LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009"

Transkript

1 LUF STORSTOCKHOLMS HANDLINGSPROGRAM 2009 Innehåll 1. Inledning 4 2. Utbildning 4 3. Kommunikationer 5 4. Bostad 5 5. Kultur & fritid 6 6. Miljö 7 7. Feminism 7 8. Ekonomi 8 9. Socialpolitik Kommunal demokrati Rättspolitik Utrikespolitik EU 13

2 1. Inledning 1. Stockholm är Sveriges största stad och primära region för näringsliv, forskning och tillväxt. Därigenom har Stockholm goda förutsättningar för att föra en liberal politik. En sådan präglas av valfrihet och möjligheter för den enskilda individen, hög kvalitet inom kommunikation, utbildning och välfärdsinrättningar, en god företagspolitik och socialt ansvarstagande. Vi vill se ett Stockholm som växer, utvecklas och präglas av liberala värderingar. 2. Utbildning 1. Skolpengssystemet möjliggör för eleven själv att välja vilken skola man vill gå i. I väntan på en nationell skolpeng skall kommunerna i Stockholms län gemensamt inrätta en regional sådan. Den regionala skolpengen betalas av elevens hemkommun och skall betalas ut både till kommunala skolor och friskolor. Friskolor skall ha möjlighet att ta ut skolavgifter. 2. Möjligheterna att etablera friskolor skall vara goda, eftersom detta bidrar till valfrihet, stärker konkurrensen och därmed höjer kvaliteten. En kommun får inte på oskäliga eller vaga grunder vägra en friskola etableringsrätt. Skolan ska på sikt drivas privat, men fortfarande finansieras offentligt. Det offentliga skall endast driva skolor då det inte finns privata alternativ att tillgå. Skolor med en särskild profil bör få ta in elever inte bara efter betyg utan också efter intervjuer och intagningsprov. 3. För att öka tryggheten för elever och föräldrar bör en central ansvarsnämnd inrättas för Stockholms län, dit elever och föräldrar kan anmäla lärare och skolor som begått tjänstefel. En lärare som upprepade gånger anmäls och prickas skall inte få fortsätta undervisa. Likaså skall ansvariga skolledningar kunna hållas ansvariga om mobbing tillåts fortgå utan åtgärder från skolans sida. Våldshandlingar i skolan skall alltid polisanmälas. Elever som upprepat kränker andra elever och trakasserar och våldför sig på sina medmänniskor måste kunna flyttas till andra skolor. Skolans arbetsmiljö skalla vara jämställd med vilken annan arbetsmiljö som helst. 4. En demokratisk grundsyn måste grundläggas i tidigt ålder. Därför ska skolan präglas av medinflytande för eleverna. Inflytandet ska omfatta såväl undervisningens innehåll och former som skolans miljö och organisation. Viktigt för ett reellt elevinflytande är också att skolan generellt individualiseras betydligt mer. 5. Det offentliga skall förhålla sig neutralt gentemot externa intressen. Alla kommunala skolor bör därför vara konfessionslösa och inte ha andra kopplingar till kyrkan eller andra intresseorganisationer. Det bör dock vara tillåtet för aktörer från närings- och kulturliv att sponsra skolor och/eller enskilda program på en skola, så länge det tydligt framgår vilka som står bakom sponsringen. 6. Kommunerna skall, utöver skolpengen, ge öronmärkta pengar till skolan för elever med handikapp som är i behov av särskilt stöd. Alla barn och ungdomar skall ha rätt till en bra skolhälsovård. Det är särskilt viktigt för de elever som har särskilda behov. 7. Grundskolor och gymnasium som har praktik inkluderad i utbildningen ska ansvara för att praktikplats kan ordnas, annars ska ekonomiska sanktioner vidtas. 8. Elitklasser bör uppmuntras i samtliga ämnen.

3 9. För att rusta individen inför framtiden bör privatekonomi, nationalekonomi och vardagsjuridik ingå i hemkunskapsundervisningen på grundskolan och samhällskunskapen och matematikundervisningen på gymasiet. 10. Alla elever skall ha tillgång till en god studie- och yrkesvägledning. 11. Skolämnet religion omformas till livsåskådning för att inkludera även livsåskådningar utan övernaturliga inslag, för att betona dessas likställdhet. 12. Kommunal skola som blir en friskola ska säljas till ett marknadspris och olika aktörer ska kunna lägga bud på skolan. Detta är viktigt för att det är skattebetalarna som finansierat de kommunala skolorna och de ska därmed få tillbaka de pengarna. 3. Kommunikationer 1. För att förbättra innerstadsmiljön måset biltrafiken inom tullarna minska. Detta sker bäst genom att bilarna ges möjlighet att köra runt stan på s.k. kringfartsleder. Några utbyggnader av genomfartslederna i centrum bör inte ske. Norra länkens förlängning måste därför färdigställas så fort som möjligt. För att göra det möjligt att hitta en parkeringsplats bör de kommunala parkeringsplatserna i hela innerstaden vara avgiftsbelagda dygnet runt, alla dagar. De ökade intäkterna skall oavkortat gå till infrastruktursatsningar för biltrafikanterna. 2. Nattrafiken på spårbunden trafik skall återinföras. Den extra personal som satts in i den nuvarande busstrafiken skall istället finnas i tunnelbane- och pendeltågssystemen. Tvär förbindelserna mellan de yttre förorterna måste förbättras. Detta bör skebåde genom att man bygger ut spårtrafiken där det är lämpligt och genom att SL inrättar fler tvärgående busslinjer. 3. En generell rabatt på SL skall införas för ungdomar under 18 år och personer över 18 år som uppbär studiemedel. 4. Bromma flygplats behövs för att avlasta Arlanda, som är hårt belastat. Dessutom ligger den nära innerstan vilket gör den attraktiv ur resandesynpunkt. Därför bör Stockholms stad inte besluta att bygga bostäder på platsen. Stockholm behöver goda flygförbindelser för att vara en framgångsrik och ekonomiskt stark stad. Därför bör Stockholm få en viss överkapacitet på start- och landningstider, s.k. slots, för att tillse att det finns en bra konkurrens på flygtrafik till och från Stockholm. 4. Bostad 1. Mer blandad bebyggelse skall planeras. Växlande upplåtelseformer och blandad bebyggelse motverkar sociala problem, utslagning, förslummning, och segregation. Det bidrar även till att skapa ett närsamhälle där invånarna i högre grad är engagerade i vad som händer i området. 2. Nationalstadsparken skall avskaffas. Den är ett feltänk i stadsplaneringen och utgör ett hinder för byggande i innerstaden. 3. Stockholms politiker ska inte stå i vägen för den allt högre bebyggelsen som är och kommer bli resultatet av stigande markpriser i kommunen. 4. Marknadshyror skall stegvis införas och hyresregleringar tas bort. Dagens system med långa köer tvingar framförallt unga att lita till kontakter, vänner och den svarta bostadsmarknaden. Samtliga kommunala bostadsbolag skall säljas ut för att framställa en perfekt oreglerad bostadsmarknad, för att ersätta den sociala funktion som dessa bostadsbolag fyller skall ett system med s.k. social housing införas i

4 Stockholm. 5. Varje studerande vid Stockholms högskolor skall ha möjliget att få bostad. Därför måste det byggas fler studentbostäder. Studentbostäder kan med fördel även byggas i kranskommuner, förutsatt att goda pendlingsmöjligheter till högskolorna och Universitetet finns. 6. Skönhetsrådet skall avskaffas. Tvister som kan uppstå kring dessa frågor skall hanteras av jurister. 7. Stockholms förorter bör integreras och byggas ihop till större enheter. Nya bostadsbyggen bör i första hand lokaliseras så att de ansluter till befintlig bebyggelse. 5. Kultur & fritid 1. I de fall kulturen finansieras med skattemedel får tilldelningen aldrig ske på grundval av vad som för stunden anses vara god respektive dålig kultur. 2. Det nuvarande systemet där nästan all finansiering av kulturen, som inte är biljett- eller andra avgiftsintäkter, kommer från staten, är ohållbart. Ett system där privata mecenater tar en mycket större roll ökar möjligheten till en större mångfald inom kulturen, genom att kulturarbetare har flera olika finansiärer att vända sig till. Det är därför av yttersta vikt att från statens sida, genom exempelvis skatteavdrag, stimulera införandet av ett sådant system. Det kommunala stödet ska vara behovsprövat. 3. Det kommunala stödet till fritidsaktiviteter skall uteslutande gå till ungdomsverksamhet och handikappföreningar. Allt aktivitetsstöd måste utformas för tt ge likvärdiga förutsättningar för utövande. 4. Bibliotek fyller en central folkbildande funktion i det svenska samhället. Det skall vara gratis att låna böcker, och ett brett utbud av barn- och ungdomslitteratur på minoritetsspråk skall tillhandahållas. Upprättandet av kreativa centra, där bibliotek, caféer, arbetsförmedling och andra verksamheter läggs i samma lokaler för att på så sätt skapa sociala träffpunkter, i samarbete med privata aktörer, ska aktivt uppmuntras. 5. Fildelning med upphovsrättshavarens tillåtelse ska vara tillåtet. Äganderätten är troligtvis den viktigaste institutionen för att skapa ekonomiskt välstånd och individuell frihet % -regeln, som säger att en idrottsförening inte får ägas till mer än 49% av externa aktörer, ska avskaffas. 7. Public service-bolagens lokala produktion är ofta kostnadsineffektiv och kan leda till sämre kvalitet i produktionerna. Därför bör produktionen centraliseras till de orter där den har bäst möjligheter att göra program med hög kvalitet till minsta möjliga kostnad för medborgarna. 8. Ingen kulturverksamhet ska få finansieras till mer än 50% med skattemedel. 6. Miljö 1. För att rädda våra vatten från övergödning måste utsläppen av fosfor och kväve minskas. Stockholm skall också samverka med andra städer runt Östersjön i syfte att reducera utsläppen. 2. Fjärrvärmenätet i Stockholm skall byggas ut. Idag sker ofta uppvärmningen med småslaig eldning av olja, vilket ger miljö- och hälsofarliga utsläpp. 4. Parker och naturområden är viktiga även för storstadsbor. Därför skall man

5 vid planering av nya områden och nya vägar ta hänsyn till detta Djurskyddslagen, som föreskriver att alla djur skall vara bedövade vid slakt och därmed förhindrar halal- och koscherslakt, skall avskaffas. 6. Endast miljöanpassade alternativ skall användas i kollektivtrafiken. Exempel är hybridbussar och fordon som drivs med vätgas eller el. 7. Feminism och jämställdhet 1. LUF Storstockholm är en feministisk organisation. Vi anser att feminismen är en del av liberalismen. 2. Vid fördelning av det kommunala aktivitetsbidraget måste politikerna se till att pengarna fördelas rättvist mellan könen. 3. I stadsplaneringen måste större hänsyn tas till människors och framförallt kvinnors säkerhet och trygghet än vad som görs idag. Exempelvis måste belysningen i parker och gångtunnlar förbättras. 4. Kvinnojourer ska drivas på det sätt som jourkvinnorna och andra ideella på plats förespråkar. Dock krävs det en enorm satsning på Stockholms kvinnojourer. Stockholms läns kommuner ska betala alla kostnader inklusive löner för minst en kvinnojour i varje kommun för att säkerställa att det finns minst en kvinnojour per kommun som har tillräckliga medel för att ta hand om Stockholms alla misshandlade kvinnor. Att få hjälp när man blir misshandlad ska inte vara en resursfråga. Medlen till kvinnojourer får aldrig skäras ner till förmån för annan verksamhet som t.ex. mansjourer. Stockholms läns kommuner ska garantera att alla misshandlade kvinnor i länet får bli erbjudna hjälp av kvinnor. 5. Alla förskolor i Stockholm skall införa och aktivt arbeta med en jämställdhetsplan. Dessutom ska all för- och grundskolepersonal genomgå en jämställdhetsutbildning var syfte är att lära personalen bemöta barn lika oavsett kön. 6. Vårdnadshavarna skall själva välja vilka av dem, eller andra i barnets närhet, som skall utnyttja föräldraförsäkringen. För att motverka arbetsmarknadens diskriminering av potentiella föräldrar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet skall arbetsgivare kompenseras för anställda som utnyttjar föräldraförsäkringen. 7. Föreläsningar och diskussioner skall införas i könsblandade grupper som behandlar rådande könsnormer. Denna undervisning skall förekomma i olika former under hela grund- och gymnasieutbildningen och skall icke vara betygsgrundande. 8. Stockholms kommun och Stockholms läns landsting ska regelbundet göra utredningar om vad samtliga anställda inom kommunen och landstinget tjänar och hur lönerna varierar p.g.a. kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller annan ickemeriterande faktor. När det upptäcks felaktig lönesättning och lönediskriminering ska arbetsgivaren genast rätta till detta genom en skriftlig ursäkt till den person som p.g.a. diskriminering fått en för låg lön, lönen ska därefter justeras till den nivå som motsvarar diskrimineringsfri lön. Därefter ska även arbetsgivaren utbetala den delen av lönen som den diskriminerade parten inte haft tillgång till under sin anställning jämte ränta enligt 6 räntelagen. För att detta inte ska äventyra landstingets eller kommunernas ekonomi bör reformen genomföras ansvarsfullt. 9. Oåterkalleliga religiösa ritualer som utförs mot barn som är under femton år ska förbjudas. Detta för att alla förtjänar att själva välja vilken tro, om någon, de vill bekänna sig till 8. Ekonomi

6 1. Länets samtliga kommuner bör aktivt sträva efter att kontinuerligt sänka och definitivt inte höja kommunalskatten. Den s.k. Robin Hood-skatten, eller skatteutjämningssystemet, leder till att vissa kommuner kan komma undan med att missköta ekonomin på bekostnad av skötsamma kommuner, som annars hade kunnat lägga överskottet på skattesänkningar eller förbättringar i verksamheten. Skatteutjämningssystemet ska därför avskaffas. 2. Kommunala pengsystem bör användas i ökad utsträckning. Systemet stärker medborgarnas makt och effektiviserar den kommunala verksamheten genom konkurrens. 3. Den offentliga verksamheten skall bedrivas effektivt och kostnadsmedvetet. All kommunal verksamhet vid sidan av myndighetsutövningen skall konkurrensutsättas. Privata bolag kan i princip aldrig konkurrera på lika villkor med kommunala bolag. Med kommunens kassakista i ryggen är det regel snarare än undantag att kommunala bolag dumpar priser eller snedvrider marknaden på annat sätt. Kommunala bolag skall därför säljas ut eller avvecklas. Stockholms länsstyrelse skall också avveckla bidragen till privata företag som saknar egen bärkraft. 4. Inget statligt företag i allmänhet och inget statligt monopol i synnerhet hör hemma i en liberal ekonomi. Marknader som karakteriseras av naturliga monopol skall regleras på ett effektivt sätt. 5. Plattskatt är självklart någonting vi liberaler förespråkar, det är det enda egentligt rättvisa och samtidigt realistiska skattesystemet. Därför bör värnskatten avskaffas, och dagens gräns för betalning av den statliga inkomstskatten bör höjas. Det skapar större möjligheter för entreprenöriella satsningar, en tillväxthöjande faktor. Den statliga inkomstskatten bör också successivt minskas i takt med statliga utgiftsminskningar, för att till slut avskaffas helt. 6. En grundtrygghet ska införas i arbetslöshets- och sjukförsäkringen, nivån ska garantera en rimlig levnadsstandard även för låginkomsttagare som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. 7. Stockholm stad ska med samverkande kommuner undersöka möjligheterna att sänka bolagskatten inom länet. Detta genom att projektet får status som en nationell försöksverksamhet eller genom att självmant införa att kommunspecifikt avdrag på bolagskatten. En sänkt bolagsbeskattning inom länet kommer leda till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. 8. Beskattningsrätten på flera centrala områden bör flyttas från nationell till kommunal nivå. Detta för att skapa en beskattningsnivå som mer speglar de regionala och kommunala skillnaderna i väljarsympatier och för att bidra till en rationell och effektiv utformning av skattesystemet. 9. Grundavdraget bör höjas så att samtliga människor som lever på eller under existensminimum ska kunna klara sig bra i Sverige, och därmed ska kunna behålla de pengar som vederbörande tjänar in därmed ska dessa personer inte betala inkomstskatt (som grundavdraget innebär). År 2008 så ligger existensminimum (inkl. boende) på ca 6000kr i månaden, på ett år kr. Därmed vill vi höja grundavdraget till kr/år. 10. Då en majoritet i Stockholms Län röstade för Euron i folkomröstning 2003 ska Länet i väntan på att en ny folkomröstning hålls i Sverige, med ett positivt resultat, införa Euron som parallellvaluta. 9. Socialpolitik 1. En kommunal barnomsorg ärviktig för barnens pedagogiska utveckling och kvinnors möjlighet att förvärsarbeta. Arbetslösa föräldrar skall inte vägras barnomsorg.

7 Utan möjlighet till tillsyn av sina barn har arbetslösa svårt att stå till arbetsmarknadens förfogande. 2. Grundläggande sjukvård är en rättighet för alla och skall vara skattefinansierad. Privata driftsalternativ skall dock uppmuntras. En fullständig vårdgaranti skall införas i Stockholms län. Vårdgarantin innebär att man garanteras vård inom tre månader och skall innefatta alla behandlingsbara sjukdomar. Stockhoms län skall satsa på små vårdenheter och inte centrera all vård till de stora sjukhusen. 3. Fler härbärgesplatser behövs i Stockholm. Samverkan mellan kommunen och organisationen såsom Frälsningsarmén och Stadsmissionen är nödvändigt för att hjälpa de hemlösa. Även hemslösa skall ha rätt till socialbidrag. Hemlösa skall erbjudas en individuell postbox av kommunen, för att lättare kunna återfå kontakten med samhället. 4. För att öka mångfalden inom missbrukarvården måste privata alternativ ges samma möjligheter till bidrag som offentliga. Detta skall kombineras med ökade resurser till missbrukarvård. Stockholm bör införa kliniker dit sprutnarkomaner kan gå för att byta gamla sprutor mot nya rena. Syftet med detta är att förhindra spridning av HIV/AIDS och andra sjukdomar. 5. Prostitution bottnar ofta i social utslagning. Därför är det viktigt med en aktiv och uppsökande socialpolitik som erbjuder de prostituerade social rehabilitering. Sexköpslagen gör att det uppsökande arbetet näst intill omöjliggörs, därtill skapar den en otrygg situation för de prostituerade. Sexköpslagen måste därför avskaffas. 6. Alla ungdomar i Stockholms län skall ha en ungdomsmottagning tillgänglig. 7. För att även handikappade skall få frihet måste man satsa på handanpassning av offentligt ägda lokaler och kollektivtrafiken. 8. Användning av cannabis för medicinskt bruk, efter receptutskrivning av läkare, bör legaliseras. 9. Under lektionstid ska Stockholms läns skolor ålägga tid till att utbilda ungdomar hur man undviker våld, hur man upptäcker situationer där våld kan uppstå och hur man agerar i en våldsam situation. 10. Stockholms läns kommuner ska verka för ett avskaffande av maxtaxan. 10. Kommunal demokrati 1. Det finns ingen rimlig anledning att dela in en kommun i flera valkretsar. Vid kommunvalen skall hela kommunen bestå av en enda valkrets. 2. Stadsdelsnämnder och kommundelsnämnder skall avskaffas. De ökar inte närdemokratin, utan innebär bara ökad administration och att det blir svårare att hålla koll på kommunens ekonomi. 3. Stockholms läns landsting skall läggas ner. Istället skall Region Mälardalen bildas av de fem länen kring Mälardalen. I väntan på detta skall landstinget enbart syssla med sjukvård och kollektivtrafik (inklusive färdtjänst). 11. Rättspolitik 1. En ny lag bör utredas där nuvarande brott om övergrepp i rättssak även omfattar jurister eller annan personal som vid rättegång eller förhör ställer

8 för rättegången ifråga ovidkommande frågor eller kommentarer som kränker målsägandens person eller integritet, såsom t.ex. frågor till en våldtagen kvinna om hur många hon haft sex med tidigare eller dylikt. Obligatoriska kurser om benötande av våldtagna kvinnor skall införas på jurist- och polisutbildningarna. Även idag färdigutbildade och/eller verksamma jurister och poliser skall genomgå dessa kurser. När jurister som under en tid efter sin utbildning ägnar sig åt annat än brottmålsjuridik vill söka sig till domstolarna skall de genomgå en grundläggande utbildning. Allt detta för att minska meningslösa kränkningar av våldtagna kvinnor i rättssystemet och personer som utsatts för hedersrelaterat våld. 2. Våldtäktslagstiftningen bör ändras så att rekvisitet om att personen som begår våldtäkten måste handla med avsikt stryks. 3. Vi måste värna om alla människor välbefinnande, även de dömda. För att en dömd ska kunna leva ett normalt liv i det fria så måste denna ofta genomgå en behandling på anstalten. Den dömda lär inte vilja genomgå en sådan behandling utan att veta att han/hon kommer att komma ut igen i vardagslivet. Därmed så vill vi avskaffa begreppet livstids straff i det svenska rättsväsendet. 4. Samtliga människor som är dömda till livstids fängelse skall få sin dom omprövad till att få det tidsbestämt. 12. Utrikespolitik 1. Liberalism utgår från individer, där alla har okränkbara rättigheter var man än bor i världen. Därför är det är självklarhet för liberaler att stödja alla förtryckta individer världen över. 2. Staten Israel är Mellanösterns enda demokrati, och dess existens är ständigt hotad. Liberala ungdomsförbundet vill se en fredlig tvåstatslösning. Vi stödjer staten Israel och dess rätt att försvara sig mot yttre och inre hot. Rätten ska dock utföras i linje med rådande lagstiftning och tillämpliga internationella konventioner. 3. Konflikterna mellan palestinierna och israelerna kan endast lösas genom en tvåstatslösning där Jerusalem får internationell status. 4. Iran hotar ständigt att förgöra staten Israel, vilket i själva verket skulle leda till en ny förintelse. Liberala ungdomsförbundet i Storstockholm ställer sig emot regeringens ekonomiska handel med förtryckarregimer som Iran. Vi liberaler tar starkt avstånd från den iranska regimens antisemitiska världsbild, dess förföljelse av exiliranier och förtryck av oliktänkande, HBTQ-personer och etniska minoriteter. 5. En internationell styrka måste finnas på plats i Irak tills dess att stabilitet, säkerhet och demokrati råder i landet. 6. Nationella minoritetsgrupper eller andra grupper med tydliga historiska eller andra uppenbara band till ett visst territorium skall om folkflertalet i området så önskar bilda fria demokratiska stater i sina territorier. 7. Vi motsätter oss alla former av diktaturer vare sig de är kommunistiska, fascistiska, eller liknande stater skall garantera alla medborgares fri- och rättigheter Därför kräver vi att samtliga samvetsfångar skall släppas. 8. Sverige bör aktivt stödja en demokratisk utveckling i dessa länder, däribland kan stöd till demokratiska oppositionspartier ingå. 13. EU 1. LUF Storstockholm stödjer helhjärtat att den Europeiska unionen ska bli

9 en federation, där ministerrådet är avskaffat och kommissionen fungerar som en regering som utses av parlamentet. 2. Religion och andra trosuppfattningar ska aldrig påverka möjligheten för länder att bli fullvärdiga medlemmar i EU. 3. Europa måste, så länge Ryssland inte är demokratiskt, bli oberoende av Ryssland när det gäller energiförsörjning, både av miljöpolitiska och säkerhetspolitiska skäl. 4. EU:s jordbrukspolitik, CAP, och EU:s orättvisa tullmurar mot u-länder ska avskaffas omedelbart, då denna protektionism enbart leder till överprodukion i Europa och missgynnar den globala handeln i allmänhet, och u-länderna i synnerhet, som inte ges chans att konkurrera på rättvisa villkor. 5. Flyttkarusellen av Europaparlamentet mellan Bryssel och Strasbourg måste upphöra omedelbart, då flyttkarusellen är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser, dessutom är det ur miljösynpunkt mycket illa. Parlamentet och kommissionen bör permanent förläggas till Bryssel, som borde ges liknande status som Washington DC har i USA.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Utdrag ur FN:s barnkonvention

Utdrag ur FN:s barnkonvention Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den person den är och

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter Övning: Artiklarna Syfte Övningens syfte är att du ska få en ökad förståelse för vilka artiklarna i konventionen är och se vilka artiklar som berör er verksamhet

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16

DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 DEMOKRATI OCH DIKTATUR ROS16 Vad krävs av ett land för att vi ska kunna kalla det demokratiskt? DEMOKRATISKA SPELREGLER Majoritetsprincipen Ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Förskolechef och pedagoger tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Mål: Alla ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

Montessoriförskolan Paletten

Montessoriförskolan Paletten Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Upprättad 16-01-15 1 Innehållsförteckning Mål

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM

SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM SVERIGES UNGDOMSRÅDS IDÉPROGRAM INTRODUKTION Detta är s idéprogram som antogs av Kongressen 2011, tillägg om åldersmaktsordningen antogs på Kongressen 2014. Här förklarar vi hur vi ser på ungdomsråd, på

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Gullberna Parks förskola, Rödmyran

Likabehandlingsplan. För Gullberna Parks förskola, Rödmyran Likabehandlingsplan För Gullberna Parks förskola, Rödmyran 2009/2010 1. Vision för våra förskolor Vår förskola ska vara trygg för alla, barn, personal och föräldrar och fri från trakasserier och annan

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan 1 (9) Elever med heltäckande slöja i skolan Inledning Frågan om möjligheten för en elev att bära religiös klädsel i skolan i form av heltäckande slöja (burqa eller niqab) har aktualiserats i samband med

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo var man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer