LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009"

Transkript

1 LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009 Innehåll 1. Inledning 4 2. Utbildning 4 3. Kommunikationer 5 4. Bostad 5 5. Kultur & fritid 6 6. Miljö 7 7. Feminism 7 8. Ekonomi 8 9. Socialpolitik Kommunal demokrati Rättspolitik Utrikespolitik EU 13

2 1. Inledning 1. Stockholm är Sveriges största stad och primära region för näringsliv, forskning och tillväxt. Därigenom har Stockholm goda förutsättningar för att föra en liberal politik. En sådan präglas av valfrihet och möjligheter för den enskilda individen, hög kvalitet inom kommunikation, utbildning och välfärdsinrättningar, en god företagspolitik och socialt ansvarstagande. Vi vill se ett Stockholm som växer, utvecklas och präglas av liberala värderingar. 2. Utbildning 1. Skolpengssystemet möjliggör för eleven själv att välja vilken skola man vill gå i. I väntan på en nationell skolpeng skall kommunerna i Stockholms län gemensamt inrätta en regional sådan. Den regionala skolpengen betalas av elevens hemkommun och skall betalas ut både till kommunala skolor och friskolor. Friskolor skall ha möjlighet att ta ut skolavgifter. 2. Möjligheterna att etablera friskolor skall vara goda, eftersom detta bidrar till valfrihet, stärker konkurrensen och därmed höjer kvaliteten. En kommun får inte på oskäliga eller vaga grunder vägra en friskola etableringsrätt. Skolan ska på sikt drivas privat, men fortfarande finansieras offentligt. Det offentliga skall endast driva skolor då det inte finns privata alternativ att tillgå. Skolor med en särskild profil bör få ta in elever inte bara efter betyg utan också efter intervjuer och intagningsprov. 3. För att öka tryggheten för elever och föräldrar bör en central ansvarsnämnd inrättas för Stockholms län, dit elever och föräldrar kan anmäla lärare och skolor som begått tjänstefel. En lärare som upprepade gånger anmäls och prickas skall inte få fortsätta undervisa. Likaså skall ansvariga skolledningar kunna hållas ansvariga om mobbing tillåts fortgå utan åtgärder från skolans sida. Våldshandlingar i skolan skall alltid polisanmälas. Elever som upprepat kränker andra elever och trakasserar och våldför sig på sina medmänniskor måste kunna flyttas till andra skolor. Skolans arbetsmiljö skalla vara jämställd med vilken annan arbetsmiljö som helst. 4. En demokratisk grundsyn måste grundläggas i tidigt ålder. Därför ska skolan präglas av medinflytande för eleverna. Inflytandet ska omfatta såväl undervisningens innehåll och former som skolans miljö och organisation. Viktigt för ett reellt elevinflytande är också att skolan generellt individualiseras betydligt mer. 5. Det offentliga skall förhålla sig neutralt gentemot externa intressen. Alla kommunala skolor bör därför vara konfessionslösa och inte ha andra kopplingar till kyrkan eller andra intresseorganisationer. Det bör dock vara tillåtet för aktörer från närings- och kulturliv att sponsra skolor och/eller enskilda program på en skola, så länge det tydligt framgår vilka som står bakom sponsringen. 6. Kommunerna skall, utöver skolpengen, ge öronmärkta pengar till skolan för elever med handikapp som är i behov av särskilt stöd. Alla barn och ungdomar skall ha rätt till en bra skolhälsovård. Det är särskilt viktigt för de elever som har särskilda behov. 7. Grundskolor och gymnasium som har praktik inkluderad i utbildningen ska ansvara för att praktikplats kan ordnas, annars ska ekonomiska sanktioner vidtas. 8. Elitklasser bör uppmuntras i samtliga ämnen.

3 9. För att rusta individen inför framtiden bör privatekonomi, nationalekonomi och vardagsjuridik ingå i hemkunskapsundervisningen på grundskolan och samhällskunskapen och matematikundervisningen på gymasiet. 10. Alla elever skall ha tillgång till en god studie- och yrkesvägledning. 11. Skolämnet religion omformas till livsåskådning för att inkludera även livsåskådningar utan övernaturliga inslag, för att betona dessas likställdhet. 12. Kommunal skola som blir en friskola ska säljas till ett marknadspris och olika aktörer ska kunna lägga bud på skolan. Detta är viktigt för att det är skattebetalarna som finansierat de kommunala skolorna och de ska därmed få tillbaka de pengarna. 3. Kommunikationer 1. För att förbättra innerstadsmiljön måset biltrafiken inom tullarna minska. Detta sker bäst genom att bilarna ges möjlighet att köra runt stan på s.k. kringfartsleder. Några utbyggnader av genomfartslederna i centrum bör inte ske. Norra länkens förlängning måste därför färdigställas så fort som möjligt. För att göra det möjligt att hitta en parkeringsplats bör de kommunala parkeringsplatserna i hela innerstaden vara avgiftsbelagda dygnet runt, alla dagar. De ökade intäkterna skall oavkortat gå till infrastruktursatsningar för biltrafikanterna. 2. Nattrafiken på spårbunden trafik skall återinföras. Den extra personal som satts in i den nuvarande busstrafiken skall istället finnas i tunnelbane- och pendeltågssystemen. Tvär förbindelserna mellan de yttre förorterna måste förbättras. Detta bör skebåde genom att man bygger ut spårtrafiken där det är lämpligt och genom att SL inrättar fler tvärgående busslinjer. 3. En generell rabatt på SL skall införas för ungdomar under 18 år och personer över 18 år som uppbär studiemedel. 4. Bromma flygplats behövs för att avlasta Arlanda, som är hårt belastat. Dessutom ligger den nära innerstan vilket gör den attraktiv ur resandesynpunkt. Därför bör Stockholms stad inte besluta att bygga bostäder på platsen. Stockholm behöver goda flygförbindelser för att vara en framgångsrik och ekonomiskt stark stad. Därför bör Stockholm få en viss överkapacitet på start- och landningstider, s.k. slots, för att tillse att det finns en bra konkurrens på flygtrafik till och från Stockholm. 4. Bostad 1. Mer blandad bebyggelse skall planeras. Växlande upplåtelseformer och blandad bebyggelse motverkar sociala problem, utslagning, förslummning, och segregation. Det bidrar även till att skapa ett närsamhälle där invånarna i högre grad är engagerade i vad som händer i området. 2. Nationalstadsparken skall avskaffas. Den är ett feltänk i stadsplaneringen och utgör ett hinder för byggande i innerstaden. 3. Stockholms politiker ska inte stå i vägen för den allt högre bebyggelsen som är och kommer bli resultatet av stigande markpriser i kommunen. 4. Marknadshyror skall stegvis införas och hyresregleringar tas bort. Dagens system med långa köer tvingar framförallt unga att lita till kontakter, vänner och den svarta bostadsmarknaden. Samtliga kommunala bostadsbolag skall säljas ut för att framställa en perfekt oreglerad bostadsmarknad, för att ersätta den sociala funktion som dessa bostadsbolag fyller skall ett system med s.k. social housing införas i

4 Stockholm. 5. Varje studerande vid Stockholms högskolor skall ha möjliget att få bostad. Därför måste det byggas fler studentbostäder. Studentbostäder kan med fördel även byggas i kranskommuner, förutsatt att goda pendlingsmöjligheter till högskolorna och Universitetet finns. 6. Skönhetsrådet skall avskaffas. Tvister som kan uppstå kring dessa frågor skall hanteras av jurister. 7. Stockholms förorter bör integreras och byggas ihop till större enheter. Nya bostadsbyggen bör i första hand lokaliseras så att de ansluter till befintlig bebyggelse. 5. Kultur & fritid 1. I de fall kulturen finansieras med skattemedel får tilldelningen aldrig ske på grundval av vad som för stunden anses vara god respektive dålig kultur. 2. Det nuvarande systemet där nästan all finansiering av kulturen, som inte är biljett- eller andra avgiftsintäkter, kommer från staten, är ohållbart. Ett system där privata mecenater tar en mycket större roll ökar möjligheten till en större mångfald inom kulturen, genom att kulturarbetare har flera olika finansiärer att vända sig till. Det är därför av yttersta vikt att från statens sida, genom exempelvis skatteavdrag, stimulera införandet av ett sådant system. Det kommunala stödet ska vara behovsprövat. 3. Det kommunala stödet till fritidsaktiviteter skall uteslutande gå till ungdomsverksamhet och handikappföreningar. Allt aktivitetsstöd måste utformas för tt ge likvärdiga förutsättningar för utövande. 4. Bibliotek fyller en central folkbildande funktion i det svenska samhället. Det skall vara gratis att låna böcker, och ett brett utbud av barn- och ungdomslitteratur på minoritetsspråk skall tillhandahållas. Upprättandet av kreativa centra, där bibliotek, caféer, arbetsförmedling och andra verksamheter läggs i samma lokaler för att på så sätt skapa sociala träffpunkter, i samarbete med privata aktörer, ska aktivt uppmuntras. 5. Fildelning med upphovsrättshavarens tillåtelse ska vara tillåtet. Äganderätten är troligtvis den viktigaste institutionen för att skapa ekonomiskt välstånd och individuell frihet % -regeln, som säger att en idrottsförening inte får ägas till mer än 49% av externa aktörer, ska avskaffas. 7. Public service-bolagens lokala produktion är ofta kostnadsineffektiv och kan leda till sämre kvalitet i produktionerna. Därför bör produktionen centraliseras till de orter där den har bäst möjligheter att göra program med hög kvalitet till minsta möjliga kostnad för medborgarna. 8. Ingen kulturverksamhet ska få finansieras till mer än 50% med skattemedel. 6. Miljö 1. För att rädda våra vatten från övergödning måste utsläppen av fosfor och kväve minskas. Stockholm skall också samverka med andra städer runt Östersjön i syfte att reducera utsläppen. 2. Fjärrvärmenätet i Stockholm skall byggas ut. Idag sker ofta uppvärmningen med småslaig eldning av olja, vilket ger miljö- och hälsofarliga utsläpp. 4. Parker och naturområden är viktiga även för storstadsbor. Därför skall man

5 vid planering av nya områden och nya vägar ta hänsyn till detta Djurskyddslagen, som föreskriver att alla djur skall vara bedövade vid slakt och därmed förhindrar halal- och koscherslakt, skall avskaffas. 6. Endast miljöanpassade alternativ skall användas i kollektivtrafiken. Exempel är hybridbussar och fordon som drivs med vätgas eller el. 7. Feminism och jämställdhet 1. LUF Storstockholm är en feministisk organisation. Vi anser att feminismen är en del av liberalismen. 2. Vid fördelning av det kommunala aktivitetsbidraget måste politikerna se till att pengarna fördelas rättvist mellan könen. 3. I stadsplaneringen måste större hänsyn tas till människors och framförallt kvinnors säkerhet och trygghet än vad som görs idag. Exempelvis måste belysningen i parker och gångtunnlar förbättras. 4. Kvinnojourer ska drivas på det sätt som jourkvinnorna och andra ideella på plats förespråkar. Dock krävs det en enorm satsning på Stockholms kvinnojourer. Stockholms läns kommuner ska betala alla kostnader inklusive löner för minst en kvinnojour i varje kommun för att säkerställa att det finns minst en kvinnojour per kommun som har tillräckliga medel för att ta hand om Stockholms alla misshandlade kvinnor. Att få hjälp när man blir misshandlad ska inte vara en resursfråga. Medlen till kvinnojourer får aldrig skäras ner till förmån för annan verksamhet som t.ex. mansjourer. Stockholms läns kommuner ska garantera att alla misshandlade kvinnor i länet får bli erbjudna hjälp av kvinnor. 5. Alla förskolor i Stockholm skall införa och aktivt arbeta med en jämställdhetsplan. Dessutom ska all för- och grundskolepersonal genomgå en jämställdhetsutbildning var syfte är att lära personalen bemöta barn lika oavsett kön. 6. Vårdnadshavarna skall själva välja vilka av dem, eller andra i barnets närhet, som skall utnyttja föräldraförsäkringen. För att motverka arbetsmarknadens diskriminering av potentiella föräldrar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet skall arbetsgivare kompenseras för anställda som utnyttjar föräldraförsäkringen. 7. Föreläsningar och diskussioner skall införas i könsblandade grupper som behandlar rådande könsnormer. Denna undervisning skall förekomma i olika former under hela grund- och gymnasieutbildningen och skall icke vara betygsgrundande. 8. Stockholms kommun och Stockholms läns landsting ska regelbundet göra utredningar om vad samtliga anställda inom kommunen och landstinget tjänar och hur lönerna varierar p.g.a. kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller annan ickemeriterande faktor. När det upptäcks felaktig lönesättning och lönediskriminering ska arbetsgivaren genast rätta till detta genom en skriftlig ursäkt till den person som p.g.a. diskriminering fått en för låg lön, lönen ska därefter justeras till den nivå som motsvarar diskrimineringsfri lön. Därefter ska även arbetsgivaren utbetala den delen av lönen som den diskriminerade parten inte haft tillgång till under sin anställning jämte ränta enligt 6 räntelagen. För att detta inte ska äventyra landstingets eller kommunernas ekonomi bör reformen genomföras ansvarsfullt. 9. Oåterkalleliga religiösa ritualer som utförs mot barn som är under femton år ska förbjudas. Detta för att alla förtjänar att själva välja vilken tro, om någon, de vill bekänna sig till 8. Ekonomi

6 1. Länets samtliga kommuner bör aktivt sträva efter att kontinuerligt sänka och definitivt inte höja kommunalskatten. Den s.k. Robin Hood-skatten, eller skatteutjämningssystemet, leder till att vissa kommuner kan komma undan med att missköta ekonomin på bekostnad av skötsamma kommuner, som annars hade kunnat lägga överskottet på skattesänkningar eller förbättringar i verksamheten. Skatteutjämningssystemet ska därför avskaffas. 2. Kommunala pengsystem bör användas i ökad utsträckning. Systemet stärker medborgarnas makt och effektiviserar den kommunala verksamheten genom konkurrens. 3. Den offentliga verksamheten skall bedrivas effektivt och kostnadsmedvetet. All kommunal verksamhet vid sidan av myndighetsutövningen skall konkurrensutsättas. Privata bolag kan i princip aldrig konkurrera på lika villkor med kommunala bolag. Med kommunens kassakista i ryggen är det regel snarare än undantag att kommunala bolag dumpar priser eller snedvrider marknaden på annat sätt. Kommunala bolag skall därför säljas ut eller avvecklas. Stockholms länsstyrelse skall också avveckla bidragen till privata företag som saknar egen bärkraft. 4. Inget statligt företag i allmänhet och inget statligt monopol i synnerhet hör hemma i en liberal ekonomi. Marknader som karakteriseras av naturliga monopol skall regleras på ett effektivt sätt. 5. Plattskatt är självklart någonting vi liberaler förespråkar, det är det enda egentligt rättvisa och samtidigt realistiska skattesystemet. Därför bör värnskatten avskaffas, och dagens gräns för betalning av den statliga inkomstskatten bör höjas. Det skapar större möjligheter för entreprenöriella satsningar, en tillväxthöjande faktor. Den statliga inkomstskatten bör också successivt minskas i takt med statliga utgiftsminskningar, för att till slut avskaffas helt. 6. En grundtrygghet ska införas i arbetslöshets- och sjukförsäkringen, nivån ska garantera en rimlig levnadsstandard även för låginkomsttagare som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. 7. Stockholm stad ska med samverkande kommuner undersöka möjligheterna att sänka bolagskatten inom länet. Detta genom att projektet får status som en nationell försöksverksamhet eller genom att självmant införa att kommunspecifikt avdrag på bolagskatten. En sänkt bolagsbeskattning inom länet kommer leda till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. 8. Beskattningsrätten på flera centrala områden bör flyttas från nationell till kommunal nivå. Detta för att skapa en beskattningsnivå som mer speglar de regionala och kommunala skillnaderna i väljarsympatier och för att bidra till en rationell och effektiv utformning av skattesystemet. 9. Grundavdraget bör höjas så att samtliga människor som lever på eller under existensminimum ska kunna klara sig bra i Sverige, och därmed ska kunna behålla de pengar som vederbörande tjänar in därmed ska dessa personer inte betala inkomstskatt (som grundavdraget innebär). År 2008 så ligger existensminimum (inkl. boende) på ca 6000kr i månaden, på ett år kr. Därmed vill vi höja grundavdraget till kr/år. 10. Då en majoritet i Stockholms Län röstade för Euron i folkomröstning 2003 ska Länet i väntan på att en ny folkomröstning hålls i Sverige, med ett positivt resultat, införa Euron som parallellvaluta. 9. Socialpolitik 1. En kommunal barnomsorg ärviktig för barnens pedagogiska utveckling och kvinnors möjlighet att förvärsarbeta. Arbetslösa föräldrar skall inte vägras barnomsorg.

7 Utan möjlighet till tillsyn av sina barn har arbetslösa svårt att stå till arbetsmarknadens förfogande. 2. Grundläggande sjukvård är en rättighet för alla och skall vara skattefinansierad. Privata driftsalternativ skall dock uppmuntras. En fullständig vårdgaranti skall införas i Stockholms län. Vårdgarantin innebär att man garanteras vård inom tre månader och skall innefatta alla behandlingsbara sjukdomar. Stockhoms län skall satsa på små vårdenheter och inte centrera all vård till de stora sjukhusen. 3. Fler härbärgesplatser behövs i Stockholm. Samverkan mellan kommunen och organisationen såsom Frälsningsarmén och Stadsmissionen är nödvändigt för att hjälpa de hemlösa. Även hemslösa skall ha rätt till socialbidrag. Hemlösa skall erbjudas en individuell postbox av kommunen, för att lättare kunna återfå kontakten med samhället. 4. För att öka mångfalden inom missbrukarvården måste privata alternativ ges samma möjligheter till bidrag som offentliga. Detta skall kombineras med ökade resurser till missbrukarvård. Stockholm bör införa kliniker dit sprutnarkomaner kan gå för att byta gamla sprutor mot nya rena. Syftet med detta är att förhindra spridning av HIV/AIDS och andra sjukdomar. 5. Prostitution bottnar ofta i social utslagning. Därför är det viktigt med en aktiv och uppsökande socialpolitik som erbjuder de prostituerade social rehabilitering. Sexköpslagen gör att det uppsökande arbetet näst intill omöjliggörs, därtill skapar den en otrygg situation för de prostituerade. Sexköpslagen måste därför avskaffas. 6. Alla ungdomar i Stockholms län skall ha en ungdomsmottagning tillgänglig. 7. För att även handikappade skall få frihet måste man satsa på handanpassning av offentligt ägda lokaler och kollektivtrafiken. 8. Användning av cannabis för medicinskt bruk, efter receptutskrivning av läkare, bör legaliseras. 9. Under lektionstid ska Stockholms läns skolor ålägga tid till att utbilda ungdomar hur man undviker våld, hur man upptäcker situationer där våld kan uppstå och hur man agerar i en våldsam situation. 10. Stockholms läns kommuner ska verka för ett avskaffande av maxtaxan. 10. Kommunal demokrati 1. Det finns ingen rimlig anledning att dela in en kommun i flera valkretsar. Vid kommunvalen skall hela kommunen bestå av en enda valkrets. 2. Stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder skall avskaffas. De ökar inte närdemokratin, utan innebär bara ökad administration och att det blir svårare att hålla koll på kommunens ekonomi. 3. Stockholms läns landsting skall läggas ner. Istället skall Region Mälardalen bildas av de fem länen kring Mälardalen. I väntan på detta skall landstinget enbart syssla med sjukvård och kollektivtrafik (inklusive färdtjänst). 11. Rättspolitik 1. En ny lag bör utredas där nuvarande brott om övergrepp i rättssak även omfattar jurister eller annan personal som vid rättegång eller förhör ställer

8 för rättegången ifråga ovidkommande frågor eller kommentarer som kränker målsägandens person eller integritet, såsom t.ex. frågor till en våldtagen kvinna om hur många hon haft sex med tidigare eller dylikt. Obligatoriska kurser om benötande av våldtagna kvinnor skall införas på jurist- och polisutbildningarna. Även idag färdigutbildade och/eller verksamma jurister och poliser skall genomgå dessa kurser. När jurister som under en tid efter sin utbildning ägnar sig åt annat än brottmålsjuridik vill söka sig till domstolarna skall de genomgå en grundläggande utbildning. Allt detta för att minska meningslösa kränkningar av våldtagna kvinnor i rättssystemet och personer som utsatts för hedersrelaterat våld. 2. Våldtäktslagstiftningen bör ändras så att rekvisitet om att personen som begår våldtäkten måste handla med avsikt stryks. 3. Vi måste värna om alla människor välbefinnande, även de dömda. För att en dömd ska kunna leva ett normalt liv i det fria så måste denna ofta genomgå en behandling på anstalten. Den dömda lär inte vilja genomgå en sådan behandling utan att veta att han/hon kommer att komma ut igen i vardagslivet. Därmed så vill vi avskaffa begreppet livstids straff i det svenska rättsväsendet. 4. Samtliga människor som är dömda till livstids fängelse skall få sin dom omprövad till att få det tidsbestämt. 12. Utrikespolitik 1. Liberalism utgår från individer, där alla har okränkbara rättigheter var man än bor i världen. Därför är det är självklarhet för liberaler att stödja alla förtryckta individer världen över. 2. Staten Israel är Mellanösterns enda demokrati, och dess existens är ständigt hotad. Liberala ungdomsförbundet vill se en fredlig tvåstatslösning. Vi stödjer staten Israel och dess rätt att försvara sig mot yttre och inre hot. Rätten ska dock utföras i linje med rådande lagstiftning och tillämpliga internationella konventioner. 3. Konflikterna mellan palestinierna och israelerna kan endast lösas genom en tvåstatslösning där Jerusalem får internationell status. 4. Iran hotar ständigt att förgöra staten Israel, vilket i själva verket skulle leda till en ny förintelse. Liberala ungdomsförbundet i Storstockholm ställer sig emot regeringens ekonomiska handel med förtryckarregimer som Iran. Vi liberaler tar starkt avstånd från den iranska regimens antisemitiska världsbild, dess förföljelse av exiliranier och förtryck av oliktänkande, HBTQ-personer och etniska minoriteter. 5. En internationell styrka måste finnas på plats i Irak tills dess att stabilitet, säkerhet och demokrati råder i landet. 6. Nationella minoritetsgrupper eller andra grupper med tydliga historiska eller andra uppenbara band till ett visst territorium skall om folkflertalet i området så önskar bilda fria demokratiska stater i sina territorier. 7. Vi motsätter oss alla former av diktaturer vare sig de är kommunistiska, fascistiska, eller liknande stater skall garantera alla medborgares fri- och rättigheter Därför kräver vi att samtliga samvetsfångar skall släppas. 8. Sverige bör aktivt stödja en demokratisk utveckling i dessa länder, däribland kan stöd till demokratiska oppositionspartier ingå. 13. EU 1. LUF Storstockholm stödjer helhjärtat att den Europeiska unionen ska bli

9 en federation, där ministerrådet är avskaffat och kommissionen fungerar som en regering som utses av parlamentet. 2. Religion och andra trosuppfattningar ska aldrig påverka möjligheten för länder att bli fullvärdiga medlemmar i EU. 3. Europa måste, så länge Ryssland inte är demokratiskt, bli oberoende av Ryssland när det gäller energiförsörjning, både av miljöpolitiska och säkerhetspolitiska skäl. 4. EU:s jordbrukspolitik, CAP, och EU:s orättvisa tullmurar mot u-länder ska avskaffas omedelbart, då denna protektionism enbart leder till överprodukion i Europa och missgynnar den globala handeln i allmänhet, och u-länderna i synnerhet, som inte ges chans att konkurrera på rättvisa villkor. 5. Flyttkarusellen av Europaparlamentet mellan Bryssel och Strasbourg måste upphöra omedelbart, då flyttkarusellen är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser, dessutom är det ur miljösynpunkt mycket illa. Parlamentet och kommissionen bör permanent förläggas till Bryssel, som borde ges liknande status som Washington DC har i USA.

Handlingsprogram Antaget vid riksmötet 2012

Handlingsprogram Antaget vid riksmötet 2012 Handlingsprogram Antaget vid riksmötet 2012 Innehåll Ideologi 2 Demokrati 5 Familj och civilsamhälle 7 Ekonomi 9 Arbetsmarknad 11 Rättspolitik 13 Utbildning 16 Sjukvård och hälsa 20 Utrikespolitik 22 Socialpolitik

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och handlingsprogram för liberala ungdomsförbundet antaget vid kongressen på Öckerö augusti 2013 1 Frihet är rätten att bestämma över sig själv och LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET är Folkpartiets ungdomsförbund.

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Regionalpolitiskt Program

Regionalpolitiskt Program Regionalpolitiskt Program CUF Storstockholm Antaget 2014 i Stockholm 1 1.0 Tillgänglighet, vård och omsorg 4 1.2 Tillgänglighet 4 1.3 Klimatneutral vård 4 1.4 Medicinska utsläpp 4 1.5 Ökat patientinflytande

Läs mer

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor

Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Partimotion Motion till riksdagen 2010/11:MP1003 ML av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) På barns villkor Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...2 Inledning...5 Stärkt barnperspektiv...6 Barnkonventionen

Läs mer

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Inl:1 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett friare Stockholm Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund SAKPOLITISKT PROGRAM 2011 Centerpartiets ungdomsförbund 5 10 15 1. Demokrati Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är demokrati det enda acceptabla.

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010

Svensk Ungdoms. Politiska program. Godkänt på Kongressen 2010 Svensk Ungdoms Politiska program Godkänt på Kongressen Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Det är vi som är framtiden 1 1.2 Vår syn på individen, friheten och ideologin 1 1.2.1 Liberalism Vår ideologiska förankring

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

E1 En solidarisk värld

E1 En solidarisk värld 1 E1 En solidarisk värld 5 10 15 20 25 30 35 A l l a m ä n n i s k o r s l i k a v ä r d e ä r utgångspunkten för SSUs internationella politik. Mänskliga rättigheter och politisk, ekonomisk, social och

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014

Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Valmanifest Feministiskt initiativ Uppsala Antagen med reservationer vid valkongress 23 mars 2014 och antagen och gillad i sin helhet vid medlemsmöte 6 april 2014 Innehållsförteckning För en feministisk

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. DHRs idéskrift

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. DHRs idéskrift 1 Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet DHRs idéskrift 2 Innehåll Historik och ideologi sid 3 människovärde, egen erfarenhet, välgörenhet, diskriminering Rätt till lika villkor för alla medborgare sid

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Innehåll 3 Alliansens sänkta inkomstskatter. 4 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006. 19 Ministrarna i den

Läs mer