Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation, drift och skötsel. Vedolux 30"

Transkript

1 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, KRISTIANSTAD Tel , Telefax ww.varmebaronen.se utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

2 Vedolux 30 Innehåll Funktion...2 Tekniska data...3 Installation...4 Skorstenen Rökrör Rökgastermometer Anslutning till ackumulatorsystem Ackumulatorstyrningens funktion Shuntventil Expansionssystem Kylslinga- temperaturbegränsare Radiatorpump Påfyllning värmesystem Turbulatorer Konsol för sotningsredskap Draglucka Pelletbrännare Elanslutning...6 Elanslutning Elschema och manöverpanel...6 Funktion Kontroll...7 Kontroll Ved...7 Vedeldning Ved Värmeinnehåll Första eldningstillfället Vedeldning...8 Start Första eldningstillfället Eldning - uppstart Eldning - uppstart med gasolbrännare Påfyllning av ved Förbigångsspjäll Styrning av förbränningen Sotning...9 Sotning av pannan Sotning av skorsten Rengöring av fläkten Drift & Skötsel Keramik - flambalja Säkerhetsventiler Avluftning Vattentryck i systemet Slutet expansionssystem Överhettningsskydd Åtgärder vid frysrisk Tömning av pannan Rengöring av pannan Pelletbrännare Vedeldningsproblem Komponentspecifikationer Funktion Vedolux 30 är en vedpanna med sugande fläkt, avsedd för uppvärmning av villor och mindre fastigheter. är miljögodkänd vid vedeldning mot ackumulatortank. är avsedd för halvmetersved (50 cm). är avsedd att anslutas till yttre varmvattenberedare. är främst avsedd för vedeldning, men kan genom en omställning, användas tillsammans med pelletbrännare. har en effekt på 33 kw vid vedeldning och 40 kw vid pelleteldning. Keramisk eldstad Eldstaden är konstruerad för omvänd förbränning. Eldstadsdjupet är 550 mm. Ett förbigångsspjäll förhindrar inrykning vid vedinlägg. Sotning Alla rökkanaler i pannan sotas från en och samma lucka på pannans front. Luckan är gångjärnsförsedd och öppnas med ett enkelt handgrepp. Eftersom rökkanalerna är runda så missar du inte några svåråtkomliga hörn vid sotning. Ackumulatortank För att få bästa förbränning och verkningsgrad samt för att uppfylla miljökraven vid vedeldning, skall pannan eldas mot ackumulatortank. Ackumulatortankens volym, skall dimensioneras mot husets behov. Leverans I leverans ingår: rökrör. sotningsredskap med konsol. rökgastermometer. avtappningsventil. gasoltändare. Tillbehör benstativ för bekvämare vedeldning. ackstyrning 3, ackumulatorstyrning. lucksats för pelleteldning Skorsten Vedolux 30 har en sugande fläkt, som gör att pannan ställer små krav på skorstensförhållandet. 2

3 Tekniska data Vedolux 30 Vikt tom 290 kg vattenfylld 390 kg Volym 100 liter Beräkningstryck 1,5 bar Provtryck 2,15 bar Tryckfall vattenflöde 0,54 l/s 10 mbar Beräkningstemperatur 110 C Max drifttemperatur 110 C Effekt ved, fukthalt 17 ±3 % 33 kw pellet 40 kw Eldstad volym 90 liter djup 550 mm Vedlängd 500 mm Brinntid fukthalt 17 ±3% 3-3,5 h Vedinkastlucka b x h 300 x 246 mm Skorstenskrav höjd 3,5 m rökkanal rekommenderat Ø 145 mm 165 cm 2 rökkanal Ø 100 mm 79 cm 2 drag -10 / -20 Pa Rökgastemperatur 180 C Panngrupp enl. EN Klass Minsta avstånd 200 mm, mellan pannans baksida och vägg Hetvattenuttag, stigare, R Hetvattenuttag, retur, R Rökrör, standard. 4. Fläktmotor. a. långmuttrar, 3 st. 5. Konsol för sotningsredskap. 7. Sotlucka. 8. Reglage för förbigångsspjäll. 9. Vedinkastlucka. 10. Asklucka/draglucka. 12 Fotbultar, justerbara. 13. Anslutningar för kylslinga, 15mm Cu. 14. Expansionsanslutning, R Elanslutning, matning, 230V~. 16. Elanslutning, fläkt. 17. Elanslutning, cirkulationspump ackumulatorladdning. 18. Rökrör upp, tillbehör. 19. Benstativ, tillbehör a Rätt till förändringar förbehålles tillverkaren utan avisering. 3

4 Vedolux 30 Installation Vid installation av värmepanna, gäller BFS 2006:12, BBR 12 samt Varm och Hetvattenanvisningarna. Pannan placeras inomhus, i källare eller bottenvåning. Uppställningsplatsen skall klara pannans, ackumulatortankarnas och eventuellt skorstenens vikt. Pannan får belastas med max 150 kg av skorstenens vikt. Justera fotbultarna, så att pannan står i våg. En temperaturbegränsare skall alltid installeras på pannan Pannan skall anslutas till ackumulatortank, installationen skall förses med ackumulatorstyrning. Sotaren skall kontaktas innan byte till annat energislag. Kontakta kommunen, angående restriktioner mot fastbränsleeldning inom tättbebyggt område. Pannrummets friskluftsintag skall ha minst lika stor area som skorstenen, och utfört, så att det inte kan stängas av misstag. Anslutning till ackumulatorsystem Pannan skall alltid anslutas till ackumulatortank med ackumulatorstyrning. Ackumulatorvolymen, dimensioneras efter den uppvärmda ytans storlek. Räkna med 8-10 liter ackumulatorvolym för varje kvadratmeter uppvärmd yta. Nedanstående principskiss, visar Vedolux 30 tillsammans med ackumulatortankarna Aqualux och Aqualux UB samt ackumulatorstyrningen, Ackstyrning 3. Mer information finns i den dokumentation, som medföljer respektive produkt. Följ de installationsanvisnigar som ges. Rördimensionen mellan panna och tank bör vara 28 / 35 mm för kopparrör eller likvärdigt. Skorstenen Vedolux 30 har en sugande fläkt och har därför små krav på skorstenen. Rökgastermometer Detta är en systemprincip, verklig anläggning utförs enligt gällande normer och de anvisningar, som medföljer varje ingående komponent. Rökrör Pannan levereras med vinkelrökrör, som tillbehör finns rökrör "upp" för ståltub. Rökröret skruvas fast i flänsen på pannan med medföljande 4 st M8 med packning emellan. Sotluckan bortmonteras först. Dubbla hålbilder finns för att täcka 360 vridvinkel. Rökgastermometer Den medföljande rökgastermometern monteras i uttaget på rökröret, se ill. ovan. Ackumulatorstyrningens funktion Ackumulatorstyrningen ser till att pannan har en hög arbetstemperatur, innan den belastas av ackumulatortanken. Vidare förhindras en för låg returtemperatur till pannan, vilket minimerar kondensrisken i eldstaden. Ackumulatorsystemets laddningspump, styrs av en rökgastermostat. När rökgastemperaturen uppnått inställt värde, startar pumpen och varmt vatten från pannans topp, cirkulerar genom ackumulatorstyrningen till pannans returanslutning. När panntemperaturen uppnått ca. 70 C, kommer en del av det varma vattnet från pannans topp att cirkulera över till ackumulatorns topp, kallt vatten från ackumulatorns botten kommer att cirkulera till ackumulatorstyrningen där det blandas med varmt vatten från pannans topp, så att returtemperaturen till pannan inte understiger 72 C. Av detta fås också en markant temperaturskiktning i ackumulatorn. För att undvika onödig avkylning av ackumulatorvattnet stänger rökgastermostaten laddningspumpen när rökgastemperaturen sjunkit under inställt värde. En backventil i ackumulatorstyrningen, förhindrar oönskad självcirkulation när laddningspumpen inte är i drift. Shuntventil Vedolux 30 har ingen shuntventilen för reglering av temperaturen till värmesystemet. I Värmebaronens system, finns ventilen monterad på ackumulatortanken med varmvattenberedare, Aqualux CU. 4

5 Good night, sleep tight. Don't let the bedbugs bite Installation Vedolux 30 Det rekommenderas att shunten förses med ett system för automatisk shuntreglering. En automatisk shuntreglering ger fördelar som; jämn värme i huset, möjlighet till nattsänkning, bättre utnyttjande av den ackumulerade värmen mm. Expansionssystem Pannan skall anslutas till öppet eller slutet expansionssystem. Expansionskärlets volym dimensioneras efter rådande förhållanden. Riktvärden för detta är att volymen, vid öppet system, skall vara ca 5 % av systemets totala volym, respektive % vid slutet system. Öppet Avståndet mellan överkant på den högst belägna radiatorn och expansionskärlet får inte understiga 2,5 m för att undvika syresättning av vattnet i värmesystemet. Expansionskärlet ansluts i oavbruten, oavstängbar, stigning från pannans expansionsanslutning. För att undvika skador, vid ett eventuellt stopp i expansionssystemet, t ex. vid frost, bör pannan förses med en typgodkänd säkerhetsventil, 1,5 bar. Slutet Vid slutet system skall pannan förses med en typgodkänd säkerhetsventil, 1,5 bar, i oavstängbar förbindelse från anslutning på pannans topp, samt avluftningsventil. Expansionskärlet ansluts lämpligen med 15 mm Cu rör, på det sätt som visas i figuren på föregående sida. Kylslinga - temperaturbegränsare Pannanläggningen skall förses med en temperaturbegränsare enligt Varm- och hetvattenanvisningarna. Pannan har en kylslinga, som tillsammans med en lämplig termiskventil, används för att panntemperaturen ej ska överskrida 110 C vid en kokning. Följ ventilfabrikantens anvisningar. Radiatorpump Radiatorpumpen dimensioneras efter anläggningens storlek, rördimensioner och utförande. För stor pumpkapacitet kan försämra skiktningen i ackumulatortanken. Påfyllning värmesystem Pannan skall förses med ventil för påfyllning och avtappning. Vid påfyllning skall shuntventilen vara fullt öppen. Turbulatorer De fem turbulatorerna, placeras i pannas rökgastuber, enligt bild. Turbulatorernas uppgift är att få rökgaserna att turbulera, vilket medför att mer värme överförs till pannvattnet. Om rökgastemperaturen från pannan blir för låg (vid stor och lång skorsten) finns risk för kondens i rökkanalen. För att höja temperaturen, kan de tre övre turbulatorerna plockas bort, alternativt kapas till en längd, som ger en lämplig rökgastemperatur. Draglucka är också en möjlig lösning för att minska problem med kondens. Konsol för sotningsredskap Konsolen för sotningsredskap monteras på valfri sida på pannan, eller på annan lämplig plats i närheten av pannan. Draglucka En extremt hög skorsten och/eller kraftig blåst kan i vissa fall orsaka så högt drag i skorstenen att förbränningen sker med avstängd fläkt. Lösningen är att montera en draglucka, med vars hjälp draget kan reduceras till Pa. Pelletbrännare/Oljebrännare Vedolux 30 är i första hand avsedd för vedeldning, men kan efter omställning användas för pelleteldning med pelletbrännare. Vid drift med pelletbrännare skall de tillbehör som medföljer pelletluckesats användas: Lucka, avsedd för pelletbrännare Viking Bio. Täckplåt med draglucka, istället för fläkt på pannans baksida. Täckplåtar för primärluftspjäll bakom plåt på pannans front. Täckbricka för sekundärluftspjäll. Det finns möjlighet att montera oljebrännare i pelletsluckesatsen, monteringsbricka finns att tillgå. Kontakta Värmebaronen. Ge akt på rökgastemperaturen, kondensrisk finns, kontrollera att rökgastemperaturen är lämplig för skorstenstypen. I övrigt, följ brännarfabrikantens anvisningar st 31 2 st Montering av rökrör.

6 Vedolux 30 Elanslutning Installationen skall utföras enligt Starkströmsföreskrifterna, under överinseende av behörig elinstallatör. Elanslutning Pannan ansluts till den fasta installationen, med gummikabel, via en allpolig brytare, med minst 3 mm brytavstånd. Elanslutningarna finns på pannans baksida, i form av tre snabbkontaktdon: 15. Nätanslutning, 230V~. Kabel med monterad snabbkontakt medföljer. 16. Fläkt. 17. Cirkulationspump, för laddning av ackumulatorsystem Elschema och manöverpanel 15. Anslutning matning, 3-poligt kontaktdon. a. kabeldel, hylsa. b. chassidel, stift. 16. Anslutning fläkt, 5-poligt kontaktdon. a. kabeldel, stift. b. chassi, hylsa. 17. Anslutning laddningspump för ackumulatorsystem, 3-poligt kontaktdon. a. kabeldel, stift. b. chassi, hylsa. 18. Plint för interna jordanslutningar. 19. Startkondensator fläktmotor. 20. Huvudströmbrytare. 21 Termostat för fläkt och laddningspump. 22. Start av fläkt när pannan är kall. 23. Relä. 15a 16a 17a 16b 17b 24. Tidrelä, frånslagsfördröjt. 25. Överhettningsskydd. 26. Indikering, utlöst överhettningsskydd. 27. Termometer, visar panntemperaturen. 28. Tryckmätare, visar vattentrycket i värmesystemet. 15b Funktion Start med kall panna. Huvudbrytaren, 20, i läge till, det gröna fältet skall vara synligt. Termostat, "FLÄKTSTOPP", 21, inställd på 120 C. Termostaten känner av rökgastemperaturen. "FLÄKTSTART", 22, trycks in, tidreläet, 24, drar och fläkten startar. När tidreläets inställda tid, 30 minuter, är uppnådd, växlar dess kontakt, vilket innebär att fläkten och laddningspumpen för ackumulatorsystemet kommer att styras av termostaten, 21. När veden är slut, och rökgastemperaturen faller under inställt värde på termostaten, 21, kommer fläkten och laddningspumpen att stanna. Om panntemperaturen överstiger 110 C, kommer överhettningsskyddet att lösa ut. Fläkten stannar, medan laddningspumpen fortfarande är i drift. Utlöst överhettningsskydd, 25, indikeras av att "LARM", 26, tänds. Relä, 23, förhindrar aktivering av tidreläet när överhettningsskyddet är utlöst. Återställning av överhettningsskyddet görs genom att trycka in "RESET", 25, på pannans manöverpanel. Observera att återställning ej är möjlig förrän panntemperaturen sjunkit under 95 C. 6

7 Hellre ha det glatt på hal is, än gå i lera och sörja Kontroll Vedolux 30 Kontrollera efter installationen, tillsammans med installatören, att anläggningen är i fullgott skick. H Låt installatören visa reglage och funktioner så att du vet hur anläggningen fungerar och skall skötas. Lossa plåten, spjällen sitter bakom. Kontroll Kontrollera innan anläggningen tas i drift, att: anläggningen är vattenfylld. alla röranslutningar är täta. rökrörsanslutningen är tät, såväl mot panna som mot skorsten. påfyllnings- / avtappningsventil är ordentligt stängd. primärluftspjälen sitter på plats (kan lossna under transport) säkerhetsventilernas funktion. erforderliga ventiler är öppna. cirkulationspumpen fungerar och att flödesriktningen är rätt. rätt inställningstemperatur på laddningstermostaten. Ved Vedeldning Vedolux 30 har keramiskt rost och en efterbrännkammare i högtemperaturtåligt rostfritt stål. Pannan fungerar enligt principen för omvänd förbränning. Rätt utnyttjad ger pannan en mycket god förbränning av ved och gaser och har därmed hög verkningsgrad och liten miljöpåverkan. Vedeldning är inte bara en fråga om att få fyr på veden, eldningstekniken är avgörande för resultatet. Värmeinnehåll Med värmeinnehåll menas här den mängd värme som pannan kan tillgodogöra sig och vidarebefordra till pannvattnet. Förväxla inte detta med energiinnehåll, som är större ju större vedklabben är. Värmeinnehållet är större ju torrare vedklabben är, eftersom det inte åtgår så mycket värme till torkningsprocessen. Nyhuggen ved har ca 55 % fukt. Ved som torkats enligt våra instruktioner har ca 20% fukt. Ved Lövved har som regel ett högre energiinnehåll än barrved. Det väsentliga är dock att veden är torr, fukthalt %. Om veden är fuktig, åtgår en stor del av dess energi till att torka den, förbränningen försämras och risken för tjärbeläggning ökar. På grund av stort syrainnehåll bör eldning med ekved undvikas i längre perioder. Ekved bör lagras minst tre år innan eldning. Vedklamparna skall anpassas till eldstaden, längden bör vara ca. 50 cm och grovleken, ca 15 cm, så att tre vedklampar får plats på rostets bredd. För att veden skall hinna torka, bör den avverkas minst en eldningssäsong i förväg. Ett alternativ är syraavverkning, som innebär att träden fälls på våren just när löven slagit ut, vänta ett par veckor med att kvista och klyva träden. Under tiden har löven vissnat och dragit ut fukt. Efter ytterligare några veckors torkning har veden % fukthalt. Efter kapning skall veden klyvas, ju mer den klyvs, ju snabbare och lättare torkar den. På vedklabbar, som är svåra att klyva, kan barken skalas av, så torkar dessa fortare. Färsk ved är lätttast att klyva. Veden skall inte ligga direkt på marken, då tar den till sig fukt istället för att torka. Helst skall den förvaras under tak men så att sol och vind kommer åt att torka den. Sluttorkning sker lämpligen i pannrummet, 2-3 veckor innan den användas. Efter detta är fukthalten nere i ca 20 %. Ur diagrammet framgår skillnaderna i värmeinnehåll. Ett hus som förbrukar 25m 3 ved, måste torka bort 4m 3 vatten genom skorstenen om nyhuggen ved med 55 % fukt används. Detta medför att energi för att förånga 4m 3 vatten används till ingen nytta. Andra effekter av att elda med fuktig ved är sämre förbränning och smutsigare utsläpp, som i sin tur ger lägre verkningsgrad. Första eldningstillfället Vid första eldningstillfället eller om pannan inte använts på ett tag, är det viktigt att endast elda en mindre brasa. Pannans keramik kan innehålla fukt, som måste få förångas långsamt så att den inte förorsakar sprickor i keramiken. När keramiken torkat, kan pannan eldas med ordentliga brasor. Keramiken tar inte åt sig ny fukt så länge pannan är i bruk. Se stycket "Drift&Skötsel". 7

8 Vedolux 30 Vedeldning Huvudströmbrytare. 21. Termostat för fläkt och laddningspump. 22. Start av fläkt när pannan är kall. 25. Överhettningsskydd. 26. Indikering, utlöst överhettningsskydd. 27. Termometer, visar panntemperaturen. 28. Tryckmätare, visar vattentrycket i värmesystemet. Första eldningstillfället Kontrollera först att flambaljan är helt införd och att rören för luftstyrning, 34a, är på plats efter transporten. Vid första eldningstillfället, skall eldningen påbörjas försiktigt, så att den kvarvarande fukten i keramiken kan förångas långsamt. Häftig eldning kan förorsaka sprickor i keramiken. Elda endast med en mindre brasa första gången. När keramiken torkat, kan pannan eldas med ordentliga brasor. Keramiken tar inte åt sig ny fukt så länge pannan är i bruk. Eldning - uppstart utan gasol Huvudbrytaren ska var i läge grönt. Termostat på 120 C. Lägg in knycklat tidningspapper och därefter finhuggen ved. Låt pappret sticka ner i hålet i keramiken. Stäng vedinkastluckan. Tryck in "FLÄKTSTART", varvid fläkten skall starta. Öppna förbigångsspjället. Öppna askluckan och tänd pappret. Veden skall antändas ordentligt (rökgastemperatur ca. 120 C). Låt det brinna tills det bildats en kraftig glödbädd. Stäng askluckan och förbigångsstället. Eldning - uppstart med gasolbrännare Huvudbrytaren ska var i läge grönt. Termostat på 120 C. Lägg in finhuggen ved, ovan på detta läggs ett lav med halvstora vedklampar, fyll resten av eldstaden med ved. Tryck in "FLÄKTSTART", varvid fläkten skall starta. Öppna förbigångsspjället och askluckan. Vedinkastluckan kan vara öppen tills man kan se lågorna. Tänd gasolbrännaren och för in munstycket i öppningen (se illustration nedan). Efter ca. 1-2 minuter bör veden ha antänts. Ta ut gasolbrännaren, stäng askluckan, stäng vedinkastluckan, stäng förbigångsspjället. Kontrollera så låga syns i synglas. Påfyllning av ved För att undvika inrykning och risk för utslående flammor vid vedpåfyllning, skall förbigångsspjället öppnas innan vedinkastluckan, Fyll på ved när endast en glödbädd återstår efter första vedinlägget. Ständiga "småpåfyllningar" med ett vedträd då och då försämrar verkningsgraden avsevärt! Jämna till glödbädden. Fyll på med 8 ved. Mängden skall anpassas till temperaturen i ackumulatorn, så att temperaturen inte blir för hög. Ett fullt vedinlägg höjer temperaturen i panna och 1500 liters ackumulator med C. Stapla veden väl. Stäng vedinkastluckan och därefter förbigångsspjället.ett tecken på att förbränningen kommit igång, är att rökgastemperaturen stiger. När veden brunnit ut, och rökgastemperaturen understiger 120 C, stannar fläkten och laddningspumpen till ackumulatorn. RISK FÖR BRÄNNSKADA Öppna inte pannans luckor, om fläkten står still och det är fyr i pannan. Är du osäker om det är fyr i pannan så öppna först förbigångsspjället och sedan vedinkastluckan mycket försiktigt några centimeter. Risk finns för att lågor slår ut genom luckan så iaktta största försiktighet! Förbigångsspjäll Pannans förbigångsspjäll skall endast användas vid påfyllning av ved under en eldningsfas, för att förhindra inrykning. När förbigångsspjället är öppet fungerar pannan som överförbränningspanna och har kortare rökgasvägar. Därmed ökar rökgastemperaturen och verkningsgraden minskar. Glöm inte att stänga spjället efter påfyllningen av ved. Styrning av förbränningen Luft tillförs pannan genom dels primärluftspjäll, dolda bakom beklädnadsplåt på framsidan, dels genom sekundärluftspjället på nedre askluckan. Förbränningen styrs av draget, som fläkten skapar, samt av syretillförseln via dessa spjäll. För att förbränningen och verkningsgraden skall vara bra bör rökgastemperaturen vara C. Sekundärluftspjället kan justeras, lågan ska vara ljust gul. Soten speglar hur bra förbränningen varit. Är den väldigt mörk, svart, får förbränningen för lite luft. Spjället skall då öppnas mer. Vid bra förbränning, antar sotet en gråbrun ton. Öppning för gasoltändare 8

9 Sotning Vedolux 30 Vid sotning skall pannan vara helt sval och all glöd skall ha slocknat. Bryt spänningen till pannan innan sotningen påbörjas. Askan kan innehålla glödrester lång tid efter eldningstillfället, förvara den därför i ett obrännbart kärl med lock Rökrör, standard. 4. Fläktmotor. a. långmuttrar, 3 st. 7. Sotlucka. 8. Reglage till förbigångsspjäll. 9. Vedinkastlucka. 10. Asklucka. 18. Rökrör upp (tillbehör). 19. Benstativ med asklåda (tillbehör). 29. Verktyg för turbulatorer. 30. Korta turbulatorer, 3 st, i övre tubrör. 31. Långa turbulatorer, 2 st, i nedre tubrör. 34. Keramikrost, två delar, fram och bak med a. rör för luftstyrning. b. glasfibergarn, drevning mellan keramik och eldstadsväggar 35. Flambalja. 43. Skyddsgaller för fläkt. 44. Samlingskammare Sotning av pannan Askan bör rakas ur flambaljan innan varje eldningstillfälle men lämna alltid kvar ett lager på några centimeter som skydd. Tjärbildning på eldstadens väggar är normalt och behöver inte avlägsnas då det efter att ha nått en viss tjocklek bränns bort. Tjärbildningen påverkar ej pannans verkningsgrad och effekt då denna är uträknad och dimensionerad efter den värmeupptagningsyta som finns i pannans rökkanaler. De senare skall vara rena och sotas kontinuerligt. I en rensotad panna följer mindre värme med rökgaserna ut. Ett hjälpmedel, som ger en indikation på när det är tid att sota, är rökgastermometern. Sotningen utförs lämpligen när temperaturen stigit ca 25 C jämfört med rensotad panna. STANDARD RÖKRÖR 3 RÖKRÖR UPP RÖKRÖR UPP STANDARD RÖKRÖR 43 4a 34b 34 34a 34a Öppna sotluckan, 7. Drag ut de tre övre, 30, och de två undre, 31, turbulatorerna, med verktyget 29. Sota ur tubrören med tubrensaren/sotviskan. Iakttag försiktighet vid sotning av de tre övre tubrören, så att tubrensaren inte går genom skyddsgallret och skadar fläkten. Tubrensaren skall inte köras längre in än till tubens slut, vilket känns genom att det krävs mindre kraft att föra tubrensaren. Återmontera turbulatorerna. Öppna vedinkastluckan, 9. och förbigångsspjället, 8. Raka bort askan, som finns på plåten i eldstadens övre främre kant, 32. På keramikrostet, 34, bör alltid en mindre mängd aska finnas, som skydd, för att öka rostets livslängd. Öppna askluckan, 10. Raka bort aska från flambaljan, 35, men lämna kvar ett lager på några centimeter som skydd. Rengör kammaren runt flambaljan. Stäng alla luckor och spjäll. 19 Sotning av skorstenen Efter sotning av skorstenen, skruvas vingmuttrarna RÖKRÖR bort UPP på rökrörets front, 3 och 18, locket tas bort. Sot och aska avlägsnas. Sot och aska, som fallit ned på fläkten och i samlingskammaren, 44, avlägsnas innan pannan startas igen. Rengöring av fläkten Vid behov kan fläkten avlägsnas och rengöras, fläkten skall hanteras varsamt. Koppla bort fläktens kontaktdon, 16, från uttaget på pannan. Skruva bort långmuttrarna, 4a, som håller fast fläkten. Rengör fläktbladen försiktigt, de får inte deformeras. Använd förslagsvis en pensel. Återmontera fläkten och anslut elkabeln. 9

10 Vedolux 30 Drift & Skötsel Keramik - flambalja Den keramiska rosten och flambaljan är förslitningsdetaljer som efterhand måste bytas ut. Förslitningsdetaljer omfattas inte av någon garanti. Mindre sprickor i keramiken är inte onormalt och ger ej anledning till någon åtgärd. För att öka livslängden på dessa delar, skall följande punkter beaktas: Plocka inte ut keramiken vid rengöring av pannans eldstad. Skrapa mjukt och försiktigt på keramiken vid uraskning av pannan. Låt ett lager av aska, några centimeter, bilda ett skyddande skikt på rostet och flambaljan. Kolbitar som finns kvar på rostet efter ett eldningstillfälle kan ligga kvar till nästa tillfälle. Elda endast med riktig ved, inte plast, behandlat virke, sopor eller dylikt. Veden skall läggas in i pannan, inte kastats. Om pannan/keramiken är ny, eller inte har använts på ett tag, skall keramiken värmas med en mindre brasa för att driva ut eventuell fukt. Säkerhetsventiler För att upprätthålla säkerhetsfunktionen, skall säkerhetsventilerna för tappvarmvatten- och värmesystem motioneras regelbundet, ca 4 gånger/år. Säkerhetsventilen öppnas och stängs manuellt, cirka fyra gånger per år, varvid kontrolleras att en liten mängd vatten strömmar ut och att ventilen därefter åter sluter tätt. Kontrollera också att behövligt tryck finns i systemet. Vid behov skall vatten fyllas på. Avluftning Kontrollera regelbundet att tillräckligt med vatten finns i värmesystemet. Luft kan finnas kvar i systemet en tid efter installationen varför avluftning bör ske ytterligare någon gång. Efter avluftningen skall trycket kontrolleras och vatten eventuellt fyllas på. Vattentryck i systemet Vilket tryck som krävs i värmesystemet beror på nivåskillnaden mellan värmesystemets lägsta och högsta punkt, statisk höjd. Vid 5 meters nivåskillnaden blir trycket 0,5 bar och vid 10 meter blir trycket 1bar. Överhettningsskydd Överhettningsskyddet, som stänger av fläkten vid för hög panntemperatur, återställs på pannans manöverpanel. Panntemperaturen ska vara under 95 C för att återställning ska vara möjlig. Åtgärder vid frysrisk Vid sträng kyla får ingen del av värmesystemet vara avstängd, då risk för frostsprängning finns. Elda aldrig om någon del av värmesystemet kan misstänkas vara fruset. Tillkalla installatör. Om värmesystemet skall vara avstängt en längre tid bör vattnet tappas ur, alternativt kan frostskyddsmedel vara tillsatt i systemvattnet. Tömning av panna Pannan får inte vara i drift vid tömningen. Stäng ventilerna till värmesystemet. Vattnet leds till en golvbrunn via en slang ansluten till pannans avtappningsventil, R15. Ordna lufttillförsel genom att öppna pannans säkerhetsventil. Avtappningsventil för värmesystemet placeras på lämplig plats. Rengöring av pannan Håll pannan ren och snygg. Alkaliskt rengöringsmedel kan med fördel användas för att avlägsna sotfläckar. Använd ej starka lösningsmedel. Pelletbrännare Regelbunden kontroll och justering av brännaren är av största vikt för god tillförlitlighet och driftekonomi. Strömavbrott Vid ett strömavbrott kommer fläkten att stanna och pannans effekt att sjunka. På c:a 20 minuter sjunker effekten från 100% till c:a 10%. Om ackumulatortankarna är kopplade efter Värmebaronens anvisningar så kan denna effekt självcirkulera över till ackumulatortankarna. Trycket, som krävs i värmesystemet, bestäms av höjdskillnaden mellan systemets högsta och lägsta punkt, statisk höjd. Observera att trycket i systemet varierar med panntemperaturen, fyll inte på vatten i onödan. Vatten ändrar volym med temperaturen, volymförändringen påverkar trycket i systemet. Ju högre temperatur desto större volym och tryck. Expansionskärlet tar upp volymförändringarna. Framledningstemperaturen är högre vinter- än sommartid och där med också trycket. Öppna inte pannans luckor under ett strömavbrott, risk finns för att kraftiga eldslågor kan slå ut! Slutet expansionssystem Trycket i det slutna expansionskärlet bör kontrolleras med något års mellanrum. Kärlet får då ej utsättas för något tryck från värmesystemet. 10

11 Vedeldningsproblem Vedolux 30 De vanligaste problemen vid vedeldning resulterar oftast i att pannan inte kommer upp i en tillräckligt hög temperatur och det blir ingen riktig "fart" i pannan. Vanligt är också att värmen inte överförs till ackumulatortankarna trots att pannan brinner bra. Brinner dåligt. Fuktig ved. En keramikpanna kräver en hög förbränningstemperatur. För att uppnå detta måste veden vara torr, fukthalt 12-25%. Hög rökgastemperatur. Tjära och sot i tuberna. Värme överförs inte från pannan till ackumulatorn. Kokljud. Fläkten startar inte. Säkerhetsventilen öppnar när systemet blir varmt. Felaktigt handhavande. Veden är inte anpassad till pannan. Ständiga "småpåfyllningar" Formad ved, träreglar. Veden hänger sig. För lite tilluft. Luftspjället för mycket öppet. Skorstenskanalen fortsätter nedåt från pannans anslutning. Ingen ackumulatorstyrning. Keramiken felaktigt inlagd. Tjära och sot i tuberna. Förbigångsspjället öppet. Flambaljan i felplacerad. Trasig rökgastermometer. Felaktig förbränning. Felaktig inkoppling. Cirkulationspump i ackumulatorstyrning. Luft. Fel inkoppling av ackumulator. Låg tryckhöjd. Strömbrytarna i läge O. Glömt att koppla in snabbkopplingsdonet. Utlöst överhettningsskydd. För litet expansionskärl. För högt / lågt förtryck i expansionskärlet. Läs handledningen. Längden bör vara ca. 50 cm och tjockleken så att tre vedklampar får plats på rostets bredd. Ständiga "småpåfyllningar" sänker förbränningstemperaturen och minskar pannans effekt. Staplas jämt formade vedklampar på varandra, bildas en massiv träklump med en liten yta för fyren att få fäste på. Lägg in veden så att det finns luft mellan klamparna. Veden är krokig och/eller inte anpassad till eldstaden. Förväxla inte detta med att veden brunnit ut olika mycket på olika ställen i eldstaden, vilket är normalt. Kontrollera att tilluftsventilen är öppen. Tilluften till pannrummet skall ha minst samma area som rökkanalen. Är spjället för mycket öppet, blir luftfördelningen i pannan felaktig. Starta med att ha spjället helt stängt. Den turbulens, som bildas, förtar en del av draget. Fyll upp den underliggande delen med sand eller dylikt. En keramikpanna brinner bäst när keramiken blivit varm. Det gäller därför att snabbt få upp temperaturen i pannan innan den belastas. Pannans livslängd förkortas om ingen styrning finns. Komplettera med en styrning. Kontrollera på en ny panna att keramiken inte förskjutits under transporten. Ge även akt på tätningen mot eldstadsväggen. Felaktig förbränning. Kontrollera veden, draget, tilluften och handhavandet. Sota pannan. Stäng spjället. Förbigångsspjället skall endast vara öppet vid vedinlägg. Flambaljan skall vara helt inskjuten. Termometern kan ha skadas vid sotning eller av lång tids överförbränning. Se punkt om hög rökgastemperatur. Kontrollera. Kontrollera att pumpen fungerar. De flesta pumparna har ett hastighetsreglage, kontrollera att hastigheten inte är för låg. Avlufta. Kontrollera installationen. Installation enligt principskissen på sidan 4, är inte luftkänsligt. Se punkter ovan. Kontrollera trycket, bör vara ca 1 bar. Expansionskärlet måste vara anpassat till volymen och de temperaturvariationer som förekommer. Ställ strömbrytarna i läge I. Koppla in snabbkopplingsdonet. Återställ överhettningsskyddet. Se stycket "Expansionssystem" på sidan 5. Kontrollera trycket i kärlet, se stycket "Expansionssystem" på sidan 5. 11

12 Vedolux 30 Komponentspecifikation pos. art.nr benämning ant Överhettningsskydd 1-pol vx. 110 C Termostat 1-pol C Vred termostat Strömbrytare 2-pol, återfjädrande Strömbrytare 2-pol Plint 3-pol Ändplatta Relä 1-pol vx Tidrelä MER Lampa 230V, röd, stift Spjällarm Spjällarmslåsning Turbulator 1000 mm Turbulator 436 mm Sotredskapskonsol Glasfiberrep 10mm (m) Keramiskt fiberpapper 1x25mm (m) 1, Rost främre V Rost bakre V Vedinkastlucka Draglucka V Handtagskula 25mm Manometer 0-4 bar Termometer C Rökgastermometer C Tubrensare 89mm Tubrensare 595x80x60/30mm Fjäderstålskaft 1500mm 2 15b Elintag 3-pol hona Panelfäste 3-pol 2 17a Stickpropp 3-pol 1 16b Eluttag 5-pol för panel 1 16a Stickkontakt 5-pol 1 17b Elintag 3-pol hane 1 15a Stickpropp 3-pol Gasolbrännare PowerJet Fläkt V-37F Isolering lock rökgasfläkt Fläktpackning Flambalja Förbigångsspjäll Spjällarm Turbulatorverktyg Askraka Sotlucka 1 Positionsnumreringen hänvisar till det nummer komponenten har i de beskrivningar, som görs i detta dokument. 12

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17 FI NO DE GB Eldningsinstruktion 1 Lämmity sohjeet 5 Fyringsinstruksjon 9 Heizinstruktionen 13 Lighting Instructions 17 Eldningsinstruktion Siri 901 902 www.cronspisen.eu Bäste Cronspisen-ägare Ni har nu

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL

INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR PANNA FÖR PELLETS/EL INSTALLATIONS- OCH DRIFTANVISNINGAR Focus PE-20/PE-30 villapanna för pellets/el Drift- och skötselinstruktioner PE-20/PE-30 PANNA FÖR PELLETS/EL Allmänt PE-20 och PE-30 är pannor för i första hand pellets/flis.

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5

Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5 Thermia Pelletsbrännare BeQuem15 Montage- & driftsanvisning S-9710-52373001-5 Viktig information...2 Översikt av brännaren...3 Översikt av kontrollenhet...4 Funktionsbeskrivning...5-6 Säkerhet / Larm...7-8

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING LEK MOS SE 1011- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03111 Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTRUKTIONSBOK KABE 99 TEKNISK INFORMATION. 2 Identitetsuppgifter Måttuppgifter Kaross Chassi Stödben Däck Stödhjul Koppling Axlar SKÖTSEL OCH SMÖRJNING.. 9 Skötselschema axlar och

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Hushålla med krafterna - Fakta

Hushålla med krafterna - Fakta Hushålla med krafterna - Fakta Karin Eliasson, Ingrid Gustafsson, Baltzar Karlsson, Ingela Alsén Hushållningssällskapet 2 Hushålla med krafterna - Fakta Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 LANTBRUKETS

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer