Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun"

Transkript

1 Sjömanshuset Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan Björn Ahnlund Rapport Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun 2014:10

2 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland TEXT Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland DIARIENUMMER

3 RAPPORT Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstad kommun Dnr Björn Ahnlund INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 4 Historik... 5 Beskrivning... 7 Kulturhistoriskt värde Källor Kompletterande foton och ritningar

4 3

5 Bakgrund Sjömanshuset i Halmstad uppfördes 1926 efter riningar av Uno Fortmeiier. Huset var avsett för sjömän inom handelsflottan och innehöll bl a kontor, sällskapsrum och lägenheter för sjöfolk. I samband med framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Sjömanshuset 1 har Kulturmiljö Halland fått i uppdrag att utreda och specificera byggandens kulturhistoriska värde. Sjömanshuset har i Inventeringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2006 utpekats och klassificerats som A på värdeskalan A-C, dvs. den högsta bevarandeklassen. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde avseende bl a arkitektur, arkitekturhistoria, samhällshistoria och autenticitet. Objekt: Sjömanshuset, kv. Sjömanshuset 1 Beställare: Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret Fastighetsägare: Jana Fastigheter AB Antikvarie: Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland Sjömanshuset ligger i västra delen av Järnvägsparken. Karta Halmstads kommun, Lantmäteriet

6 Historik Sjömanshus var en institution avsedd för sjömän i handelsflottan och som i Sverige upprättats 1748 genom det s.k. kofferdireglementet. Till sjömanshusens uppgifter hörde bl a att ta hand om registrering och mönstring av sjöfolk, föra förteckning över fartyg och sjömansskap, dela ut ersättning till skadade sjömän och deras familjer samt skeppsfurnering. Verksamheten styrdes av en direktion samt av en tillsatt ombudsman som skötte den dagliga verksamheten. I Sverige har funnits ett femtiotal sjömanshus förstatligades de då kvarvarande sjömanshusen och 1969 upphörde sjömanshusinstitutionen i samband med att verksamheten centraliserades till Sjöfartsverket. I Halmstad inrättades ett sjömanshus redan i mitten 1700-talet. Verksamheten bedrevs under långa tider inte i några bestämda lokaler utan utgick troligen från ombudsmannens bostad. Från 1893 finns uppgifter om ett sjömanshus på Hamngatan uppfördes nuvarande byggnad sedan direktionen för sjömanshuset köpt tomtmarken invid Järnvägsparken av staden för kr. Den nya ståtliga tegelbyggnaden, som hade kostnadsberäknats till kr, kom att innehålla både kontor och bostäder inklusive rum såsom dagligrum och styrelserum, vilket speglar verksamhetens olika grenar. Sjömanshusets verksamhet i Halmstad avvecklades Såsom friliggande byggnad fick Sjömanshuset ingen egentlig baksida även om gavelfasaden mot väster med dess fritrappa och entréparti blev dess tydliga huvudfasad. Den symmetriska planlösningen utgick ifrån en inre kärnzon med bjälklag i betong. Här fanns trapphuset med hiss samt ekonomifunktioner som kök, kapprum, toaletter mm. Runt den inre kärnan låg de olika rummen med utblick mot samtliga väderstreck. För att få in dagsljus till de inre rummen fanns från plan 3 och uppåt en öppen ljusgård. Arkitekten Uno Fortmeiier ( ) var verksam i Halmstad från 1910 fram till sin död. Genom sina många projekt kom han att sätta en avsevärd prägel på stadens arkitektur i över tre decennier. Efter studier vid Chalmers tekniska läroanstalt och Konstakademin i Köpenhamn öppnade han kontor i Halmstad samma år. Under 1910-talet arbetade han i nationellt inspirerad stil, t.ex. i Stuveribolagets kontorsbyggnad i Halmstad och Tingshuset i Laholm inledde han ett livslångt samarbete med Halmstads Egnahems- och Sparkasseförening. För föreningens räkning skapade han under 1920-talet hela stadsdelar med egna hem, vanligen som radhus med pustade fasader och röda tegeltak. Under 1930-talet arbetar han i funktionalistisk stil, t.ex. i Gamla Saluhallen. Under 1940-talet var han även verksam i Helsingborg, där han avled endast 55 år gammal. Sjömanshuset anses vara Fortmeiiers genombrottsverk. Byggnaden, med sin ytterst påkostade, slottsliknande arkitektur i gult tegel och med överdådig dekor i natursten och puts är inspirerad av Riddarhuset i Stockholm och dess strama karolinska barock. Den klassicistiska nationellt influerade utformningen låg samtidigt helt i linje med 1920-talets arkitektoniska ideal. 5

7 Ovan Fortmeiiers byggnadsritning från Fasaden mot väster. Ritningen avviker i vissa detaljer från det färdiga resultatet. Nedan utsmyckningen över entrén som den blev med statyerna av Neptunus och Merkurius 6

8 Ombyggnader En större renovering och ombyggnad gjordes i etapper mellan 1991 och Syftet var att renovera och ändra användning till kontorsändamål. Dessförinnan hade endast smärre förändringar skett, såsom inredning av en lägenhet i bottenvåningen. Vid renoveringen/ombyggnaden i början av 1990-talet inreddes bl a vindsvåningen fullt ut varvid 12 nya takkupor tillkom. Invändigt förändrades trapphuset i norra delen genom att en trappa togs bort och en ny större hiss sattes in. Planlösningen ändrades till viss del genom att rum avdelades med nya väggar och korridorsystem tillskapades. En större förändring var att bygga över den öppna innergården genom att komplettera bjälklagen på plan 4 och vindvåningen och på så vis erhålla större yta. Renoveringen innebar vidare att vissa fönster byttes, trapphus och rum ommålades samt att nytt ventilationssystem installerades. Beskrivning Läge och omgivning Sjömanshuset är beläget i Järnvägsparkens västligaste del, i hörnet av Bredgatan och Strandvägen. Läget ger huset en välexponerad plats vid Nissan. Liksom de något äldre f d Tullhuset och Stuveribolagets f d kontor i närheten utgör det ett påkostat friliggande byggnadsverk med anknytning till sjöfarten och hamnen som här tar vid efter Östra förstadens täta, slutna kvartersbebyggelse norr om Bredgatan. Öster om Sjömanshuset ligger Järnvägsparken som avslutas med Stationshuset. Runt huset är en asfalterad yta med parkeringsplatser. Närmast fasaden och vid entréerna består markbeläggningen av främst gatsten. Framför dubbeltrappan på västra gaveln inramas en mindre yta av en kvadratisk, lågt klippt häck. Vy från Tullkammarkajen mot öster. I fonden skymtas stationsbyggnaden i andra änden av Järnvägsparken. 7

9 Västfasadens mycket påkostade entréparti är ett enastående arkitektoniskt inslag i Halmstads bebyggelse. Den nedre dörren, som byttes vid renoveringen på 1990-talet, hade dock tidigare en betydligt rikare utformning, vilket kan anas på det äldre fotot nedan. Exteriör Sjömanshuset är en fristående byggnad i parkmiljö. Huset är i fyra våningar med framträdande källar- och vindsvåning. Byggnaden har en hög sockel av granitkvader. Murverket däröver består av gult tegel med inslag av grå ädelputs på hörnkedjor och pilastrar och andra detaljer. Fasaden avslutas med en kraftig takgesims. I fasaden finns även dekorativa inslag av granit, såsom i dörromfattningar och fönsterbänkar, och ankarslut i form av treuddar i smidesjärn. Fönstren i trä utgörs av småspröjsade tvåluftsfönster, sidohängda och utåtgående och med fast mittpost. Fönsterbågarna har dekorativa hörnjärn. Källarfönstren är i två lufter och inåtgående. De skyddas av konstfullt utformade svarta smidesgaller. Taket är ett mansardtak vilket till formen påminner om ett karolinskt säteritak med sin förskjutna brytning. Takfallen är täckta med glaserat tegel i gröna, svarta och röda schatteringar. Takkupor, gesimser och skorstenar är avtäckta med grönmålad plåt, liknande färgen på ärgad koppar. De olika fasaderna har något skiftande utformning. Mot väst finns ett mäktigt entréparti med dubbeltrappa i huggen, krysshamrad granit, smidesräcken samt en pardörr i dennas sockel. En glasad, dekorativt spröjsad, pardörr i lackad ek med överljus utgör entrédörr. Runt denna är en mycket rikt dekorerad portik, med lisener i puts, rundbågiga smala fönster m.m., utformad som ett triumfbågemotiv, upptill avslutad med ett centralt placerat fönster med profilerade foder och segmentformad fronton med slutsten krönt med lagerkrans. Under fönstret står SJÖMANSHUSET textat i relief i putsen. På var sida om fönstret, till hälften inmurade i valv i murverket står, som fasadens dekorativa höjdpunkt, cementskulpturer av Merkurius och Neptunus. 8

10 Fasader mot nordost. Endast den mittersta takkupan fanns före Fasaden mot norr, mot Bredgatan, kännetecknas av ett centralt entréparti med fyra lisener i puts som avslutas på andra våningen av en balustrad med franska balkonger och fönster med rik putsdekor. Huvudingången har en pardörr i lackad ek med överljus. I fasaden däröver sitter ett spröjsat ovalt fönster. På ömse sida om ingången sitter två lägre svartmålade sidodörrar med rombmönster. Fasaden mot söder har två kraftiga balkonger i puts på tredje våningen samt två franska balkonger med smidesräcken på våningen däröver. Ytterligare en fransk balkong på våning två avviker något från fasadens övriga symmetri. Entréparti med runt fönster, dörromfattningar i granit och pardörr i lackad ek. Fasader mot sydväst. 9

11 Interiör Huvuddragen i byggnadens inre utgörs av en central, genomgående entréhall i två plan med ingång från norr. Trapphuset ligger i södra änden av hallen och utgörs av en vinkeltrappa i slipad kalksten. Golvmaterial i övriga trapphuset är gulbeige, mönsterlagd klinker med en karakteristisk sockellist i grönt glaserat kakel som fortsätter i trappans vangstycken. Trapphusets dörrar är till stor del ursprungliga spegeldörrar och har bl a små fönster med färgat, blyinfattat glas. De slätputsade väggarna är målade i lasyrteknik. Trapphuset har till största del bevarade ursprungliga golv, dörrar och trappor. Till vänster trappan i övre delen av norra trapphuset. Till höger exempel på spegeldörr med blyinfattat fönster. De inre rummen utgörs av kontor för företag och myndigheter. Planlösningen i byggnadens mitt är delvis förändrad genom ett korridorsystem som avdelat rummen medan rummen utmed kortsidorna generellt har bibehållen storlek. Lokalerna i sydost har i stort sett oförändrad planlösning sedan byggnadstiden. Detaljer som spegeldörrar, golvlister, stuckatur och parkettgolv är till stor del bevarade. Exempel på äldre skåpsnickerier liksom ett spröjsat och glasat väggparti finns även. 10

12 Ursprunglig, bevarad planlösning i sydöstra delen av byggnaden. Den framträdande entrén mot västra fasaden motsvaras av en vacker och detaljrik interiör. Besökaren passerar ett vindfång med gul tegelbröstning, vitputsade väggar och spröjsad glasdörr möter. Innanför är ett entrérum med till stor del ursprungligt utförande. Här finns marmorerade dörrfoder och stuckatur i tak samt dekorativa runda, spröjsade fönster med blyinfattat glas. I djupa nischer vid sidan om vindfånget sitter fönsterbänkar i marmor och rundbågiga fönster. Den välbevarade interiören i entrén i väster. 11

13 Kulturhistoriskt värde Skyddsstatus Sjömanshuset är bedömd som bevarandeklass A, ( byggnadsminnesklass ), i Bebyggelseinventeringen Den sammanfattande beskrivningen av klass A lyder: Objektsvärde. Nationellt intresse. Omistlig. Skyddas genom PBL 8:13 14 och 4:16 (förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud) eller som byggnadsminne enligt KML. I bevarandeplanen från 1985, Bevara Halmstad, har Sjömanshuset Byggnadsklass 1; Byggnad av större kulturhistoriskt värde, som inte får förändras exteriört. Byggnaden är idag ej skyddad i plan. Gällande detaljplan är från 1947 ( Förslag till ändring av stadsplanen för område söder om Bredgatan ) och anger användningen bostad (B), våningsantal (IV) och höjd (15,5 m). Kulturhistorisk värdeanalys Sjömanshuset är ett monumentalt uttryck för handelssjöfartens verksamhet och historia i Halmstad och Sverige. Dess strategiska placering och rika utformning speglar dess centrala betydelse i samhället vid uppförandet. Den påkostade, historiserande arkitekturen vill avspegla verksamhetens långa tradition, vilket särskilt betonas genom skulpturerna av Merkurius och Poseidon; handelns respektive havets gud i romersk mytologi 1. Arkitekturhistoriskt har Sjömanshuset ett högt värde såsom ett mycket välbevarat exempel på 1920-tals klassicism med dess typiska anspelningar på historisk inhemsk arkitektur, bl a Riddarhuspalatset med dess nederländska renässansstil. Sjömanshuset är halmstadsarkitekten Uno Fortmeiiers främsta verk. Byggnaden har höga arkitektoniska och konstnärliga värden. Fasadernas komposition, de äkta och hantverksmässigt bearbetade materialen och detaljerna samverkar till ett kraftfullt och samtidigt elegant uttryck. Västfasadens rika utsmyckning med triumfbågemotiv och symbolladdade skulpturer för tankarna till fasadmotiv i tidiga barockkyrkor. Den brutna takformen anknyter till den karolinska herrgårdens säteritak. Den utvändiga arkitekturen återspeglas i planlösningen och interiören med påkostade material och utformning såsom i trapphus och foajén i väst. Sjömanshuset har ett högt miljövärde som solitärt byggnadsverk i parkmiljö och ingående i en treklang av monumentala byggnadsverk från 1900-talets första årtionden med anknytning till sjön vid Tullkammarkajen. Autenticitetsvärde: Byggnaden är exteriört mycket välbevarad med närmast helt bevarat originalutseende och ursprungsmaterial. Invändigt är, trots förändringar och moderniseringar, betydande delar av interiören och den ursprungliga planlösningen intakt och/eller avläsbar. 1 Tyvärr förefaller det inte finnas några upplysningar skulpturernas upphovsperson. 12

14 Förslag på skyddsbestämmelser i detaljplan Sjömanshusets höga kulturhistoriska värde innebär särskilda krav på hur byggnaden skyddas och vårdas för framtiden. Det juridiskt formella instrumentet för detta är skydds- och varsamhetsbestämmelser i en detaljplan. Samråds-/granskningshandlingarna till detaljplanen för Sjömanshuset 1 m.fl. föreslår följande planbestämmelse under rubriken Värdefulla byggnader och områden : q1 Särskild värdefull byggnad som omfattas av 8 kap 13 PBL. Byggnaden får inte förvanskas till sin yttre form eller allmänna karaktär. Vid exteriör förändring ska ursprungligt utförande, material och färgsättning vara vägledande. Byggnaden får inte rivas. Med utgångspunkt från ovanstående föreslår vi här några förändringar som avser att förtydliga och stärka skyddet för byggnaden. Det grundläggande skyddet och en förutsättning mot förvanskning är att byggnaden inte rivs. En bestämmelse om rivningsförbud föreslås därför komma först: q1 (Särskild värdefull byggnad som omfattas av 8 kap 13 PBL.) Byggnaden får ej rivas. När det gäller begreppet förvanskning måste detta förtydligas och tolkas från fall till fall. För en byggnad som Sjömanshuset menar vi att exteriör förändring i princip är likvärdigt med förvanskning och därför helt ska undvikas. Ett förslag är därför att byta ordet förvanskning mot förändring: q2 Byggnaden får inte förändras till sin yttre form eller allmänna karaktär. En sådan formulering bör ge ett tillräckligt skydd mot t ex en eventuell tillbyggnad och/eller påbyggnad med ytterligare takkupor, vilket vore önskvärt. Uttrycket allmänna karaktär ger dock fortfarande en alltför vag beskrivning och bör därför kompletteras. Här bör man titta på byggnadens olika delar och detaljer: q3 Fasadarkitekturen, inklusive fasadmaterial och takmaterial samt byggnadsdetaljer såsom dörrar och fönster, får ej förändras. 13

15 Ser vi vidare på den nuvarande q-formuleringen menar vi vidare att ordet förändring i tredje meningen bör bytas mot vård och underhåll och ordet vägledande mot styrande: q4 Vid vård- och underhåll, såväl ut- som invändigt, ska ursprungligt utförande, material och färgsättning vara styrande. Även byggnadens interiör omfattas då således i planbestämmelsen. Slutligen bör vi påminnas om att det informella skydd som byggnaden får genom att dess värden uppfattas och omfattas av ägare, brukare och allmänhet ofta kan vara lika viktigt som det formella, juridiska skyddet. För Sjömanshusets del har det kulturhistoriska värdet sedan länge varit känt (det har allmänt uppfattats som k-märkt ) varför förestående q-märkning för många t o m kan komma som en överraskning! Vy från trappan vid västfasaden. 14

16 Källor Arkiv Halmstads kommun, Byggnadskontoret Halmstads kommun, Kommunarkivet Ritningar, bygglovshandlingar Ritningar Kulturmiljö Halland Byggnadsinventering 1975, Diverse handlingar ang Sjömanshusets ombyggnad Tryckta källor Björn Petersen Lennart Revborn Arkitekten S Uno Fortmeiier, Föreningen Gamla Halmstads årsbok 2009 Sjömanshus i syd, Stiftelsen Sveriges sjömanshus Fotografier Samtliga foton av Björn Ahnlund. Fotografierna är tagna i digitalt format och förvaras i Kulturmiljö Hallands arkiv, film nr

17 Kompletterande foton och ritningar Fasaden mot Järnvägsparken i öster. Källarfönster med smidesgaller. 16

18 Material, hantverk och gestaltning i samspel. Utsökt byggnadsdetalj vid fönster i norra fasaden. Originalfönster med särskilt vädringsfönster. Notera även detaljer som hörnjärn och fönsterbleck. 17

19 18 Entrépartier och dörrar har alla sin egen karaktär.

20 19 Det centrala trapphuset förändrades delvis vid renoveringen i början av 1990-talet. Den södra trappan bibehölls (bilden ovan) medan den norra togs bort - där smidesräcket sitter idag (bilden till vänster). En minnestavla vid entrén från 1926 upplyser om Sjömanshusets tillkommelse (bilden nedan).

21 20 Lokalerna utgörs idag av moderna kontorsmiljöer där den bevarade ursprungliga fasta inredningen skapar karaktär och ger trivsel.

22 Korridor/passage med sekundär, uppglasad vägg. Exempel på ventilationsinstallation med mindre lyckat resultat. 21

23 Byggnadsritning oktober 1925, Södra fasaden. Takkuporna har annorlunda utformning än idag. De franska balkongerna finns inte på ritningen men torde ha tillkommit redan i samband med bygget. 22

24 Byggnadsritning oktober Plan av andra våningen. Notera hur de båda hjärtväggarna svänger in mot byggnadens mitt. 23

25 Originalritning av sektion. Notera ljusgården på de övre planen med takfönster. 24

26 Ombyggnadsritningar, fasader, november

27 Ombyggnadsritningar, plan 0-3, november

28 27

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form

Arkitektur i Luleå. Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitektur i Luleå Om arkitekturhistoria i allmänhet Gammalt i ny form Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

CENTRUMHUSET. samspel mellan funktion och estetik. lina karlsson. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D

CENTRUMHUSET. samspel mellan funktion och estetik. lina karlsson. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D CENTRUMHUSET samspel mellan funktion och estetik lina karlsson G Ö T E B O R G S U N I V E R S I T E T Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D CENTRUMHUSET

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län.

Bulltofta Hangar 2. Antikvarisk utredning KVARTERET CARL FLORMAN. Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk utredning Bulltofta Hangar 2 KVARTERET CARL FLORMAN Fastigheten Kirseberg 14:93 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:001 Olga Schlyter Antikvarisk utredning Bulltofta

Läs mer

Inre hamnen och Frihamnen

Inre hamnen och Frihamnen Inre hamnen och Frihamnen Malmö Kulturhistorisk utredning 2002 Innehållsförteckning INLEDNING 3 HISTORIK 5 Inre hamnen 5 Frihamnen 6 MAGASINSBEBYGGELSE 7 Inre Hamnen 7 Stockholmsmagasinet 7 Frihamnen

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm?

Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Varsam eller ovarsam renovering? Vad påverkar renoveringar av trapphus och fönster i flerbostadshus i Stockholm? Lena Pella Bebyggelsehistoria med byggnadsvård, vt 2005 Konstvetenskapliga institutionen

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL II Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag Ulrich Lange KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 1 2 Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer