LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009"

Transkript

1 LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009 Innehåll 1. Inledning 4 2. Utbildning 4 3. Kommunikationer 5 4. Bostad 5 5. Kultur & fritid 6 6. Miljö 7 7. Feminism 7 8. Ekonomi 8 9. Socialpolitik Kommunal demokrati Rättspolitik Utrikespolitik EU 13

2 1. Inledning 1. Stockholm är Sveriges största stad och primära region för näringsliv, forskning och tillväxt. Därigenom har Stockholm goda förutsättningar för att föra en liberal politik. En sådan präglas av valfrihet och möjligheter för den enskilda individen, hög kvalitet inom kommunikation, utbildning och välfärdsinrättningar, en god företagspolitik och socialt ansvarstagande. Vi vill se ett Stockholm som växer, utvecklas och präglas av liberala värderingar. 2. Utbildning 1. Skolpengssystemet möjliggör för eleven själv att välja vilken skola man vill gå i. I väntan på en nationell skolpeng skall kommunerna i Stockholms län gemensamt inrätta en regional sådan. Den regionala skolpengen betalas av elevens hemkommun och skall betalas ut både till kommunala skolor och friskolor. Friskolor skall ha möjlighet att ta ut skolavgifter. 2. Möjligheterna att etablera friskolor skall vara goda, eftersom detta bidrar till valfrihet, stärker konkurrensen och därmed höjer kvaliteten. En kommun får inte på oskäliga eller vaga grunder vägra en friskola etableringsrätt. Skolan ska på sikt drivas privat, men fortfarande finansieras offentligt. Det offentliga skall endast driva skolor då det inte finns privata alternativ att tillgå. Skolor med en särskild profil bör få ta in elever inte bara efter betyg utan också efter intervjuer och intagningsprov. 3. För att öka tryggheten för elever och föräldrar bör en central ansvarsnämnd inrättas för Stockholms län, dit elever och föräldrar kan anmäla lärare och skolor som begått tjänstefel. En lärare som upprepade gånger anmäls och prickas skall inte få fortsätta undervisa. Likaså skall ansvariga skolledningar kunna hållas ansvariga om mobbing tillåts fortgå utan åtgärder från skolans sida. Våldshandlingar i skolan skall alltid polisanmälas. Elever som upprepat kränker andra elever och trakasserar och våldför sig på sina medmänniskor måste kunna flyttas till andra skolor. Skolans arbetsmiljö skalla vara jämställd med vilken annan arbetsmiljö som helst. 4. En demokratisk grundsyn måste grundläggas i tidigt ålder. Därför ska skolan präglas av medinflytande för eleverna. Inflytandet ska omfatta såväl undervisningens innehåll och former som skolans miljö och organisation. Viktigt för ett reellt elevinflytande är också att skolan generellt individualiseras betydligt mer. 5. Det offentliga skall förhålla sig neutralt gentemot externa intressen. Alla kommunala skolor bör därför vara konfessionslösa och inte ha andra kopplingar till kyrkan eller andra intresseorganisationer. Det bör dock vara tillåtet för aktörer från närings- och kulturliv att sponsra skolor och/eller enskilda program på en skola, så länge det tydligt framgår vilka som står bakom sponsringen. 6. Kommunerna skall, utöver skolpengen, ge öronmärkta pengar till skolan för elever med handikapp som är i behov av särskilt stöd. Alla barn och ungdomar skall ha rätt till en bra skolhälsovård. Det är särskilt viktigt för de elever som har särskilda behov. 7. Grundskolor och gymnasium som har praktik inkluderad i utbildningen ska ansvara för att praktikplats kan ordnas, annars ska ekonomiska sanktioner vidtas. 8. Elitklasser bör uppmuntras i samtliga ämnen.

3 9. För att rusta individen inför framtiden bör privatekonomi, nationalekonomi och vardagsjuridik ingå i hemkunskapsundervisningen på grundskolan och samhällskunskapen och matematikundervisningen på gymasiet. 10. Alla elever skall ha tillgång till en god studie- och yrkesvägledning. 11. Skolämnet religion omformas till livsåskådning för att inkludera även livsåskådningar utan övernaturliga inslag, för att betona dessas likställdhet. 12. Kommunal skola som blir en friskola ska säljas till ett marknadspris och olika aktörer ska kunna lägga bud på skolan. Detta är viktigt för att det är skattebetalarna som finansierat de kommunala skolorna och de ska därmed få tillbaka de pengarna. 3. Kommunikationer 1. För att förbättra innerstadsmiljön måset biltrafiken inom tullarna minska. Detta sker bäst genom att bilarna ges möjlighet att köra runt stan på s.k. kringfartsleder. Några utbyggnader av genomfartslederna i centrum bör inte ske. Norra länkens förlängning måste därför färdigställas så fort som möjligt. För att göra det möjligt att hitta en parkeringsplats bör de kommunala parkeringsplatserna i hela innerstaden vara avgiftsbelagda dygnet runt, alla dagar. De ökade intäkterna skall oavkortat gå till infrastruktursatsningar för biltrafikanterna. 2. Nattrafiken på spårbunden trafik skall återinföras. Den extra personal som satts in i den nuvarande busstrafiken skall istället finnas i tunnelbane- och pendeltågssystemen. Tvär förbindelserna mellan de yttre förorterna måste förbättras. Detta bör skebåde genom att man bygger ut spårtrafiken där det är lämpligt och genom att SL inrättar fler tvärgående busslinjer. 3. En generell rabatt på SL skall införas för ungdomar under 18 år och personer över 18 år som uppbär studiemedel. 4. Bromma flygplats behövs för att avlasta Arlanda, som är hårt belastat. Dessutom ligger den nära innerstan vilket gör den attraktiv ur resandesynpunkt. Därför bör Stockholms stad inte besluta att bygga bostäder på platsen. Stockholm behöver goda flygförbindelser för att vara en framgångsrik och ekonomiskt stark stad. Därför bör Stockholm få en viss överkapacitet på start- och landningstider, s.k. slots, för att tillse att det finns en bra konkurrens på flygtrafik till och från Stockholm. 4. Bostad 1. Mer blandad bebyggelse skall planeras. Växlande upplåtelseformer och blandad bebyggelse motverkar sociala problem, utslagning, förslummning, och segregation. Det bidrar även till att skapa ett närsamhälle där invånarna i högre grad är engagerade i vad som händer i området. 2. Nationalstadsparken skall avskaffas. Den är ett feltänk i stadsplaneringen och utgör ett hinder för byggande i innerstaden. 3. Stockholms politiker ska inte stå i vägen för den allt högre bebyggelsen som är och kommer bli resultatet av stigande markpriser i kommunen. 4. Marknadshyror skall stegvis införas och hyresregleringar tas bort. Dagens system med långa köer tvingar framförallt unga att lita till kontakter, vänner och den svarta bostadsmarknaden. Samtliga kommunala bostadsbolag skall säljas ut för att framställa en perfekt oreglerad bostadsmarknad, för att ersätta den sociala funktion som dessa bostadsbolag fyller skall ett system med s.k. social housing införas i

4 Stockholm. 5. Varje studerande vid Stockholms högskolor skall ha möjliget att få bostad. Därför måste det byggas fler studentbostäder. Studentbostäder kan med fördel även byggas i kranskommuner, förutsatt att goda pendlingsmöjligheter till högskolorna och Universitetet finns. 6. Skönhetsrådet skall avskaffas. Tvister som kan uppstå kring dessa frågor skall hanteras av jurister. 7. Stockholms förorter bör integreras och byggas ihop till större enheter. Nya bostadsbyggen bör i första hand lokaliseras så att de ansluter till befintlig bebyggelse. 5. Kultur & fritid 1. I de fall kulturen finansieras med skattemedel får tilldelningen aldrig ske på grundval av vad som för stunden anses vara god respektive dålig kultur. 2. Det nuvarande systemet där nästan all finansiering av kulturen, som inte är biljett- eller andra avgiftsintäkter, kommer från staten, är ohållbart. Ett system där privata mecenater tar en mycket större roll ökar möjligheten till en större mångfald inom kulturen, genom att kulturarbetare har flera olika finansiärer att vända sig till. Det är därför av yttersta vikt att från statens sida, genom exempelvis skatteavdrag, stimulera införandet av ett sådant system. Det kommunala stödet ska vara behovsprövat. 3. Det kommunala stödet till fritidsaktiviteter skall uteslutande gå till ungdomsverksamhet och handikappföreningar. Allt aktivitetsstöd måste utformas för tt ge likvärdiga förutsättningar för utövande. 4. Bibliotek fyller en central folkbildande funktion i det svenska samhället. Det skall vara gratis att låna böcker, och ett brett utbud av barn- och ungdomslitteratur på minoritetsspråk skall tillhandahållas. Upprättandet av kreativa centra, där bibliotek, caféer, arbetsförmedling och andra verksamheter läggs i samma lokaler för att på så sätt skapa sociala träffpunkter, i samarbete med privata aktörer, ska aktivt uppmuntras. 5. Fildelning med upphovsrättshavarens tillåtelse ska vara tillåtet. Äganderätten är troligtvis den viktigaste institutionen för att skapa ekonomiskt välstånd och individuell frihet % -regeln, som säger att en idrottsförening inte får ägas till mer än 49% av externa aktörer, ska avskaffas. 7. Public service-bolagens lokala produktion är ofta kostnadsineffektiv och kan leda till sämre kvalitet i produktionerna. Därför bör produktionen centraliseras till de orter där den har bäst möjligheter att göra program med hög kvalitet till minsta möjliga kostnad för medborgarna. 8. Ingen kulturverksamhet ska få finansieras till mer än 50% med skattemedel. 6. Miljö 1. För att rädda våra vatten från övergödning måste utsläppen av fosfor och kväve minskas. Stockholm skall också samverka med andra städer runt Östersjön i syfte att reducera utsläppen. 2. Fjärrvärmenätet i Stockholm skall byggas ut. Idag sker ofta uppvärmningen med småslaig eldning av olja, vilket ger miljö- och hälsofarliga utsläpp. 4. Parker och naturområden är viktiga även för storstadsbor. Därför skall man

5 vid planering av nya områden och nya vägar ta hänsyn till detta Djurskyddslagen, som föreskriver att alla djur skall vara bedövade vid slakt och därmed förhindrar halal- och koscherslakt, skall avskaffas. 6. Endast miljöanpassade alternativ skall användas i kollektivtrafiken. Exempel är hybridbussar och fordon som drivs med vätgas eller el. 7. Feminism och jämställdhet 1. LUF Storstockholm är en feministisk organisation. Vi anser att feminismen är en del av liberalismen. 2. Vid fördelning av det kommunala aktivitetsbidraget måste politikerna se till att pengarna fördelas rättvist mellan könen. 3. I stadsplaneringen måste större hänsyn tas till människors och framförallt kvinnors säkerhet och trygghet än vad som görs idag. Exempelvis måste belysningen i parker och gångtunnlar förbättras. 4. Kvinnojourer ska drivas på det sätt som jourkvinnorna och andra ideella på plats förespråkar. Dock krävs det en enorm satsning på Stockholms kvinnojourer. Stockholms läns kommuner ska betala alla kostnader inklusive löner för minst en kvinnojour i varje kommun för att säkerställa att det finns minst en kvinnojour per kommun som har tillräckliga medel för att ta hand om Stockholms alla misshandlade kvinnor. Att få hjälp när man blir misshandlad ska inte vara en resursfråga. Medlen till kvinnojourer får aldrig skäras ner till förmån för annan verksamhet som t.ex. mansjourer. Stockholms läns kommuner ska garantera att alla misshandlade kvinnor i länet får bli erbjudna hjälp av kvinnor. 5. Alla förskolor i Stockholm skall införa och aktivt arbeta med en jämställdhetsplan. Dessutom ska all för- och grundskolepersonal genomgå en jämställdhetsutbildning var syfte är att lära personalen bemöta barn lika oavsett kön. 6. Vårdnadshavarna skall själva välja vilka av dem, eller andra i barnets närhet, som skall utnyttja föräldraförsäkringen. För att motverka arbetsmarknadens diskriminering av potentiella föräldrar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet skall arbetsgivare kompenseras för anställda som utnyttjar föräldraförsäkringen. 7. Föreläsningar och diskussioner skall införas i könsblandade grupper som behandlar rådande könsnormer. Denna undervisning skall förekomma i olika former under hela grund- och gymnasieutbildningen och skall icke vara betygsgrundande. 8. Stockholms kommun och Stockholms läns landsting ska regelbundet göra utredningar om vad samtliga anställda inom kommunen och landstinget tjänar och hur lönerna varierar p.g.a. kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller annan ickemeriterande faktor. När det upptäcks felaktig lönesättning och lönediskriminering ska arbetsgivaren genast rätta till detta genom en skriftlig ursäkt till den person som p.g.a. diskriminering fått en för låg lön, lönen ska därefter justeras till den nivå som motsvarar diskrimineringsfri lön. Därefter ska även arbetsgivaren utbetala den delen av lönen som den diskriminerade parten inte haft tillgång till under sin anställning jämte ränta enligt 6 räntelagen. För att detta inte ska äventyra landstingets eller kommunernas ekonomi bör reformen genomföras ansvarsfullt. 9. Oåterkalleliga religiösa ritualer som utförs mot barn som är under femton år ska förbjudas. Detta för att alla förtjänar att själva välja vilken tro, om någon, de vill bekänna sig till 8. Ekonomi

6 1. Länets samtliga kommuner bör aktivt sträva efter att kontinuerligt sänka och definitivt inte höja kommunalskatten. Den s.k. Robin Hood-skatten, eller skatteutjämningssystemet, leder till att vissa kommuner kan komma undan med att missköta ekonomin på bekostnad av skötsamma kommuner, som annars hade kunnat lägga överskottet på skattesänkningar eller förbättringar i verksamheten. Skatteutjämningssystemet ska därför avskaffas. 2. Kommunala pengsystem bör användas i ökad utsträckning. Systemet stärker medborgarnas makt och effektiviserar den kommunala verksamheten genom konkurrens. 3. Den offentliga verksamheten skall bedrivas effektivt och kostnadsmedvetet. All kommunal verksamhet vid sidan av myndighetsutövningen skall konkurrensutsättas. Privata bolag kan i princip aldrig konkurrera på lika villkor med kommunala bolag. Med kommunens kassakista i ryggen är det regel snarare än undantag att kommunala bolag dumpar priser eller snedvrider marknaden på annat sätt. Kommunala bolag skall därför säljas ut eller avvecklas. Stockholms länsstyrelse skall också avveckla bidragen till privata företag som saknar egen bärkraft. 4. Inget statligt företag i allmänhet och inget statligt monopol i synnerhet hör hemma i en liberal ekonomi. Marknader som karakteriseras av naturliga monopol skall regleras på ett effektivt sätt. 5. Plattskatt är självklart någonting vi liberaler förespråkar, det är det enda egentligt rättvisa och samtidigt realistiska skattesystemet. Därför bör värnskatten avskaffas, och dagens gräns för betalning av den statliga inkomstskatten bör höjas. Det skapar större möjligheter för entreprenöriella satsningar, en tillväxthöjande faktor. Den statliga inkomstskatten bör också successivt minskas i takt med statliga utgiftsminskningar, för att till slut avskaffas helt. 6. En grundtrygghet ska införas i arbetslöshets- och sjukförsäkringen, nivån ska garantera en rimlig levnadsstandard även för låginkomsttagare som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. 7. Stockholm stad ska med samverkande kommuner undersöka möjligheterna att sänka bolagskatten inom länet. Detta genom att projektet får status som en nationell försöksverksamhet eller genom att självmant införa att kommunspecifikt avdrag på bolagskatten. En sänkt bolagsbeskattning inom länet kommer leda till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. 8. Beskattningsrätten på flera centrala områden bör flyttas från nationell till kommunal nivå. Detta för att skapa en beskattningsnivå som mer speglar de regionala och kommunala skillnaderna i väljarsympatier och för att bidra till en rationell och effektiv utformning av skattesystemet. 9. Grundavdraget bör höjas så att samtliga människor som lever på eller under existensminimum ska kunna klara sig bra i Sverige, och därmed ska kunna behålla de pengar som vederbörande tjänar in därmed ska dessa personer inte betala inkomstskatt (som grundavdraget innebär). År 2008 så ligger existensminimum (inkl. boende) på ca 6000kr i månaden, på ett år kr. Därmed vill vi höja grundavdraget till kr/år. 10. Då en majoritet i Stockholms Län röstade för Euron i folkomröstning 2003 ska Länet i väntan på att en ny folkomröstning hålls i Sverige, med ett positivt resultat, införa Euron som parallellvaluta. 9. Socialpolitik 1. En kommunal barnomsorg ärviktig för barnens pedagogiska utveckling och kvinnors möjlighet att förvärsarbeta. Arbetslösa föräldrar skall inte vägras barnomsorg.

7 Utan möjlighet till tillsyn av sina barn har arbetslösa svårt att stå till arbetsmarknadens förfogande. 2. Grundläggande sjukvård är en rättighet för alla och skall vara skattefinansierad. Privata driftsalternativ skall dock uppmuntras. En fullständig vårdgaranti skall införas i Stockholms län. Vårdgarantin innebär att man garanteras vård inom tre månader och skall innefatta alla behandlingsbara sjukdomar. Stockhoms län skall satsa på små vårdenheter och inte centrera all vård till de stora sjukhusen. 3. Fler härbärgesplatser behövs i Stockholm. Samverkan mellan kommunen och organisationen såsom Frälsningsarmén och Stadsmissionen är nödvändigt för att hjälpa de hemlösa. Även hemslösa skall ha rätt till socialbidrag. Hemlösa skall erbjudas en individuell postbox av kommunen, för att lättare kunna återfå kontakten med samhället. 4. För att öka mångfalden inom missbrukarvården måste privata alternativ ges samma möjligheter till bidrag som offentliga. Detta skall kombineras med ökade resurser till missbrukarvård. Stockholm bör införa kliniker dit sprutnarkomaner kan gå för att byta gamla sprutor mot nya rena. Syftet med detta är att förhindra spridning av HIV/AIDS och andra sjukdomar. 5. Prostitution bottnar ofta i social utslagning. Därför är det viktigt med en aktiv och uppsökande socialpolitik som erbjuder de prostituerade social rehabilitering. Sexköpslagen gör att det uppsökande arbetet näst intill omöjliggörs, därtill skapar den en otrygg situation för de prostituerade. Sexköpslagen måste därför avskaffas. 6. Alla ungdomar i Stockholms län skall ha en ungdomsmottagning tillgänglig. 7. För att även handikappade skall få frihet måste man satsa på handanpassning av offentligt ägda lokaler och kollektivtrafiken. 8. Användning av cannabis för medicinskt bruk, efter receptutskrivning av läkare, bör legaliseras. 9. Under lektionstid ska Stockholms läns skolor ålägga tid till att utbilda ungdomar hur man undviker våld, hur man upptäcker situationer där våld kan uppstå och hur man agerar i en våldsam situation. 10. Stockholms läns kommuner ska verka för ett avskaffande av maxtaxan. 10. Kommunal demokrati 1. Det finns ingen rimlig anledning att dela in en kommun i flera valkretsar. Vid kommunvalen skall hela kommunen bestå av en enda valkrets. 2. Stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder skall avskaffas. De ökar inte närdemokratin, utan innebär bara ökad administration och att det blir svårare att hålla koll på kommunens ekonomi. 3. Stockholms läns landsting skall läggas ner. Istället skall Region Mälardalen bildas av de fem länen kring Mälardalen. I väntan på detta skall landstinget enbart syssla med sjukvård och kollektivtrafik (inklusive färdtjänst). 11. Rättspolitik 1. En ny lag bör utredas där nuvarande brott om övergrepp i rättssak även omfattar jurister eller annan personal som vid rättegång eller förhör ställer

8 för rättegången ifråga ovidkommande frågor eller kommentarer som kränker målsägandens person eller integritet, såsom t.ex. frågor till en våldtagen kvinna om hur många hon haft sex med tidigare eller dylikt. Obligatoriska kurser om benötande av våldtagna kvinnor skall införas på jurist- och polisutbildningarna. Även idag färdigutbildade och/eller verksamma jurister och poliser skall genomgå dessa kurser. När jurister som under en tid efter sin utbildning ägnar sig åt annat än brottmålsjuridik vill söka sig till domstolarna skall de genomgå en grundläggande utbildning. Allt detta för att minska meningslösa kränkningar av våldtagna kvinnor i rättssystemet och personer som utsatts för hedersrelaterat våld. 2. Våldtäktslagstiftningen bör ändras så att rekvisitet om att personen som begår våldtäkten måste handla med avsikt stryks. 3. Vi måste värna om alla människor välbefinnande, även de dömda. För att en dömd ska kunna leva ett normalt liv i det fria så måste denna ofta genomgå en behandling på anstalten. Den dömda lär inte vilja genomgå en sådan behandling utan att veta att han/hon kommer att komma ut igen i vardagslivet. Därmed så vill vi avskaffa begreppet livstids straff i det svenska rättsväsendet. 4. Samtliga människor som är dömda till livstids fängelse skall få sin dom omprövad till att få det tidsbestämt. 12. Utrikespolitik 1. Liberalism utgår från individer, där alla har okränkbara rättigheter var man än bor i världen. Därför är det är självklarhet för liberaler att stödja alla förtryckta individer världen över. 2. Staten Israel är Mellanösterns enda demokrati, och dess existens är ständigt hotad. Liberala ungdomsförbundet vill se en fredlig tvåstatslösning. Vi stödjer staten Israel och dess rätt att försvara sig mot yttre och inre hot. Rätten ska dock utföras i linje med rådande lagstiftning och tillämpliga internationella konventioner. 3. Konflikterna mellan palestinierna och israelerna kan endast lösas genom en tvåstatslösning där Jerusalem får internationell status. 4. Iran hotar ständigt att förgöra staten Israel, vilket i själva verket skulle leda till en ny förintelse. Liberala ungdomsförbundet i Storstockholm ställer sig emot regeringens ekonomiska handel med förtryckarregimer som Iran. Vi liberaler tar starkt avstånd från den iranska regimens antisemitiska världsbild, dess förföljelse av exiliranier och förtryck av oliktänkande, HBTQ-personer och etniska minoriteter. 5. En internationell styrka måste finnas på plats i Irak tills dess att stabilitet, säkerhet och demokrati råder i landet. 6. Nationella minoritetsgrupper eller andra grupper med tydliga historiska eller andra uppenbara band till ett visst territorium skall om folkflertalet i området så önskar bilda fria demokratiska stater i sina territorier. 7. Vi motsätter oss alla former av diktaturer vare sig de är kommunistiska, fascistiska, eller liknande stater skall garantera alla medborgares fri- och rättigheter Därför kräver vi att samtliga samvetsfångar skall släppas. 8. Sverige bör aktivt stödja en demokratisk utveckling i dessa länder, däribland kan stöd till demokratiska oppositionspartier ingå. 13. EU 1. LUF Storstockholm stödjer helhjärtat att den Europeiska unionen ska bli

9 en federation, där ministerrådet är avskaffat och kommissionen fungerar som en regering som utses av parlamentet. 2. Religion och andra trosuppfattningar ska aldrig påverka möjligheten för länder att bli fullvärdiga medlemmar i EU. 3. Europa måste, så länge Ryssland inte är demokratiskt, bli oberoende av Ryssland när det gäller energiförsörjning, både av miljöpolitiska och säkerhetspolitiska skäl. 4. EU:s jordbrukspolitik, CAP, och EU:s orättvisa tullmurar mot u-länder ska avskaffas omedelbart, då denna protektionism enbart leder till överprodukion i Europa och missgynnar den globala handeln i allmänhet, och u-länderna i synnerhet, som inte ges chans att konkurrera på rättvisa villkor. 5. Flyttkarusellen av Europaparlamentet mellan Bryssel och Strasbourg måste upphöra omedelbart, då flyttkarusellen är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser, dessutom är det ur miljösynpunkt mycket illa. Parlamentet och kommissionen bör permanent förläggas till Bryssel, som borde ges liknande status som Washington DC har i USA.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier

Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en utbildningsanordnare för diskriminering eller trakasserier Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Diskrimineringslagstiftning

Diskrimineringslagstiftning Diskrimineringslagstiftning Rätten att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet Internationell lagstiftning som är tvingande för Sverige (EUrätt) eller som Sverige valt att följa (EKMR) begränsar

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering i dess lydelse den 1 april 2006 Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering

Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Ändring införd: till och med SFS Lag (2006:69). Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk läggning eller

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck

Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck Sammanställd 2013-09-05 av Maria Dahlén, Anna-Lena Glad Palm och Helena Rydén Utvärderas 1 gång per år av förskolechefer Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer