1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8"

Transkript

1 Årsredovisning 2003

2 03 1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Moderbolaget Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 Revisionsberättelse 21 Fem år i sammandrag Definitioner

3 Förvaltningsberättelse Siffror inom parentes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret BioGaia AB BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter och unika leveranssystem till företag i hela världen. BioGaias produkter är uppbyggda kring mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (Reuteri ) i kombination med unika leveranssystem som gör det möjligt att skapa produkter med längre hållbarhet. Reuteri har probiotiska, det vill säga hälsofrämjande, effekter och finns normalt i tarmfloran hos människor och djur. Dagens kostvanor och livsstil medför att betydligt färre mjölksyrabakterier finns naturligt i kroppen än för några årtionden sedan och måste därför tillföras för att den naturliga balansen ska återskapas. BioGaia säljer dels licensrättigheter för användandet av Reuteri i kunders produkter dels färdiga produkter såsom Reuteriblandningar, Reuteritabletter och LifeTop Straw. BioGaias produkter säljs via licenstagare och distributörer i Europa, Amerika, Asien och Afrika. Företagets kunder är nutritions-, livsmedels-, hälsokost- och foderföretag. BioGaia har patentskydd på alla väsentliga marknader på användningen av Reuteri. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Human Health HÄNDELSER UNDER 2003 Avtal med Nature s Sunshine För att öka försäljningen av Reuteritabletter i USA tecknade BioGaia i januari 2003 avtal med Nature s Sunshine Products Inc. Avtalet ger Nature s Sunshine exklusiva rättigheter att sälja Reuteritabletter via så kallad multi level marketing i USA. Förlängt avtal med Kraft I februari förlängdes BioGaias licensavtal med Kraft Foods Espania S.A. med ytterligare tre år. Kraft säljer sedan 3 år tillbaka färskost med Reuteri i Spanien och Portugal. Reuteritabletter i Japan I mars tecknade BioGaia ett treårsavtal med Erina Co., Inc. i Japan avseende försäljning av Reuteritabletter i Japan. Erina säljer produkter inom hälsokostområdet och är ett av de största och snabbast växande företagen inom segmentet multi level marketing. Lansering av tabletterna skedde i mars. LifeTop Straw i Kina I april tecknade BioGaia avtal med ett av Kinas största mejerier. BioGaia ska utveckla och sälja LifeTop Straw med en ny probiotisk ingrediens till Kina. Första delen av utvecklingsarbetet har nu slutförts vilket betyder att lansering planeras till andra kvartalet Med en lyckad lansering kan kontraktet inom två år ge betydande intäkter. Reuteritabletter i Australien BioGaia tecknade i maj ett distributionsavtal med Blackmores Ltd i Australien. Avtalet ger Blackmores exklusiva rättigheter att sälja BioGaias Reuteritabletter i Australien och Nya Zeeland. Blackmores kommer att sälja tabletterna genom apotek och hälsokostbutiker under eget varumärke. Försäljningen beräknas starta under första halvåret Blackmores är det ledande varumärket för kosttillskott i Australien. Reuteritabletter i Italien I slutet av maj tecknade BioGaia ett femårigt avtal med det italienska företaget Nóos Srl. Nóos lanserade i september Reuteritabletter i Italien genom apotek och sjukhus. Avtal med Procordia Food BioGaia tecknade i oktober avtal med Procordia Food AB avseende försäljning av reuteriprodukter på den nordiska marknaden. Reuteri kommer att finnas i nya produkter under varumärket Ekströms Liva. Lansering sker i slutet av februari Hävt avtal med Milko BioGaia AB ingick 2001 ett licensavtal med Milko. Avtalet gav Milko rättigheter att använda Reuteri i mejeriprodukter för den svenska marknaden. BioGaia anser att Milko brutit mot väsentliga punkter i licensavtalet och hävde därför avtalet i november och kräver skadestånd. BioGaia har med anledning härav påkallat skiljeförfarande mot Milko. Avslutat distributionsavtal med Chr. Hansen I november 1999 ingick Chr. Hansen och BioGaia ett avtal enligt vilket Chr. Hansen erhöll exklusiva rättigheter att marknadsföra Reuteri till mejerikunder över hela världen. Detta avtal avsluta- 1

4 des under hösten, vilket innebär att BioGaia nu självt marknadsför Reuteri direkt till mejerier i hela världen. Avtal med större livsmedelsföretag för Kina och Taiwan BioGaia ingick i november ett licensavtal med ett större livsmedelsföretag för den kinesiska och taiwanesiska marknaden avseende rätten att använda Reuteri i vissa mejeriprodukter. Avtal med Skånemejerier BioGaia tecknade i december ett avtal med Skånemejerier avseende rättigheten att använda Reuteri i mjölkprodukter på den skandinaviska marknaden. Lansering beräknas till slutet av Avtal med C.B. Fleet avseende LifeTop Straw I december tecknades ett treårsavtal med ett europeiskt dotterbolag till C.B. Fleet Inc., vilket ger Fleet exklusiv rättighet att sälja LifeTop Straw till sjukhus och apotek på en av de viktigaste marknaderna inom EU. HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG Avtal med Lotte I januari tecknade BioGaia ett 10-årsavtal med Lotte Ham & Milk som ger Lotte rättigheter att använda Reuteri i yoghurtprodukter på den sydkoreanska marknaden. Chr. Hansen hade tidigare ett avtal med Lotte avseende Reuteri i yoghurtprodukter i Korea. Detta avtal sträckte sig till slutet av I och med att bolagets kontrakt med Chr. Hansen är avslutat har BioGaia nu slutit ett 10-årigt avtal direkt med Lotte. Försäljningen av Reuteriprodukterna är redan igång och BioGaias ersättning kommer att öka i och med att det nya kontraktet är direkt med Lotte samt att volymerna beräknas växa. Interimsrapport allergistudie BioGaia startade under 2001 en klinisk studie tillsammans med Centrum för allergiforskning på Karolinska Institutet. Studien omfattar 232 nyfödda barn och genomförs på fyra barnkliniker i mellansverige. Hälften av barnen erhåller Reuteri under sitt första levnadsår och förhoppningen är att dessa barn inte ska utveckla allergier i samma utsträckning som jämförbara barn som får placebo. Studien beräknas vara klar under En interimsrapport har gjorts efter 6 månaders deltagande av samtliga barn. Rapporten visar att studien går som planerat, dvs att barnen som erhållit Reuteri också har bakterien i mag-tarm kanalen och att intaget inte medför några olägenheter. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om utfallet av studien. Preliminära data indikerar positiva effekter för barnens och mammornas hälsa vid intag av Reuteri. Eftersom detta är nya upptäckter arbetar bolaget med en patentansökan och kan därför för närvarande inte ange några detaljer. Ny studie visar att Reuteri ger lägre sjukfrånvaro, färre läkarbesök och minskad antibiotikaanvändning I januari presenterades en studie, genomförd av professor Weizman vid the Pediatric Gastroenterology and Nutrition Unit, Soroka Medical Center, Ben-Gurion University i Israel. I den dubbelblinda, placebokontrollerade studien studerade professor Weizman och hans grupp tre slumpmässigt utvalda grupper av dagisbarn, mellan 4 och 10 månader, om cirka 70 barn per grupp. Barnen gavs antingen välling med Reuteri eller välling med en konkurrerande probiotika (BB 12) eller placebo under 12 veckor. Resultaten från studien visade att intag av Reuteri signifikant minskade antalet fall av maginfektioner och feber, sjukfrånvaron, användningen av antibiotika och besök hos doktorn. Vidare noterade vetenskapsmännen att Reuteri även var överlägsen den konkurrerande probiotikan i alla avseenden. Studien förväntas bli publicerad i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift inom den närmaste tiden. Avtal med Hipp I februari tecknades avtal med den tyska barnmatstillverkaren Hipp GmbH & Co Vertrieb KG som ger Hipp rättigheterna att använda Reuteri i vissa barnmatsprodukter i Europa. Hipp som är ett familjeägt företag, har som affärsidé att framställa miljöcertifierade livsmedel av toppkvalitet och är specialiserade på barnmat. Hipp är marknadsledande på barnmatsområdet i Tyskland. Lanseringen av två vällingprodukter med Reuteri har inletts i Tyskland och Österrike. 2

5 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLINGEN Human Health stod för 99 procent av försäljningen under Gamla kontrakt stod för cirka 56 procent av intäkterna. Nya kontrakt, dvs kontrakt där försäljning påbörjats under 2003, stod för cirka 44 procent av intäkterna. Under 2003 tecknades tio nya kontrakt varav fyra gav intäkter De återstående kontrakten beräknas börja generera intäkter 2004 och Mejerilicensintäkterna utvecklades positivt. I USA ökade försäljningen jämfört med föregående år. Försäljningen i Finland och Japan var i stort sett oförändrad. Tablettförsäljningen i Spanien är oförändrad jämfört med föregående år. Kunden arbetar med naturläkemedelsregistrering och förväntas därefter öka försäljningen. I Sydafrika ökade försäljningen av tabletter jämfört med föregående år. I USA, där bolaget bytt distributör under 2003 var försäljningen något sämre jämfört med föregående år. I Japan lanserade Erina Reuteritabletter i mars och försäljningen var mycket bra under första halvåret och utgör den största delen av bolagets intäktsökning jämfört med föregående år. Erina var BioGaias största kund under Tablettförsäljningen i Sverige var lägre än förväntat men förbättrades under det fjärde kvartalet. Animal Health Den utdragna registreringsprocessen för kyckling- och grisprodukter med Reuteri i EU pågår fortfarande. För att få fördelaktiga villkor och kunna förhandla licenser för djurområdet krävs ett EU-godkännande. Calpis försäljning av Reuteriprodukter till kyckling och gris, som startade under 2002, går bra och ökar stadigt. Under året lanserades en ny Reuteriprodukt i Japan vilken mottogs väl av marknaden. Sars-epidemin har haft en negativ inverkan på Calpis expansionsplaner och försenat lanseringarna i Taiwan, Kina och Indonesien. Finansiell utveckling under 2003 Koncernens omsättning uppgick till 35,6 miljoner kronor vilket är en minskning med 7,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Detta beror på att rörelsen i BioGaia Fermentation avyttrades i juli förra året. Exklusive den avyttrade verksamheten i Fermentation ökade omsättningen med 13,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Detta beror framför allt på försäljning av tabletter till Erina i Japan. Bruttoresultatet uppgick till 24,6 miljoner kronor vilket är en förbättring med 10,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Exklusive den avyttrade verksamheten i Fermentation ökade bruttoresultatet med 11,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 27,1 miljoner kronor vilket är 11,4 miljoner kronor bättre än föregående år. Exklusive den avyttrade verksamheten i Fermentation ökade rörelseresultatet med 7,2 miljoner kronor. Detta förklaras främst av ökat bruttoresultat. Rörelsekostnaderna ökade med 3,2 miljoner kronor. Försäljningskostnaderna ökade med 1,9 miljoner kronor vilket främst beror på ökade agentkostnader. Även administrationskostnaderna ökade vilket främst beror på ökade advokatkostnader bland annat på grund av skiljeförfarandet mot Milko. Utgifterna för forskning och utveckling minskade jämfört med föregående år från 24,3 till 17,5 miljoner kronor. Aktiveringen av utvecklingskostnader minskade också då en stor del av utgifterna avser vidareutveckling av existerande produkter som ej aktiveras. Under året uppgick aktiverade utvecklingskostnader till 4,7 miljoner kronor (11,0 miljoner kronor, netto, exklusive BioGaia Fermentation). Totalt sett innebär detta att forsknings- och utvecklingskostnaderna i stort sett är oförändrade. Nettoresultatet uppgick till 13,1 miljoner kronor. I föregående års resultat ingick vinst vid försäljningen av Fermentation med 74,3 miljoner kronor. I årets finansiella poster ingår en upplösning av garantiavsättningar på 11,0 miljoner kronor. Exklusive dessa engångsposter förbättrades nettoresultatet med 7,2 miljoner kronor (exkl avyttrad verksamhet). Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2003 till 92,9 (120,6) miljoner kronor. Rörelsekapitalet ökade med 2,9 miljoner kronor och är främst hänförlig till lageruppbyggnad av färdig produkt. Koncernens egna kapital uppgick till 114,8 miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgick till 85 procent. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 miljoner kronor (1,8 miljoner kronor, exklusive BioGaia Fermentation). Moderbolagets omsättning uppgick under året till 35,4 (21,4) miljoner kronor och resultatet efter finansnetto uppgick till 11,8 ( 66,7) miljoner kronor. Personal Antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 33 personer (föregående år 33 personer exklusive Fermentation). 3

6 Optionsprogram Under 2000 genomfördes ett optionsprogram som riktades till samtliga anställda. Varje optionsrätt gav innehavaren rätt att teckna en B-aktie för 46 kronor under perioden 1 oktober september Då aktiekursen aldrig översteg teckningskursen under teckningsperioden utnyttjades inga optioner innan förfallodagen den 30 september ORAL HÄLSA Redan under 2002 konstaterades att Reuteri minskar förekomsten av Streptococcus mutans, den bakterie som kan orsaka karies. Sedan dess har BioGaia isolerat ytterligare fyra bakteriestammar som experimentellt visar ännu bättre hämning av S. mutans. Ett omfattande arbete har påbörjats med avsikt att ta fram probiotiska produkter som skapar god munhälsa. Optioner till Industrifonden I augusti 2000 erhöll bolaget ett lån från Industrifonden om maximalt 12 miljoner kronor avsett för bolagets allergisatsning. 7,8 miljoner kronor av lånet utbetalades i augusti Till lånet är kopplat ett skuldebrev om optionsrätter. Optionsrätterna ger rätt till nyteckning av totalt aktier till en teckningskurs om 1 krona senast Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna blir utspädningseffekten cirka 0,9 procent av aktiekapitalet och 0,6 procent av rösterna i bolaget. Forskning och utveckling BioGaia fokuserar sin probiotiska forskning kring fortsatt vetenskaplig dokumentation om förmågan hos Reuteri att bygga människors hälsa och välmående effekter av Reuteri och andra speciellt utvalda probiotika på allergi, oral hälsa, inflammatoriska sjukdomar i tarmen, Helicobacter pylori-infektioner, immunförsvar samt näringsupptag urval av nya stammar av probiotika för att hitta optimala stammar för olika användningsområden verkningsmekanismer för utvalda stammar validering av nya leveranssystem Styrelsens arbete Styrelsen bestod under 2003 av åtta ledamöter. I samband med bolagsstämman i april 2003 avgick Peter Benson och Susanna Ehdin och bolagsstämman valde Paula Zeilon och David E. R. Dangoor till nya ledamöter. Under året har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden samt ett strategiseminarium. Vid mötena behandlades bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar och avtal. Speciell tid ägnades åt uppföljning av den strategiändring som beslutades under 2002 samt utvärdering av olika möjligheter att förstärka bolagets position. Verksamhetens påverkan på den yttre miljön BioGaia arbetar aktivt med att välja material i produkterna som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Även i det dagliga arbetet tas största möjliga hänsyn till miljön. Vid inköp prioriteras produkter och tjänster som har minsta möjliga belastning på miljön. För att minska antalet flygresor mellan Raleigh, Lund och Stockholm används sedan två år tillbaka ett videokonferenssystem vilket gjort att bolaget sparat både tid och pengar samtidigt som det gett positiva effekter på miljön. Bolaget har inga tjänstebilar men en tjänstecykel. KLINISKA STUDIER BioGaia genomför kliniska studier vid ett antal ledande internationella sjukhus och institut på olika platser i världen. Under 2003 genomfördes en studie som visar att Reuteri förbättrar immunförsvaret hos barn (för mer information se ovan). BioGaia genomför också sedan tre år tillbaka ett allergiprojekt för att utröna Reuteris effekt på allergier. En interimsrapport på allergistudien på nyfödda barn lämnades i början av 2004 (se ovan). I Israel pågår en studie för att utröna om Reuteri kan lindra besvären vid IBS (irriterad tjocktarm). 4

7 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Under 2004 kommer bolaget fortsätta att marknadsföra Reuteritabletterna, också i nya förpackningar, och LifeTop Straw. Mejerisidan är under uppbyggnad ock kommer att kräva en del ytterligare marknadsföringsinsatser. Hipp kommer att lansera barnmatsprodukter med Reuteri. Ett antal kontrakt som tecknades 2003 kommer att börja ge intäkter under För att påskynda införsäljningsprocessen hos nya kunder och öka försäljningen hos existerande kunder kommer bolaget att presentera färdiga probiotiska koncept. Dessa är baserade på success stories och ger kunderna konkreta idéer om hur probiotiska produkter ska utformas och marknadsföras. Bolagets mål är att nå lönsamhet innan 2004 års utgång. Med en rimlig försäljningsutveckling till existerande kunder, lyckade lanseringar på de kontrakt som ännu inte gett intäkter och några kunder på LifeTop Cap kommer BioGaia att nå lönsamhet under slutet av Förslag till behandling av ansamlad förlust Till bolagsstämmans förfogande står följande medel, kr Balanserad förlust: Årets förlust Total ansamlad förlust: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten överförs i ny räkning. Det ansamlade underskottet i koncernen uppgår till tkr. Beträffande bolagets redovisade resultat per räkenskapsåret 2003 och ställningen för hänvisas till följande resultat- och balansräkningar jämte till dessa härrörande noter. Rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) fr o m 2005 Bolaget har de senaste åren genom tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendationer gradvis närmat sig IFRS principer. Bolaget har vid genomgång av kommande principer funnit att de ej kommer att leda till väsentliga skillnader i BioGaias redovisning. Det är bolagets bedömning att de rekommendationer med störst inverkan på BioGaias redovisning redan har införts. 5

8 Koncernen Resultaträkning (Not 1) Belopp i tkr Not Nettoomsättning 2, 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader 5, Administrationskostnader 5, 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 5, Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 10, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie Antal aktier vid årets slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal utestående optioner, tusental Antal utestående optioner som ger utspädningseffekt, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Resultat per aktie (genomsnittligt antal), kronor 0,76 2,25 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 0,76 2,23 Kassaflödesanalys (Not 1) Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Realisationsvinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar och rörelse Nedskrivning av goodwill Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( ) / Minskning (+) av varulager Ökning ( ) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / Minskning ( ) av leverantörsskulder Ökning (+) / Minskning ( ) av kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av rörelse Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning ( ) / Minskning (+) av långfristiga fordringar Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Licenser och varumärken Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner Inventarier och datorer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 15 Varor under tillverkning 141 Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Lån Förskott från kund Leverantörsskulder Skatteskuld 271 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Eget kapitalrapport Aktiekapital Bundna reserver Ansamlade förluster Summa eget kapital Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprincip Justerad ingående balans år års omräkningsdifferens Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen års resultat Eget kapital den 31 december års omräkningsdifferens Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen års resultat Eget kapital den 31 december

10 Moderbolaget Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning 2, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader 5, Administrationskostnader 5, 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 5, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 10, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Årets skatteintäkt ÅRETS RESULTAT Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Realisationsvinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar Erhållna räntor Erlagda räntor Skatteintäkt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( ) / Minskning (+) av varulager Ökning ( ) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / Minskning ( ) av leverantörsskulder Ökning (+) / Minskning ( ) av kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Licenser och varumärken Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner Inventarier och datorer Finansiella anläggningstillgångar 18 Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 15 Varor under tillverkning 110 Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Lån Förskott från kund Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Eget kapitalrapport Aktiekapital Bundna reserver Ansamlade förluster Summa eget kapital Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprincip Justerad ingående balans år Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen års resultat Eget kapital den 31 december års resultat Eget kapital den 31 december

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år. Redovisningsprinciper Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Bolaget anpassade sig från och med den 1 januari 2002 till de nya rekommendationerna 15, Immateriella tillgångar och 17, Nedskrivningar. Detta innebar att aktiverade tillgångar minskade med 23,5 miljoner kronor pga att de inte uppfyllde rekommendationens kriterier för aktivering. Beloppet redovisades som en korrigeringspost i ingående eget kapital. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Anpassning har skett till de rekommendationer som trätt i kraft under 2003, men detta har inte lett till något byte av redovisningsprincip. Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden, vilken innebär att anskaffningsvärdet på aktierna elimineras mot dotterföretagets egna kapital. I koncernredovisningen ingår de företag över vilka moderbolaget utövar ett bestämmande inflytande. Det amerikanska dotterbolaget BioGaia Biologics Inc. har omräknats enligt dagskursmetoden.tillgångar och skulder har omräknats till balansdagens kurs 7,24 (8,75) kronor. Resultaträkningens poster har omräknats till genomsnittskurs 8,08 (9,72) kronor. De omräkningsdifferenser som härvid uppstår redovisas direkt mot koncernens egna kapital. Av moderbolagets inköp har 6 (12) procent skett från koncernföretag. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att aktierna redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med bolagets andel av förändringar i intresseföretagets nettotillgångar. Avveckling av verksamheter Bolaget tillämpar RR19, Verksamheter under avveckling, vad gäller försäljningen av Fermentationsrörelsen. En uppdelning görs mellan verksamheter under avveckling och kvarvarande verksamheter. Rapportering för segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära. Bolaget har fr o m i år endast en rörelsegren, Animal & Human Health, vilken består av marknadsenheterna Human Health och Animal Health. I not redogörs därför för nettoomsättning, tillgångar samt investeringar per geografiskt område. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid leverans i enlighet med försäljnings- och fraktvillkor. Royalty redovisas i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Leasing Leasade tillgångar är hänförliga till operationell leasing i och med att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av objekten, i allt väsentligt, ej överförts till BioGaia. Leasingavgifterna fördelas därför linjärt över leasingperioden. I posten administrationskostnader ingår leasingavgifter med 124 (548) tkr. Det sammanlagda beloppet av framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: Inom ett år: 60 Inom två till fem år: 117 Koncernens framtida betalningsåtaganden vad gäller hyror uppgår till 2,2 miljoner kronor varav 1,6 miljoner kronor avser moderbolaget. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser den skatt som beräknas på temporära skillnader. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Utgifter för utveckling redovisas som immateriell tillgång i den mån samtliga kriterier för aktivering enligt RR 15 är uppfyllda. Avskrivning påbörjas då projektet är klart. Avskrivningstiden varierar mellan 5 10 år beroende på projektets ekonomiska livslängd. Utvecklingskostnader som aktiveras avser direkta kostnader, inklusive arbetstid, förutom marknadsföringskostnader. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. 10

13 Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderbolaget Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 10 år 5 10 år Licensrättigheter 10 år 10 år Varumärken 5 år 5 år Goodwill 10 år Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner 5 år 5 år Inventarier och datorer 3 5 år 3 5 år En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärde respektive verkligt värde. Anskaffningsvärdet beräknas från och med 2003 enligt vägda genomsnittspriser. Inkuransrisker har därvid beaktats. Omräkning av utländsk valuta dotterbolag Omräkning av resultaträkningar sker till årets genomsnittliga växelkurs. Omräkning av balansräkningar sker till balansdagskurs. Kassa- och banktillgodohavanden Kassa- och banktillgodohavanden värderas till nominellt belopp. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder värderas till nominella belopp. Låneskulder Låneskulder redovisas till nominellt belopp. Finansiella tillgångar och skulder Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta redovisas till transaktionsdagens kurs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Om terminssäkring föreligger sker värderingen till terminskurs. 11

14 Not 1 Verksamhet under avveckling Den 1 juli 2002 avyttrades rörelsen i BioGaia Fermentation till Novozymes AB. Nedan visas uppdelning mellan den verksamhet som finns kvar i bolaget och den som avyttrats, i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 19. Det redovisade värdet av tillgångar och skulder som ingick i försäljningen av rörelsen uppgick till 32,5 mkr respektive 11,0 mkr, dvs netto 21,5 miljoner kronor. Kvarvarande verksamheter Verksamhet under avveckling Totalt Resultaträkning Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolags resultat Rörelseresultat Finansnetto Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader Realisationsvinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar och rörelse Nedskrivning av goodwill Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I finansnetto 2002 ingår resultateffekt från försäljningen av rörelsen i BioGaia Fermentation med 74,3 miljoner kronor. I finansnetto 2003 ingår upplösning av avsättning med 11,0 mijoner kronor. Femårsöversikt. Verksamhet under avveckling Kvarvarande Avyttrad Kvarvarande Avyttrad Kvarvarande Avyttrad Kvarvarande Avyttrad Kvarvarande Avyttrad verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet Omsättning Nettoresultat

15 Not 2 Rapportering för segment Not 5 Anställda och personalkostnader Koncernen Nettoomsättning per geografisk marknad Europa USA Asien Övriga världen Moderbolaget Nettoomsättning per geografisk marknad Europa USA Asien Övriga världen Koncernens tillgångar, som uppgår till ( ) tkr är till mer än 90 procent lokaliserade i Europa. Koncernens investeringar, som uppgår till (17 754) tkr, har till mer än 90 procent skett i Europa. Not 3 Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren Koncernen Nettoomsättning per rörelsegren Human & Animal Health Fermentation Rörelseresultat per rörelsegren Human & Animal Health Fermentation Goodwillavskrivning Not 4 Intäkter Koncernen Royalty Produktintäkter Moderbolaget Royalty Produktintäkter Medelantal anställda per land 2003 varav män 2002 varav män Moderbolaget Sverige Dotterbolag Sverige USA Totalt dotterbolagen Koncernen totalt Den 31 december 2003 uppgick antalet anställda i koncernen till 33. Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga och VD anställda och VD anställda Moderbolaget Sverige Dotterbolag Sverige USA Totalt i dotterbolag Totalt i koncernen Totala löner och sociala kostnader Koncernen Moderbolaget Löner och andra ersättningar Pensioner styrelse och VD Pensioner övriga anställda Övriga sociala kostnader Totalt Sjukfrånvaro i moderblaget i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid 2003 Kvinnor Män Totalt Anställda i åldrarna år, % 1 < 1 1 Övriga anställda, % 6 < 1 3 Sjukfrånvaron uppgår till totalt 2 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Av den totala sjukfrånvaron avser 55 procent frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Åldersgrupper som har färre än 10 anställda redovisas i raden övriga anställda. forts. sid

16 fortsättning not 5. Ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare som är anställda i bolaget utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 7 personer som tillsammans med VD och vice VD utgör koncernledningen. En ledande befattningshavare arbetar som konsult sedan maj Ersättning till VD beslutades genom att styrelsen gav styrelseordförande i uppdrag att förhandla med VD. Efter förhandlingen togs beslut av styrelsen. Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätten till lön under en uppsägningstid om 18 månader för VD och vice VD. Övriga ledande befattningshavare har vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd dock minst 3 månader. För övrigt har VD samma förmåner som övriga anställda, dvs premiepension, sjukförsäkring och friskvård. För samtliga anställda över 28 år betalas avgiftsbestämd pension vilket innebär följande premie i ålderspension: Pensionsmedförande 0 7,5 7, lön inom intervallen basbelopp basbelopp basbelopp Premie: 6% 15% 6% Samtliga anställda omfattas av sjukförsäkring med förmåner enligt uppställning. Individen ersätts med följande belopp: 0 7,5 7, Lön inom intervallen basbelopp basbelopp basbelopp Sjukersättning efter 3 månader 0% 65% 33% Förtidspension 15% 65% 33% Fördelning mellan antal kvinnor och män Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelseledamöter Ledning inklusive VD Ersättningar och övriga förmåner under året Pensions- Rörlig Övriga kostnad inkl Övrig Styrelsearvode Grundlön ersättning förmåner sjukförsäkring ersättning Summa Styrelsens ordförande, Ingvar Wiberger Styrelseledamot Jan Annwall, vice VD Styrelseledamot Gunnar Björklund Styrelseledamot David E. R. Dangoor Styrelseledamot Stefan Elving Styrelseledamot Thomas Flinck Styrelseledamot Paula Zeilon Styrelseledamot Peter Rothschild, VD Andra ledande befattningshavare (7 personer) Övrig ersättning till annan ledande befattningshavare avser konsultarvode till en f d anställd som fr o m maj 2003 arbetar som konsult åt företaget och är med i ledningsgruppen. Rörlig ersättning avser bonus för första kvartalet 2003, vilken har utbetalats till var och en av de anställda med 5 tkr. Bonusen baserades på omsättning och bruttoresultat. Övriga förmåner avser friskvård. Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Moderbolaget Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Not 7 Revisorns arvode Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Cherry, Bekaert & Holland, L.L.P. Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 14

17 Not 8 Övriga rörelsekostnader Koncernen Avskrivning goodwill Valutakursförlust Moderbolaget Valutakursförlust Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Moderbolaget Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Not 9 Resultat från andelar i intressebolag Andel av TwoPac ABs resultat Not 13 Skatt på årets resultat Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen Realisationsvinst vid försäljning av verksamhet Återföring av avsättning Moderbolaget Nedskrivning av aktier pga försäljning av verksamhet Avsättningar Återföring av avsättning Not 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter Moderbolaget Ränteintäkter koncernföretag 185 Ränteintäkter övriga Aktuell skatt Uppskjuten skattekostnad Skillnaden mellan nominell skatt och faktisk skattekostnad Redovisat resultat före skatt Nominell skatt 28% Skatteeffekt av tidigare års underskott, för vilka skattefordran ej beaktats, som utnyttjats i år Skatteeffekt av underskott för vilka skattefordran ej beaktats Skatteeffekt av ej avdragsgilla av och nedskrivningar på goodwill Skatteeffekt av övrigt ej avdragsgillt eller skattepliktigt Skatteeffekt på koncernjusteringar Skatteeffekt av post som redovisas över eget kapital (effekt av ändrad redovisningsprincip) I koncernen har uppskjutna skattefordringar ej redovisats för underskottsavdrag uppgående till tkr. 15

18 Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Nedskrivningar Försäljning av verksamhet Effekt av ny redovisningsprincip Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Nedskrivningar Försäljning av verksamhet Effekt av ny redovisningsprincip Utgående balans Planenligt restvärde vid årets slut Totala utgifter för forskning och utveckling Totala utgifter för forskning och utveckling Under året aktiverade utvecklingskostnader FoU-kostnader som ej aktiverats Avskrivningar avseende FoU-kostnader Resultatpåverkande FoU-kostnader Not 15 Licenser och varumärken Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående balans Planenligt restvärde vid årets slut Not 16 Produktionsmaskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Avyttringar Utgående balans Planenligt restvärde vid årets slut

19 Not 17 Inventarier och datorer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar Omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Avyttringar Omräkningsdifferens Utgående balans Planenligt restvärde vid årets slut Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffning Villkorat aktieägartillskott Andel av årets resultat Bokfört värde vid årets slut Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag TwoPac AB/ /Eslöv Eget kapital Resultat Antal andelar Andel i % 50 Kapitalandelens värde i koncernen Bokfört värde i moderbolaget Not 18 Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget Andelar i dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Förändring av dotterbolag till intressebolag 100 Nedskrivning av aktier i TriPacAB Bokfört värde vid årets slut Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i koncernföretag Andel Bokfört Dotterföretag/Orgnr/Säte Antal andelar i % värde BioGaia Biologics Inc./ Raleigh, NC, USA TriPac AB/ /Lund Not 19 Övriga fordringar I posten övriga fordringar ingår skattefordran enligt följande tabell: Skattefordran Varav latent skattefordran 6 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader

20 Not 21 Finansiella tillgångar och skulder Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i tre kategorier; innehav för omsättning, innehav till förfall samt tillgångar och skulder genererade av koncernens verksamhet. Innehav för omsättning Koncernens innehav för omsättning avser likvida medel. Innehav för omsättning redovisas i balansräkningen och värderas till lägsta av anskaffnings- och balansdagskurs. Per hade koncernen följande finansiella tillgångar för omsättning: Verkligt Redovisat Tillgångar värde värde Likvida medel i SEK Likvida medel i EUR Likvida medel i USD Likvida medel i DKK Summa tillgångar Innehav till förfall Valutaterminer används uteslutande för att säkra framtida in- och utbetalningar i utländsk valuta. Underliggande fordran eller skuld värderas till terminskurs. Skillnaden mellan terminskurs och dagskurs vid kontraktets ingående liksom erlagd terminspremie, periodiseras över terminskontraktets löptid. Per den 31 december 2003 fanns inga utestående valutaterminer. Koncernens innehav av finansiella skulder avsedda att innehas till förfallodatum avser lån från Industrifonden. Lånet från Industrifonden värderas till nominellt värde. Per hade koncernen följande innehav till förfall: Verkligt Redovisat Maximal Tillgångar värde värde kreditrisk Valutaterminer Summa tillgångar Skulder Lån från Industrifonden Summa skulder Med maximal kreditrisk menas den totala riskexponeringen utan hänsyn tagen till säkerheter. Låneskulden på tkr förfaller till betalning Ränterisker Ränterisken för räntebärande innehav till förfall illustreras nedan: > 1 år men Ränteomförhandling/ränteförfall < 1 år från balansdagen < 5 år från balansdagen > 5 år från balansdagen Utan ränta Totalt Lån från Industrifonden Ränta Industrifonden 2,5% Tillgångar och skulder genererade av koncernens verksamhet Tillgångar och skulder som genereras av koncernens ordinarie verksamhet är inte avsedda att avyttras. De tillgångar och skulder som avses är främst kundfordringar och leverantörsskulder liksom andra till den löpande verksamheten knutna kort- och långfristiga monetära fordringar och skulder med undantag för avräkningar för skatter och sociala avgifter mm. Tillgångarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade kreditförluster. Skulderna värderas till anskaffningsvärde. Per hade koncernen följande tillgångar och skulder genererade av verksamheten: Verkligt Redovisat Maximal Tillgångar värde värde kreditrisk Kundfordringar Övriga kort- och långfristiga fordringar Summa tillgångar Not 22 Avsättning Avsättningen avser reserv för framtida garantiåtaganden. Den upplösning som skett av avsättningar jämfört med föregående år är ett resultat av en minskning i omfattningen av garantiåtaganden gjorda i samband med försäljningen av Fermentation år Ingående avsättningar Årets avsättningar Årets upplösningar Utgående avsättningar Skulder Leverantörsskulder Övriga kort- och långfristiga skulder Summa skulder

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer