Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007."

Transkript

1 Göteborg Pressmeddelande Esoteric Golf Technology International AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till SEK ( SEK). Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till SEK ( SEK). Resultat efter skatt för perioden uppgick till SEK ( MSEK). Resultat per aktie -0,77 SEK (-4,81 SEK) Likvida medel uppgick på balansdagen till SEK ( SEK) Börsvärdets utveckling 1

2 Kommentar till delårsrapporten från VD Tomas Dahl Under den första delen av 2007 som denna delårsrapport primärt skall avhandla har företaget försäljningsmässigt dubblerat omsättningen gentemot samma period Vi valde att inte bearbeta nya distributörer eller återförsäljare utan istället satte vi stort fokus på att förhandla och hitta den på sikt mest lönsamma lösningen tillsammans med en av de större golfaktörerna på världsmarknaden som passar företaget bäst: YES! Golf. Nu, i och med det undertecknade avtalet, visar det sig att denna fokusering har varit helt riktig. Under större delen av våren har arbetet med nyemissionen varit i fokus. Samtidigt har vi arbetat med att säkerställa produktionen för de betydligt högre volymer som vi kommer att börja leverera under hösten. Ett avtal är startpunkten på ett samarbete mellan parter och beskriver oftast rent juridiskt reglerbara punkter. Under förhandlingarna med YES, som pågått under mer än sex månader, har vi nått längre än vad som kan regleras i ett avtal. Parterna är helt övertygade om att bolagens produkter, kunskaper och långsiktiga visioner sammanfaller mycket väl. Det är faktorer som vi redan i ett tidigt skede värderat mycket tungt. Redan i januari 2007, i samband med golfmässan i Orlando, inleddes förhandlingarna med YES efter det att Europas mest namnkunniga putting expert Harold Swash introducerat Esoteric Golf Technology s produkter för ledningsgruppen för YES Golf. Harold Swash är en av EGT s största fan vilket i sig är mycket hedrande, och är mannen bakom YES! Golfs patenterade C-Groovs. I och med Harolds idoga arbete med att sammanföra våra produkter med YES så fattades tycke bolagen emellan. YES och alla de större varumärkena inom golf får flera hundra inviter från bolag med produkter som kan passa deras övriga sortiment. Vi har med vår nuvarande produktportfölj lyckats passerat ett mycket finmaskigt nät. YES har i minsta detalj förstått den storhet som våra produkter tillför deras produktutbud. Vi har under sommaren lagt stor vikt vid att utveckla nya produkter som tidigare bara legat på ritbordet. Med de nya distributionskanalerna, som vi erhåller via avtalet med YES, är vi mycket närmare marknaden än tidigare. Reaktionerna från de tourspelare som har fått möjligheten att testa dessa nya produkter har varit helt överväldigande. Min målsättning är att redan till golfmässan i Orlando januari 2008 presentera de nya produkterna. Väsentliga händelser efter periodens utgång Avtalet med YES! Golf undertecknades Avtalet med YES! Golf, som är en av de större golfaktörerna i världen, ingicks den 31 augusti. Avtalet ger bolaget en helt ny arena att bearbeta. YES! Golf, som under 2007 räknar med att fortsätta sin kraftiga expansion, arbetar för att tillsammans med våra produkter utgöra en starkare part på marknaden för putterförsäljning. Jämfört med EGT har YES! Golf ett väl inarbetat varumärke. Avtalet med denna aktör utgör den del som EGT tidigare saknat: en stark distributionspartner med redan upparbetade återförsäljare. 2

3 Händelser under perioden Letter of Intent med YES! Golf Letter of Internt skrivs med YES! Golf. Under golfmässan i Orlando tas de initiala kontakterna mellan YES och EGT. Vid nästa möte i Orlando under mars månad tas de första stegen mot en avtalsförklaring som slutar i ett LOI. Det LOI som skrivs med YES anses av bolaget vara en mycket tydlig och konkret avsiktshandling vilket gör att mycket av bolagets personella resurser avsätts till att utverka detta avtal till ett slutgiltigt distributionsavtal. EGT startar bolag i Florida. EGT startar bolag i Florida. Det råder ingen tvekan om att Florida är en av de mest attraktiva marknadsplatserna för golf i hela världen. I och med startandet av vårt satellitkontor EGT USA i Florida har vi tagit ett rejält kliv in på den amerikanska marknaden. Strategin med att starta kontor i USA är främst att själva kunna bygga vårt varumärke och att ha en närvaro på den absolut största golfmarknaden i världen. Avtalet med YES är reglerat så att även EGT äger rätten att själva bearbeta och sälja våra produkter i Florida. En av de viktigare uppgifterna för EGT USA är att bistå YES och deras återförsäljarnät på den amerikanska marknaden. Lyckad emission + notering på NGM MTF Under våren genomförs en lyckad nyemission som övertecknas med ca 80%. Erbjudandet, som inte var garanterat, omfattade totalt nyemitterade aktier. Försäljningspriset uppgick till 9,25 SEK per aktie. Totalt tillförs bolaget 9,0 MSEK före emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår antal aktier i Esoteric Golf till stycken. De nyemitterade aktierna motsvarar omkring 40,5 av rösterna och kapitalet i bolaget. Nordic Growth Market beslutade att lista Esoteric Golf Technology International AB på Nordic Growth Markets lista Nordic MTF. Första handelsdag var den 14 maj Nya styrelsemedlemmar På årsstämman som hölls den 14 juni förstärktes styrelsen med två nya styrelseledamöter. Styrelseordföranden Bo Larsson samt styrelseledamoten Sven-Erik Neergaard-Möller. Bo Larsson har lång erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring och distribution från större företag. Sven-Erik Neergaard-Möller har en bakgrund som revisor och affärskonsult. Nya Tourspelare Esoteric Golf Technology röner nya framgångar på Europatouren. EGT har som en del i marknadsstrategin att närma sig tourspelarna med sina produkter. Tourspelarna utgör det absoluta toppskiktet av golfspelare i världen och de influerar sedan i sin tur resten av golfvärlden. Vid utgången av juni hade EGT hela 164 spelare på European-, PGA- och LPGA-tour som använder företagets produkter med namn som Henrik Stenson, Robert Karlsson, Johan Edfors, Thomas Björn, Daniel Chopra, Luke Donald, Jerry Kelly, Juli Inkster, Christina Kim, Reilley Rankin, mfl. 3

4 Nyckeltal Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec Omsättning, kr Rörelseresultat, kr Resultat efter finansiella poster, kr Bruttomarginal, % -306,88% -481,09% -195,04% Rörelsemarginal, % -349,37% -567,27% -237,70% Nettomarginal, % -354,53% -583,97% -245,89% Justerat eget kapital, kr Soliditet, % 84,78% 54,54% 57,43% Skuldsättningsgrad, ggr 11,09% 70,09% 53,37% Investeringar immatr anläggningstillgångar, kr Investeringar matr anläggningstillgångar, kr Vinst per aktie, kr -0,77-4,81-7,01 Eget kapital per aktie 3,29 5,48 5,31 Antalet aktier vid periodens utgång Kvotvärde 0, Medelantalet anställda Definitioner Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen Nettomarginal Resultat före skatt i procent av omsättningen Justerat eget kapital Eget kapital + obeskattade reserver - latent skatt Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital Vinst per aktie Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång Antalet aktier vid periodens utgång Har omräknats till kvotvärde per (0,5 kr) 4

5 Resultaträkning Belopp i SEK Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror mm Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat - Periodens resultat

6 Balansräkning Tillgångar Belopp i SEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskning, utveckling och liknande arbeten Patent och liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Balansräkning Belopp i SEK Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond och överkursfond Fritt eget kapital Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i SEK Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) resp minskning (+) av varulager kortfristiga placeringar kortfristiga fordringar Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflödet från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar (-) Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission (+) Upplåning/amortering långfristiga lån (+/-) Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 Förändringar i eget kapital Belopp i SEK Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec Ingående eget kapital enligt balansräkningen Periodens resultat Emissioner Belopp vid periodens utgång Antal aktier vid periodens utgång (st) Genomsnittligt antal aktier (st) Antal aktier omräknat till dagens kvotvärde Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till kr ( kr) Emissionskostnader kr har reducerat överkursfonden per AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Ökning av Totalt Ökning (SEK) Totalt (SEK) Datum Transaktion antalet aktier antal aktier aktiekapital aktiekapital Kvotvärde Bolagets bildande Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission 3: Split 200: , Nyemission ,5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i SEK Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga 9

10 Nästa redovisningstillfälle Nästa rapport för perioden 1 juli 31 december 2007 publiceras fredagen 29 februari Denna rapport har inte varit föremål för revisorns granskning. Om Esoteric Golf Technology International AB (publ) Esoteric Golf Technology Internationals, EGTs, affärsidé är att utveckla och marknadsföra högteknologiska träningssystem och produkter för närspel och puttning. EGTs produkter, som säljs till såväl amatörer som proffs och golfinstruktörer, är utvecklade ihop med Henri Reis, mest känd som Annika Sörenstams golftränare. De unika funktionerna och designen i EGTs produkter skyddas genom internationellt vältäckande patent och patentansökningar. Intresset för EGTs produkter har visat sig vara mycket stort inom branschen. Idag använder 110 proffs på Europatouren och 25 stycken på USA-touren EGTs produkter. Parallellt med försäljning i Sverige knyts distributörer/agenter upp i en lång rad av intressanta länder. Den 31 augusti 2007 skrevs ett distributionsavtal med YES! Golf i USA som bland annat innebär att bolaget når ut till de mycket viktiga golfmarknaderna i USA och Japan. Bolagets aktier handlas på Nordic MTF under kortnamnet EGTI. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, Esoteric Golf Technology International AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta EGT Tomas Dahl, VD,

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004

CoolGuard AB (publ) Bokslutskommuniké för 2004 Bokslutskommuniké för 2004 Omsättningen för helåret uppgick till 3.731 (385) ksek Rörelseresultat för helåret var -4.790 (-2.636) ksek Försäljning på 1.528 ksek kommer att intäktsföras först under tertial

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010

Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Brandworld Sverige AB (publ) Halvårsrapport, januari juni 2010 Perioden Nettoomsättningen ökade med 43%, 48.233 TKR (33.762 TKR) Resultatet förbättrades med 3,5 miljoner, -1.555 TKR (-5.536 TKR) Resultat

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer