Ett äktenskap med en Dothraki Daenerys Targaryen och Khal Drogos äktenskap i A Game of Thrones ur ett genusteoretiskt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett äktenskap med en Dothraki Daenerys Targaryen och Khal Drogos äktenskap i A Game of Thrones ur ett genusteoretiskt perspektiv"

Transkript

1 C-uppsats Ett äktenskap med en Dothraki Daenerys Targaryen och Khal Drogos äktenskap i A Game of Thrones ur ett genusteoretiskt perspektiv Författare: Jasmine Schön Handledare: Emma Tornborg Examinator: Jørgen Bruhn Termin: VT 2015 Ämne: Litteraturvetenskap C Nivå: Kandidat Kurskod: 2LI10E

2 Innehåll 1 Inledning 1 2 Syfte 1 3 Teori och metod 2 4 Forskningsöversikt 4 5 Analys Westeros och Essos kultur och generella könsroller Äktenskapet, könsroller och representationer av makt 10 6 Sammanfattning 24 Källförteckning I i

3 1 Inledning A Game of Thrones (1996), skriven av George R. R. Martin (f. 1948), är en roman som blivit så populär att den adapterats till en tv-serie av HBO. Martin har i skrivande stund inte fullbordat romanserien, som går under samlingsnamnet A Song of Ice and Fire, ändå är både kritiker och publik säkra på att A song of ice and fire är en av de viktigaste och bästa traditionella fantasysviterna i modern tid. 1 Mycket av den fina kritik romanserien fått beror på Martins skildringar av riktiga karaktärer som känns som om de var av kött och blod, vilkas liv och lidande vi kan leva oss in i. En anledning till hans popularitet är också att vad som helst kan hända när som helst. Enligt vissa är Martin en svartsynt, nästan cynisk realist 2 med tanke på vad han utsätter sina romanfigurer för. Bara för att någon är god och har rätt behöver det inte gå bra för den personen. Vem som helst kan dö när som helst. 3 Det som skiljer Martin från andra författare som skrivit medievalist fantasy 4 är att han depicts a plausible an internally coherent medieval world. 5 Som bäst skriver Martin måleriskt, gripande, storslaget och spännande. 6 I denna uppsats ska jag undersöka ett äktenskap med det främmande i A Game of Thrones utifrån ett genusteoretiskt perspektiv där könsroller och representationer av makt ska analyseras. Det äktenskap som ska granskas är det mellan Daenerys Targaryen och Khal Drogo. Eftersom detta äktenskap skildras från Daenerys perspektiv kommer mycket av fokus i analysen att ligga på henne hur hon säljs till Drogo, hur hon upplever Dothraki-folket, hur hon anpassar sig till Dothraki-folkets kultur, hur hennes roll ser ut i äktenskapet med Drogo etcetera. Men först ska jag titta på den fiktiva värld Martin skapat och vilka generella könsroller det finns innan jag går närmare in på skildringen av Daenerys och Drogos äktenskap. 2 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka könsroller och representationer av makt i äktenskapet mellan Daenerys Targaryen och Khal Drogo. Därmed är uppsatsen uppdelad i två delar, en mindre och en större del. För att kunna förstå vad ett äktenskap 1 Annika Johansson, Världar av ljus, världar av mörker: Om fantasy, Lund 2009, s Johansson, s Ibid., s Se definition av denna genre i Farah Mendlesohn & Edward James, A Short History of Fantasy, Middlesex University Press, 2009, s Farah Mendlesohn & Edward James, A Short History of Fantasy, Middlesex University Press, 2009, s Johansson, s

4 innebär i den fiktionsvärld Martin skapat måste jag först beskriva kulturen i Westeros och Essos och belysa hur han generellt sett skildrar sina karaktärer, vilket kommer att vara ett kortare avsnitt. Därefter kommer det större avsnittet där jag ska titta på hur äktenskapet mellan Daenerys och Drogo skildras och hur könsroller och representationer av makt presenteras i äktenskapet. 3 Teori och metod Som understöd till analysen av könsroller och representationer av makt har jag valt Yvonne Hirdmans Genus om det stabilas föränderliga former (2001) samt hennes artikel Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 7 När det gäller Genus om det stabilas föränderliga former kommer jag endast att använda de formler Hirdman skapat i del 1 av boken eftersom genusforskningen (och framförallt den feministiska forskningen) är känt för att emellanåt använda sig av så kallat cherry picking 8 som jag helt enkelt vill akta mig för i min analys. Därför använder jag inte hennes teorier i del 2 av boken. I Genus om det stabilas föränderliga former utgår Hirdman ifrån tre formler av genus: A icke A, A a och A B 9, vilka är formler för stereotyperna Man och Kvinna, Han och Hon. 10 Jag kommer dock inte att utveckla formeln A icke A eftersom jag anser att de andra två formlerna är mer aktuella för min analys. För att förtydliga innan jag utvecklar dessa formler står beteckningen A för Man och B för Kvinna. Innan jag utvecklar dem ska vi titta närmare på Mannen, A. Hur skapas föreställningen av Mannen, A? Det mest grundläggande är, enligt Hirdman, att vara Man är att inte vara Kvinna. 11 Genom att definiera vad Han inte är, kan man komma fram till vad Han är. Han är inte mjuk, alltså är han hård; Han är inte blöt, alltså är Han torr; Han är inte köttig, alltså är Han ande; Han är inte svag, alltså är Han styrka etcetera. 12 Mannen, A, är följaktligen en styrka och ett förstånd som 7 Artikeln finns att hitta i Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red.), Genushistoria: En historiografisk exposé, Lund: Studentlitteratur, Detta är en term som, i princip, betyder att man väljer ut enskilda data som bekräftar en speciell position, åsikt eller tes, och bortser från data som motsäger den positionen, åsikten eller tesen. 9 Jag kommer att fortsätta skriva dessa formler i fetstil eftersom Hirdman har det så i sin text och eftersom det blir lättare att förstå vad det är jag menar när jag använder dem senare i uppsatsen. Jag kommer även att fortsätta skriva Han och Hon, Man och Kvinna med stor bokstav (precis som Hirdman) när jag behandlar dem som abstrakta samlingsbeteckningar. 10 Yvonne Hirdman, Genus om det stabilas föränderliga former, 2. uppl., Malmö: Liber, 2001, s Ibid., s Ibid., s. 48 2

5 emanerar ur den manliga kroppens inre, potens i både fysisk och psykisk mening som endast A kan ha. 13 Hur A förhåller sig i Hirdmans formler ska jag redogöra nu. Formeln A a kallar Hirdman för jämförelsens formel där A fortfarande är Mannen medan a är den lilla mannen. För att understryka denna formel har Hirdman använt sig av bibeln där maninna skapades från mannens revben. 14 Den lilla mannen är: en ofullgången man. a är inte riktigt färdigbakad. a är ett måndagsexemplar. Ett slags maskinfel har uppstått. Det fattas något. 15 I denna A a formel finns en nervositet för att a kan bli A och, än värre, att A kan degraderas till att bli a. Det krävs handling av Mannen för att inte A ska nedgraderas till a. 16 Formeln A B har Hirdman döpt till den normativa formeln. I denna formel är B Kvinna och förstås som en motsats till Mannen, A: Så var kvinnan ofullgången, men också annorlunda, hon hade egenskaper som män inte hade (i princip) och inte heller ville ha. 17 I denna formel handlar det om två helt olika arter. 18 Här ligger alltså betoningen på särskiljandet, en formel som återger ett mer normativt tänkande kring könen. 19 Genom att ställa A och B bredvid varandra aktiveras manlighetens första lag: att vara man är att inte vara kvinna. 20 Isärhållningens logik innebär i princip att det manliga och kvinnliga hålls isär och ses som varandras motsatser. Detta medför att män och kvinnor befinner sig på olika plan i samhället. Här finns det en rädsla för att mannen ska smittas av kvinnligheten. Om män ska göra kvinnojobb måste det ske under vissa former så att det tydligt framgår att det inte handlar om bestraffning, om hån, om förnedring. Han måste hållas oskadliggjord. 21 En sådan process finns däremot inte för kvinnor. När kvinnor gör manligt definierade arbeten tassar de diskret in som a. 22 Alltså där män går över till kvinnoområden och gör kvinnosaker, måste dessa områden och saker förändras, men där en kvinna går in på manliga områden och gör karlasaker, måste hon förändras Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 67 3

6 Genom dessa formler förstår man att Mannen är norm. A står först i alla formler, som en hjälpande hand till de andra (a och B). 24 Utan A faller dessa schabloner omkull. 25 I artikeln Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning har Hirdman myntat begreppet genuskontrakt, vilket är ett sorts kontrakt mellan Kvinnan och Mannen. Dessa kontrakt finns osynliga på det sociala planet och innebär konkreta föreställningar om hur män/man och kvinnor/kvinna ska vara mot varandra. 26 Bland annat menar hon att det finns skillnader i gestalten/den yttre formen där det handlar om vilka kläder som är tillåtna och hur långt håret ska vara och så vidare. 27 Ytterligare menar hon att varje tid och varje samhälle har ett kontrakt mellan könen. Varför jag anser att Hirdmans formler och teorier kommer att vara användbara i min analys är för att hennes genuskontrakt går att tillämpa på alla typer av samhällen, vilket är användbart då Martins fiktiva värld ser annorlunda ut i jämförelse med vår värld, samt att hennes formler känns användbara för att beskriva och analysera de könsroller som yttrar sig i Daenerys Targaryen och Khal Drogos äktenskap. 4 Forskningsöversikt Genusforskningen växte fram ut den feministiska forskningen, och därefter har forskningen om genus utvecklats i takt med att samhället och vår syn på människor utvecklats. Genusforskningen, som tidigare främst behandlade manligt och kvinnligt, inkluderar numera även HBTQ-frågor. En hel del av forskningen kring A Game of Thrones är undersökningar inom feministisk forskning och genusforskning. För det mesta handlar denna forskning om de kvinnliga karaktärerna i Martins episka romanserie (exempel på böcker är bland annat Women in Game of Thrones: Power, Conformity and Resistance 28 av Valerie Estelle Frankel som, vilket titeln indikerar, endast behandlar de kvinnliga karaktärerna). Mycket av fokus i dessa undersökningar av de kvinnliga karaktärerna ligger på 24 Ibid., s Ibid., s Yvonne Hirdman, Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning i Genushistoria: En historiografisk exposé. red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 120f 27 Ibid., s Detta är en bok jag inte kommer att använda i uppsatsen eftersom Frankel baserar mycket av sina analyser på tv-serien. Dessutom tar hennes egna åsikter stundtals över hennes analyser alltför mycket, i min mening. Ofta kritiserar hon karaktärer för att de överger sin kvinnlighet och inte är feministiska nog, och sedan kritiserar hon karaktärer för att vara för kvinnliga, medan hennes definition av kvinnlighet är baserat på hennes egen uppfattning. 4

7 fiktionsvärldens kultur som inspirerats av medeltiden där kvinnor inte hade makt på samma sätt som män. Det finns undersökningar som talar både för och emot att Martins kvinnliga karaktärer är feministiska, starka, ledande, etcetera, men de flesta av dem slår fast att de kvinnliga karaktärerna inte har samma möjligheter som män i en värld fylld av våld och konstanta hot om våldtäkt. Fastän den första delen i A Song of Ice and Fire-serien, A Game of Thrones, publicerades för nitton år sedan, har forskningen kring romanserien inte blommat ut förrän HBO adapterade romanerna till en tv-serie. I tv-serien är karaktärernas historier är en aning annorlunda än i romanerna, och eftersom mitt fokus ligger på romanen har jag valt bort vetenskapliga texter med tv-serien som primär utgångspunkt. Mycket av den forskning som inte enbart behandlar tv-serien finns att finna i antologier som Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords och Beyond the Wall: Exploring George R. R. Martin s A Song of Ice and Fire, vilka båda kommer att användas i denna uppsats. Vidare finns en del att finna om Martin, hans författarskap och om A Song of Ice and Fire-serien i böcker som behandlar fantasygenren, exempelvis i Världar av ljus, världar av mörker: Om fantasy och A Short History of Fantasy, vilka jag kommer använda i uppsatsen för att helt enkelt belysa A Song of Ice and Fire-serien samt Martins författarskap. 5 Analys A Game of Thrones är den första romanen av (i skrivande stund) fem, och utspelar sig i en fiktiv värld där intriger, lögner och våld är vardag. Romanen handlar om tre geografiska platser: the Wall där svurna män skyddar the Seven Kingdoms från vildingar i norr, the Seven Kingdoms där ett ordnat kaos kommer att slås i spillror, och i öst, även kallat Essos, där Viserys Targaryen säljer sin syster till en krigsherre för att kunna få en armé stor och barbarisk nog att ta över järntronen som Viserys anser är rättmätigt hans. 29 Viserys och hans syster, Daenerys, kommer från ett adligt släkte, Targaryen, som förknippas med drakar då de i många generationer haft riktiga drakar de ridit medan de regerade över the Seven Kingdoms samt att de har en trehövdad drake som symbol på sina fanor. 30 Viserys nämner ofta att han är en drake (vilket kommer att visas mer nedan). I och med att drakar förknippats med Targaryen-släktet som regerade över the Seven Kingdoms, och med tanke på att drakar inte funnits i 29 Det är främst i Essos jag kommer att förhålla mig till då det är där Daenerys Targaryen och Khal Drogo befinner sig. 30 Martin har i sin fiktiva värld skapat olika symboler på de adliga familjernas fanor. 5

8 över hundra år när denna berättelse börjar, kan man tolka drakar som något maktfullt, styrkande, magiskt och mytomspunnet i denna fiktiva värld. I denna analys ska äktenskapet mellan Daenerys Targaryen och Khal Drogo analyseras, och könsroller och representationer av makt kommer att undersökas. Emellertid, eftersom Martin skapat en fiktionsvärld måste jag först studera kulturen i denna värld för att kunna ha en grund utifrån vilken vi ska förstå mäns, kvinnors och äktenskapets roller. Därefter ska jag analysera deras äktenskap i sig. 5.1 Westeros och Essos kultur och generella könsroller Martin har i sin A Song of Ice and Fire-serie skapat en feodal sekundärvärld influerad av medeltiden. Många kritiker menar att fjortonhundratalets Rosornas krig är vad som inspirerat honom. 31 Han skriver vuxet om politiskt ränksmideri, feodalt förtryck, våld, sex, religiösa konflikter, kulturkrockar, incest och så vidare. 32 Trots att detta är en fantasyserie finns det mer detaljerad politik och krigsföring än vad det finns magi och trolldom. 33 I denna fiktiva värld är våld ständigt närvarande och våldtäkt är ett oupphörligt hot för de kvinnliga karaktärerna, därmed skapas en miljö av sexuellt förtryck. Ändå påtalas sällan denna omständighet av karaktärerna, vilket visar hur förankrat det sexuella förtrycket är i deras kultur. 34 Även om våld är ständigt närvarande, ter sig den östra delen av världen mer främmande. En stor del av detta beror på att under tiden läsaren får uppleva Essos gör vi det genom Daenerys ögon en flicka som egentligen skulle levt i den mer civiliserade delen av världen, Westeros, eftersom hennes föräldrar var kungligheter där, men istället föddes hon under tiden hennes mamma flydde Westeros efter att Robert Baratheon gett sig ut i krig för att ta över järntronen. Genom Daenerys ögon, och hennes moraliska hållning, får läsaren uppleva dothrakiernas sätt att leva och dömer dem därför utifrån det. 35 I och med att Daenerys egentligen är från en annan kultur en kultur som hon får uppleva genom de historier hennes bror, Viserys, berättar och därefter genom Ser Jorah Mormont, en riddare från Westeros som lever i exil i Essos är Daenerys en så kallad outsider i Essos, speciellt då hon säljs till Khal Drogo, möter Dothraki-folket och noterar att deras traditioner och sätt att leva är främmande. Daenerys får här uppleva en 31 Mendlesohn & James, s Johansson, s Mendlesohn & James, s Caroline Spector, Power and Feminism in Westeros i Beyond the Wall: Exploring George R.R. Martin s A Song of Ice and Fire, red. James Lowder, 2012, s Tullman, Dany s Encounter With the Wild: Cultural Relativism in A Game of Thrones i Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, s

9 mörk och farlig värld där sexualiteten är ohämmad och våld är ett sätt att leva, vilket är främmande för den trettonåriga Daenerys, som med sin bleka hy och sitt silverbleka hår dessutom totalt skiljer sig från det folkslag hon gifter in sig i. Här är hon alltså fysiskt den totala motsatsen till Dothraki-folket samtidigt som hon är den enda signifikativa kvinnan i sällskap med alla männen runt henne Viserys, Ser Jorah, Drogo och de andra Dothraki-krigarna. Detta är en av anledningarna till att hon i början av berättelsen är B, Kvinnan. Dothraki-folket är ett nomadiskt folkslag som även kallas hästherrar eftersom de i princip föds, slåss och dör i sadeln. De döper aldrig sina hästar, vilket är varför Daenerys endast kallar den vita häst hon får av Drogo i bröllopsgåva för silver. Dothraki-folket lever ett våldsamt liv med framgångsrika plundringståg där de tar vad de behöver för att överleva (förnödenheter, värdesaker och fångar de använder som slavar). Dothraki-folket är indelat i flera klaner, kallat khalasar, och en khalasar kan dessutom vara indelad i mindre delar, kallade khas. Varje khalasar har en manlig ledare, en khal, och varje khas har en utnämnd kapten, kallad ko. En khal är, som sagt, alltid en man och hans fru kallas khaleesi. En khalasar har aldrig letts av en kvinna och med detta skulle man kunna säga att en khalasar aldrig skulle följa någon annan än den starkaste mannen, A. En khal har dessutom så kallade bloodriders som är trogna sin khal. Skulle det vara så att deras khal dör kommer hans bloodriders att först hämnas sin khals död för att sedan ta livet av sig och ansluta sig till sin khal i döden. Dessa bloodriders får dela sin khals fru men aldrig hans häst, därmed visas Dothraki-folkets prioriteringar. Enligt Hirdmans genuskontrakt finns skillnader mellan mannen och kvinnan när det gäller gestalten/den yttre formen där det handlar om, bland annat, hur långt håret ska vara och vilka kläder män respektive kvinnor ska bära. Även om det är vanligt idag att män har långt hår och kvinnor kort är ändå de vanligaste könsstereotyperna att kvinnor ska ha långt hår medan män ska ha kort. Män och kvinnor har också genom historien klätt sig olika. Men eftersom genuskontraktet beror på samhälle och tid kan det te sig annorlunda i Essos i A Game of Thrones än vad det gör idag i, exempelvis, Sverige. Hos Dothraki-folket finns det ingen större skillnad på den yttre formen. Inom dothrakiska traditioner visar sig skickligheten hos en krigare på längden av hans hår. De bär sitt hår i en lång fläta som endast skärs av när de besegras i strid så att världen kan se deras skam. Kapabla krigare har därför mycket långa flätor. Därtill klär sig Dothrakiska män och kvinnor likadant: Men and women alike wore painted leather vests over bare 7

10 chests and horsehair leggings cinched by bronze medallion belts. 36 Troligtvis beror detta på att Dothraki-folket är nomadiskt och lever på det material de har till hands. De har varken tid eller rum att skapa olika kläder för män respektive kvinnor. För att mer belysa hur Dothraki-folkets traditioner ser ut kan vi studera deras bröllopsfester: A Dothraki wedding without at least three deaths is deemed a dull affair. 37 Att dödsfall äger rum under bröllop är för läsaren absurt, men i den värld Martin har skapat är det mer eller mindre vanligt. 38 Daenerys får se fler än ett dussin män dö innan hennes bröllopsdag är över, vilket ses som att hennes bröllop är speciellt välsignat. 39 Daenerys är, bland annat på grund av våldet under hennes bröllopsfest, rädd för Dothraki-folket och anser att de är främmande: She was afraid of the Dothraki, whose ways seemed alien and monstrous, as if they were beasts in human skins and not true men at all. 40 Denna nya kultur är så främmande från hennes egen att hon inte kan hjälpa än att känna avsky. 41 Verkligheten hos Dothraki-folket är konstant våld och det är endast de starka som överlever. Drogo är en ledare över sin khalasar på grund av att han är en hänsynslös krigare som är villig att slita halsen av sina undersåtar om de utmanar hans myndighet. 42 Vilken man som helst kan utmana vilken annan man som helst, och det är alltid de starka, mest brutala och skickliga som överlever. I och med detta skulle man kunna säga att Drogo är Mannen, A, eftersom han är ledaren och därmed den starkaste av dem alla, medan de andra krigarna i hans khalasar, som ännu inte vunnit över honom och visat sin styrka, förblir a, den lilla mannen, där det helt enkelt fattas något i jämförelse med Drogo. För att kunna analysera Daenerys och Drogos könsroller riktigt måste jag studera kontexten hur andra karaktärer i Martins fiktionsvärld skildras, och om det finns några likheter eller skillnader i hur de andra kvinnliga och manliga karaktärerna skildras i jämförelse med Daenerys och Drogo. 43 Generellt sett beskrivs kvinnorna i romanserien som starka karaktärer på ett eller annat sätt, exempelvis drottningen i de Seven 36 George R. R. Martin, A Game of Thrones, Harper Voyager, 2011, s Martin, s Två kända mord på bröllop i Martins romaner är för det första det bröllop som kallas Red Wedding där ett helt sällskap av människor brutalt blir mördade i Martins andra roman, A Clash of Kings (1998), och för det andra då kung Joffrey blir mördad på sitt eget bröllop i Martins tredje roman, A Storm of Swords (2000). Mord under bröllop ses dock som mer absurt i Westeros än hos Dothraki-folket i Essos. 39 Martin, s Ibid., s Tullman, s Daniel Haas, Why Should Joffrey Be Moral If He Has Already Won The Game Of Thrones? i Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, s.176f 43 Eftersom denna uppsats primärt ska handla om Daenerys och Drogo kommer jag dock inte gå in alldeles för djupt i skildringen av andra karaktärer. 8

11 Kingdoms, Cersei Lannister, som är en självisk, kall, manipulativ kvinna, och en hänsynslös maktspelare som i princip gör som hon själv vill eftersom hon anser sig ha rätten till det. Ett annat exempel är Arya Stark, en pojkflicka som helt avvisar tanken på att gifta sig för inflytande och makt. Istället är hon fascinerad av krigsföring och får lära sig att använda sitt nål-tunna svärd. Ytterligare ett exempel är Catelyn Stark, som skildras som stolt och generös, och visar sin styrka genom att hon gör vad som helst för att skydda sina barn. Det finns undantag där kvinnor skildras som mindre starka också, och mer stereotypiska. Sansa Stark är i början av romanserien en stereotypisk flicka som tycker om fina kläder och att hålla på med handarbete och fantiserar om hederliga riddare, äkta kärlek, och så vidare. Även om samhället i Martins fiktionsvärld är utformat på ett sådant sätt att kvinnor inte kan ha någon makt, finns det förvånansvärt många kvinnliga karaktärer som struntar i detta och beter sig lite som de själv vill och därmed överskrider de fasta könsrollerna. Martin, genom sin A Song of Ice and Fireserie, förstår att people are not always satisfied with the roles their society encourages or dictates 44, vilket jag anser är mer påtagligt hos de kvinnliga än hos de manliga karaktärerna. Även hos de manliga karaktärerna finns det vissa som skildras som starka och andra som svaga. Exempel på starka manliga karaktärer är bland annat den moraliskt styrde Eddard Stark, som skildras som hederlig och ärlig, men som blir avrättad på grund av sin moral. På grund av sin hederlighet är han den som anses mest beundransvärd av de manliga karaktärerna. Fastän detta har han i vissa fall ansetts vara ganska naiv för att han inte såg sitt öde komma. Därefter finns Jaime Lannister, som i första romanen skildras som arrogant och sarkastisk men ändå är en av de skickligaste krigarna i Westeros. Exempel på svaga män är Ser Jorah Mormont, vilken är en karaktär som står lite mitt emellan styrka och svaghet. I strid är han stark och pålitlig, speciellt då han skyddar Daenerys från yttre hot, men bakom den fasaden spionerar han på Viserys och Daenerys åt kungen i Westeros, Robert Baratheon, för att få benådning och kunna återvända hem. I början bryr han sig inte så mycket om att han spionerar på två försvarslösa ungdomar, utan är villig att göra vad som än krävs för att få komma hem till Westeros igen. Det finns alltså alla typer av karaktärer i Martins romanserie. Varför just Daenerys och Drogo är uppdelade i en så pass stereotypisk könsindelning tror jag beror på att det ska förstärka skillnaderna mellan Westeros och Essos och dessutom skillnaderna mellan 44 Stacey Goguen, There Are No True Knights : The Injustice Of Chivalry i Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, s

12 Daenerys och Drogos könsroller där de är varandras motsatser, alltså A B. Dothrakiska seder och bruk kräver att kvinnan är undergiven eftersom de inte accepterar kvinnliga ledare. Att Daenerys i början måste vara denna undergivna kvinna är helt enkelt ett krav för att hon ska kunna överleva som kvinna hos Dothraki-folket. Detta blir än mer tydligt när hon försöker använda sin makt som khaleesi för att förbjuda våldtäkt. Genom detta försök att ta makt och därmed tänja på gränserna för vad en kvinna får och inte får göra inom dothrakiska traditioner, slutar det bevisligen med att när Drogo dör attackerar hans bloodriders Daenerys istället för att följa Drogo in i döden vilket de egentligen ska göra enligt tradition och utnämner sig själv till khals för sina egna klaner av Dothraki. 5.2 Äktenskapet, könsroller och representationer av makt Innan vi tittar på Daenerys och Drogos äktenskap i sig tänkte jag först undersöka vilka könsroller de representerar (vilket jag i förbifarten nämnt ovan) med hjälp av Hirdmans formler. Detta vill jag göra nu dels för att kunna se hur deras roller utvecklas genom romanen (om de utvecklas överhuvudtaget) och dels för att det blir enklare att förstå analysen av äktenskapet om könsrollerna redan nu är etablerade. Biologiskt sett är Daenerys kvinna och Drogo man, och ovan nämnde jag att de är varandras motsatser. Därför är deras roller i början av romanen indelade i den normativa formeln, alltså A B, där Drogo är A och Daenerys B. Kvinnan, B, är inte endast ofullkomlig utan har även egenskaper som Mannen, A, inte har. Genom att A ställs jämte B aktiveras manlighetens första lag: att vara man är att inte vara kvinna. Talet rör inte längre frågan: vad är en människa? Frågan ny lyder: vad är en man? 45 Då borde vi alltså titta på vad Drogo inte är i jämförelse med Daenerys, vilket därmed även visar deras tydliga motsatser. Han är inte ung och naiv som Daenerys, han är inte liten och nätt, inte blek och silverhårig, inte heller oskuldsfull och oskyldig. Istället är han äldre och mer världsvan, stor och stark, mörk i huden och håret, erfaren och mogen. Daenerys oskuldsfulla, naiva och fogliga sätt att vara är helt och hållet motsatsen till Drogo, den våldsamma krigaren och ledaren över ett barbariskt folkslag. Dessutom menar Hirdman att grundtemat i formeln om B är att kvinnan böjer sig inför sitt biologiska öde. Att bli mor. Att föda barn 46, vilket Daenerys gör då hon blir såld till Drogo och inser att hennes roll är att ge honom barn. 45 Hirdman, Genus om det stabilas föränderliga former, s Ibid., s

13 Det är Drogo som styr och ställer, det är hans som bestämmer, han är alfa-hannen, han är khal, han är Mannen, alltså A. Hirdman menar att det som utmärker A är att hans styrka och förstånd emanerar ur den manliga kroppens inre, potens i både fysisk och psykisk mening som endast A kan ha. 47 Drogo äger både styrka och förstånd och representerar både fysisk och psykisk potens i och med hans framgångsrika sätt att leda sitt folk. Dessutom ligger det i Hans natur att dominera, supa, våldta, upptäcka världen. 48 Det är just detta Drogo och de andra manliga krigarna i hans khalasar gör. Men eftersom Drogo är ledaren, är han den stora Mannen som hjälper sitt folk att överleva på grund av sitt ledarskap. Ovan nämnde jag att A i Hirdmans formler varit en stödjande hand till a och B. Därför står Drogo som en hjälpande hand till sitt folk men även som en stödjande hand för Daenerys, som använder sin ställning som khaleesi för att bland annat förbjuda våldtäkt. Den enda anledningen till att hon har sådan makt just där och då är för att hon är gift med Drogo, Mannen, A. Studerar vi äktenskapet ser vi att det börjar med att Viserys säljer Daenerys till Drogo för att kunna få en armé som ska hjälpa Viserys ta över järntronen i Westeros. Daenerys förstår att bli såld till en vilde med makt för att cementera en politisk och militär allians helt enkelt är en del av den roll som kvinnor måste spela i den värld hon lever. 49 Eftersom hon är en priviligierad person i och med att hennes släkt, Targaryen, ägde järntronen i Westeros innan Robert Baratheon tog över med våld, är hennes roll ganska fast. För i Martins värld är de högättade kvinnorna just spelpjäser som männen skickar runt med politiskt och ekonomiskt motiverade äktenskapsavtal. 50 Hon har inget annat val än att gifta sig med Drogo eftersom hennes bror har bestämt att det ska vara så. Dessutom har Viserys makten över Daenerys i början av romanen eftersom han är äldre, hennes bror, en man med positionen A i jämförelse med henne. Men det är inte endast därför han har makten över henne, utan även för att han psykiskt och fysiskt misshandlar henne och ofta varnar henne för att väcka draken om hon inte gör som han vill: I don t want to be his queen, she heard herself say in a small, thin voice. Please, please, Viserys, I don t want to, I want to go home. [ ] We go home with an army, sweet sister. With Khal Drogo s army, that is how we go home. And if you must wed him and bed him for that, you will. [ ] I d let his whole khalasar fuck you if need be, sweet sister, all forty thousand men, and their horses too if that was 47 Ibid., s Ibid., s Spector, s Johansson, s

14 what it took to get my army. Be grateful it is only Drogo. In time you may even learn to like him. 51 Viserys hot slutar oftast med att Daenerys ger vika och gör som brodern vill hennes äktenskap med Drogo är ett resultat av det. Att Daenerys gör som hennes bror säger visar hur maktlös hon är, vilket än mer indikerar att hon är B i början av romanen. En av de scener ur äktenskapet mellan Daenerys och Drogo som fått mycket uppmärksamhet inom feministisk forskning är bröllopsnatten. Eftersom Daenerys säljs till Drogo mot sin vilja, och eftersom Daenerys endast är tretton år när hon säljs, kan hon knappast sägas ha gett sitt samtycke till de sexuella handlingar som sker inom äktenskapet. 52 Hon har ingen aning vad hon tvingats in i, även om hon vet att hennes roll som Drogos fru är att ge honom barn. Hennes syn på saken visar sig på bröllopsfesten: She was afraid of her brother, of what he might do if she failed him. Most of all, she was afraid of what would happen tonight under the stars, when her brother gave her up to the hulking giant who sat drinking beside her with a face as still and cruel as a bronze mask. 53 Hon tvingas följa med Drogo, eftersom hon inte har något annat val, då hon vet att hennes roll som Drogos fru kräver att de fullbordar äktenskapet, men även eftersom hon vet att hennes bror kommer att skada henne om hon inte gör vad som förväntas av henne. Med andra ord tolkar vi läsare att Daenerys har sex med sin man utan samtycke. Caroline Spector menar att läsaren ser det som problematiskt att Daenerys till slut finner sig älska Drogo trots att hon utsatts för våldtäkt inom äktenskapet. 54 Det är inte konstigt att sex utan samtycke upprör känslor med tanke på hur vi idag ser på våldtäkter och fri vilja. Men om vi endast ser till den fiktionsvärld Martin skapat är Daenerys gammal nog att gifta sig eftersom hon fysiskt mognat till den punkt där hon kan ge en man barn. 55 Spector menar att: [h]er emotional maturity and personal desire for the union are irrelevant in a culture where the woman s role is to bear a man s children and to submit to him. 56 Med andra ord är detta verkligheten för kvinnor i Martins värld. Och, trots att Daenerys egentligen varken vill gifta sig med Drogo eller ha sex med honom, finner hon sig i sin verklighet och försöker göra det bästa av den. Därmed visar det sig än en gång att Daenerys är B, i detta fall eftersom hon böjer sig för sitt biologiska öde som går ut på att skaffa barn. 51 Martin, s. 34f 52 Spector, s Martin, s Spector, s Ibid., s Ibid., s. 183f 12

15 I sin diskussion om genuskontraktet nämner Hirdman kärlek vem som ska förföra vem. 57 Bland Dothraki-folket verkar ingen förföra någon alls. Männen tar vad de vill ha, och så ska det tydligt vara. Det visar sig bland annat under Daenerys och Drogos bröllopsfest. Det tar inte lång tid förrän en manlig Dothraki puttar ned en kvinnlig dansare på marken och mounted her right there, as a stallion mounts a mare. 58 Därefter kommer fler krigare fram för att ta samma kvinna, och de slåss till döden. As the loser died, the winner took hold of the nearest woman not even the one they had been quarreling over and had her there and then. 59 Det finns egentligen ingen som förför någon tills Daenerys lär sig the womanly arts of love 60 av en av sina tjänarinnor, Doreah. Det är då Daenerys tar kontroll över sitt och Drogos sexliv. When he tried to turn her over, she put a hand on his chest. No, she said. This night I would look on your face. 61 I en kultur där männen tar vad de vill ha, vad de begär, skulle man kunna säga att Daenerys, genom att ta kontroll över sitt och Drogos sexliv, tänjer på genuskontraktet mellan man och kvinna inom Dothraki-folkets kultur. Detta kan också tolkas som att Daenerys börjar nämna sig a då hon helt enkelt tar kontroll över en situation där kvinnor inte brukar ha någon makt eller åsikt alls. Även det sätt på vilket de har sex att Daenerys vill se Drogos ansikte istället för att han tar henne bakifrån tänjer på Dothraki-folkets seder. Symboliskt nog är det härefter, när de i princip har korsat hela Essos kontinent på sin väg till staden Vaes Dothrak, som Daenerys får veta att hon är gravid: They were on the far side of the Dothraki sea when Jhiqui brushed the soft swell of Dany s stomach with her fingers and said, Khaleesi, you are with child. I know, Dany told her. 62 Detta kan man förstå som att hon blivit gravid just för att hon inte bara accepterar dothrakiska seder och bruk och därmed accepterat att hennes liv kommer att se ut på det viset, utan även för att hon tagit kontroll över deras sexliv. Vidare kan man tolka detta som att Daenerys vilja att förföra sin man resulterar i ett starkare band mellan henne och Drogo alltså hennes graviditet, det barn de skapat tillsammans. Att Daenerys tar kontroll över deras sexliv skulle också kunna tolkas som att rollerna Man och Kvinna här blir mer jämställda, alltså en mer A a situation där Daenerys tassar in på manligt definierat territorium. Det finns fortfarande skillnader mellan dem, exempelvis att Daenerys fortfarande inte har någon makt över Dothraki- 57 Hirdman, Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s Martin, s Ibid., s. 97f 60 Ibid., s Ibid., s Ibid., s

16 sky. 64 Jag har nämnt ovan att Daenerys är en outsider i Essos. Det finns en sorts barriär folket eftersom hon är en kvinna, men i vissa scener, som denna då hon tar över deras sexliv, visar hur hon tänjer på de begränsningar hon lever inom för att hon är kvinna. Att Daenerys inte blir gravid förrän efter denna scen tror jag är meningen att man som läsare ska tolka att deras barn skapades den natten då deras könsroller, som förut var varandras totala motsatser, skiftade till ett mer jämställt förhållande dem emellan. Innan dess var det dock inte lika lätt, eller jämställt: Khal Drogo ignored her when they rode, even as he had ignored her during their wedding, and spent his evenings drinking with his warriors and bloodriders, racing his prize horses, watching women dance and men die. Dany had no place in these parts of his life. She was left to sup alone, or with Ser Jorah and her brother, and afterward to cry herself to sleep. 63 Detta är mer eller mindre verkligheten för Daenerys i den kultur hon lever i. Det är meningen att mannen ska vara krigare, att han ska utföra räder, ta över städer och även beskydda sitt folk, medan kvinnan ska vara undergiven. Att Daenerys och Drogo har olika roller att spela inom den dothrakiska kulturen visar sig även efter att Daenerys tagit kontroll över deras sexliv. Men efter att hon tagit kontroll pratar de mer med varandra än de gjorde innan. Jag tror att det beror mycket på, förutom att Daenerys börjat lära sig Dothraki-folkets språk, att Drogo för första gången inser att Daenerys verkligen lever efter och accepterar Dothraki-folkets traditioner för att hon har sex med honom i mitten av deras khalasar, under den bara himmeln eftersom Dothraki-folket menar att all things of importance in a man s life must be done beneath the open mellan henne och Dothraki-folket, inte endast på grund av deras traditioner utan även på det språkliga planet. Hon anser i början att Dothrakiernas språk är harsh and alien 65 och att hon inte kan prata med Drogo eftersom de inte har något gemensamt språk: Dothraki was incomprehensible to her, and the khal knew only a few words of the bastard Valyrian of the Free Cities, and none at all of the Common Tongue of the Seven Kingdoms. 66 På så sätt finns en språkbarriär mellan dem som uppenbart försvårar kommunikationen mellan henne och hennes man och tydligt visar vilken outsider hon faktiskt är. Men genom romanens gång är hon inte endast en outsider på grund av sin 63 Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

17 nationalitet i förhållande till det folkslag hon gifter in sig i, utan även på grund av att hon är kvinna. 67 Det är tydligt då kvinnor i en khalasar ofta är slavar, vilket visar hur lågt prioriterade de faktiskt är. Likväl, genom romanens gång, anpassar sig Daenerys till den kultur hon gift in sig i. En vändpunkt för henne är när hon är i Dothraki Sea, ett fält av högt grönt gräs. Detta är en plats där hon känner lugn, ett lugn hon vill njuta av för en stund. Därför säger hon åt Ser Jorah att säga till hennes folk att hon befaller dem att stanna och vänta på henne. You are learning to talk like a queen, Daenerys. Not a queen, said Dany. A khaleesi. 68 Här har hon börjat acceptera sin roll som khaleesi, och hon inser själv att hon inte kände sig som en riktig prinsessa innan: All her life, Viserys had told her she was a princess, but not until she rode her silver had Daenerys Targaryen ever felt like one. 69 Eftersom hon fick hästen, hennes silver, som bröllopsgåva av Drogo kan man tolka detta som att hon känner sig som en kunglighet tack vare att hon gifte sig med honom. Det var ändå ingen lätt resa för Daenerys att komma till den insikten, vilket visar sig när hon rider mot det höga gröna gräset i sin ensamhet och tänker tillbaka på den senaste tiden hon varit med sitt nya folk. Hon tänker på hur svårt det var att rida hela dagarna, hur öm hon blev, att hon hade så ont efter Drogos sexuella akter att hon hade problem att sova, etcetera. Det kom till en punkt då hon inte orkade längre: She would kill herself rather than go on, she decided one night 70 Men då drömde hon om drakar, som symboliserar styrka och makt i denna berättelse, och när hon vaknade hade hon inte lika ont längre. När hennes tjänarinnor märkte förändringen i Daenerys frågade en av dem vad som var fel, om Daenerys var sjuk. Daenerys svar: I was 71, kan tolkas som att hon anser att hon var sjuk innan hon hade drömmen om drakar som gav henne ny styrka, innan hon började anpassa sig till Dothraki-folkets verklighet och acceptera deras levnadssätt. Därefter blev varje dag lättare än den förra: Her legs grew stronger; her blisters burst and her hands grew callused; her soft thighs toughened, supple as leather. 72 Detta kan tolkas som att hon inte bara anpassar sig till Dothrakifolkets vardag utan även att hon börjar inse att hon ska anpassa sig till deras seder, 67 Brent Hartinger, A Different Kind of Other: The Role of Freaks and Outcasts in A Song of Ice And Fire i Beyond the Wall: Exploring George R.R. Martin s A Song of Ice and Fire, red. James Lowder, 2012, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

18 vilket är en anledning till att hon börjar förstå vem hon är i förhållande till sitt folk och därmed börjar agera som en khaleesi. Hennes förvandling visar sig även i hennes utseende: The air was rich with the scents of earth and grass, mixed with the smell of horseflesh and Dany s sweat and the oil in her hair. Dothraki smells. They seemed to belong here. Dany breathed it all in, laughing. [ ] She was barefoot with oiled hair, wearing Dothraki riding leathers and a painted vest given her as a bride gift. She looked as though she belonged here. 73 Alla är dock inte lika glada över hennes nyfunna identitet. Medan Daenerys njuter av sin fridfulla tid i det höga gräset följer Viserys efter och attackerar henne. You dare! he screamed at her. You give commands to me? To me? [ ] You do not command the dragon. Do you understand? I am the Lord of the Seven Kingdoms, I will not hear orders from some horselord s slut, do you hear me? 74 Möjligtvis kan det vara så att Viserys känner sig hotad av Daenerys nyfunna identitet och vad hon kan utföra genom sitt äktenskap med Drogo. Här börjar Viserys tappa sin makt över Daenerys och därmed tappa sin roll som A medan Daenerys börjar styra och ställa mer, inser att hon har makt och därmed närmar sig a. När Daenerys puttar bort sin bror, hårt, som svar på hans attack inser hon att det är första gången hon trotsar honom. Hon vet att han kommer att skada henne på grund av det, men då kommer Jhogo, en Dothraki-krigare som är en av Daenerys beskyddare, och Daenerys får en chans att använda och visa sin makt. Jhogo frågar om Daenerys vill att han ska döda Viserys, men Daenerys vill inte att Viserys ska skadas. Medan hon tittar på sin bror, som ligger på marken och försöker dra loss en piska Jhogo snärtat runt hans hals, inser Daenerys att hon inte längre är rädd för sin bror: There was a hollow place inside her where her fear had been. 75 När hon väl inser detta bestämmer hon sig för att ta Viserys häst från honom och låta honom gå istället. Enligt Dothraki-folkets seder är en man som inte rider ingen man alls: the lowest of the low, without honor or pride. 76 Detta är ett tufft straff för en man som anser sig själv vara kungen över Westeros. Viserys utbrister därmed att Ser Jorah ska skada Daenerys och döda de Dothraki som är närvarande för att Viserys, som Ser Jorahs konung, befaller det. The exiled knight looked from Dany to her brother; she barefoot, with dirt 73 Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

19 between her toes and oil in her hair, he with his silks and steel. 77 Ser Jorah bestämmer sig för att följa Daenerys order, vilket inte är speciellt konstigt med tanke på att Daenerys anpassat sig till Dothraki-folkets sätt att leva medan Viserys fortsätter att förolämpa alla och därmed inser Ser Jorah vem av syskonen som till slut kommer att segra. Därmed har Viserys även tappat den sista lilla del av makt han hade kvar, alltså Ser Jorah som svor trohet till Viserys samma kväll Daenerys såldes till Drogo. Nu har Viserys varken makt över Daenerys eller Ser Jorah, vilket än mer indikerar att Viserys degraderas till a än att behålla sin ställning som A. Grunden till Daenerys självförsvar tror jag beror mycket på att hon i flera år blivit psykiskt och fysiskt misshandlad av Viserys och därmed nått gränsen till vad hon orkar med. Yvonne Leffler menar att hotet i en berättelse ofta representerar något bortträngt inom huvudpersonen. Detta bortträngda är ofta tabubelagda aggressioner eller förnekande lustar, där människans primitiva, driftstyrda och okontrollerbara del av personligheten [ ] tycks vara kopplad till sexualitet och aggressivitet. 78 Flera gånger i romanen tänker Daenerys tillbaka till de gånger hennes bror misshandlat henne och att han, som hennes bror, skulle tagit hand om och älskat henne istället för att göra henne illa. Detta indikerar att Daenerys har bortträngda aggressioner gentemot honom. För att kunna agera ut sina aggressioner mot Viserys, är hon tvungen att först inse sin styrka, vilket hon gör genom sitt möte med Dothraki-folket. Samtidigt som hon blir en del av deras klan inser hon sin makt och vågar därmed trotsa sin bror. Viserys sätt att behandla Daenerys genom romanens gång är tydligt ett problem för henne som, trots hans behandling av henne, kommer med ursäkter för hans beteende. När hon väl trotsar honom inser hon att hon kan lösa sina problem, och dessutom inser hon att hon börjar etablera en plats hos Dothraki-folket. En annan vändpunkt för Daenerys på hennes väg att anpassa sig kommer efter att hon fått veta att hon är gravid. En tradition för att fira sitt ofödda barn är att hon ska äta ett blodigt hjärta från en hingst. The heart of a stallion would make her son strong and swift and fearless, or so the Dothraki believed, but only if the mother could eat it all. If she choked on the blood or retched up the flesh, the omens were less favorable; the child might be stillborn, or come forth weak, deformed, or female. 79 Daenerys lyckas äta hela hjärtat och hålla det nere. När ceremonin är över visar Drogo, på sitt egna sätt, att han är stolt över henne: Khal Drogo looked down at her. His face was a copper 77 Ibid., s Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, 2001, s Martin, s

20 mask, yet under the long black moustache, drooping beneath the weight of its gold rings, she thought she glimpsed the shadow of a smile. 80 Med tanke på hur allvarlig Drogo varit under romanen, kan skuggan av ett leende ses som en bekräftelse över hans växande känslor för Daenerys, vilket antagligen ger henne mer uppmuntran att ta åt sig Dothraki-folkets seder och bruk. Som motsats till Daenerys står Viserys som struntar i att anpassa sig och fortsätter att förolämpa Dothraki-folket och deras traditioner, vilket resulterar i hans död. 81 Viserys agerande visar att fortsatt ovillighet att anpassa sig till den kultur man befinner sig i leder till döden i en värld som Essos. Det kvittar att han är en Targaryen, att han anser att järntronen rättmätigt är hans, att han tror att han är bättre än alla andra, att han tror att han är ledaren över de Dothraki han anser att han köpt genom att sälja Daenerys till Drogo. Så länge han förolämpar Dothraki-folket och är ovillig att anpassa sig till deras sätt att leva, kan han aldrig leda dem till att ta över järntronen åt honom. Genom detta agerande visar han gång på gång att han tror han är A, Mannen. Speciellt då han försöker degradera andra män genom sina konstanta förolämpningar och fortsatta uttalanden att det är han som är kung. Men så länge Drogo finns och demaskuliniserar Viserys genom att ifrågasätta hans manlighet och auktoritet helt enkelt genom att visa att Viserys faktiskt inte har någon makt hos Dothraki-folket tror jag inte att Viserys kan vara A eftersom Drogos enorma makt förminskar Viserys makt. Därför är Viserys a, vilket även visar sig då Daenerys tvivlar på att han är en riktig drake. När Drogo häller smält guld över Viserys huvud, för att ge Viserys den krona han var lovad, börjar Viserys brinna. Denna syn får Daenerys att reflektera: He was no dragon, Dany thought, curiously calm. Fire cannot kill a dragon. 82 Eftersom Viserys inte var en riktig drake kan han ses som en ofullkomlig Targaryen, ett maskinfel, därmed ett a enligt Hirdmans formler. Att Daenerys inser att hennes bror inte var en riktig drake skulle man kunna tolka som att hon inser att han aldrig var den rättmätige arvtagaren av järntronen, och eftersom arv går till männen i denna fiktiva värld, är detta ännu ett sätt som hans manlighet och auktoritet ifrågasätts. Fastän förhållandet mellan Daenerys och Drogo blir mer jämställt ju längre deras berättelse kommer finns en del skillnader i vilka uppgifter de gör och vilka redskap de använder. Hirdman menar i sin beskrivning av genuskontraktet att det i arbetet skiljs 80 Ibid., s Hans sista förolämpning är när han har ett svärd med sig i Vaes Dothrak, Dothraki-folkets heliga stad där vapen och blodsutgjutelse är förbjudet, s. 479ff. Han drar sitt svärd och hotar sin syster, vilket resulterar i hans död. 82 Martin, s

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten?

Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten? Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten? Chloé Avril, doktorand i engelska En politisk genre Den utopiska genren är från början politisk. Avsikten är oftast att skildra en alternativ värld

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Att möta den som inte orkar leva. Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI

Att möta den som inte orkar leva. Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI Att möta den som inte orkar leva Ullakarin Nyberg Konsultpsykiater, suicidforskare Norra Stockholms psykiatri Centrum för PsykiatriForskning, KI Tabuering och tystnad Det är två sorger i en. Ingen frågar

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta

Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Jag har accepterat, men kommer aldrig förlåta Publicerad 2016-02-15 Hedersvåld. Melissa är en av många flickor som under uppväxten kontrollerades av sina föräldrar. Efter åratal av kontroll, hot och våld

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Välkommen till den första samlingsvolymen av A Game of Thrones,

Välkommen till den första samlingsvolymen av A Game of Thrones, Välkommen till den första samlingsvolymen av A Game of Thrones, serie romanen baserad på min fantasybok med samma namn. Låt mig klargöra en sak: Detta är inget komplement till TV-serien. Det du nu ska

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Vilsen längtan hem. Melissa Delir

Vilsen längtan hem. Melissa Delir Vilsen längtan hem Melissa Delir MELISSA DELIR IDROTT OCH HÄLSA LÄRARE 3 BÖCKER & METODMATERIAL Vilsen längtan hem, Tack för att du finns, Du är född till att göra skillnad. Melissa Delir O O O JAG LYCKADES!

Läs mer

Anton H = 21 januari mars 2013

Anton H = 21 januari mars 2013 Anton H = 21 januari 2001 11 mars 2013 Begravningsgudstjänst i Växjö Domkyrka 5 april 2013 Klockringning Solosång av Cecilia Alrikson Cover my eyes Cover my ears Tell me these words are a lie It can t

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Välkommen som konfirmand i Nosaby församling! Snart är det dags att anmäla sig till konfirmationsläsningen i Nosaby församling och vi ser fram emot att få träffa just dig

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA Undervisning av Ulrika Ernvik VEM ÄR JAG? Vi har alla en berättelse! Gud skickade mej till världen med ett hemligt uppdrag. Vilket är mitt hemliga uppdrag? För att veta det

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Det är vår igen alla knoppar brister ut

Det är vår igen alla knoppar brister ut VÄLKOMMEN VÅREN Himlen är så jätteblå solen den lyser där på Av med strumpor och med skor vi springer ut där blommorna bor! Sen dansar vi i solens sken med våra bara ben.. Välkommen våren, välkommen igen

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)]

Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)] Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)] (Kortfattat och översatt av Abu Isa Imran Sheikh) Känn till att dessa två egenskaper hör till de sämsta av egenskaper

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

HÖSTEN i BILD och TEXT

HÖSTEN i BILD och TEXT HÖSTEN i BILD och TEXT Guldhedsskolan Göteborg hösten 2015 klass 6 B HÖSTENS NATUR På hösten faller löv av olika färger röd, gul och grön Och det var då jag skapade min bild. Min bild symboliserar ett

Läs mer

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16

Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Från Död till Liv, Joh 11, BK, i trädgården, 17e juli -16 Needbuilder: Kanske är du som jag och kämpar med din tro ibland på olika sätt. - Kanske du är överlåten till församlingen och lever livet för Gud,

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

MÄNNISKOVÄRDET Abort och vår livsbejakande politik

MÄNNISKOVÄRDET Abort och vår livsbejakande politik MÄNNISKOVÄRDET Abort och vår livsbejakande politik ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. -Ur Hippokrates ed Inledning biologisk mening uppstår mänskligt liv i och med befruktningen.

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin.

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Thandiwe Mazibuko Hon är övertygad om att drömmar kan hjälpa människor ur fattigdom och

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Arrangemang Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör

Arrangemang Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör Arrangemang 1 Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör 1 30-40 Tals potpuri( Benny Anderssons ork.) X X 2 Behovets barn X Stråk/trp/tbn/trä/komp (Möt 13) 3 Blott en dag X X 4 Candy man X X Storband/Stråk

Läs mer

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN

FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 1 2 Översättning: Göran Gademan FOTOGRAFERING EJ TILLÅTEN TÄNK PÅ ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN 3 ERWARTUNG 4 black 5 In här? Man ser inte vägen 10 15 Så silvrigt stammarna skimrar som björkar! Åh, vår

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Lena & Henrik. Masthuggskyrkan

Lena & Henrik. Masthuggskyrkan X Lena & Henrik 10 juni 2006 Masthuggskyrkan L&H Ingångsmarsch Bröllopsmarsch av f. Mendelssohn Psalm 201 1. En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer