Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges."

Transkript

1 Årsberättelse 2009

2 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse Bidrag 25 Utmärkelser och stipendier Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Tryckt i mars 2010 Västerbottens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 3005, Umeå Tfn Epost: 2

3 Styrelsens berättelse... Styrelsens sammansättning Ordförande Börje Sandgren Umeå Vice ordförande Catarina Hanell Umeå Ledamöter Ingemar Ericson Umeå Lena Sandlin Umeå Göran Svanberg Lycksele Katarina Sandberg Lycksele Jenny Jansson Lycksele David Lindström Umeå Hans Liedgren Skellefteå Annelie Nilsson Skellefteå, personalrepr Adjungerad/sekreterare Niclas Bromark Sävar Arbetsutskott Börje Sandgren, Catarina Hanell, Ingemar Ericson, Niclas Bromark Revisorer Ordinarie Suppleanter Lekmannarevisorer Ordinarie Suppleant Anders Sandström Christer Nordlund Stellan Berglund Lars Hjalmarsson Valberedning: Lars-Olov Hansson (sammankallande) Outi Krekula, Anders Karinen Uppdrag Västerbottens Idrottsförbunds uppdrag är att företräda länets idrott mot myndigheter, organisationer och företag. Vi bedriver idrottspolitiskt arbete och opinionsbildning. Dessutom fördelar vi bidrag och stödjer idrotten med service samt inom utbildning och utveckling. Vi arbetar efter idrottens eget idéprogram Idrotten vill, där Svensk idrott världens bästa - är visionen. Styrelsens förhoppning är att våra uppdragsgivare, idrotten i Västerbotten, upplever att vi under året lyckats leva upp till vårt uppdrag. Prioriterade verksamhetsområden Våra, av årsmötet 2009 beslutade prioriterade områden, har varit: 1a. Föreningslära 1b. Stärka idrottens ledare, såväl organisations som aktivitetsledare 1c. Bidra till bättre förutsättningar för en god och välskött ekonomi i SDF och IF 1d. Utveckla gränsöverskridande utbildningar och mötesplatser 2. Idrottspolitiskt arbete 3. Goda förutsättningar för elitaktiva 4. Idrotten som en folkhälsofaktor 5. Övriga områden 2009 Samtliga prioriterade områden berörs i såväl denna som i Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas årsberättelse. Styrelsearbetet Verksamhetsåret har varit händelserikt med en mycket omfattande verksamhet. Styrelsen har koncentrerat sitt arbete inom följande områden: - Idrottspolitik - Utveckla kontakten med SDF:en - Kompetensutveckling - Idrottens Dag på NOLIA - Genomförande av Sportscamp Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden. VU har haft ett sammanträde. Styrelsen har kontinuerligt genomfört kompetensutveckling för att ge varje ledamot bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Särskild utvecklingskonferens har genomförts under ledning av Karin Karlsson, SISU Riks. Vi ska - samordna, stödja och skapa möjligheter för länsidrottens utveckling, - verkställa VIF-stämmans beslut, vara ett sammanhållande organ och hålla oss väl informerade om den verksamhet som bedrivs inom specialidrotterna, - vara Riksidrottsförbundets regionala kontor. 3

4 Styrelsens berättelse... Idrottspolitiskt arbete Kommunträffarna som påbörjades under 2008 har fullföljts. Styrelsen har således träffat beslutsfattarna i samtliga kommuner och diskuterat idrottens betydelse för kommunens framtida utveckling. Kommunerna har ställt upp på ett bra sätt och vi har verkligen känt oss mycket varmt mottagna och upplever en stark tro på idrottens betydelse för kommunernas framtida utveckling. Många framförde mycket positiva erfarenheter av Sportscamp. Intresse finns i många kommuner att utveckla samarbetet med idrotten och det finns flera lokala tankar på ett Idrottens Hus. Ny idrottsöverenskommelse Under 2009 har förhandling om en ny Idrottsöverenskommelse (för perioden ) med Västerbottens läns landsting (VLL) skett. Överenskommelsen har inneburit en treprocentig höjning av idrottsanslaget, vilket får anses som ett gott steg framåt med hänsyn tagen till att anslaget varit oförändrat under de senaste tio åren, även om det givetvis inte motsvarar tio års bortavaro av höjningar. SDF-kontakter Styrelsen upplever att kontakten med SDF har ökat och förbättrats. Flera nya idrotter har tagit kontakt med oss och kommit igång med utbildningsverksamhet. Den speciella SDF-satsningen som årsmötet beslutade om har kommit igång bra och är en i tiden helt riktig och rätt satsning som styrelsen vill fortsätta med ytterligare år. Samordningsarbetet Ytterligare ett år med gemensam chef, gemensamt kansli och styrelse i personunion är genomfört. Styrelsens uppfattning är att kansliverksamheten fungerar mycket bra och att styrelsearbetet blir bättre och bättre. Vi anser att verksamheten har utvecklats och att vi blivit ett ännu bättre stöd till idrotten i Västerbotten. Idrottens Dag Idrottens Dag genomfördes på NOLIA, söndag den 2 augusti och blev en bra manifestation för Idrotten i Västerbotten. Cirka 5000 barn i åldrarna har här fått möjlighet att prova på många nya idrotter under en friluftsdag. Satsningen har rönt mycket stor uppskattning och stor uppmärksamhet i media. Projekt Under året har projektet Attraktiv Arbetsplats startat. Projektet, som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och som har VIF som projektägare, genomförs i totalt fem distrikt; Norrbotten, Västerbotten, Gästrikland, Uppland och Sörmland. Projektet syftar ytterst till att förändra sättet som arbetsplatser organiseras inom branschen idrott med speciell tonvikt på digital kompetens, affärsmässighet och socialt företagande. Projektet är treårigt och pågår till februari Under hösten har verksamheten mest bestått av informations- och inspirationsträffar med föreningslivet, besök hos föreningarna och dess kanslier samt nätverkande i övrigt. Projektet upplevs som mycket välkommet och rätt i tiden, framför allt av målgruppen - länets idrottsföreningar - men också av andra aktörer med stora intressen såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunerna. Sammanfattning Västerbottens Idrottsförbund har under året utvidgat och utvecklat sin utåtriktade verksamhet. Genomförda kommunbesök har visat att vi finns och skapat respekt och förhoppningsvis förtroende för vårt arbete och för Idrotten i Västerbotten. SDF kontakterna har ökat kunskapen om vår uppgift och våra resurser att bistå och stötta föreningar och SDF. Idrottens Dag var en bra manifestation. Sports Camp har utvecklat våra kontakter med skolan och föreningslivet. Projektet ligger rätt i tiden och kan på sikt medföra en rationalisering och effektivisering av föreningarnas administration till gagn för den sportsliga verksamheten. En mer ingående beskrivning av årets verksamhet samt ekonomin framgår längre fram i årsberättelsen. Styrelsen framför ett stort tack till personal och samverkanspartner för väl genomfört arbete. Vi vill också framföra ett tack till medlemsorganisationerna för verksamhetsåret Styrelsen Sportscamp Med finansiering från Idrottslyftet, VIF 100- fonden och i samverkan med det lokala föreningslivet och skolorna på respektive plats, genomfördes under året Sportscamp i åtta av länets kommuner. 4

5 Våra möten med SDF:en... SDF-dialoger Dialogerna mellan SDF, VIF och SISU genomfördes i Skellefteå i maj och i Umeå under maj och juni med totalt femton deltagande SDF. VIF redovisade information från Norrlandskonferensen där bidragsfrågan, rese- och glesbygdsproblematiken diskuterats, samt hur vi kan hantera resurserna för gränsöverskridande utbildningar för stora idrottsregioner. Från Riksidrottsmötet (RIM) redogjordes för tankarna kring gemensamma elitsatsningen samt den nationella satsningen på värdegrund och visionsarbetet: Svensk idrott världens bästa! På RIM skapades också två nya förbund - karate och dart. Inom genomförd verksamhet diskuterades var och hur SDF:en möter sina föreningar. Ett lyckat koncept kan vara att bedriva Idrottens Föreningslära tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. VIF/SISU informerade om den SDF-satsning som startat med inriktning på förbundsutveckling, Idrottens föreningslära samt möjlighet till administrativ hjälp av kursverksamhet. Deltagarna tyckte initiativet var positivt och fjorton SDF har redan tagit kontakt med VIF/SISU för frågor och stöd. En viktig fråga för SDF:en var behovet av ungdomssatsningar och ledarutbildningar. SDF:en menade att det är viktigt att skapa samverkan mellan idrotterna. SDF-konferens Årets SDF-konferens genomfördes i Umeå den oktober. Där deltog 32 ombud från 21 idrotter. Inledande information från VIF/SISU gällde främst resultatet från Idrottens Dag, Sportscamp och IdrottOnline. I den senare ingår även den nya webbplats som VIF samma dag hade lanserat. Även projektet Attraktiv Arbetsplats och satsningen med Drive In-idrott lyftes fram. Gemensamma problem och framtida verksamhet diskuterades under resten av helgen i tvärgrupper. Det blev flera konstruktiva dialoger där det framkom att många förbund står inför en kommande sammanslagning till större regioner. Alla behöver skapa nätverk och hitta verktyg för att hantera detta. För VIF/SISU:s del handlar det också om att hitta ett sätt att harmonisera bland annat SDF-bidraget och förbundsutvecklingen med mera så att det blir en rättvis behandling oavsett geografi. Inom kulturhuvudstadsåret 2014 är ambitionen att arbetet ska gynna hela länet, helst hela Norrland. Dessutom är det också viktigt att säkerställa idrottens del i arbetet och visa på att idrott i sig är kultur. Flera deltagande SDF saknar en egen vision och värdegrund för VIF/SISU Västerbotten i verksamhetsinriktningen. Några har heller inte RF:s och SISU Riks visioner klart för sig, vilket medförde att de visades fram. Mötet diskuterade värdet av att ha en lokal vision och värdegrund och styrelsen fick med sig frågeställningen. Mötet var enigt om att SDF-dialogerna tidigare under året är en klok satsning som bör fortsätta. En samlad del av ombuden på SDF-konferensen i Umeå i oktober. 5

6 Våra fem prioriterade områden... 1 Föreningslära 1a. Stärka idrottens organisatoriska utveckling Föreningskunskap och idrottsjuridik Västerbottens Idrottsförbund har under året bedrivit rådgivning inom föreningskunskap och juridiska frågor gentemot SDF och IF. Detta har skett i nära samarbete med SISU Idrottsutbildarnas satsning Idrottens Föreningslära. Se även SISU:s årsberättelse. Idrottens försäkringar Under året har vi tillsammans med Folksam - idrottens försäkringsbolag - fört ett resonemang om hur vi fortsättningsvis kan utveckla vårt samarbete. Folksam höll också en monter med information under Idrottens Dag, Nolia i Umeå. 1b. Stärka idrottens ledare, såväl organisations- som aktivitetsledare Ungdomsrådet 2009 var ett år då i princip alla sittande representanter från ungdomsrådet i Västerbotten valde att avveckla eller trappa ner sitt engagemang till förmån för studier eller utflyttning. Därför har ungdomsrådet inte haft någon faktisk verksamhet efter sommaren. Samtidigt har Riksidrottens ungdomsråd genomfört ett större utvecklingsarbete som bland annat behandlat struktur, rekryteringsprocess, uppdrag, vision och målsättning. I september gjordes därför i länet ett aktivt val att avvakta arbetet för att kunna utforma Västerbottens ungdomsråds struktur och uppdrag i enlighet med det på riksplanet. Trots omtaget har ungdomsrådet ändå genomfört en rad olika insatser i syfte att stödja ungdomars delaktighet och inflytande i föreningar/förbund, samt för att stimulera, stödja och utveckla unga ledare. Vid ungdomskonferensen i Lycksele informerade rådet om idrottsrörelsen och hur unga där kan ta plats, påverka och engagera sig. Ungdomsrådet har engagerats som utbildare i det för året nya utbildningskonceptet Ungt ledarskap. Vid Ledar- Camp bidrog ungdomsrådet med sitt kunnande och engagemang i allra högsta grad till ett lyckat arrangemang. Rådet bidrog också i bemanningen av VIF/SISU:s monter under Noliamässan. Dessutom företrädde rådet Västerbottens unga vid Riksidrottsmötet i Visby och delgav Riksidrottens ungdomsråd sina förslag till utveckling. Under 2010 ska ett nytt ungdomsråd med reviderat syfte, uppdrag och ny struktur upprättas. Målsättningen är att det nya rådet är upprättat till SDFkonferensen på hösten. VIF/SISU räknar också med att i större utsträckning nyttja ungdomsrådet och dess kompetens för att tillföra organisationen ett ungdomsperspektiv. Det förut centrala verktyget för nätverkande; webbsajten kommer att tas ur bruk och ersättas av andra kommunikationskanaler. LedarCamp Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2009 fick 18 unga ledare från Västerbotten tillsammans med unga ledare från Norrbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen chansen att åka på LedarCamp. Föreningar och förbund i länet fick nominera sina unga ledare och därefter valde en jury, bestående av representanter från Folksam och VIF/SISU, ut de ungdomar som ansågs bäst svara mot de kriterier som fanns uppställda. LedarCamp 2009 gick av stapeln under tre dagar i september på KFUM:s lägergård på Norrbyskär. Det övergripande temat för campen var Svensk idrott världens bästa. Väl på plats fick ungdomarna utmana sina fördomar, göra upp med invanda normer och reflektera kring sitt eget ledarskap. Ungdomarna tvingades även trotsa sina egna rädslor, samarbeta i grupp och ge sig själva en rejäl självförtroendekick när de, under ledning av KFUM:s kompetenta personal, tog sig an halsbrytande teambuildingövningar och individuella utmaningar. Ungdomsrådet hade en stor del i att campen nästan uteslutande upplevdes som väldigt lyckad. Rådet var inte bara var med i planeringsfasen utan tog även ett stort ansvar som campledare och coacher i olika workshops. 6

7 Våra fem prioriterade områden... 1c. Bidra till bättre förutsättningar för en god och välskött ekonomi i SDF och IF Ny idrottsöverenskommelse Under 2009 har förhandling om en ny Idrottsöverenskommelse (för perioden ) med Västerbottens läns landsting (VLL) skett. Överenskommelsen har inneburit en treprocentig höjning av idrottsanslaget, vilket får anses som ett gott steg framåt med hänsyn tagen till att anslaget varit oförändrat under de senaste tio åren, även om det givetvis inte motsvarar tio års bortavaro av höjningar. Den nya överenskommelsen är en trepartsöverenskommelse mellan VIF, SISU och VLL och omfattar alltså även SISU. I och med den nya överenskommelsen har Idrottsförbundet fått fortsatt och mer renodlat förtroende och, inte minst finansiering, att fullfölja arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR ). Rätt från början idrott och skatt, ett lagspel! I dialog med Skatteverket har vi under året försökt utveckla det tidigare startade samarbetet. Idrottsföreningarna ska få möjligheten att göra rätt från början. Vi har också genomfört tre informationsträffar i Vilhelmina, Robertsfors och Storuman under året. Skatteverket deltog även med information under Idrottens Dag, Nolia i Umeå. BingoLotto I Västerbotten har 245 föreningar sålt BingoLotter och andra Folkspelsprodukter. Totalt har BingoLotto tillfört idrottsföreningarna cirka kronor, vilket visar att BingoLotto är en viktig inkomstkälla för våra föreningar. 1d. Utveckla gränsöverskridande utbildningar och mötesplatser Idrottens dag VIF antog i mars utmaningen att vara dagsvärd för Idrottens Dag på Nolia söndagen den 2 augusti. Avsikten var att genomföra en rejäl manifestation för Svensk idrott världens bästa. Dagen delades upp i tre delar; - idrotten i Västerbotten; föreningar/förbund med information, uppvisning och prova-på-idrott, - idrotten i landet; föreläsningar och paneldebatter med profiler och beslutsfattare, - idrottens stöd- och samarbetsorganisationer där VIF/SISU, skatteverket, Folksam, kommuner, idrottens huvudsponsorer med flera informerade. Cirka personer besökte Idrottens Dag och inte många undgick budskapet att idrotten hade en egen dag. Föreläsningarna med Tommy Söderberg, Ara Abrahamian och David Lega drog från 130 till 300 åskådare. Hela 24 idrotter var representerade med uppvisning, prova på och information. Tillfredsställelsen varierade bland idrotterna och geografiskt läge, insatser med flygblad samt prova-på-verksamheten var utslagsgivande. Vår egen informationsmonter blev mycket lyckad. Vi tror på att komplettera våra ordinarie informationskanaler med denna typ av utåtriktat arbete, att på nya arenor möta idrotten och allmänheten. Feedbacken från allmänheten var riktigt positiv där en del företag och samarbetspartners vill fortsätta samarbetet med idrotten. Tävlingen Västerbottens Mästare var designad för att dra folk, skapa något att göra media och marknadsföring kring. Det lyckades vi också med, inte minst tydligt genom den mediatäckning vi hade före och efter. Det innebar mycket redaktionellt material, framför allt på Västerbottens Folkblad i anslutning till uttagningen av Folkets utmanare. Känslan efter Idrottens dag var positiv. Vi gjorde en manifestation för Svensk idrott och dess grundvärden. Vi lyckades trots att vi helt saknar erfarenheter av liknande arrangemang och trots att tidsramen var knapp. 2. Idrottspolitiskt arbete Kommundialoger Vi har under året fortsatt med de kommundialoger som startade Huvudsyftet med träffarna har varit att diskutera och lyssna till deras tankar kring idrottens betydelse i deras kommun. Har idrotten en plats där och hur kan idrotten medverka till utvecklingen? Vi har under dessa träffar genomfört en kort presentation över våra uppdrag, den nya organisationen samt vilka möjligheter vi ser för 7

8 Våra fem prioriterade områden... idrotten i kommunen. Vi har på träffarna upplevt ett mycket positivt mottagande men där förutsättningarna naturligtvis är väldigt olika mellan våra femton kommuner. I samtliga visar politikerna en stark tro på idrottens betydelse för kommunens framtida utveckling. Vid träffarna har vi diskuterat några gemensamma utvecklingsområden, exempelvis en fungerande ledarförsörjning genom rekrytering, utveckling och hur man behåller ledare inom idrotten - främst organisationsledare men även ledare för barn och unga. Även idrotten som folkhälsofaktor (satsningen på FaR ) och Idrottslyftet - skolsamverkan och anläggningar/ökad tillgänglighet. Vi har också diskuterat ett fortsatt värdegrundsarbete. Inlandskommunerna har dessutom gemensamma svårigheter och stora utmaningar vad gäller befolkningsutvecklingen och de långa avstånden. Effekten av dialogerna bedöms, åtminstone till del, vara de nya avtal mellan SISU och Umeå, Skellefteå, Lycksele och Vännäs kommuner som tecknats. Dessutom har vi höga förhoppningar om motsvarande avtal i flertalet av de övriga kommunerna. Dialogerna har bidragit till sportscamp i de kommuner detta genomfördes. Dialogen i Umeå är starkt bidragande till att Drive in-idrott har fått en så snabb start. Dialogerna har bidragit till flera Idrottslyftsansökningar och till flera nya kontakter för konsulenterna, ofta genom att deltagande politiker och tjänstemän själva är engagerade som föreningsledare. Dialogerna har helt uppenbart bidragit till ökad, och i många fall nödvändig, ökad kompetens om vår organisation hos politiker och tjänstemän. 3. Goda förutsättningar för elitaktiva Elitidrott för ungdom och vuxna Stiftelsen Regionalt Elitidrottscentrum Norr (EIC Norr) har uppdraget av Västerbottens och Norrbottens Idrottsförbund (NIF) att svara för stöd till utveckling av länets elitidrott. EIC Norrs styrelse har under året bestått av: ordförande Ingemar Ericson VIF, Lena Sandlin VIF, Göran Svanberg VIF, Staffan Karp Umu, Christer Lindvall Umeå Kommun, Karin Henriksson-Larsén VLL t o m och Eva Zeisig VLL fr o m samt Michael Fleuron adj NIF och Thomas Wallgren som adjungerad tjänsteman. Styrelsen har under året haft fem sammanträden. 8 Under 2009 har EIC Norr tillsammans med Umeå Centrum för Idrottsvetenskap (UCIV) och Umeå kommun inom ramen för Team Elit Umeå genomfört tre seminarier med totalt 168 deltagare. Helena Jansson mottog i januari 2009 Gainomax stipendiet om kronor. Hon blev under 2009 världsmästare i sprint och för tredje året i rad utsedd till årets orienterare. Hon slutade på en hedrande fjärde plats vid 2009 års Jerringprisomröstning. EIC Norr är tillsammans med UCIV genomfört sju lunchseminarier i syfte att redovisa aktuell idrottsforskning samt skapa mötesplats för tränare, elitidrottare, forskare, lärare med flera. Vi har också tillsammans med UCIV genomfört en Coachingkonferens för cirka 60 personer. Tränare som läste på coaching-utbildning på distans redovisade under två dagar sitt specialarbete inom idrott. EIC Norr har tillsammans med VIF, SISU, Umeå 2014 och IKSU genomfört tre kvällsseminarier under rubriken Doping, ätstörning och återhämtning inför totalt 200 deltagare. Även fem seminarier tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i Umeå inför totalt 148 deltagare och fyra seminarier i Skellefteå med 101 deltagare. EIC Norr beslutade under året om att bevilja medfinansiering till två tränariniterade prestationsutvecklande projekt med totalt kr. Därutöver sker kontinuerlig rådgivning inom träning, idrottspsykologi, kosthållning med mera till tränare och elitidrottare. EIC Norr håller även utvecklingsträffar med de lokala/regionala samt riksidrottsgymnasierna i länet. Läs mer på 4. Idrottens som en folkhälsofaktor Fysisk aktivitet på recept - FaR Under 2009 har arbetsmodellen för FaR i länet, som utarbetats i samverkan mellan Västerbottens läns landsting (VLL), Västerbottens idrottsförbund (VIF) och Korpen Västerbotten, integrerats i respektive verksamhet.

9 Våra fem prioriterade områden... Projektets styrgrupp har under 2009 haft tre möten där beslut om projektets riktning tagits. Arbetsgruppen har genom sina träffar säkrat att arbetsmodellen är lokalt anpassad och genomförbar. Ett lokalt recept för fysisk aktivitet på recept har tagits fram. Processledarna har under året förberett material och agendor för mötena, utbildat receptförskrivare och FaR -ledare, deltagit i och genomfört nätverksträffar samt övervakat att arbetet fortskrider och utvecklas. Som en del i pilotprojektet har FaR -konsulenten på VIF även knutit ytterligare föreningar, organisationer och anläggningar till FaR -verksamhet i de tre största kommunerna i länet. Dessa finns samlade i en digital aktivitetskatalog på VIF:s hemsida. Avtal med arrangörerna om bland annat regelbunden uppdatering ingås löpande. Lotsmodellen har tagit form och under 2009 har 32 receptkopior behandlats av FaR -lotsen på VIF. Tio av dessa har efter sex månader återrapporterats till respektive receptförskrivare via en speciellt framtagen dokumentationsblankett. Vid årsskiftet 2009/2010 sker en utvärdering av projektet. Det ska resultera i enkäter till inblandade samt en rapport över de enkätsvaren och de olika aktörernas upplevelser och framgångar under projekttiden. Beslut är taget om att projektet FaR i Västerbotten kommer fortsätta även under Idrottslyftet skolsamverkan Inom Idrottslyftet skolsamverkan år 2 genomförde 58 idrottsföreningar 74 olika satsningar. Idrotten samverkade med tretton kommuner och 79 skolor. Totalt för år 2 deltog ungdomar, varav 67 procent var i åldern år. Deltagande idrottsföreningar har enligt egna uppgifter erhållit över 400 nya medlemmar som kan kopplas till genomförda satsningar. För skolsamverkan år 3 med start 1 juli 2009 stod Sportscamp som den största, såväl i deltagande som uppmärksamhet, aktiviteten. Genom Sportscamp erbjöds alla länets kommuner en prova-pådag hösten Åtta kommuner tackade ja och under september 2009 genomfördes Sportscamp i Åsele, Dorotea, Sorsele, Lycksele, Vännäs, Norsjö, Malå och Skellefteå. Totalt deltog över ungdomar i åldern år. Hela 150 idrottsföreningar, 200 lärare och över 200 funktionärer deltog i olika aktiviteter. Media visade stort intresse för Sportscamp. Idrottslyftet anläggning, ökad tillgänglighet. Under 2009 har ytterligare fyra objekt erhållit Idrottslyft och totalt har nu 19 olika satsningar erhållit bidrag. Totalt har nu Idrottslyftet anläggning delat ut 5,8 miljoner kronor som har bidragit till anläggningar för totalt 27 miljoner kronor. Näridrottsplats i Malå och ridhus i Robertsfors är två exempel på objekt som kommer att slutföras under 2010 och som erhållit stöd från Idrottslyftet. Antidoping Målet för VIF:s antidopingarbete är att idrottsutövare i länets specialidrottsförbund och föreningar inte använder sig av otillåtna medel. Alla såväl ledare, tränare, funktionärer och aktiva har en skyldighet att känna till och följa idottens dopingregler. VIF och SISU deltar i RF:s satsning för att få klubbar att vaccinera sig mot doping. Med hjälp av utbildning ska föreningen ta ställning mot doping och vara aktiva i antidopingarbetet. Tio föreningar i Västerbotten har vaccinerat sig. Det är Gimonäs CK, Skellefteå KK, Umedalens IF Friidrott, Umekawa Budokai, Umeå Power, Westerbotten Huskies och föreningen Gemini Gymnastics, Skellefteå Atletklubb, Umeå Power samt Umeå Golfklubb. VIF:s dopingkommitté (som består av Lars Lilja som kommittéordförande, Martin Fahlström, Inga-Lena Jonasson, Annika Nordström, Rolf Karlsson, Kjell Hemmyr och Thomas Wallgren) har under året haft fem sammankomster. Under 2009 genomfördes 102 dopingprovtagningar i länet. Därutöver testas de länsidrottare som medverkar vid landslagssamlingar kontinuerligt. De idrotter som testades var akademisk idrott, badminton, curling, fotboll, friidrott, innebandy, handikappidrott, innebandy, ishockey, motorcykel & snöskoter, skidor och styrkelyft. Dopingkommittén har hållit föreläsningar om doping för elever vid idrottsprogrammen vid Dragonskolan samt vid polisutbildningen, samt genomfört utbildning för Umeå universitets studenter vid idrottsmedicinkurser. I projektet Dopingfri miljö som riktar sig till föreningsdrivna, privata och kommunala gym har VIF/SISU under året tvingats ställa in två grundutbildningar på grund av för få deltagare. Däremot genomfördes tre temakvällar under rubriken Doping, ätstörning och återhämtning under en och samma vecka som besöktes av cirka 200 personer. 9

10 Våra fem prioriterade områden Övriga områden 2009 Projektkontor Projektkontoret har under första halvåret ansvarat för igångsättning av det nationella projektet Attraktiv Arbetsplats. Sju personer, varav tre i Västerbotten, har rekryterats till projektet. En annan stor insats har bestått av att bygga nätverk och knyta kontakter med de finansiärer som är aktuella för idrotten, både regionalt, nationellt och internationellt. Projektkontoret har även medverkat till framtagning av två projektidéer som varit en del av Umeås ansökan för att bli kulturhuvudstad Idéerna bygger på att skapa ett kunskaps- och evenemangscenter som kan attrahera större idrottsevenemang till länet samt initiera ett europeiskt nätverk för forskning, elit- och breddidrott med fokus på värdegrund och ledarskap. Attraktiv Arbetsplats Attraktiv Arbetsplats är ett projekt, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) på miljoner med en projektperiod från april 2009 till april Projektet är ett samarbete mellan Västerbotten som är projektägare, Norrbotten, Gästrikland, Uppland samt Södermanland. Projektets mål är att kompetensutveckla anställda och styrelser i idrottsföreningar inom affärsmässighet, digital kompetens samt socialt företagande/pooler och därigenom erhålla minst en företagspool/socialt företag inom branschen idrott i varje distrikt. Under 2009 har fem projektledare anställts placerade en i varje distrikt samt en huvudprojektledare, ekonom (50 procent), administratör (50 procent), placerade på Västerbottens Idrottsförbund. Projektet har fokuserat på internutbildning och informationsinsatser under det gångna året. Den interna utbildningen av projektledare har varit nödvändig för att kunna vara ett stöd till idrottsföreningarna inom digital kompetens och bildandet av föreningspooler/ sociala företag. Informationsinsatserna har bestått av uppsökande verksamhet, deltagande i konferenser och genomförande av Inspirationsträffar i samtliga distrikt. Projektet har på denna väg nått cirka 650 personer och 233 föreningar som har gjort intresseanmälan för vidare medverkan i projektet. Attraktiv Arbetsplats ingår i ett nationellt utvecklingspartnerskap tillsammans med Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Arbetsgivaralliansen, Trygghetsrådet samt Riksidrottsförbundet där två möten under året ägt rum. Projektet håller projektplan både gällande aktiviteter, tid, samt ekonomi. 10 Attraktiv Arbetsplats i Västerbotten Under 2009 har projektet Attraktiv Arbetsplats fokuserat på internutbildning och informationsinsatser. Den interna utbildningen av projektledare har varit nödvändig för att kunna bli ett stöd till idrottsföreningarna inom digital kompetens och bildandet av föreningspooler/sociala företag. Eftersom detta är relativt nya områden krävs en bra förberedelse för att projektet ska lyckas. Informationsinsatserna i Västerbotten har bestått av tre träffar med totalt 72 deltagare. Vi har haft 37 besök på idrottsföreningar med kanslier. Även strategiska träffar med fritidsenheter i Umeå, Skellefteå, Vilhelmina, Vännäs och Lycksele, samt potentiella samarbetspartners som samordningsförbund och arbetsgivare. Projektet har också funnits på plats när LiDS (Lyckseleidrotten i samverkan) haft styrelsemöten för att stötta deras tankar kring ett idrottens hus och en framtida föreningspool. Den interna utbildningen består bland annat av besök hos sociala företag och konferenser om förutsättningar för socialt deltagande. Sex projektledarträffar med erfarenhetsutbyte mellan distrikten är en viktig del. Under 2009 har projektledarna även jobbat mycket med digital kompetens för att identifiera nyttan med att idrottsföreningarna utvecklar och förenklar sitt arbete med de gratisverktyg som finns att tillgå på internet. Projektet har en god förankring och ett bra samarbete med kansliet VIF/SISU. Konsulenterna har underlättat projektets fortskridande med sitt samarbete. Projektets slutmål - en fungerande föreningspool i Västerbotten - upplevs fullt möjligt att nå. Intresset för att samverka mellan idrottsföreningar är stort och många ser fördelarna med att få mer kompetent personal, bättre förhållanden, kostnadseffektivare administration genom föreningspooler. Denna nya organisationsform inom idrotten kan leda till att idrotten får fler attraktiva arbetsplatser som stärker idrotten i Västerbotten.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning.

Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Årsbokslut för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Umekawa budokai avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer