Inbjudan till teckning av aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier Wireless made easy

2 Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Free2move avses Free2move Holding AB (publ) med organisationsnummer I avsnitten Free2move AB dotterbolag med organisationsnummer avses dock med beskrivningen Bolaget aktuellt dotterbolag, det vill säga Free2move AB. Prospektets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan i något annat land än Sverige. Detta Memorandum vänder sig inte till personer där ytterligare Memorandum, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt förutsätts. Memorandumet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller detta Memorandum kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Uttalande om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga förhållanden i detta Memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för Memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Noteringsplats Free2move Holding AB avser notera bolaget på NGM Nordic MTF. Aktien kommer därmed att handlas genom NGM s handelssystem Tellus. Emissionens storlek och kostnader Beräknad intäkt för den kommande emissionen i Free2Move beräknas efter full teckning bli 7 MSEK, hänförbara sammanlagda kostnader uppgår till ca 400 Tkr. Memorandumet tillgängligt Memorandumet finns tillgängligt hos Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm På Bolagets huvudkontor På Bolagets hemsida 2

3 Innehållsförteckning Sida Inbjudan 4 Sammanfattning 5 Viktiga händelser i bolagets utveckling 6 Villkor och anvisningar 7 VD har ordet 8 Free2move Holding AB - moderbolag 12 Free2move AB - dotterbolag 13 Historisk översikt 14 Produkter 15 Applikationer 19 Resultatprognos 20 Nyckeltal 21 Finansiell översikt 22 Förslag till vinstdisponering 23 Balansräkning 24 Eget kapital och skulder 25 Kassaflödesanalys 26 Redovisningsprinciper 27 Upplysningar till enskilda poster 28 Ägarförhållanden 31 Aktiekapital 32 Regelverk 33 Beskatting - avttyring 34 Beskattning - utdelning 35 Riskfaktorer 36 Styrelsen, ledande befattningshavare och revisor 38 Bolagsordning 40 Revisorns rapport 42 Övriga upplysningar 43 Bolagsengagemang 44 Anmälan 45 3

4 Inbjudan Härmed inbjuds allmänheten till teckning av sammanlagt maximalt aktier av serie B i Free2Move Holding AB i enlighet med detta Memorandum, motsvarande högst 18,47 % av aktierna och 18,47 % av rösterna efter full anslutning av erbjudandet. Teckningen görs i form av poster om aktier á 6 kr styck, dvs 583 poster. Vid full anslutning i erbjudandet uppgår antalet aktier till De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna av serie B i Bolaget, innebärande företrädesrätt vid nyteckning av värdepapper av samma aktieslag, rätt till andel av eventuellt överskott vid likvidation samt rätt till deltagande vid eventuell inlösen av aktier av serie B. 4

5 Sammanfattning Verksamhet Bolaget utvecklar produkter inom området trådlös kortdistanskommunikation och ansvarar för försäljning av dessa. Tillverkning, distribution och försäljning sker i huvudsak via externa partners. Bolagsstruktur Free2move Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Free2move AB. Free2move AB äger 20 % av Free2move Asia varifrån försäljning mot Asien och Australien ombesörjs. All rörelsedrivande verksamhet sker i dotterbolaget Free2move AB och det delägda Free2move Asia. Produkter Free2move arbetar med två moderna tekniker inom trådlös kortdistanskommunikation; Bluetooth och RFID. Standardprodukter inom Bluetooth produceras och säljs i volym medan RFID har börjat marknadslanseras under innevarande år. Vidare kan standardprodukterna kundanpassas på ett flexibelt sätt vilket skapar många applikationsmöjligheter. Styrelse och företagsledning Styrelse: Bertil Josefsson Dan Hellgren Peter Martinson Per-Arne Wiberg Styrelseordförande Bertil Josefsson VD Per-Arne Wiberg Revisor Jan Carlsson. BDO Nordic i Halmstad KB 5

6 Viktiga händelser i bolagets utveckling 2000 Free2move AB bildas och equality Venture AB tillför ägarkapital Utveckling av företagets första produkt tar fart. equality Venture AB tillför ytterligare ägarkapital Försäljning av utvecklade produkter påbörjas samtidigt som fortlöpande produktutveckling pågår Free2move AB tar sin första stora internationella order genom att förse Automobile Associations patruller i hela Storbritannien med Bluetooth-teknik Free2move AB utvecklar ett portstyrningssystem som vinner Stora Embedded-priset. Företaget deltar i fyra stycken EU-projekt varav ett leder till bolagets RFID-system Vidareutveckling av produkterna fortgår och försäljningsorganisationen förstärks Free2move AB sluter distributionsavtal med Rutroniks GmbH, och Digi-Key Inc. Leveranskontrakt undertecknas med Norwood Inc. Cirka 6 Mkr av omsättningen år 2003 ingick i ett specialprojekt till en kund, Automobile Association i England. Undantaget detta projekt har omsättningen av standardprodukter kontinuerligt ökat med cirka 50 % för åren En större kostnad av engångskaraktär under innevarande år är de utgifter som drabbade Free2move i samband med att en underleverantör byttes ut. De nu vidtagna åtgärderna syftar till att öka effektiviteten samt minska kostnaden per såld enhet. Free2moves målsättning de kommande tre åren, , är att årligen öka omsättningen med % med en stigande vinstmarginal. Den budgeterade omsättningen inför år 2007 är satt i relation till de potentiella ordrar som finns. Vinstmarginalen kommer successivt att vara stigande då den tidigare underleverantören har ersatts med en produktionsenhet som i större utsträckning förväntas kunna motsvara de krav som Free2move ställer på produktionen med avseende på tid, pris, kvalité och volym. Styrelsens gemensamma uttalande är att utsikterna ser ljusa ut både avseende vinstutveckling samt leveransvolym inför kommande år. Historisk utveckling och resultatprognos (Mkr) 2003* Intäkter 9,5 5,0 7,3 6,0 20 Kostnader -8,3-6,4-7,1-7,2-17,5 Resultat före skatt 1,2-1,4 0,2-1,2 2,5 * Siffrorna för åren avser dotterbolaget Free2move AB. 6

7 Villkor och anvisningar Prissättning av aktien Teckningskursen 6 kr per aktie är baserad på styrelsens bedömning av bolagets marknadsvärde. De hittills genomförda emissionerna har finansierat utvecklingen av Free2moves produkter samt de försäljningskanaler som finns idag. Teckningsanmälan Anmälan om teckning för aktier i Free2move skall omfattas av en eller flera enheter om aktier av serie B och skall lämnas till bolagets kontoförande institut på adressen nedan senast den 12 februari Anmälan skall göras på den speciellt utformade blanketten på sidan 45 och skickas till: Aktieinvest FK AB Emittentservice Stockholm Anmälan är bindande och endast en anmälan per person kommer att beaktas. Icke kompletta eller icke korrekt ifyllda anmälningar kan komma att bortses ifrån. Inga ändringar eller tillägg får göras på anmälningsblanketten. I det fall fysisk eller juridisk person inkommer med två anmälningssedlar kommer den till Bolaget senast inkomna teckningsanmälan att gälla, (vid övertecknande). Tilldelning Vid övertecknande av aktierna fördelas dessa enligt styrelsens bestämmande. Efter teckningsperiodens slut och styrelsens beslut, sänds avräkningsnota ut till dem som erhållit tilldelning. De som ej erhållit tilldelning meddelas ej om detta. Noteringsplats Aktierna kommer att vara föremål för handel när NGM-börsen offentliggör beslut om tidpunkt. Noteringsplats kommer att vara Nordic MTF. Rätt till utdelning Aktieägarna skall äga rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Styrelsen avser att ta upp frågan om utdelning så snart detta kan ske med hänsyn tagen till Bolagets vinstnivå och kapitalisering. Styrelsen lämnar dock inga garantier för att utdelning kommer att ske. Vid ofullständig teckning Styrelsen förbehåller sig rätten att fullfölja emissionen även om den inte tecknas fullt ut. Utfall av emission Utfallet av emissionen kommer att redovisas på bolagets hemsida vilket beräknas ske den 14 februari 2007, alternativt i anslutning till en eventuell förlängning av teckningstiden. Datum för publicering av information Bokslutskommuniké: 19 mars 2007 Bolagsstämma : 17 maj 2007 Delårsrapport: 14 september 2007 Betalning Betalning skall ske enligt instruktionen på avräkningsnota, likviddag är 20 februari Aktierna är denominerade i svenska kronor och där upprättade enligt svensk lagstiftning. Efter betalning och registrering av nyemission hos Bolagsverket registreras innehaven på person, enligt instruktionen på anmälningsblanketten. De erbjudna aktierna har ISIN-kod SE hos VPC. 7

8 VD har ordet Sedan starten år 2000 har Free2moves (Bolaget) fokus varit att förse industrikunder med trådlös kommunikation. Då Bolaget redan har en internationell inriktning och försäljning ser vi en kraftig global försäljningsökning de närmaste åren. En rad olika faktorer bidrar till denna optimism; Vårt nät av återförsäljare och distributörer är starkare än någonsin med representation i ett 80-tal länder. En av dessa är Digi-Key som är världens största online-distributör av elektronik. Vår nya serie av Bluetooth-produkter som har lanserats. Dessa har mycket goda egenskaper och har mottagits mycket väl på marknaden. Som exempel kan nämnas att en av våra moduler har en uppmätt räckvidd på över 1.5 km. Med sådan prestanda kan vi ge våra kunder helt nya affärsmöjligheter. Det nya RFID-systemet har nu sjösatts och vårt kontor i Kuala Lumpur har stora framgångar med säkerhetstillämpningar. Bland kunderna kan nämnas Siemens, Toshiba och Intel m fl. I dessa fall handlar det om stöldskydd och spårning av bärbara datorer. Utveckling och marknad Bolaget utvecklar i dag i huvudsak Bluetoothprodukter - moduler för inbyggnad i andra produkter eller externa kabelersättare. Under 2006 växte den totala marknaden med 71% för att nå 500 miljoner sålda enheter till ett uppskattat värde av mellan Mdr SEK. Merparten av denna marknad utgörs av mobiltelefoner och Lap-Tops. Med en allt högre andel av mobiltelefoner försedda med Bluetooth finns en ökande efterfrågan på att förse andra typer av produkter med Bluetooth-teknik. Det är detta som är den huvudsakliga marknaden för våra Bluetooth-moduler. Patruller i Storbritannien och telecom i Tyskland Vi har under senare år tagit hem ett antal projekt. Ett exempel är att alla Automobile Associations patruller i Storbritannien är försedda med teknologi från Free2move. Med hjälp av Bluetooth kan mekanikern felsöka fordonen med tillgång till alla fordonsdatorns data i sin laptop. Ett annat exempel är ett tyskt telekombolag som har utvecklat en mobiltelefon för en medicinsk marknad. Bolaget vann kontraktet i hård konkurrens. En av världens största kontraktstillverkare utförde konstruktion och val av leverantör i detta projekt. Bolagets kabelersättare för seriekablar, den s k seriepluggen, används världen över av både företag och privatpersoner. Exempel på användningsområden är kommunikation mellan handdator och geodetiskt mätinstrument eller mellan kamera och GPS. Motiv och framtid För att försäkra oss om en snabb ökning av försäljning och resultat vill vi öka marknadsinsatserna och förkorta utvecklingstiden för nya produkter. Med ny produktportfölj, starkt försäljningsnät och ny produktionspartner ser vi mycket goda förutsättningar för att växa och bli en betydande aktör inom våra nischområden. Att introducera Free2move som ett publikt bolag på NGM ser jag som ett naturligt steg i företagets utveckling. Per-Arne Wiberg, VD Free2move Holding AB 8

9 9

10 Affärsidé Free2moves affärsidé är att utveckla produkter för trådlös kommunikation med i huvudsak industriell inriktning. En utgångspunkt är att underlätta kundens införande av tekniken och ge maximalt ökad konkurrenskraft. Företagets Bluetooth-moduler anses tillhöra de bäst presterande i branschen. Free2move arbetar med två moderna tekniker inom trådlös kortdistanskommunikation; Bluetooth och RFID. Standardprodukter inom Bluetooth produceras och säljs i stora volymer medan RFID befinner sig i ett lanseringsstadium. Standardprodukterna kan kundanpassas, är flexibla och skapar många applikationsmöjligheter. Bluetooth Free2move har ett antal Bluetoothmoduler i sitt sortiment. Kunderna bygger in dessa i sina produkter. Modulerna har mycket god prestanda jämfört med konkurrenterna. Bolaget bedriver en ständig utveckling för att ligga i framkanten inom området. Befintliga moduler uppskattas mycket av kunderna både för sin räckvidd och användarvänlighet. Nu finns en rad nya produkter klara för lansering. Bluetooth-produkter som lanseras nu: Long range-modul för datatrafik med hög kapacitet Low power-modul för datatrafik med hög datakapacitet. Long range-modul för multi-mediatrafik. Modulen kombinerar lång räckvidd med speciella funktioner för behandling av t ex audio. Linux system med Bluetooth och WiFikommunikation. Intresset ökar dramatiskt för att strömma filer (video clip) och ljud till alla slags MP3 enheter. Kommunikationssystem för arbetsplatser, som passar för kontor såväl som för bullriga miljöer. Systemet möjliggör röststyrd uppkoppling av VoIP-samtal till andra lokala användare eller någon på andra sidan jorden. RFID-produkter som lanseras nu: Aktiv RFID-läsare Läsaren är en enhet som kan läsa upp till 100 taggar per sekund. Informationen förs vidare med Bluetooth, WiFi, eller GSM/GPRS. Aktiv RFID-tagg Taggarna sätts på objekt som skall spåras eller loggas. Taggarna klarar temperaturloggning och är lämpliga för säkerhetsapplikationer. Räckvidden är upp till 70 m vilket är unikt. Med dessa produkter står sig Free2move starkt i konkurrensen och vi bedömer att våra marknadsandelar kommer att öka kraftigt. Low power-modul för multi-mediatrafik. Modulen är avsedd att användas för kortare kommunikationsavstånd och hög ljudkvalitet. 10

11 11

12 Free2move Holding AB - moderbolag Verksamhet Moderbolagets verksamhet är att som holdingbolag till Free2move AB skapa goda förutsättningar för att utveckla produkter inom trådlös kortdistanskommunikation med inriktning på Bluetooth och RFID. Free2move Holding AB skall löpande verka för att befintliga dotterbolag har resurser för en långsiktig och kraftig tillväxttakt. Detta görs genom att moderbolaget utvärderar möjligheter att förvärva bolag som kan påskynda tillväxten. Bolagsstruktur Free2move Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Free2move AB. Free2move AB äger 20 % av Free2move Asia varifrån försäljning mot Asien och Australien ombesörjes. All rörelsedrivande verksamhet sker i dotterbolaget Free2moveAB och det delägda Free2move Asia. Affärsidé Moderbolagets affärsidé är att stimulera befintligt och eventuellt kommande dotterbolags verksamheter avseende utveckling, tillverkning och försäljning av trådlös kortdistanskommunikation. Affärsmodell Moderbolaget skall stödja dotterbolaget i sin verksamhet genom att hjälpa dotterbolaget att etablera försäljning i olika delar av världen. Vidare skall moderbolaget verka för att ge befintligt och eventuella framtida dotterbolag ekonomiska förutsättningar för tillväxt. Målsättning Bolagets målsättning är att under de kommande tre (3) åren årligen öka omsättningen med % med en stigande vinstmarginal. Investeringar Dotterbolaget Free2move AB har sedan bolagsstarten år 2000 gjort löpande investeringar i forskning och utveckling inom Bluetooth- och RFIDområdet. Bolaget har i balansräkningen immateriella anläggningstillgångar som innefattar balanserade utgifter för forskning till ett värde av drygt 2 Mkr. Bolagets huvudägare har gjort omfattande investeringar i form av nedlagd tid under hela perioden från bolagsstarten fram tills idag. Bolagets investeringar under år har främst gjorts inom produktutveckling. Omfattningen av investeringarna är enligt följande: 2003: SEK 2004: SEK 2005: SEK 2006: SEK Moderbolaget Free2move Holding AB eller dotterbolaget Free2move AB har inga pågående investeringar bortsett från löpande produktutveckling. Bolaget planerar att finansiera större potentiella utvecklingsprojekt genom kundfinansiering. Bolaget har inte gjort några åtaganden om framtida investeringar av större omfattning. Anläggningstillgångar Free2move Holding AB eller dess dotterbolag innehar inga befintliga och/eller planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig betydelse. Koncernen har inte några inteckningar eller belastningar på koncernens tillgångar. Aktieinnehav Free2move Holding AB har inga aktieinnehav i andra företag. Historisk utveckling och resultatprognos (Mkr) 2003* Intäkter 9,5 5,0 7,3 6,0 20 Kostnader -8,3-6,4-7,1-7,2-17,5 Resultat före skatt 1,2-1,4 0,2-1,2 2,5 * Siffrorna för åren avser dotterbolaget Free2move AB. 12

13 Free2move AB - dotterbolag Affärsidé Bolaget utvecklar produkter inom trådlös kortdistanskommunikation och ansvarar för försäljning av dessa. Tillverkning, distribution och försäljning sker i huvudsak via externa partners. Affärsmodell Free2move AB ska med sin specifika kompetens inom trådlös kortdistanskommunikation utveckla konkurrenskraftiga produkter med hög prestanda. Färdigutvecklade produkter säljs på världsmarknaden men Free2move arbetar också kontinuerligt med produktutveckling. Free2move utvecklar standardprodukter som säljs i volym och som kan kundanpassas för specifika behov. Målsättning Bolagets målsättning är att bli marknadsledande inom en eller flera nischmarknader; primärt i Europa där Free2move har ett brett återförsäljarnät, men också i Asien där Free2move redan har ett delägt säljkontor. Vision Free2move skall utmärka sig genom att inom sitt område skapa de mest innovativa lösningarna för trådlös kortdistanskommunikation. Målgrupp Bolagets målgrupp är primärt återförsäljare runt om i världen. Den yttersta målgruppen är de företag som är i behov av Free2moves standardprodukter för inbyggnad i sina produkter. En tredje målgrupp är företag som har behov av specialanpassning av Free2moves standardprodukter. Andra avtal Free2move AB har även distributionsavtal med andra återförsäljare i Europa och Asien. Historik Per-Arne Wiberg och Dan Hellgren har sedan mitten av 90-talet forskat inom trådlös kommunikation vid Högskolan i Halmstad. Vidare arbetade de båda tillsammans under i ett utredningsprojekt för en stor svensk biltillverkare. Efter detta började Per-Arne och Dan se en stor potential för trådlös kortdistanskommunikation baserad på Bluetooth. Under våren 2000 startade Per-Arne och Dan företaget Free2move AB. Bolaget har sedan starten kontinuerligt utvecklat nya produkter för trådlös kortdistanskommunikation. Per-Arne Wiberg och Dan Hellgren har stor erfarenhet från forskning kring trådlös kommunikation och har utifrån sina specifika kunskaper och breda kontaktnät utvecklat ett antal produkter inom området. Bolaget har haft sju-åtta anställda sedan verksamheten startades år Free2move har sedan bolagsstarten arbetat med utveckling och försäljning av Bluetoothprodukter. Produkter inom RFID-området har utvecklats under de senaste åren och försäljningen av dessa produkter har just börjat ta fart. Free2move säljer sina Bluetooth- och RFID-produkter som standardprodukter i volym. Bolaget erbjuder också kundanpassning av dessa produkter. Väsentliga avtal Free2move AB har ett distributionsavtal med Rutronik som har representanter i 25 länder. Free2move har även tecknat ett distributionsavtal med Digi-Key som är en av världens största elektronikdistributörer. Hos Digi-Key är Free2move den enda utpräglade Bluetoothleverantören. 13

14 Historisk översikt - applikationer som är baserade på Free2moves produkter: År 2001 skapades ett trådlöst kommunikationssystem för röst till Svenska Flygvapnet baserat på Bluetoothprodukter från Free2move utvecklade Free2move ett Bluetoothbaserat system för mätning av skärkrafter i maskinfräsar åt Sandvik Coromant. Samma år utvecklades ett kommunikationssystem för röst till brandmän tog Bolaget sin dittills största exportorder genom att bestycka alla Automobile Associations patruller i Storbritannien med Bluetoothkommunikation utvecklade Safetool AB ett system för att förhindra stölder på byggarbetsplatser baserat på Free2moves aktiva RFID-system utvecklade Flextronics Design en ny typ av mobiltelefon för hjärtpatienter. Produkten lanserades i flera europeiska länder. Free2move vann kontraktet att leverera Bluetooth-funktionen i telefonen i hård internationell konkurrens. Från 2001 och framåt har Free2move kontinuerligt arbetat med att sluta distributionsavtal med återförsäljare. Detta arbete har resulterat i ett mycket brett återförsäljarnät i Europa och dessutom etablerad återförsäljning i Asien. Vidare har Free2move sedan 2001 aktivt deltagit i nischade applikationsinriktade mässor, för att visa vilka möjligheter som finns med att använda Free2moves produkter och kundanpassade applikationer. Free2move har stor erfarenhet av att utveckla Bluetooth- och RFID-produkter, samt goda kunskaper hur dessa kan användas i olika sammanhang. Genom det breda distributionsnät som Free2move har skapat är grunden lagd för att kunna skapa stora försäljningsvolymer under de kommande åren. Likaså är den kontinuerliga utvecklingen av nya och förbättrade produkter en förutsättning som gör att Free2move kommer att klara av att möta kundernas framtida behov. Produkter Free2move arbetar med två moderna tekniker inom trådlös kortdistanskommunikation; Bluetooth och RFID. Standardprodukter inom Bluetooth produceras och säljs i stora volymer medan RFID befinner sig i ett lanseringsstadium. Vidare kan standardprodukterna kundanpassas på ett flexibelt sätt vilket skapar många applikationsmöjligheter. Bluetooth: Free2move har lång erfarenhet av Bluetooth och ligger långt fram i utvecklingen av nya produkter inom området. Bluetooth är en global standard för trådlös kommunikation för röst och data. Tekniken finns idag inbyggd i många produkter i vår vardag för att ersätta kablar. Free2move har sålt Bluetooth-produkter sedan år Bluetooth-teknik kan bland annat ersätta kabelbaserade nätverk i diverse sammanhang och fungerar mycket bra för trådlös ljud- och röstöverföring. Bluetoothstandarden ger en rad kommunikationsfunktioner i t.ex. headset, trådlösa tangentbord, trådlös HiFi överföring, trådlös bildöverföring mm. Bluetooth har snabbt blivit en världsstandard för trådlös ersättning av kablar. Klasser enligt Bluetoothstandarden: Klass 1 - med en räckvidd på nominellt 100 meter. Klass 2 - med en räckvidd på nominellt 30 meter. Klass 3 - med en räckvidd på nominellt 10 meter. 14

15 Free2move har följande produkter: Bluetooth: Long range-modul för datatrafik (klass 1) räckvidd ca: 250 m Low power-modul för datatrafik (klass 2) räckvidd ca: 100 m Low power-modul för audiotillämpningar (klass 2) räckvidd ca: 80 m Bluetooth Linuxsystem (ett Bluetooth-bestyckat inbyggt system) Kabelersättare Free2move tillhandahåller även ett utvecklingskit för att kunderna snabbt skall komma igång med utveckling av produkter baserade på modulerna. Nya produkter: Long range-modul för datatrafik med hög datakapacitet. Detta är en efterföljare till den nuvarande klass 1 modulen. Tester visar på räckvidd överstigande 1 km. Lanserades Q Low power-modul för datatrafik med hög datakapacitet. En kompletterande modul till den befintliga klass 2 modulen. Modulen ger mycket god pris/prestanda. Lanserades Q Long range-modul för multi-mediatrafik. Modulen kombinerar lång räckvidd med speciella funktioner för behandling av audio, t ex att strömma HiFi-ljud till olika delar i en musikanläggning. Lanseras Q Low power-modul för multi-mediatrafik Modulen är avsedd att användas för kortare kommunikationsavstånd och hög ljudkvalitet. Exempel på applikationer är headset och MP3-spelare. Lanseras Q Linuxsystem med Bluetooth och WiFi-kommunikation. Vi ser en dramatisk ökning för intresset att strömma filer (video clip) och ljud till MP3 enheter. Mobiltelefonerna är också MP3- spelare. Denna produkt är avsedd att vara en byggsten i infrastrukturen för att koppla upp 4:e generationens mobila enheter: 4G. Lansering Q Kommunikationssystem för arbetsplatser Detta är ett system för kommunikation på arbetsplatser. Systemet passar för kontor såväl som bullriga miljöer. Systemet möjliggör röststyrd uppkoppling av VoIP-samtal till andra lokala användare eller någon på andra sidan Jorden. Systemet innehåller headset, hörselskydd och accesspunkter som utvecklats och produceras av Free2move. Lansering Q

16 RFID: RFID är ett starkt växande område. RFID kan användas för identifikation av olika objekt men även för mätning och registrering av temperatur eller andra storheter. Ett RFID-system består av en läsare och ett antal tags. Det finns två typer av RFID-tags; passiva och aktiva. Den förstnämnda typen kan liknas vid en trådlös streckkod. Denna typ av tag är ämnad för identifiering och har en räckvidd på 2 meter. Aktiva tags används också för identifiering men dessutom bland annat för att registrera temperatur. Aktiva tags har en räckvidd på 80 meter och säkrare avläsning än passiva RFID-system. Bolaget påbörjade utvecklingen av RFID under 2003 och produkterna befinner sig nu i ett lanseringsstadium. Produktutveckling Free2move kommer under den närmaste framtiden att lansera flera nya produkter. Genom att noga följa trender och konkurrenter skall Free2move ligga i framkant gällande produktutvecklingen inom området. Free2move är aktiv inom forskningsprogrammet Center for Research on Embedded Systems och har idag en industridoktorand anställd. Nya krav rörande blyfri elektronik trädde i kraft enligt ett direktiv från EU. Free2move har anpassat Bolagets produkter till dessa krav. Forskning, utveckling, patent och licenser Free2move har i dag inga patent. Produkternas utförande skyddas istället genom att kritiska konstruktioner av hårdvara och programvara inte går att utläsa av produkter eller dokumentation. På området RFID har samma strategi följts med undantag för ett stöldskyddssystem som har patentsökts i Sverige. Bolagets Bluetoothprodukter är kvalificerade enligt Bluetooth SIGs kvalificeringsprogram. Detta är en kvalitetssäkring av produkterna och garanterar interoperabilitet mellan produkter från olika leverantörer. Utvecklingen av Bluetooth-moduler har skett sedan Bolagets grundande och är en kontinuerligt pågående verksamhet för att försvara Bolagets ställning på marknaden. Marknad Free2move strävar efter att bli marknadsledande på en eller flera nischmarknader i Europa där Bolaget har ett brett återförsäljarnät. Redan idag är Free2move leverantör till Flextronics och har även slutit andra viktiga avtal för att lyckas på den europeiska marknaden. Det tyska företaget Rutronik, som är Europas tredje största elektronikdistributör, ombesörjer distribution och försäljning av Free2moves produkter i 25 europeiska länder. I kombination med en konkurrenskraftig prisbild och en marknad som är mogen för trådlös teknik för kortdistanskommunikation skapar detta en god förutsättning för Free2move att lyckas på den europeiska marknaden. Vidare är målsättningen att etablera försäljning i olika delar av världen. Detta har redan påbörjats i Asien där Free2move Asia ombesörjer försäljning mot Asien och Australien. Genom att Free2move slutit distributionsavtal med Digi-Key kommer bolagets ställning på den amerikanska marknaden att stärkas kraftigt. Marknadsföring Free2move marknadsförs främst via Internet. Free2move har viss annonsering gemensamt med återförsäljare. Vidare är Free2move närvarande på nischade applikationsorienterade mässor. Bolaget har också direktkontakt med kunder som vid försäljning hänvisas till återförsäljare. Vidare marknadsförs Free2move indirekt genom sitt stora återförsäljarnät. I framtiden kommer Free2move att intensifiera marknadsföringen inom beskrivna områden. Leverantörer Bolaget har idag en svensk kontraktstillverkare. Free2moves målsättning är att hålla massproduktionskostnaderna fortsatt låga samtidigt som hög kvalitet bibehålls. Bolagets strategi är att kontinuerligt utvärdera kontraktstillverkare utifrån bland annat tillverkningskostnader, kvalitet och leveranstid. 16

17 Kunder Bolagets återförsäljare förser slutkundsföretag med standardprodukter. Free2move skräddarsyr också produkter till diverse applikationer. Konkurrenter Bolaget har i huvudsak två typer av konkurrenter: 1. Stora asiatiska komponenttillverkare som riktar sig till högvolymkunder, t.ex. tillverkare av mobiltelefoner, PDA och laptops. 2. Europeiska och amerikanska bolag med mer fokuserad inriktning. Den första kategorin har inte historiskt uppfattats som direkta konkurrenter eftersom målgruppen har skilt sig avsevärt från den som Free2move har. Med nya produktionsalternativ som kommer att tas i bruk kommer Bolaget att kunna konkurrera prismässigt även inom detta segment. Exempel på konkurrenter här: ALPS (Japan) Samsung (Sydkorea) Philips (Europa) Tendenser Free2moves produktsortiment kommer att kraftigt utökas med nya innovativa moduler som ger högre prestanda och följer senaste versionen av Bluetoothstandard. Dessa moduler kommer att produceras hos underleverantörer som ger oss möjlighet att vara konkurrenskraftiga i höga volymer. Med ett återförsäljarnät under kraftig utbyggnad kan vi räkna med ökade volymer. Vi räknar med sänkning av marginalerna på de produkter som produceras i högst volym. Vi bedömer dock att marginalen kommer att vara tillfredställande även för denna produktkategori. Inom området audiosystem för arbetsplatser ser vi en kraftig efterfrågan av produkter som marknadsförs av en samarbetspartner. Vi gör bedömningen att detta område kan komma att öka i betydelse för Bolaget. Vårt bidrag i form av avancerad programvara och hårdvara är större här än vad gäller moduler. Detta bidrar till att marginalerna kan bibehållas på en god nivå. Bolaget har ännu inte lanserat sitt aktiva RFIDsystem till en större kundkrets. En rad större projekt i Asien är i ett initialskede. Exempel på kunder i sådana projekt är Siemens och Toshiba. I båda dessa projekt är syftet att stöldskydda Lap-top datorer. Den andra kategorin konkurrenter består av mindre bolag än ovan som har inriktning på nischer: ConnectBlue (Sverige) Automationsområdet BlueGiga (Finland) Nätverkslösningar Ezurio (Storbritannien) Free2move konkurrerar framgångsrikt med dessa företag mycket pga den goda prestanda som Bolagets produkter uppvisar. 17

18 18

19 Applikationer Applikationsexempel Bluetooth Free2move levererade Bluetooth-produkter till Automobile Association i Storbritannien som skapade ett trådlöst kommunikationssystem för servicepersonal som arbetar längs de brittiska vägarna. Applikationen har fått mycket god respons av användarna. Personalen använder sin serviceutrustning som trådlöst skickar diagnostisk data till servicefordonet. Servicepatrullerna kan med hjälp av den nya tekniken vara anslutna till fordonsdatorn när de servar eller felsöker ett fordon. Applikationsexempel RFID Ett exempel på hur Bolagets RFID-system används är Siemens stöldskyddsmärkning av datorer. Varje Lap-Top vid företagets Asienkontor i Kuala Lumpur förses med en RFID-tag som byggs in i datorn. Free2movs RFID-läsare har integrerats med Siemens inpasseringssystem så att man kan registrera vilka datorer som finns på avdelningen, vilka som lämnar eller anländer och vem som bär dem. Detta ger både ökad säkerhet och ett direkt stöldskydd. Planen är att successivt bygga ut systemet för att även erbjudas till Siemens kunder. bildlösning? 19

20 Resultatprognos Historisk utveckling och resultatprognos (Kkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 1 Räntekostnader Resultat Historisk utveckling Cirka 6 Mkr av omsättningen år 2003 ingick i ett specialprojekt till en kund, Automobile Association i England. Omsättningen av standardprodukter har kontinuerligt ökat med cirka 50% för åren Kostnader av engångskaraktär under innevarande år är de utgifter som drabbade Free2move i samband med att en underleverantör byttes ut. Denna kostnad skall dock ses som en investering i kvalité och kostnadsbesparing av de produkter som Free2move säljer. Resultatprognos för 2007 samt 2008 Free2moves målsättning de kommande tre åren, , är att årligen öka omsättningen med % med en kontinuerligt stigande vinstmarginal. Den budgeterade omsättningen inför år 2007 är satt i relation till de potentiella ordrar som finns. Årets resultat samt förlust skall bedömas utifrån de leveranssvårigheter som en tidigare underleverantör haft. Den tidigare underleverantören har nu ersatts med en annan svensk kontraktstillverkare. De nu vidtagna åtgärderna syftar till att öka effektiviteten samt minska kostnaden per såld enhet. Den kraftiga omsättningsökning som anges i prognosen bygger på att de nya marknadskanalerna nu arbetat en tid med projekt hos potentiella kunder. Projektens storlek varierar från ordersummor på ca: 20 MSEK ner till några tiotal tusen kronor. Hos våra europeiska återförsäljare har vi ett 50-tal sådana projekt där en del är i slutskedet före kontraktsteckning. Fler än tre av dessa är större än 10 MSEK. Free2moves asiatiska säljbolag har en projektportfölj som består av 60 projekt. Projekten värderas till 6 MSEK om en viktning av varje projekt görs av sannolikheten för affär mellan 5%-100%. Ytterligare en orsak till den stora uppgången i omsättning är att de nu lanserade Bluetoothmodulerna har prestanda i det absoluta toppskiktet. Våra återförsäljare känner ett mycket stor efterfrågan på dessa produkter. Här får vi räkna med effekter på försäljningen först Q och Trots det bedömer vi att påverkan blir signifikant även under Styrelsens gemensamma uttalande är att utsikterna ser ljusa ut både avseende vinstutveckling samt leveransvolym inför kommande år. Prognosen bygger på en fulltecknad emission. Med nya produktionspartners och det utbyggda distributionsnätet räknar Bolaget med en kontinuerligt ökande omsättning, med stigande marginaler, de tre kommande åren. Antalet anställda uppskattas öka med 3-4 personer årligen. 20

ANSLUTNINGSMEMORANDUM

ANSLUTNINGSMEMORANDUM ANSLUTNINGSMEMORANDUM GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GULD INVEST NORDEN I KORTHET 4 OM MEMORANDUMET 5 VD HAR ORDET 6 GULD INVEST NORDEN 7 MARKNAD OCH MARKNADSFÖRING

Läs mer

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB

Making business mobile. Emissionsmemorandum. Juni 2015. Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Making business mobile Emissionsmemorandum Juni 2015 Inbjudan att teckna aktier i Jojka Communications AB Viktig information Detta emissionsmemorandum (Emissionsmemorandumet) har upprättats av Jojka Communications

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ)

One Mind total control. Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) One Mind total control Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Inbjudan till teckning av aktier i Confidence International AB (publ) NYEMISSION 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER I BURE EQUITY AB (PUBL) Innehållsförteckning INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH FÖRLAGSBEVIS MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER

Läs mer

Anslutnings-memorandum

Anslutnings-memorandum Anslutnings-memorandum Inför listning på Aktietorget 24h Movies Sweden Holding AB (Publ.) Den nya distributionskanalen för digital media och distribution av hyrfilm över Internet! www.24hmovies.com Hyr

Läs mer

Offentliggörande av prospekt

Offentliggörande av prospekt Pressmeddelande den 23 september 2002 Kungörelse från Industriförvaltnings AB Johnson Pump (publ) Offentliggörande av prospekt Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma i Industriförvaltnings

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

TILL FÖRVÄRV AV SVENSKA DEPÅBEVIS I UNIBET GROUP PLC

TILL FÖRVÄRV AV SVENSKA DEPÅBEVIS I UNIBET GROUP PLC TILL FÖRVÄRV AV SVENSKA DEPÅBEVIS I UNIBET GROUP PLC Erbjudandet i korthet Erbjudandet: Erbjudandet är ett offentligt erbjudande i Sverige och ett erbjudande till vissa institutionella placerare utanför

Läs mer

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ)

Inbjudan till förvärv. av aktier i NOTE AB (Publ) Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ) Innehåll Inbjudan till förvärv av aktier i NOTE AB (Publ)... 1 NOTE i korthet... 2 Villkor och anvisningar... 5 Skattefrågor... 7 Bakgrund och motiv...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SCANDIDOS AB (PUBL) MAJ 2015. NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB (publ) GLOBAL COORDINATOR OCH BOOKRUNNER CO-LEAD MANAGER Innehåll 1 Inbjudan till förvärv av aktier i Biovitrum AB 2 Sammanfattning 8 Bakgrund och motiv till

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget

Investment Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Investment Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Ironroad AB (publ) inför listning på Aktietorget Teckningstid 27 november 11 december 2009 Innehåll Ironroad i korthet 3 VMS i Sverige framtida

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Innehåll. Viktig information om First North

Innehåll. Viktig information om First North Inission Bolagsbeskrivning Juni 2015 Innehåll Viktig information om First North Kort om Inission... 4 First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har

Läs mer

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx Distributionsområde Med Stureguld alternativt Bolaget menas Stureguld Sverige AB med organisationsnummer 556777-2883. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NYEMISSION 14 MAJ 2 JUNI 2014 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges; Med Free2move eller

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007

Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 Årsredovisning för verksamhetsåret 2007 IMPLEMENTA HEBE AB (publ) Org. nr.: 556581-9272 Medlem i EURISgruppen (www.euris.org) vid IDEON Science Park i Lund Per Aspera Ad Astra Implementa Hebe AB utvecklar,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER Obligationslån SEK 2011/2021 med 6,5 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i

EGT Konsult AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i EGT Konsult AB (publ) EGT Holding AB säljer genom detta memorandum aktier i EGT Konsult AB (publ), ett företag som tillhandahåller rådgivning och utbildning för nyföretagare

Läs mer

Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB

Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Teckningstid 5-19 december 2003 IMPACT EUROPE GROUP AB Inbjudan till teckning av skuldebrev med optionsrätter Vid extra bolagsstämma den 27 november

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer