Esoteric Golf Technology International AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esoteric Golf Technology International AB"

Transkript

1 Esoteric Golf Technology International AB Upprättat i samband med bolagets anslutning till NGM Nordic MTFMTF

2 Viktig information Sammanfattning Villkor och anvisningar VD har ordet Verksamhet Marknad Finansiell information Riskfaktorer Skattefrågor i Sverige Styrelse, ledningsgrupp och revisorer Kapitalbehov och motiv Aktiekapital och ägarstruktur Bolagsordning och övriga uppgifter Årsredovisning Viktig information I detta memorandum används definitionerna EGT och Bolaget som beteckningar för Esoteric Golf Technology International AB (organisationsnummer ). I förekommande fall inkluderas även dotterbolag. Detta memorandum är inte ett prospekt och har inte registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ), enligt sin senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater ( USA ), Kanada, Japan eller Australien, och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Detta memorandum innehåller framtidsinriktad information som inbegriper antaganden rörande framtida marknadsförhållanden, verksamhet och finansiell utveckling. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom samtliga antaganden baseras på nuvarande marknadsförhållanden och förutsättningar. Även om det är EGT:s styrelses bedömning att framtidsinriktad information i detta memorandum är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, enskilda händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Se vidare i kapitlet Riskfaktorer. Den följande sammanfattningen innehåller inte nödvändigtvis all information som kan vara av betydelse för att fatta ett investeringsbeslut i samband med den föreliggande nyemissionen i EGT. Potentiella investerare bör noggrant läsa hela memorandumet, inklusive kapitlet Riskfaktorer, innan de beslutar sig för att investera i den föreliggande nyemissionen i EGT. För detta memorandum gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

3

4 Esoteric Golf Technologys affärsidé är att utveckla och marknadsföra träningssystem och produkter för närspel och puttning. Esoteric Golf Technology (EGT) är ett svenskt företag grundat Affärsidén är att utveckla och marknadsföra träningssystem och produkter för närspel och puttning. Produkterna finns i olika pris- och målgruppssegment; för amatörer, golfinstruktörer och golfproffs. EGTs nuvarande produktportfölj består av Putting Guide Player, Path Finder System, Square Triangle samt Putting Guide PRO Training System. Samtliga produkter är sammankopplade med Henri Reis som varit med i utvecklandet av produkterna Path Finder System och Square Triangle samt använder produkterna i sin träning. Henri Reis som är mest känd för att träna Annika Sörenstam är även delägare i Bolaget och kommer att sätta sitt namn på samtliga nya produkter. EGTs omsättning för 2006 uppgick till drygt 1 Mkr, men expansionen har precis inletts. Bolagets försäljningsmål för 2007 och 2008 är knappt 5 Mkr respektive 18 Mkr. Under 2009 förväntas Bolagets omsättning uppgå till cirka 67 Mkr, med en vinst om ca 27 Mkr. Puttarna utgör i genomsnitt 43 % av det totala antalet slag på en golfrunda. I segmentet golfträningsutrustning finns ett antal success stories, som till exempel svingträningshjälpmedlet Medicus 2 med ett utpris på 140 USD, som under 7 år har sålts i mer än två miljoner exemplar. Medicus 2:s målgrupp är dessutom enbart amatörspelare. Detta bevisar att det finns möjligheter att kunna sälja träningsredskap i detta prisläge i mycket stora volymer. Golfspelare söker ständigt efter nya träningsredskap som kan förbättra deras spel och fokus har på senare tid hamnat mer och mer på puttning. Under en genomsnittlig golfrond utgör puttningen den i särklass största andelen av det totala antalet utförda slag näst intill hälften. Det finns således en tydlig kundnytta i att använda EGTs produkter både golfspelare i allmänhet och professionella golfspelare i synnerhet. EGT har många goda referenser från namnkunnigt branschfolk. Europas ledande puttningsexpert, Harold Swash, som även är medlem av EGTs advisory board, har ställt sig bakom Putting Guide Pro Training System och anser att Bolaget har ett system av first class. PGA of Sweden, som certifierat produkterna, samt flera ledande experter inom golfen har också gett positiva omdömen om EGTs produkter. EGTs kundbas är global. I världen beräknas finnas ca 50 miljoner golfspelare. Av dessa finns 27 miljoner i USA, 15 miljoner i Japan och 3,5 miljoner i Europa.

5 Generellt löser EGTs produkter ett grundläggande problem inom puttning: Om spelaren inte vet vilket fel han/hon gör, hur skall felet då kunna rättas till? Genom att använda EGTs produkter, vilka fungerar både som diagnosverktyg och medicin, kan man först säkerställa felkällan för att därefter rätta till felet. EGT positionerar sig i huvudsak som tourspelarnas val av träningsutrustning men har flera olika produkter som tilltalar såväl tourspelare som golfinstruktörer och vanliga amatörer, men också företag inom profilreklam. Produkterna anpassas enkelt efter varje individ. Inom golfen är Custom Fitting av golfklubbor populärt. Genom att tillverka träningsredskap som också kan anpassas på individnivå har EGTs produkter blivit mycket omtyckta även bland tourspelarna. Över 95 tourspelare, varav 70 spelare på Europatouren och 25 på USA-touren, använder och rekommenderar produkterna, vilket ger möjligheten att positionera EGT, och produkterna, som The Tour Players Choice. EGTs strategi är att hitta och identifiera distributörer i olika regioner/länder, en efter en för att skriva distributionsavtal med dessa. I respektive land sker implementeringen på ett likartat sätt oavsett land. EGT ger distributören en vägledning genom att utbilda distributören i de viktigaste stegen för att nå framgång på respektive marknad: pressreleaser, marknadsföringsmaterial och mässdeltagande med mera. EGT bistår också med rekommendationsbrev från PGA of Sweden till respektive lands PGAorganisation etc. Dessutom är självklart tourspelarna som knutits EGT till fördel för samtliga regioner. EGT har sedan en tid tillbaka återförsäljaravtal med flera av Sveriges största återförsäljare, så som Dormy, Edins, Euro Golf mfl. Distributionsavtal på exportmarknaden är dessutom skrivna med företag i Kina, Australien, England, Tyskland, Holland, Österrike, Sverige och Korea. Fler länder är under förhandling inklusive de båda största marknaderna i USA och Japan. EGT har sedan starten fokuserat på en omsorgsfull varumärkesetablering, att producera små volymer för att testa av marknaden samt att bygga en kunskapsbank av erfarenheter från den svenska marknaden. EGT har varit och är mycket lyhörda i kommunikationen med tourspelare, golfinstruktörer och amatörer för att inhämta synpunkter om produkternas funktion, design och prisnivåer. Allt för att nå en så hög kvalitet och trovärdighet som möjligt.

6 EGT har ett gynnsamt läge för expansion. PGAs seminarium arrangeras just nu med tydligt fokus på puttning och närspel jorden runt. Puttning har blivit ett hett ämne som diskuteras flitigt. EGT ligger mycket långt fram inom forskningen beträffande puttning. Bolaget har sammanställt flertalet av de kända puttingexperternas teorier och plockat ut det bästa från var och en. Samtliga experters olika teorier fungerar i Putting Guide eftersom den går att ställa in efter vilken puttingsteknik som helst. Expansionen skall ske främst i USA och Japan. I Orlando i Florida/USA kommer EGT under april 2007 att öppna ett kontor för att lokalt kunna genomföra planerade marknadssatsningar och ha en nära kontakt med distributörer. Fokus kommer initialt helt och hållet att ligga på att bearbeta marknaden i Florida som till ytan är ca 25% av Sverige, men till antalet golfspelare nästan lika många som i hela Europa. EGT kommer i sitt försäljningsarbete enbart att arbeta via distributörer. Distributörerna säljer i sin tur produkterna till golfinstruktörer, golfshoppar och golfkedjor. EGT uppnådde en försäljning om totalt 41 Putting Guide, Path Finder System och drygt Square Triangle för 2006, vilket gav en omsättning på cirka 1 MSEK. De planerade marknadsinvesteringarna och lanseringarna på nya marknader, vilka beräknas ske under 2007 och 2008, kommer leda till en väsentligt ökad försäljning för 2007 och Försäljningen förväntas då uppgå till cirka 4,8 MSEK respektive 17,9 MSEK. EGT har som målsättning att nå en försäljning om 67 MSEK vid utgången av 2009, vilket förväntas ge en vinst före skatt på 27,1 MSEK.

7 Styrelsen för EGT har beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission om högst 9 MSEK. Vidare har EGT ansökt om notering av Bolagets aktie på NGMs lista Nordic MTF. Med stöd av bemyndigande från extra stämma den 29 januari 2007 har styrelsen den 12/ fattat beslut om att genomföra en ökning av aktiekapitalet med högst SEK genom nyemission av högst aktier till teckningskursen 9,25 SEK. Nyemissionen motsvarar cirka 40,5 % av rösterna och kapitalet i EGT. Handelsstart på Nordic MTF förväntas bli 7 maj Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen för EGT, varvid målet kommer att vara att uppnå en bred spridning av aktierna för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel. Syftet med nyemissionen är i huvudsak att finansiera etableringen på den amerikanska marknaden, men även att säkerställa en ägarspridning tillräcklig för att uppfylla Nordic MTFs listningskrav. Sedan starten har det sålts ca 350 enheter av Putting Guide, Path Finder System och närmare Square Triangle. Mer än 35 % av Sveriges golfbanor har investerat i en Putting Guide. En enad instruktörskår anser Putting Guides funktion vara oöverträffad. Putting Guide och Path Finder System har börjat användas av ett antal tränare och spelare på både USA- och Europatouren. Som enda träningshjälpmedlen i Europa har Putting Guide, Path Finder och Square Triangle blivit certifierade av PGA of Sweden. En unik utmärkelse som borgar för produkternas funktion och kvalitet. Patenthandlingarna för Putting Guide och Path Finder är inlämnade och registrerade P 2008P 2009P Artiklar och reportage har skrivits i bl.a. DI, Svensk Golf, SAPA Group samt SportGuiden och även funnits med i reportage i Golftimmen (TV 4). Flera europeiska och amerikanska TV-kanaler filmade och genomförde intervjuer på golfmässan i München och Orlando. EGT erhöll tillstånd från Europatouren att finnas på plats vid samtliga Europatourtävlingar, på spelarnas övningsgreen. EGT erhöll tillstånd från Ladies European Tour att finnas på plats vid samtliga Europatourtävlingar på spelarnas övningsgreen. Avtal med Sveriges största återförsäljare tecknades: Dormy, Edins, Euro Golf m fl. Square Triangle har beskrivits i tidningen Svensk Golf som ett otroligt effektivt träningshjälpmedel Intäkter Rörelseresultat Värden i TSEK Distributionsavtal är ingångna med företag i Kina, Australien, England, Tyskland, Holland, Österrike, Sverige och Korea. Fler länder är under förhandling inklusive stormarknaderna USA och Japan. Harold Swash, Europas ledande puttningsexpert, började använda Putting Guide Pro Training System i sin verksamhet samt gick in i EGTs Advisory Board. EGT blev, under golfmässan i München, inbjudet av ordföranden i PGA England, Tyskland, Holland, Österrike, Tjeckien och Polen att gästföreläsa för deras medlemmar.

8 Teckningskursen är 9,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Maximalt emissonsbelopp uppgår till SEK fördelade på aktier. Tilldelningen av aktier beslutas av styrelsen för EGT. Syftet är primärt att uppnå erforderlig spridning av ägandet bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie. Tilldelningen är inte beroende av när under teckningstiden anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli. Anmälan om att teckna aktier skall ske under perioden 26 mars 2007 till och med den 12 april Styrelsen i EGT kan besluta att förlänga teckningstiden. Anmälan om att teckna aktier skall ske på anmälningssedel enligt fastställt formulär och avse en eller flera handelsposter om vardera aktier. Anmälningssedel skall under perioden 26 mars april 2007 inges till: Aktieinvest FK AB ( Aktieinvest ) Emittentservice Aktieinvest Stockholm Besöksadress: Rådmansgatan 70A. Tel Fax Anmälan skall vara Aktieinvest tillhanda senast kl den 12 april Memorandum och anmälningssedel kan erhållas via alternativt från Aktieinvests hemsida Memorandum och anmälningssedel kan även erhållas via Resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras genom en pressrelease omkring den 13/ När tilldelningen av aktier fastställts, utsänds avräkningsnotor utvisande tilldelning av aktier i EGT till dem som erhållit tilldelning. Ingen handel kommer att inledas innan detta har meddelats. De som inte tilldelats aktier kommer ej att erhålla någon information. Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, med senaste datum för betalning den 20/ Om full betalning inte erläggs i tid kan aktierna komma att tilldelas annan eller säljas. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse vara lägre än försäljningspriset enligt nyemissionen kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den som först erhöll tilldelning i nyemissionen. Sedan betalning för tilldelade aktier erlagts och registrerats utsänds en VP-avi som visar att de betalda aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Detta beräknas ske omkring den 27/ De som på anmälningssedeln angivit depå hos bank eller annan förvaltare får aktierna bokförda på denna depå och avisering sker i dessa fall enligt respektive förvaltares rutiner.

9 De emitterade aktierna enligt detta memorandum medför rätt till del i EGTs vinst från och med verksamhetsåret Eventuell utdelning för verksamhetsåret 2007 fastställs vid årsstämman 2007 och ombesörjs av VPC eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Någon utdelning förväntas inte utgå de närmaste åren. EGT har träffat ett avtal med Nordic Growth Market NGM AB om att EGT skall bli föremål för handel på Nordic Growth Markets ( NGM ) lista Nordic MTF. Nordic MTF är en inofficiell handelsplats som drivs av Nordic Growth Market där mindre bolags aktier handlas. Handeln sker elektroniskt och bedrivs kontinuerligt på samma sätt som för de börsnoterade företagen. Information om kurser, volym och orderdjup offentliggörs i realtid genom samma kanaler som för börsaktier. Första dag för handel på Nordic MTF förväntas vara 7/ Exakt datum meddelas via separat pressrelease. Fullföljandet av nyemissionen och noteringen förutsätter att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra nyemissionen bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara att intresset för att deltaga i nyemissionen bedöms av styrelsen för EGT som otillräckligt eller av ekonomisk, finansiell eller politisk omständighet av sådan art att styrelsen bedömer det olämpligt fullfölja nyemissionen. Nyemissionen kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom avses i sådant fall offentliggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande.

10 Esoteric Golf Technology har lösningen på ett av golfens största problem. Föreställ dig en läkare som inte lyckas ställa en korrekt diagnos på en patients upplevda problem. Valet av medicinering blir då svårt, chansartat och rent av riskfyllt. Läkaren skulle säkerligen inte chansa och skriva ut ett recept utan att kunnat identifiera problemet. Föreställ dig nu en golfare, kanske rentav dig själv, på en green, du missar hålet till vänster. Vad händer nu förutom att du blir arg och frustrerad? Din hjärna försöker hitta en anledning, men kan omöjligen veta varför du missat. Siktade du fel, läste du greenen fel, träffade du bollen orent eller skar du den till och med? Många gånger försöker det undermedvetna att hjälpa oss och börjar kompensera för felen som görs. Slår du oftast bollarna lite till vänster kommer ditt sikte att omedvetet dras åt höger. Esoteric Golf Technology har lösningen på ett av golfens största problem: Att spelaren kompenserar ett fel med ytterligare ett fel. Med våra träningsredskap eliminerar vi felkällorna och ger användaren feedback som leder till förbättring. Det har mer än 70 tourspelare på Europatouren förstått, 25 tourspelare på PGA tour i USA, samt ett antal av världens bästa golfinstruktörer. Vi kan därför stolt positionera oss som The Tour Players Choice. Puttning utgör ca 43 % av alla slag som slås på en golfbana. Nästan hälften av alla slag! Tourspelarna vet detta och spenderar därför nästan hälften av sin tid till att träna just puttning. Som amatör kan man avsevärt förbättra sin puttning om man tränar på ett effektivt sätt. Det tar år av träning att slå en drive som Tiger Woods, men alla skulle faktiskt relativt snabbt kunna putta som ett proffs. varför tourspelarna och golftränarna tagit produkterna till sitt hjärta, och även ställer sig bakom dessa med bild på vår hemsida. Vår strategi är enkel: Genom att först nå toppskiktet påverkar det i sin tur amatörgolfaren. Inom golfbranschen spenderar företag mångmiljonbelopp på att nå ut till tourspelarna. Vi når ut till dem för att de älskar våra träningsredskap. Nu vill vi nå ut till den absolut största golfmarknaden i världen USA. Framgång når vi genom att till en början fokuserat bearbeta marknaden i Florida som till ytan är ca 25% av Sveriges yta, men har ungefär lika många golfspelare som hela Europa. Att vi nu, i skrivande stund efter genomförd golfmässa i Orlando, är kraftigt uppvaktade av ett antal större distributörer i USA och Japan är självklart mycket positivt. Vi har dubblerat vår omsättning från 2005 till 2006 och ser, med den senaste utvecklingen i företaget, att vi med all säkerhet kommer att klara våra uppsatta mål och prognoser för Sammanfattningsvis: Esoteric Golf Technology är ett högteknologiskt golfföretag som under 5 år har utvecklat, designat och grundligt testat både produkter och försäljningsstrategier på närliggande marknader, för att vara redo att ta steget över till USA. Nu är vi klara och hoppas att även du är redo för att följa med på en mycket spännande, intressant och framförallt vinstgivande resa tillsammans med oss. Vår storsäljare och volymprodukt, Path Finder System, är ett träningssystem som hjälper golfspelare på alla nivåer med puttningen. Det är både ett diagnosverktyg och medicin i samma paket. Enkelt att förstå, använda och ger snabba resultat. Träningsredskapet är unikt därför att det anpassas efter individen och inte tvärtom. Vi tror inte att alla golfspelare ska ha samma puttingstroke, vi är olika byggda och har olika uppställningar till bollen. Detta är ytterligare en av alla anledningar till 10

11 Esoteric Golf Technology AB etablerades 2003 och fokuserade från början på att utveckla träningssystemet Putting Guide. Från prototyp till färdigdesignad och industriellt anpassad för serieproduktion. Företagets ursprungliga namn var Putting Guide AB. Namnbytet till Esoteric Golf Technoogy International är ett led i att understryka att Bolaget nu har flera varumärken och produkter. Varumärket och produkten Putting Guide Pro Training System är bolagets flaggskepp, medan Path Finder System är volymprodukten. Produktporföljen sträcker sig över flera prissegment och målgrupper; för amatörer, golfinstruktörer och golfproffs. Samtliga produkter är sammankopplade med Henri Reis som varit med i utvecklandet av produkterna samt använder produkterna i sin träning. Henri Reis, som även är delägare i Bolaget, är mest känd som Annika Sörenstams tränare. Samtliga nya produkter kommer att bära Henri Reis namn. EGTs nuvarande produktportfölj består av följande produkter: Putting Guide Player, Path Finder System, Square Triangle samt Putting Guide PRO Training System. Företagets produkter beskrivs närmare under avsnittet Produkter. Förutom de produkter som beskrivs i detta informationsmemorandum är flera nya träningsprodukter under utveckling, som sker i nära samarbete med Henri Reis. EGTs affärsidé är att utveckla och marknadsföra träningssystem och produkter för närspel och puttning. Uppnå en total försäljning för 2009 på 67 MSEK för samtliga marknader och produkter. 50 procent av tourspelarna på Europatouren (PGA European Tour, PGA Seniors Tour, PGA Challenge Tour och Ladies European Tour) ska använda EGTs produkter i sin träning. Minst 10 % av alla golfinstruktörer/golfakademier, i de regioner där EGT etablerat sig, ska använda Putting Guide PRO Training System i yrket. 11

12 EGTs strategi för att etablera sig internationellt är att identifiera och ingå avtal med distributörer i olika regioner /länder. Urvalsprocessen är noggrann och distributionsavtal skrivs enbart med dem som möter Bolagets krav och förväntningar. Implementeringen sker på ett likartat sätt, oavsett land. EGT ger varje distributör vägledning genom utbildning i de viktigaste stegen för att nå framgång. Detta kompletteras med en mängd material, bland annat i form av pressmeddelanden, marknadsföringsmaterial, rekommendationsbrev från svenska PGA till respektive lands PGA-organisation etc. Stödet sker också genom närvaro på viktiga mässor. Redan etablerade samarbeten med ett stort antal tourspelare gynnar självklart också samtliga marknader. Via så kallade tourevent, som arrangeras av Europatouren, nås många tongivande personer i en mängd länder. Till eventen kommer bland många andra gräddan av respektive lands golfinstruktörer och personer i ledande positioner i viktiga organisationer. Genom att vara representerade på toureventen ses stora möjligheter att knyta band och göra affärer med nya aktörer. EGTs produkter skall förknippas med The Tour Players Choice vilket ger produkterna en unik och stark position. Flertalet av de träningshjälpmedel som finns på marknaden idag hjälper möjligen amatören, men används inte av tourspelarna. EGT kan presentera produkter som används av både amatörer och proffs och bevisa det tack vare redan etablerade samarbeten med nästan 100 tourspelare. Via nära relationer med dem nås också deras kontaktnät. EGTs närvaro på European Tour-eventen är kostnadsfria eftersom Bolaget, via European Tour, erhållit ett Green and Range Access Card. Kortet ger EGT möjligheten att delta på eventen samt också serva spelarna som använder utrustningen. Kortet går inte att köpa. Istället är det tourledningen, i samråd med spelarrådet, som avgör vilka företag som har produkter som hjälper spelarna och därmed ska tilldelas ett Green and Range Acess Card. Samtliga produkter ska hålla högsta kvalitet. Arbeta för att vara representerade på de mest tongivande golfakademierna internationellt. Aktivt söka upp passande distributörer, skriva avtal med dem och stödja dem med franchiseliknande upplägg. Förse distributörerna med färdiga paketlösningar i form av utbildnings- och marknadsföringsmaterial. Närvara vid professionella golfturneringar. Etablera professionella kontakter med respektive lands PGA-organisation och golfförbund. Presentera nya produkter och träningsmaterial som tillsammans med de befintliga bildar kompletta träningssystem. Stödja distributörerna genom att delta på marknadsaktiviteter såsom mässor, arrangemang etc. 12

13 Distributionsavtal USA Distributionsavtal Frankrike Starta kontor i USA Distributionsavtal Japan Distributionsavtal Spanien Notering på NGM Nordic MTF Distributionsavtal Kanada feb mar apr maj jun jul aug sep Golfmässan Orlando Uppföljning av mässan Utbildningsveckan PGA Tylösand Utbildningsveckan PGA Holland Utskick DVD Golf Digest Sverige Golfmässan Paris Inledande marketing Florida Golfmässan Korea Kartläggning av Infomercials USA Utskick DVD Golf Digest Florida EGT Demo Tour European Tour TCC (Teachers and Coach Conference) Solheim Cup Golfmässan München feb mar apr maj jun jul aug sep okt 13

14 EGT har redan idag fyra färdigutvecklade produkter på marknaden. EGTs produktutbud är dock under ständig utveckling och ytterligare lanseringar av nya träningsredskap är kommande. Produkterna presenteras mer ingående på kommande sidor, ytterligare information finns också att hitta på där det även finns videoklipp som visar hur produkterna fungerar i praktiken. EGTs produkter fungerar både som diagnosverktyg och medicin när det gäller puttning. Med andra ord kan man med hjälp av träningsredskapen först ta reda på vad i tekniken som brister för att sedan också rätta till dem. Vid mätningar har fastslagits att nästan 90 % av de som testats inte varit medvetna om sina tekniska tillkortakommanden. Produkterna har rönt stor uppmärksamhet och används idag av såväl namnkunniga instruktörer som spelare på tourerna i både Europa och USA. Putting Guide PLAYER Path Finder System Square Triangle Putting Guide PRO Training System 14

15 15

16 Efter noggranna utvärderingar gjorda av medlemmar i PGA of Sweden har PGA beslutat att certifiera produkter i Esoteric Golf Technologys sortiment. Certifieringen är naturligtvis ytterst prestigefylld och fungerar som ett utmärkt säljargument och bevis för produkternas kvalitet och funktion. PGA of Sweden har som övergripande uppgift att verka för att golfens tradition och kultur upprätthålls, i harmoni med svensk idrotts allmänna inriktning. Likaså innebär det en strävan efter att kvalitet och intresse för golfsporten upprätthålls och tillgängligheten ökar. Med en certifiering från PGA bidrar EGT automatiskt till dessa strävanden. 16

17 Vid EGTs första European Tour Event under Scandinavian Masters på Barsebäck 2006 knöt Bolaget inte mindre än 63 tourspelare till sig, som nu använder sig av Path Finder System. Dessa spelare har gått med på att EGT får använda bilder av dem på Bolagets hemsida. Spelarna var samtliga mycket nöjda med produkterna. Efter Scandinavian Masters har ytterligare spelare från såväl Europa- som USA-touren anslutit och idag står nära nog 100 spelare bakom EGTs produkter. På hittar du några av alla tourspelare som använder sig av bland annat Path Finder System. På EGTs hemsida finns mer än 280 golfinstruktörer listade som använder Path Finder System i sin träning. Henri Reis, som också är delägare i företaget, är mest känd som tränare till Annika Sörenstam. Henri är en viktig kugge i utvecklingen av EGTs produkter. En av Europas ledande puttningsexperter, Harold Swash, har efter senaste golfmässan i München knutits till EGT. Bolaget har etablerat en nära kontakt till Swash och sedan en tid tillbaka ingår han i EGTs Advisory Board. Han är också en flitig användare av Putting Guide Pro Training System i sin träningsverksamhet. Harold Swash har också bidragit till att EGT diskuterar ett distributionsoch försäljningssamarbete med YES! Golf. Företaget är ett av de ledande i världen när det gäller utveckling av ny design och teknik för putters. The Putting Guide Pro Training System is a first class system. We use it in our academies and it is a proficient, easy to use, system that helps our players to feel their correct putting stroke Harold Swash 17

18 Putting Guide är ett träningsredskap som avsevärt förbättrar golfarens puttningsteknik. Produkten bygger på vetskapen om att det finns tre faktorer som avgör utgångsriktningen för bollen: pendelrörelsen, klubbvinkeln vid bollträffen samt träffpunkten på klubbhuvudet. Oftast är golfaren omedveten om vilket eller vilka fel som begås och kan därför inte heller rätta till dem. Det unika med Putting Guide är att träningsredskapet anpassas individuellt efter användarens förutsättningar. Genom att träna med Putting Guide vet man att man alltid startar bollen på den linje man siktar. Putting Guide är patenterad i USA och patentsökt Japan, Europa, Kanada samt Australien. Putting Guide PLAYER består av följande delar: En Putting Guide PLAYER (med vagn för egen putter), Square Triangle, instructions-dvd, instruktionsbok samt en Flight-proof bag. Putting Guide PLAYER Path Finder System bygger på samma grundprinciper som gjort Putting Guide så omtyckt: träningsredskapet anpassas efter individen, är enkel att använda och ger snabba resultat. Path Findern hjälper golfspelaren att hitta en bättre puttingstroke, bättre bollträff och ett bättre sikte. Under Path Findern sitter magneter som håller sex stift på plats. Dessa stift kan anpassas efter golfspelarens skicklighet, puttingstroke samt vilken typ av putter som används. Målsättningen är att puttern skall föras mellan stiften utan att träffa dem. Om golfspelaren träffar något av stiften, böjs detta och reses omedelbart igen. Ju bättre golfspelaren blir desto tightare kan stiften placeras så att mellanrummet mellan putter och stift minskar. Path Finder System levereras med följande innehåll: Path Finder System levereras med en DVD som förutom att förklara hur träningsredskapen skall användas även innehåller avsnitt om greenläsning, siktesövningar, längdträningsövningar, effektiv puttingrutin etc. Samtliga delar presenteras av Henri Reis. Paketet innehåller även en bok med samma upplägg som DVDn. Square Triangle ingår självklart också, liksom en väska för hela kitet. Path Finder System 18

19 Square Triangle är ett hjälpmedel för att kontrollera siktet. Ett mycket enkelt och effektivt träningsredskap som kan användas överallt på puttinggreenen eller på övningsmattan hemma till exempel. Det är enkelt att ta med, väger bara ett par gram och ryms i bakfickan. Sikta in din putter mot ett hål, placera Square Triangle framför klubbhuvudet, ställ dig bakom Square Triangle och läs av linjen som du siktar efter. Nu kan du enkelt se var du egentligen siktar. Därefter kan du justera siktet med hjälp av Square Triangle och placera en boll på den nya linjen, och sänka den. En sikteskontroll med hjälp av Square Triangle är ofta första och mest effektiva sättet att hitta en felkälla som inte många är medvetna om. Ett bra sätt att få de flesta att bli än mer intresserade och vilja fortsätta att utforska och utveckla sin putt. Square Triangle är även populär som företagsgiveaway. Square Triangle En snabbt återbetald investering för golfinstruktören. Det finns många fördelar med att använda Putting Guide Pro Training System och genomföra puttningsakademier. Både instruktören och eleven vet att rätt puttningsteknik övas in. Medan eleven övar in den riktiga puttningstekniken kan instruktören hålla ögonen på uppställningen, händernas placering etc. Genom att använda Putting Guide ger instruktören eleven en känsla av hur den ideala puttningstekniken skall kännas. Eleven ser med egna ögon hur förändringar i uppställningen påverkar puttningen. Detta leder till snabba förbättringar. Genom att arrangera puttningsakademier kan golfinstruktören träna upp till nio elever samtidigt. Det ger en betydligt bättre ekonomi i förhållande till att endast ha en elev åt gången. Putting Guide kan hyras ut till elitlag eller enskilda golfspelare som själva kan träna med den. Eftersom samtliga elever kommer att arbeta med både Path Finder System och Square Triangle under kursen så har instruktören också en stor möjlighet att kunna sälja dessa redskap till eleverna efter genomförd kurs. Puting Guide Pro Training System Putting Guide PRO Training System innehåller bland annat en putter med reglerbart skaft. Med det hjälp av det kan instruktören tillsammans med eleven enkelt komma fram till ideala mått avseende putterns längd och skaftets lutning, i förhållande klubbhuvudet så kallad lie. 19

20 I hela världen finns idag mer än 50 miljoner golfspelare, varav 27 miljoner återfinns i USA. Totalt omsätter den globala marknaden över 28 miljarder. Enligt National Golf Foundation står 25 % av golfspelarna företrädesvis seriösa amatörer som satsar på sin golf för 2/3 av den totala omsättningen. Eftersom golfspelare konstant försöker förbättra sitt spel finns ett tydligt behov på marknaden för EGTs produkter. I segmentet golfträningsutrustning finns ett antal success stories, som till exempel träningsklubban Medicus2 med ett utpris på 140 USD, som under sju år har sålt fler än 2 miljoner exemplar. Ett bevis för att det finns möjligheter att kunna sälja träningsredskap i detta prisläge, i mycket stora volymer. Golfspelare söker efter nya träningsredskap som kan förbättra deras spel och fokus läggs mer och mer mot puttning, som bekant utgör nästan hälften av alla slag som genomförs ute på banan. I snitt använder man 43% av det totala antalet slag under en rond för att putta. De distributörer som EGT söker arbetar mot det segment av golfspelare som beskrivits ovan. Återförsäljare i sin tur söker högmarginalprodukter som i princip säljer sig själva. De vill ha kvalitativa produkter som de kan demonstrera för golfspelare och använda för att bevisa att de har stora kunskaper inom branschen. Det får kunden att uppleva ett stort förtroende för butikspersonalen. För golfinstruktörer har EGTs produkter fler fördelar. Dels kan de användas i utbildningen av golfspelare och inbringa pengar på lektioner, men även på direkt försäljning av träningsredskapen. 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007.

Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007. Göteborg 2007-09-14 Pressmeddelande Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 522 996 SEK (248 470 SEK).

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

CybAero offentliggör Memorandum

CybAero offentliggör Memorandum Pressmeddelande 2013-11-18 CybAero offentliggör Memorandum Styrelsen i CybAero AB (publ) ( CybAero ) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission ( Emissionen ).

Läs mer

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ)

GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ) Pressmeddelande 2005-08-26 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2005 Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ)

CWS Comfort Window System AB (publ) CWS Comfort Window System AB (publ) Kvartalsrapport för tiden 2010-09-01 till 2010-11-30 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar

Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar Exklusiv möjlighet för Börstjänarens medlemmar 1 INFORMATION OM EMISSION AV AKTIER I BÖRSTJÄNARFOLKET 2013 AB Denna information är exklusivt riktad till medlemmar på Börstjänaren och får inte spridas till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) i samband med listning på Aktietorget. Anmälningstid 31 mars 29 april. H1 Communication AB (publ) ansvarar för innehållet i denna trycksak. www.h-1.se

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011

Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas. 16 december 2011 Cloetta och LEAF går samman En nordisk marknadsledare skapas 16 december 2011 Presentatörer Olof Svenfelt Lennart Bylock Bengt Baron Ordförande i Cloetta Styrelseledamot i Malfors Promotor, Cloettas nuvarande

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Tandvård i en förändrad tid...

Tandvård i en förändrad tid... Tandvård i en förändrad tid... Sida 1 är ett bolagsinitiativ som under 2008 har tagits av privattandläkaren Christer Swahn med praktik på Söder i Stockholm. Bolagets syfte är att bedriva tandvård. Sedan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer