Ett äktenskap med en Dothraki Daenerys Targaryen och Khal Drogos äktenskap i A Game of Thrones ur ett genusteoretiskt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett äktenskap med en Dothraki Daenerys Targaryen och Khal Drogos äktenskap i A Game of Thrones ur ett genusteoretiskt perspektiv"

Transkript

1 C-uppsats Ett äktenskap med en Dothraki Daenerys Targaryen och Khal Drogos äktenskap i A Game of Thrones ur ett genusteoretiskt perspektiv Författare: Jasmine Schön Handledare: Emma Tornborg Examinator: Jørgen Bruhn Termin: VT 2015 Ämne: Litteraturvetenskap C Nivå: Kandidat Kurskod: 2LI10E

2 Innehåll 1 Inledning 1 2 Syfte 1 3 Teori och metod 2 4 Forskningsöversikt 4 5 Analys Westeros och Essos kultur och generella könsroller Äktenskapet, könsroller och representationer av makt 10 6 Sammanfattning 24 Källförteckning I i

3 1 Inledning A Game of Thrones (1996), skriven av George R. R. Martin (f. 1948), är en roman som blivit så populär att den adapterats till en tv-serie av HBO. Martin har i skrivande stund inte fullbordat romanserien, som går under samlingsnamnet A Song of Ice and Fire, ändå är både kritiker och publik säkra på att A song of ice and fire är en av de viktigaste och bästa traditionella fantasysviterna i modern tid. 1 Mycket av den fina kritik romanserien fått beror på Martins skildringar av riktiga karaktärer som känns som om de var av kött och blod, vilkas liv och lidande vi kan leva oss in i. En anledning till hans popularitet är också att vad som helst kan hända när som helst. Enligt vissa är Martin en svartsynt, nästan cynisk realist 2 med tanke på vad han utsätter sina romanfigurer för. Bara för att någon är god och har rätt behöver det inte gå bra för den personen. Vem som helst kan dö när som helst. 3 Det som skiljer Martin från andra författare som skrivit medievalist fantasy 4 är att han depicts a plausible an internally coherent medieval world. 5 Som bäst skriver Martin måleriskt, gripande, storslaget och spännande. 6 I denna uppsats ska jag undersöka ett äktenskap med det främmande i A Game of Thrones utifrån ett genusteoretiskt perspektiv där könsroller och representationer av makt ska analyseras. Det äktenskap som ska granskas är det mellan Daenerys Targaryen och Khal Drogo. Eftersom detta äktenskap skildras från Daenerys perspektiv kommer mycket av fokus i analysen att ligga på henne hur hon säljs till Drogo, hur hon upplever Dothraki-folket, hur hon anpassar sig till Dothraki-folkets kultur, hur hennes roll ser ut i äktenskapet med Drogo etcetera. Men först ska jag titta på den fiktiva värld Martin skapat och vilka generella könsroller det finns innan jag går närmare in på skildringen av Daenerys och Drogos äktenskap. 2 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka könsroller och representationer av makt i äktenskapet mellan Daenerys Targaryen och Khal Drogo. Därmed är uppsatsen uppdelad i två delar, en mindre och en större del. För att kunna förstå vad ett äktenskap 1 Annika Johansson, Världar av ljus, världar av mörker: Om fantasy, Lund 2009, s Johansson, s Ibid., s Se definition av denna genre i Farah Mendlesohn & Edward James, A Short History of Fantasy, Middlesex University Press, 2009, s Farah Mendlesohn & Edward James, A Short History of Fantasy, Middlesex University Press, 2009, s Johansson, s

4 innebär i den fiktionsvärld Martin skapat måste jag först beskriva kulturen i Westeros och Essos och belysa hur han generellt sett skildrar sina karaktärer, vilket kommer att vara ett kortare avsnitt. Därefter kommer det större avsnittet där jag ska titta på hur äktenskapet mellan Daenerys och Drogo skildras och hur könsroller och representationer av makt presenteras i äktenskapet. 3 Teori och metod Som understöd till analysen av könsroller och representationer av makt har jag valt Yvonne Hirdmans Genus om det stabilas föränderliga former (2001) samt hennes artikel Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 7 När det gäller Genus om det stabilas föränderliga former kommer jag endast att använda de formler Hirdman skapat i del 1 av boken eftersom genusforskningen (och framförallt den feministiska forskningen) är känt för att emellanåt använda sig av så kallat cherry picking 8 som jag helt enkelt vill akta mig för i min analys. Därför använder jag inte hennes teorier i del 2 av boken. I Genus om det stabilas föränderliga former utgår Hirdman ifrån tre formler av genus: A icke A, A a och A B 9, vilka är formler för stereotyperna Man och Kvinna, Han och Hon. 10 Jag kommer dock inte att utveckla formeln A icke A eftersom jag anser att de andra två formlerna är mer aktuella för min analys. För att förtydliga innan jag utvecklar dessa formler står beteckningen A för Man och B för Kvinna. Innan jag utvecklar dem ska vi titta närmare på Mannen, A. Hur skapas föreställningen av Mannen, A? Det mest grundläggande är, enligt Hirdman, att vara Man är att inte vara Kvinna. 11 Genom att definiera vad Han inte är, kan man komma fram till vad Han är. Han är inte mjuk, alltså är han hård; Han är inte blöt, alltså är Han torr; Han är inte köttig, alltså är Han ande; Han är inte svag, alltså är Han styrka etcetera. 12 Mannen, A, är följaktligen en styrka och ett förstånd som 7 Artikeln finns att hitta i Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red.), Genushistoria: En historiografisk exposé, Lund: Studentlitteratur, Detta är en term som, i princip, betyder att man väljer ut enskilda data som bekräftar en speciell position, åsikt eller tes, och bortser från data som motsäger den positionen, åsikten eller tesen. 9 Jag kommer att fortsätta skriva dessa formler i fetstil eftersom Hirdman har det så i sin text och eftersom det blir lättare att förstå vad det är jag menar när jag använder dem senare i uppsatsen. Jag kommer även att fortsätta skriva Han och Hon, Man och Kvinna med stor bokstav (precis som Hirdman) när jag behandlar dem som abstrakta samlingsbeteckningar. 10 Yvonne Hirdman, Genus om det stabilas föränderliga former, 2. uppl., Malmö: Liber, 2001, s Ibid., s Ibid., s. 48 2

5 emanerar ur den manliga kroppens inre, potens i både fysisk och psykisk mening som endast A kan ha. 13 Hur A förhåller sig i Hirdmans formler ska jag redogöra nu. Formeln A a kallar Hirdman för jämförelsens formel där A fortfarande är Mannen medan a är den lilla mannen. För att understryka denna formel har Hirdman använt sig av bibeln där maninna skapades från mannens revben. 14 Den lilla mannen är: en ofullgången man. a är inte riktigt färdigbakad. a är ett måndagsexemplar. Ett slags maskinfel har uppstått. Det fattas något. 15 I denna A a formel finns en nervositet för att a kan bli A och, än värre, att A kan degraderas till att bli a. Det krävs handling av Mannen för att inte A ska nedgraderas till a. 16 Formeln A B har Hirdman döpt till den normativa formeln. I denna formel är B Kvinna och förstås som en motsats till Mannen, A: Så var kvinnan ofullgången, men också annorlunda, hon hade egenskaper som män inte hade (i princip) och inte heller ville ha. 17 I denna formel handlar det om två helt olika arter. 18 Här ligger alltså betoningen på särskiljandet, en formel som återger ett mer normativt tänkande kring könen. 19 Genom att ställa A och B bredvid varandra aktiveras manlighetens första lag: att vara man är att inte vara kvinna. 20 Isärhållningens logik innebär i princip att det manliga och kvinnliga hålls isär och ses som varandras motsatser. Detta medför att män och kvinnor befinner sig på olika plan i samhället. Här finns det en rädsla för att mannen ska smittas av kvinnligheten. Om män ska göra kvinnojobb måste det ske under vissa former så att det tydligt framgår att det inte handlar om bestraffning, om hån, om förnedring. Han måste hållas oskadliggjord. 21 En sådan process finns däremot inte för kvinnor. När kvinnor gör manligt definierade arbeten tassar de diskret in som a. 22 Alltså där män går över till kvinnoområden och gör kvinnosaker, måste dessa områden och saker förändras, men där en kvinna går in på manliga områden och gör karlasaker, måste hon förändras Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 67 3

6 Genom dessa formler förstår man att Mannen är norm. A står först i alla formler, som en hjälpande hand till de andra (a och B). 24 Utan A faller dessa schabloner omkull. 25 I artikeln Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning har Hirdman myntat begreppet genuskontrakt, vilket är ett sorts kontrakt mellan Kvinnan och Mannen. Dessa kontrakt finns osynliga på det sociala planet och innebär konkreta föreställningar om hur män/man och kvinnor/kvinna ska vara mot varandra. 26 Bland annat menar hon att det finns skillnader i gestalten/den yttre formen där det handlar om vilka kläder som är tillåtna och hur långt håret ska vara och så vidare. 27 Ytterligare menar hon att varje tid och varje samhälle har ett kontrakt mellan könen. Varför jag anser att Hirdmans formler och teorier kommer att vara användbara i min analys är för att hennes genuskontrakt går att tillämpa på alla typer av samhällen, vilket är användbart då Martins fiktiva värld ser annorlunda ut i jämförelse med vår värld, samt att hennes formler känns användbara för att beskriva och analysera de könsroller som yttrar sig i Daenerys Targaryen och Khal Drogos äktenskap. 4 Forskningsöversikt Genusforskningen växte fram ut den feministiska forskningen, och därefter har forskningen om genus utvecklats i takt med att samhället och vår syn på människor utvecklats. Genusforskningen, som tidigare främst behandlade manligt och kvinnligt, inkluderar numera även HBTQ-frågor. En hel del av forskningen kring A Game of Thrones är undersökningar inom feministisk forskning och genusforskning. För det mesta handlar denna forskning om de kvinnliga karaktärerna i Martins episka romanserie (exempel på böcker är bland annat Women in Game of Thrones: Power, Conformity and Resistance 28 av Valerie Estelle Frankel som, vilket titeln indikerar, endast behandlar de kvinnliga karaktärerna). Mycket av fokus i dessa undersökningar av de kvinnliga karaktärerna ligger på 24 Ibid., s Ibid., s Yvonne Hirdman, Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning i Genushistoria: En historiografisk exposé. red. Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 120f 27 Ibid., s Detta är en bok jag inte kommer att använda i uppsatsen eftersom Frankel baserar mycket av sina analyser på tv-serien. Dessutom tar hennes egna åsikter stundtals över hennes analyser alltför mycket, i min mening. Ofta kritiserar hon karaktärer för att de överger sin kvinnlighet och inte är feministiska nog, och sedan kritiserar hon karaktärer för att vara för kvinnliga, medan hennes definition av kvinnlighet är baserat på hennes egen uppfattning. 4

7 fiktionsvärldens kultur som inspirerats av medeltiden där kvinnor inte hade makt på samma sätt som män. Det finns undersökningar som talar både för och emot att Martins kvinnliga karaktärer är feministiska, starka, ledande, etcetera, men de flesta av dem slår fast att de kvinnliga karaktärerna inte har samma möjligheter som män i en värld fylld av våld och konstanta hot om våldtäkt. Fastän den första delen i A Song of Ice and Fire-serien, A Game of Thrones, publicerades för nitton år sedan, har forskningen kring romanserien inte blommat ut förrän HBO adapterade romanerna till en tv-serie. I tv-serien är karaktärernas historier är en aning annorlunda än i romanerna, och eftersom mitt fokus ligger på romanen har jag valt bort vetenskapliga texter med tv-serien som primär utgångspunkt. Mycket av den forskning som inte enbart behandlar tv-serien finns att finna i antologier som Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords och Beyond the Wall: Exploring George R. R. Martin s A Song of Ice and Fire, vilka båda kommer att användas i denna uppsats. Vidare finns en del att finna om Martin, hans författarskap och om A Song of Ice and Fire-serien i böcker som behandlar fantasygenren, exempelvis i Världar av ljus, världar av mörker: Om fantasy och A Short History of Fantasy, vilka jag kommer använda i uppsatsen för att helt enkelt belysa A Song of Ice and Fire-serien samt Martins författarskap. 5 Analys A Game of Thrones är den första romanen av (i skrivande stund) fem, och utspelar sig i en fiktiv värld där intriger, lögner och våld är vardag. Romanen handlar om tre geografiska platser: the Wall där svurna män skyddar the Seven Kingdoms från vildingar i norr, the Seven Kingdoms där ett ordnat kaos kommer att slås i spillror, och i öst, även kallat Essos, där Viserys Targaryen säljer sin syster till en krigsherre för att kunna få en armé stor och barbarisk nog att ta över järntronen som Viserys anser är rättmätigt hans. 29 Viserys och hans syster, Daenerys, kommer från ett adligt släkte, Targaryen, som förknippas med drakar då de i många generationer haft riktiga drakar de ridit medan de regerade över the Seven Kingdoms samt att de har en trehövdad drake som symbol på sina fanor. 30 Viserys nämner ofta att han är en drake (vilket kommer att visas mer nedan). I och med att drakar förknippats med Targaryen-släktet som regerade över the Seven Kingdoms, och med tanke på att drakar inte funnits i 29 Det är främst i Essos jag kommer att förhålla mig till då det är där Daenerys Targaryen och Khal Drogo befinner sig. 30 Martin har i sin fiktiva värld skapat olika symboler på de adliga familjernas fanor. 5

8 över hundra år när denna berättelse börjar, kan man tolka drakar som något maktfullt, styrkande, magiskt och mytomspunnet i denna fiktiva värld. I denna analys ska äktenskapet mellan Daenerys Targaryen och Khal Drogo analyseras, och könsroller och representationer av makt kommer att undersökas. Emellertid, eftersom Martin skapat en fiktionsvärld måste jag först studera kulturen i denna värld för att kunna ha en grund utifrån vilken vi ska förstå mäns, kvinnors och äktenskapets roller. Därefter ska jag analysera deras äktenskap i sig. 5.1 Westeros och Essos kultur och generella könsroller Martin har i sin A Song of Ice and Fire-serie skapat en feodal sekundärvärld influerad av medeltiden. Många kritiker menar att fjortonhundratalets Rosornas krig är vad som inspirerat honom. 31 Han skriver vuxet om politiskt ränksmideri, feodalt förtryck, våld, sex, religiösa konflikter, kulturkrockar, incest och så vidare. 32 Trots att detta är en fantasyserie finns det mer detaljerad politik och krigsföring än vad det finns magi och trolldom. 33 I denna fiktiva värld är våld ständigt närvarande och våldtäkt är ett oupphörligt hot för de kvinnliga karaktärerna, därmed skapas en miljö av sexuellt förtryck. Ändå påtalas sällan denna omständighet av karaktärerna, vilket visar hur förankrat det sexuella förtrycket är i deras kultur. 34 Även om våld är ständigt närvarande, ter sig den östra delen av världen mer främmande. En stor del av detta beror på att under tiden läsaren får uppleva Essos gör vi det genom Daenerys ögon en flicka som egentligen skulle levt i den mer civiliserade delen av världen, Westeros, eftersom hennes föräldrar var kungligheter där, men istället föddes hon under tiden hennes mamma flydde Westeros efter att Robert Baratheon gett sig ut i krig för att ta över järntronen. Genom Daenerys ögon, och hennes moraliska hållning, får läsaren uppleva dothrakiernas sätt att leva och dömer dem därför utifrån det. 35 I och med att Daenerys egentligen är från en annan kultur en kultur som hon får uppleva genom de historier hennes bror, Viserys, berättar och därefter genom Ser Jorah Mormont, en riddare från Westeros som lever i exil i Essos är Daenerys en så kallad outsider i Essos, speciellt då hon säljs till Khal Drogo, möter Dothraki-folket och noterar att deras traditioner och sätt att leva är främmande. Daenerys får här uppleva en 31 Mendlesohn & James, s Johansson, s Mendlesohn & James, s Caroline Spector, Power and Feminism in Westeros i Beyond the Wall: Exploring George R.R. Martin s A Song of Ice and Fire, red. James Lowder, 2012, s Tullman, Dany s Encounter With the Wild: Cultural Relativism in A Game of Thrones i Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, s

9 mörk och farlig värld där sexualiteten är ohämmad och våld är ett sätt att leva, vilket är främmande för den trettonåriga Daenerys, som med sin bleka hy och sitt silverbleka hår dessutom totalt skiljer sig från det folkslag hon gifter in sig i. Här är hon alltså fysiskt den totala motsatsen till Dothraki-folket samtidigt som hon är den enda signifikativa kvinnan i sällskap med alla männen runt henne Viserys, Ser Jorah, Drogo och de andra Dothraki-krigarna. Detta är en av anledningarna till att hon i början av berättelsen är B, Kvinnan. Dothraki-folket är ett nomadiskt folkslag som även kallas hästherrar eftersom de i princip föds, slåss och dör i sadeln. De döper aldrig sina hästar, vilket är varför Daenerys endast kallar den vita häst hon får av Drogo i bröllopsgåva för silver. Dothraki-folket lever ett våldsamt liv med framgångsrika plundringståg där de tar vad de behöver för att överleva (förnödenheter, värdesaker och fångar de använder som slavar). Dothraki-folket är indelat i flera klaner, kallat khalasar, och en khalasar kan dessutom vara indelad i mindre delar, kallade khas. Varje khalasar har en manlig ledare, en khal, och varje khas har en utnämnd kapten, kallad ko. En khal är, som sagt, alltid en man och hans fru kallas khaleesi. En khalasar har aldrig letts av en kvinna och med detta skulle man kunna säga att en khalasar aldrig skulle följa någon annan än den starkaste mannen, A. En khal har dessutom så kallade bloodriders som är trogna sin khal. Skulle det vara så att deras khal dör kommer hans bloodriders att först hämnas sin khals död för att sedan ta livet av sig och ansluta sig till sin khal i döden. Dessa bloodriders får dela sin khals fru men aldrig hans häst, därmed visas Dothraki-folkets prioriteringar. Enligt Hirdmans genuskontrakt finns skillnader mellan mannen och kvinnan när det gäller gestalten/den yttre formen där det handlar om, bland annat, hur långt håret ska vara och vilka kläder män respektive kvinnor ska bära. Även om det är vanligt idag att män har långt hår och kvinnor kort är ändå de vanligaste könsstereotyperna att kvinnor ska ha långt hår medan män ska ha kort. Män och kvinnor har också genom historien klätt sig olika. Men eftersom genuskontraktet beror på samhälle och tid kan det te sig annorlunda i Essos i A Game of Thrones än vad det gör idag i, exempelvis, Sverige. Hos Dothraki-folket finns det ingen större skillnad på den yttre formen. Inom dothrakiska traditioner visar sig skickligheten hos en krigare på längden av hans hår. De bär sitt hår i en lång fläta som endast skärs av när de besegras i strid så att världen kan se deras skam. Kapabla krigare har därför mycket långa flätor. Därtill klär sig Dothrakiska män och kvinnor likadant: Men and women alike wore painted leather vests over bare 7

10 chests and horsehair leggings cinched by bronze medallion belts. 36 Troligtvis beror detta på att Dothraki-folket är nomadiskt och lever på det material de har till hands. De har varken tid eller rum att skapa olika kläder för män respektive kvinnor. För att mer belysa hur Dothraki-folkets traditioner ser ut kan vi studera deras bröllopsfester: A Dothraki wedding without at least three deaths is deemed a dull affair. 37 Att dödsfall äger rum under bröllop är för läsaren absurt, men i den värld Martin har skapat är det mer eller mindre vanligt. 38 Daenerys får se fler än ett dussin män dö innan hennes bröllopsdag är över, vilket ses som att hennes bröllop är speciellt välsignat. 39 Daenerys är, bland annat på grund av våldet under hennes bröllopsfest, rädd för Dothraki-folket och anser att de är främmande: She was afraid of the Dothraki, whose ways seemed alien and monstrous, as if they were beasts in human skins and not true men at all. 40 Denna nya kultur är så främmande från hennes egen att hon inte kan hjälpa än att känna avsky. 41 Verkligheten hos Dothraki-folket är konstant våld och det är endast de starka som överlever. Drogo är en ledare över sin khalasar på grund av att han är en hänsynslös krigare som är villig att slita halsen av sina undersåtar om de utmanar hans myndighet. 42 Vilken man som helst kan utmana vilken annan man som helst, och det är alltid de starka, mest brutala och skickliga som överlever. I och med detta skulle man kunna säga att Drogo är Mannen, A, eftersom han är ledaren och därmed den starkaste av dem alla, medan de andra krigarna i hans khalasar, som ännu inte vunnit över honom och visat sin styrka, förblir a, den lilla mannen, där det helt enkelt fattas något i jämförelse med Drogo. För att kunna analysera Daenerys och Drogos könsroller riktigt måste jag studera kontexten hur andra karaktärer i Martins fiktionsvärld skildras, och om det finns några likheter eller skillnader i hur de andra kvinnliga och manliga karaktärerna skildras i jämförelse med Daenerys och Drogo. 43 Generellt sett beskrivs kvinnorna i romanserien som starka karaktärer på ett eller annat sätt, exempelvis drottningen i de Seven 36 George R. R. Martin, A Game of Thrones, Harper Voyager, 2011, s Martin, s Två kända mord på bröllop i Martins romaner är för det första det bröllop som kallas Red Wedding där ett helt sällskap av människor brutalt blir mördade i Martins andra roman, A Clash of Kings (1998), och för det andra då kung Joffrey blir mördad på sitt eget bröllop i Martins tredje roman, A Storm of Swords (2000). Mord under bröllop ses dock som mer absurt i Westeros än hos Dothraki-folket i Essos. 39 Martin, s Ibid., s Tullman, s Daniel Haas, Why Should Joffrey Be Moral If He Has Already Won The Game Of Thrones? i Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, s.176f 43 Eftersom denna uppsats primärt ska handla om Daenerys och Drogo kommer jag dock inte gå in alldeles för djupt i skildringen av andra karaktärer. 8

11 Kingdoms, Cersei Lannister, som är en självisk, kall, manipulativ kvinna, och en hänsynslös maktspelare som i princip gör som hon själv vill eftersom hon anser sig ha rätten till det. Ett annat exempel är Arya Stark, en pojkflicka som helt avvisar tanken på att gifta sig för inflytande och makt. Istället är hon fascinerad av krigsföring och får lära sig att använda sitt nål-tunna svärd. Ytterligare ett exempel är Catelyn Stark, som skildras som stolt och generös, och visar sin styrka genom att hon gör vad som helst för att skydda sina barn. Det finns undantag där kvinnor skildras som mindre starka också, och mer stereotypiska. Sansa Stark är i början av romanserien en stereotypisk flicka som tycker om fina kläder och att hålla på med handarbete och fantiserar om hederliga riddare, äkta kärlek, och så vidare. Även om samhället i Martins fiktionsvärld är utformat på ett sådant sätt att kvinnor inte kan ha någon makt, finns det förvånansvärt många kvinnliga karaktärer som struntar i detta och beter sig lite som de själv vill och därmed överskrider de fasta könsrollerna. Martin, genom sin A Song of Ice and Fireserie, förstår att people are not always satisfied with the roles their society encourages or dictates 44, vilket jag anser är mer påtagligt hos de kvinnliga än hos de manliga karaktärerna. Även hos de manliga karaktärerna finns det vissa som skildras som starka och andra som svaga. Exempel på starka manliga karaktärer är bland annat den moraliskt styrde Eddard Stark, som skildras som hederlig och ärlig, men som blir avrättad på grund av sin moral. På grund av sin hederlighet är han den som anses mest beundransvärd av de manliga karaktärerna. Fastän detta har han i vissa fall ansetts vara ganska naiv för att han inte såg sitt öde komma. Därefter finns Jaime Lannister, som i första romanen skildras som arrogant och sarkastisk men ändå är en av de skickligaste krigarna i Westeros. Exempel på svaga män är Ser Jorah Mormont, vilken är en karaktär som står lite mitt emellan styrka och svaghet. I strid är han stark och pålitlig, speciellt då han skyddar Daenerys från yttre hot, men bakom den fasaden spionerar han på Viserys och Daenerys åt kungen i Westeros, Robert Baratheon, för att få benådning och kunna återvända hem. I början bryr han sig inte så mycket om att han spionerar på två försvarslösa ungdomar, utan är villig att göra vad som än krävs för att få komma hem till Westeros igen. Det finns alltså alla typer av karaktärer i Martins romanserie. Varför just Daenerys och Drogo är uppdelade i en så pass stereotypisk könsindelning tror jag beror på att det ska förstärka skillnaderna mellan Westeros och Essos och dessutom skillnaderna mellan 44 Stacey Goguen, There Are No True Knights : The Injustice Of Chivalry i Game of Thrones and Philosophy: Logic Cuts Deeper Than Swords, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, s

12 Daenerys och Drogos könsroller där de är varandras motsatser, alltså A B. Dothrakiska seder och bruk kräver att kvinnan är undergiven eftersom de inte accepterar kvinnliga ledare. Att Daenerys i början måste vara denna undergivna kvinna är helt enkelt ett krav för att hon ska kunna överleva som kvinna hos Dothraki-folket. Detta blir än mer tydligt när hon försöker använda sin makt som khaleesi för att förbjuda våldtäkt. Genom detta försök att ta makt och därmed tänja på gränserna för vad en kvinna får och inte får göra inom dothrakiska traditioner, slutar det bevisligen med att när Drogo dör attackerar hans bloodriders Daenerys istället för att följa Drogo in i döden vilket de egentligen ska göra enligt tradition och utnämner sig själv till khals för sina egna klaner av Dothraki. 5.2 Äktenskapet, könsroller och representationer av makt Innan vi tittar på Daenerys och Drogos äktenskap i sig tänkte jag först undersöka vilka könsroller de representerar (vilket jag i förbifarten nämnt ovan) med hjälp av Hirdmans formler. Detta vill jag göra nu dels för att kunna se hur deras roller utvecklas genom romanen (om de utvecklas överhuvudtaget) och dels för att det blir enklare att förstå analysen av äktenskapet om könsrollerna redan nu är etablerade. Biologiskt sett är Daenerys kvinna och Drogo man, och ovan nämnde jag att de är varandras motsatser. Därför är deras roller i början av romanen indelade i den normativa formeln, alltså A B, där Drogo är A och Daenerys B. Kvinnan, B, är inte endast ofullkomlig utan har även egenskaper som Mannen, A, inte har. Genom att A ställs jämte B aktiveras manlighetens första lag: att vara man är att inte vara kvinna. Talet rör inte längre frågan: vad är en människa? Frågan ny lyder: vad är en man? 45 Då borde vi alltså titta på vad Drogo inte är i jämförelse med Daenerys, vilket därmed även visar deras tydliga motsatser. Han är inte ung och naiv som Daenerys, han är inte liten och nätt, inte blek och silverhårig, inte heller oskuldsfull och oskyldig. Istället är han äldre och mer världsvan, stor och stark, mörk i huden och håret, erfaren och mogen. Daenerys oskuldsfulla, naiva och fogliga sätt att vara är helt och hållet motsatsen till Drogo, den våldsamma krigaren och ledaren över ett barbariskt folkslag. Dessutom menar Hirdman att grundtemat i formeln om B är att kvinnan böjer sig inför sitt biologiska öde. Att bli mor. Att föda barn 46, vilket Daenerys gör då hon blir såld till Drogo och inser att hennes roll är att ge honom barn. 45 Hirdman, Genus om det stabilas föränderliga former, s Ibid., s

13 Det är Drogo som styr och ställer, det är hans som bestämmer, han är alfa-hannen, han är khal, han är Mannen, alltså A. Hirdman menar att det som utmärker A är att hans styrka och förstånd emanerar ur den manliga kroppens inre, potens i både fysisk och psykisk mening som endast A kan ha. 47 Drogo äger både styrka och förstånd och representerar både fysisk och psykisk potens i och med hans framgångsrika sätt att leda sitt folk. Dessutom ligger det i Hans natur att dominera, supa, våldta, upptäcka världen. 48 Det är just detta Drogo och de andra manliga krigarna i hans khalasar gör. Men eftersom Drogo är ledaren, är han den stora Mannen som hjälper sitt folk att överleva på grund av sitt ledarskap. Ovan nämnde jag att A i Hirdmans formler varit en stödjande hand till a och B. Därför står Drogo som en hjälpande hand till sitt folk men även som en stödjande hand för Daenerys, som använder sin ställning som khaleesi för att bland annat förbjuda våldtäkt. Den enda anledningen till att hon har sådan makt just där och då är för att hon är gift med Drogo, Mannen, A. Studerar vi äktenskapet ser vi att det börjar med att Viserys säljer Daenerys till Drogo för att kunna få en armé som ska hjälpa Viserys ta över järntronen i Westeros. Daenerys förstår att bli såld till en vilde med makt för att cementera en politisk och militär allians helt enkelt är en del av den roll som kvinnor måste spela i den värld hon lever. 49 Eftersom hon är en priviligierad person i och med att hennes släkt, Targaryen, ägde järntronen i Westeros innan Robert Baratheon tog över med våld, är hennes roll ganska fast. För i Martins värld är de högättade kvinnorna just spelpjäser som männen skickar runt med politiskt och ekonomiskt motiverade äktenskapsavtal. 50 Hon har inget annat val än att gifta sig med Drogo eftersom hennes bror har bestämt att det ska vara så. Dessutom har Viserys makten över Daenerys i början av romanen eftersom han är äldre, hennes bror, en man med positionen A i jämförelse med henne. Men det är inte endast därför han har makten över henne, utan även för att han psykiskt och fysiskt misshandlar henne och ofta varnar henne för att väcka draken om hon inte gör som han vill: I don t want to be his queen, she heard herself say in a small, thin voice. Please, please, Viserys, I don t want to, I want to go home. [ ] We go home with an army, sweet sister. With Khal Drogo s army, that is how we go home. And if you must wed him and bed him for that, you will. [ ] I d let his whole khalasar fuck you if need be, sweet sister, all forty thousand men, and their horses too if that was 47 Ibid., s Ibid., s Spector, s Johansson, s

14 what it took to get my army. Be grateful it is only Drogo. In time you may even learn to like him. 51 Viserys hot slutar oftast med att Daenerys ger vika och gör som brodern vill hennes äktenskap med Drogo är ett resultat av det. Att Daenerys gör som hennes bror säger visar hur maktlös hon är, vilket än mer indikerar att hon är B i början av romanen. En av de scener ur äktenskapet mellan Daenerys och Drogo som fått mycket uppmärksamhet inom feministisk forskning är bröllopsnatten. Eftersom Daenerys säljs till Drogo mot sin vilja, och eftersom Daenerys endast är tretton år när hon säljs, kan hon knappast sägas ha gett sitt samtycke till de sexuella handlingar som sker inom äktenskapet. 52 Hon har ingen aning vad hon tvingats in i, även om hon vet att hennes roll som Drogos fru är att ge honom barn. Hennes syn på saken visar sig på bröllopsfesten: She was afraid of her brother, of what he might do if she failed him. Most of all, she was afraid of what would happen tonight under the stars, when her brother gave her up to the hulking giant who sat drinking beside her with a face as still and cruel as a bronze mask. 53 Hon tvingas följa med Drogo, eftersom hon inte har något annat val, då hon vet att hennes roll som Drogos fru kräver att de fullbordar äktenskapet, men även eftersom hon vet att hennes bror kommer att skada henne om hon inte gör vad som förväntas av henne. Med andra ord tolkar vi läsare att Daenerys har sex med sin man utan samtycke. Caroline Spector menar att läsaren ser det som problematiskt att Daenerys till slut finner sig älska Drogo trots att hon utsatts för våldtäkt inom äktenskapet. 54 Det är inte konstigt att sex utan samtycke upprör känslor med tanke på hur vi idag ser på våldtäkter och fri vilja. Men om vi endast ser till den fiktionsvärld Martin skapat är Daenerys gammal nog att gifta sig eftersom hon fysiskt mognat till den punkt där hon kan ge en man barn. 55 Spector menar att: [h]er emotional maturity and personal desire for the union are irrelevant in a culture where the woman s role is to bear a man s children and to submit to him. 56 Med andra ord är detta verkligheten för kvinnor i Martins värld. Och, trots att Daenerys egentligen varken vill gifta sig med Drogo eller ha sex med honom, finner hon sig i sin verklighet och försöker göra det bästa av den. Därmed visar det sig än en gång att Daenerys är B, i detta fall eftersom hon böjer sig för sitt biologiska öde som går ut på att skaffa barn. 51 Martin, s. 34f 52 Spector, s Martin, s Spector, s Ibid., s Ibid., s. 183f 12

15 I sin diskussion om genuskontraktet nämner Hirdman kärlek vem som ska förföra vem. 57 Bland Dothraki-folket verkar ingen förföra någon alls. Männen tar vad de vill ha, och så ska det tydligt vara. Det visar sig bland annat under Daenerys och Drogos bröllopsfest. Det tar inte lång tid förrän en manlig Dothraki puttar ned en kvinnlig dansare på marken och mounted her right there, as a stallion mounts a mare. 58 Därefter kommer fler krigare fram för att ta samma kvinna, och de slåss till döden. As the loser died, the winner took hold of the nearest woman not even the one they had been quarreling over and had her there and then. 59 Det finns egentligen ingen som förför någon tills Daenerys lär sig the womanly arts of love 60 av en av sina tjänarinnor, Doreah. Det är då Daenerys tar kontroll över sitt och Drogos sexliv. When he tried to turn her over, she put a hand on his chest. No, she said. This night I would look on your face. 61 I en kultur där männen tar vad de vill ha, vad de begär, skulle man kunna säga att Daenerys, genom att ta kontroll över sitt och Drogos sexliv, tänjer på genuskontraktet mellan man och kvinna inom Dothraki-folkets kultur. Detta kan också tolkas som att Daenerys börjar nämna sig a då hon helt enkelt tar kontroll över en situation där kvinnor inte brukar ha någon makt eller åsikt alls. Även det sätt på vilket de har sex att Daenerys vill se Drogos ansikte istället för att han tar henne bakifrån tänjer på Dothraki-folkets seder. Symboliskt nog är det härefter, när de i princip har korsat hela Essos kontinent på sin väg till staden Vaes Dothrak, som Daenerys får veta att hon är gravid: They were on the far side of the Dothraki sea when Jhiqui brushed the soft swell of Dany s stomach with her fingers and said, Khaleesi, you are with child. I know, Dany told her. 62 Detta kan man förstå som att hon blivit gravid just för att hon inte bara accepterar dothrakiska seder och bruk och därmed accepterat att hennes liv kommer att se ut på det viset, utan även för att hon tagit kontroll över deras sexliv. Vidare kan man tolka detta som att Daenerys vilja att förföra sin man resulterar i ett starkare band mellan henne och Drogo alltså hennes graviditet, det barn de skapat tillsammans. Att Daenerys tar kontroll över deras sexliv skulle också kunna tolkas som att rollerna Man och Kvinna här blir mer jämställda, alltså en mer A a situation där Daenerys tassar in på manligt definierat territorium. Det finns fortfarande skillnader mellan dem, exempelvis att Daenerys fortfarande inte har någon makt över Dothraki- 57 Hirdman, Genussystemet reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s Martin, s Ibid., s. 97f 60 Ibid., s Ibid., s Ibid., s

16 sky. 64 Jag har nämnt ovan att Daenerys är en outsider i Essos. Det finns en sorts barriär folket eftersom hon är en kvinna, men i vissa scener, som denna då hon tar över deras sexliv, visar hur hon tänjer på de begränsningar hon lever inom för att hon är kvinna. Att Daenerys inte blir gravid förrän efter denna scen tror jag är meningen att man som läsare ska tolka att deras barn skapades den natten då deras könsroller, som förut var varandras totala motsatser, skiftade till ett mer jämställt förhållande dem emellan. Innan dess var det dock inte lika lätt, eller jämställt: Khal Drogo ignored her when they rode, even as he had ignored her during their wedding, and spent his evenings drinking with his warriors and bloodriders, racing his prize horses, watching women dance and men die. Dany had no place in these parts of his life. She was left to sup alone, or with Ser Jorah and her brother, and afterward to cry herself to sleep. 63 Detta är mer eller mindre verkligheten för Daenerys i den kultur hon lever i. Det är meningen att mannen ska vara krigare, att han ska utföra räder, ta över städer och även beskydda sitt folk, medan kvinnan ska vara undergiven. Att Daenerys och Drogo har olika roller att spela inom den dothrakiska kulturen visar sig även efter att Daenerys tagit kontroll över deras sexliv. Men efter att hon tagit kontroll pratar de mer med varandra än de gjorde innan. Jag tror att det beror mycket på, förutom att Daenerys börjat lära sig Dothraki-folkets språk, att Drogo för första gången inser att Daenerys verkligen lever efter och accepterar Dothraki-folkets traditioner för att hon har sex med honom i mitten av deras khalasar, under den bara himmeln eftersom Dothraki-folket menar att all things of importance in a man s life must be done beneath the open mellan henne och Dothraki-folket, inte endast på grund av deras traditioner utan även på det språkliga planet. Hon anser i början att Dothrakiernas språk är harsh and alien 65 och att hon inte kan prata med Drogo eftersom de inte har något gemensamt språk: Dothraki was incomprehensible to her, and the khal knew only a few words of the bastard Valyrian of the Free Cities, and none at all of the Common Tongue of the Seven Kingdoms. 66 På så sätt finns en språkbarriär mellan dem som uppenbart försvårar kommunikationen mellan henne och hennes man och tydligt visar vilken outsider hon faktiskt är. Men genom romanens gång är hon inte endast en outsider på grund av sin 63 Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

17 nationalitet i förhållande till det folkslag hon gifter in sig i, utan även på grund av att hon är kvinna. 67 Det är tydligt då kvinnor i en khalasar ofta är slavar, vilket visar hur lågt prioriterade de faktiskt är. Likväl, genom romanens gång, anpassar sig Daenerys till den kultur hon gift in sig i. En vändpunkt för henne är när hon är i Dothraki Sea, ett fält av högt grönt gräs. Detta är en plats där hon känner lugn, ett lugn hon vill njuta av för en stund. Därför säger hon åt Ser Jorah att säga till hennes folk att hon befaller dem att stanna och vänta på henne. You are learning to talk like a queen, Daenerys. Not a queen, said Dany. A khaleesi. 68 Här har hon börjat acceptera sin roll som khaleesi, och hon inser själv att hon inte kände sig som en riktig prinsessa innan: All her life, Viserys had told her she was a princess, but not until she rode her silver had Daenerys Targaryen ever felt like one. 69 Eftersom hon fick hästen, hennes silver, som bröllopsgåva av Drogo kan man tolka detta som att hon känner sig som en kunglighet tack vare att hon gifte sig med honom. Det var ändå ingen lätt resa för Daenerys att komma till den insikten, vilket visar sig när hon rider mot det höga gröna gräset i sin ensamhet och tänker tillbaka på den senaste tiden hon varit med sitt nya folk. Hon tänker på hur svårt det var att rida hela dagarna, hur öm hon blev, att hon hade så ont efter Drogos sexuella akter att hon hade problem att sova, etcetera. Det kom till en punkt då hon inte orkade längre: She would kill herself rather than go on, she decided one night 70 Men då drömde hon om drakar, som symboliserar styrka och makt i denna berättelse, och när hon vaknade hade hon inte lika ont längre. När hennes tjänarinnor märkte förändringen i Daenerys frågade en av dem vad som var fel, om Daenerys var sjuk. Daenerys svar: I was 71, kan tolkas som att hon anser att hon var sjuk innan hon hade drömmen om drakar som gav henne ny styrka, innan hon började anpassa sig till Dothraki-folkets verklighet och acceptera deras levnadssätt. Därefter blev varje dag lättare än den förra: Her legs grew stronger; her blisters burst and her hands grew callused; her soft thighs toughened, supple as leather. 72 Detta kan tolkas som att hon inte bara anpassar sig till Dothrakifolkets vardag utan även att hon börjar inse att hon ska anpassa sig till deras seder, 67 Brent Hartinger, A Different Kind of Other: The Role of Freaks and Outcasts in A Song of Ice And Fire i Beyond the Wall: Exploring George R.R. Martin s A Song of Ice and Fire, red. James Lowder, 2012, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

18 vilket är en anledning till att hon börjar förstå vem hon är i förhållande till sitt folk och därmed börjar agera som en khaleesi. Hennes förvandling visar sig även i hennes utseende: The air was rich with the scents of earth and grass, mixed with the smell of horseflesh and Dany s sweat and the oil in her hair. Dothraki smells. They seemed to belong here. Dany breathed it all in, laughing. [ ] She was barefoot with oiled hair, wearing Dothraki riding leathers and a painted vest given her as a bride gift. She looked as though she belonged here. 73 Alla är dock inte lika glada över hennes nyfunna identitet. Medan Daenerys njuter av sin fridfulla tid i det höga gräset följer Viserys efter och attackerar henne. You dare! he screamed at her. You give commands to me? To me? [ ] You do not command the dragon. Do you understand? I am the Lord of the Seven Kingdoms, I will not hear orders from some horselord s slut, do you hear me? 74 Möjligtvis kan det vara så att Viserys känner sig hotad av Daenerys nyfunna identitet och vad hon kan utföra genom sitt äktenskap med Drogo. Här börjar Viserys tappa sin makt över Daenerys och därmed tappa sin roll som A medan Daenerys börjar styra och ställa mer, inser att hon har makt och därmed närmar sig a. När Daenerys puttar bort sin bror, hårt, som svar på hans attack inser hon att det är första gången hon trotsar honom. Hon vet att han kommer att skada henne på grund av det, men då kommer Jhogo, en Dothraki-krigare som är en av Daenerys beskyddare, och Daenerys får en chans att använda och visa sin makt. Jhogo frågar om Daenerys vill att han ska döda Viserys, men Daenerys vill inte att Viserys ska skadas. Medan hon tittar på sin bror, som ligger på marken och försöker dra loss en piska Jhogo snärtat runt hans hals, inser Daenerys att hon inte längre är rädd för sin bror: There was a hollow place inside her where her fear had been. 75 När hon väl inser detta bestämmer hon sig för att ta Viserys häst från honom och låta honom gå istället. Enligt Dothraki-folkets seder är en man som inte rider ingen man alls: the lowest of the low, without honor or pride. 76 Detta är ett tufft straff för en man som anser sig själv vara kungen över Westeros. Viserys utbrister därmed att Ser Jorah ska skada Daenerys och döda de Dothraki som är närvarande för att Viserys, som Ser Jorahs konung, befaller det. The exiled knight looked from Dany to her brother; she barefoot, with dirt 73 Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s

19 between her toes and oil in her hair, he with his silks and steel. 77 Ser Jorah bestämmer sig för att följa Daenerys order, vilket inte är speciellt konstigt med tanke på att Daenerys anpassat sig till Dothraki-folkets sätt att leva medan Viserys fortsätter att förolämpa alla och därmed inser Ser Jorah vem av syskonen som till slut kommer att segra. Därmed har Viserys även tappat den sista lilla del av makt han hade kvar, alltså Ser Jorah som svor trohet till Viserys samma kväll Daenerys såldes till Drogo. Nu har Viserys varken makt över Daenerys eller Ser Jorah, vilket än mer indikerar att Viserys degraderas till a än att behålla sin ställning som A. Grunden till Daenerys självförsvar tror jag beror mycket på att hon i flera år blivit psykiskt och fysiskt misshandlad av Viserys och därmed nått gränsen till vad hon orkar med. Yvonne Leffler menar att hotet i en berättelse ofta representerar något bortträngt inom huvudpersonen. Detta bortträngda är ofta tabubelagda aggressioner eller förnekande lustar, där människans primitiva, driftstyrda och okontrollerbara del av personligheten [ ] tycks vara kopplad till sexualitet och aggressivitet. 78 Flera gånger i romanen tänker Daenerys tillbaka till de gånger hennes bror misshandlat henne och att han, som hennes bror, skulle tagit hand om och älskat henne istället för att göra henne illa. Detta indikerar att Daenerys har bortträngda aggressioner gentemot honom. För att kunna agera ut sina aggressioner mot Viserys, är hon tvungen att först inse sin styrka, vilket hon gör genom sitt möte med Dothraki-folket. Samtidigt som hon blir en del av deras klan inser hon sin makt och vågar därmed trotsa sin bror. Viserys sätt att behandla Daenerys genom romanens gång är tydligt ett problem för henne som, trots hans behandling av henne, kommer med ursäkter för hans beteende. När hon väl trotsar honom inser hon att hon kan lösa sina problem, och dessutom inser hon att hon börjar etablera en plats hos Dothraki-folket. En annan vändpunkt för Daenerys på hennes väg att anpassa sig kommer efter att hon fått veta att hon är gravid. En tradition för att fira sitt ofödda barn är att hon ska äta ett blodigt hjärta från en hingst. The heart of a stallion would make her son strong and swift and fearless, or so the Dothraki believed, but only if the mother could eat it all. If she choked on the blood or retched up the flesh, the omens were less favorable; the child might be stillborn, or come forth weak, deformed, or female. 79 Daenerys lyckas äta hela hjärtat och hålla det nere. När ceremonin är över visar Drogo, på sitt egna sätt, att han är stolt över henne: Khal Drogo looked down at her. His face was a copper 77 Ibid., s Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, 2001, s Martin, s

20 mask, yet under the long black moustache, drooping beneath the weight of its gold rings, she thought she glimpsed the shadow of a smile. 80 Med tanke på hur allvarlig Drogo varit under romanen, kan skuggan av ett leende ses som en bekräftelse över hans växande känslor för Daenerys, vilket antagligen ger henne mer uppmuntran att ta åt sig Dothraki-folkets seder och bruk. Som motsats till Daenerys står Viserys som struntar i att anpassa sig och fortsätter att förolämpa Dothraki-folket och deras traditioner, vilket resulterar i hans död. 81 Viserys agerande visar att fortsatt ovillighet att anpassa sig till den kultur man befinner sig i leder till döden i en värld som Essos. Det kvittar att han är en Targaryen, att han anser att järntronen rättmätigt är hans, att han tror att han är bättre än alla andra, att han tror att han är ledaren över de Dothraki han anser att han köpt genom att sälja Daenerys till Drogo. Så länge han förolämpar Dothraki-folket och är ovillig att anpassa sig till deras sätt att leva, kan han aldrig leda dem till att ta över järntronen åt honom. Genom detta agerande visar han gång på gång att han tror han är A, Mannen. Speciellt då han försöker degradera andra män genom sina konstanta förolämpningar och fortsatta uttalanden att det är han som är kung. Men så länge Drogo finns och demaskuliniserar Viserys genom att ifrågasätta hans manlighet och auktoritet helt enkelt genom att visa att Viserys faktiskt inte har någon makt hos Dothraki-folket tror jag inte att Viserys kan vara A eftersom Drogos enorma makt förminskar Viserys makt. Därför är Viserys a, vilket även visar sig då Daenerys tvivlar på att han är en riktig drake. När Drogo häller smält guld över Viserys huvud, för att ge Viserys den krona han var lovad, börjar Viserys brinna. Denna syn får Daenerys att reflektera: He was no dragon, Dany thought, curiously calm. Fire cannot kill a dragon. 82 Eftersom Viserys inte var en riktig drake kan han ses som en ofullkomlig Targaryen, ett maskinfel, därmed ett a enligt Hirdmans formler. Att Daenerys inser att hennes bror inte var en riktig drake skulle man kunna tolka som att hon inser att han aldrig var den rättmätige arvtagaren av järntronen, och eftersom arv går till männen i denna fiktiva värld, är detta ännu ett sätt som hans manlighet och auktoritet ifrågasätts. Fastän förhållandet mellan Daenerys och Drogo blir mer jämställt ju längre deras berättelse kommer finns en del skillnader i vilka uppgifter de gör och vilka redskap de använder. Hirdman menar i sin beskrivning av genuskontraktet att det i arbetet skiljs 80 Ibid., s Hans sista förolämpning är när han har ett svärd med sig i Vaes Dothrak, Dothraki-folkets heliga stad där vapen och blodsutgjutelse är förbjudet, s. 479ff. Han drar sitt svärd och hotar sin syster, vilket resulterar i hans död. 82 Martin, s

Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović

Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović C-uppsats 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2011-03-01 Handledare: Madeleine Wetterskog Examinator: Ebba

Läs mer

Chick lit - Snart i var lärares hand?

Chick lit - Snart i var lärares hand? GÖTEBORGS UNIVERSITET Litteraturvetenskapliga institutionen Interdisciplinär examensuppsats Chick lit - Snart i var lärares hand? HT 2008 Författare: Jessica Öberg Handledare: Dag Hedman Bihandledare:

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Budskap och värderingar i barnlitteratur. Caroline Eriksson Josefine Eriksson 2015. Lärarexamen, grundnivå Grundlärarexamen

EXAMENSARBETE. Budskap och värderingar i barnlitteratur. Caroline Eriksson Josefine Eriksson 2015. Lärarexamen, grundnivå Grundlärarexamen EXAMENSARBETE Budskap och värderingar i barnlitteratur Caroline Eriksson Josefine Eriksson 2015 Lärarexamen, grundnivå Grundlärarexamen Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation

Läs mer

Barns rätt till skydd och upprättelse Om preskriptionstiden vid barnmisshandel

Barns rätt till skydd och upprättelse Om preskriptionstiden vid barnmisshandel Barns rätt till skydd och upprättelse Om preskriptionstiden vid barnmisshandel Louise Säfström Mänskliga rättighetsstudier Vårterminen 2012 Handledare: Dr. Olof Beckman Abstract Sweden is a member state

Läs mer

Genusrepresentationerna i Sex and The City banbrytande eller stereotypiska?

Genusrepresentationerna i Sex and The City banbrytande eller stereotypiska? Stockholms Universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) C-uppsats 15 hp, VT-11 Handledare: Kristina Widestedt Författare: Nikie Elgqvist Genusrepresentationerna i Sex and

Läs mer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Estetisk- filosofiska fakulteten Therése Andersson Varför stannar en kvinna hos en man som slår? Forskning kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer Why does a woman stay with a man that beats her?

Läs mer

Vägen in och vägen ut ur misshandel i en nära relation

Vägen in och vägen ut ur misshandel i en nära relation Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SP 04, Campus Vägen in och vägen ut ur misshandel i en nära relation The way in and the way out of assault and abuse in a close relationship

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något!

Om du lyssnar på mig kanske jag lär mig något! Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildningen Utbildningsvetenskap C 15 hp Vårterminen 2011 Kandidat/Magisteruppsats xx hp Ämne xxterminen 20xx Om du lyssnar

Läs mer

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Ensam är stark!? Paulina Alstorp. Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson

Ensam är stark!? Paulina Alstorp. Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson Ensam är stark!? Paulina Alstorp Konstfack Program: Ädellab/Metallformgivning Examensarbete kandidat, VT 2014 Handledare: Michelle Göransson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Bakgrund - 2 Frågeställning

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson

SAMME FADER HAN DOCK BLIVER. En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar. Natalia Andersson SAMME FADER HAN DOCK BLIVER En litteraturstudie angående gudsbilden i två barnbiblar Natalia Andersson Umeå universitet HT10 Teologi och religionsvetenskap Kandidatuppsats i religionsvetenskap med didaktisk

Läs mer

Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3

Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3 Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3 Förord till Andra upplagan En text finner sina läsare - Fortsättning följer Uppbrottsprocessen Skulle du vilja skriva vår uppbrottshistoria

Läs mer

Summer Finn was a woman En analys av genus, heterosexualitet och romantik ur filmen 500 days of Summer.

Summer Finn was a woman En analys av genus, heterosexualitet och romantik ur filmen 500 days of Summer. Kandidatuppsats Summer Finn was a woman En analys av genus, heterosexualitet och romantik ur filmen 500 days of Summer. Författare: Fanny Loeb Handledare: Elisabet Björklund Examinator: Ingrid Stigsdotter

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

NYCKELORD: Våld i nära relationer, våldsutsatta män, könsroller, samhällets stigmatisering

NYCKELORD: Våld i nära relationer, våldsutsatta män, könsroller, samhällets stigmatisering MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, Självständigt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Ingrid Byberg SAMMANFATTNING: Studien har syftat till att skapa förståelse och belysa hur

Läs mer

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Lunds Universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25 Malin Reimerthi LIVK10 Att bli någon annan skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Innehållsförteckning

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning

Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att ta profetisk ställning Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring

Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25. Att bli någon annan. skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring Lunds Universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Birthe Sjöberg 2011-05-25 Malin Reimerthi LIVK10 Att bli någon annan skapandet av klass och kön i Majgull Axelssons Slumpvandring I0nnehållsförteckning

Läs mer

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji)

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) I den här artikeln ska vi på djupet beröra ett ämne som ofta glöms bort i de sammanhang

Läs mer

Allra helst minns jag framtiden

Allra helst minns jag framtiden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Allra helst minns jag framtiden - Den som inte har någon bakgrund kan inte forma någon framtid Preferably I do remember the future - Those who have no

Läs mer

Hello Yoko! Best regards Fia Sandlund fiastinas@telia.com

Hello Yoko! Best regards Fia Sandlund fiastinas@telia.com SOLUTIONS Hello Yoko! I m afraid I m not so good in english but I ll try to write this letter myself anyway. My name is Fia Sandlund and I m an artist from Sweden. I saw the video cut peace in Oslo two

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Juridiska Institutionen HT 2006 Våld i nära relationer - Om mäns och kvinnors våld mot varandra Av: Louise Danielsson Tillämpade studier, Straffrätt, 20 poäng Handledare: Universitetslektor Gösta Westerlund

Läs mer

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling

Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att följa föreskriven behandling EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:41 Det är mycket som påverkar En litteraturstudie om patientupplevda svårigheter med att

Läs mer

Könsroller i populärlitteratur Chick lit i jämförelse med en herrgårdsroman

Könsroller i populärlitteratur Chick lit i jämförelse med en herrgårdsroman Könsroller i populärlitteratur Chick lit i jämförelse med en herrgårdsroman Författare:Elisabeth Noregran Handledare: Lars Elleström Examinator: Peter Forsgren Termin: HT 2013 Ämne: Litteraturvetenskap

Läs mer