Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges."

Transkript

1 Årsberättelse 2009

2 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse Bidrag 25 Utmärkelser och stipendier Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Tryckt i mars 2010 Västerbottens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 3005, Umeå Tfn Epost: 2

3 Styrelsens berättelse... Styrelsens sammansättning Ordförande Börje Sandgren Umeå Vice ordförande Catarina Hanell Umeå Ledamöter Ingemar Ericson Umeå Lena Sandlin Umeå Göran Svanberg Lycksele Katarina Sandberg Lycksele Jenny Jansson Lycksele David Lindström Umeå Hans Liedgren Skellefteå Annelie Nilsson Skellefteå, personalrepr Adjungerad/sekreterare Niclas Bromark Sävar Arbetsutskott Börje Sandgren, Catarina Hanell, Ingemar Ericson, Niclas Bromark Revisorer Ordinarie Suppleanter Lekmannarevisorer Ordinarie Suppleant Anders Sandström Christer Nordlund Stellan Berglund Lars Hjalmarsson Valberedning: Lars-Olov Hansson (sammankallande) Outi Krekula, Anders Karinen Uppdrag Västerbottens Idrottsförbunds uppdrag är att företräda länets idrott mot myndigheter, organisationer och företag. Vi bedriver idrottspolitiskt arbete och opinionsbildning. Dessutom fördelar vi bidrag och stödjer idrotten med service samt inom utbildning och utveckling. Vi arbetar efter idrottens eget idéprogram Idrotten vill, där Svensk idrott världens bästa - är visionen. Styrelsens förhoppning är att våra uppdragsgivare, idrotten i Västerbotten, upplever att vi under året lyckats leva upp till vårt uppdrag. Prioriterade verksamhetsområden Våra, av årsmötet 2009 beslutade prioriterade områden, har varit: 1a. Föreningslära 1b. Stärka idrottens ledare, såväl organisations som aktivitetsledare 1c. Bidra till bättre förutsättningar för en god och välskött ekonomi i SDF och IF 1d. Utveckla gränsöverskridande utbildningar och mötesplatser 2. Idrottspolitiskt arbete 3. Goda förutsättningar för elitaktiva 4. Idrotten som en folkhälsofaktor 5. Övriga områden 2009 Samtliga prioriterade områden berörs i såväl denna som i Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas årsberättelse. Styrelsearbetet Verksamhetsåret har varit händelserikt med en mycket omfattande verksamhet. Styrelsen har koncentrerat sitt arbete inom följande områden: - Idrottspolitik - Utveckla kontakten med SDF:en - Kompetensutveckling - Idrottens Dag på NOLIA - Genomförande av Sportscamp Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. VU har haft ett sammanträde. Styrelsen har kontinuerligt genomfört kompetensutveckling för att ge varje ledamot bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Särskild utvecklingskonferens har genomförts under ledning av Karin Karlsson, SISU Riks. Vi ska - samordna, stödja och skapa möjligheter för länsidrottens utveckling, - verkställa VIF-stämmans beslut, vara ett sammanhållande organ och hålla oss väl informerade om den verksamhet som bedrivs inom specialidrotterna, - vara Riksidrottsförbundets regionala kontor. 3

4 Styrelsens berättelse... Idrottspolitiskt arbete Kommunträffarna som påbörjades under 2008 har fullföljts. Styrelsen har således träffat beslutsfattarna i samtliga kommuner och diskuterat idrottens betydelse för kommunens framtida utveckling. Kommunerna har ställt upp på ett bra sätt och vi har verkligen känt oss mycket varmt mottagna och upplever en stark tro på idrottens betydelse för kommunernas framtida utveckling. Många framförde mycket positiva erfarenheter av Sportscamp. Intresse finns i många kommuner att utveckla samarbetet med idrotten och det finns flera lokala tankar på ett Idrottens Hus. Ny idrottsöverenskommelse Under 2009 har förhandling om en ny Idrottsöverenskommelse (för perioden ) med Västerbottens läns landsting (VLL) skett. Överenskommelsen har inneburit en treprocentig höjning av idrottsanslaget, vilket får anses som ett gott steg framåt med hänsyn tagen till att anslaget varit oförändrat under de senaste tio åren, även om det givetvis inte motsvarar tio års bortavaro av höjningar. SDF-kontakter Styrelsen upplever att kontakten med SDF har ökat och förbättrats. Flera nya idrotter har tagit kontakt med oss och kommit igång med utbildningsverksamhet. Den speciella SDF-satsningen som årsmötet beslutade om har kommit igång bra och är en i tiden helt riktig och rätt satsning som styrelsen vill fortsätta med ytterligare år. Samordningsarbetet Ytterligare ett år med gemensam chef, gemensamt kansli och styrelse i personunion är genomfört. Styrelsens uppfattning är att kansliverksamheten fungerar mycket bra och att styrelsearbetet blir bättre och bättre. Vi anser att verksamheten har utvecklats och att vi blivit ett ännu bättre stöd till idrotten i Västerbotten. Idrottens Dag Idrottens Dag genomfördes på NOLIA, söndag den 2 augusti och blev en bra manifestation för Idrotten i Västerbotten. Cirka 5000 barn i åldrarna har här fått möjlighet att prova på många nya idrotter under en friluftsdag. Satsningen har rönt mycket stor uppskattning och stor uppmärksamhet i media. Projekt Under året har projektet Attraktiv Arbetsplats startat. Projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och som har VIF som projektägare, genomförs i totalt fem distrikt; Norrbotten, Västerbotten, Gästrikland, Uppland och Sörmland. Projektet syftar ytterst till att förändra sättet som arbetsplatser organiseras inom branschen idrott med speciell tonvikt på digital kompetens, affärsmässighet och socialt företagande. Projektet är treårigt och pågår till februari Under hösten har verksamheten mest bestått av informations- och inspirationsträffar med föreningslivet, besök hos föreningarna och dess kanslier samt nätverkande i övrigt. Projektet upplevs som mycket välkommet och rätt i tiden, framför allt av målgruppen - länets idrottsföreningar - men också av andra aktörer med stora intressen såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunerna. Sammanfattning Västerbottens Idrottsförbund har under året utvidgat och utvecklat sin utåtriktade verksamhet. Genomförda kommunbesök har visat att vi finns och skapat respekt och förhoppningsvis förtroende för vårt arbete och för Idrotten i Västerbotten. SDF kontakterna har ökat kunskapen om vår uppgift och våra resurser att bistå och stötta föreningar och SDF. Idrottens Dag var en bra manifestation. Sports Camp har utvecklat våra kontakter med skolan och föreningslivet. Projektet ligger rätt i tiden och kan på sikt medföra en rationalisering och effektivisering av föreningarnas administration till gagn för den sportsliga verksamheten. En mer ingående beskrivning av årets verksamhet samt ekonomin framgår längre fram i årsberättelsen. Styrelsen framför ett stort tack till personal och samverkanspartner för väl genomfört arbete. Vi vill också framföra ett tack till medlemsorganisationerna för verksamhetsåret Styrelsen Sportscamp Med finansiering från Idrottslyftet, VIF 100- fonden och i samverkan med det lokala föreningslivet och skolorna på respektive plats, genomfördes under året Sportscamp i åtta av länets kommuner. 4

5 Våra möten med SDF:en... SDF-dialoger Dialogerna mellan SDF, VIF och SISU genomfördes i Skellefteå i maj och i Umeå under maj och juni med totalt femton deltagande SDF. VIF redovisade information från Norrlandskonferensen där bidragsfrågan, rese- och glesbygdsproblematiken diskuterats, samt hur vi kan hantera resurserna för gränsöverskridande utbildningar för stora idrottsregioner. Från Riksidrottsmötet (RIM) redogjordes för tankarna kring gemensamma elitsatsningen samt den nationella satsningen på värdegrund och visionsarbetet: Svensk idrott världens bästa! På RIM skapades också två nya förbund - karate och dart. Inom genomförd verksamhet diskuterades var och hur SDF:en möter sina föreningar. Ett lyckat koncept kan vara att bedriva Idrottens Föreningslära tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. VIF/SISU informerade om den SDF-satsning som startat med inriktning på förbundsutveckling, Idrottens föreningslära samt möjlighet till administrativ hjälp av kursverksamhet. Deltagarna tyckte initiativet var positivt och fjorton SDF har redan tagit kontakt med VIF/SISU för frågor och stöd. En viktig fråga för SDF:en var behovet av ungdomssatsningar och ledarutbildningar. SDF:en menade att det är viktigt att skapa samverkan mellan idrotterna. SDF-konferens Årets SDF-konferens genomfördes i Umeå den oktober. Där deltog 32 ombud från 21 idrotter. Inledande information från VIF/SISU gällde främst resultatet från Idrottens Dag, Sportscamp och IdrottOnline. I den senare ingår även den nya webbplats som VIF samma dag hade lanserat. Även projektet Attraktiv Arbetsplats och satsningen med Drive In-idrott lyftes fram. Gemensamma problem och framtida verksamhet diskuterades under resten av helgen i tvärgrupper. Det blev flera konstruktiva dialoger där det framkom att många förbund står inför en kommande sammanslagning till större regioner. Alla behöver skapa nätverk och hitta verktyg för att hantera detta. För VIF/SISU:s del handlar det också om att hitta ett sätt att harmonisera bland annat SDF-bidraget och förbundsutvecklingen med mera så att det blir en rättvis behandling oavsett geografi. Inom kulturhuvudstadsåret 2014 är ambitionen att arbetet ska gynna hela länet, helst hela Norrland. Dessutom är det också viktigt att säkerställa idrottens del i arbetet och visa på att idrott i sig är kultur. Flera deltagande SDF saknar en egen vision och värdegrund för VIF/SISU Västerbotten i verksamhetsinriktningen. Några har heller inte RF:s och SISU Riks visioner klart för sig, vilket medförde att de visades fram. Mötet diskuterade värdet av att ha en lokal vision och värdegrund och styrelsen fick med sig frågeställningen. Mötet var enigt om att SDF-dialogerna tidigare under året är en klok satsning som bör fortsätta. En samlad del av ombuden på SDF-konferensen i Umeå i oktober. 5

6 Våra fem prioriterade områden... 1 Föreningslära 1a. Stärka idrottens organisatoriska utveckling Föreningskunskap och idrottsjuridik Västerbottens Idrottsförbund har under året bedrivit rådgivning inom föreningskunskap och juridiska frågor gentemot SDF och IF. Detta har skett i nära samarbete med SISU Idrottsutbildarnas satsning Idrottens Föreningslära. Se även SISU:s årsberättelse. Idrottens försäkringar Under året har vi tillsammans med Folksam - idrottens försäkringsbolag - fört ett resonemang om hur vi fortsättningsvis kan utveckla vårt samarbete. Folksam höll också en monter med information under Idrottens Dag, Nolia i Umeå. 1b. Stärka idrottens ledare, såväl organisations- som aktivitetsledare Ungdomsrådet 2009 var ett år då i princip alla sittande representanter från ungdomsrådet i Västerbotten valde att avveckla eller trappa ner sitt engagemang till förmån för studier eller utflyttning. Därför har ungdomsrådet inte haft någon faktisk verksamhet efter sommaren. Samtidigt har Riksidrottens ungdomsråd genomfört ett större utvecklingsarbete som bland annat behandlat struktur, rekryteringsprocess, uppdrag, vision och målsättning. I september gjordes därför i länet ett aktivt val att avvakta arbetet för att kunna utforma Västerbottens ungdomsråds struktur och uppdrag i enlighet med det på riksplanet. Trots omtaget har ungdomsrådet ändå genomfört en rad olika insatser i syfte att stödja ungdomars delaktighet och inflytande i föreningar/förbund, samt för att stimulera, stödja och utveckla unga ledare. Vid ungdomskonferensen i Lycksele informerade rådet om idrottsrörelsen och hur unga där kan ta plats, påverka och engagera sig. Ungdomsrådet har engagerats som utbildare i det för året nya utbildningskonceptet Ungt ledarskap. Vid Ledar- Camp bidrog ungdomsrådet med sitt kunnande och engagemang i allra högsta grad till ett lyckat arrangemang. Rådet bidrog också i bemanningen av VIF/SISU:s monter under Noliamässan. Dessutom företrädde rådet Västerbottens unga vid Riksidrottsmötet i Visby och delgav Riksidrottens ungdomsråd sina förslag till utveckling. Under 2010 ska ett nytt ungdomsråd med reviderat syfte, uppdrag och ny struktur upprättas. Målsättningen är att det nya rådet är upprättat till SDFkonferensen på hösten. VIF/SISU räknar också med att i större utsträckning nyttja ungdomsrådet och dess kompetens för att tillföra organisationen ett ungdomsperspektiv. Det förut centrala verktyget för nätverkande; webbsajten kommer att tas ur bruk och ersättas av andra kommunikationskanaler. LedarCamp Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2009 fick 18 unga ledare från Västerbotten tillsammans med unga ledare från Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen chansen att åka på LedarCamp. Föreningar och förbund i länet fick nominera sina unga ledare och därefter valde en jury, bestående av representanter från Folksam och VIF/SISU, ut de ungdomar som ansågs bäst svara mot de kriterier som fanns uppställda. LedarCamp 2009 gick av stapeln under tre dagar i september på KFUM:s lägergård på Norrbyskär. Det övergripande temat för campen var Svensk idrott världens bästa. Väl på plats fick ungdomarna utmana sina fördomar, göra upp med invanda normer och reflektera kring sitt eget ledarskap. Ungdomarna tvingades även trotsa sina egna rädslor, samarbeta i grupp och ge sig själva en rejäl självförtroendekick när de, under ledning av KFUM:s kompetenta personal, tog sig an halsbrytande teambuildingövningar och individuella utmaningar. Ungdomsrådet hade en stor del i att campen nästan uteslutande upplevdes som väldigt lyckad. Rådet var inte bara var med i planeringsfasen utan tog även ett stort ansvar som campledare och coacher i olika workshops. 6

7 Våra fem prioriterade områden... 1c. Bidra till bättre förutsättningar för en god och välskött ekonomi i SDF och IF Ny idrottsöverenskommelse Under 2009 har förhandling om en ny Idrottsöverenskommelse (för perioden ) med Västerbottens läns landsting (VLL) skett. Överenskommelsen har inneburit en treprocentig höjning av idrottsanslaget, vilket får anses som ett gott steg framåt med hänsyn tagen till att anslaget varit oförändrat under de senaste tio åren, även om det givetvis inte motsvarar tio års bortavaro av höjningar. Den nya överenskommelsen är en trepartsöverenskommelse mellan VIF, SISU och VLL och omfattar alltså även SISU. I och med den nya överenskommelsen har Idrottsförbundet fått fortsatt och mer renodlat förtroende och, inte minst finansiering, att fullfölja arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR ). Rätt från början idrott och skatt, ett lagspel! I dialog med Skatteverket har vi under året försökt utveckla det tidigare startade samarbetet. Idrottsföreningarna ska få möjligheten att göra rätt från början. Vi har också genomfört tre informationsträffar i Vilhelmina, Robertsfors och Storuman under året. Skatteverket deltog även med information under Idrottens Dag, Nolia i Umeå. BingoLotto I Västerbotten har 245 föreningar sålt BingoLotter och andra Folkspelsprodukter. Totalt har BingoLotto tillfört idrottsföreningarna cirka kronor, vilket visar att BingoLotto är en viktig inkomstkälla för våra föreningar. 1d. Utveckla gränsöverskridande utbildningar och mötesplatser Idrottens dag VIF antog i mars utmaningen att vara dagsvärd för Idrottens Dag på Nolia söndagen den 2 augusti. Avsikten var att genomföra en rejäl manifestation för Svensk idrott världens bästa. Dagen delades upp i tre delar; - idrotten i Västerbotten; föreningar/förbund med information, uppvisning och prova-på-idrott, - idrotten i landet; föreläsningar och paneldebatter med profiler och beslutsfattare, - idrottens stöd- och samarbetsorganisationer där VIF/SISU, skatteverket, Folksam, kommuner, idrottens huvudsponsorer med flera informerade. Cirka personer besökte Idrottens Dag och inte många undgick budskapet att idrotten hade en egen dag. Föreläsningarna med Tommy Söderberg, Ara Abrahamian och David Lega drog från 130 till 300 åskådare. Hela 24 idrotter var representerade med uppvisning, prova på och information. Tillfredsställelsen varierade bland idrotterna och geografiskt läge, insatser med flygblad samt prova-på-verksamheten var utslagsgivande. Vår egen informationsmonter blev mycket lyckad. Vi tror på att komplettera våra ordinarie informationskanaler med denna typ av utåtriktat arbete, att på nya arenor möta idrotten och allmänheten. Feedbacken från allmänheten var riktigt positiv där en del företag och samarbetspartners vill fortsätta samarbetet med idrotten. Tävlingen Västerbottens Mästare var designad för att dra folk, skapa något att göra media och marknadsföring kring. Det lyckades vi också med, inte minst tydligt genom den mediatäckning vi hade före och efter. Det innebar mycket redaktionellt material, framför allt på Västerbottens Folkblad i anslutning till uttagningen av Folkets utmanare. Känslan efter Idrottens dag var positiv. Vi gjorde en manifestation för Svensk idrott och dess grundvärden. Vi lyckades trots att vi helt saknar erfarenheter av liknande arrangemang och trots att tidsramen var knapp. 2. Idrottspolitiskt arbete Kommundialoger Vi har under året fortsatt med de kommundialoger som startade Huvudsyftet med träffarna har varit att diskutera och lyssna till deras tankar kring idrottens betydelse i deras kommun. Har idrotten en plats där och hur kan idrotten medverka till utvecklingen? Vi har under dessa träffar genomfört en kort presentation över våra uppdrag, den nya organisationen samt vilka möjligheter vi ser för 7

8 Våra fem prioriterade områden... idrotten i kommunen. Vi har på träffarna upplevt ett mycket positivt mottagande men där förutsättningarna naturligtvis är väldigt olika mellan våra femton kommuner. I samtliga visar politikerna en stark tro på idrottens betydelse för kommunens framtida utveckling. Vid träffarna har vi diskuterat några gemensamma utvecklingsområden, exempelvis en fungerande ledarförsörjning genom rekrytering, utveckling och hur man behåller ledare inom idrotten - främst organisationsledare men även ledare för barn och unga. Även idrotten som folkhälsofaktor (satsningen på FaR ) och Idrottslyftet - skolsamverkan och anläggningar/ökad tillgänglighet. Vi har också diskuterat ett fortsatt värdegrundsarbete. Inlandskommunerna har dessutom gemensamma svårigheter och stora utmaningar vad gäller befolkningsutvecklingen och de långa avstånden. Effekten av dialogerna bedöms, åtminstone till del, vara de nya avtal mellan SISU och Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vännäs kommuner som tecknats. Dessutom har vi höga förhoppningar om motsvarande avtal i flertalet av de övriga kommunerna. Dialogerna har bidragit till sportscamp i de kommuner detta genomfördes. Dialogen i Umeå är starkt bidragande till att Drive in-idrott har fått en så snabb start. Dialogerna har bidragit till flera Idrottslyftsansökningar och till flera nya kontakter för konsulenterna, ofta genom att deltagande politiker och tjänstemän själva är engagerade som föreningsledare. Dialogerna har helt uppenbart bidragit till ökad, och i många fall nödvändig, ökad kompetens om vår organisation hos politiker och tjänstemän. 3. Goda förutsättningar för elitaktiva Elitidrott för ungdom och vuxna Stiftelsen Regionalt Elitidrottscentrum Norr (EIC Norr) har uppdraget av Västerbottens och Norrbottens Idrottsförbund (NIF) att svara för stöd till utveckling av länets elitidrott. EIC Norrs styrelse har under året bestått av: ordförande Ingemar Ericson VIF, Lena Sandlin VIF, Göran Svanberg VIF, Staffan Karp Umu, Christer Lindvall Umeå Kommun, Karin Henriksson-Larsén VLL t o m och Eva Zeisig VLL fr o m samt Michael Fleuron adj NIF och Thomas Wallgren som adjungerad tjänsteman. Styrelsen har under året haft fem sammanträden. 8 Under 2009 har EIC Norr tillsammans med Umeå Centrum för Idrottsvetenskap (UCIV) och Umeå kommun inom ramen för Team Elit Umeå genomfört tre seminarier med totalt 168 deltagare. Helena Jansson mottog i januari 2009 Gainomax stipendiet om kronor. Hon blev under 2009 världsmästare i sprint och för tredje året i rad utsedd till årets orienterare. Hon slutade på en hedrande fjärde plats vid 2009 års Jerringprisomröstning. EIC Norr är tillsammans med UCIV genomfört sju lunchseminarier i syfte att redovisa aktuell idrottsforskning samt skapa mötesplats för tränare, elitidrottare, forskare, lärare med flera. Vi har också tillsammans med UCIV genomfört en Coachingkonferens för cirka 60 personer. Tränare som läste på coaching-utbildning på distans redovisade under två dagar sitt specialarbete inom idrott. EIC Norr har tillsammans med VIF, SISU, Umeå 2014 och IKSU genomfört tre kvällsseminarier under rubriken Doping, ätstörning och återhämtning inför totalt 200 deltagare. Även fem seminarier tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i Umeå inför totalt 148 deltagare och fyra seminarier i Skellefteå med 101 deltagare. EIC Norr beslutade under året om att bevilja medfinansiering till två tränariniterade prestationsutvecklande projekt med totalt kr. Därutöver sker kontinuerlig rådgivning inom träning, idrottspsykologi, kosthållning med mera till tränare och elitidrottare. EIC Norr håller även utvecklingsträffar med de lokala/regionala samt riksidrottsgymnasierna i länet. Läs mer på 4. Idrottens som en folkhälsofaktor Fysisk aktivitet på recept - FaR Under 2009 har arbetsmodellen för FaR i länet, som utarbetats i samverkan mellan Västerbottens läns landsting (VLL), Västerbottens idrottsförbund (VIF) och Korpen Västerbotten, integrerats i respektive verksamhet.

9 Våra fem prioriterade områden... Projektets styrgrupp har under 2009 haft tre möten där beslut om projektets riktning tagits. Arbetsgruppen har genom sina träffar säkrat att arbetsmodellen är lokalt anpassad och genomförbar. Ett lokalt recept för fysisk aktivitet på recept har tagits fram. Processledarna har under året förberett material och agendor för mötena, utbildat receptförskrivare och FaR -ledare, deltagit i och genomfört nätverksträffar samt övervakat att arbetet fortskrider och utvecklas. Som en del i pilotprojektet har FaR -konsulenten på VIF även knutit ytterligare föreningar, organisationer och anläggningar till FaR -verksamhet i de tre största kommunerna i länet. Dessa finns samlade i en digital aktivitetskatalog på VIF:s hemsida. Avtal med arrangörerna om bland annat regelbunden uppdatering ingås löpande. Lotsmodellen har tagit form och under 2009 har 32 receptkopior behandlats av FaR -lotsen på VIF. Tio av dessa har efter sex månader återrapporterats till respektive receptförskrivare via en speciellt framtagen dokumentationsblankett. Vid årsskiftet 2009/2010 sker en utvärdering av projektet. Det ska resultera i enkäter till inblandade samt en rapport över de enkätsvaren och de olika aktörernas upplevelser och framgångar under projekttiden. Beslut är taget om att projektet FaR i Västerbotten kommer fortsätta även under Idrottslyftet skolsamverkan Inom Idrottslyftet skolsamverkan år 2 genomförde 58 idrottsföreningar 74 olika satsningar. Idrotten samverkade med tretton kommuner och 79 skolor. Totalt för år 2 deltog ungdomar, varav 67 procent var i åldern år. Deltagande idrottsföreningar har enligt egna uppgifter erhållit över 400 nya medlemmar som kan kopplas till genomförda satsningar. För skolsamverkan år 3 med start 1 juli 2009 stod Sportscamp som den största, såväl i deltagande som uppmärksamhet, aktiviteten. Genom Sportscamp erbjöds alla länets kommuner en prova-pådag hösten Åtta kommuner tackade ja och under september 2009 genomfördes Sportscamp i Åsele, Dorotea, Sorsele, Lycksele, Vännäs, Norsjö, Malå och Skellefteå. Totalt deltog över ungdomar i åldern år. Hela 150 idrottsföreningar, 200 lärare och över 200 funktionärer deltog i olika aktiviteter. Media visade stort intresse för Sportscamp. Idrottslyftet anläggning, ökad tillgänglighet. Under 2009 har ytterligare fyra objekt erhållit Idrottslyft och totalt har nu 19 olika satsningar erhållit bidrag. Totalt har nu Idrottslyftet anläggning delat ut 5,8 miljoner kronor som har bidragit till anläggningar för totalt 27 miljoner kronor. Näridrottsplats i Malå och ridhus i Robertsfors är två exempel på objekt som kommer att slutföras under 2010 och som erhållit stöd från Idrottslyftet. Antidoping Målet för VIF:s antidopingarbete är att idrottsutövare i länets specialidrottsförbund och föreningar inte använder sig av otillåtna medel. Alla såväl ledare, tränare, funktionärer och aktiva har en skyldighet att känna till och följa idottens dopingregler. VIF och SISU deltar i RF:s satsning för att få klubbar att vaccinera sig mot doping. Med hjälp av utbildning ska föreningen ta ställning mot doping och vara aktiva i antidopingarbetet. Tio föreningar i Västerbotten har vaccinerat sig. Det är Gimonäs CK, Skellefteå KK, Umedalens IF Friidrott, Umekawa Budokai, Umeå Power, Westerbotten Huskies och föreningen Gemini Gymnastics, Skellefteå Atletklubb, Umeå Power samt Umeå Golfklubb. VIF:s dopingkommitté (som består av Lars Lilja som kommittéordförande, Martin Fahlström, Inga-Lena Jonasson, Annika Nordström, Rolf Karlsson, Kjell Hemmyr och Thomas Wallgren) har under året haft fem sammankomster. Under 2009 genomfördes 102 dopingprovtagningar i länet. Därutöver testas de länsidrottare som medverkar vid landslagssamlingar kontinuerligt. De idrotter som testades var akademisk idrott, badminton, curling, fotboll, friidrott, innebandy, handikappidrott, innebandy, ishockey, motorcykel & snöskoter, skidor och styrkelyft. Dopingkommittén har hållit föreläsningar om doping för elever vid idrottsprogrammen vid Dragonskolan samt vid polisutbildningen, samt genomfört utbildning för Umeå universitets studenter vid idrottsmedicinkurser. I projektet Dopingfri miljö som riktar sig till föreningsdrivna, privata och kommunala gym har VIF/SISU under året tvingats ställa in två grundutbildningar på grund av för få deltagare. Däremot genomfördes tre temakvällar under rubriken Doping, ätstörning och återhämtning under en och samma vecka som besöktes av cirka 200 personer. 9

10 Våra fem prioriterade områden Övriga områden 2009 Projektkontor Projektkontoret har under första halvåret ansvarat för igångsättning av det nationella projektet Attraktiv Arbetsplats. Sju personer, varav tre i Västerbotten, har rekryterats till projektet. En annan stor insats har bestått av att bygga nätverk och knyta kontakter med de finansiärer som är aktuella för idrotten, både regionalt, nationellt och internationellt. Projektkontoret har även medverkat till framtagning av två projektidéer som varit en del av Umeås ansökan för att bli kulturhuvudstad Idéerna bygger på att skapa ett kunskaps- och evenemangscenter som kan attrahera större idrottsevenemang till länet samt initiera ett europeiskt nätverk för forskning, elit- och breddidrott med fokus på värdegrund och ledarskap. Attraktiv Arbetsplats Attraktiv Arbetsplats är ett projekt, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) på miljoner med en projektperiod från april 2009 till april Projektet är ett samarbete mellan Västerbotten som är projektägare, Norrbotten, Gästrikland, Uppland samt Södermanland. Projektets mål är att kompetensutveckla anställda och styrelser i idrottsföreningar inom affärsmässighet, digital kompetens samt socialt företagande/pooler och därigenom erhålla minst en företagspool/socialt företag inom branschen idrott i varje distrikt. Under 2009 har fem projektledare anställts placerade en i varje distrikt samt en huvudprojektledare, ekonom (50 procent), administratör (50 procent), placerade på Västerbottens Idrottsförbund. Projektet har fokuserat på internutbildning och informationsinsatser under det gångna året. Den interna utbildningen av projektledare har varit nödvändig för att kunna vara ett stöd till idrottsföreningarna inom digital kompetens och bildandet av föreningspooler/ sociala företag. Informationsinsatserna har bestått av uppsökande verksamhet, deltagande i konferenser och genomförande av Inspirationsträffar i samtliga distrikt. Projektet har på denna väg nått cirka 650 personer och 233 föreningar som har gjort intresseanmälan för vidare medverkan i projektet. Attraktiv Arbetsplats ingår i ett nationellt utvecklingspartnerskap tillsammans med Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Arbetsgivaralliansen, Trygghetsrådet samt Riksidrottsförbundet där två möten under året ägt rum. Projektet håller projektplan både gällande aktiviteter, tid, samt ekonomi. 10 Attraktiv Arbetsplats i Västerbotten Under 2009 har projektet Attraktiv Arbetsplats fokuserat på internutbildning och informationsinsatser. Den interna utbildningen av projektledare har varit nödvändig för att kunna bli ett stöd till idrottsföreningarna inom digital kompetens och bildandet av föreningspooler/sociala företag. Eftersom detta är relativt nya områden krävs en bra förberedelse för att projektet ska lyckas. Informationsinsatserna i Västerbotten har bestått av tre träffar med totalt 72 deltagare. Vi har haft 37 besök på idrottsföreningar med kanslier. Även strategiska träffar med fritidsenheter i Umeå, Skellefteå, Vilhelmina, Vännäs och Lycksele, samt potentiella samarbetspartners som samordningsförbund och arbetsgivare. Projektet har också funnits på plats när LiDS (Lyckseleidrotten i samverkan) haft styrelsemöten för att stötta deras tankar kring ett idrottens hus och en framtida föreningspool. Den interna utbildningen består bland annat av besök hos sociala företag och konferenser om förutsättningar för socialt deltagande. Sex projektledarträffar med erfarenhetsutbyte mellan distrikten är en viktig del. Under 2009 har projektledarna även jobbat mycket med digital kompetens för att identifiera nyttan med att idrottsföreningarna utvecklar och förenklar sitt arbete med de gratisverktyg som finns att tillgå på internet. Projektet har en god förankring och ett bra samarbete med kansliet VIF/SISU. Konsulenterna har underlättat projektets fortskridande med sitt samarbete. Projektets slutmål - en fungerande föreningspool i Västerbotten - upplevs fullt möjligt att nå. Intresset för att samverka mellan idrottsföreningar är stort och många ser fördelarna med att få mer kompetent personal, bättre förhållanden, kostnadseffektivare administration genom föreningspooler. Denna nya organisationsform inom idrotten kan leda till att idrotten får fler attraktiva arbetsplatser som stärker idrotten i Västerbotten.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Danderyds Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6

Läs mer