Patientsäkerhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1

2 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet... 3 Avvikelsehantering och Lex Maria... 4 Elevhälsans uppdrag är främst hälsofrämjande och förebyggande... 5 Elevhälsans generella insatser respektive riktade insatser... 6 Verksamhetschef, medicinskt ansvar och entreprenad Fördelning av organisatoriskt ansvar... 7 Verksamhetschef... 7 Samordningsansvarig skolsköterska... 8 Medicinskt rådgivande läkare... 8 Rektor... 8 Elevhälsans personal lokala resurser... 8 Basutredningar Systematiskt arbete med kvalitet och säkerhet... 9 Arbetslagsträffar... 9 Fortbildning... 9 Avvikelser Resultat Patientsäkerhet genom egenkontroll... 9 Hälsobesök och hälsofrämjande utvecklingssamtal Oplanerade besök och öppen mottagning Hälsobesök vid skolstart för nyinvandrade elever Vaccinationer Elevstöd och utredningar Åtgärder för ökad kvalitet och säkerhet Hälsobesök vid skolstart för nyinvandrade elever Vaccination och Vaccinationsplanering Sammanfattning

3 1. Inledning och bakgrund Ledningssystem för kvalitet och säkerhet I 31 hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs att hälso- och sjukvårdsverksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Bestämmelserna kring ledningssystem är bindande för vårdgivarna och finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren är skyldig att ha ett ledningssystem där följande områden ingår: Bemötande Metoder Kompetens Samverkan och samarbete Riskhantering Avvikelsehantering Försörjning av tjänster, produkter och teknik Spårbarhet Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring I ledningssystemet ska det även finnas rutiner för egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vårdgivarna ett tydligt ansvar att arbeta systematiskt med säkerheten för att förebygga skador. Händelser som lett till eller kunnat leda till skada ska utredas. Om en person drabbats av eller utsatts för en risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Bestämmelserna finns i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Lex Maria är en del av avvikelsehanteringen enligt ovan nämnda föreskrift om ledningssystem. Patientsäkerhetsberättelse Verksamhetschefen för Elevhälsan är skyldig att senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Dokumentationsskyldighet 9 Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 10 Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 3

4 Datajournal, moduler och statistik Datajournalen är uppbyggd av flera moduler. Från dessa moduler kan statistik bearbetas. Detta underlättar kvalitetssäkring och erfarenhetsåterföring. Modulerna underlättar också dokumentationen genom att de är specialgjorda för tillväxt (längd, vikt, rygg, pubertet), syn, hörsel, anteckning, kontakt, mätvärden etc. Arbetsflöden fungerar som makron vilket innebär att modulerna öppnas i en bestämd ordning vilket underlättar dokumentation i samband med t.ex. hälsobesök, vaccinationer och arkivvård. Avvikelsehantering och Lex Maria Avvikelsehantering ska inte enbart ses som en funktion att hitta och hantera fel. Det handlar mer om att systematiskt samla kunskaper och få en ökad förståelse som hjälper Elevhälsan att förbättra metoder och handläggning. Verksamhetschefen har det fulla ansvaret för avvikelsehantering, men kan ge ett uppdrag till läkare eller sköterska att göra utredning upp till samma nivå som sin medicinska legitimation. Utredningen ska ge ett underlag för beslut om en eventuell anmälan enligt Lex Maria. Avvikelser (risker, skador, tillbud) och klagomål En avvikelse är en händelse som vi inte förväntar oss och som kan innebära risk för patienten eller orsaka en skada. För att förebygga misstag på grund av bristande kunskap, organisation, rutiner, personella resurser mm. ska alla avvikelser rapporteras. Avvikelser som inte orsakat skada på enskilda personer skall också anmälas t.ex. vaccin som förstörts pga felaktig hantering under transport eller pga att kylskåp inte fungerat. Vårdnadshavare, barn eller skolledning och skolpersonal hör ibland av sig med klagomål. Detta kan bero på missförstånd, otydlighet i kontakten/mötet eller på faktiska omständigheter och förhållanden som bör åtgärdas. Ibland beror vårdnadshavares klagomål på att Elevhälsan har fullgjort skyldigheten att anmäla enligt socialtjänstlagens 14 kap 1 vid misstanke om att ett barn far illa. Orimliga eller felaktiga förväntningar på verksamheten kan också leda till klagomål. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Anmälan görs av medicinskt ansvarig läkare på av Socialstyrelsen fastställd blankett Anmälan/rapport enligt Lex Maria eller på blanketten Rapportering av avvikelser med medicintekniska produkter. Anmälan enligt Lex Maria ska fyllas i direkt i datajournalen när det gäller en specifik person. Om det rör en omständighet som inte är knuten till en person används en blankett som kan fyllas i och skrivas ut från Socialstyrelsens hemsida 4

5 Exempel på sådant som bör anmälas enligt Lex Maria Förväxlingar av identitet, felaktiga förskrivningar, feldoseringar. Avvikelser där läkemedel är inblandade Utebliven eller fördröjd vård eller behandling enligt vedertagen praxis. Felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling Otillräcklig eller felaktig information till patienten och anhöriga Brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter Återkommande likartade avvikelser Elevhälsans uppdrag är främst hälsofrämjande och förebyggande Den 1 juli 2011 började den nya Skollagen att gälla. Där förtydligas att Elevhälsan är en sammanhållen verksamhet vilket ligger helt i linje med tidigare statliga utredningar som bl.a. barnpsykiatriutredningen Det gäller livet (SOU 1998:31) och Elevvårdsutredningen Från dubbla spår till Elevhälsa i en skola som främjar lära, hälsa och utveckling (SOU 2000:19). Elevhälsans uppdrag är formulerat i Skollagen (2010:800) 2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning : Elevhälsans omfattning 25 Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För att Elevhälsan ska kunna klara sitt uppdrag nämner lagen tydligt att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas personal med specialpedagogisk kompetens. Hälsobesök 27 Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. --- Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. Enkla sjukvårdsinsatser 28 Elever som avses i 27 får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. Elevhälsan är elevernas företagshälsa. Den ska i samarbete med skolledning och pedagoger aktivt delta i arbetet för en skola som präglas av en miljö som främjar lärande, utveckling och hälsa. Hinder för lärande, utveckling och hälsa ska i möjligaste mån undanröjas. 5

6 Elevhälsans generella insatser respektive riktade insatser Skolans verksamhet kan indelas i generella insatser för alla elever och riktade insatser för elever som har behov av stöd. Alla elever och föräldrar inbjuds till hälsobesök med hälsoformulär, hälsofrämjande utvecklingssamtal och undersökning vid skolstart dels i grundskolan och dels i gymnasiet. I grundskolan erbjuds elever och vårdnadshavare ytterligare två hälsobesök med hälsoformulär etc samt två enklare hälsobesök. På samma sätt som i den pedagogiska verksamheten kan riktade insatser ges dels som stöd direkt i form av t.ex. råd vid hälsobesöket och dels i form av uppföljningar eller remisser till sjukvården eller hänvisning till socialtjänsten. En viktig del av de riktade insatserna gäller elever som inte klarar skolans krav t.ex. basutredningar som görs i samverkan med alla kompetenser inom Elevhälsan. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om barnvaccinationer delas även dessa in i ett generellt program som gäller alla barn/ungdomar samt ett riktat program för riskgrupper. Det finns ett informationsmaterial på Socialstyrelsens hemsida på flera olika språk som Barnhälsan och Elevhälsan kan använda i sin verksamhet. Dels finns en broschyr för vårdnadshavare och dels tre olika faktablad om allmän del, riktad del respektive HPV vaccination av flickor. Se vidare information på Socialstyrelsens hemsida: Område Generella åtgärder Riktade åtgärder Hälsa, utveckling, hörsel, syn, tillväxt, motorik Hälsobesök, hälsoformulär, undersökning, hälsofrämjande utvecklingssamtal. Hälsofrämjande samtal i grupp, samtal i grupp om utveckling och pubertet. Vaccination 0-17 år DTP x5, polio x4, Hib x3, pneumokocker x3, MPR x2, HPV x3 (endast flickor), Hepatit B x3-4 Uppföljningar vid avvikelser, remisser, öppen mottagning, utredningar BCG x1, Hälsobesök och vaccinplanering hos läkare när barn inte följer vaccinationsprogram. 6

7 Verksamhetschef, medicinskt ansvar och entreprenad Verksamhetschefen har det fulla ansvaret för verksamheten enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen), vilket även innebär dokumentation och informationshantering (journaler, remisser, korrespondens mm). En verksamhetschef som inte har medicinsk legitimation ska ge i uppdrag åt en person som har medicinsk legitimation att ansvara för det medicinska ansvaret upp till högst samma nivå som personens medicinska legitimation motsvarar. Se vidare Socialstyrelsens råd om Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:8). Det finns också möjlighet att sluta avtal om entreprenad om delar eller hela Elevhälsan. Bestämmelserna finns i Skollagen (2010:800) 23 kap Entreprenad och samverkan: Entreprenad 1 Kommuner, landsting och enskilda huvudmän får enligt bestämmelserna i detta kapitel med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag (entreprenad) Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas på entreprenad. 2. Fördelning av organisatoriskt ansvar Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 9 ska vårdgivaren dokumentera hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom Elevhälsan. Nedan finns en kort sammanfattning om hur ansvaret är fördelat för Elevhälsans personal. Verksamhetschef Verksamhetschefen har det odelade ledningsansvaret för Elevhälsan. Verksamhetschefen kan ge skriftligt uppdrag åt en person att fullgöra delar av sitt uppdrag. Detta gäller särskilt om verksamhetschefen saknar kompetens att fullgöra det medicinska ledningsansvaret. Samordningsansvarig skolsköterska Samordningsansvarig skolsköterska har fått verksamhetschefens uppdrag att samordna personalmöten, fortbildning och handledning med sköterskor och läkare. Samordning sker också kring arbetsuppgifter t.ex. vaccinationer och samla in statistik för kvalitetssäkring. I uppdraget ingår också att ansvara för Mellanarkiv och göra en första bedömning vid avvikelser. 7

8 Medicinskt rådgivande läkare Elevhälsan har anlitat skolläkare på entreprenad som också har fått rådgivande uppdrag till den som har det övergripande medicinska ledningsansvaret. Tid för detta finns med en tim/vecka. Denna tid kan vid behov utökas i samband med avvikelsehantering, konfigureringar i datajournal och övrigt arbete med säkerhet och kvalitet. Rektor Rektor har det lokala ansvaret för Elevhälsan på varje skola. Rektor är personalansvarig för skolsköterska, kurator och specialpedagoger. Utvecklingsbedömningar/utredningar kring elever köps in av rektor vid behov genom entreprenad från legitimerade psykologer. Det är idag oklart vem som har det medicinska ledningsansvaret för dessa utredningar. Elevhälsans personal lokala resurser Det finns sex grundskolor i Väsby Välfärds regi. I slutet av vårterminen 2014 var elever registrerade i datajournalen och i slutet av höstterminen var det elever. Kommunen driver ett gymnasieskolor Väsby Nya Gymnasium. Gymnasieskola hade 554 elever höstterminen Det finns 7 skolsköterskor samt skolläkare som är upphandlad på entreprenad. Arbetsbelastningen är tydligt korrelerad till antalet elever eftersom antalet hälsobesök och vaccinationer ökar tydligt när antalet elever ökar. Dessutom påverkas arbetsbelastningen av hur många nyanlända elever vi tar emot samt elever som har skolproblematik och psykosocial problematik. Basutredningar En basutredning är en djupgående utredning och kartläggning utifrån ett helhetsperspektiv när en elev har stora svårigheter avseende lärande, utveckling och beteende. Den ska bestå av en pedagogisk kartläggning, social kartläggning, psykologisk bedömning, hälsobedömning av skolsköterska och medicinsk bedömning av skolläkare. Basutredningen ligger som grund för vidare utredning medicinskt eller psykiatriskt och kan komma att utgöra hela utredningen inför placering i särskola. Under 2013 gjorde varje profession sin del i varje utredning. 8

9 3. Systematiskt arbete med kvalitet och säkerhet Arbetslagsträffar Praktiska verksamhetsfrågor kring arbetssätt, säkerhet och kvalitet tas upp vid arbetslagsträffar en gång varje månad för skolsköterskor och skolläkare vid behov. Frågor kring dokumentation och datajournalen kan diskuteras med alla vilket ger ett erfarenhetsutbyte. Fortbildning 2-3 gemensamma planeringsdagar för fortbildning och planering för skolsköterskorna genomförs varje år i juni. Några skolsköterskor har deltagit i extern fortbildning. Det finns ett årligen återkommande nationellt möte för skolsköterskor och skolläkare med samordningsansvar där även Upplands Väsby kommun varit representerat. Den svenska skolsköterskeföreningen och den svenska skolläkarföreningen anordnar också möten nationellt. Skolsköterskorna har handledning en gång per månad. En intern utbildning i PMO har hållits vid ett tillfälle. Avvikelser Under 2014 har 6 avvikelser rapporterats varav två stycken är under utredning. Avvikelserna består i att en skolsköterska med ansvar för nyanlända inte kunnat tillsättas i tid. Att Väsby välfärd under en del av höstterminen var utan skolläkare. De har varit stora svårigheter att kunna rekrytera skolläkare. Dokumentation Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård är dokumentation av elevernas besvär och symtom samt professionens bedömning och åtgärder. Dokumentationen i patientjournaler är också basen för uppföljning och utvärdering av verksamheten. 4. Resultat Patientsäkerhet genom egenkontroll I 5 kap Systematiskt förbättringsarbete 2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 återfinns allmänna råd om vad egenkontrollen kan innefatta. Där ska framgå hur verksamheten arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet, vilka resultat som uppnåtts och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra kvalitet och säkerhet. Detaljeringsgraden bör vara så hög att det går att följa upp och göra jämförelser över tid. Informationsbehovet hos externa intressenter ska också tillgodoses. 9

10 Hälsobesök och hälsofrämjande utvecklingssamtal Alla elever och vårdnadshavare erbjuds tre hälsobesök i grundskolan med hälsoformulär, uppföljning av utvecklingen samt hälsofrämjande utvecklingssamtal i förskoleklass, vid 10 års ålder och vid 14 års ålder. I samband med skolstart på gymnasiet erbjuds alla elever hälsobesök med hälsoformulär, uppföljning av utvecklingen samt hälsofrämjande utvecklingssamtal. I skolår 2 och 6 erbjuds enklare hälsobesök för att det om möjligt inte ska gå mer än ca 2 år mellan varje hälsobesök hos skolsköterska. Under året gjorde skolsköterskorna hälsobesök enligt den statistik som tagits fram ur journalen. Utöver dessa har 362 återbesök registrerats. Det gjordes 39 hälsobesök med läkare för nyanlända elever. 37 remisser av olika slag har gjorts. Vi hade 194 uteblivna besök. Oplanerade besök och öppen mottagning Under året träffade skolsköterskorna 538 elever vid öppen mottagning och 1054 oplanerade besök. Sköterskorna hade telefonkonsultation vid 431 tillfällen och skickade ut 1263 brev. 240 olycksfall har rapporterats. Arkivvård uppgick till 1295 st. Den öppna mottagningen är till för att ge möjlighet att söka skolsköterskan utan att behöva boka en tid. Enligt arbetsbeskrivningen rekommenderas att ca % av skolsköterskans arbetstid ska vara oplanerad dvs ge möjlighet för öppen mottagning. 10

11 Hälsobesök vid skolstart för nyinvandrade elever Barn och ungdomar som nyligen flyttat till Sverige ska erbjudas samma generella insatser som för barn uppvuxna i Sverige. De ska erbjudas hälsobesök vid skolstart med hälsoformulär, undersökning och hälsofrämjande utvecklingssamtal hos både skolsköterska och skolläkare. De ska erbjudas kompletterande vaccinationer vid behov. Varje skola har en skyldighet att ge kompletterande vaccinationer till elever i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som är bindande både för friskolor och kommunala skolor. Endast läkare har rätt att vaccinationsplanera och ordinera vacciner då ett barn inte följer det svenska basprogrammet för vaccinationer. Ordination av läkemedel ska göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Beslutet ska baseras på hälsohistoria som framkommer vid besöket och på en kroppslig undersökning som tar sin utgångspunkt i hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt dvs en fullständig undersökning som inbegriper syn, hörsel, tillväxt, rygg, hjärta, lungor, buk, motorik, neurologi mm. Vårdnadshavarna ska vara delaktiga i processen. Många barn fick sina första kompletterande vaccinationer i samband med hälsobesöket hos läkare. Enligt Elevhälsans Ledningssystem och Metodbok bör sköterskan delta vid elevkonferensen då eleven skrivs in i skolan för att tidigt knyta kontakt med elev och föräldrar. Under året träffade skolsköterska nyinvandrade elever för hälsobesök vid skolstart på kommunens mottagningsenhet när det gäller grundskolan. Gymnasieskolans skolsköterska träffar de nyanlända elever som tillhör gymnasiet. Skolläkaren träffar all nyinvandrade elever för hälsobesök på respektive enhet. Vaccinationer Elevhälsans vaccinationsverksamhet 2014 Av medicinska säkerhetsskäl ska alltid två personer med behörighet att ge vaccinationer hjälpas åt vid vaccinationsmottagning på skolan. Vid biverkningar eller plötslig sjukdomskänsla (svimning, yrsel, illamående ) ska akut behandling kunna påbörjas utan dröjsmål. Akutmediciner ska finnas lätt tillgängliga. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn har eleverna fått vaccin mot MPR (mässling, påssjuka, röda hund) i skolår 2 (födda efter år 2001) och i skolår 6 (födda före år 2002). BCG vaccinationer gavs av skolläkare med vana att ge intrakutana injektioner. Många av de kompletterande vaccinationerna gavs i samband med skolläkarmottagningarna för att uppfylla kraven på medicinsk säkerhet. Det gjordes totalt 867 vaccinationer under Elevstöd och utredningar Skolläkare träffade elever med föräldrar, samt konsultationer med skolsköterska som ansvarade för att göra en bedömning med hälsoformulär inför läkarbesöket. Utöver detta görs även kontakter med skolledning, deltagande i elevvårdskonferens genomläsning av pedagogiska kartläggningar och bedömningar liksom psykologiska utredningar. Under 2014 gjordes 84 utredningar som remitteras vidare av skolläkare. 11

12 5. Åtgärder för ökad kvalitet och säkerhet Avvikelsehantering Antalet avvikelser som rapporterats har varit mycket få. Socialstyrelsen har i samband med tillsynsrapporter från Skolhälsan/Elevhälsan i Sverige funnit flera olika orsaker till detta. Det kan bero på ovana, inte tillräckligt tydliga instruktioner, tidsbrist mm. Tillsynsrapporterna finns på Socialstyrelsens hemsida. En viktig fråga handlar också om hur en misstänkt avvikelse ska dokumenteras. Känslig information behöver dokumenteras på ett säkert sätt och förvaras på ett säkert sätt. Ett led i detta arbete är att skapa en Avvikelsejournal i PMO. Arbetsgången behöver också tydliggöras kring rapportering och utredning. Hälsobesök vid skolstart för nyinvandrade elever Alla nyinvandrade elever träffar skolsköterska och vid behov skolläkare. Vaccination och Vaccinationsplanering Statistik över vaccinationsskyddet i förskoleklass respektive skolår 6 ska insamlas årligen i maj-juni för varje enhet inom grundskola, särskola och gymnasium samt för särskilda undervisningsgrupper.. I denna statistik ska även finnas med om barnet följt det svenska vaccinationsprogrammet, orsak till att ett barn inte följt vaccinationsprogrammet samt om vaccinationsplanering av läkare har genomförts. Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Införandet av det nya vaccinationsregistret sker enl. beslut från riksdag. Tjänsten som möjliggör registrering i Svevac direkt från PMO finns. Detta underlättar och kvalitetssäkrar vårt arbete då varje vaccination endast behöver registreras i PMO. 12

13 6. Sammanfattning Patientsäkerhetsberättelsen för Elevhälsan omfattar två olika läsår vårterminen för läsåret 2013/2014 samt höstterminen för Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag, SFS 2010:659 Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande: Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientsäkerheten skall rapporteras till socialstyrelsen. Elever och vårdnadshavare skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet. Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan förebyggas. Det ska inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå detta. Det ska finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa ska vara kända för all personal Strategier: Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt kan identifiera avvikelser och förebygga risker så att inte avvikelser uppstår. Riktlinjer och rutiner ska utarbetas/uppdateras och systematiskt implementeras i verksamheten. Fortsätta arbetet med en kultur som främjar dialog kring händelser, risker och avvikelser inom verksamheten. Arbeta med egenkontroll avseende läkemedel, rutiner och journalföring. Arbeta fram rutiner för hur arbetet ska utföras vid vikariat, samt uppfölning av det arbete som utförts. 13

14 14

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2015 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 1 1. Inledning och bakgrund... 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet Gunilla Klerck Marklund, verksamhetschef för de medicinska insatserna inom Järfällas kommuns kommunala

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan

Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan 20120212 Ragnhild Hellström, Verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning De medicinska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-11 DNR BUN 2015.109 ELISABETH JOHANSSON SID 1/1 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan

Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan Patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården vid Alléskolan År 2014 2014-04-16 Lars-Göran Hildor Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Patientsäker hets berättelse

Patientsäker hets berättelse TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbilnn1nq~na '1"den TIMRÅ KOMMUN Patientsäker hets berättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 150223 Ulf Svanberg Skolläkare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS 2014 ÄLVKARLEBY KOMMUN 20150130 Gunnmari Nordström Verksamhetschef Elevhälsans medicinska enhet 1 2 Innehållsförteckning Inledning 3 Elevhälsan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insatser DE LA GARDIEGYMNASIET, LIDKÖPINGS KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÅR 2016 2017-01-10 Magnus Thilén 1 Verksamhetschef för elevhälsan Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(7) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson Styrelsen

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Barn och Utbildning Vansbro kommun Eva Svensson Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården i Vansbro kommun Läsåret 2011/2012 Sammanfattning Med patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats

Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Tjänsteskrivelse BUN 2013.0318 2015-03-02 Handläggare: Gunilla Spångberg Barn- och utbildningsnämnden Förändrat basprogram för elevhälsans medicinska insats Sammanfattning En översyn har gjorts av elevhälsans

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i Trelleborgs kommun för 2016

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i Trelleborgs kommun för 2016 1 (5) Datum Diarienummer 2017-03-01 BIN 2017/227 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708 817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan i

Läs mer

Elevhälsan. Informationsblad

Elevhälsan. Informationsblad Informationsblad 1 (6) Elevhälsan Huvudmannen ska se till att det finns elevhälsa för alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Gymnasieskolan Gymnasiet Gymnasie-och vuxenutbildningen Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-05-26 Anne-Marie Borgqvist

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats 2015-2016 2015-08-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORGANISATION/STYRNING ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för psykologer verksamma inom elevhälsan, bildningsförvaltningen Trelleborgs kommun 2016

Patientsäkerhetsberättelse för psykologer verksamma inom elevhälsan, bildningsförvaltningen Trelleborgs kommun 2016 1 (5) Datum Diarienummer 2017-03-01 BIN 2017/228 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708 817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Patientsäkerhetsberättelse för psykologer verksamma inom elevhälsan,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats i Skellefteå kommuns grundskolor 2016 2017-02-09 Lisa Högdahl, vik. verksamhetschef Barn- och Elevhälsan Tora Wikström, medicinskt ledningsansvarig

Läs mer

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser:

BILD 1 ELEVHÄLSA Referenser: BILD 1 ELEVHÄLSA Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Skolhälsovården försvinner som begrepp och ersätts av

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 6 september 2016

FAKTA uppdaterad senast 6 september 2016 FAKTA uppdaterad senast 6 september 2016 KVALITETSPROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I HANINGE KOMMUN REGELVERK Utdrag ur Skollagen 2010:800: Elevhälsans omfattning 25 För eleverna i förskoleklassen,

Läs mer

Från skolhälsovård till elevhälsa med medicinsk inriktning. Elisabet Lindgren Samordnande skolsköterska Elevhälsans centrala enhet

Från skolhälsovård till elevhälsa med medicinsk inriktning. Elisabet Lindgren Samordnande skolsköterska Elevhälsans centrala enhet Välkomna! Från skolhälsovård till elevhälsa med medicinsk inriktning Elisabet Lindgren Samordnande skolsköterska Elevhälsans centrala enhet Agenda Historik Elevhälsan Lagar som styr elevhälsan Basprogrammet

Läs mer

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun

Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Basprogram för skolhälsovården i Uppsala kommun Bakgrund Skolhälsovårdens mål är enligt Skollagen att: Främja och bevara elevernas fysiska och psykiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

PROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I HANINGE KOMMUN

PROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I HANINGE KOMMUN Elevhälsans Medicinska Insatser PROGRAM FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER I HANINGE KOMMUN REGELVERK Utdrag ur Skollagen 2010:800: Elevhälsans omfattning 25 För eleverna i förskoleklassen, grundskolan,

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Verksamhetsplan. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Verksamhetsplan. Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Datum 2011-09-19 12 Antal sidor Verksamhetsplan Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Gäller för läsåren 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2006-02-14

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsans medicinska insats 2016 Bromölla kommun Inledning De medicinska insatserna inom elevhälsan i Bromölla kommun omfattar de insatser som skolläkare, skolsköterska och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet

Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2010-03-01 Bilaga 1 Kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive specialpedagogisk verksamhet Utgångspunkter, mål och uppdrag Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan.

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan. År 2013 eva.fagerstrom@nybro.se Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet

Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Nationell satsning på ökad patientsäkerhet Att styra och leda för ökad patientsäkerhet Vägledning för vårdgivare enligt kraven i patientsäkerhetslagen Förord Den nya lagen om patientsäkerhet innebär stora

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från:

Rutin. Anmälan enligt Lex Maria. Diarienummer: Hälso- och sjukvård. Gäller från: Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Anmälan enligt Lex Maria Gäller från: 2013-06-24 Gäller för: Socialförvaltning Fastställd av: Socialförvaltnings leddningsgrupp Utarbetad av: MAS Revideras senast:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun Borlänge kommun 2015-02-02 Patientsäkerhetsberättelse Skolhälsovården Borlänge Kommun År 2014 Datum 2015-02-02 Leg. sjuksköterska Marie Kindström Ohlson Verksamhetschef och Medicinskt ledningsansvar Leg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska insatsen av elevhälsan År 2016 Innehåll Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Strategier och planerade åtgärder. 2 Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses 2013-09-08 Att: Socialstyrelsen Avdelning för kunskapsstyrning Margareta Bondestam margareta.bondestam@socialstyrelsen Dnr: 3.1-35372/2013

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Kalmar kommun Barn- och ungdomsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140208 Karin Linge Verksamhetschef Elevhälsans medicinska del 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet

Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet Revisionsrapport Granskning av skolhälsovårdens ändamålsenlighet Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Metod och avgränsningar

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan

Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Elevhälsoplan för Trollehöjdskolan Februari 2016, fastställt av Rickard Leo, rektor Trollehöjdskolan, 10 mars 2016 Syfte Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera uppdraget, skapa rutiner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Skolhälsovård. Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för. Skolhälsovård. Kramfors Kommun 2016-02-24 Dnr BKU 2016/106 Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (Elevhälsans medicinska insats, EMI) Kramfors kommun 2015 2016-02-24 2016-02-24 Anki Johnson Annika Stattin Verksamhetschef Medicinsk

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15) Sammanträdesprotokoll 10 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 28 Patientsäkerhetsberättelser för vårdgivare (UN 2015.027) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxhslf Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 KARLSKRONA SPRÅKFRISKOLA KARLSKRONA MONTESSORIFRISKOLA Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska del 2014-2015 2014-09-24 Innehållsförteckning ORGANISATION/STYRNING MEDICINSKA INSATSER... 4 DEN MEDICINSKA

Läs mer

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun

Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun Basprogram för Elevhälsa medicinsk inriktning Tierps kommun 2016-2017 Ett basprogram säkerställer likvärdig Elevhälsa medicinsk inriktning - för alla elever i Tierps kommun och programmet följer Socialstyrelsens

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola 150114 Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola År 2014 Marina Smeds, rektor i samarbete med Katja Veldman Wagemakers, skolsköterska Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges

Läs mer

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten

Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten Bildningsförvaltningen Centrala resursenheten 2016-04-06 Central elevhälsoplan Åstorps kommun 2016-2017 Inledning Elevhälsans i Åstorps kommun tillhör organisatoriskt Centrala resursenheten på bildningsförvaltningen

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Vårdgivare Verksamhetschef Anmälningsansvarig Vårdskada Allvarlig vårdskada Patientsäkerhet. Definitioner

Vårdgivare Verksamhetschef Anmälningsansvarig Vårdskada Allvarlig vårdskada Patientsäkerhet. Definitioner Patientsäkerhet Definitioner Vårdgivarens ansvar Anmälan enligt lex Maria Ny lex Maria-föreskrift Patientklagomål Nytt i socialtjänstlagen Anmälningar från elevhälsans medicinska del Övergång till ny myndighet

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN

ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN 2016-03-11 ELEVHÄLSOPLAN I FÄRGELANDA KOMMUN Elevhälsoplan Begreppet elevhälsa införs i skolförfattningarna i och med skollagen (SFS 2010:800). För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Ledningssystem för elevhälsans psykologiska insats. Ledning och styrning av elevhälsans psykologiska insats enligt (SOSFS 2011:9)

Ledningssystem för elevhälsans psykologiska insats. Ledning och styrning av elevhälsans psykologiska insats enligt (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för elevhälsans psykologiska insats Ledning och styrning av elevhälsans psykologiska insats enligt (SOSFS 2011:9) 2016 03 10 Innehållsförteckning Bakgrund Ansvarsfördelning Processer och

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun 2013 Datum och ansvarig för innehållet; 20140217 Christina Norlander Verksamhetschef SHV Kramfors Kommun Mallen är framtagen av Sveriges

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN INTRODUKTIONSPROGRAM VID NYANSTÄLLNING AV SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Riktlinjer för tjänstetillsättning av skolsköterska Rektor/motsvarande på respektive skola har personal- och budgetansvar för skolsköterskan.

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson, administrativ

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Rossö Tjärnö Koster Hösten 2016 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer