Patientsäkerhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhetsberättelse"

Transkript

1 Patientsäkerhetsberättelse Systematiskt arbete för kvalitet och säkerhet 2014 Kent Norström verksamhetsansvarig Ingrid Norling medicinskt ansvarig skolsköterska 1

2 1. Inledning och bakgrund... 3 Ledningssystem för kvalitet och säkerhet... 3 Avvikelsehantering och Lex Maria... 4 Elevhälsans uppdrag är främst hälsofrämjande och förebyggande... 5 Elevhälsans generella insatser respektive riktade insatser... 6 Verksamhetschef, medicinskt ansvar och entreprenad Fördelning av organisatoriskt ansvar... 7 Verksamhetschef... 7 Samordningsansvarig skolsköterska... 8 Medicinskt rådgivande läkare... 8 Rektor... 8 Elevhälsans personal lokala resurser... 8 Basutredningar Systematiskt arbete med kvalitet och säkerhet... 9 Arbetslagsträffar... 9 Fortbildning... 9 Avvikelser Resultat Patientsäkerhet genom egenkontroll... 9 Hälsobesök och hälsofrämjande utvecklingssamtal Oplanerade besök och öppen mottagning Hälsobesök vid skolstart för nyinvandrade elever Vaccinationer Elevstöd och utredningar Åtgärder för ökad kvalitet och säkerhet Hälsobesök vid skolstart för nyinvandrade elever Vaccination och Vaccinationsplanering Sammanfattning

3 1. Inledning och bakgrund Ledningssystem för kvalitet och säkerhet I 31 hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs att hälso- och sjukvårdsverksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Bestämmelserna kring ledningssystem är bindande för vårdgivarna och finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Vårdgivaren är skyldig att ha ett ledningssystem där följande områden ingår: Bemötande Metoder Kompetens Samverkan och samarbete Riskhantering Avvikelsehantering Försörjning av tjänster, produkter och teknik Spårbarhet Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring I ledningssystemet ska det även finnas rutiner för egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vårdgivarna ett tydligt ansvar att arbeta systematiskt med säkerheten för att förebygga skador. Händelser som lett till eller kunnat leda till skada ska utredas. Om en person drabbats av eller utsatts för en risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Bestämmelserna finns i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria. Lex Maria är en del av avvikelsehanteringen enligt ovan nämnda föreskrift om ledningssystem. Patientsäkerhetsberättelse Verksamhetschefen för Elevhälsan är skyldig att senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Dokumentationsskyldighet 9 Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 10 Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 3

4 Datajournal, moduler och statistik Datajournalen är uppbyggd av flera moduler. Från dessa moduler kan statistik bearbetas. Detta underlättar kvalitetssäkring och erfarenhetsåterföring. Modulerna underlättar också dokumentationen genom att de är specialgjorda för tillväxt (längd, vikt, rygg, pubertet), syn, hörsel, anteckning, kontakt, mätvärden etc. Arbetsflöden fungerar som makron vilket innebär att modulerna öppnas i en bestämd ordning vilket underlättar dokumentation i samband med t.ex. hälsobesök, vaccinationer och arkivvård. Avvikelsehantering och Lex Maria Avvikelsehantering ska inte enbart ses som en funktion att hitta och hantera fel. Det handlar mer om att systematiskt samla kunskaper och få en ökad förståelse som hjälper Elevhälsan att förbättra metoder och handläggning. Verksamhetschefen har det fulla ansvaret för avvikelsehantering, men kan ge ett uppdrag till läkare eller sköterska att göra utredning upp till samma nivå som sin medicinska legitimation. Utredningen ska ge ett underlag för beslut om en eventuell anmälan enligt Lex Maria. Avvikelser (risker, skador, tillbud) och klagomål En avvikelse är en händelse som vi inte förväntar oss och som kan innebära risk för patienten eller orsaka en skada. För att förebygga misstag på grund av bristande kunskap, organisation, rutiner, personella resurser mm. ska alla avvikelser rapporteras. Avvikelser som inte orsakat skada på enskilda personer skall också anmälas t.ex. vaccin som förstörts pga felaktig hantering under transport eller pga att kylskåp inte fungerat. Vårdnadshavare, barn eller skolledning och skolpersonal hör ibland av sig med klagomål. Detta kan bero på missförstånd, otydlighet i kontakten/mötet eller på faktiska omständigheter och förhållanden som bör åtgärdas. Ibland beror vårdnadshavares klagomål på att Elevhälsan har fullgjort skyldigheten att anmäla enligt socialtjänstlagens 14 kap 1 vid misstanke om att ett barn far illa. Orimliga eller felaktiga förväntningar på verksamheten kan också leda till klagomål. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Anmälan görs av medicinskt ansvarig läkare på av Socialstyrelsen fastställd blankett Anmälan/rapport enligt Lex Maria eller på blanketten Rapportering av avvikelser med medicintekniska produkter. Anmälan enligt Lex Maria ska fyllas i direkt i datajournalen när det gäller en specifik person. Om det rör en omständighet som inte är knuten till en person används en blankett som kan fyllas i och skrivas ut från Socialstyrelsens hemsida 4

5 Exempel på sådant som bör anmälas enligt Lex Maria Förväxlingar av identitet, felaktiga förskrivningar, feldoseringar. Avvikelser där läkemedel är inblandade Utebliven eller fördröjd vård eller behandling enligt vedertagen praxis. Felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling Otillräcklig eller felaktig information till patienten och anhöriga Brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter Återkommande likartade avvikelser Elevhälsans uppdrag är främst hälsofrämjande och förebyggande Den 1 juli 2011 började den nya Skollagen att gälla. Där förtydligas att Elevhälsan är en sammanhållen verksamhet vilket ligger helt i linje med tidigare statliga utredningar som bl.a. barnpsykiatriutredningen Det gäller livet (SOU 1998:31) och Elevvårdsutredningen Från dubbla spår till Elevhälsa i en skola som främjar lära, hälsa och utveckling (SOU 2000:19). Elevhälsans uppdrag är formulerat i Skollagen (2010:800) 2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning : Elevhälsans omfattning 25 Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För att Elevhälsan ska kunna klara sitt uppdrag nämner lagen tydligt att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas personal med specialpedagogisk kompetens. Hälsobesök 27 Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar hälsokontroller. Varje elev i sameskolan ska erbjudas minst två hälsobesök Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. --- Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll. Enkla sjukvårdsinsatser 28 Elever som avses i 27 får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. Elevhälsan är elevernas företagshälsa. Den ska i samarbete med skolledning och pedagoger aktivt delta i arbetet för en skola som präglas av en miljö som främjar lärande, utveckling och hälsa. Hinder för lärande, utveckling och hälsa ska i möjligaste mån undanröjas. 5

6 Elevhälsans generella insatser respektive riktade insatser Skolans verksamhet kan indelas i generella insatser för alla elever och riktade insatser för elever som har behov av stöd. Alla elever och föräldrar inbjuds till hälsobesök med hälsoformulär, hälsofrämjande utvecklingssamtal och undersökning vid skolstart dels i grundskolan och dels i gymnasiet. I grundskolan erbjuds elever och vårdnadshavare ytterligare två hälsobesök med hälsoformulär etc samt två enklare hälsobesök. På samma sätt som i den pedagogiska verksamheten kan riktade insatser ges dels som stöd direkt i form av t.ex. råd vid hälsobesöket och dels i form av uppföljningar eller remisser till sjukvården eller hänvisning till socialtjänsten. En viktig del av de riktade insatserna gäller elever som inte klarar skolans krav t.ex. basutredningar som görs i samverkan med alla kompetenser inom Elevhälsan. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om barnvaccinationer delas även dessa in i ett generellt program som gäller alla barn/ungdomar samt ett riktat program för riskgrupper. Det finns ett informationsmaterial på Socialstyrelsens hemsida på flera olika språk som Barnhälsan och Elevhälsan kan använda i sin verksamhet. Dels finns en broschyr för vårdnadshavare och dels tre olika faktablad om allmän del, riktad del respektive HPV vaccination av flickor. Se vidare information på Socialstyrelsens hemsida: Område Generella åtgärder Riktade åtgärder Hälsa, utveckling, hörsel, syn, tillväxt, motorik Hälsobesök, hälsoformulär, undersökning, hälsofrämjande utvecklingssamtal. Hälsofrämjande samtal i grupp, samtal i grupp om utveckling och pubertet. Vaccination 0-17 år DTP x5, polio x4, Hib x3, pneumokocker x3, MPR x2, HPV x3 (endast flickor), Hepatit B x3-4 Uppföljningar vid avvikelser, remisser, öppen mottagning, utredningar BCG x1, Hälsobesök och vaccinplanering hos läkare när barn inte följer vaccinationsprogram. 6

7 Verksamhetschef, medicinskt ansvar och entreprenad Verksamhetschefen har det fulla ansvaret för verksamheten enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen), vilket även innebär dokumentation och informationshantering (journaler, remisser, korrespondens mm). En verksamhetschef som inte har medicinsk legitimation ska ge i uppdrag åt en person som har medicinsk legitimation att ansvara för det medicinska ansvaret upp till högst samma nivå som personens medicinska legitimation motsvarar. Se vidare Socialstyrelsens råd om Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1997:8). Det finns också möjlighet att sluta avtal om entreprenad om delar eller hela Elevhälsan. Bestämmelserna finns i Skollagen (2010:800) 23 kap Entreprenad och samverkan: Entreprenad 1 Kommuner, landsting och enskilda huvudmän får enligt bestämmelserna i detta kapitel med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag (entreprenad) Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas på entreprenad. 2. Fördelning av organisatoriskt ansvar Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 9 ska vårdgivaren dokumentera hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom Elevhälsan. Nedan finns en kort sammanfattning om hur ansvaret är fördelat för Elevhälsans personal. Verksamhetschef Verksamhetschefen har det odelade ledningsansvaret för Elevhälsan. Verksamhetschefen kan ge skriftligt uppdrag åt en person att fullgöra delar av sitt uppdrag. Detta gäller särskilt om verksamhetschefen saknar kompetens att fullgöra det medicinska ledningsansvaret. Samordningsansvarig skolsköterska Samordningsansvarig skolsköterska har fått verksamhetschefens uppdrag att samordna personalmöten, fortbildning och handledning med sköterskor och läkare. Samordning sker också kring arbetsuppgifter t.ex. vaccinationer och samla in statistik för kvalitetssäkring. I uppdraget ingår också att ansvara för Mellanarkiv och göra en första bedömning vid avvikelser. 7

8 Medicinskt rådgivande läkare Elevhälsan har anlitat skolläkare på entreprenad som också har fått rådgivande uppdrag till den som har det övergripande medicinska ledningsansvaret. Tid för detta finns med en tim/vecka. Denna tid kan vid behov utökas i samband med avvikelsehantering, konfigureringar i datajournal och övrigt arbete med säkerhet och kvalitet. Rektor Rektor har det lokala ansvaret för Elevhälsan på varje skola. Rektor är personalansvarig för skolsköterska, kurator och specialpedagoger. Utvecklingsbedömningar/utredningar kring elever köps in av rektor vid behov genom entreprenad från legitimerade psykologer. Det är idag oklart vem som har det medicinska ledningsansvaret för dessa utredningar. Elevhälsans personal lokala resurser Det finns sex grundskolor i Väsby Välfärds regi. I slutet av vårterminen 2014 var elever registrerade i datajournalen och i slutet av höstterminen var det elever. Kommunen driver ett gymnasieskolor Väsby Nya Gymnasium. Gymnasieskola hade 554 elever höstterminen Det finns 7 skolsköterskor samt skolläkare som är upphandlad på entreprenad. Arbetsbelastningen är tydligt korrelerad till antalet elever eftersom antalet hälsobesök och vaccinationer ökar tydligt när antalet elever ökar. Dessutom påverkas arbetsbelastningen av hur många nyanlända elever vi tar emot samt elever som har skolproblematik och psykosocial problematik. Basutredningar En basutredning är en djupgående utredning och kartläggning utifrån ett helhetsperspektiv när en elev har stora svårigheter avseende lärande, utveckling och beteende. Den ska bestå av en pedagogisk kartläggning, social kartläggning, psykologisk bedömning, hälsobedömning av skolsköterska och medicinsk bedömning av skolläkare. Basutredningen ligger som grund för vidare utredning medicinskt eller psykiatriskt och kan komma att utgöra hela utredningen inför placering i särskola. Under 2013 gjorde varje profession sin del i varje utredning. 8

9 3. Systematiskt arbete med kvalitet och säkerhet Arbetslagsträffar Praktiska verksamhetsfrågor kring arbetssätt, säkerhet och kvalitet tas upp vid arbetslagsträffar en gång varje månad för skolsköterskor och skolläkare vid behov. Frågor kring dokumentation och datajournalen kan diskuteras med alla vilket ger ett erfarenhetsutbyte. Fortbildning 2-3 gemensamma planeringsdagar för fortbildning och planering för skolsköterskorna genomförs varje år i juni. Några skolsköterskor har deltagit i extern fortbildning. Det finns ett årligen återkommande nationellt möte för skolsköterskor och skolläkare med samordningsansvar där även Upplands Väsby kommun varit representerat. Den svenska skolsköterskeföreningen och den svenska skolläkarföreningen anordnar också möten nationellt. Skolsköterskorna har handledning en gång per månad. En intern utbildning i PMO har hållits vid ett tillfälle. Avvikelser Under 2014 har 6 avvikelser rapporterats varav två stycken är under utredning. Avvikelserna består i att en skolsköterska med ansvar för nyanlända inte kunnat tillsättas i tid. Att Väsby välfärd under en del av höstterminen var utan skolläkare. De har varit stora svårigheter att kunna rekrytera skolläkare. Dokumentation Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård är dokumentation av elevernas besvär och symtom samt professionens bedömning och åtgärder. Dokumentationen i patientjournaler är också basen för uppföljning och utvärdering av verksamheten. 4. Resultat Patientsäkerhet genom egenkontroll I 5 kap Systematiskt förbättringsarbete 2 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 återfinns allmänna råd om vad egenkontrollen kan innefatta. Där ska framgå hur verksamheten arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet, vilka resultat som uppnåtts och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra kvalitet och säkerhet. Detaljeringsgraden bör vara så hög att det går att följa upp och göra jämförelser över tid. Informationsbehovet hos externa intressenter ska också tillgodoses. 9

10 Hälsobesök och hälsofrämjande utvecklingssamtal Alla elever och vårdnadshavare erbjuds tre hälsobesök i grundskolan med hälsoformulär, uppföljning av utvecklingen samt hälsofrämjande utvecklingssamtal i förskoleklass, vid 10 års ålder och vid 14 års ålder. I samband med skolstart på gymnasiet erbjuds alla elever hälsobesök med hälsoformulär, uppföljning av utvecklingen samt hälsofrämjande utvecklingssamtal. I skolår 2 och 6 erbjuds enklare hälsobesök för att det om möjligt inte ska gå mer än ca 2 år mellan varje hälsobesök hos skolsköterska. Under året gjorde skolsköterskorna hälsobesök enligt den statistik som tagits fram ur journalen. Utöver dessa har 362 återbesök registrerats. Det gjordes 39 hälsobesök med läkare för nyanlända elever. 37 remisser av olika slag har gjorts. Vi hade 194 uteblivna besök. Oplanerade besök och öppen mottagning Under året träffade skolsköterskorna 538 elever vid öppen mottagning och 1054 oplanerade besök. Sköterskorna hade telefonkonsultation vid 431 tillfällen och skickade ut 1263 brev. 240 olycksfall har rapporterats. Arkivvård uppgick till 1295 st. Den öppna mottagningen är till för att ge möjlighet att söka skolsköterskan utan att behöva boka en tid. Enligt arbetsbeskrivningen rekommenderas att ca % av skolsköterskans arbetstid ska vara oplanerad dvs ge möjlighet för öppen mottagning. 10

11 Hälsobesök vid skolstart för nyinvandrade elever Barn och ungdomar som nyligen flyttat till Sverige ska erbjudas samma generella insatser som för barn uppvuxna i Sverige. De ska erbjudas hälsobesök vid skolstart med hälsoformulär, undersökning och hälsofrämjande utvecklingssamtal hos både skolsköterska och skolläkare. De ska erbjudas kompletterande vaccinationer vid behov. Varje skola har en skyldighet att ge kompletterande vaccinationer till elever i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter som är bindande både för friskolor och kommunala skolor. Endast läkare har rätt att vaccinationsplanera och ordinera vacciner då ett barn inte följer det svenska basprogrammet för vaccinationer. Ordination av läkemedel ska göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Beslutet ska baseras på hälsohistoria som framkommer vid besöket och på en kroppslig undersökning som tar sin utgångspunkt i hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt dvs en fullständig undersökning som inbegriper syn, hörsel, tillväxt, rygg, hjärta, lungor, buk, motorik, neurologi mm. Vårdnadshavarna ska vara delaktiga i processen. Många barn fick sina första kompletterande vaccinationer i samband med hälsobesöket hos läkare. Enligt Elevhälsans Ledningssystem och Metodbok bör sköterskan delta vid elevkonferensen då eleven skrivs in i skolan för att tidigt knyta kontakt med elev och föräldrar. Under året träffade skolsköterska nyinvandrade elever för hälsobesök vid skolstart på kommunens mottagningsenhet när det gäller grundskolan. Gymnasieskolans skolsköterska träffar de nyanlända elever som tillhör gymnasiet. Skolläkaren träffar all nyinvandrade elever för hälsobesök på respektive enhet. Vaccinationer Elevhälsans vaccinationsverksamhet 2014 Av medicinska säkerhetsskäl ska alltid två personer med behörighet att ge vaccinationer hjälpas åt vid vaccinationsmottagning på skolan. Vid biverkningar eller plötslig sjukdomskänsla (svimning, yrsel, illamående ) ska akut behandling kunna påbörjas utan dröjsmål. Akutmediciner ska finnas lätt tillgängliga. I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn har eleverna fått vaccin mot MPR (mässling, påssjuka, röda hund) i skolår 2 (födda efter år 2001) och i skolår 6 (födda före år 2002). BCG vaccinationer gavs av skolläkare med vana att ge intrakutana injektioner. Många av de kompletterande vaccinationerna gavs i samband med skolläkarmottagningarna för att uppfylla kraven på medicinsk säkerhet. Det gjordes totalt 867 vaccinationer under Elevstöd och utredningar Skolläkare träffade elever med föräldrar, samt konsultationer med skolsköterska som ansvarade för att göra en bedömning med hälsoformulär inför läkarbesöket. Utöver detta görs även kontakter med skolledning, deltagande i elevvårdskonferens genomläsning av pedagogiska kartläggningar och bedömningar liksom psykologiska utredningar. Under 2014 gjordes 84 utredningar som remitteras vidare av skolläkare. 11

12 5. Åtgärder för ökad kvalitet och säkerhet Avvikelsehantering Antalet avvikelser som rapporterats har varit mycket få. Socialstyrelsen har i samband med tillsynsrapporter från Skolhälsan/Elevhälsan i Sverige funnit flera olika orsaker till detta. Det kan bero på ovana, inte tillräckligt tydliga instruktioner, tidsbrist mm. Tillsynsrapporterna finns på Socialstyrelsens hemsida. En viktig fråga handlar också om hur en misstänkt avvikelse ska dokumenteras. Känslig information behöver dokumenteras på ett säkert sätt och förvaras på ett säkert sätt. Ett led i detta arbete är att skapa en Avvikelsejournal i PMO. Arbetsgången behöver också tydliggöras kring rapportering och utredning. Hälsobesök vid skolstart för nyinvandrade elever Alla nyinvandrade elever träffar skolsköterska och vid behov skolläkare. Vaccination och Vaccinationsplanering Statistik över vaccinationsskyddet i förskoleklass respektive skolår 6 ska insamlas årligen i maj-juni för varje enhet inom grundskola, särskola och gymnasium samt för särskilda undervisningsgrupper.. I denna statistik ska även finnas med om barnet följt det svenska vaccinationsprogrammet, orsak till att ett barn inte följt vaccinationsprogrammet samt om vaccinationsplanering av läkare har genomförts. Sedan 1 januari 2013 ska alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nytt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Införandet av det nya vaccinationsregistret sker enl. beslut från riksdag. Tjänsten som möjliggör registrering i Svevac direkt från PMO finns. Detta underlättar och kvalitetssäkrar vårt arbete då varje vaccination endast behöver registreras i PMO. 12

13 6. Sammanfattning Patientsäkerhetsberättelsen för Elevhälsan omfattar två olika läsår vårterminen för läsåret 2013/2014 samt höstterminen för Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag, SFS 2010:659 Syftet med lagen är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande: Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientsäkerheten skall rapporteras till socialstyrelsen. Elever och vårdnadshavare skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet. Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser identifieras tidigt och kan förebyggas. Det ska inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att på sikt uppnå detta. Det ska finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för arbetet. Dessa ska vara kända för all personal Strategier: Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt kan identifiera avvikelser och förebygga risker så att inte avvikelser uppstår. Riktlinjer och rutiner ska utarbetas/uppdateras och systematiskt implementeras i verksamheten. Fortsätta arbetet med en kultur som främjar dialog kring händelser, risker och avvikelser inom verksamheten. Arbeta med egenkontroll avseende läkemedel, rutiner och journalföring. Arbeta fram rutiner för hur arbetet ska utföras vid vikariat, samt uppfölning av det arbete som utförts. 13

14 14

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014 Ärende 1 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185, Sara Lauri 9502 Datum Vår beteckning 2014-10-07 Dnr 2014-6068 Rev

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Kvalitetsrapport. Läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport. Läsåret 2013/2014 Kvalitetsrapport Elevhälsans medicinska- psykosociala och psykologiska insatser Läsåret 2013/2014 Elevhälsans syfte För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H INDIKATORER FÖR GOD OCH SÄKER SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillsynsrapport 2013 Hälso- och sjukvård och socialtjänst Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Årssammanställning. För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014

Årssammanställning. För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014 Årssammanställning För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014 Lena Simonson Garsbo Margareth Nordström Lena Mangelus Skolhälsovårdsöverläkare Utvecklingsledare Utvecklingsledare Center för Skolutveckling,

Läs mer

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Vägledning för elevhälsan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer