Inbjudan till teckning av aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier Wireless made easy

2 Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Free2move avses Free2move Holding AB (publ) med organisationsnummer I avsnitten Free2move AB dotterbolag med organisationsnummer avses dock med beskrivningen Bolaget aktuellt dotterbolag, det vill säga Free2move AB. Prospektets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan i något annat land än Sverige. Detta Memorandum vänder sig inte till personer där ytterligare Memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt förutsätts. Memorandumet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller detta Memorandum kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Uttalande om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga förhållanden i detta Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Noteringsplats Free2move Holding AB avser notera bolaget på NGM Nordic MTF. Aktien kommer därmed att handlas genom NGM s handelssystem Tellus. Emissionens storlek och kostnader Beräknad intäkt för den kommande emissionen i Free2Move beräknas efter full teckning bli 7 MSEK, hänförbara sammanlagda kostnader uppgår till ca 400 Tkr. Memorandumet tillgängligt Memorandumet finns tillgängligt hos Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm På Bolagets huvudkontor På Bolagets hemsida 2

3 Innehållsförteckning Sida Inbjudan 4 Sammanfattning 5 Viktiga händelser i bolagets utveckling 6 Villkor och anvisningar 7 VD har ordet 8 Free2move Holding AB - moderbolag 12 Free2move AB - dotterbolag 13 Historisk översikt 14 Produkter 15 Applikationer 19 Resultatprognos 20 Nyckeltal 21 Finansiell översikt 22 Förslag till vinstdisponering 23 Balansräkning 24 Eget kapital och skulder 25 Kassaflödesanalys 26 Redovisningsprinciper 27 Upplysningar till enskilda poster 28 Ägarförhållanden 31 Aktiekapital 32 Regelverk 33 Beskatting - avttyring 34 Beskattning - utdelning 35 Riskfaktorer 36 Styrelsen, ledande befattningshavare och revisor 38 Bolagsordning 40 Revisorns rapport 42 Övriga upplysningar 43 Bolagsengagemang 44 Anmälan 45 3

4 Inbjudan Härmed inbjuds allmänheten till teckning av sammanlagt maximalt aktier av serie B i Free2Move Holding AB i enlighet med detta Memorandum, motsvarande högst 18,47 % av aktierna och 18,47 % av rösterna efter full anslutning av erbjudandet. Teckningen görs i form av poster om aktier á 6 kr styck, dvs 583 poster. Vid full anslutning i erbjudandet uppgår antalet aktier till De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna av serie B i Bolaget, innebärande företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma aktieslag, rätt till andel av eventuellt överskott vid likvidation samt rätt till deltagande vid eventuell inlösen av aktier av serie B. 4

5 Sammanfattning Verksamhet Bolaget utvecklar produkter inom området trådlös kortdistanskommunikation och ansvarar för försäljning av dessa. Tillverkning, distribution och försäljning sker i huvudsak via externa partners. Bolagsstruktur Free2move Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Free2move AB. Free2move AB äger 20 % av Free2move Asia varifrån försäljning mot Asien och Australien ombesörjs. All rörelsedrivande verksamhet sker i dotterbolaget Free2move AB och det delägda Free2move Asia. Produkter Free2move arbetar med två moderna tekniker inom trådlös kortdistanskommunikation; Bluetooth och RFID. Standardprodukter inom Bluetooth produceras och säljs i volym medan RFID har börjat marknadslanseras under innevarande år. Vidare kan standardprodukterna kundanpassas på ett flexibelt sätt vilket skapar många applikationsmöjligheter. Styrelse och företagsledning Styrelse: Bertil Josefsson Dan Hellgren Peter Martinson Per-Arne Wiberg Styrelseordförande Bertil Josefsson VD Per-Arne Wiberg Revisor Jan Carlsson. BDO Nordic i Halmstad KB 5

6 Viktiga händelser i bolagets utveckling 2000 Free2move AB bildas och equality Venture AB tillför ägarkapital Utveckling av företagets första produkt tar fart. equality Venture AB tillför ytterligare ägarkapital Försäljning av utvecklade produkter påbörjas samtidigt som fortlöpande produktutveckling pågår Free2move AB tar sin första stora internationella order genom att förse Automobile Associations patruller i hela Storbritannien med Bluetooth-teknik Free2move AB utvecklar ett portstyrningssystem som vinner Stora Embedded-priset. Företaget deltar i fyra stycken EU-projekt varav ett leder till bolagets RFID-system Vidareutveckling av produkterna fortgår och försäljningsorganisationen förstärks Free2move AB sluter distributionsavtal med Rutroniks GmbH, och Digi-Key Inc. Leveranskontrakt undertecknas med Norwood Inc. Cirka 6 Mkr av omsättningen år 2003 ingick i ett specialprojekt till en kund, Automobile Association i England. Undantaget detta projekt har omsättningen av standardprodukter kontinuerligt ökat med cirka 50 % för åren En större kostnad av engångskaraktär under innevarande år är de utgifter som drabbade Free2move i samband med att en underleverantör byttes ut. De nu vidtagna åtgärderna syftar till att öka effektiviteten samt minska kostnaden per såld enhet. Free2moves målsättning de kommande tre åren, , är att årligen öka omsättningen med % med en stigande vinstmarginal. Den budgeterade omsättningen inför år 2007 är satt i relation till de potentiella ordrar som finns. Vinstmarginalen kommer successivt att vara stigande då den tidigare underleverantören har ersatts med en produktionsenhet som i större utsträckning förväntas kunna motsvara de krav som Free2move ställer på produktionen med avseende på tid, pris, kvalité och volym. Styrelsens gemensamma uttalande är att utsikterna ser ljusa ut både avseende vinstutveckling samt leveransvolym inför kommande år. Historisk utveckling och resultatprognos (Mkr) 2003* Intäkter 9,5 5,0 7,3 6,0 20 Kostnader -8,3-6,4-7,1-7,2-17,5 Resultat före skatt 1,2-1,4 0,2-1,2 2,5 * Siffrorna för åren avser dotterbolaget Free2move AB. 6

7 Villkor och anvisningar Prissättning av aktien Teckningskursen 6 kr per aktie är baserad på styrelsens bedömning av bolagets marknadsvärde. De hittills genomförda emissionerna har finansierat utvecklingen av Free2moves produkter samt de försäljningskanaler som finns idag. Teckningsanmälan Anmälan om teckning för aktier i Free2move skall omfattas av en eller flera enheter om aktier av serie B och skall lämnas till bolagets kontoförande institut på adressen nedan senast den 12 februari Anmälan skall göras på den speciellt utformade blanketten på sidan 45 och skickas till: Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Anmälan är bindande och endast en anmälan per person kommer att beaktas. Icke kompletta eller icke korrekt ifyllda anmälningar kan komma att bortses ifrån. Inga ändringar eller tillägg får göras på anmälningsblanketten. I det fall fysisk eller juridisk person inkommer med två anmälningssedlar kommer den till Bolaget senast inkomna teckningsanmälan att gälla, (vid övertecknande). Tilldelning Vid övertecknande av aktierna fördelas dessa enligt styrelsens bestämmande. Efter teckningsperiodens slut och styrelsens beslut, sänds avräkningsnota ut till dem som erhållit tilldelning. De som ej erhållit tilldelning meddelas ej om detta. Noteringsplats Aktierna kommer att vara föremål för handel när NGM-börsen offentliggör beslut om tidpunkt. Noteringsplats kommer att vara Nordic MTF. Rätt till utdelning Aktieägarna skall äga rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Styrelsen avser att ta upp frågan om utdelning så snart detta kan ske med hänsyn tagen till Bolagets vinstnivå och kapitalisering. Styrelsen lämnar dock inga garantier för att utdelning kommer att ske. Vid ofullständig teckning Styrelsen förbehåller sig rätten att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. Utfall av emission Utfallet av emissionen kommer att redovisas på bolagets hemsida vilket beräknas ske den 14 februari 2007, alternativt i anslutning till en eventuell förlängning av teckningstiden. Datum för publicering av information Bokslutskommuniké: 19 mars 2007 Bolagsstämma : 17 maj 2007 Delårsrapport: 14 september 2007 Betalning Betalning skall ske enligt instruktionen på avräkningsnota, likviddag är 20 februari Aktierna är denominerade i svenska kronor och där upprättade enligt svensk lagstiftning. Efter betalning och registrering av nyemission hos Bolagsverket registreras innehaven på person, enligt instruktionen på anmälningsblanketten. De erbjudna aktierna har ISIN-kod SE hos VPC. 7

8 VD har ordet Sedan starten år 2000 har Free2moves (Bolaget) fokus varit att förse industrikunder med trådlös kommunikation. Då Bolaget redan har en internationell inriktning och försäljning ser vi en kraftig global försäljningsökning de närmaste åren. En rad olika faktorer bidrar till denna optimism; Vårt nät av återförsäljare och distributörer är starkare än någonsin med representation i ett 80-tal länder. En av dessa är Digi-Key som är världens största online-distributör av elektronik. Vår nya serie av Bluetooth-produkter som har lanserats. Dessa har mycket goda egenskaper och har mottagits mycket väl på marknaden. Som exempel kan nämnas att en av våra moduler har en uppmätt räckvidd på över 1.5 km. Med sådan prestanda kan vi ge våra kunder helt nya affärsmöjligheter. Det nya RFID-systemet har nu sjösatts och vårt kontor i Kuala Lumpur har stora framgångar med säkerhetstillämpningar. Bland kunderna kan nämnas Siemens, Toshiba och Intel m fl. I dessa fall handlar det om stöldskydd och spårning av bärbara datorer. Utveckling och marknad Bolaget utvecklar i dag i huvudsak Bluetoothprodukter - moduler för inbyggnad i andra produkter eller externa kabelersättare. Under 2006 växte den totala marknaden med 71% för att nå 500 miljoner sålda enheter till ett uppskattat värde av mellan Mdr SEK. Merparten av denna marknad utgörs av mobiltelefoner och Lap-Tops. Med en allt högre andel av mobiltelefoner försedda med Bluetooth finns en ökande efterfrågan på att förse andra typer av produkter med Bluetooth-teknik. Det är detta som är den huvudsakliga marknaden för våra Bluetooth-moduler. Patruller i Storbritannien och telecom i Tyskland Vi har under senare år tagit hem ett antal projekt. Ett exempel är att alla Automobile Associations patruller i Storbritannien är försedda med teknologi från Free2move. Med hjälp av Bluetooth kan mekanikern felsöka fordonen med tillgång till alla fordonsdatorns data i sin laptop. Ett annat exempel är ett tyskt telekombolag som har utvecklat en mobiltelefon för en medicinsk marknad. Bolaget vann kontraktet i hård konkurrens. En av världens största kontraktstillverkare utförde konstruktion och val av leverantör i detta projekt. Bolagets kabelersättare för seriekablar, den s k seriepluggen, används världen över av både företag och privatpersoner. Exempel på användningsområden är kommunikation mellan handdator och geodetiskt mätinstrument eller mellan kamera och GPS. Motiv och framtid För att försäkra oss om en snabb ökning av försäljning och resultat vill vi öka marknadsinsatserna och förkorta utvecklingstiden för nya produkter. Med ny produktportfölj, starkt försäljningsnät och ny produktionspartner ser vi mycket goda förutsättningar för att växa och bli en betydande aktör inom våra nischområden. Att introducera Free2move som ett publikt bolag på NGM ser jag som ett naturligt steg i företagets utveckling. Per-Arne Wiberg, VD Free2move Holding AB 8

9 9

10 Affärsidé Free2moves affärsidé är att utveckla produkter för trådlös kommunikation med i huvudsak industriell inriktning. En utgångspunkt är att underlätta kundens införande av tekniken och ge maximalt ökad konkurrenskraft. Företagets Bluetooth-moduler anses tillhöra de bäst presterande i branschen. Free2move arbetar med två moderna tekniker inom trådlös kortdistanskommunikation; Bluetooth och RFID. Standardprodukter inom Bluetooth produceras och säljs i stora volymer medan RFID befinner sig i ett lanseringsstadium. Standardprodukterna kan kundanpassas, är flexibla och skapar många applikationsmöjligheter. Bluetooth Free2move har ett antal Bluetoothmoduler i sitt sortiment. Kunderna bygger in dessa i sina produkter. Modulerna har mycket god prestanda jämfört med konkurrenterna. Bolaget bedriver en ständig utveckling för att ligga i framkanten inom området. Befintliga moduler uppskattas mycket av kunderna både för sin räckvidd och användarvänlighet. Nu finns en rad nya produkter klara för lansering. Bluetooth-produkter som lanseras nu: Long range-modul för datatrafik med hög kapacitet Low power-modul för datatrafik med hög datakapacitet. Long range-modul för multi-mediatrafik. Modulen kombinerar lång räckvidd med speciella funktioner för behandling av t ex audio. Linux system med Bluetooth och WiFikommunikation. Intresset ökar dramatiskt för att strömma filer (video clip) och ljud till alla slags MP3 enheter. Kommunikationssystem för arbetsplatser, som passar för kontor såväl som för bullriga miljöer. Systemet möjliggör röststyrd uppkoppling av VoIP-samtal till andra lokala användare eller någon på andra sidan jorden. RFID-produkter som lanseras nu: Aktiv RFID-läsare Läsaren är en enhet som kan läsa upp till 100 taggar per sekund. Informationen förs vidare med Bluetooth, WiFi, eller GSM/GPRS. Aktiv RFID-tagg Taggarna sätts på objekt som skall spåras eller loggas. Taggarna klarar temperaturloggning och är lämpliga för säkerhetsapplikationer. Räckvidden är upp till 70 m vilket är unikt. Med dessa produkter står sig Free2move starkt i konkurrensen och vi bedömer att våra marknadsandelar kommer att öka kraftigt. Low power-modul för multi-mediatrafik. Modulen är avsedd att användas för kortare kommunikationsavstånd och hög ljudkvalitet. 10

11 11

12 Free2move Holding AB - moderbolag Verksamhet Moderbolagets verksamhet är att som holdingbolag till Free2move AB skapa goda förutsättningar för att utveckla produkter inom trådlös kortdistanskommunikation med inriktning på Bluetooth och RFID. Free2move Holding AB skall löpande verka för att befintliga dotterbolag har resurser för en långsiktig och kraftig tillväxttakt. Detta görs genom att moderbolaget utvärderar möjligheter att förvärva bolag som kan påskynda tillväxten. Bolagsstruktur Free2move Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Free2move AB. Free2move AB äger 20 % av Free2move Asia varifrån försäljning mot Asien och Australien ombesörjes. All rörelsedrivande verksamhet sker i dotterbolaget Free2moveAB och det delägda Free2move Asia. Affärsidé Moderbolagets affärsidé är att stimulera befintligt och eventuellt kommande dotterbolags verksamheter avseende utveckling, tillverkning och försäljning av trådlös kortdistanskommunikation. Affärsmodell Moderbolaget skall stödja dotterbolaget i sin verksamhet genom att hjälpa dotterbolaget att etablera försäljning i olika delar av världen. Vidare skall moderbolaget verka för att ge befintligt och eventuella framtida dotterbolag ekonomiska förutsättningar för tillväxt. Målsättning Bolagets målsättning är att under de kommande tre (3) åren årligen öka omsättningen med % med en stigande vinstmarginal. Investeringar Dotterbolaget Free2move AB har sedan bolagsstarten år 2000 gjort löpande investeringar i forskning och utveckling inom Bluetooth- och RFIDområdet. Bolaget har i balansräkningen immateriella anläggningstillgångar som innefattar balanserade utgifter för forskning till ett värde av drygt 2 Mkr. Bolagets huvudägare har gjort omfattande investeringar i form av nedlagd tid under hela perioden från bolagsstarten fram tills idag. Bolagets investeringar under år har främst gjorts inom produktutveckling. Omfattningen av investeringarna är enligt följande: 2003: SEK 2004: SEK 2005: SEK 2006: SEK Moderbolaget Free2move Holding AB eller dotterbolaget Free2move AB har inga pågående investeringar bortsett från löpande produktutveckling. Bolaget planerar att finansiera större potentiella utvecklingsprojekt genom kundfinansiering. Bolaget har inte gjort några åtaganden om framtida investeringar av större omfattning. Anläggningstillgångar Free2move Holding AB eller dess dotterbolag innehar inga befintliga och/eller planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig betydelse. Koncernen har inte några inteckningar eller belastningar på koncernens tillgångar. Aktieinnehav Free2move Holding AB har inga aktieinnehav i andra företag. Historisk utveckling och resultatprognos (Mkr) 2003* Intäkter 9,5 5,0 7,3 6,0 20 Kostnader -8,3-6,4-7,1-7,2-17,5 Resultat före skatt 1,2-1,4 0,2-1,2 2,5 * Siffrorna för åren avser dotterbolaget Free2move AB. 12

13 Free2move AB - dotterbolag Affärsidé Bolaget utvecklar produkter inom trådlös kortdistanskommunikation och ansvarar för försäljning av dessa. Tillverkning, distribution och försäljning sker i huvudsak via externa partners. Affärsmodell Free2move AB ska med sin specifika kompetens inom trådlös kortdistanskommunikation utveckla konkurrenskraftiga produkter med hög prestanda. Färdigutvecklade produkter säljs på världsmarknaden men Free2move arbetar också kontinuerligt med produktutveckling. Free2move utvecklar standardprodukter som säljs i volym och som kan kundanpassas för specifika behov. Målsättning Bolagets målsättning är att bli marknadsledande inom en eller flera nischmarknader; primärt i Europa där Free2move har ett brett återförsäljarnät, men också i Asien där Free2move redan har ett delägt säljkontor. Vision Free2move skall utmärka sig genom att inom sitt område skapa de mest innovativa lösningarna för trådlös kortdistanskommunikation. Målgrupp Bolagets målgrupp är primärt återförsäljare runt om i världen. Den yttersta målgruppen är de företag som är i behov av Free2moves standardprodukter för inbyggnad i sina produkter. En tredje målgrupp är företag som har behov av specialanpassning av Free2moves standardprodukter. Andra avtal Free2move AB har även distributionsavtal med andra återförsäljare i Europa och Asien. Historik Per-Arne Wiberg och Dan Hellgren har sedan mitten av 90-talet forskat inom trådlös kommunikation vid Högskolan i Halmstad. Vidare arbetade de båda tillsammans under i ett utredningsprojekt för en stor svensk biltillverkare. Efter detta började Per-Arne och Dan se en stor potential för trådlös kortdistanskommunikation baserad på Bluetooth. Under våren 2000 startade Per-Arne och Dan företaget Free2move AB. Bolaget har sedan starten kontinuerligt utvecklat nya produkter för trådlös kortdistanskommunikation. Per-Arne Wiberg och Dan Hellgren har stor erfarenhet från forskning kring trådlös kommunikation och har utifrån sina specifika kunskaper och breda kontaktnät utvecklat ett antal produkter inom området. Bolaget har haft sju-åtta anställda sedan verksamheten startades år Free2move har sedan bolagsstarten arbetat med utveckling och försäljning av Bluetoothprodukter. Produkter inom RFID-området har utvecklats under de senaste åren och försäljningen av dessa produkter har just börjat ta fart. Free2move säljer sina Bluetooth- och RFID-produkter som standardprodukter i volym. Bolaget erbjuder också kundanpassning av dessa produkter. Väsentliga avtal Free2move AB har ett distributionsavtal med Rutronik som har representanter i 25 länder. Free2move har även tecknat ett distributionsavtal med Digi-Key som är en av världens största elektronikdistributörer. Hos Digi-Key är Free2move den enda utpräglade Bluetoothleverantören. 13

14 Historisk översikt - applikationer som är baserade på Free2moves produkter: År 2001 skapades ett trådlöst kommunikationssystem för röst till Svenska Flygvapnet baserat på Bluetoothprodukter från Free2move utvecklade Free2move ett Bluetoothbaserat system för mätning av skärkrafter i maskinfräsar åt Sandvik Coromant. Samma år utvecklades ett kommunikationssystem för röst till brandmän tog Bolaget sin dittills största exportorder genom att bestycka alla Automobile Associations patruller i Storbritannien med Bluetoothkommunikation utvecklade Safetool AB ett system för att förhindra stölder på byggarbetsplatser baserat på Free2moves aktiva RFID-system utvecklade Flextronics Design en ny typ av mobiltelefon för hjärtpatienter. Produkten lanserades i flera europeiska länder. Free2move vann kontraktet att leverera Bluetooth-funktionen i telefonen i hård internationell konkurrens. Från 2001 och framåt har Free2move kontinuerligt arbetat med att sluta distributionsavtal med återförsäljare. Detta arbete har resulterat i ett mycket brett återförsäljarnät i Europa och dessutom etablerad återförsäljning i Asien. Vidare har Free2move sedan 2001 aktivt deltagit i nischade applikationsinriktade mässor, för att visa vilka möjligheter som finns med att använda Free2moves produkter och kundanpassade applikationer. Free2move har stor erfarenhet av att utveckla Bluetooth- och RFID-produkter, samt goda kunskaper hur dessa kan användas i olika sammanhang. Genom det breda distributionsnät som Free2move har skapat är grunden lagd för att kunna skapa stora försäljningsvolymer under de kommande åren. Likaså är den kontinuerliga utvecklingen av nya och förbättrade produkter en förutsättning som gör att Free2move kommer att klara av att möta kundernas framtida behov. Produkter Free2move arbetar med två moderna tekniker inom trådlös kortdistanskommunikation; Bluetooth och RFID. Standardprodukter inom Bluetooth produceras och säljs i stora volymer medan RFID befinner sig i ett lanseringsstadium. Vidare kan standardprodukterna kundanpassas på ett flexibelt sätt vilket skapar många applikationsmöjligheter. Bluetooth: Free2move har lång erfarenhet av Bluetooth och ligger långt fram i utvecklingen av nya produkter inom området. Bluetooth är en global standard för trådlös kommunikation för röst och data. Tekniken finns idag inbyggd i många produkter i vår vardag för att ersätta kablar. Free2move har sålt Bluetooth-produkter sedan år Bluetooth-teknik kan bland annat ersätta kabelbaserade nätverk i diverse sammanhang och fungerar mycket bra för trådlös ljud- och röstöverföring. Bluetoothstandarden ger en rad kommunikationsfunktioner i t.ex. headset, trådlösa tangentbord, trådlös HiFi överföring, trådlös bildöverföring mm. Bluetooth har snabbt blivit en världsstandard för trådlös ersättning av kablar. Klasser enligt Bluetoothstandarden: Klass 1 - med en räckvidd på nominellt 100 meter. Klass 2 - med en räckvidd på nominellt 30 meter. Klass 3 - med en räckvidd på nominellt 10 meter. 14

15 Free2move har följande produkter: Bluetooth: Long range-modul för datatrafik (klass 1) räckvidd ca: 250 m Low power-modul för datatrafik (klass 2) räckvidd ca: 100 m Low power-modul för audiotillämpningar (klass 2) räckvidd ca: 80 m Bluetooth Linuxsystem (ett Bluetooth-bestyckat inbyggt system) Kabelersättare Free2move tillhandahåller även ett utvecklingskit för att kunderna snabbt skall komma igång med utveckling av produkter baserade på modulerna. Nya produkter: Long range-modul för datatrafik med hög datakapacitet. Detta är en efterföljare till den nuvarande klass 1 modulen. Tester visar på räckvidd överstigande 1 km. Lanserades Q Low power-modul för datatrafik med hög datakapacitet. En kompletterande modul till den befintliga klass 2 modulen. Modulen ger mycket god pris/prestanda. Lanserades Q Long range-modul för multi-mediatrafik. Modulen kombinerar lång räckvidd med speciella funktioner för behandling av audio, t ex att strömma HiFi-ljud till olika delar i en musikanläggning. Lanseras Q Low power-modul för multi-mediatrafik Modulen är avsedd att användas för kortare kommunikationsavstånd och hög ljudkvalitet. Exempel på applikationer är headset och MP3-spelare. Lanseras Q Linuxsystem med Bluetooth och WiFi-kommunikation. Vi ser en dramatisk ökning för intresset att strömma filer (video clip) och ljud till MP3 enheter. Mobiltelefonerna är också MP3- spelare. Denna produkt är avsedd att vara en byggsten i infrastrukturen för att koppla upp 4:e generationens mobila enheter: 4G. Lansering Q Kommunikationssystem för arbetsplatser Detta är ett system för kommunikation på arbetsplatser. Systemet passar för kontor såväl som bullriga miljöer. Systemet möjliggör röststyrd uppkoppling av VoIP-samtal till andra lokala användare eller någon på andra sidan Jorden. Systemet innehåller headset, hörselskydd och accesspunkter som utvecklats och produceras av Free2move. Lansering Q

16 RFID: RFID är ett starkt växande område. RFID kan användas för identifikation av olika objekt men även för mätning och registrering av temperatur eller andra storheter. Ett RFID-system består av en läsare och ett antal tags. Det finns två typer av RFID-tags; passiva och aktiva. Den förstnämnda typen kan liknas vid en trådlös streckkod. Denna typ av tag är ämnad för identifiering och har en räckvidd på 2 meter. Aktiva tags används också för identifiering men dessutom bland annat för att registrera temperatur. Aktiva tags har en räckvidd på 80 meter och säkrare avläsning än passiva RFID-system. Bolaget påbörjade utvecklingen av RFID under 2003 och produkterna befinner sig nu i ett lanseringsstadium. Produktutveckling Free2move kommer under den närmaste framtiden att lansera flera nya produkter. Genom att noga följa trender och konkurrenter skall Free2move ligga i framkant gällande produktutvecklingen inom området. Free2move är aktiv inom forskningsprogrammet Center for Research on Embedded Systems och har idag en industridoktorand anställd. Nya krav rörande blyfri elektronik trädde i kraft enligt ett direktiv från EU. Free2move har anpassat Bolagets produkter till dessa krav. Forskning, utveckling, patent och licenser Free2move har i dag inga patent. Produkternas utförande skyddas istället genom att kritiska konstruktioner av hårdvara och programvara inte går att utläsa av produkter eller dokumentation. På området RFID har samma strategi följts med undantag för ett stöldskyddssystem som har patentsökts i Sverige. Bolagets Bluetoothprodukter är kvalificerade enligt Bluetooth SIGs kvalificeringsprogram. Detta är en kvalitetssäkring av produkterna och garanterar interoperabilitet mellan produkter från olika leverantörer. Utvecklingen av Bluetooth-moduler har skett sedan Bolagets grundande och är en kontinuerligt pågående verksamhet för att försvara Bolagets ställning på marknaden. Marknad Free2move strävar efter att bli marknadsledande på en eller flera nischmarknader i Europa där Bolaget har ett brett återförsäljarnät. Redan idag är Free2move leverantör till Flextronics och har även slutit andra viktiga avtal för att lyckas på den europeiska marknaden. Det tyska företaget Rutronik, som är Europas tredje största elektronikdistributör, ombesörjer distribution och försäljning av Free2moves produkter i 25 europeiska länder. I kombination med en konkurrenskraftig prisbild och en marknad som är mogen för trådlös teknik för kortdistanskommunikation skapar detta en god förutsättning för Free2move att lyckas på den europeiska marknaden. Vidare är målsättningen att etablera försäljning i olika delar av världen. Detta har redan påbörjats i Asien där Free2move Asia ombesörjer försäljning mot Asien och Australien. Genom att Free2move slutit distributionsavtal med Digi-Key kommer bolagets ställning på den amerikanska marknaden att stärkas kraftigt. Marknadsföring Free2move marknadsförs främst via Internet. Free2move har viss annonsering gemensamt med återförsäljare. Vidare är Free2move närvarande på nischade applikationsorienterade mässor. Bolaget har också direktkontakt med kunder som vid försäljning hänvisas till återförsäljare. Vidare marknadsförs Free2move indirekt genom sitt stora återförsäljarnät. I framtiden kommer Free2move att intensifiera marknadsföringen inom beskrivna områden. Leverantörer Bolaget har idag en svensk kontraktstillverkare. Free2moves målsättning är att hålla massproduktionskostnaderna fortsatt låga samtidigt som hög kvalitet bibehålls. Bolagets strategi är att kontinuerligt utvärdera kontraktstillverkare utifrån bland annat tillverkningskostnader, kvalitet och leveranstid. 16

17 Kunder Bolagets återförsäljare förser slutkundsföretag med standardprodukter. Free2move skräddarsyr också produkter till diverse applikationer. Konkurrenter Bolaget har i huvudsak två typer av konkurrenter: 1. Stora asiatiska komponenttillverkare som riktar sig till högvolymkunder, t.ex. tillverkare av mobiltelefoner, PDA och laptops. 2. Europeiska och amerikanska bolag med mer fokuserad inriktning. Den första kategorin har inte historiskt uppfattats som direkta konkurrenter eftersom målgruppen har skilt sig avsevärt från den som Free2move har. Med nya produktionsalternativ som kommer att tas i bruk kommer Bolaget att kunna konkurrera prismässigt även inom detta segment. Exempel på konkurrenter här: ALPS (Japan) Samsung (Sydkorea) Philips (Europa) Tendenser Free2moves produktsortiment kommer att kraftigt utökas med nya innovativa moduler som ger högre prestanda och följer senaste versionen av Bluetoothstandard. Dessa moduler kommer att produceras hos underleverantörer som ger oss möjlighet att vara konkurrenskraftiga i höga volymer. Med ett återförsäljarnät under kraftig utbyggnad kan vi räkna med ökade volymer. Vi räknar med sänkning av marginalerna på de produkter som produceras i högst volym. Vi bedömer dock att marginalen kommer att vara tillfredställande även för denna produktkategori. Inom området audiosystem för arbetsplatser ser vi en kraftig efterfrågan av produkter som marknadsförs av en samarbetspartner. Vi gör bedömningen att detta område kan komma att öka i betydelse för Bolaget. Vårt bidrag i form av avancerad programvara och hårdvara är större här än vad gäller moduler. Detta bidrar till att marginalerna kan bibehållas på en god nivå. Bolaget har ännu inte lanserat sitt aktiva RFIDsystem till en större kundkrets. En rad större projekt i Asien är i ett initialskede. Exempel på kunder i sådana projekt är Siemens och Toshiba. I båda dessa projekt är syftet att stöldskydda Lap-top datorer. Den andra kategorin konkurrenter består av mindre bolag än ovan som har inriktning på nischer: ConnectBlue (Sverige) Automationsområdet BlueGiga (Finland) Nätverkslösningar Ezurio (Storbritannien) Free2move konkurrerar framgångsrikt med dessa företag mycket pga den goda prestanda som Bolagets produkter uppvisar. 17

18 18

19 Applikationer Applikationsexempel Bluetooth Free2move levererade Bluetooth-produkter till Automobile Association i Storbritannien som skapade ett trådlöst kommunikationssystem för servicepersonal som arbetar längs de brittiska vägarna. Applikationen har fått mycket god respons av användarna. Personalen använder sin serviceutrustning som trådlöst skickar diagnostisk data till servicefordonet. Servicepatrullerna kan med hjälp av den nya tekniken vara anslutna till fordonsdatorn när de servar eller felsöker ett fordon. Applikationsexempel RFID Ett exempel på hur Bolagets RFID-system används är Siemens stöldskyddsmärkning av datorer. Varje Lap-Top vid företagets Asienkontor i Kuala Lumpur förses med en RFID-tag som byggs in i datorn. Free2movs RFID-läsare har integrerats med Siemens inpasseringssystem så att man kan registrera vilka datorer som finns på avdelningen, vilka som lämnar eller anländer och vem som bär dem. Detta ger både ökad säkerhet och ett direkt stöldskydd. Planen är att successivt bygga ut systemet för att även erbjudas till Siemens kunder. bildlösning? 19

20 Resultatprognos Historisk utveckling och resultatprognos (Kkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 1 Räntekostnader Resultat Historisk utveckling Cirka 6 Mkr av omsättningen år 2003 ingick i ett specialprojekt till en kund, Automobile Association i England. Omsättningen av standardprodukter har kontinuerligt ökat med cirka 50% för åren Kostnader av engångskaraktär under innevarande år är de utgifter som drabbade Free2move i samband med att en underleverantör byttes ut. Denna kostnad skall dock ses som en investering i kvalité och kostnadsbesparing av de produkter som Free2move säljer. Resultatprognos för 2007 samt 2008 Free2moves målsättning de kommande tre åren, , är att årligen öka omsättningen med % med en kontinuerligt stigande vinstmarginal. Den budgeterade omsättningen inför år 2007 är satt i relation till de potentiella ordrar som finns. Årets resultat samt förlust skall bedömas utifrån de leveranssvårigheter som en tidigare underleverantör haft. Den tidigare underleverantören har nu ersatts med en annan svensk kontraktstillverkare. De nu vidtagna åtgärderna syftar till att öka effektiviteten samt minska kostnaden per såld enhet. Den kraftiga omsättningsökning som anges i prognosen bygger på att de nya marknadskanalerna nu arbetat en tid med projekt hos potentiella kunder. Projektens storlek varierar från ordersummor på ca: 20 MSEK ner till några tiotal tusen kronor. Hos våra europeiska återförsäljare har vi ett 50-tal sådana projekt där en del är i slutskedet före kontraktsteckning. Fler än tre av dessa är större än 10 MSEK. Free2moves asiatiska säljbolag har en projektportfölj som består av 60 projekt. Projekten värderas till 6 MSEK om en viktning av varje projekt görs av sannolikheten för affär mellan 5%-100%. Ytterligare en orsak till den stora uppgången i omsättning är att de nu lanserade Bluetoothmodulerna har prestanda i det absoluta toppskiktet. Våra återförsäljare känner ett mycket stor efterfrågan på dessa produkter. Här får vi räkna med effekter på försäljningen först Q och Trots det bedömer vi att påverkan blir signifikant även under Styrelsens gemensamma uttalande är att utsikterna ser ljusa ut både avseende vinstutveckling samt leveransvolym inför kommande år. Prognosen bygger på en fulltecknad emission. Med nya produktionspartners och det utbyggda distributionsnätet räknar Bolaget med en kontinuerligt ökande omsättning, med stigande marginaler, de tre kommande åren. Antalet anställda uppskattas öka med 3-4 personer årligen. 20

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Wireless made easy Inbjudan Härmed inbjuds allmänheten till teckning av sammanlagt maximalt 1.166.000 aktier av serie B i Free2move Holding AB 556705-0157 i enlighet med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer