Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation, drift och skötsel. Vedolux 30"

Transkript

1 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, KRISTIANSTAD Tel , Telefax ww.varmebaronen.se utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

2 Vedolux 30 Innehåll Funktion...2 Tekniska data...3 Installation...4 Skorstenen Rökrör Rökgastermometer Anslutning till ackumulatorsystem Ackumulatorstyrningens funktion Shuntventil Expansionssystem Kylslinga- temperaturbegränsare Radiatorpump Påfyllning värmesystem Turbulatorer Konsol för sotningsredskap Draglucka Pelletbrännare Elanslutning...6 Elanslutning Elschema och manöverpanel...6 Funktion Kontroll...7 Kontroll Ved...7 Vedeldning Ved Värmeinnehåll Första eldningstillfället Vedeldning...8 Start Första eldningstillfället Eldning - uppstart Eldning - uppstart med gasolbrännare Påfyllning av ved Förbigångsspjäll Styrning av förbränningen Sotning...9 Sotning av pannan Sotning av skorsten Rengöring av fläkten Drift & Skötsel Keramik - flambalja Säkerhetsventiler Avluftning Vattentryck i systemet Slutet expansionssystem Överhettningsskydd Åtgärder vid frysrisk Tömning av pannan Rengöring av pannan Pelletbrännare Vedeldningsproblem Komponentspecifikationer Funktion Vedolux 30 är en vedpanna med sugande fläkt, avsedd för uppvärmning av villor och mindre fastigheter. är miljögodkänd vid vedeldning mot ackumulatortank. är avsedd för halvmetersved (50 cm). är avsedd att anslutas till yttre varmvattenberedare. är främst avsedd för vedeldning, men kan genom en omställning, användas tillsammans med pelletbrännare. har en effekt på 33 kw vid vedeldning och 40 kw vid pelleteldning. Keramisk eldstad Eldstaden är konstruerad för omvänd förbränning. Eldstadsdjupet är 550 mm. Ett förbigångsspjäll förhindrar inrykning vid vedinlägg. Sotning Alla rökkanaler i pannan sotas från en och samma lucka på pannans front. Luckan är gångjärnsförsedd och öppnas med ett enkelt handgrepp. Eftersom rökkanalerna är runda så missar du inte några svåråtkomliga hörn vid sotning. Ackumulatortank För att få bästa förbränning och verkningsgrad samt för att uppfylla miljökraven vid vedeldning, skall pannan eldas mot ackumulatortank. Ackumulatortankens volym, skall dimensioneras mot husets behov. Leverans I leverans ingår: rökrör. sotningsredskap med konsol. rökgastermometer. avtappningsventil. gasoltändare. Tillbehör benstativ för bekvämare vedeldning. ackstyrning 3, ackumulatorstyrning. lucksats för pelleteldning Skorsten Vedolux 30 har en sugande fläkt, som gör att pannan ställer små krav på skorstensförhållandet. 2

3 Tekniska data Vedolux 30 Vikt tom 290 kg vattenfylld 390 kg Volym 100 liter Beräkningstryck 1,5 bar Provtryck 2,15 bar Tryckfall vattenflöde 0,54 l/s 10 mbar Beräkningstemperatur 110 C Max drifttemperatur 110 C Effekt ved, fukthalt 17 ±3 % 33 kw pellet 40 kw Eldstad volym 90 liter djup 550 mm Vedlängd 500 mm Brinntid fukthalt 17 ±3% 3-3,5 h Vedinkastlucka b x h 300 x 246 mm Skorstenskrav höjd 3,5 m rökkanal rekommenderat Ø 145 mm 165 cm 2 rökkanal Ø 100 mm 79 cm 2 drag -10 / -20 Pa Rökgastemperatur 180 C Panngrupp enl. EN Klass Minsta avstånd 200 mm, mellan pannans baksida och vägg Hetvattenuttag, stigare, R Hetvattenuttag, retur, R Rökrör, standard. 4. Fläktmotor. a. långmuttrar, 3 st. 5. Konsol för sotningsredskap. 7. Sotlucka. 8. Reglage för förbigångsspjäll. 9. Vedinkastlucka. 10. Asklucka/draglucka. 12 Fotbultar, justerbara. 13. Anslutningar för kylslinga, 15mm Cu. 14. Expansionsanslutning, R Elanslutning, matning, 230V~. 16. Elanslutning, fläkt. 17. Elanslutning, cirkulationspump ackumulatorladdning. 18. Rökrör upp, tillbehör. 19. Benstativ, tillbehör a Rätt till förändringar förbehålles tillverkaren utan avisering. 3

4 Vedolux 30 Installation Vid installation av värmepanna, gäller BFS 2006:12, BBR 12 samt Varm och Hetvattenanvisningarna. Pannan placeras inomhus, i källare eller bottenvåning. Uppställningsplatsen skall klara pannans, ackumulatortankarnas och eventuellt skorstenens vikt. Pannan får belastas med max 150 kg av skorstenens vikt. Justera fotbultarna, så att pannan står i våg. En temperaturbegränsare skall alltid installeras på pannan Pannan skall anslutas till ackumulatortank, installationen skall förses med ackumulatorstyrning. Sotaren skall kontaktas innan byte till annat energislag. Kontakta kommunen, angående restriktioner mot fastbränsleeldning inom tättbebyggt område. Pannrummets friskluftsintag skall ha minst lika stor area som skorstenen, och utfört, så att det inte kan stängas av misstag. Anslutning till ackumulatorsystem Pannan skall alltid anslutas till ackumulatortank med ackumulatorstyrning. Ackumulatorvolymen, dimensioneras efter den uppvärmda ytans storlek. Räkna med 8-10 liter ackumulatorvolym för varje kvadratmeter uppvärmd yta. Nedanstående principskiss, visar Vedolux 30 tillsammans med ackumulatortankarna Aqualux och Aqualux UB samt ackumulatorstyrningen, Ackstyrning 3. Mer information finns i den dokumentation, som medföljer respektive produkt. Följ de installationsanvisnigar som ges. Rördimensionen mellan panna och tank bör vara 28 / 35 mm för kopparrör eller likvärdigt. Skorstenen Vedolux 30 har en sugande fläkt och har därför små krav på skorstenen. Rökgastermometer Detta är en systemprincip, verklig anläggning utförs enligt gällande normer och de anvisningar, som medföljer varje ingående komponent. Rökrör Pannan levereras med vinkelrökrör, som tillbehör finns rökrör "upp" för ståltub. Rökröret skruvas fast i flänsen på pannan med medföljande 4 st M8 med packning emellan. Sotluckan bortmonteras först. Dubbla hålbilder finns för att täcka 360 vridvinkel. Rökgastermometer Den medföljande rökgastermometern monteras i uttaget på rökröret, se ill. ovan. Ackumulatorstyrningens funktion Ackumulatorstyrningen ser till att pannan har en hög arbetstemperatur, innan den belastas av ackumulatortanken. Vidare förhindras en för låg returtemperatur till pannan, vilket minimerar kondensrisken i eldstaden. Ackumulatorsystemets laddningspump, styrs av en rökgastermostat. När rökgastemperaturen uppnått inställt värde, startar pumpen och varmt vatten från pannans topp, cirkulerar genom ackumulatorstyrningen till pannans returanslutning. När panntemperaturen uppnått ca. 70 C, kommer en del av det varma vattnet från pannans topp att cirkulera över till ackumulatorns topp, kallt vatten från ackumulatorns botten kommer att cirkulera till ackumulatorstyrningen där det blandas med varmt vatten från pannans topp, så att returtemperaturen till pannan inte understiger 72 C. Av detta fås också en markant temperaturskiktning i ackumulatorn. För att undvika onödig avkylning av ackumulatorvattnet stänger rökgastermostaten laddningspumpen när rökgastemperaturen sjunkit under inställt värde. En backventil i ackumulatorstyrningen, förhindrar oönskad självcirkulation när laddningspumpen inte är i drift. Shuntventil Vedolux 30 har ingen shuntventilen för reglering av temperaturen till värmesystemet. I Värmebaronens system, finns ventilen monterad på ackumulatortanken med varmvattenberedare, Aqualux CU. 4

5 Good night, sleep tight. Don't let the bedbugs bite Installation Vedolux 30 Det rekommenderas att shunten förses med ett system för automatisk shuntreglering. En automatisk shuntreglering ger fördelar som; jämn värme i huset, möjlighet till nattsänkning, bättre utnyttjande av den ackumulerade värmen mm. Expansionssystem Pannan skall anslutas till öppet eller slutet expansionssystem. Expansionskärlets volym dimensioneras efter rådande förhållanden. Riktvärden för detta är att volymen, vid öppet system, skall vara ca 5 % av systemets totala volym, respektive % vid slutet system. Öppet Avståndet mellan överkant på den högst belägna radiatorn och expansionskärlet får inte understiga 2,5 m för att undvika syresättning av vattnet i värmesystemet. Expansionskärlet ansluts i oavbruten, oavstängbar, stigning från pannans expansionsanslutning. För att undvika skador, vid ett eventuellt stopp i expansionssystemet, t ex. vid frost, bör pannan förses med en typgodkänd säkerhetsventil, 1,5 bar. Slutet Vid slutet system skall pannan förses med en typgodkänd säkerhetsventil, 1,5 bar, i oavstängbar förbindelse från anslutning på pannans topp, samt avluftningsventil. Expansionskärlet ansluts lämpligen med 15 mm Cu rör, på det sätt som visas i figuren på föregående sida. Kylslinga - temperaturbegränsare Pannanläggningen skall förses med en temperaturbegränsare enligt Varm- och hetvattenanvisningarna. Pannan har en kylslinga, som tillsammans med en lämplig termiskventil, används för att panntemperaturen ej ska överskrida 110 C vid en kokning. Följ ventilfabrikantens anvisningar. Radiatorpump Radiatorpumpen dimensioneras efter anläggningens storlek, rördimensioner och utförande. För stor pumpkapacitet kan försämra skiktningen i ackumulatortanken. Påfyllning värmesystem Pannan skall förses med ventil för påfyllning och avtappning. Vid påfyllning skall shuntventilen vara fullt öppen. Turbulatorer De fem turbulatorerna, placeras i pannas rökgastuber, enligt bild. Turbulatorernas uppgift är att få rökgaserna att turbulera, vilket medför att mer värme överförs till pannvattnet. Om rökgastemperaturen från pannan blir för låg (vid stor och lång skorsten) finns risk för kondens i rökkanalen. För att höja temperaturen, kan de tre övre turbulatorerna plockas bort, alternativt kapas till en längd, som ger en lämplig rökgastemperatur. Draglucka är också en möjlig lösning för att minska problem med kondens. Konsol för sotningsredskap Konsolen för sotningsredskap monteras på valfri sida på pannan, eller på annan lämplig plats i närheten av pannan. Draglucka En extremt hög skorsten och/eller kraftig blåst kan i vissa fall orsaka så högt drag i skorstenen att förbränningen sker med avstängd fläkt. Lösningen är att montera en draglucka, med vars hjälp draget kan reduceras till Pa. Pelletbrännare/Oljebrännare Vedolux 30 är i första hand avsedd för vedeldning, men kan efter omställning användas för pelleteldning med pelletbrännare. Vid drift med pelletbrännare skall de tillbehör som medföljer pelletluckesats användas: Lucka, avsedd för pelletbrännare Viking Bio. Täckplåt med draglucka, istället för fläkt på pannans baksida. Täckplåtar för primärluftspjäll bakom plåt på pannans front. Täckbricka för sekundärluftspjäll. Det finns möjlighet att montera oljebrännare i pelletsluckesatsen, monteringsbricka finns att tillgå. Kontakta Värmebaronen. Ge akt på rökgastemperaturen, kondensrisk finns, kontrollera att rökgastemperaturen är lämplig för skorstenstypen. I övrigt, följ brännarfabrikantens anvisningar st 31 2 st Montering av rökrör.

6 Vedolux 30 Elanslutning Installationen skall utföras enligt Starkströmsföreskrifterna, under överinseende av behörig elinstallatör. Elanslutning Pannan ansluts till den fasta installationen, med gummikabel, via en allpolig brytare, med minst 3 mm brytavstånd. Elanslutningarna finns på pannans baksida, i form av tre snabbkontaktdon: 15. Nätanslutning, 230V~. Kabel med monterad snabbkontakt medföljer. 16. Fläkt. 17. Cirkulationspump, för laddning av ackumulatorsystem Elschema och manöverpanel 15. Anslutning matning, 3-poligt kontaktdon. a. kabeldel, hylsa. b. chassidel, stift. 16. Anslutning fläkt, 5-poligt kontaktdon. a. kabeldel, stift. b. chassi, hylsa. 17. Anslutning laddningspump för ackumulatorsystem, 3-poligt kontaktdon. a. kabeldel, stift. b. chassi, hylsa. 18. Plint för interna jordanslutningar. 19. Startkondensator fläktmotor. 20. Huvudströmbrytare. 21 Termostat för fläkt och laddningspump. 22. Start av fläkt när pannan är kall. 23. Relä. 15a 16a 17a 16b 17b 24. Tidrelä, frånslagsfördröjt. 25. Överhettningsskydd. 26. Indikering, utlöst överhettningsskydd. 27. Termometer, visar panntemperaturen. 28. Tryckmätare, visar vattentrycket i värmesystemet. 15b Funktion Start med kall panna. Huvudbrytaren, 20, i läge till, det gröna fältet skall vara synligt. Termostat, "FLÄKTSTOPP", 21, inställd på 120 C. Termostaten känner av rökgastemperaturen. "FLÄKTSTART", 22, trycks in, tidreläet, 24, drar och fläkten startar. När tidreläets inställda tid, 30 minuter, är uppnådd, växlar dess kontakt, vilket innebär att fläkten och laddningspumpen för ackumulatorsystemet kommer att styras av termostaten, 21. När veden är slut, och rökgastemperaturen faller under inställt värde på termostaten, 21, kommer fläkten och laddningspumpen att stanna. Om panntemperaturen överstiger 110 C, kommer överhettningsskyddet att lösa ut. Fläkten stannar, medan laddningspumpen fortfarande är i drift. Utlöst överhettningsskydd, 25, indikeras av att "LARM", 26, tänds. Relä, 23, förhindrar aktivering av tidreläet när överhettningsskyddet är utlöst. Återställning av överhettningsskyddet görs genom att trycka in "RESET", 25, på pannans manöverpanel. Observera att återställning ej är möjlig förrän panntemperaturen sjunkit under 95 C. 6

7 Hellre ha det glatt på hal is, än gå i lera och sörja Kontroll Vedolux 30 Kontrollera efter installationen, tillsammans med installatören, att anläggningen är i fullgott skick. H Låt installatören visa reglage och funktioner så att du vet hur anläggningen fungerar och skall skötas. Lossa plåten, spjällen sitter bakom. Kontroll Kontrollera innan anläggningen tas i drift, att: anläggningen är vattenfylld. alla röranslutningar är täta. rökrörsanslutningen är tät, såväl mot panna som mot skorsten. påfyllnings- / avtappningsventil är ordentligt stängd. primärluftspjälen sitter på plats (kan lossna under transport) säkerhetsventilernas funktion. erforderliga ventiler är öppna. cirkulationspumpen fungerar och att flödesriktningen är rätt. rätt inställningstemperatur på laddningstermostaten. Ved Vedeldning Vedolux 30 har keramiskt rost och en efterbrännkammare i högtemperaturtåligt rostfritt stål. Pannan fungerar enligt principen för omvänd förbränning. Rätt utnyttjad ger pannan en mycket god förbränning av ved och gaser och har därmed hög verkningsgrad och liten miljöpåverkan. Vedeldning är inte bara en fråga om att få fyr på veden, eldningstekniken är avgörande för resultatet. Värmeinnehåll Med värmeinnehåll menas här den mängd värme som pannan kan tillgodogöra sig och vidarebefordra till pannvattnet. Förväxla inte detta med energiinnehåll, som är större ju större vedklabben är. Värmeinnehållet är större ju torrare vedklabben är, eftersom det inte åtgår så mycket värme till torkningsprocessen. Nyhuggen ved har ca 55 % fukt. Ved som torkats enligt våra instruktioner har ca 20% fukt. Ved Lövved har som regel ett högre energiinnehåll än barrved. Det väsentliga är dock att veden är torr, fukthalt %. Om veden är fuktig, åtgår en stor del av dess energi till att torka den, förbränningen försämras och risken för tjärbeläggning ökar. På grund av stort syrainnehåll bör eldning med ekved undvikas i längre perioder. Ekved bör lagras minst tre år innan eldning. Vedklamparna skall anpassas till eldstaden, längden bör vara ca. 50 cm och grovleken, ca 15 cm, så att tre vedklampar får plats på rostets bredd. För att veden skall hinna torka, bör den avverkas minst en eldningssäsong i förväg. Ett alternativ är syraavverkning, som innebär att träden fälls på våren just när löven slagit ut, vänta ett par veckor med att kvista och klyva träden. Under tiden har löven vissnat och dragit ut fukt. Efter ytterligare några veckors torkning har veden % fukthalt. Efter kapning skall veden klyvas, ju mer den klyvs, ju snabbare och lättare torkar den. På vedklabbar, som är svåra att klyva, kan barken skalas av, så torkar dessa fortare. Färsk ved är lätttast att klyva. Veden skall inte ligga direkt på marken, då tar den till sig fukt istället för att torka. Helst skall den förvaras under tak men så att sol och vind kommer åt att torka den. Sluttorkning sker lämpligen i pannrummet, 2-3 veckor innan den användas. Efter detta är fukthalten nere i ca 20 %. Ur diagrammet framgår skillnaderna i värmeinnehåll. Ett hus som förbrukar 25m 3 ved, måste torka bort 4m 3 vatten genom skorstenen om nyhuggen ved med 55 % fukt används. Detta medför att energi för att förånga 4m 3 vatten används till ingen nytta. Andra effekter av att elda med fuktig ved är sämre förbränning och smutsigare utsläpp, som i sin tur ger lägre verkningsgrad. Första eldningstillfället Vid första eldningstillfället eller om pannan inte använts på ett tag, är det viktigt att endast elda en mindre brasa. Pannans keramik kan innehålla fukt, som måste få förångas långsamt så att den inte förorsakar sprickor i keramiken. När keramiken torkat, kan pannan eldas med ordentliga brasor. Keramiken tar inte åt sig ny fukt så länge pannan är i bruk. Se stycket "Drift&Skötsel". 7

8 Vedolux 30 Vedeldning Huvudströmbrytare. 21. Termostat för fläkt och laddningspump. 22. Start av fläkt när pannan är kall. 25. Överhettningsskydd. 26. Indikering, utlöst överhettningsskydd. 27. Termometer, visar panntemperaturen. 28. Tryckmätare, visar vattentrycket i värmesystemet. Första eldningstillfället Kontrollera först att flambaljan är helt införd och att rören för luftstyrning, 34a, är på plats efter transporten. Vid första eldningstillfället, skall eldningen påbörjas försiktigt, så att den kvarvarande fukten i keramiken kan förångas långsamt. Häftig eldning kan förorsaka sprickor i keramiken. Elda endast med en mindre brasa första gången. När keramiken torkat, kan pannan eldas med ordentliga brasor. Keramiken tar inte åt sig ny fukt så länge pannan är i bruk. Eldning - uppstart utan gasol Huvudbrytaren ska var i läge grönt. Termostat på 120 C. Lägg in knycklat tidningspapper och därefter finhuggen ved. Låt pappret sticka ner i hålet i keramiken. Stäng vedinkastluckan. Tryck in "FLÄKTSTART", varvid fläkten skall starta. Öppna förbigångsspjället. Öppna askluckan och tänd pappret. Veden skall antändas ordentligt (rökgastemperatur ca. 120 C). Låt det brinna tills det bildats en kraftig glödbädd. Stäng askluckan och förbigångsstället. Eldning - uppstart med gasolbrännare Huvudbrytaren ska var i läge grönt. Termostat på 120 C. Lägg in finhuggen ved, ovan på detta läggs ett lav med halvstora vedklampar, fyll resten av eldstaden med ved. Tryck in "FLÄKTSTART", varvid fläkten skall starta. Öppna förbigångsspjället och askluckan. Vedinkastluckan kan vara öppen tills man kan se lågorna. Tänd gasolbrännaren och för in munstycket i öppningen (se illustration nedan). Efter ca. 1-2 minuter bör veden ha antänts. Ta ut gasolbrännaren, stäng askluckan, stäng vedinkastluckan, stäng förbigångsspjället. Kontrollera så låga syns i synglas. Påfyllning av ved För att undvika inrykning och risk för utslående flammor vid vedpåfyllning, skall förbigångsspjället öppnas innan vedinkastluckan, Fyll på ved när endast en glödbädd återstår efter första vedinlägget. Ständiga "småpåfyllningar" med ett vedträd då och då försämrar verkningsgraden avsevärt! Jämna till glödbädden. Fyll på med 8 ved. Mängden skall anpassas till temperaturen i ackumulatorn, så att temperaturen inte blir för hög. Ett fullt vedinlägg höjer temperaturen i panna och 1500 liters ackumulator med C. Stapla veden väl. Stäng vedinkastluckan och därefter förbigångsspjället.ett tecken på att förbränningen kommit igång, är att rökgastemperaturen stiger. När veden brunnit ut, och rökgastemperaturen understiger 120 C, stannar fläkten och laddningspumpen till ackumulatorn. RISK FÖR BRÄNNSKADA Öppna inte pannans luckor, om fläkten står still och det är fyr i pannan. Är du osäker om det är fyr i pannan så öppna först förbigångsspjället och sedan vedinkastluckan mycket försiktigt några centimeter. Risk finns för att lågor slår ut genom luckan så iaktta största försiktighet! Förbigångsspjäll Pannans förbigångsspjäll skall endast användas vid påfyllning av ved under en eldningsfas, för att förhindra inrykning. När förbigångsspjället är öppet fungerar pannan som överförbränningspanna och har kortare rökgasvägar. Därmed ökar rökgastemperaturen och verkningsgraden minskar. Glöm inte att stänga spjället efter påfyllningen av ved. Styrning av förbränningen Luft tillförs pannan genom dels primärluftspjäll, dolda bakom beklädnadsplåt på framsidan, dels genom sekundärluftspjället på nedre askluckan. Förbränningen styrs av draget, som fläkten skapar, samt av syretillförseln via dessa spjäll. För att förbränningen och verkningsgraden skall vara bra bör rökgastemperaturen vara C. Sekundärluftspjället kan justeras, lågan ska vara ljust gul. Soten speglar hur bra förbränningen varit. Är den väldigt mörk, svart, får förbränningen för lite luft. Spjället skall då öppnas mer. Vid bra förbränning, antar sotet en gråbrun ton. Öppning för gasoltändare 8

9 Sotning Vedolux 30 Vid sotning skall pannan vara helt sval och all glöd skall ha slocknat. Bryt spänningen till pannan innan sotningen påbörjas. Askan kan innehålla glödrester lång tid efter eldningstillfället, förvara den därför i ett obrännbart kärl med lock Rökrör, standard. 4. Fläktmotor. a. långmuttrar, 3 st. 7. Sotlucka. 8. Reglage till förbigångsspjäll. 9. Vedinkastlucka. 10. Asklucka. 18. Rökrör upp (tillbehör). 19. Benstativ med asklåda (tillbehör). 29. Verktyg för turbulatorer. 30. Korta turbulatorer, 3 st, i övre tubrör. 31. Långa turbulatorer, 2 st, i nedre tubrör. 34. Keramikrost, två delar, fram och bak med a. rör för luftstyrning. b. glasfibergarn, drevning mellan keramik och eldstadsväggar 35. Flambalja. 43. Skyddsgaller för fläkt. 44. Samlingskammare Sotning av pannan Askan bör rakas ur flambaljan innan varje eldningstillfälle men lämna alltid kvar ett lager på några centimeter som skydd. Tjärbildning på eldstadens väggar är normalt och behöver inte avlägsnas då det efter att ha nått en viss tjocklek bränns bort. Tjärbildningen påverkar ej pannans verkningsgrad och effekt då denna är uträknad och dimensionerad efter den värmeupptagningsyta som finns i pannans rökkanaler. De senare skall vara rena och sotas kontinuerligt. I en rensotad panna följer mindre värme med rökgaserna ut. Ett hjälpmedel, som ger en indikation på när det är tid att sota, är rökgastermometern. Sotningen utförs lämpligen när temperaturen stigit ca 25 C jämfört med rensotad panna. STANDARD RÖKRÖR 3 RÖKRÖR UPP RÖKRÖR UPP STANDARD RÖKRÖR 43 4a 34b 34 34a 34a Öppna sotluckan, 7. Drag ut de tre övre, 30, och de två undre, 31, turbulatorerna, med verktyget 29. Sota ur tubrören med tubrensaren/sotviskan. Iakttag försiktighet vid sotning av de tre övre tubrören, så att tubrensaren inte går genom skyddsgallret och skadar fläkten. Tubrensaren skall inte köras längre in än till tubens slut, vilket känns genom att det krävs mindre kraft att föra tubrensaren. Återmontera turbulatorerna. Öppna vedinkastluckan, 9. och förbigångsspjället, 8. Raka bort askan, som finns på plåten i eldstadens övre främre kant, 32. På keramikrostet, 34, bör alltid en mindre mängd aska finnas, som skydd, för att öka rostets livslängd. Öppna askluckan, 10. Raka bort aska från flambaljan, 35, men lämna kvar ett lager på några centimeter som skydd. Rengör kammaren runt flambaljan. Stäng alla luckor och spjäll. 19 Sotning av skorstenen Efter sotning av skorstenen, skruvas vingmuttrarna RÖKRÖR bort UPP på rökrörets front, 3 och 18, locket tas bort. Sot och aska avlägsnas. Sot och aska, som fallit ned på fläkten och i samlingskammaren, 44, avlägsnas innan pannan startas igen. Rengöring av fläkten Vid behov kan fläkten avlägsnas och rengöras, fläkten skall hanteras varsamt. Koppla bort fläktens kontaktdon, 16, från uttaget på pannan. Skruva bort långmuttrarna, 4a, som håller fast fläkten. Rengör fläktbladen försiktigt, de får inte deformeras. Använd förslagsvis en pensel. Återmontera fläkten och anslut elkabeln. 9

10 Vedolux 30 Drift & Skötsel Keramik - flambalja Den keramiska rosten och flambaljan är förslitningsdetaljer som efterhand måste bytas ut. Förslitningsdetaljer omfattas inte av någon garanti. Mindre sprickor i keramiken är inte onormalt och ger ej anledning till någon åtgärd. För att öka livslängden på dessa delar, skall följande punkter beaktas: Plocka inte ut keramiken vid rengöring av pannans eldstad. Skrapa mjukt och försiktigt på keramiken vid uraskning av pannan. Låt ett lager av aska, några centimeter, bilda ett skyddande skikt på rostet och flambaljan. Kolbitar som finns kvar på rostet efter ett eldningstillfälle kan ligga kvar till nästa tillfälle. Elda endast med riktig ved, inte plast, behandlat virke, sopor eller dylikt. Veden skall läggas in i pannan, inte kastats. Om pannan/keramiken är ny, eller inte har använts på ett tag, skall keramiken värmas med en mindre brasa för att driva ut eventuell fukt. Säkerhetsventiler För att upprätthålla säkerhetsfunktionen, skall säkerhetsventilerna för tappvarmvatten- och värmesystem motioneras regelbundet, ca 4 gånger/år. Säkerhetsventilen öppnas och stängs manuellt, cirka fyra gånger per år, varvid kontrolleras att en liten mängd vatten strömmar ut och att ventilen därefter åter sluter tätt. Kontrollera också att behövligt tryck finns i systemet. Vid behov skall vatten fyllas på. Avluftning Kontrollera regelbundet att tillräckligt med vatten finns i värmesystemet. Luft kan finnas kvar i systemet en tid efter installationen varför avluftning bör ske ytterligare någon gång. Efter avluftningen skall trycket kontrolleras och vatten eventuellt fyllas på. Vattentryck i systemet Vilket tryck som krävs i värmesystemet beror på nivåskillnaden mellan värmesystemets lägsta och högsta punkt, statisk höjd. Vid 5 meters nivåskillnaden blir trycket 0,5 bar och vid 10 meter blir trycket 1bar. Överhettningsskydd Överhettningsskyddet, som stänger av fläkten vid för hög panntemperatur, återställs på pannans manöverpanel. Panntemperaturen ska vara under 95 C för att återställning ska vara möjlig. Åtgärder vid frysrisk Vid sträng kyla får ingen del av värmesystemet vara avstängd, då risk för frostsprängning finns. Elda aldrig om någon del av värmesystemet kan misstänkas vara fruset. Tillkalla installatör. Om värmesystemet skall vara avstängt en längre tid bör vattnet tappas ur, alternativt kan frostskyddsmedel vara tillsatt i systemvattnet. Tömning av panna Pannan får inte vara i drift vid tömningen. Stäng ventilerna till värmesystemet. Vattnet leds till en golvbrunn via en slang ansluten till pannans avtappningsventil, R15. Ordna lufttillförsel genom att öppna pannans säkerhetsventil. Avtappningsventil för värmesystemet placeras på lämplig plats. Rengöring av pannan Håll pannan ren och snygg. Alkaliskt rengöringsmedel kan med fördel användas för att avlägsna sotfläckar. Använd ej starka lösningsmedel. Pelletbrännare Regelbunden kontroll och justering av brännaren är av största vikt för god tillförlitlighet och driftekonomi. Strömavbrott Vid ett strömavbrott kommer fläkten att stanna och pannans effekt att sjunka. På c:a 20 minuter sjunker effekten från 100% till c:a 10%. Om ackumulatortankarna är kopplade efter Värmebaronens anvisningar så kan denna effekt självcirkulera över till ackumulatortankarna. Trycket, som krävs i värmesystemet, bestäms av höjdskillnaden mellan systemets högsta och lägsta punkt, statisk höjd. Observera att trycket i systemet varierar med panntemperaturen, fyll inte på vatten i onödan. Vatten ändrar volym med temperaturen, volymförändringen påverkar trycket i systemet. Ju högre temperatur desto större volym och tryck. Expansionskärlet tar upp volymförändringarna. Framledningstemperaturen är högre vinter- än sommartid och där med också trycket. Öppna inte pannans luckor under ett strömavbrott, risk finns för att kraftiga eldslågor kan slå ut! Slutet expansionssystem Trycket i det slutna expansionskärlet bör kontrolleras med något års mellanrum. Kärlet får då ej utsättas för något tryck från värmesystemet. 10

11 Vedeldningsproblem Vedolux 30 De vanligaste problemen vid vedeldning resulterar oftast i att pannan inte kommer upp i en tillräckligt hög temperatur och det blir ingen riktig "fart" i pannan. Vanligt är också att värmen inte överförs till ackumulatortankarna trots att pannan brinner bra. Brinner dåligt. Fuktig ved. En keramikpanna kräver en hög förbränningstemperatur. För att uppnå detta måste veden vara torr, fukthalt 12-25%. Hög rökgastemperatur. Tjära och sot i tuberna. Värme överförs inte från pannan till ackumulatorn. Kokljud. Fläkten startar inte. Säkerhetsventilen öppnar när systemet blir varmt. Felaktigt handhavande. Veden är inte anpassad till pannan. Ständiga "småpåfyllningar" Formad ved, träreglar. Veden hänger sig. För lite tilluft. Luftspjället för mycket öppet. Skorstenskanalen fortsätter nedåt från pannans anslutning. Ingen ackumulatorstyrning. Keramiken felaktigt inlagd. Tjära och sot i tuberna. Förbigångsspjället öppet. Flambaljan i felplacerad. Trasig rökgastermometer. Felaktig förbränning. Felaktig inkoppling. Cirkulationspump i ackumulatorstyrning. Luft. Fel inkoppling av ackumulator. Låg tryckhöjd. Strömbrytarna i läge O. Glömt att koppla in snabbkopplingsdonet. Utlöst överhettningsskydd. För litet expansionskärl. För högt / lågt förtryck i expansionskärlet. Läs handledningen. Längden bör vara ca. 50 cm och tjockleken så att tre vedklampar får plats på rostets bredd. Ständiga "småpåfyllningar" sänker förbränningstemperaturen och minskar pannans effekt. Staplas jämt formade vedklampar på varandra, bildas en massiv träklump med en liten yta för fyren att få fäste på. Lägg in veden så att det finns luft mellan klamparna. Veden är krokig och/eller inte anpassad till eldstaden. Förväxla inte detta med att veden brunnit ut olika mycket på olika ställen i eldstaden, vilket är normalt. Kontrollera att tilluftsventilen är öppen. Tilluften till pannrummet skall ha minst samma area som rökkanalen. Är spjället för mycket öppet, blir luftfördelningen i pannan felaktig. Starta med att ha spjället helt stängt. Den turbulens, som bildas, förtar en del av draget. Fyll upp den underliggande delen med sand eller dylikt. En keramikpanna brinner bäst när keramiken blivit varm. Det gäller därför att snabbt få upp temperaturen i pannan innan den belastas. Pannans livslängd förkortas om ingen styrning finns. Komplettera med en styrning. Kontrollera på en ny panna att keramiken inte förskjutits under transporten. Ge även akt på tätningen mot eldstadsväggen. Felaktig förbränning. Kontrollera veden, draget, tilluften och handhavandet. Sota pannan. Stäng spjället. Förbigångsspjället skall endast vara öppet vid vedinlägg. Flambaljan skall vara helt inskjuten. Termometern kan ha skadas vid sotning eller av lång tids överförbränning. Se punkt om hög rökgastemperatur. Kontrollera. Kontrollera att pumpen fungerar. De flesta pumparna har ett hastighetsreglage, kontrollera att hastigheten inte är för låg. Avlufta. Kontrollera installationen. Installation enligt principskissen på sidan 4, är inte luftkänsligt. Se punkter ovan. Kontrollera trycket, bör vara ca 1 bar. Expansionskärlet måste vara anpassat till volymen och de temperaturvariationer som förekommer. Ställ strömbrytarna i läge I. Koppla in snabbkopplingsdonet. Återställ överhettningsskyddet. Se stycket "Expansionssystem" på sidan 5. Kontrollera trycket i kärlet, se stycket "Expansionssystem" på sidan 5. 11

12 Vedolux 30 Komponentspecifikation pos. art.nr benämning ant Överhettningsskydd 1-pol vx. 110 C Termostat 1-pol C Vred termostat Strömbrytare 2-pol, återfjädrande Strömbrytare 2-pol Plint 3-pol Ändplatta Relä 1-pol vx Tidrelä MER Lampa 230V, röd, stift Spjällarm Spjällarmslåsning Turbulator 1000 mm Turbulator 436 mm Sotredskapskonsol Glasfiberrep 10mm (m) Keramiskt fiberpapper 1x25mm (m) 1, Rost främre V Rost bakre V Vedinkastlucka Draglucka V Handtagskula 25mm Manometer 0-4 bar Termometer C Rökgastermometer C Tubrensare 89mm Tubrensare 595x80x60/30mm Fjäderstålskaft 1500mm 2 15b Elintag 3-pol hona Panelfäste 3-pol 2 17a Stickpropp 3-pol 1 16b Eluttag 5-pol för panel 1 16a Stickkontakt 5-pol 1 17b Elintag 3-pol hane 1 15a Stickpropp 3-pol Gasolbrännare PowerJet Fläkt V-37F Isolering lock rökgasfläkt Fläktpackning Flambalja Förbigångsspjäll Spjällarm Turbulatorverktyg Askraka Sotlucka 1 Positionsnumreringen hänvisar till det nummer komponenten har i de beskrivningar, som görs i detta dokument. 12

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

VEDEX 1000. Villapanna för vedeldning mot ackumulator. Produktbeskrivning. Användningsområde. Villapanna PBD SE 0605-1

VEDEX 1000. Villapanna för vedeldning mot ackumulator. Produktbeskrivning. Användningsområde. Villapanna PBD SE 0605-1 PBD SE 0605-1 Villapanna 7 VEDEX 1000 639194 VEDEX 1000 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Villapanna för vedeldning mot ackumulator Vedpanna med självdragsfunktion. Hög verkningsgrad och låga emissioner.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

V33. Installations- och skötselanvisning. Innehåll. Underhåll Skötsel och sotning...9. Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...

V33. Installations- och skötselanvisning. Innehåll. Underhåll Skötsel och sotning...9. Leveransomfattning...2 Komponentförteckning... Installations- och skötselanvisning 2010-10 www.trebema.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Ackumulatortankar...3 Tillbehör...4 Intrimning

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner PE-20/PE-30 PANNA FÖR PELLETS/EL Allmänt PE-20 och PE-30 är pannor för i första hand pellets/flis.

Läs mer

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4

ALPHA COMBI. Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare. Villapanna PBD SE 0824-4 PBD SE 0824-4 Villapanna 7 ALPHA COMBI 639168 ALPHA COMBI FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 10 Allbränslepanna för ved, pellets, olja och el med kopparfodrad varmvattenberedare ALPHA COMBI är en toppansluten

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment lättskötta vedpannor F Ö R D E L A R M E D V E D FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA LITEN MILJÖPÅVERKAN BILLIGARE BLIR DET INTE MINSKAR ELBEHOVET

Läs mer

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd

Tellus vedpanna DP-serien. Lättskött och prisvärd Tellus vedpanna DP-serien Lättskött och prisvärd Vedpanna för expert och novis Enkel att sköta och mycket prisvärd. En panna ur Tellus DP-serie som passar den inbitne vedeldaren lika bra som nybörjaren.

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning

PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA. Modell PV. Svensk tillverkning PELLETSPANNA PELLETS OCH VEDPANNA Svensk tillverkning Modell PV Extuna PV /PV 30 En kompakt pelletspanna som kan eldas med ved. PV Extuna PV /PV 30 är en liten och smidig villapanna för pellets/olja/ved

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Problemhantering för pelletskaminer

Problemhantering för pelletskaminer Problemhantering för pelletskaminer Innehåll Kaminen startar inte (displayen är svart)... 2 Kaminen tänder inte... 3 Det matas ingen pellets... 4 Kaminen brinner inte bra... 5 Kaminen sotar... 6 Kaminen

Läs mer

effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering

effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering effecta pellets 220/200 Skötsel Service Montering Rev. 08-09-15 INLEDNING Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av värmepanna. Effecta Pellets 220 är utvecklad för att ge Er maximalt

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Sidan B6.1 B6. Vedförugnar Som ett alternativ till förtida pannbyte säljes förugnar, avsedda att förbättra den befintliga pannans vedeldningsprestanda. På marknaden finns minst ett 10-tal tillverkare som

Läs mer

PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS

PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS PANNOR PELLETS SPANNMÅL EL VED OLJA FOCUS har rätt panna oavsett bränsle. 89% 92% 91% 11-06 ECO NATURE 40 VED MILJÖVÄNLIGT OCH EFFEKTIVT ALTERNATIV NY OCH MODERN VÄRMEPANNA FOCUS Eco Nature 40 är en ny

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW PASSAR MIN BOSTAD FÖR EN KAKELUGN? Vad väger en kakelugn? Från 1300 kg. Hur dimensionerar jag grunden så den håller? En vanlig betongplatta

Läs mer

Solo Innova. Panna för vedeldning. Datum 2011-11-14, rev 8. Vi försäkrar härmed att BAXI produkt typ. Solo Innova

Solo Innova. Panna för vedeldning. Datum 2011-11-14, rev 8. Vi försäkrar härmed att BAXI produkt typ. Solo Innova Solo Innova Panna för vedeldning Datum 11-11-14, rev 8 Arbejdsmiljøsystem certificeret i henhold til OHSAS 18001 af Det Norske Veritas Danmark A/S ertificeringsafdelingen Vi försäkrar härmed att BAXI produkt

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 1. VÄRMEPANNAN VIADRUS U 22 (Läses innan pannan ställes på plats) V I ADR US U22 är en gjutjärnspanna med överf örbränning för f lytande och f asta bränslen:

Läs mer

CTC V-25 FG CTC V-25 FK Kombipanna

CTC V-25 FG CTC V-25 FK Kombipanna 161 501 11/2 2010-01-04 Installations- och skötselanvisning CTC V-25 FG CTC V-25 FK Kombipanna Art.nr 57 58 53/2 Gäller fr.o.m tillverkn.nr. 29 888-001 01.Beskrivning...3,4,5 1.1 Allmänt1.2 Tekniska data

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC V35 161 101 19 02-01

Installations- och skötselanvisning CTC V35 161 101 19 02-01 Installations- och skötselanvisning CTC V35 577623 161 101 19 02-01 161 501 19 02-02 Innehåll 01. INLEDNING... 5 INSTALLATIONSBEVIS... 6 02. TEKNISKA DATA... 9 03. MÅTTUPPGIFTER... 9 04. PANNRUM OCH SKORSTEN...

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

Välkommen till Västergärde!

Välkommen till Västergärde! Välkommen till Västergärde! Tillträde till stugan är 14.00 eller enligt överrenskommelse. Lämnar stugan gör man före klockan 10.30. Vi hoppas ni får en härlig vistelse här! Kakelugnen Tänk på att man inte

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning

CTC ELBOX. Drift- och skötselanvisning 161 501 53-4 CTC ELBOX Drift- och skötselanvisning Funktion 2 Tekniska data 2 Montage 3 Elinstallation 8 Instrumentpanel 10 Skötselanvisning 11 Kopplingsschema 12 Garanti och försäkring 13 1 Art. nr 560493-5

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Pelletseldning. enkelt, billigt och miljövänligt

Pelletseldning. enkelt, billigt och miljövänligt Pelletseldning enkelt, billigt och miljövänligt Bränslepellets av god kvalité består bara av hårdpackat trä, inget annat. Överblivet spån från sågverk pressas till små bränslestavar och blir ett lätthanterbart

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT E/CU/R 35, 55, 100, 120. min 145 Mått och komponentplacering MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING E/CU/R 35, 55, 100, 120 41 5 6 min 200 45 42 25 1 2 22 43 23 3 455 184 54 40 467 * Erforderligt utrymme (-E) för byte/kontroll av skyddsanod.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND STEM projekt P11144-2 Bohuspannan 20 kw Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND 0ktober 2000 Innehållsförteckning

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

Vedpannor och ackumulatortankar

Vedpannor och ackumulatortankar Vedpannor och ackumulatortankar Det finns minst fyra olika typer av pannor som man kan använda för vedeldning. Det råder ofta en viss begreppsförvirring om vad som är vad bland dessa produkter. En enkelpanna

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog Villasortiment Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör Produktkatalog Bästa lösningen för din villavärme Vinslöv. Villa med Vedolux 40 UB och tre

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Nya möjligheter att värma med pellets

Nya möjligheter att värma med pellets Nya möjligheter att värma med pellets En ren besparing för dig och naturen ULMA AB of Sweden Nya möjligheter att värma med pellets Med en pelletsbrännare behåller man husets ventilation så som huset är

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Biomatic 50 Innehållsförteckning Viktig information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data...3 Funktionsbeskrivning...4 Elschema...5 Översikt av kontrollenhet...6

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Effektivitet & tillförlitlighet

Effektivitet & tillförlitlighet Tigex Dragluckor Effektivitet & tillförlitlighet Tigex viktig för brännarens stabilitet och verkningsgrad Värmeinstallationens uppbyggnad har stor betydelse för dess tillförlitlighet, effekt och miljöpåverkan.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Elpatroner PRISGRuPP 1 A

Elpatroner PRISGRuPP 1 A Gä r lle. fr.o 01 02 11 m. CIRKAPRISLISTAN samtliga priser exkl. ElpatronEr 2 ElkassEttEr 2 tillbehör för ElpatronEr och ElkassEttEr 3 Villapannor El, utan VarmVattEnbErEdarE 3 tillbehör för Elpannor utan

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på en säker och effektiv

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker.

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Uppstart första gången när stokerugnen är kall. 1 Kontrollera att matarskruven går medsols. Ändring av rotationsriktning görs genom att skifta faserna i motorhandsken.

Läs mer

Värme av naturen Ekologisk uppvärmning - Tekniskt Programöversikt Giltig t.o.m. 2014-03-31

Värme av naturen Ekologisk uppvärmning - Tekniskt Programöversikt Giltig t.o.m. 2014-03-31 Distrubueras i Norden av JP Walther AB Teknisk Program Översikt Värme av naturen Ekologisk uppvärmning - Tekniskt Programöversikt Giltig t.o.m. 2014-03-31 JP Walther AB Backavägen 9, 533 73 Källby Tel.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150

NyMo. Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 2010/08/ Utg.1 Användarmanual för Pelletsbrännare NyMo 200 & 150 NyMo Energiprodukter AB Bröksmyravägen 33 826 40 SÖDERHAMN Telefon: 0270-168 00 info@nymoenergiprodukter.se www.nymoenergiprodukter.se Funktionsstyrning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B9. Lokaleldstäder. Typgodkänd: En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven

B9. Lokaleldstäder. Typgodkänd: En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven Sidan B9. 1 B9. Lokaleldstäder Ved eldas inte bara i pannrummet utan också i eldstäder spridda i lokalerna. Tre huvudtyper finns: 1. Öppen spis med eventuell insats. 2. Tunga magasinerande system typ kakel

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se Pelletsvärme Pannor & Brännare www.varmebaronen.se tekniktank solfångare pelletspanna luft/vatten värmepump Pellets Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB

Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB. och ELOMIN III UB Installation, drift och skötsel Villaelpanna ELOMIN III CU 200 - VB och ELOMIN III UB Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 e-post info@varmebaronen.se www.varmebaronen.se

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA

Planeringsunderlag Buderus GE 215. Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw. Version 1.01 20060906 - JMA Planeringsunderlag Buderus Gjutna värmepannor för olja och gas 40-85 kw Version 1.01 20060906 - JMA 1 Buderus lågtemperatur gjutjärnspannor, effektområde 45-85 kw. Konstruktionstryck 5,0 Bar max 120 o

Läs mer

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning

Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Riktlinjer för småskalig fastbränsleeldning Antagna av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-06-25, 115, dnr 549/2008. - 1 - Ett problem i dagens samhälle är konsekvenserna av användningen av de fossila bränslena,

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Ariterm Flisfakta 2007

Ariterm Flisfakta 2007 Ariterm Flisfakta 2007 Bio Heating Systems 40-3000 kw Gert Johannesson 2007-09-30 Fliseldning Fliseldning har och kommer att bli mycket populärt i takt med stigande olje-, el- och pelletspriser. Det är

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer