INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER"

Transkript

1 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade för flis- och träpelletsbrännare. Försäkra dig om att den erhållna produkten motsvarar beställningen och den packsedel som följer med leveransen. Om du upptäcker brister, kontakta försäljaren. För att maximera verkningsgraden kontrollera att brännaren och pannan, som skall installeras, passar ihop och har samma effek. Försäkra dig om att anläggningen är rätt dimensionerad med hänsyn till behovet av värme. Effektbehovet I bostadslägenheter är ca 25-3 W/m 3. När pannan kopplas till ett uppvärmningssystem, skall vid dimensioneringen märke läggas till att returvattnets temperatur skall vara minst 65 o C. Pannan kan användas korta tider med en effekt som är 2% högre än den nominella effekten. Vid behov kan pannan justeras till lägre effektområde genom att avstänga konvektioner. Fråga installatören eller tillvärkaren för att få ytterligare anvisningar. Den rekommenderade fukthalten i bränsle är 1-2%. Vid användning av fuktigare bränsle rekommenderas att eldstaden fodras med eldfasta tegel (tilläggsutrustning). Fodringen kan göras även vid användning av torra bränslen. Se till att inte vara beroende av ett enda uppvärmningssätt. En Tulimax-panna kan förses med en el-patron ( 2st. i Tulimax STK8-STK16), en oljebrännareanslutning och vedeldningsutrustning (Modellerna STK8-16). Före installeringen bör pannan som regel lagras inomhus. En panna som lagras utomhus skall skyddas mot regn och direkt solsken. Förpackningen och lagringssättet får inte förhindra ventilation! En för tät förpackning eller en felaktig lagring kan skada pannan. Pannan får installeras endast av en utbildad VVS-installatör. 2. UTRUSTNING STANDARDUTRUSTNING: En öppning för brännare (placering och storlek skall specificeras vid beställningen, på höger, vänster eller framsida av pannan). För modellerna STK2-STK5 antingen öppning av standardstorlek eller valbar storlek mot tilläggspris En servicelucka på sidan, placering beroende på brännaröppningen En uttagningslucka för aska. En rengöringslucka för konvektionsytor på övre sidan (modeller STK8-2) Två rengöringsluckor för konvektionsytor på övre sidan ( modeller STK25-5) I modellerna som rengöres från sidan 1-2 luckor på sidan

2 1 varmvattenslinga (Tulimax STK8 STK16) (1 extraslinga som tillbehör vid bestälning) 2 st el-patron anslutningar (Tulimax STK8 - STK16) Rökgas mätare Vattentemperatur mätare Vattentryck mätare Ask fundament (Tulimax STK8 STK5). Lyft ögla Rengöringsborstar 2 TILLÄGGSUTRUSTNING: Extra serviceluckor vid behov Fodertegel till pannan levereras som regel av värmecentralen eller brännareleverantören Panntermostat Digital panntermostat med installation box. Vedeldnings-/sopbränningsutrustning: rost, luftlucka och dragregulator (Tulimax STK8 Tuimax STK16) El-motstånd 6 kw (Tulimax STK8 STK16, 2 st per pannan) Extra varmvattensslinga (Tulimax STK8 STK16) Ask fundament TEKNISKA DATA NOMINALEFEKT kw Torrmassa kg Vattenvolym l Max. Arbetstryck bar 1,5 1,5 1,5 4, 4, 4, 4, 4, Max. Driftstemperatur C Eldytbelastning kw/m2 8,6 9,9 1,6 7,6 7,9 8,7 8,5 8,6 HUVUDDIMENSIOMER Djup (L) mm Bredd (B) mm Höjd (H) mm Höjd av ask fundament mm ELDSTADSDIMENSIONER Djup (L) mm Bredd (B) mm Höjd (H) mm Volym l MATERIALTJOCKLEK Eldytor mm Vattenmantel mm RÖKRÖR Höjd från nedre kanten mm Höjd mm Bredd mm ANSLUTNINGAR Ut- och returledningsansl. NS Expansions-/kokningsansl. NS Värme givarens ficka NS /25 2/25 2/25 2/25 2/25 El-patronsanslutning (2 st) NS

3 3 3. PLACERING AV VÄRMEPANNA SAMT INSTALLERING AV BRÄNNARE Pannrummets konstruktioner skall uppfylla de normala bestämmelser som krävs för pannrummet. Den lokala brandmyndigheten ger anvisningar. Tulimax STK8-STK5 skall installeras med en ask fundament av metall eller betong. Pannans underhåll görs från framsidan, sidorna eller uppifrån. Ett fritt service avstånd framför eller på sidorna av pannan skall helst vara minst 8 mm. Ovanför pannan skall lämnas ett fritt utrymme på 1 meter. För modellerna STK8-16 och alla modeller som är större än dem, skall ett serviceutrymme lämnas som motsvarar pannans höjd. På de sidorna där ingen service behöver göras rekommenderas ett fritt avstånd på minst 3mm. Även de på orten gällande byggnads-, brand- o.d. bestämmelser måste efterföljas. I alla modeller är eldstaden rektangulär sett ovanifrån Tack vare detta är brandhändelsen likadan oberoende av brännarens position. Brännaren kan placeras, enligt beställning, antingen på pannans högra, vänstra eller framsida. Utrymme för brännaren skall reserveras enligt brännartillverkarens instruktioner. Vid installering av brännaren skall man lägga märke till brännartillverkarens anvisningar. Brännarens brandhuvudanslutning skall diktas så tätt som möjligt med eldfast ull eller silikon, således strömmar det inte tjuvluft in i pannan. 4. VVSE - KOPPLINGSANVISNINGAR Anläggningens planerings- och installeringsarbete skall genomföras yrkeskunnigt och enligt förevarande förordningar och bestämmelser. Tulimax STK8 STK16 -pannornas maximala driftstryck är 1,5 bar och maximala driftstemperatur är 11 o C. Tulimax STK2 - STK5 pannornas maximala driftstryck är 4, bar och maximala driftstemperatur är 11ºC. Teknisk ritning och anslutningar i broschyren. Pannorna är tryckkärl som skall utrustas med säkerhetsanordning enligt bestämmelser. Kokningsledningen skall ledas till ett säkert ställe för att den inte skall förorsaka farliga situationer. Expansionskärlets volym skall motsvara den maximala vätskevolymsförändringen som används i anläggningen. Frysning av expansionskärl, rör och övriga anordningar skall förhindras på et ändamålsenligt sätt. Vid förbränning behövs luft. För detta skall pannrummet ha en friskluftsventil vars storlek motsvarar pannans effekt (1,5x skorstenens innermått).

4 4 Speciellt för stora pannor (2-1 kw) rekommenderas användning av rökgasfläkt. En rökgasfläkt minskar kravet på skorstenens höjd.

5 5 Rekommendationer för skorsten Bränslefuktighet under 2% kw Diameter mm Höjd m Bränslefuktighet över 2% kw Diameter mm Höjd m DRIFT Pannorna är centralvärmepannor som utrustas med pellets- och stokerbrännare. Som bränsle används ofta pellet, småflis, gröda och stycketorv. I pannan kan också installeras en oljebrännare på ett ställe som är avsett för den. Om oljebrännaren installeras, skall strömmen ledas till oljebrännaren genom gränslägesbrytare. Således slocknar brännaren, när serviceluckan öppnas. Pellets- / stokerbrännare är normalt s.k. fritt brännande apparater. Ifall brännaren inte direkt ger en tillräckligt bra brännresultat, kan pannans eldstad isoleras med keramiska element, som tillverkaren kan leverera som tilläggsutrustning. Vid användning skall man ta i akt att rökgastemperaturen inte faller under 13 o C vid förbränning. Med denna minimitemperatur försäkrar man att pannan medför tillräckligt med bränsleeffektivitet och att pannan samt skorstenen håller sig torra. Använd torrt bränsle! Användning av fuktigt bränsle rekommenderas inte, för ju fuktigare bränslet är, desto mer förbrukas energi till vattenförångning och desto svårare blir användning och rengöring av pannan. I pannan kan man tillfälligt bränna ved (Tulimax STK8 STK16), om det finns vedeldningsutrustning (rost, luftlucka samt dragregulator) som tillbehör. Försäkra dig om att draget är tillräckligt. Pannan är inte planerad för oavbruten vedeldning. 6. UNDERHÅLL I pannorna finns nödvändiga service- och rengöringsluckor. Konvektionsdelen är lätt att rengöras med borstar genom luckor som finns ovanför pannan (borstarna hör till leveransen). Konvektionsytorna befinner sig vertikalt i pannan, så flygaskan faller in i askrummet. Töm askrummet med jämna mellanrum. Askans mängd varierar beroende på bränslet som används samt förbränningens renhet. Bränslens fukthalt och kvalitet samt brännarens verkningsgrad påverkar väsentligt sotningsbehovet. Sotningen utförs med ca fyra veckors mellanrum eller oftare. Sotningen skall utföras senast då rökgastemperaturen har stigit 3 o C-4 o C från värdena som gäller i en ren panna.

6 Eventuella skadade komponenter skall bytas ut så fort som möjligt efter att skadan upptäckts.. 6 Värmeanläggningar behöver underhåll, som ger i gengäld värme. Håll pannrummet rent och fritt från alla obehöriga varor. Felsökning: STÖRNING SANNOLIG ORSAK REPARTIONSÅTGÄRD KONTROLL Rökgastermometer fungerar inte Temperaturgivare skadad eller lös Byt ut givare / säkra monteringen av givare Termometern fungerar normalt Byt givare /säkra monteringen av Termometern fungerar Vattentermometer fungerar Temperaturgivare skadad / lös / givare normalt inte sänkficka skadad Vattentryckmätare fungerar inte Luft I pannan / mätare skadad Lufta panna / byt ut mätare / säkra monteringen Mätare fungerar normalt Panntryck sänker Läckage i nätet / expansionskärlet sönder Utred läckagepunkt / reparera/ kontrollera expansionskärlet Trycket håller sig i nätet Panntryck stiger Fyllningsventil eller VV-slinga sönder Byt ut ventil eller slinga Trycket normalt Rökgastemperatur för hög (över ~2 o C Styrplåt / lucka lös inne i pannan eller pannan smutsig Sätt fast styrplåt / lucka / rengör panna Rökgastemperaturen normal Rökgastemperatur för låg Brännare bränner inte Kontrollera brännarens funktion Rök temperaturen normal (under ~13 o C Pannans inre våt / Trycket Brännare bränner inte bra / bränslet förkontrollera brännarfunktion / Rökgastemperatur en sjunker inte fuktigt /pannan överdimensionerad förbränning. normal / pannan är torr Vid behov stäng tuber. Rök i pannrummet Tätningar läcker Kolla luckans täthet / byt ut tätningar Intag av rök slutar Termostat känner inte panntemperatur Lufta termostatmuffen / byt ut Panntemperatur hög eller är skadad termostaten Temperaturen normal 7. GARANTI Tulimax-pannstommen beviljas två års garanti från och med installationsdatum beträffande material- och tillverkningsfel. För att garantin skall träda i kraft skall man skicka det bifogade garantikortet åt tillverkaren fullständigt ifyllt. Garantiansvaret förfaller, om felet i pannan förorsakas av installationsfel, felaktigt bruk eller förvaring, övertryck, frysning, servicebrist eller av någon annan orsak som är oberoende av tillverkaren. Tillvärkaren ansvarar inte för eventuella indirekta kostnader eller skador. När man upptäcker ett eventuellt fel, skall man anmäla det till pannans försäljare/importör. Om man reparerar pannan på egen hand utan leverantörens godkännande, förfaller garantin. Leverantören förbehåller sig rätten att bestämma garantireparationens sätt och tidpunkt. Mätare eller panntermostat och rost som tillbehör har ett års garanti. Rengöringsborstar tillhör inte garantin. Garantivillkoren gäller inte, om pannan inte har installerats enligt giltiga förordningar och myndighetsbestämmelser.

7 7 Vid installering skall man använda godkända säkerhetsanordningar. Tulimax-centralvärmepannorna är tillverkade enligt god verkstadspraxis. Garantin täcker inte fel eller skador som beror på felaktig lagring, felaktig eller bristfällig installation eller användning som är motstridig med bruksanvisningar eller allmänna anvisningar. VVS-installatör Garanti- och installationsintyg Instrukt Tulimax STK8 STK5 / 94 Pannans modell... Tillverkningsnummer... Installationsdatum... Brännaren: namn och modell. Kund: Namn... Telefon Utbildad VVS-isntallatör: Namn. Företaget.... Telefon Teknisk och ytterligare information, som VVS-installatör vill notera:

8 8 OBS! Garantivillkoren gäller bara, när detta intyg skickas omedelbart efter installationen och är försedd med en utbildad VVS-installatörs namn och företagsnamn. HT Enerco Oy Garanti- och installationsintyg Pannans modell... Tillverkningsnummer... Installationsdatum... Brännaren: namn och modell. Kund: Namn... Telefon Utbildad VVS-installatör: Namn. Företaget.... Telefon Teknisk och ytterligare information, som VVS-installatör vill notera:

9 9 Garantivillkoren gäller bara, när detta intyg skickas omedelbart efter installationen och är försedd med en utbildad VVS-installatörs namn och företagsnamn. HT Enerco Oy Garanti- och installationsintyg Pannans modell... Tillverkningsnummer... Installationsdatum... Brännaren: namn och modell. Kund: Namn... Telefon Utbildad VVS-installatör: Namn. Företaget.... Telefon

10 Teknisk och ytterligare information, som VVS-installatör vill notera: 1 Garantivillkoren gäller bara, när detta intyg skickas omedelbart efter installationen och är försedd med en utbildad VVS-installatörs namn och företagsnamn.