlistans klassning. Redovisning av arter omfattar vad som är möjligt och rimligt att notera vid en översiktlig inventering under oktober. Inventering av vatten och vattendrag har ej genomförts. 3. Områdesbeskrivning Aktuellt område ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Öster om inventeringsområdet finns villabebyggelsen i Lerum och väster om området ligger Almekärr. Området består av varierande skogsmiljöer och centralt i området finns en gammal ängs/hagmark som delvis börjat växa igen. I inventeringsområdets västra del finns en bäckravin med en mindre bäck (Alebäcken) och hela det inventerade området faller ned mot bäckravinen. Skogar med ädellöv dominerar men inslag av barrträd finns i partier. Delar av bäckravinen är källpåverkad. 3.1 Tidigare observationer och värden Länsstyrelsens kartdatabas, se figur 4. Bäckravinen är en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. Ärendebeteckning: N Areal 5.1 ha. Källpåverkad mark är en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen Ärendebeteckning: N Areal 1,4 ha. Alebäckens dalgång är med som objekt i Lässtyrelsens lövskogsinventering och har där fått klass 3. (Appelqvist 1985). Albäcken är utpekat som särskilt värdefullt vatten av fiskeriverket. Bäcken är en reproduktionslokal för öring. Artportalen Ett uttag från artdatabankens databaser över rödlistade och sekretesskyddade arter visar att det finns inrapporterade fynd av de rödlistade arterna almlav (NT), ädellav (VU), ask (VU) och vanlig skogsalm (VU) i området. 5 (21) 2014-

6 Observationer av fladdermössen dvärgpipistrell och nordfladdermus/nordisk fladdermus finns i närområdet strax väster om utredningsområdet. Figur 4. Karta med utdrag från Länsstyrelsen 6 (21)

7 4. Resultat Vid inventeringen har 9 biotoper inom inventeringsområdet identifierats som har naturvärden, se figur 5 nedan. 5 objekt som omfattas av det generella biotopskyddet har också identifierats. Områdena beskrivs nedan. Figur 5. Översiktskarta Naturvärden 7 (21) 2014-

8 4.1 Område 1. Solitärträd i anslutning till ängs-/hagmark. Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: Area (ha): 3, Påtagligt naturvärde Lövträd Övriga lövträd 0,1 ha Foton visas i: Figur 6 och 7. Figur 6. Lind i område 1. Tre större lövträd, i form av lönn, alm (rödlistad VU) och lind som står i anslutning till ängs- /hagmark. Träden står ljust och utan konkurrens från annan vegetation. Området kan tidigare ha varit del av trädgård tillhörande något närliggande hus. Vid lokalväg står också två stora ekar som är påverkade och skuggade av inväxande vegetation. På linden noterades almlav, se figur 7, som både är en signalart och rödlistad NT. Almlav indikerar höga naturvärden. På asken noterades kådutfällningar vilket kan indikera att asken är sjuk. Kådutfällningar kan dock vara positivt för vissa insekts-/fjärilsarter som hämtar näring från dessa. 8 (21)

9 Figur 7. Almlav Naturvärde. Området bedöms ha naturvärdesklass 3 (påtagligt värde) på grund av de solbelysta solitärträden. Solbelysta solitärträd är få i närområdet. Solbelysta solitärträd utvecklar ofta ett högt naturvärde och barken utgör ofta livsmiljö för olika lavar och mossor. Området i sig har inga högre värden utan värdena är kopplade till träden. 9 (21) 2014-

10 4.2 Område 2. Trädridå mellan ängs-/hagmark och tomtmark Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: Area (ha): 4, Visst naturvärde Träd Övriga lövträd 0,2 ha Foton visas i: Figur 8 Figur 8. Trädbård Trädridå som avgränsar betesmark mot tomtmark. Flera askar och almar (båda rödlistade VU) förekommer tillsammans med ek. Rikligt med mindre askplantor. Trädridån följer en gammal stenmur. Området bildar en solbelyst brynmiljö med bärande och blommande träd och buskar. Stående större döda askar finns i området. På de större träden förekommer rikligt med lavar även om de identifierade arterna är relativt vanligt förekommande. Naturvärde. Brynmiljöer med blommande och bärande buskar utgör goda miljöer för både insekter och fåglar. Den rikliga förekomsten av lavar, den döda veden och brynmiljön medför att området bedöms ha vissa värden. 10 (21)

11 4.3. Område 3. Bäckdal/-ravin med ädellövskog och källområde. Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: Area (ha): 1, Högsta naturvärde Bäckravin Bäckdal 2,7 ha Foton visas i: Figur 9 Figur 9. Större träd i bäckravin I inventeringsområdets västra del rinner Alebäcken i en bäckravin, se bild på rapportens framsida. Vegetationen i ravinen består av lövskog med stora grova lindar, almar (VU), lönn, hassel och alar. En del av träden är så kallade jätteträd med en stamdiameter på mer än 1 meter. Det förekommer fläckvis rikligt med död ved och variationen i nedbrytningsgrad indikerar att området har en relativt lång skoglig kontinuitet. Flera av de större träden är hålträd och det finns spår av hackspett i området. Alebäcken meandrar relativt naturligt fram i botten av ravinen och på vissa ställen finns fina erosionsbrinkar med blottad mineraljord. 11 (21) 2014-

12 Ruin/byggnadsrester efter en gammal kvarn eller såg som använt vattnet i bäcken finns i området. Bäcken har uppströms ruinen rensats. Rensningen är relativt gammal och strukturer som sten och död ved förekommer i vattenmiljön. I delen närmast område 4 finns ett källpåverkat område med rikligt med ek och klibbal etc. Viss sockelbildning finns hos alarna. Vid besöket noterades två stycken vanliga grodor i området. Signalarter Vedtrattskivling som är en medelgod signalart för skyddsvärda lövskogar med fuktigt mikroklimat. Skriftlav som är en mycket bra signalart för skogsområden med långvarig kontinuitet av gamla lövträd och permanent och hög luftfuktighet. I området som helhet noterades rikligt med svampar (både på ved och mark) samt mossor och lavar. Naturvärde. Bäckravinen och den källpåverkade marken bedöms till naturvärdesklass 1 då området har en relativt lång skoglig kontinuitet och är ett område med jämn och hög luftfuktighet. Bäcken är en viktig reproduktionslokal för öring. Skogsstyrelsen har också klassat områdena som nyckelbiotoper. 12 (21)

13 4.4 Område 4. Barrblandskog Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: Area (ha): 3, Påtagligt naturvärde Skog Barrblandskog 1 ha Foton visas i: Figur 10 Figur 10. Skriftlav på hassel. Brant/sluttning med barrblandskog som domineras av gran och ek. Flera av ekarna är gamla och grova. Även hassel och björk förekommer. Inslag av död ved förekommer men huvuddelen av den döda veden är jämngammal. Området har troligen tidigare varit hagmark med några få större ekar och hassel. Signalarter Skriftlav som är en mycket bra signalart för skogsområden med långvarig kontinuitet av gamla lövträd och permanent och hög luftfuktighet. Naturvärde. De större ekarna som finns i området tillsammans med förekomsten av död ved och signalarten skriftlav gör att området bedöms ha naturvärdesklass 3. Granar och annan inväxande 13 (21) 2014-

14 vegetation skuggar ekarna vilket gör att deras naturvärden minskar. Hade ekarna varit mer solitära och solbelysta skulle området troligen haft högre naturvärden. 4.5 Område 5. Ängs-/hagmark Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: Area (ha): 4. Visst naturvärden Jordbruksmark Ängs-/hagmark 1,1 ha Foton visas i: Figur 11 Figur 11. Ängs-Hagmark Öppen ängs/hagmark som börjat växa igen med brännässlor, björnbär och ask (VU) i ytterkanterna. Fläckvis förekommer mycket rikligt med yngre askar. Runt jordbruksmarken förekommer fina brynmiljöer med blommande och bärande buskar med bland annat björnbär och ros. Fyra mindre åkerholmar i form av busk-/trädvegetation finns i området. Åkerholmarna omfattas av det generella biotopskyddet. Brännässlor förekommer, delvis rikligt, och dessa indikerar viss näringspåverkan. 14 (21)

15 Naturvärde. Området bedöms inte ha några större naturvärden annat än som öppen hagmark, vilket gynnar vissa arter av både fåglar, insekter och däggdjur. De solbelysta brynmiljöerna kan vara av värde för fågel- och insektslivet. 4.6 Område 6. Lövskogsmiljö Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: Area (ha): 4, Visst naturvärde Skog Lövskogsmiljö 0,65 ha Foton visas i: Figur 12 Figur 12. Gallrad lövskogsmiljö. Lövskogsmiljö med ek, björk och lind i en gammal hagmark som gallrats relativt sentida. Området öster om den gamla vägen har tunt jorddjup och hällar och block förekommer. Rikligt med mossa förekommer på blocken. Inga rödlistade eller fridlysta arter noterades vid inventeringstillfället. 15 (21) 2014-

16 Naturvärde. Den restaurerade/gallrade lövskogsmiljön öster om vägen bedöms i dagsläget inte ha några större värden men kan, om området sköts på rätt sätt, med tiden utveckla höga värden. 4.7 Område 7. Lövblandskog med stora gamla tallar. Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: Area (ha): 4, Visst naturvärden Skog Lövblandskog 0,7 ha Foton visas i: Figur 13. Figur 13. Lövblandskog Blandskog med ett dominerande inslag av lövträd, bl.a. björk, bok, rönn, ek och asp. Flera stora, gamla tallar med grov bark finns i området, samt enstaka granar. Skogen är väl skiktad med ett väl utvecklat buskskikt. Större ekar förekommer främst i områdets södra del. I området förekommer sparsamt med död ved. Ett fynd av den fridlysta idegranen noterades i området. Idegranen var ca 50 cm hög. 16 (21)

17 Naturvärde De äldre tallarna i området tillsammans med de större ekarna, som främst förekommer i områdets sydvästra del, gör att området bedöms ha vissa naturvärden Område 8. Damm. Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: 3, Påtagligt naturvärde Småvatten Damm Area (ha): 230 m 2 Foton visas i: Figur 14 Figur 14. Dammen på jordbruksmarken Gammal igenväxt damm med ställvis öppen vattenyta. Vegetationen i dammen indikerar viss näringspåverkan men vattnet var vid besöket klart. Dammen ligger relativt öppet med mindre buskvegetation längs den ena kanten. Ingen död ved noterades i dammen vid fältbesöket. Dammen innehåller troligtvis inte fisk eller kräftor. Hur dammen får sitt vatten är osäkert och vid inventeringen noterades inget rör eller ledning till eller från dammen. 17 (21) 2014-

18 Naturvärde Dammen bidrar till att skapa variation i landskapet, generellt bidrar de ofta till en höjd artrikedom i ett område och hyser ofta åtminstone någon naturvårdsart. Dammen skulle kunna vara av värde som lek- och reproduktionslokal för groddjur. Dammen är skyddad genom det generella biotopskyddet Område 9. Stora ekar kring gammal grusväg Naturvärdesklass: Biotopgrupp: Biotop: Area (ha): 2, Högt naturvärde Skog och träd Lövskogsmiljö med äldre ekar 0,18 ha Foton visas i: Figur 15 Figur 15. Stora ekar längs grusvägen. Ett mindre område med flera stora ekar som står längs med grusvägen som löper genom området. Längs med vägen finns ett antal jätteekar med stamdiameter på över 100 cm. Rikligt med mossor och lavar finns på ekarna men inga rödlistade arter noterades vid fältbesöket. 18 (21)

19 Bohål finns i några av de större ekarna och det förekommer också spår av hackspett. Vissa av träden är sjuka/angripna av svamp. Naturvärde Eken är ett viktigt inslag i landskapet då de får ett stort värde för många arter ju äldre trädet är. Äldre ekar blir ofta ihåliga och kan fungera som boträd för fåglar och fladdermöss. Dessutom är många hotade arter av insekter knutna till den mulm (rötangripen ved) som bildas i den ihåliga eken. Andelen stora, grova ekar i landskapet är idag relativt liten och det är därför viktigt att skydda dessa. Det gäller även de mindre ekar som med tiden kan utvecklas till nästa generations jättekar. 5. Samlad bedömning Vid inventeringarna har ett flertal delområden identifierats som har naturvärden och där det förekommer fridlysta och rödlistade arter. De högsta naturvärdena finns i området kring bäckravinen och de södra delarna av inventeringsområdet medan de nordöstra delarna har lägre naturvärden. Vissa områden, som t.ex. delar av bäckravinen, källområdet och dammen, är helt eller delvis beroende av en viss hydrologisk påverkan där markvatten från höjdpartierna tränger fram och skapar fuktiga miljöer. Jordbruksmarken i sig bedöms inte ha några större värden, men de brynmiljöer som finns runt marken kan vara av värde för insekts- och fågellivet, då det ofta förekommer bärande och blommande träd och buskar i denna typ av miljö. På jordbruksmarken förekommer även flera mindre åkerholmar och en damm som omfattas av det generella biotopskyddet. Dispens från Länsstyrelsen krävs för åtgärder som kan påverka dessa. Två arter av fladdermus har observerats i anslutning till Alebäcken strax söder om inventeringsområdet. De arter som noterats är nordisk fladdermus samt dvärgpipistrell. Ingen av dessa arter är rödlistade men samtliga fladdermusarter är skyddade enligt artskyddsförordningen. Det inventerade området har också biotoper och miljöer som skulle kunna vara av värde för fladdermöss då de gärna använder sig av ihåliga träd för övervintring, vila och fortplantning. Alebäcken är en viktig reproduktionslokal för öring. Åtgärder som kan påverka vattenkvaliteten och flöden i bäcken ska därför undvikas. De fynd av groddjur som gjorts inom område 3 skulle kunna innebära att skogsområdet används av groddjur, exempelvis för övervintring. Den mindre dammen som finns på jordbruksmarken (område 5) skulle kunna fungera som en reproduktionslokal för groddjur, då de använder sig av mindre vattensamlingar med stillastående vatten för att leka samt lägga sina ägg. 19 (21) 2014-

20 Variationen av miljöer i inventeringsområdet och mellan de olika delområdena bidrar till att skapa en mosaik av naturtyper i området. Detta skapar livsmiljöer som tilltalar många olika arter, vilket ger upphov till en hög diversitet. De bedömningar och fynd som gjorts medför att området som helhet har naturvärden och innebär att ingrepp och ianspråktaganden bör genomföras försiktigt och på så sätt att värden bibehålls och på längre sikt kan utvecklas. 6. Behov av kompletterande inventeringar Eventuellt kan en kompletterande inventering av fladdermöss genomföras för att kontrollera om området är av värde för dessa, då lämpliga bo- och reproduktionslokaler förekommer, i form av många stora och gamla lövträd. Om åtgärder blir aktuella som kan komma att påverka dammen (område 8) hydrologiskt eller så att vattenkvaliteten försämras, bör en inventering av groddjur genomföras för att kontrollera om dammen är en reproduktionslokal och om skogsområdet utgör en lämplig övervintringsmiljö. Inventeringen ska genomföras på våren under grodornas lekperiod. 7. Skydds- och försiktighetsåtgärder För att minska de konsekvenser som en eventuell exploatering i området kan medföra bör ett antal skyddsåtgärder genomföras. Åtgärder kan också vidtas för att bevara eller utveckla områdets naturvärden över tid men sådana åtgärder tas inte upp här. - En exploatering bör sträva efter att bibehålla hydrologin i område 3 samt i dammen på jordbruksmarken. - Orenat dagvatten ska förhindras att rinna ut i Alebäcken då det kan påverka vattenkvaliteten negativt. - De större träd som finns i området (främst i område 1, 3 och 9) bör i så stor utsträckning som möjligt bevaras då de kan vara viktiga livsmiljöer för olika arter. - Delar av brynmiljöerna bör lämnas kvar då dessa kan vara av värde för insekts- och fågellivet. - Eventuella skydds- och försiktighetsåtgärder ska revideras om inventeringar av groddjur och fladdermöss genomförs utifrån resultatet av dessa. 20 (21)

21 8. Referenser Appelqvist, T. Lövskogsinventering i Lerums kommun Länsstyrelsen. Informationskarta Västra Götaland, Besök samt Skogsstyrelsen, Signalarter, Skogsstyrelsens förlag Skogsstyrelsen, Skogens pärlor, Besök Artportalen, artportalen.se, Besök Artportalen, utdrag från observationsdatabasen över rödlisade och skyddade fynd (21) 2014-

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun

Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Version 1.00 Projekt 7400 Upprättad 2016-05-30 Reviderad Översiktlig naturvärdesinventering, tillhörande detaljplaneprogram för Mörmon 5:33, Djupängen, Hammarö Kommun Sammanfattning En inventering har

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP 25 maj 2015 ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING AV NATURMARK PÅ KRÅKVIK 2:2, SEGELTORP NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN Nicklas Johansson Inledning I samband med att området utreds

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017

Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 Naturvärdesinventering av ett område norr om Annelund, Jönköping 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Allmän beskrivning av naturmiljön... 3 Metodik och avgränsning... 3 Begreppet rödlistad

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog

NATURCENTRUM AB Johan Ahlén Naturvårdsbiolog Naturvårdsutlåtande: Detaljplan för Åker 1:10 m.fl. Beställare: Ingemar Lind, SWECO FFNS Arkitekter AB Inledning Naturcentrum AB har på uppdrag av SWECO FFNS, Ingemar Lind, utfört översiktlig inventering,

Läs mer

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06

Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun. PM inför detaljplan. På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Inventering av naturvärden på Aroseniustomten, Älvängen, Ale kommun PM inför detaljplan På uppdrag av Ale kommun 2015-02-06 Uppdragstagare Naturcentrum AB Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund johan.svedholm@naturcentrum.se

Läs mer

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson

PM Naturinventering Täby IP Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson PM Naturinventering Täby IP 2015-09-30 Upprättad av: Jenny Jonsson Granskad av: Anna Gustafsson INLEDNING WSP har på uppdrag av Täby kommun utfört en naturinventering inom planerat detaljplanområde för

Läs mer

Ny vägsträckning vid Fiskeby

Ny vägsträckning vid Fiskeby Att: Gun-Marie Gunnarsson Vectura Ny vägsträckning vid Fiskeby Norrköpings kommun Allmän ekologisk inventering Sammanfattning Allmän ekologisk inventering Vid den allmänna ekologiska inventeringen har

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425)

Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Nyckelbiotopsinventering på Västra Ekedal (Kil 9425) Värmdö kommun Stefan Eklund 2013-05-24 Figur 1 Tallticka RAPPORT Västra Ekedal 2013 Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Huvudkontor

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun

Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun PM 2015-03-10 1(5) Bedömning av påverkan på fågellivet av planerad bebyggelse söder om Stockevik, Lysekils kommun Uppdraget Att bedöma hur fågellivet påverkas av en exploatering av ett ca 15 ha stort område

Läs mer

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning

Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Bilaga 1 Biotopkartering och naturvärdesbedömning Biotopkartering Syfte Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats

Läs mer

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun

Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturvärdesinventering av Noret, Mora kommun Naturföretaget 2016 Inventering och rapport: Johan Kjetselberg, Naturföretaget Foto: Johan Kjetselberg Kvalitetsgranskning: Niina Sallmén Datum rapport: 2016-07-11

Läs mer

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro

Version 1. Naturvärdesinventering Svartviksstrand, Upplands Bro 2016-12-06 Version 1 Naturvärdesinventering, Upplands Bro 2 Beställning: Riksbyggen Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 Slutversion: xxxx-xx-xx Uppdragsansvarig:

Läs mer

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun

Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun Naturvärdesinventering på Åh 1:20 m fl Uddevalla kommun På uppdrag av HB Arkitektbyrå Maj 2013 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se Tel. 0303-72 61 65 Fältarbete:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun

Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun Konsekvensanalys av planförslag för Finntorp 1:99, Bovallstrand Sotenäs kommun På uppdrag av Fintorps Gård Maj 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Konsekvenser

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret.

Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Fältrapport från besök i det skogsområde som föreslås för tillfällig återvinningscentral vid Dalkarlskärret. Ronny Fors från Naturskyddsföreningen i Nacka och Kerstin Lundén från Boo Miljö och Naturvänner

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING Detaljplan för Rosenhill

ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING Detaljplan för Rosenhill ÖVERSIKTLIG NATURVÄRDESINVENTERING Detaljplan för Rosenhill 25 JUNI 2015 NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN NATURVÅRDSAVDELNINGEN NICKLAS JOHANSSON Innehåll Inledning... 3 Syfte och metod... 3 Inventeringsområdet...

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI

Svensk standard för naturvärdesinventering NVI Svensk standard för sinventering NVI Lättare att upphandla Lättare att granska Lättare att jämföra Lättare att sammanställa Bättre naturvård Vilka är med och tar fram standarden? Trafikverket har initierat

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

2 ALLMÄN BESKRIVNING

2 ALLMÄN BESKRIVNING Uppdragsnr: 10195058 Daterad: 2015-08-13 Reviderad: Naturvärdesinventering Ekhyddan Handläggare Status: Utkast 1 INLEDNING E.ON Elnät Sverige AB (nedan benämt E.ON Elnät) är ett av Sveriges ledande energibolag.

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

Naturvärdesinventering inför detaljplan i Brunnsparken

Naturvärdesinventering inför detaljplan i Brunnsparken Datum 2014-10-20 Rapport Naturvärdesinventering inför detaljplan i Brunnsparken EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87

Läs mer

Morakärren SE0110135

Morakärren SE0110135 1 Naturvårdsenheten BEVARANDEPLAN Datum 2007-02-05 Beteckning 511-2005-071404 Morakärren SE0110135 Bevarandeplan för Natura 2000-område (enligt 17 förordningen (1998:1252) om områdesskydd) Inledning Bevarandeplanen

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet

Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Naturvärdesinventering (NVI) i Gammelhusområdet Bilaga 3 Naturvärdesobjekt Beställare: Temagruppen, på uppdrag av Östhammars kommun Kontaktperson Temagruppen: Emily Lidman, 08-690 28 69 Projektledare Calluna:

Läs mer

Naturvärden på Enö 2015

Naturvärden på Enö 2015 Naturvärden på Enö 2015 Text och foto: Tobias Ivarsson, Svanås Hagtorpet, 342 64 Ör, tel. 0472-76167. saperda@spray.se 1 Innehållsförteckning Metodik 2 Tidigare inventeringar 3 Intressanta arter 3 Enö

Läs mer

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT

RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV. Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT RAPPORT STRANDSKYDD DJURLIV Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn SLUTRAPPORT 2014-01-13 Titel: Strandskydd djurliv, Komplettering till planbeskrivning Ludvika 6:1, Skuthamn Konsult:

Läs mer

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun

Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken i Karlstads kommun RAPPORT 1(6) Datum 2013-08-29 Diarienr Västra Värmlands distrikt Roger Gran Sundsgatan 17, 661 40 Säffle roger.gran@skogsstyrelsen.se Tfn 0533-46176 Rapport från inventering av naturområden vid Välsviken

Läs mer

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker?

Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Hur har naturvärden påverkats av röjning/avverkning i betesmarker? Resultatet av en snabb inventering 2008 av trädklädda betesmarker som åtgärdats under och efter införandet av den s k 50-trädsregeln Leif

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor 2016-01-29 Uppdragsnr: 15092 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Detaljplan Renön 1:5 m.fl. MAF Arkitektkontor Beställare

Läs mer

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013

Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Konsekvensbedömning av detaljplan för Borraren 2 del av Stoeryd 2:1 i Tranås 2013 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdrag och utförande 3 3. Resultat och diskussion 4 4. Referenser 7 Beställare: Susanna

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE

NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE LAVFLORAN UTMED MÖLNDALSÅN I MÖLNLYCKE 2010-10-23 Lavinventering utmed Mölndalsån, Mölnlycke, Härryda kommun Naturcentrum AB har genomfört en översiktlig inventering

Läs mer

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun

Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Uppdragsnr: 10153917 1 (6) Naturvärdesbedömning Tillhörande detaljplan för Kojan 2 och del av Eda Nolby 1:38, Charlottenberg, Eda kommun Bakgrund och syfte I samband med framtagandet av en detaljplan för

Läs mer

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun

Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård. Graninge stiftsgård, Nacka kommun Inventering av naturvärdesträd på Graninge stiftsgård Graninge stiftsgård, Nacka kommun Uppdragsgivare Nacka kommun Tidpunkt för inventeringen Juni 2014 Inventeringen utförd av Stefan Eklund Rapporten

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING NATURCENTRUM AB NATURVÅRDSUTLÅTANDE ÖVERSIKTLIG INVENTERING OCH BEDÖMNING AV OMRÅDEN VÄRDEFULLA FÖR INSEKTER NORRA BORSTAHUSEN, LANDSKRONA KOMMUN 2011-09-14 Naturcentrum AB, 2011 Stenungsund: Strandtorget

Läs mer

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28

Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Naturvärdesinventering, förstudie för detaljplaneområdet Barkarbystaden II PM 2014-03-28 Innehåll Uppdraget 3 Naturvärdesinventering 3 Metod! 3 Inventeringsområdet! 4 Potentiellt naturvärdesobjekt! 4 Landskapsobjekt!

Läs mer

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1

Naturvårdsarter. Naturinformation. Rapport 2015:1 Naturinformation Rapport 2015:1 Naturvårdsarter, Park och naturförvaltningen, januari 2015 Rapport, sammanställning och kartproduktion: Ola Hammarström Foton: och Uno Unger Layout: Ola Hammarström Denna

Läs mer

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun

Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun Inventering av åkergroda, hasselsnok och större vattensalamander. Tjuvkil 2:67, Kungälvs kommun På uppdrag av EXARK Arkitekter April 2012 Uppdragstagare Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund Niklas.Franc@naturcentrum.se

Läs mer

Pelagia Miljökonsult AB

Pelagia Miljökonsult AB KOMPLETTERANDE NATURVÄRDESINVENTERING OCH MYRKARTERING I LIDENOMRÅDET MED OMNEJD 2014 Pelagia Miljökonsult AB Adress: Sjöbod 2, Strömpilsplatsen 12, 907 43 Umeå, Sweden. Telefon: 090-702170 (+46 90 702170)

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärde. Haganäs. Planerad exploatering i Älmhults kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB

Inventering och bedömning av naturvärde. Haganäs. Planerad exploatering i Älmhults kommun. Produktion: Enetjärn Natur AB Inventering och bedömning av naturvärde Haganäs Produktion: Enetjärn Natur AB 2015 Planerad exploatering i Älmhults kommun Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Tyréns AB Inventering och bedömning

Läs mer

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5

INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 INVENTERING OCH ARKIVSTUDIER AV NATURVÄRDEN MED ANLEDNING AV DETALJPLAN ERTSERÖD 1:5 Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Sweco och Trivselhus AB gjort en arkivstudie och fältinventering avseende naturvärden

Läs mer

Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015

Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015 2015-05-19 Naturvärdesinventering vid väg 136, Ekerum Borgholms kommun, 2015 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Väg 136 vid infarten

Läs mer

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014

Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Naturvärdesbedömning av Svenstorp 1:9, Ängelholm feb 2014 Sammanfattning På uppdrag av Ängelholms kommun har MiNa natur genomfört en naturvärdesbedömning av ett område vid Svenstorp, Margaretorp på Hallandsåsens

Läs mer

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M

Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M Göteborg 2016-11-12 Mark och Miljödomstolen Box 1070 462 28 Vänersborg Yttrande över Svevias ansökan om täktverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad. Mål nr M 4675-14 Göteborgs Ornitologiska

Läs mer

2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna

2015-02-03. Värdefulla träd vid Palsternackan i Solna Värdefulla träd vid i Solna Värdefulla Ersätt Ersätt med träd med sidhuvud Beställning: Bostadsstiftelsen Signalisten, kontaktperson: Lena Pålsson, ALMA Arkitekter AB. Framställt av: Ekologigruppen AB.

Läs mer

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren

Naturvårdsutlåtande Hagaparken Svante Hultengren 1 Bakgrund Naturcentrum AB har, på uppdrag av Peter Bergman, Contekton Arkitekter Fyrstad AB, under augusti 2016 genomfört en inventering/utlåtande av utpekat område i, Vänersborgs kommun kommun (se karta).

Läs mer

T räd. Värdefulla. Anderstorp

T räd. Värdefulla. Anderstorp Ekekullen i Anderstorp är ett bra exempel på hur värdefulla träd ger karaktär och upplevelsevärden åt ett område i tätortsmiljö. Värdefulla T räd Anderstorp Inventerare : Hanna Torén, Biolog Värdefulla

Läs mer

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 Fig. 1 Området mot öster längs markvägen med äldre tallar och ekar, riktning norrut. Sammanfattning

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp Håkan Lundkvist/Carabus consult 2014-12-18 Inledning En översiktlig naturvärdesinventering utfördes under ett par dagar i september 2014 inom

Läs mer

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdesinventering (NVI) Naturvärdesinventering (NVI) Skogen vid Hermelinstigen och Stora Mossens Backe i Bromma Bakgrund 2 Metod 2 Naturvärdesklasser! 3 Detaljeringsgrad och avgränsning av inventeringsområde! 4 Naturvärdesbedömning

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun

Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun Rapporten bör citeras som: Björklind, R. Lemoine,R. Naturinventering inför vindkraftpark i Tribbhult, Västerviks kommun. Calluna AB,

Läs mer

2015-03-10. Fyrklövern, Upplands Väsby. Inventering av värden för biologisk mångfald

2015-03-10. Fyrklövern, Upplands Väsby. Inventering av värden för biologisk mångfald , Upplands Väsby Inventering av värden för biologisk mångfald 2(15) Ersätt Ersätt med med sidhuvud Beställning: Upplands Väsby kommun, Anna Åhr Evertson. Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna lind vid vägkanten i Kyrkobol är det största trädet i Gislaveds kommun. Linden har en omkrets på 646 cm i brösthöjd. Värdefulla räd THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Hestra

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS

BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS BROBÄNKEN LANDSKAPSANALYS Landskapets karaktär och naturvärden 2012-02-01 Beställning: Tyresö kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08 556 026 80 2012 02 01 Huvudförfattare:

Läs mer

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen

Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Beskrivning av den översiktliga naturvärdesinventeringen och hjälp till tolkning av resultattabellen Naturvärdesinventeringen utfördes den 8 och 9 maj 2014 av Robert Björklind och Rebecka Lemoinè. Naturvärdesinventeringen

Läs mer

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004.

Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Beskrivning av naturvärden för naturvårdsavtal 303/2004. Området består av en barrskogsdominerad udde och angränsande småöar i Vättern. Strandlinjen är ca 3 km. Mot stora delar av stranden och på öarna

Läs mer

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder.

Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Groddjursinventering för Detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. 2013-10-15 Handläggare: Lotta Andersson Kommunekolog Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Kåbäcken bostäder. Datum: 2013-05-24

Läs mer

Naturvärdesinventering i Gärsnäs

Naturvärdesinventering i Gärsnäs Naturvärdesinventering i Gärsnäs Inför upprättande av nytt mötesspår samt ny tågplattform OM RAPPORTEN: Titel: Naturvärdesinventering i Gärsnäs datum: 2016-06-14 Rapporten bör citeras såhär: Rydlöv, J.

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Datum 2014-10-20 PM Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000

3. Norra Täby. 3. Norra Täby. Skala 1:17000 3. Norra Täby Skala 1:75000 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 8 9 10 14 15 Skala 1:17000 148 Norra Täby, Hagby 15 16 Norra Täby, Vågsjö Skala 1:20000 10 17 18 Skala 1:20000 149 1. Runslingans naturpark Runslingan

Läs mer

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun

Inventering av hasselmus på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun på fastigheterna Hjälmaröd 9:59 m fl Vitemölla, Simrishamns kommun Rapport den 21 juli 2013 Reviderad den 12 mars 2014 På uppdrag av Söderberg & Ask Arkitektkontor AB Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72,

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN RAPPORT 2017-02-15 Johan Svedholm Uppdragsgivare Ale kommun Ledetvägen 6 449 51 Alafors Uppdragstagare Naturcentrum AB, 2016 Strandtorget

Läs mer

Naturvärden i Hedners park

Naturvärden i Hedners park Naturvärden i Hedners park Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Sammanfattning... 3 Resultat... 3 Förslag till hänsyn vid restaurering... 6 Förstasidan visar beståndet med gamla tallar, den norra granbersån

Läs mer

Allmän ekologisk inventering

Allmän ekologisk inventering Hans Larsson Västerås stad Allmän ekologisk inventering Ett skogsområde vid Västerås golfklubb, Bjärby, 2008 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Klassning av beskrivna objekt 3 Resultat 4 Delområdesbeskrivning

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27

INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 INVENTERING AV MOSSOR SKOGAR I TYRINGE PÅ UPPDRAG AV HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2012-04-27 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2012 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160 ncab@naturcentrum.se

Läs mer

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter Adolfsbergs-/Storvretaskogen Rödlistade arter Naturinventering under 2015 Delrapport Sammanställd av Patrick Fritzson Version 2015-10-28 1 Arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen Naturinventering en delrapport

Läs mer