SE Monteringsanvisning sid DK Monteringsvejledning sid NO Monteringsanvisning s GB Installation instructions sid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE Monteringsanvisning sid. 2-7. DK Monteringsvejledning sid. 8-13. NO Monteringsanvisning s. 14-19. GB Installation instructions sid."

Transkript

1 43-01 Montering av WC 3876 i kombination med Premont installationssystem Montering af WC 3876 kombineret med Premont installationssystem Montering av WC 3876 i kombinasjon med Premont installasjonssystem Fitting of WC 3876 combined with Premont installation system SE Monteringsanvisning sid. 2-7 DK Monteringsvejledning sid NO Monteringsanvisning s GB Installation instructions sid

2 I leveransen ingår WC Ø st skruvar 95 mm st täckhattar Gummitätning Vattenfördelare Anslutningsrör Tillbehör: Monteringssats för Tillverkas i vattentålig träfiberplatta V Ø Montageplatta Sats med 10 st skruvar till montageplatta och cisternfäste Topprofil Sats med 4 skruvar för cistern Cisternfäste till standard- och låg cistern Monteringsanvisning 627 Avloppsböj Förankringssats * Endast standardcistern Min 100* Cisterndjup = 95 mm M 12 X För att minimera erforderlig väggtjocklek används avloppsböj Då kan WC-stolen föras närmare väggen trots att avloppet i golvet är placerat en bit från väggen. 2

3 Premont installationssystem består av nedanstående profildelar Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hörn 90 Ifö nr Distansprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Distansprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Inbyggnadscistern hörn 5. Förstärkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Tvättställsmodul 8. WC Gummidämpare 10. Förankringssats 4 9 3

4 Montering av WC 3876 i kombination med Premont installationssystem B 1 H Markera ut Premontväggens höjd, bredd och djup. Markera var WC-skålen ska placeras (Ev även övrigt porslin). För montering av Premontmoduler till t.ex tvättställ se separat monteringsanvisning D c/c 600 B 2 Topprofil om låg cistern används Montageplatta h = 400 Kapmått H- 80 mm Cisternfäste h= 870 Montera ihop en ram av Premontprofiler enligt figur. Skruva fast montageplatta, cisternfästen och cistern. Klistra fast gummidämpare på profilerna mot golvet. Golvprofiler kapas om avloppsböj används L 2 < 600 Kapmått:B 2-5 mm L 1 > 600 Hela modulen skruvas fast på väggen. Använd för väggen lämplig skruv/plugg. Finjustera i våg. Lås alltid distansprofilerna mot 90 -hörn med bifogade skruvar. Kapmått H- 80 mm L 2-5 L 1-5 Mät avståndet från modul till Premontväggens kant. Kapa 3 vinkelprofiler till vardera vägg. Max tillåtet c/c avstånd mellan två frontprofiler = 600 mm Montera ihop vinkelprofiler, 90 -hörn och frontprofiler enligt markering innan hela paketet skruvas fast på väggen. Montera ihop frontpaket av vinkelprofiler, hörn och distansprofiler. Tryck fast hela frontpaketet på väggkonstruktionen. Finjustera. Lås konstruktionen i ovankant med bifogade skruvar. Montera rör-och vattenanslutningar. Se sid. 5. 4

5 Montering av WC Anslutningsrör Vattenfördelare Fas Gummitätning Anpassa anslutningsrörets längd. Efter kapning fasas rörändan ( Ø 50 mm ) Färdig vägg Språng Ø Montera vattenfördelare, gummitätning och anslutningsrör i WC-skålen. Kontrollera passningen. Kläd in väggen. 4 Förlängningsrör Vid väggtjocklekar större än 90 mm skall förlängningsrör användas. 5 Vägg ~ 25 5 Skruva fast WC-skålen i väggen. Kakel förborras. OBS! Tillse att WC-skålen ligger an mot golvet runt hela fotradien. I annat fall, kila upp den. Använd fogmassa för att dölja springa.

6 Ifö inbyggnadscistern, standard Min Ifö inbyggnadscistern, lågbyggd , Alternativa placeringar. 94 OBS! Cisternen monteras så att armaturen blir åtkomlig för service Hål i vägg Min Ifö minicistern Alternativa placeringar. Min OBS! Cisternen monteras så att armaturen blir åtkomlig för service. 440 Inlopp vatten Min Min

7 Tryckknappar Låg cistern Minicistern Standard cistern Ifö nr. RSKnr Frontlucka för hel- och halvspolning: Vit X Blank förkromad X Matt förkromad X Rostfri lucka för HC4, (servicelucka X som används i kombination med tryckknappar och fotpedal Håltagning i vägg Ø 60 Tryckknapp, hel- och halvspolning för fri placering: Vit X X X Blank förkromad X X X Matt förkromad X X X Ø 60 Håltagning i vägg Vit tryckknapp för fri placering X X X enkelspolning Håltagning i vägg Ø 60 Vit tryckknapp, hel- och halvspolning X X X handikappanpassad för fri placering Med förhöjda knappar 106 Ø 73 Fotpedal för fri placering, X X X enkelspolning Håltagning i vägg 7

8 DK Leverancen består af WC Ø stk. skruer 95 mm stk. dækhætter Gummitætning Vandfordeler Tilslutningsrør Tilbehør: Monteringssæt til Fremstilles af vandfast træfiberplade V Ø Monteringsplade Sæt med 10 stk. skruer til monteringsplade og cisternebeslag Topprofil Sæt med 4 stk. skruer til cisterne Cisternebeslag til standard- og lav cisterne Monteringsvejledning Afløbsbøjning Forankringssæt * Kun standardcisterne Min. 100* Cisternedybde = 95 mm M 12 X For at reducere den nødvendige vægtykkelse anvendes afløbsbøjning Herved kan WCkummen placeres tættere på væggen, selv om afløbet er placeret et stykke fra væggen. 8

9 Premont installationssystem består af nedenstående profildele Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hjørne 90 Ifö nr Afstandsprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Afstandsprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Indbygningscisterne hjørne 5. Forstærkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Håndvaskmodul 8. WC Gummidæmper 10. Forankringssæt 4 9 9

10 Montering af WC 3876 kombineret med Premont installationssystem B 1 H Afmærk Premontvæggens højde, bredde og dybde. Afmærk, hvor WC-kummen skal placeres (Evt. også det øvrige porcelæn). For montering af Premontmoduler til f.eks. håndvask, se separat monteringsvejledning D c/c 600 B 2 Topprofil hvis lav cisterne anvendes Monteringsplade h = 400 Afskæringsmål H 80 mm Cisternebeslag h = 870 Montér en ramme af Premontprofiler iht. figuren. Skru monteringspladen, cisternebeslagene og cisternen fast. Lim gummidæmpere fast på profilerne mod gulvsiden. Gulvprofiler afskæres hvis der anvendes afløbsbøjning Afskæringsmål: B 2 5 mm Hele Modulet skrues fast til væggen. Brug skruer/ekspanders, der passer til væggen. L 2 < 600 L 1 > 600 Finjustér med vaterpas. Lås altid afstandsprofilerne mod 90 -hjørnerne med de medfølgende skruer. Afskæringsmål H 80 mm L 2-5 Mål afstanden fra modulet til Premontvæggens kant. Afskær 3 vinkelprofiler til vægsiden. Maks. tilladt afstand c/c mellem to frontprofiler = 600 mm. L 1-5 Montér vinkelprofiler, 90 -hjørner og frontprofiler iht. markeringen, inden hele enheden skrues fast til væggen. 10 Montér frontdelen af vinkelprofiler, hjørner og afstandsprofiler. Tryk hele frontdelen fast til vægdelen. Finjustér. Fastlås konstruktionen for oven med de medfølgende skruer. Montér rør- og vandtilslutninger. Se side 5.

11 Montering af WC Tilslutningsrør Vandfordeler Fas Gummitætning Tilpas tilslutningsrørets længde. Efter afskæring affases rørenden (Ø 50 mm) Færdig væg Rørknæ fra cisterne Ø Montér vandfordeler, gummitætning og tilslutningsrør i WC-kummen. Kontrollér tilpasningen. Beklæd væggen. 4 Førlængerrør Ved vægtykkelser over 90 mm skal der anvendes forlængerrør. 5 Væg ~ Skru WC-kummen fast til væggen. Kakler forbores. NB! Kontrollér, at WC-kummen ligger an mod gulvet hele vejen rundt om soklen. I modsat fald skal den kiles op. Brug fugemasse til at skjule sprækken.

12 Ifö indbygningscisterne, standard Min Ifö indbygningscisterne, lavt monteret , Alternativa Alternative placeringar. placeringer. 94 NB! OBS Cisternen! Cisternen monteres, monteras så att armaturet armaturen kan blir åtkomlig för service. serviceres Hål Hul i i vägg væg Min Ifö minicisterne 18 Alternativa Alternative placeringar. placeringer. 220 Min NB! Cisternen monteres, så armaturet OBS! Cisternen kan serviceres. monteras så att armaturen blir 28 åtkomlig för service. 440 Indløb for vand Inlopp vatten Min Min

13 Trykknapper Lav cisterne Mini Standardcisterne cisterne Ifö nr. RSKnr Frontdæksel med hel- og halvskyl Hvid X Blankforkromet X Matforkromet X Rustfrit dæksel til HC4, (servicedæksel), X som anvendes sammen med trykknapper og fodpedal Hultagning Håltagning i væg i vägg Ø 60 Trykknap, hel- og halvskyl til fri placering: Hvid X X X Blankforkromet X X X Matforkromet X X X Ø 60 Hvid trykknap til fri placering, X X X enkeltskyl Hultagning Håltagning i i væg vägg Hultagning Håltagning i i væg vägg Ø 60 Hvid trykknap, hel- og halvskyl, X X X handikaptilpasset til fri placering: Med forhøjede knapper Fodpedal til fri placering, X X X enkeltskyl 106 Ø Hultagning Håltagning i i væg vägg 13

14 NO I leveransen inngår WC Ø skruer 95 mm dekkhetter Gummitetning Vannfordeler Tilkoblingsrør Tilbehør: Monteringssett for Produseres i vannbestandig trefiberplate V Ø Montasjeplate Sett med 10 skruer til montasjeplate og cisternefeste Topprofil Sett med 4 skruer for cisterne Cisternefeste til standard og lav cisterne Monteringsanvisning Avløpskne Festesett * Kun standardcisterne Min 100* Cisternedyp = 95 mm M 12 X For å redusere nødvendig veggtykkelse til et minimum, brukes avløpskne Da kan klosettet føres nærmere veggen selv om avløpet i gulvet er plassert et stykke fra veggen.

15 Premont installasjonssystem består av nedenstående profildeler Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hjørne 90 Ifö nr Distanseprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Distanseprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Cisterne for innbygging 4. Hjørne Forsterkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Vaskeservantmodul 8. WC Gummidemper 10. Festesett

16 Montering av WC 3876 i kombinasjon med Premont installasjonssystem B 1 H Merk ut Premontveggens høyde, bredde og dybde. Merk stedet der klosettet skal plasseres (ev. også annet porselen). For montering av Premontmoduler til f.eks. vaskeservant se separat monteringsanvisning D c/c 600 B 2 Topprofil hvis det brukes lav cisterne Montasjeplate h = 400 Kappemål: H- 80 mm Cisternefeste h= 870 Sett sammen en ramme av Premontprofiler ifølge figur. Skru fast montasjeplate, cisternefester og cisterne. Lim fast gummidempere på profilene, mot gulvet. Gulvprofiler kappes hvis det brukes avløpskne Kappemål:B - 5 mm 2 L 2 < 600 L 1 > 600 Hele modulen skrus fast på veggen. Bruk en skrue/plugg som passer til veggen. Finjuster i vater. Lås alltid distanseprofilene mot 90 hjørne med vedlagte skruer. Kappemål H- 80 mm Mål avstanden fra modulen til Premontveggens kant. Kapp 3 vinkelprofiler til hver vegg. Maks tillatt c/c-avstand mellom to frontprofiler = 600 mm L 2-5 Sett sammen vinkelprofiler, 90 -hjørne og frontprofiler ifølge markering før hele pakken skrus fast på veggen. L Sett sammen frontpakken av vinkelprofiler, hjørne og distanseprofiler. Trykk fast hele frontpakken på veggkonstruksjonen. Finjuster. Lås konstruksjonen i overkant med vedlagte skruer. Monter rør- og vanntilkoblinger. Se side 5.

17 Montering av WC Tilkoblingsrør Vannfordeler Fas Gummitetning Tilpass tilkoblingsrørets lengde. Etter kapping avfases rørenden (Ø 50 mm) Ferdig vegg Knerør Ø Monter vannfordeler, gummitetning og tilkoblingsrør i klosettskålen. Kontroller at alt passer. Kle inn veggen 4 Forlengningsrør Ved veggtykkelser større enn 90 mm skal det brukes forlengningsrør 5 Vegg ~ Skru fast klosettskålen i veggen. Fliser forhåndsbores. MERK! Pass på at klosettskålen ligger an mot gulvet rundt hele kanten. Hvis ikke legg inn kiler. Bruk fugemasse for å skjule sprekker.

18 Ifö cisterne for innbygging, standard Min Ifö cisterne for innbygging, lavbygd , Alternative Alternativa plasseringer. placeringar OBS! Cisternen monteras så att armaturen MERK! Cisternen blir åtkomlig monteres för slik service. at armaturen blir tilgjengelig for service Hull Hål i i vägg vegg Min Ifö minicisterne 18 Alternative Alternativa plasseringer. placeringar. 220 Min MERK! Cisternen monteres OBS! Cisternen slik at monteras så att armaturen blir tilgjengelig åtkomlig för for service. service. 440 Innløp Inlopp vatten vann Min Min

19 Trykknapper Lav Mini- Standard cisterne cisterne cisterne Ifö nr. RSKnr Frontluke for hel- og halvspyling: Hvit X Blankforkrommet X Mattforkrommet X Rustfri luke for HC4 (serviceluke X som brukes i kombinasjon med trykknapper og fotpedal) Håltagning i vägg 12 Hullgjøring i vegg Ø 60 Trykknapp for hel- og halvspyling og fri plassering: Hvit X X X Blankforkrommet X X X Mattforkrommet X X X Ø 60 Håltagning Hullgjøring i vegg vägg Hvit trykknapp for fri plassering, X X X enkel spyling Hullgjøring Håltagning i vegg vägg Ø 60 Hvit trykknapp for hel- og halvspyling, X X X handikaptilpasset for fri plassering. Forhøyde knapper. 106 Ø 73 Fotpedal for fri plassering, X X X enkel spyling Hullgjøring Håltagning i i vegg vägg 19

20 GB Included in the delivery WC Ø x bolts 95 mm x caps Rubber seal Water distributor Connection pipe Accessories: Installation kit for Made of water-resistant fibreboard V Ø Mounting plate Set of 10 screws for mounting plate and cistern attachment Top section Set of 4 screws for cistern Cistern attachment for standard and low-level cisterns Installation instructions Waste outlet bend Anchorage kit * Standard cistern only Min 100* Cistern depth = 95 mm M 12 X To minimise the necessary wall thickness, use waste outlet bend The WC seat can then be positioned closer to the wall despite the waste outlet in the floor being located slightly away from the wall. 20

21 Premont installation system consists of section parts below Angle section Ifö no L = 2500 mm Corner 90 Ifö no Spacer section Ifö no L= 180 mm Front section Ifö no L = 1020 mm Ifö no L = 2500 mm Spacer sections 2. Angle sections 3. Built-in cistern corner 5. Reinforcing sections 6. Front sections 7. Washbasin module 8. WC Rubber shock-absorber 10. Anchorage kit

22 Fitting of WC 3876 combined with Premont installation system B 1 H Mark out the height, width and depth of the Premont wall. Mark where the WC pan is to be located (as well as any other ceramics.) See separate installation instructions for fitting of Premont modules for example to washbasin. D c/c 600 B 2 Top section if low-level cistern is used Mounting plate h = 400 Floor sections are cut if waste outlet bend is used Cut dimension B 2 5 mm L 2 < 600 L 1 > 600 Cut dimension H 80 mm Cistern attachment h = 870 Fit together a frame of Premont sections as illustrated. Screw tight mounting plate, cistern attachments and cistern. Bond rubber shock-absorber onto the sections against the floor. The whole module is screwed onto the wall. Use suitable screw/plug for the wall. Make fine adjustments to ensure levelness. Always lock the spacer sections against 90 corner with screws supplied. Cut dimension H - 80 mm L 2-5 Measure distance from module to edge of Premont wall. Cut 3 angle sections for each wall. Max. permitted c/c distance between two front sections = 600 mm L 1-5 Fit together angle sections, 90 corners and front sections according to marking before screwing the whole assembly onto the wall. 22 Fit together front assembly of angle sections, corners and spacer sections. Press the whole front assembly firmly onto the wall construction. Make fine adjustments. Lock the construction at the top with screws supplied. Fit pipe and water connections. See page 5.

23 Installation of WC Connection pipe Water distributor Bevel Rubber seal Adapt length of connection pipe. After cutting, bevel end of pipe (dia. 50 mm) 2 50 Finished wall Elbow Ø Fit water distributor, rubber seal and connection pipe in WC pan. Check the fit. Enclose the wall. 4 Extension pipe Extension pipes must be used for wall thicknesses greater than 90 mm. 5 Wall ~ Screw WC pan into the wall. Pre-drill tiles. N.B. Make sure that the WC pan rests against the wall around the whole base radius. If not, wedge it up. Use sealant to conceal gap.

24 Ifö built-in cistern, standard Min Ifö built-in cistern, low-level , Alternative Alternativa placeringar. locations OBS N.B.! The Cisternen cistern is monteras så att armaturen fitted so that blir the fittings åtkomlig are accessible för service. for servicing Hole in wall Min Ifö mini-cistern Alternativa Alternative placeringar. locations 220 Min N.B. OBS! The Cisternen cistern is monteras så att fitted armaturen so that blir the fittings 28 are åtkomlig accessible för service. for servicing. Water Inlopp vatten intake Min Min

25 Buttons Low-level Mini- Standard cistern cistern cistern Ifö no. RSK no Front panel for full and half flush: White X Polished chrome X Unpolished chrome X Stainless-steel hatch for HC4 (service hatch X used in conjunction with buttons and foot pedal) Hole Håltagning wall i vägg Ø 60 Button, full and half flush for free location: White X X X Polished chrome X X X Unpolished chrome X X X Ø 60 Håltagning Hole wall i vägg White button for free location X X X single flush Håltagning Hole wall i vägg Ø 60 White button, full and half flush X X X adapted for disabled users, for free location With raised buttons 106 Ø 73 Foot pedal for free location, X X X single flush Hole Håltagning wall i vägg 25

26 26

27 27

28 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.2 Digital Door Lock Multi Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og utvendig

Läs mer

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 05.01.2007 Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung 2 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger...4-5 Installationsvejledning...7

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland ENG SE NO Item. No 7515-1065 ENG Tent for 6 people (3+3 sleeping spots) Dimensions: L180xB210xH150

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG 77 76 76 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel 77 10 Rumstermostat 900 560 Säkring 1 A Comfortpanna

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise ENG SE NO Item. No 7515-1066 ENG 3-4 person Dome tent Dimensions: L215+80+55xB245xH130

Läs mer

Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt

Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt Actual size Curved front Ø 38 mm Packman Dimmer type 16 Energy saving DC dimmer regulates incandescent and halogen light, heat radiators and certain

Läs mer

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk 470 500-550-600-700-750-800-900-000 Ø 00-Ø 25 84 Ø 00-Ø 25 50 66 495 Fig. Fig.2 2 0 = = 2 3 2 0 2 0 2 3 0 Fig.3 2 Fig.4 2 Fig.5 Fig.6 3 2 ca. 6mm Fig.7 3 4 Inledning Denna

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

100% Klimatkompenserade giveaways

100% Klimatkompenserade giveaways 100% Klimatkompenserade giveaways KATALOG 2015 2016 En stor utmaning Vi har en stor utmaning framför oss genom att välja produkter från givemore gör ni ett aktivt val att bidra på vägen mot ett hållbart

Läs mer

CAR 15 SE... 2 GB... 4

CAR 15 SE... 2 GB... 4 CAR 15 SE... 2 GB... 4 SE CAR 15 CAR15 ICF440/550 ICF440/550 L ~~ F R 1 2 3 4 5 6 7 8 M ~ C M ~ C 230V~ L Bl Br Or F R Bl Br Or F R Inkopplingsanvisning: L = Fas in. LF = Reglerad utström till motorlindning

Läs mer

Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi

Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi Installation 400 mm (4+5) 550 mm (5+6) 550 mm (6+7) Living full of energy 1/6 1 2 (DK) Åbn Prefab QuickSkabet med nøglen der følger

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110 MESH RIDGE inch cm 59 150 50 inch 125 cm inch 110 Alla produktegenskaper och mått, däribland vikt och dimensioner, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår

Läs mer

Montage av YTONG Energy+

Montage av YTONG Energy+ Montage av YTONG Energy+ Allmänt Förvaring av YTONG Energy+ YTONG Energy + avlastas och förvaras på plant och jämnt underlag. YTONG Energy + leveras på pallar, inpackade i folie och bör packas upp först

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

DUEL Giganternes kamp - Titan mod Titan - man kan kalde det for meget,

DUEL Giganternes kamp - Titan mod Titan - man kan kalde det for meget, DUEL 16 Giganternes kamp - Titan mod Titan - man kan kalde det for meget, men dysten mellem de to svenske helårs- eller vintervogne rører ved mange følelser, hos de mange tilhængere i Danmark. Kabe er

Läs mer

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production Mie Meiner 1) Annica Thomsson 1) Gun Bernes 2) Kristina Ascárd

Läs mer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Light 20 / 30 Användarmanual Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder 4 Öppna och Stänga Frontdörr 4 Ställa in Luftomsättning

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

K 30/45 OG. Cassette eau glacée Colorado VATTENKYLDA KASSETTER CLIMATISEURS INDIVIDUE ROOM AIR CONDITIONER. Notice technique / Technical manual

K 30/45 OG. Cassette eau glacée Colorado VATTENKYLDA KASSETTER CLIMATISEURS INDIVIDUE ROOM AIR CONDITIONER. Notice technique / Technical manual Cassette eau glacée Colorado VTTENKYLD KSSETTER Kylkapacitet Cooling capacity Värmekapacitet Heating capacity K 30 OG 2T 6440 8050 K 45 OG 2T 10190 11600 K 45 OG 4T 10100 6670 Notice technique / Technical

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

OMKONSTRUKTION AV BORRMAST

OMKONSTRUKTION AV BORRMAST Examensarbete 10 poäng C-nivå OMKONSTRUKTION AV BORRMAST Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M110/05 Mona-Lisa Refsbäck Maskiningenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2005 Examinator: Lars Arlebo RECONSTRUCTION

Läs mer

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA!

DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA! Till Nordbygg har vi velat ta fram en paviljong som ska skapa nyfikenhet hos besökarna för materialet trä, samt erbjuda en lugn oas i det allmänna mässlarmet. Vi tror att

Läs mer