SE Monteringsanvisning sid DK Monteringsvejledning sid NO Monteringsanvisning s GB Installation instructions sid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SE Monteringsanvisning sid. 2-7. DK Monteringsvejledning sid. 8-13. NO Monteringsanvisning s. 14-19. GB Installation instructions sid."

Transkript

1 43-01 Montering av WC 3876 i kombination med Premont installationssystem Montering af WC 3876 kombineret med Premont installationssystem Montering av WC 3876 i kombinasjon med Premont installasjonssystem Fitting of WC 3876 combined with Premont installation system SE Monteringsanvisning sid. 2-7 DK Monteringsvejledning sid NO Monteringsanvisning s GB Installation instructions sid

2 I leveransen ingår WC Ø st skruvar 95 mm st täckhattar Gummitätning Vattenfördelare Anslutningsrör Tillbehör: Monteringssats för Tillverkas i vattentålig träfiberplatta V Ø Montageplatta Sats med 10 st skruvar till montageplatta och cisternfäste Topprofil Sats med 4 skruvar för cistern Cisternfäste till standard- och låg cistern Monteringsanvisning 627 Avloppsböj Förankringssats * Endast standardcistern Min 100* Cisterndjup = 95 mm M 12 X För att minimera erforderlig väggtjocklek används avloppsböj Då kan WC-stolen föras närmare väggen trots att avloppet i golvet är placerat en bit från väggen. 2

3 Premont installationssystem består av nedanstående profildelar Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hörn 90 Ifö nr Distansprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Distansprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Inbyggnadscistern hörn 5. Förstärkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Tvättställsmodul 8. WC Gummidämpare 10. Förankringssats 4 9 3

4 Montering av WC 3876 i kombination med Premont installationssystem B 1 H Markera ut Premontväggens höjd, bredd och djup. Markera var WC-skålen ska placeras (Ev även övrigt porslin). För montering av Premontmoduler till t.ex tvättställ se separat monteringsanvisning D c/c 600 B 2 Topprofil om låg cistern används Montageplatta h = 400 Kapmått H- 80 mm Cisternfäste h= 870 Montera ihop en ram av Premontprofiler enligt figur. Skruva fast montageplatta, cisternfästen och cistern. Klistra fast gummidämpare på profilerna mot golvet. Golvprofiler kapas om avloppsböj används L 2 < 600 Kapmått:B 2-5 mm L 1 > 600 Hela modulen skruvas fast på väggen. Använd för väggen lämplig skruv/plugg. Finjustera i våg. Lås alltid distansprofilerna mot 90 -hörn med bifogade skruvar. Kapmått H- 80 mm L 2-5 L 1-5 Mät avståndet från modul till Premontväggens kant. Kapa 3 vinkelprofiler till vardera vägg. Max tillåtet c/c avstånd mellan två frontprofiler = 600 mm Montera ihop vinkelprofiler, 90 -hörn och frontprofiler enligt markering innan hela paketet skruvas fast på väggen. Montera ihop frontpaket av vinkelprofiler, hörn och distansprofiler. Tryck fast hela frontpaketet på väggkonstruktionen. Finjustera. Lås konstruktionen i ovankant med bifogade skruvar. Montera rör-och vattenanslutningar. Se sid. 5. 4

5 Montering av WC Anslutningsrör Vattenfördelare Fas Gummitätning Anpassa anslutningsrörets längd. Efter kapning fasas rörändan ( Ø 50 mm ) Färdig vägg Språng Ø Montera vattenfördelare, gummitätning och anslutningsrör i WC-skålen. Kontrollera passningen. Kläd in väggen. 4 Förlängningsrör Vid väggtjocklekar större än 90 mm skall förlängningsrör användas. 5 Vägg ~ 25 5 Skruva fast WC-skålen i väggen. Kakel förborras. OBS! Tillse att WC-skålen ligger an mot golvet runt hela fotradien. I annat fall, kila upp den. Använd fogmassa för att dölja springa.

6 Ifö inbyggnadscistern, standard Min Ifö inbyggnadscistern, lågbyggd , Alternativa placeringar. 94 OBS! Cisternen monteras så att armaturen blir åtkomlig för service Hål i vägg Min Ifö minicistern Alternativa placeringar. Min OBS! Cisternen monteras så att armaturen blir åtkomlig för service. 440 Inlopp vatten Min Min

7 Tryckknappar Låg cistern Minicistern Standard cistern Ifö nr. RSKnr Frontlucka för hel- och halvspolning: Vit X Blank förkromad X Matt förkromad X Rostfri lucka för HC4, (servicelucka X som används i kombination med tryckknappar och fotpedal Håltagning i vägg Ø 60 Tryckknapp, hel- och halvspolning för fri placering: Vit X X X Blank förkromad X X X Matt förkromad X X X Ø 60 Håltagning i vägg Vit tryckknapp för fri placering X X X enkelspolning Håltagning i vägg Ø 60 Vit tryckknapp, hel- och halvspolning X X X handikappanpassad för fri placering Med förhöjda knappar 106 Ø 73 Fotpedal för fri placering, X X X enkelspolning Håltagning i vägg 7

8 DK Leverancen består af WC Ø stk. skruer 95 mm stk. dækhætter Gummitætning Vandfordeler Tilslutningsrør Tilbehør: Monteringssæt til Fremstilles af vandfast træfiberplade V Ø Monteringsplade Sæt med 10 stk. skruer til monteringsplade og cisternebeslag Topprofil Sæt med 4 stk. skruer til cisterne Cisternebeslag til standard- og lav cisterne Monteringsvejledning Afløbsbøjning Forankringssæt * Kun standardcisterne Min. 100* Cisternedybde = 95 mm M 12 X For at reducere den nødvendige vægtykkelse anvendes afløbsbøjning Herved kan WCkummen placeres tættere på væggen, selv om afløbet er placeret et stykke fra væggen. 8

9 Premont installationssystem består af nedenstående profildele Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hjørne 90 Ifö nr Afstandsprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Afstandsprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Indbygningscisterne hjørne 5. Forstærkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Håndvaskmodul 8. WC Gummidæmper 10. Forankringssæt 4 9 9

10 Montering af WC 3876 kombineret med Premont installationssystem B 1 H Afmærk Premontvæggens højde, bredde og dybde. Afmærk, hvor WC-kummen skal placeres (Evt. også det øvrige porcelæn). For montering af Premontmoduler til f.eks. håndvask, se separat monteringsvejledning D c/c 600 B 2 Topprofil hvis lav cisterne anvendes Monteringsplade h = 400 Afskæringsmål H 80 mm Cisternebeslag h = 870 Montér en ramme af Premontprofiler iht. figuren. Skru monteringspladen, cisternebeslagene og cisternen fast. Lim gummidæmpere fast på profilerne mod gulvsiden. Gulvprofiler afskæres hvis der anvendes afløbsbøjning Afskæringsmål: B 2 5 mm Hele Modulet skrues fast til væggen. Brug skruer/ekspanders, der passer til væggen. L 2 < 600 L 1 > 600 Finjustér med vaterpas. Lås altid afstandsprofilerne mod 90 -hjørnerne med de medfølgende skruer. Afskæringsmål H 80 mm L 2-5 Mål afstanden fra modulet til Premontvæggens kant. Afskær 3 vinkelprofiler til vægsiden. Maks. tilladt afstand c/c mellem to frontprofiler = 600 mm. L 1-5 Montér vinkelprofiler, 90 -hjørner og frontprofiler iht. markeringen, inden hele enheden skrues fast til væggen. 10 Montér frontdelen af vinkelprofiler, hjørner og afstandsprofiler. Tryk hele frontdelen fast til vægdelen. Finjustér. Fastlås konstruktionen for oven med de medfølgende skruer. Montér rør- og vandtilslutninger. Se side 5.

11 Montering af WC Tilslutningsrør Vandfordeler Fas Gummitætning Tilpas tilslutningsrørets længde. Efter afskæring affases rørenden (Ø 50 mm) Færdig væg Rørknæ fra cisterne Ø Montér vandfordeler, gummitætning og tilslutningsrør i WC-kummen. Kontrollér tilpasningen. Beklæd væggen. 4 Førlængerrør Ved vægtykkelser over 90 mm skal der anvendes forlængerrør. 5 Væg ~ Skru WC-kummen fast til væggen. Kakler forbores. NB! Kontrollér, at WC-kummen ligger an mod gulvet hele vejen rundt om soklen. I modsat fald skal den kiles op. Brug fugemasse til at skjule sprækken.

12 Ifö indbygningscisterne, standard Min Ifö indbygningscisterne, lavt monteret , Alternativa Alternative placeringar. placeringer. 94 NB! OBS Cisternen! Cisternen monteres, monteras så att armaturet armaturen kan blir åtkomlig för service. serviceres Hål Hul i i vägg væg Min Ifö minicisterne 18 Alternativa Alternative placeringar. placeringer. 220 Min NB! Cisternen monteres, så armaturet OBS! Cisternen kan serviceres. monteras så att armaturen blir 28 åtkomlig för service. 440 Indløb for vand Inlopp vatten Min Min

13 Trykknapper Lav cisterne Mini Standardcisterne cisterne Ifö nr. RSKnr Frontdæksel med hel- og halvskyl Hvid X Blankforkromet X Matforkromet X Rustfrit dæksel til HC4, (servicedæksel), X som anvendes sammen med trykknapper og fodpedal Hultagning Håltagning i væg i vägg Ø 60 Trykknap, hel- og halvskyl til fri placering: Hvid X X X Blankforkromet X X X Matforkromet X X X Ø 60 Hvid trykknap til fri placering, X X X enkeltskyl Hultagning Håltagning i i væg vägg Hultagning Håltagning i i væg vägg Ø 60 Hvid trykknap, hel- og halvskyl, X X X handikaptilpasset til fri placering: Med forhøjede knapper Fodpedal til fri placering, X X X enkeltskyl 106 Ø Hultagning Håltagning i i væg vägg 13

14 NO I leveransen inngår WC Ø skruer 95 mm dekkhetter Gummitetning Vannfordeler Tilkoblingsrør Tilbehør: Monteringssett for Produseres i vannbestandig trefiberplate V Ø Montasjeplate Sett med 10 skruer til montasjeplate og cisternefeste Topprofil Sett med 4 skruer for cisterne Cisternefeste til standard og lav cisterne Monteringsanvisning Avløpskne Festesett * Kun standardcisterne Min 100* Cisternedyp = 95 mm M 12 X For å redusere nødvendig veggtykkelse til et minimum, brukes avløpskne Da kan klosettet føres nærmere veggen selv om avløpet i gulvet er plassert et stykke fra veggen.

15 Premont installasjonssystem består av nedenstående profildeler Vinkelprofil Ifö nr L= 2500 mm Hjørne 90 Ifö nr Distanseprofil Ifö nr L= 180 mm Frontprofil Ifö nr L= 1020 mm Ifö nr L= 2500 mm Distanseprofiler 2. Vinkelprofiler 3. Cisterne for innbygging 4. Hjørne Forsterkningsprofiler 6. Frontprofiler 7. Vaskeservantmodul 8. WC Gummidemper 10. Festesett

16 Montering av WC 3876 i kombinasjon med Premont installasjonssystem B 1 H Merk ut Premontveggens høyde, bredde og dybde. Merk stedet der klosettet skal plasseres (ev. også annet porselen). For montering av Premontmoduler til f.eks. vaskeservant se separat monteringsanvisning D c/c 600 B 2 Topprofil hvis det brukes lav cisterne Montasjeplate h = 400 Kappemål: H- 80 mm Cisternefeste h= 870 Sett sammen en ramme av Premontprofiler ifølge figur. Skru fast montasjeplate, cisternefester og cisterne. Lim fast gummidempere på profilene, mot gulvet. Gulvprofiler kappes hvis det brukes avløpskne Kappemål:B - 5 mm 2 L 2 < 600 L 1 > 600 Hele modulen skrus fast på veggen. Bruk en skrue/plugg som passer til veggen. Finjuster i vater. Lås alltid distanseprofilene mot 90 hjørne med vedlagte skruer. Kappemål H- 80 mm Mål avstanden fra modulen til Premontveggens kant. Kapp 3 vinkelprofiler til hver vegg. Maks tillatt c/c-avstand mellom to frontprofiler = 600 mm L 2-5 Sett sammen vinkelprofiler, 90 -hjørne og frontprofiler ifølge markering før hele pakken skrus fast på veggen. L Sett sammen frontpakken av vinkelprofiler, hjørne og distanseprofiler. Trykk fast hele frontpakken på veggkonstruksjonen. Finjuster. Lås konstruksjonen i overkant med vedlagte skruer. Monter rør- og vanntilkoblinger. Se side 5.

17 Montering av WC Tilkoblingsrør Vannfordeler Fas Gummitetning Tilpass tilkoblingsrørets lengde. Etter kapping avfases rørenden (Ø 50 mm) Ferdig vegg Knerør Ø Monter vannfordeler, gummitetning og tilkoblingsrør i klosettskålen. Kontroller at alt passer. Kle inn veggen 4 Forlengningsrør Ved veggtykkelser større enn 90 mm skal det brukes forlengningsrør 5 Vegg ~ Skru fast klosettskålen i veggen. Fliser forhåndsbores. MERK! Pass på at klosettskålen ligger an mot gulvet rundt hele kanten. Hvis ikke legg inn kiler. Bruk fugemasse for å skjule sprekker.

18 Ifö cisterne for innbygging, standard Min Ifö cisterne for innbygging, lavbygd , Alternative Alternativa plasseringer. placeringar OBS! Cisternen monteras så att armaturen MERK! Cisternen blir åtkomlig monteres för slik service. at armaturen blir tilgjengelig for service Hull Hål i i vägg vegg Min Ifö minicisterne 18 Alternative Alternativa plasseringer. placeringar. 220 Min MERK! Cisternen monteres OBS! Cisternen slik at monteras så att armaturen blir tilgjengelig åtkomlig för for service. service. 440 Innløp Inlopp vatten vann Min Min

19 Trykknapper Lav Mini- Standard cisterne cisterne cisterne Ifö nr. RSKnr Frontluke for hel- og halvspyling: Hvit X Blankforkrommet X Mattforkrommet X Rustfri luke for HC4 (serviceluke X som brukes i kombinasjon med trykknapper og fotpedal) Håltagning i vägg 12 Hullgjøring i vegg Ø 60 Trykknapp for hel- og halvspyling og fri plassering: Hvit X X X Blankforkrommet X X X Mattforkrommet X X X Ø 60 Håltagning Hullgjøring i vegg vägg Hvit trykknapp for fri plassering, X X X enkel spyling Hullgjøring Håltagning i vegg vägg Ø 60 Hvit trykknapp for hel- og halvspyling, X X X handikaptilpasset for fri plassering. Forhøyde knapper. 106 Ø 73 Fotpedal for fri plassering, X X X enkel spyling Hullgjøring Håltagning i i vegg vägg 19

20 GB Included in the delivery WC Ø x bolts 95 mm x caps Rubber seal Water distributor Connection pipe Accessories: Installation kit for Made of water-resistant fibreboard V Ø Mounting plate Set of 10 screws for mounting plate and cistern attachment Top section Set of 4 screws for cistern Cistern attachment for standard and low-level cisterns Installation instructions Waste outlet bend Anchorage kit * Standard cistern only Min 100* Cistern depth = 95 mm M 12 X To minimise the necessary wall thickness, use waste outlet bend The WC seat can then be positioned closer to the wall despite the waste outlet in the floor being located slightly away from the wall. 20

21 Premont installation system consists of section parts below Angle section Ifö no L = 2500 mm Corner 90 Ifö no Spacer section Ifö no L= 180 mm Front section Ifö no L = 1020 mm Ifö no L = 2500 mm Spacer sections 2. Angle sections 3. Built-in cistern corner 5. Reinforcing sections 6. Front sections 7. Washbasin module 8. WC Rubber shock-absorber 10. Anchorage kit

22 Fitting of WC 3876 combined with Premont installation system B 1 H Mark out the height, width and depth of the Premont wall. Mark where the WC pan is to be located (as well as any other ceramics.) See separate installation instructions for fitting of Premont modules for example to washbasin. D c/c 600 B 2 Top section if low-level cistern is used Mounting plate h = 400 Floor sections are cut if waste outlet bend is used Cut dimension B 2 5 mm L 2 < 600 L 1 > 600 Cut dimension H 80 mm Cistern attachment h = 870 Fit together a frame of Premont sections as illustrated. Screw tight mounting plate, cistern attachments and cistern. Bond rubber shock-absorber onto the sections against the floor. The whole module is screwed onto the wall. Use suitable screw/plug for the wall. Make fine adjustments to ensure levelness. Always lock the spacer sections against 90 corner with screws supplied. Cut dimension H - 80 mm L 2-5 Measure distance from module to edge of Premont wall. Cut 3 angle sections for each wall. Max. permitted c/c distance between two front sections = 600 mm L 1-5 Fit together angle sections, 90 corners and front sections according to marking before screwing the whole assembly onto the wall. 22 Fit together front assembly of angle sections, corners and spacer sections. Press the whole front assembly firmly onto the wall construction. Make fine adjustments. Lock the construction at the top with screws supplied. Fit pipe and water connections. See page 5.

23 Installation of WC Connection pipe Water distributor Bevel Rubber seal Adapt length of connection pipe. After cutting, bevel end of pipe (dia. 50 mm) 2 50 Finished wall Elbow Ø Fit water distributor, rubber seal and connection pipe in WC pan. Check the fit. Enclose the wall. 4 Extension pipe Extension pipes must be used for wall thicknesses greater than 90 mm. 5 Wall ~ Screw WC pan into the wall. Pre-drill tiles. N.B. Make sure that the WC pan rests against the wall around the whole base radius. If not, wedge it up. Use sealant to conceal gap.

24 Ifö built-in cistern, standard Min Ifö built-in cistern, low-level , Alternative Alternativa placeringar. locations OBS N.B.! The Cisternen cistern is monteras så att armaturen fitted so that blir the fittings åtkomlig are accessible för service. for servicing Hole in wall Min Ifö mini-cistern Alternativa Alternative placeringar. locations 220 Min N.B. OBS! The Cisternen cistern is monteras så att fitted armaturen so that blir the fittings 28 are åtkomlig accessible för service. for servicing. Water Inlopp vatten intake Min Min

25 Buttons Low-level Mini- Standard cistern cistern cistern Ifö no. RSK no Front panel for full and half flush: White X Polished chrome X Unpolished chrome X Stainless-steel hatch for HC4 (service hatch X used in conjunction with buttons and foot pedal) Hole Håltagning wall i vägg Ø 60 Button, full and half flush for free location: White X X X Polished chrome X X X Unpolished chrome X X X Ø 60 Håltagning Hole wall i vägg White button for free location X X X single flush Håltagning Hole wall i vägg Ø 60 White button, full and half flush X X X adapted for disabled users, for free location With raised buttons 106 Ø 73 Foot pedal for free location, X X X single flush Hole Håltagning wall i vägg 25

26 26

27 27

28 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern,

Ifö Premont 98810, 98818. Monteringsanvisning... Monteringsvejledning... Monteringsanvisning... Assembly instructions...

Ifö Premont 98810, 98818. Monteringsanvisning... Monteringsvejledning... Monteringsanvisning... Assembly instructions... Ifö Premont -08 9880, 9888 SE Golvmonterade fixturer för WC, bidé och tvättställ DK Gulvmonterede fastgørelsesbeslag til WC, bidet og håndvask NO Gulvmonterte fiksturer for WC, bidé og vaskeservant GB

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01 Ifö Cera Drifts-och Skötselinstruktion -0 800 80 8 8 870 87 89 89 Ifö Cera 80, 8 Här har Du valt den optimala standard WCstolen med inbyggt S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Ifö Cera SE DK NO GB RU

Ifö Cera SE DK NO GB RU Ifö Cera 9-0 8 90 SE DK NO GB RU Drifts-och Skötselinstruktion...- Montering, Drifts og vedligehold... - Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 Herjdjlcndj gj j,cke;bdfyb/...0-

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 38-12-3 6832, 68, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894 WC-stol 6832 68 6860 6861 6862 6870 6872 6873 6893 6894 95280 www.ifosanitar.com Monteringsanvisning... Reservdelar

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 87-13 6832, 68, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894 WC-stol 6832 68 6860 6861 6862 6870 6872 6873 6893 6894 95280 www.ifosanitar.com Monteringsanvisning... Reservdelar

Läs mer

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 9-07- 68, 6860, 686, 686, 6870, 687, 6893, 6894 SE WC-stol 68 686 6860 686 6870 6893 687 6894 80 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... Reservdelar 4 96767 96768

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB 64-04-2

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB 64-04-2 Ifö Cera -0-800 8 80 8 870 87 89 89 990 SE GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Operating and maintenance instruction... SE Tack för att du valde Ifö Cera. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion 11-01 Ifö Cera Drifts-och Skötselinstruktion -0 800 80 8 8 870 87 89 89 Ifö Cera 80, 8 Här har Du valt den optimala standard WCstolen med inbyggt S-lås. Den kan normalt installeras lika enkelt, snabbt och i

Läs mer

416-081. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

416-081. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för kanalpaket till värmepump Bruksanvisning for kanalpakke til varmepumpe Instrukcja obsługi zestawu kanałów do pompy ciepła Operating Instructions for Heat Pump Pipe Casing System 416-081

Läs mer

Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork.

Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork. Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork. Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används! - Kontrollera att du har alla delar enligt packlistan nedan. Kontakta din återförsäljare om någon

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

SE WC-Element DK WC-module NO Toalettmodul

SE WC-Element DK WC-module NO Toalettmodul Ifö Sign 34-- 98898 SE WC-Element DK WC-module NO Toalettmodul GB WC-elements 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Drift- och skötselinstruktion... Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... Monterings-og

Läs mer

SE 95-04. Public Steel. Public Steel

SE 95-04. Public Steel. Public Steel SE 95-04 Public Steel Public Steel 2 Public Steel ger vandalsäkerheten stil och skönhet en funktionell och estetiskt tilltalande produktserie i rostfritt stål för publika bad- och toalettutrymmen. Man

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB. SE WC-stol. GB WC-Unit 64-04-2 86-05

Ifö Cera. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Operating and maintenance instruction... 4 SE GB. SE WC-stol. GB WC-Unit 64-04-2 86-05 Ifö Cera -0-8-0 800 80 8 8 870 87 89 89 SE WC-stol GB WC-Unit 800 8 80 8 870 87 89 89 990 www.ifosanitar.com SE GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Operating and maintenance instruction... SE Tack för

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Lättinstallerad. design. Geberit Monolith. Nyhet

Lättinstallerad. design. Geberit Monolith. Nyhet Lättinstallerad design. Geberit Monolith Nyhet Elegant design. Lättinstallerad. Geberit Monolith kombinerar tidlös design med enkel installation. Det som började som en modul för WC-skålar har nu vuxit

Läs mer

Ifö Concert II. Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23. Vannlås. Vattenlås 95-09. www.ifosanitar.com

Ifö Concert II. Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23. Vannlås. Vattenlås 95-09. www.ifosanitar.com Ifö Concert II 95-09 SE Vattenlås NO Vannlås 8888003 www.ifosanitar.com SE NO Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23 Monteringsanvisning - CONCERT II - Vattenlås för dubbellådor

Läs mer

Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm

Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm NO Monteringsanvisning 2 SE Installation- och bruksanvisning 3 GB User manual 4 Produkt nr: HP-NEW01-010/ HP-NEW01-120 Sintef nr: 120-0236 Sist oppdatert:

Läs mer

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa. East 600 x 33 x 33 x 7 x 7 x 6 x 6 Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940 www.hafa.dk www.hafabad.no

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

BANO UNIVERSAL WASHBASIN / BANO UNIVERSAL TVÄTTSTÄLL / BANO UNIVERSAL VASK. For English see page 4 - För svenska se sidan 5 - For dansk se side 6

BANO UNIVERSAL WASHBASIN / BANO UNIVERSAL TVÄTTSTÄLL / BANO UNIVERSAL VASK. For English see page 4 - För svenska se sidan 5 - For dansk se side 6 Rev: 7. februar 0 MONTERINGSVISNING 700 ano universell servant uten støtehåndtak (NRF 60 5 8 / RSK 75 00 ) Universal washbasin without grab bar 70 ano universell servant med grått støttehåndtak,(nrf 60

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här.

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. badstudıose 6-14 Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. 1 4 5 Kvalitetsrea på alla Ifös badrumsmöbler, tillhörande tvättställ, speglar och belysning.

Läs mer

Geberit specialelement

Geberit specialelement Geberit specialelement Var används installationselement Allmänna fördelar Den enkla lösningen Används där man vill ha en vägghängd toalett. Monteras mot en vägg. Avslutas med en hylla. Utformad för att

Läs mer

Konsumentprislista. Rekommenderade priser inkl. moms gällande fr.o.m. 2015-01-01

Konsumentprislista. Rekommenderade priser inkl. moms gällande fr.o.m. 2015-01-01 Konsumentprislista. Rekommenderade priser inkl. moms gällande fr.o.m. 2015-01-01 Duofix fixturer. För wc, tvättställ, urinal och bidé. RSK nr. Artikel nr. Benämning Höjd Bredd inkl. moms 809 76 68 111.342.00.5

Läs mer

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare.

BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR. Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. GRUNDLÄGGNING BE GRUNDLÄGGNING STÅLKÄRNOR Stålkärnor från nyvalsning eller lagerhållare. Stålsort S355J2. Lagerlängder om 6- eller 8 meter eller anpassning efter ert behov. Vi erbjuder kompletta stålkärnor

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

triomont Den enklaste vägen till vägghängd wc och tvättställ

triomont Den enklaste vägen till vägghängd wc och tvättställ triomont Den enklaste vägen till vägghängd wc och tvättställ triomont ditt gamla badrum Ett badrum och 14 cm är allt du behöver. Har du ett badrum och drömmer om en vägghängd wc och tvättställ? Du kanske

Läs mer

Innovationer för. morgondagen. Geberit Omega WC-system

Innovationer för. morgondagen. Geberit Omega WC-system Innovationer för morgondagen. Geberit Omega WC-system Låga krav på utrymme, hög flexibilitet. Geberits nya WC-system Omega. Vid montering av en vägghängd WC under ett fönster eller ett lutande tak är cisternens

Läs mer

badstudıose 85-14 Höstkampanj

badstudıose 85-14 Höstkampanj badstudıose 85-14 Höstkampanj Ifö Sense Formad av Skandinavien Bilden visar Ifö Sense högskåp, överskåp och Ifö Option spegelskåp. Ifö Sign Art tvättställ med underskåp 30+60 cm, med två lådor. IFÖ SENSE

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi

Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi Roth Prefab skabe Roth Prefab skåp Roth Prefab skap Roth Prefab kaappi Installation 400 mm (4+5) 550 mm (5+6) 550 mm (6+7) Living full of energy 1/6 1 2 (DK) Åbn Prefab QuickSkabet med nøglen der følger

Läs mer

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com 20.6.2014 CAMDEN 60cm www.bathdeluxe.com CAMDEN 60cm Tack för att du valt vår produkt. Vi försökte att packa och transportera allt på bästa möjliga sätt. Men om du hittar en skadad del eller när en del

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Confidence in quality. Monteringsanvisning. mounting instructions URBINO. strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk

Confidence in quality. Monteringsanvisning. mounting instructions URBINO. strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk Confidence in quality Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNINGER GB mounting instructions URBI strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk OBS! BORRA ALDRIG HÅL I OBS! BORRA ALDRIG HÅL I OBS! BORRA ALDRIG

Läs mer

MONTERINGSANVISNING MOUNTING INSTRUCTIONS BANO STANDARD SERVANT MED HØYDEJUSTERING

MONTERINGSANVISNING MOUNTING INSTRUCTIONS BANO STANDARD SERVANT MED HØYDEJUSTERING Rev: 11. Desember 2 MONTERINGSNVISNING MOUNTING INSTRUTIONS NO STNDRD SERVNT MED HØYDEJUSTERING 5200-R Standard servant grått støttehåndtak, høyre (NRF 60 5 0 / RSK 50 0 25) Standard washbasin, grey grab

Läs mer

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise

3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 3-4 person Dome tent 3-4-manna kupoltält / 3-4-manns kuppeltelt Kebnekaise ENG SE NO Item. No 7515-1066 ENG 3-4 person Dome tent Dimensions: L215+80+55xB245xH130

Läs mer

WC-stolar Innehåll 2002 WC-stolar IFÖ 2003 WC-stolar IDO 2004 WC-stolar Gustavsberg 20 5 WC- modul/element IFÖ 20 6 WC-fixturer, Geberit

WC-stolar Innehåll 2002 WC-stolar IFÖ 2003 WC-stolar IDO 2004 WC-stolar Gustavsberg 20 5 WC- modul/element IFÖ 20 6 WC-fixturer, Geberit Innehåll 02 WC-stolar IFÖ 5 Sign 5 WC-skål 7 03 WC-stolar IDO 8 04 WC-stolar Gustavsberg 9 Nautic 9 15 WC- modul/element IFÖ 0 WC-modul, Ifö Premont 10 WC-element, Ifö Sign 10 Tryckknapp, Ifö Sign 11 Frontlucka,

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015

Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 26. august 2015 Nordisk Vannskadeseminar Finland 2015 Factors which affect the life time of a bathroom? Lars Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Roger Andersson Länsförsäkringar 1 Performance of wet rooms TEK10

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation. LINC 22 DUSCHBLANDARE

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION

B-109-01.08. Våtrumsskivor Sedan 1952. Bygg ett kvalitetsbadrum INSPIRATION Våtrumsskivor Sedan 1952 Bygg ett kvalitetsbadrum B-109-01.08 INSPIRATION Välkommen till en ny värld av möjligheter med våtrumsskivor från Fibo-Trespo. Ett badrum är inte bara ett rum för personlig hygien,

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125

Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125 Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125 Denna monteringsanvisning avser ASSA panikregel 1125 med följande artikelnummer: 361282, 361283 samt 361284 i kombination med ASSA låshus modell 761-50/70,

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Montageinstruktion för basturum 150x150 h

Montageinstruktion för basturum 150x150 h Montageinstruktion för basturum 150x150 h Gratulerar till ditt köp. Du kommer snart att få njuta av ditt Saunax basturum. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant.

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

Monteringsanvisning. KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 21 519 92 KUNGSÄTER TELEFON 0320-20 70 30 FAX 0320-811 60 www.kungsaterkok.se

Monteringsanvisning. KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 21 519 92 KUNGSÄTER TELEFON 0320-20 70 30 FAX 0320-811 60 www.kungsaterkok.se Monteringsanvisning KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 59 9 KUNGSÄTER TELEFON 00-0 70 0 FAX 00-8 60 www.kungsaterkok.se Innan montering Vid leveransen Kontrollera eventuell synlig skada på godset. (Ev. skador

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF system NEXANS N3S ODF SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av system KK-stativ Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:-

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- du hittar fler kampanjerbjudande inne i foldern Ifö badrumsmöbler

Läs mer

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk

Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk MANUAL ZODIAC ZNOOKERPHONE 55 Zodiac Znookerphone 55 Svenska/Norsk 1 1. PACKA UPP I kartongen skall det finnas: 1. Telefondel 2. Lur 3. Linjekabel med telejack 4. Lurkabel spiral 5. Bruksanvisning För

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme.

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. Du

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt. SVENSK BANO GRÄNSDRAGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2-6 Tvättställ med höjdjustering och hygienkåpa Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Sid 7-10 Toalettmodul/ cistern Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland

6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning 6-person Dome tent 6-manna kupoltält / 6-person kuppeltelt Lappland ENG SE NO Item. No 7515-1065 ENG Tent for 6 people (3+3 sleeping spots) Dimensions: L180xB210xH150

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

BADRUM - CARETEME. Forhandler i Norge

BADRUM - CARETEME. Forhandler i Norge since 1870 BADRUM - CARETEME Forhandler i Norge Postboks 12 Bryn, NO 0611 Oslo Nils Hansens vei 2, NO 0667 Oslo Tlf.: 22 72 23 55 Fax: 22 72 38 19 E-post: post@astec.no www.astec.no since 1870 Fyra decennier

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum nyhet! En baskollektion för hela badrummet, Prisvärd, Funktionell och Enkel. Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum Byggd på Svedbergs erfarenhet

Läs mer

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1

www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska jobb... För senaste uppdatering, besök vår webbplats: 1:1 För senaste uppdatering, besök vår webbplats: www.elkapsling.se Svensk tillverkning Svensk kvalitet svenska Svenska priser}ger jobb... Elkapsling A ox 18, 841 Ånge, Telefon: 0690-76 00, Fax 0690-76 01

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått. Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Vi behöver dina mått Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar Tillvägagångssätt De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs installationsöppningen.

Läs mer

Monteringsanvisning MAFA Mini

Monteringsanvisning MAFA Mini Monteringsanvisning MAFA Mini Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor Manual_Mini_SE_rev3 100-33 2014-02-24 3 12 Garanti: MAFA Mini silo

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

Ifö Space 2000. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO 38-11-2. c/c c/c

Ifö Space 2000. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO 38-11-2. c/c c/c Ifö Space 000 8-11- Limited SV 0, 0, Edition 70, 80, med 90 ShowerGuard SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures 880 880 c/c c/c 167888 SE DK NO Ovanstående tabellmått 880 är avsättningsmått

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W

HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W RIDGE TOOL COMPANY Bruksanvisning HC-1, HC-2, HC-2W & RB-3W Viktigt! Läs noggrant igenom denna bruksanvisning och säkerhetsföreskrifterna innan utrustningen tas i bruk. Spara denna

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster.

GPL / GPU. Monteringsanvisning för takfönster. GPL / GPU Monteringsanvisning för takfönster. Placera takfönster så att ovankanten kommer 1850-2200 mm över färdigt golv. Fönstret blir då lätt att manövrera. Ta även hänsyn till utsiktsmöjligheterna vid

Läs mer

Dekorations profiler. Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler. Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister

Dekorations profiler. Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler. Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister Dorations profiler Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler Hobby profiler, krokar och plåtar Golvsocklar Nivålist valnöt Hörnskydd

Läs mer

TRIOMONT DEN ENKLASTE VÄGEN TILL VÄGGHÄNGD WC OCH T VÄT TSTÄLL

TRIOMONT DEN ENKLASTE VÄGEN TILL VÄGGHÄNGD WC OCH T VÄT TSTÄLL TRIOMONT DEN ENKLASTE VÄGEN TILL VÄGGHÄNGD WC OCH T VÄT TSTÄLL TRIOMONT DITT GAMLA BADRUM ETT BADRUM OCH 14 CM ÄR ALLT DU BEHÖVER. Har du ett badrum och drömmer om en vägghängd wc och tvättställ? Du kanske

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

LINC 21. SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER. inr.se

LINC 21. SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER. inr.se LINC 21 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas

Läs mer

www.badex.se Burlington badrumsporslin

www.badex.se Burlington badrumsporslin www.badex.se Burlington badrumsporslin Det vackra badrumsporslinet och tillbehören från Burlington kombinerar det bästa från dåtid och nutid. Det innebär att man trots den traditionella stilen ändå får

Läs mer

29.10.2013 MADISON 60. www.bathdeluxe.com

29.10.2013 MADISON 60. www.bathdeluxe.com 29.10.2013 MADISON 60 www.bathdeluxe.com MADISON 60 230V 230V OBS! Endast behörig elektriker OBS! Må bare monteres av autorisert elektrikker OBS! Skal tilsluttes af autoriseret elektriker NOTE! Authorized

Läs mer

For English, see page 4 För svenska se sidan 5 For dansk se side 6

For English, see page 4 För svenska se sidan 5 For dansk se side 6 Rev: 2. august 201 Designed for care 5200/L STNDRDVSK, GRÅ, HØYRE (NRF 60 5 06 / RSK 50 0 25) STNDRD WSH SIN, GREY, RIGHT 5200/R STNDRDVSK, GRÅ, VENSTRE (NRF 60 5 0 / RSK 50 0 2) STNDRD WSH SIN, GREY,

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

422-255 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original

422-255 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Installation instructions in original Bruksanvisning för LED-trädgårdsbelysning Bruksanvisning for LED-hagebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia ogrodowego LED Installation Instructions for LED Garden Lighting 422-255 SV NO PL EN Bruksanvisning

Läs mer