1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8"

Transkript

1 Årsredovisning 2003

2 03 1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Moderbolaget Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 20 Revisionsberättelse 21 Fem år i sammandrag Definitioner

3 Förvaltningsberättelse Siffror inom parentes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret BioGaia AB BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsoeffekter och unika leveranssystem till företag i hela världen. BioGaias produkter är uppbyggda kring mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (Reuteri ) i kombination med unika leveranssystem som gör det möjligt att skapa produkter med längre hållbarhet. Reuteri har probiotiska, det vill säga hälsofrämjande, effekter och finns normalt i tarmfloran hos människor och djur. Dagens kostvanor och livsstil medför att betydligt färre mjölksyrabakterier finns naturligt i kroppen än för några årtionden sedan och måste därför tillföras för att den naturliga balansen ska återskapas. BioGaia säljer dels licensrättigheter för användandet av Reuteri i kunders produkter dels färdiga produkter såsom Reuteriblandningar, Reuteritabletter och LifeTop Straw. BioGaias produkter säljs via licenstagare och distributörer i Europa, Amerika, Asien och Afrika. Företagets kunder är nutritions-, livsmedels-, hälsokost- och foderföretag. BioGaia har patentskydd på alla väsentliga marknader på användningen av Reuteri. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Human Health HÄNDELSER UNDER 2003 Avtal med Nature s Sunshine För att öka försäljningen av Reuteritabletter i USA tecknade BioGaia i januari 2003 avtal med Nature s Sunshine Products Inc. Avtalet ger Nature s Sunshine exklusiva rättigheter att sälja Reuteritabletter via så kallad multi level marketing i USA. Förlängt avtal med Kraft I februari förlängdes BioGaias licensavtal med Kraft Foods Espania S.A. med ytterligare tre år. Kraft säljer sedan 3 år tillbaka färskost med Reuteri i Spanien och Portugal. Reuteritabletter i Japan I mars tecknade BioGaia ett treårsavtal med Erina Co., Inc. i Japan avseende försäljning av Reuteritabletter i Japan. Erina säljer produkter inom hälsokostområdet och är ett av de största och snabbast växande företagen inom segmentet multi level marketing. Lansering av tabletterna skedde i mars. LifeTop Straw i Kina I april tecknade BioGaia avtal med ett av Kinas största mejerier. BioGaia ska utveckla och sälja LifeTop Straw med en ny probiotisk ingrediens till Kina. Första delen av utvecklingsarbetet har nu slutförts vilket betyder att lansering planeras till andra kvartalet Med en lyckad lansering kan kontraktet inom två år ge betydande intäkter. Reuteritabletter i Australien BioGaia tecknade i maj ett distributionsavtal med Blackmores Ltd i Australien. Avtalet ger Blackmores exklusiva rättigheter att sälja BioGaias Reuteritabletter i Australien och Nya Zeeland. Blackmores kommer att sälja tabletterna genom apotek och hälsokostbutiker under eget varumärke. Försäljningen beräknas starta under första halvåret Blackmores är det ledande varumärket för kosttillskott i Australien. Reuteritabletter i Italien I slutet av maj tecknade BioGaia ett femårigt avtal med det italienska företaget Nóos Srl. Nóos lanserade i september Reuteritabletter i Italien genom apotek och sjukhus. Avtal med Procordia Food BioGaia tecknade i oktober avtal med Procordia Food AB avseende försäljning av reuteriprodukter på den nordiska marknaden. Reuteri kommer att finnas i nya produkter under varumärket Ekströms Liva. Lansering sker i slutet av februari Hävt avtal med Milko BioGaia AB ingick 2001 ett licensavtal med Milko. Avtalet gav Milko rättigheter att använda Reuteri i mejeriprodukter för den svenska marknaden. BioGaia anser att Milko brutit mot väsentliga punkter i licensavtalet och hävde därför avtalet i november och kräver skadestånd. BioGaia har med anledning härav påkallat skiljeförfarande mot Milko. Avslutat distributionsavtal med Chr. Hansen I november 1999 ingick Chr. Hansen och BioGaia ett avtal enligt vilket Chr. Hansen erhöll exklusiva rättigheter att marknadsföra Reuteri till mejerikunder över hela världen. Detta avtal avsluta- 1

4 des under hösten, vilket innebär att BioGaia nu självt marknadsför Reuteri direkt till mejerier i hela världen. Avtal med större livsmedelsföretag för Kina och Taiwan BioGaia ingick i november ett licensavtal med ett större livsmedelsföretag för den kinesiska och taiwanesiska marknaden avseende rätten att använda Reuteri i vissa mejeriprodukter. Avtal med Skånemejerier BioGaia tecknade i december ett avtal med Skånemejerier avseende rättigheten att använda Reuteri i mjölkprodukter på den skandinaviska marknaden. Lansering beräknas till slutet av Avtal med C.B. Fleet avseende LifeTop Straw I december tecknades ett treårsavtal med ett europeiskt dotterbolag till C.B. Fleet Inc., vilket ger Fleet exklusiv rättighet att sälja LifeTop Straw till sjukhus och apotek på en av de viktigaste marknaderna inom EU. HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG Avtal med Lotte I januari tecknade BioGaia ett 10-årsavtal med Lotte Ham & Milk som ger Lotte rättigheter att använda Reuteri i yoghurtprodukter på den sydkoreanska marknaden. Chr. Hansen hade tidigare ett avtal med Lotte avseende Reuteri i yoghurtprodukter i Korea. Detta avtal sträckte sig till slutet av I och med att bolagets kontrakt med Chr. Hansen är avslutat har BioGaia nu slutit ett 10-årigt avtal direkt med Lotte. Försäljningen av Reuteriprodukterna är redan igång och BioGaias ersättning kommer att öka i och med att det nya kontraktet är direkt med Lotte samt att volymerna beräknas växa. Interimsrapport allergistudie BioGaia startade under 2001 en klinisk studie tillsammans med Centrum för allergiforskning på Karolinska Institutet. Studien omfattar 232 nyfödda barn och genomförs på fyra barnkliniker i mellansverige. Hälften av barnen erhåller Reuteri under sitt första levnadsår och förhoppningen är att dessa barn inte ska utveckla allergier i samma utsträckning som jämförbara barn som får placebo. Studien beräknas vara klar under En interimsrapport har gjorts efter 6 månaders deltagande av samtliga barn. Rapporten visar att studien går som planerat, dvs att barnen som erhållit Reuteri också har bakterien i mag-tarm kanalen och att intaget inte medför några olägenheter. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om utfallet av studien. Preliminära data indikerar positiva effekter för barnens och mammornas hälsa vid intag av Reuteri. Eftersom detta är nya upptäckter arbetar bolaget med en patentansökan och kan därför för närvarande inte ange några detaljer. Ny studie visar att Reuteri ger lägre sjukfrånvaro, färre läkarbesök och minskad antibiotikaanvändning I januari presenterades en studie, genomförd av professor Weizman vid the Pediatric Gastroenterology and Nutrition Unit, Soroka Medical Center, Ben-Gurion University i Israel. I den dubbelblinda, placebokontrollerade studien studerade professor Weizman och hans grupp tre slumpmässigt utvalda grupper av dagisbarn, mellan 4 och 10 månader, om cirka 70 barn per grupp. Barnen gavs antingen välling med Reuteri eller välling med en konkurrerande probiotika (BB 12) eller placebo under 12 veckor. Resultaten från studien visade att intag av Reuteri signifikant minskade antalet fall av maginfektioner och feber, sjukfrånvaron, användningen av antibiotika och besök hos doktorn. Vidare noterade vetenskapsmännen att Reuteri även var överlägsen den konkurrerande probiotikan i alla avseenden. Studien förväntas bli publicerad i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift inom den närmaste tiden. Avtal med Hipp I februari tecknades avtal med den tyska barnmatstillverkaren Hipp GmbH & Co Vertrieb KG som ger Hipp rättigheterna att använda Reuteri i vissa barnmatsprodukter i Europa. Hipp som är ett familjeägt företag, har som affärsidé att framställa miljöcertifierade livsmedel av toppkvalitet och är specialiserade på barnmat. Hipp är marknadsledande på barnmatsområdet i Tyskland. Lanseringen av två vällingprodukter med Reuteri har inletts i Tyskland och Österrike. 2

5 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLINGEN Human Health stod för 99 procent av försäljningen under Gamla kontrakt stod för cirka 56 procent av intäkterna. Nya kontrakt, dvs kontrakt där försäljning påbörjats under 2003, stod för cirka 44 procent av intäkterna. Under 2003 tecknades tio nya kontrakt varav fyra gav intäkter De återstående kontrakten beräknas börja generera intäkter 2004 och Mejerilicensintäkterna utvecklades positivt. I USA ökade försäljningen jämfört med föregående år. Försäljningen i Finland och Japan var i stort sett oförändrad. Tablettförsäljningen i Spanien är oförändrad jämfört med föregående år. Kunden arbetar med naturläkemedelsregistrering och förväntas därefter öka försäljningen. I Sydafrika ökade försäljningen av tabletter jämfört med föregående år. I USA, där bolaget bytt distributör under 2003 var försäljningen något sämre jämfört med föregående år. I Japan lanserade Erina Reuteritabletter i mars och försäljningen var mycket bra under första halvåret och utgör den största delen av bolagets intäktsökning jämfört med föregående år. Erina var BioGaias största kund under Tablettförsäljningen i Sverige var lägre än förväntat men förbättrades under det fjärde kvartalet. Animal Health Den utdragna registreringsprocessen för kyckling- och grisprodukter med Reuteri i EU pågår fortfarande. För att få fördelaktiga villkor och kunna förhandla licenser för djurområdet krävs ett EU-godkännande. Calpis försäljning av Reuteriprodukter till kyckling och gris, som startade under 2002, går bra och ökar stadigt. Under året lanserades en ny Reuteriprodukt i Japan vilken mottogs väl av marknaden. Sars-epidemin har haft en negativ inverkan på Calpis expansionsplaner och försenat lanseringarna i Taiwan, Kina och Indonesien. Finansiell utveckling under 2003 Koncernens omsättning uppgick till 35,6 miljoner kronor vilket är en minskning med 7,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Detta beror på att rörelsen i BioGaia Fermentation avyttrades i juli förra året. Exklusive den avyttrade verksamheten i Fermentation ökade omsättningen med 13,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Detta beror framför allt på försäljning av tabletter till Erina i Japan. Bruttoresultatet uppgick till 24,6 miljoner kronor vilket är en förbättring med 10,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Exklusive den avyttrade verksamheten i Fermentation ökade bruttoresultatet med 11,0 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 27,1 miljoner kronor vilket är 11,4 miljoner kronor bättre än föregående år. Exklusive den avyttrade verksamheten i Fermentation ökade rörelseresultatet med 7,2 miljoner kronor. Detta förklaras främst av ökat bruttoresultat. Rörelsekostnaderna ökade med 3,2 miljoner kronor. Försäljningskostnaderna ökade med 1,9 miljoner kronor vilket främst beror på ökade agentkostnader. Även administrationskostnaderna ökade vilket främst beror på ökade advokatkostnader bland annat på grund av skiljeförfarandet mot Milko. Utgifterna för forskning och utveckling minskade jämfört med föregående år från 24,3 till 17,5 miljoner kronor. Aktiveringen av utvecklingskostnader minskade också då en stor del av utgifterna avser vidareutveckling av existerande produkter som ej aktiveras. Under året uppgick aktiverade utvecklingskostnader till 4,7 miljoner kronor (11,0 miljoner kronor, netto, exklusive BioGaia Fermentation). Totalt sett innebär detta att forsknings- och utvecklingskostnaderna i stort sett är oförändrade. Nettoresultatet uppgick till 13,1 miljoner kronor. I föregående års resultat ingick vinst vid försäljningen av Fermentation med 74,3 miljoner kronor. I årets finansiella poster ingår en upplösning av garantiavsättningar på 11,0 miljoner kronor. Exklusive dessa engångsposter förbättrades nettoresultatet med 7,2 miljoner kronor (exkl avyttrad verksamhet). Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2003 till 92,9 (120,6) miljoner kronor. Rörelsekapitalet ökade med 2,9 miljoner kronor och är främst hänförlig till lageruppbyggnad av färdig produkt. Koncernens egna kapital uppgick till 114,8 miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgick till 85 procent. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 miljoner kronor (1,8 miljoner kronor, exklusive BioGaia Fermentation). Moderbolagets omsättning uppgick under året till 35,4 (21,4) miljoner kronor och resultatet efter finansnetto uppgick till 11,8 ( 66,7) miljoner kronor. Personal Antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 33 personer (föregående år 33 personer exklusive Fermentation). 3

6 Optionsprogram Under 2000 genomfördes ett optionsprogram som riktades till samtliga anställda. Varje optionsrätt gav innehavaren rätt att teckna en B-aktie för 46 kronor under perioden 1 oktober september Då aktiekursen aldrig översteg teckningskursen under teckningsperioden utnyttjades inga optioner innan förfallodagen den 30 september ORAL HÄLSA Redan under 2002 konstaterades att Reuteri minskar förekomsten av Streptococcus mutans, den bakterie som kan orsaka karies. Sedan dess har BioGaia isolerat ytterligare fyra bakteriestammar som experimentellt visar ännu bättre hämning av S. mutans. Ett omfattande arbete har påbörjats med avsikt att ta fram probiotiska produkter som skapar god munhälsa. Optioner till Industrifonden I augusti 2000 erhöll bolaget ett lån från Industrifonden om maximalt 12 miljoner kronor avsett för bolagets allergisatsning. 7,8 miljoner kronor av lånet utbetalades i augusti Till lånet är kopplat ett skuldebrev om optionsrätter. Optionsrätterna ger rätt till nyteckning av totalt aktier till en teckningskurs om 1 krona senast Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna blir utspädningseffekten cirka 0,9 procent av aktiekapitalet och 0,6 procent av rösterna i bolaget. Forskning och utveckling BioGaia fokuserar sin probiotiska forskning kring fortsatt vetenskaplig dokumentation om förmågan hos Reuteri att bygga människors hälsa och välmående effekter av Reuteri och andra speciellt utvalda probiotika på allergi, oral hälsa, inflammatoriska sjukdomar i tarmen, Helicobacter pylori-infektioner, immunförsvar samt näringsupptag urval av nya stammar av probiotika för att hitta optimala stammar för olika användningsområden verkningsmekanismer för utvalda stammar validering av nya leveranssystem Styrelsens arbete Styrelsen bestod under 2003 av åtta ledamöter. I samband med bolagsstämman i april 2003 avgick Peter Benson och Susanna Ehdin och bolagsstämman valde Paula Zeilon och David E. R. Dangoor till nya ledamöter. Under året har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden samt ett strategiseminarium. Vid mötena behandlades bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar och avtal. Speciell tid ägnades åt uppföljning av den strategiändring som beslutades under 2002 samt utvärdering av olika möjligheter att förstärka bolagets position. Verksamhetens påverkan på den yttre miljön BioGaia arbetar aktivt med att välja material i produkterna som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Även i det dagliga arbetet tas största möjliga hänsyn till miljön. Vid inköp prioriteras produkter och tjänster som har minsta möjliga belastning på miljön. För att minska antalet flygresor mellan Raleigh, Lund och Stockholm används sedan två år tillbaka ett videokonferenssystem vilket gjort att bolaget sparat både tid och pengar samtidigt som det gett positiva effekter på miljön. Bolaget har inga tjänstebilar men en tjänstecykel. KLINISKA STUDIER BioGaia genomför kliniska studier vid ett antal ledande internationella sjukhus och institut på olika platser i världen. Under 2003 genomfördes en studie som visar att Reuteri förbättrar immunförsvaret hos barn (för mer information se ovan). BioGaia genomför också sedan tre år tillbaka ett allergiprojekt för att utröna Reuteris effekt på allergier. En interimsrapport på allergistudien på nyfödda barn lämnades i början av 2004 (se ovan). I Israel pågår en studie för att utröna om Reuteri kan lindra besvären vid IBS (irriterad tjocktarm). 4

7 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Under 2004 kommer bolaget fortsätta att marknadsföra Reuteritabletterna, också i nya förpackningar, och LifeTop Straw. Mejerisidan är under uppbyggnad ock kommer att kräva en del ytterligare marknadsföringsinsatser. Hipp kommer att lansera barnmatsprodukter med Reuteri. Ett antal kontrakt som tecknades 2003 kommer att börja ge intäkter under För att påskynda införsäljningsprocessen hos nya kunder och öka försäljningen hos existerande kunder kommer bolaget att presentera färdiga probiotiska koncept. Dessa är baserade på success stories och ger kunderna konkreta idéer om hur probiotiska produkter ska utformas och marknadsföras. Bolagets mål är att nå lönsamhet innan 2004 års utgång. Med en rimlig försäljningsutveckling till existerande kunder, lyckade lanseringar på de kontrakt som ännu inte gett intäkter och några kunder på LifeTop Cap kommer BioGaia att nå lönsamhet under slutet av Förslag till behandling av ansamlad förlust Till bolagsstämmans förfogande står följande medel, kr Balanserad förlust: Årets förlust Total ansamlad förlust: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten överförs i ny räkning. Det ansamlade underskottet i koncernen uppgår till tkr. Beträffande bolagets redovisade resultat per räkenskapsåret 2003 och ställningen för hänvisas till följande resultat- och balansräkningar jämte till dessa härrörande noter. Rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) fr o m 2005 Bolaget har de senaste åren genom tillämpningen av Redovisningsrådets rekommendationer gradvis närmat sig IFRS principer. Bolaget har vid genomgång av kommande principer funnit att de ej kommer att leda till väsentliga skillnader i BioGaias redovisning. Det är bolagets bedömning att de rekommendationer med störst inverkan på BioGaias redovisning redan har införts. 5

8 Koncernen Resultaträkning (Not 1) Belopp i tkr Not Nettoomsättning 2, 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader 5, Administrationskostnader 5, 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 5, Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intressebolag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 10, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Resultat per aktie Antal aktier vid årets slut, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal utestående optioner, tusental Antal utestående optioner som ger utspädningseffekt, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Resultat per aktie (genomsnittligt antal), kronor 0,76 2,25 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 0,76 2,23 Kassaflödesanalys (Not 1) Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Realisationsvinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar och rörelse Nedskrivning av goodwill Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( ) / Minskning (+) av varulager Ökning ( ) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / Minskning ( ) av leverantörsskulder Ökning (+) / Minskning ( ) av kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av rörelse Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning ( ) / Minskning (+) av långfristiga fordringar Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Licenser och varumärken Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner Inventarier och datorer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 15 Varor under tillverkning 141 Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Lån Förskott från kund Leverantörsskulder Skatteskuld 271 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Eget kapitalrapport Aktiekapital Bundna reserver Ansamlade förluster Summa eget kapital Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprincip Justerad ingående balans år års omräkningsdifferens Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen års resultat Eget kapital den 31 december års omräkningsdifferens Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen års resultat Eget kapital den 31 december

10 Moderbolaget Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning 2, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader 5, Administrationskostnader 5, 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 5, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 10, Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Årets skatteintäkt ÅRETS RESULTAT Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Realisationsvinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar Erhållna räntor Erlagda räntor Skatteintäkt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( ) / Minskning (+) av varulager Ökning ( ) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / Minskning ( ) av leverantörsskulder Ökning (+) / Minskning ( ) av kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Licenser och varumärken Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner Inventarier och datorer Finansiella anläggningstillgångar 18 Aktier i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 15 Varor under tillverkning 110 Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Reservfond Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Lån Förskott från kund Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Eget kapitalrapport Aktiekapital Bundna reserver Ansamlade förluster Summa eget kapital Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprincip Justerad ingående balans år Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen års resultat Eget kapital den 31 december års resultat Eget kapital den 31 december

12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år. Redovisningsprinciper Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Bolaget anpassade sig från och med den 1 januari 2002 till de nya rekommendationerna 15, Immateriella tillgångar och 17, Nedskrivningar. Detta innebar att aktiverade tillgångar minskade med 23,5 miljoner kronor pga att de inte uppfyllde rekommendationens kriterier för aktivering. Beloppet redovisades som en korrigeringspost i ingående eget kapital. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Anpassning har skett till de rekommendationer som trätt i kraft under 2003, men detta har inte lett till något byte av redovisningsprincip. Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden, vilken innebär att anskaffningsvärdet på aktierna elimineras mot dotterföretagets egna kapital. I koncernredovisningen ingår de företag över vilka moderbolaget utövar ett bestämmande inflytande. Det amerikanska dotterbolaget BioGaia Biologics Inc. har omräknats enligt dagskursmetoden.tillgångar och skulder har omräknats till balansdagens kurs 7,24 (8,75) kronor. Resultaträkningens poster har omräknats till genomsnittskurs 8,08 (9,72) kronor. De omräkningsdifferenser som härvid uppstår redovisas direkt mot koncernens egna kapital. Av moderbolagets inköp har 6 (12) procent skett från koncernföretag. Intresseföretag Aktieinnehav i intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att aktierna redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med bolagets andel av förändringar i intresseföretagets nettotillgångar. Avveckling av verksamheter Bolaget tillämpar RR19, Verksamheter under avveckling, vad gäller försäljningen av Fermentationsrörelsen. En uppdelning görs mellan verksamheter under avveckling och kvarvarande verksamheter. Rapportering för segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter, varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära. Bolaget har fr o m i år endast en rörelsegren, Animal & Human Health, vilken består av marknadsenheterna Human Health och Animal Health. I not redogörs därför för nettoomsättning, tillgångar samt investeringar per geografiskt område. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid leverans i enlighet med försäljnings- och fraktvillkor. Royalty redovisas i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Leasing Leasade tillgångar är hänförliga till operationell leasing i och med att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av objekten, i allt väsentligt, ej överförts till BioGaia. Leasingavgifterna fördelas därför linjärt över leasingperioden. I posten administrationskostnader ingår leasingavgifter med 124 (548) tkr. Det sammanlagda beloppet av framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: Inom ett år: 60 Inom två till fem år: 117 Koncernens framtida betalningsåtaganden vad gäller hyror uppgår till 2,2 miljoner kronor varav 1,6 miljoner kronor avser moderbolaget. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser den skatt som beräknas på temporära skillnader. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Utgifter för utveckling redovisas som immateriell tillgång i den mån samtliga kriterier för aktivering enligt RR 15 är uppfyllda. Avskrivning påbörjas då projektet är klart. Avskrivningstiden varierar mellan 5 10 år beroende på projektets ekonomiska livslängd. Utvecklingskostnader som aktiveras avser direkta kostnader, inklusive arbetstid, förutom marknadsföringskostnader. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. 10

13 Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderbolaget Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 10 år 5 10 år Licensrättigheter 10 år 10 år Varumärken 5 år 5 år Goodwill 10 år Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner 5 år 5 år Inventarier och datorer 3 5 år 3 5 år En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärde respektive verkligt värde. Anskaffningsvärdet beräknas från och med 2003 enligt vägda genomsnittspriser. Inkuransrisker har därvid beaktats. Omräkning av utländsk valuta dotterbolag Omräkning av resultaträkningar sker till årets genomsnittliga växelkurs. Omräkning av balansräkningar sker till balansdagskurs. Kassa- och banktillgodohavanden Kassa- och banktillgodohavanden värderas till nominellt belopp. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder värderas till nominella belopp. Låneskulder Låneskulder redovisas till nominellt belopp. Finansiella tillgångar och skulder Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta redovisas till transaktionsdagens kurs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Om terminssäkring föreligger sker värderingen till terminskurs. 11

14 Not 1 Verksamhet under avveckling Den 1 juli 2002 avyttrades rörelsen i BioGaia Fermentation till Novozymes AB. Nedan visas uppdelning mellan den verksamhet som finns kvar i bolaget och den som avyttrats, i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 19. Det redovisade värdet av tillgångar och skulder som ingick i försäljningen av rörelsen uppgick till 32,5 mkr respektive 11,0 mkr, dvs netto 21,5 miljoner kronor. Kvarvarande verksamheter Verksamhet under avveckling Totalt Resultaträkning Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolags resultat Rörelseresultat Finansnetto Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader Realisationsvinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar och rörelse Nedskrivning av goodwill Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I finansnetto 2002 ingår resultateffekt från försäljningen av rörelsen i BioGaia Fermentation med 74,3 miljoner kronor. I finansnetto 2003 ingår upplösning av avsättning med 11,0 mijoner kronor. Femårsöversikt. Verksamhet under avveckling Kvarvarande Avyttrad Kvarvarande Avyttrad Kvarvarande Avyttrad Kvarvarande Avyttrad Kvarvarande Avyttrad verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet Omsättning Nettoresultat

15 Not 2 Rapportering för segment Not 5 Anställda och personalkostnader Koncernen Nettoomsättning per geografisk marknad Europa USA Asien Övriga världen Moderbolaget Nettoomsättning per geografisk marknad Europa USA Asien Övriga världen Koncernens tillgångar, som uppgår till ( ) tkr är till mer än 90 procent lokaliserade i Europa. Koncernens investeringar, som uppgår till (17 754) tkr, har till mer än 90 procent skett i Europa. Not 3 Nettoomsättning och rörelseresultat per rörelsegren Koncernen Nettoomsättning per rörelsegren Human & Animal Health Fermentation Rörelseresultat per rörelsegren Human & Animal Health Fermentation Goodwillavskrivning Not 4 Intäkter Koncernen Royalty Produktintäkter Moderbolaget Royalty Produktintäkter Medelantal anställda per land 2003 varav män 2002 varav män Moderbolaget Sverige Dotterbolag Sverige USA Totalt dotterbolagen Koncernen totalt Den 31 december 2003 uppgick antalet anställda i koncernen till 33. Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och anställda Styrelse Övriga Styrelse Övriga och VD anställda och VD anställda Moderbolaget Sverige Dotterbolag Sverige USA Totalt i dotterbolag Totalt i koncernen Totala löner och sociala kostnader Koncernen Moderbolaget Löner och andra ersättningar Pensioner styrelse och VD Pensioner övriga anställda Övriga sociala kostnader Totalt Sjukfrånvaro i moderblaget i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid 2003 Kvinnor Män Totalt Anställda i åldrarna år, % 1 < 1 1 Övriga anställda, % 6 < 1 3 Sjukfrånvaron uppgår till totalt 2 procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Av den totala sjukfrånvaron avser 55 procent frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Åldersgrupper som har färre än 10 anställda redovisas i raden övriga anställda. forts. sid

16 fortsättning not 5. Ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare som är anställda i bolaget utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Med andra ledande befattningshavare avses de 7 personer som tillsammans med VD och vice VD utgör koncernledningen. En ledande befattningshavare arbetar som konsult sedan maj Ersättning till VD beslutades genom att styrelsen gav styrelseordförande i uppdrag att förhandla med VD. Efter förhandlingen togs beslut av styrelsen. Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätten till lön under en uppsägningstid om 18 månader för VD och vice VD. Övriga ledande befattningshavare har vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd dock minst 3 månader. För övrigt har VD samma förmåner som övriga anställda, dvs premiepension, sjukförsäkring och friskvård. För samtliga anställda över 28 år betalas avgiftsbestämd pension vilket innebär följande premie i ålderspension: Pensionsmedförande 0 7,5 7, lön inom intervallen basbelopp basbelopp basbelopp Premie: 6% 15% 6% Samtliga anställda omfattas av sjukförsäkring med förmåner enligt uppställning. Individen ersätts med följande belopp: 0 7,5 7, Lön inom intervallen basbelopp basbelopp basbelopp Sjukersättning efter 3 månader 0% 65% 33% Förtidspension 15% 65% 33% Fördelning mellan antal kvinnor och män Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelseledamöter Ledning inklusive VD Ersättningar och övriga förmåner under året Pensions- Rörlig Övriga kostnad inkl Övrig Styrelsearvode Grundlön ersättning förmåner sjukförsäkring ersättning Summa Styrelsens ordförande, Ingvar Wiberger Styrelseledamot Jan Annwall, vice VD Styrelseledamot Gunnar Björklund Styrelseledamot David E. R. Dangoor Styrelseledamot Stefan Elving Styrelseledamot Thomas Flinck Styrelseledamot Paula Zeilon Styrelseledamot Peter Rothschild, VD Andra ledande befattningshavare (7 personer) Övrig ersättning till annan ledande befattningshavare avser konsultarvode till en f d anställd som fr o m maj 2003 arbetar som konsult åt företaget och är med i ledningsgruppen. Rörlig ersättning avser bonus för första kvartalet 2003, vilken har utbetalats till var och en av de anställda med 5 tkr. Bonusen baserades på omsättning och bruttoresultat. Övriga förmåner avser friskvård. Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncernen Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Moderbolaget Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Not 7 Revisorns arvode Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Cherry, Bekaert & Holland, L.L.P. Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 14

17 Not 8 Övriga rörelsekostnader Koncernen Avskrivning goodwill Valutakursförlust Moderbolaget Valutakursförlust Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncernen Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Moderbolaget Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Not 9 Resultat från andelar i intressebolag Andel av TwoPac ABs resultat Not 13 Skatt på årets resultat Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen Realisationsvinst vid försäljning av verksamhet Återföring av avsättning Moderbolaget Nedskrivning av aktier pga försäljning av verksamhet Avsättningar Återföring av avsättning Not 11 Ränteintäkter och liknande resultatposter Koncernen Ränteintäkter Moderbolaget Ränteintäkter koncernföretag 185 Ränteintäkter övriga Aktuell skatt Uppskjuten skattekostnad Skillnaden mellan nominell skatt och faktisk skattekostnad Redovisat resultat före skatt Nominell skatt 28% Skatteeffekt av tidigare års underskott, för vilka skattefordran ej beaktats, som utnyttjats i år Skatteeffekt av underskott för vilka skattefordran ej beaktats Skatteeffekt av ej avdragsgilla av och nedskrivningar på goodwill Skatteeffekt av övrigt ej avdragsgillt eller skattepliktigt Skatteeffekt på koncernjusteringar Skatteeffekt av post som redovisas över eget kapital (effekt av ändrad redovisningsprincip) I koncernen har uppskjutna skattefordringar ej redovisats för underskottsavdrag uppgående till tkr. 15

18 Not 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Nedskrivningar Försäljning av verksamhet Effekt av ny redovisningsprincip Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Nedskrivningar Försäljning av verksamhet Effekt av ny redovisningsprincip Utgående balans Planenligt restvärde vid årets slut Totala utgifter för forskning och utveckling Totala utgifter för forskning och utveckling Under året aktiverade utvecklingskostnader FoU-kostnader som ej aktiverats Avskrivningar avseende FoU-kostnader Resultatpåverkande FoU-kostnader Not 15 Licenser och varumärken Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Utgående balans Planenligt restvärde vid årets slut Not 16 Produktionsmaskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Avyttringar Utgående balans Planenligt restvärde vid årets slut

19 Not 17 Inventarier och datorer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar Omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Avyttringar Omräkningsdifferens Utgående balans Planenligt restvärde vid årets slut Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffning Villkorat aktieägartillskott Andel av årets resultat Bokfört värde vid årets slut Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag TwoPac AB/ /Eslöv Eget kapital Resultat Antal andelar Andel i % 50 Kapitalandelens värde i koncernen Bokfört värde i moderbolaget Not 18 Finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget Andelar i dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Förändring av dotterbolag till intressebolag 100 Nedskrivning av aktier i TriPacAB Bokfört värde vid årets slut Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i koncernföretag Andel Bokfört Dotterföretag/Orgnr/Säte Antal andelar i % värde BioGaia Biologics Inc./ Raleigh, NC, USA TriPac AB/ /Lund Not 19 Övriga fordringar I posten övriga fordringar ingår skattefordran enligt följande tabell: Skattefordran Varav latent skattefordran 6 Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader

20 Not 21 Finansiella tillgångar och skulder Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i tre kategorier; innehav för omsättning, innehav till förfall samt tillgångar och skulder genererade av koncernens verksamhet. Innehav för omsättning Koncernens innehav för omsättning avser likvida medel. Innehav för omsättning redovisas i balansräkningen och värderas till lägsta av anskaffnings- och balansdagskurs. Per hade koncernen följande finansiella tillgångar för omsättning: Verkligt Redovisat Tillgångar värde värde Likvida medel i SEK Likvida medel i EUR Likvida medel i USD Likvida medel i DKK Summa tillgångar Innehav till förfall Valutaterminer används uteslutande för att säkra framtida in- och utbetalningar i utländsk valuta. Underliggande fordran eller skuld värderas till terminskurs. Skillnaden mellan terminskurs och dagskurs vid kontraktets ingående liksom erlagd terminspremie, periodiseras över terminskontraktets löptid. Per den 31 december 2003 fanns inga utestående valutaterminer. Koncernens innehav av finansiella skulder avsedda att innehas till förfallodatum avser lån från Industrifonden. Lånet från Industrifonden värderas till nominellt värde. Per hade koncernen följande innehav till förfall: Verkligt Redovisat Maximal Tillgångar värde värde kreditrisk Valutaterminer Summa tillgångar Skulder Lån från Industrifonden Summa skulder Med maximal kreditrisk menas den totala riskexponeringen utan hänsyn tagen till säkerheter. Låneskulden på tkr förfaller till betalning Ränterisker Ränterisken för räntebärande innehav till förfall illustreras nedan: > 1 år men Ränteomförhandling/ränteförfall < 1 år från balansdagen < 5 år från balansdagen > 5 år från balansdagen Utan ränta Totalt Lån från Industrifonden Ränta Industrifonden 2,5% Tillgångar och skulder genererade av koncernens verksamhet Tillgångar och skulder som genereras av koncernens ordinarie verksamhet är inte avsedda att avyttras. De tillgångar och skulder som avses är främst kundfordringar och leverantörsskulder liksom andra till den löpande verksamheten knutna kort- och långfristiga monetära fordringar och skulder med undantag för avräkningar för skatter och sociala avgifter mm. Tillgångarna värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade kreditförluster. Skulderna värderas till anskaffningsvärde. Per hade koncernen följande tillgångar och skulder genererade av verksamheten: Verkligt Redovisat Maximal Tillgångar värde värde kreditrisk Kundfordringar Övriga kort- och långfristiga fordringar Summa tillgångar Not 22 Avsättning Avsättningen avser reserv för framtida garantiåtaganden. Den upplösning som skett av avsättningar jämfört med föregående år är ett resultat av en minskning i omfattningen av garantiåtaganden gjorda i samband med försäljningen av Fermentation år Ingående avsättningar Årets avsättningar Årets upplösningar Utgående avsättningar Skulder Leverantörsskulder Övriga kort- och långfristiga skulder Summa skulder

Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 203,5 (145,2) miljoner kronor,

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Innehållsförteckning sid 2006 i korthet... 2 Ekonomisk utveckling 2002-2006... 3 Verksamheten... 4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering...

Läs mer

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137

Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Årsredovisning 2002 NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 2 (32) NetOnNet AB (publ) Årsredovisning 2002 Styrelsen och verkställande direktören för NetOnNet Aktiebolag (publ), med säte i Borås, avger härmed

Läs mer

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13

INNEHÅLL. VD har ordet 2. Förvaltningsberättelse 5. Resultaträkning koncern 12. Balansräkning koncern 13 INNEHÅLL VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning koncern 12 Balansräkning koncern 13 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncern 14 Kassaflödesanalys koncern 15 Resultaträkning moderbolag

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007 Innehåll 2 Bolagsstämma och sammandrag av koncernens utveckling 3 5 VDs kommentarer 6 7 Branschutveckling 8 Ägarförhållande, styrelse, ledande befattningshavare samt bolagsordning och avtal 9 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004

Koncernredovisning enligt IFRS. för räkenskapsåret 2004 Koncernredovisning enligt IFRS för räkenskapsåret 2004 Koncernresultaträkning upprättad enligt IFRS TSEK NOT 2004 Intäkter 2, 3 621 945 Kostnader för sålda varor 4, 6 300 850 Bruttoresultat 321 095 Övriga

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse assa abloy ab (publ.) org.nr 556059-3575 årsredovisning innehåller koncernens redovisning för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2000. Ägarförhållande assa abloys huvudägare är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 IMPLEMENTA HEBE AB (publ) Org. nr.: 556581-9272 Medlem i EURISgruppen (www.euris.org) vid IDEON Science Park i Lund Per Aspera Ad Astra Implementa Hebe AB utvecklar,

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer