Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002"

Transkript

1 Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002 Den kompletta Internetmäklaren

2 <Definitioner Nordnet Nordnet Securities Gamla TeleTrade Gamla Nordnet Samgåendet Eurotrade Nordnet Försäkringsmäklare Nordnet Norge Nordnet Danmark Nordnet AB (publ) - koncernen (namnändrat från TeleTrade Financial Services AB (publ) i september 2001) Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB TeleTrade Financial Services AB - koncernen före Samgåendet med Gamla Nordnet Nordnet Family AB - koncernen före samgåendet med Gamla TeleTrade Samgåendet mellan Gamla TeleTrade och Gamla Nordnet Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB Nordnet Securities norska filial och verksamhet Nordnet Securities danska verksamhet <Kalender < Ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 < Delårsrapport för 3 månader 2003 publiceras den 23 april 2003 < Delårsrapport för 6 månader 2003 publiceras den 13 augusti 2003 < Delårsrapport för 9 månader 2003 publiceras den 21 oktober 2003 < Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 10 februari 2004 Inledning 2

3 <Nordnet på två sidor Verksamhet Nordnet skall göra det möjligt för kunden att på ett bekvämt och effektivt sätt göra bättre värdepappersaffärer till en låg kostnad. Nordnets kärnverksamhet är värdepappershandel via Internet. Kunderna består främst av privatpersoner och företag i Sverige, Norge och Danmark. Värdepappershandeln omfattar främst aktier, optioner, terminer, warranter, fonder, utländska aktier och garantiprodukter. Förutom själva värdepappershandeln erbjuds ett brett spektrum av olika tjänster såsom bl.a. handlarapplikation, depåtjänster, informationstjänster, mobila tjänster, månadssparande, kontantoch betalkort samt deklarationsprogram. Norden är Nordnets hemmamarknad med Sverige som huvudmarknad. Nordnet erbjuder tjänster i Sverige, Norge och Danmark samt till nordbor boende utomlands genom det helägda dotterbolaget Eurotrade i Luxemburg. Nordnet är Nordens största Internetmäklare mätt i antal avslut och volym. Per den 31 december 2002 hade Nordnet aktiva depåer med bokförda tillgångar om 6,6 mdr. Marknadsandelen av antal avslut för 2002 på Stockholmsbörsen uppgick till 6,17 %, på Oslobörsen till 0,84% och på Köpenhamnsbörsen (avseende kundhandel) till 0,81%. Strategisammanfattning 1. Låg verksamhetsrisk Låga fasta kostnader, olika typer av intäkter samt olika typer av kunder skapar sammantaget en låg risknivå för verksamheten. De fasta kostnaderna måste vara låga och kapacitetsutrymmet stort vilket ger låga marginalkostnader för varje ny kund och ny transaktion. Courtageberoendet måste vara lågt med anledning av att dessa intäkter kan variera kraftigt. Räntenetto, avgifter och övriga provisioner skall öka. Olika typer av kunder agerar på olika sätt vilket ger olika typer av intäkter och därför minskar verksamhetsrisken (aktiva kunder, passiva kunder, fondsparare etc). 2. Hög tillväxtpotential Kontinuerlig tjänsteutveckling, kundsegmentering och marknadsnärvaro på flera geografiska marknader ger en hög tillväxtpotential. Inom värdepappershandel med tillhörande tjänster finns det fortsatt goda affärsutvecklingsmöjligheter. Nordnet blev under 2002 bank vilket ökar affärsutvecklingsmöjligheterna. Olika tjänster anpassade för olika typer av kunder samt erbjudanden på flera olika geografisk marknader skapar förutsättningar att kostnadseffektivt öka antalet kunder. 3. Kontroll Effektivitet och flexibilitet kräver kontroll över hela affärsprocessen. IT-utveckling och effektiviseringsarbete är i fokus och bedrivs internt. 4. Service Bäst service vinner. Snabbhet, valfrihet, objektivitet, flexibilitet och attraktiva priser tillsammans med en hög servicenivå och en positiv upplevelse skall göra Nordnets kunder till de nöjdaste. 3Inledning

4 Mål Nordnet skall långsiktigt öka värdet på aktieägarnas investerade kapital. Detta skall ske genom att skapa mervärde för kunden och genom att verksamheten drivs så effektivt som möjligt. Mervärde för kunden skapar Nordnet genom att kontinuerligt förbättra och förstärka kunderbjudandet och servicenivån. Nordnet verksamhetsstrategi ska fortsatt medföra en sänkt breakevennivå för verksamheten och därmed en låg verksamhetsrisk och hög lönsamhetspotential. Under 2002 sänktes breakevennivån från ca avslut per dag till mot slutet av året ca avslut per dag. Mot slutet av 2003 / början av 2004 är målsättningen att breakevennivån skall ha sänkts under avslut per dag. I början av 2002 täcktes ca 40% av koncernens kostnader av intäkter vid sidan av courtaget för att mot slutet av 2002 uppgå till 52%. Under första halvåret 2004 är målsättningen att denna relation skall vara 65-70%. Nordnets position som den största och ledande Internetmäklaren skall bevakas och förstärkas. Tjänsteutbudet skall vara brett, medföra diversifierade intäkter och skapa goda förutsättningar för tillväxt. Inledning 4

5 < Innehållsförteckning < Kapitel 1 - Inledning Året i korthet...8 Detta är Nordnet...9 Historik...12 < Kapitel 2 - Året som gått Året som gått...16 Nordnet i Sverige, Norge och Danmark...18 Eurotrade...19 Konkurrenter...20 Övriga verksamheter...21 < Kapitel 3- Nordnet har ordet VD har ordet...25 Framtidsutsikter...26 Känslighetsanalys...26 < Kapitel 4 - Nordnet-aktien Aktiekurs och handelsvolym...28 Ägarförteckning...28 Aktiekapitalets förändring...29 Utestående options- och incitamentsprogram...30 Aktieägaravtal...31 < Kapitel 6 - Förvaltningsberättelse Inledning...40 Väsentliga händelser under året...40 Utvecklingsverksamhet...40 Resultat och finansiell översikt...41 Koncernen fem år i sammandrag...43 Finansiella mål och utdelningspolitik...45 Framtida utsikter...45 Risker...45 Viktiga avtal...47 Övrig information...50 Tillstånd...51 Styrelsens arbete...52 Förslag till behandling av ansamlad förlust...54 < Kapitel 7 - Räkenskaper och revisionsberättelse Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys...56 Redovisningsprinciper och kommentarer...62 Noter och kommentarer...67 Revisionsberättelse...88 < Kapitel 5 - Ledning, styrelse och revisorer Ledningsgrupp...34 Styrelse...36 Revisorer...38 Innehållsförteckning 5

6 Inledning 6

7 Kapitel 1 - Inledning < Året i korthet...8 < Detta är Nordnet...9 < Historik...12 Kapitel 7 - Räkenskaper B

8 <Året i korthet Verksamheten Första halvåret: Systemintegrationen efter Samgåendet slutförs genom tjänstelanseringar för Nordnet Danmark, Nordnet Norge och Eurotrade Realtidsapplikationen WinTrade finns på fyra språk och på fyra marknader Bankoktroj erhålls Försämrat aktiemarknadsklimat som påverkar intäkter och resultat negativt Omstrukturering av kärnverksamheten för att anpassa den till det försämrade aktiemarknadsklimatet medför omstruktureringskostnader om 9,8 mkr Andra halvåret: Kraftigt sänkta kostnader som en följd av omstruktureringen motsvarar årlig kostnadsbesparing om ca 45 mkr En rad olika tjänstelanseringar såsom bl.a. Företagshändelser, Nordnet Hedge och Nordnet Toolbar Nordnet AssetCard lanseras. Ett unikt kontant- & betalkort kopplat till kundens depå Nordnet Norge och Nordnet Danmark utvecklas väl med stärkta marknadsandelar och lönsamhet Överenskommelse träffas med Sparbanken Finn om att leverera en komplett systemlösning för värdepappershandel Nordnet ASP Kraftigt förbättrad resultatutveckling under fjärde kvartalet som en följd av sänkta kostnader och ökad aktivitet på aktiemarknaden Resultat, intäkter och kostnader Resultatet för helåret före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 4,9 (-61,8) mkr Resultatet för helåret efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 18,2 (-177,7) mkr Intäkterna för helåret minskade med 20% till 171,0 (214,7) mkr Rörelsekostnaderna sänktes med 40% till 166,0 (-276,5) mkr Resultatet för det fjärde kvartalet det starkaste någonsin Koncernens utveckling per kvartal (mkr) 50,0 Koncernens utveckling Q Q Q Q per kvartal (mkr) 40,0 Rörelsens intäkter 48,1 33,4 36,3 53,2 Rörelsens kostnader 47,9 45,5 35,5 37,0 Resultat före jämförelsestörande 30,0 20,0 Rörelsens intäkter (mkr/kvartal) Rörelsens kostnader (mkr/kvartal) Resultat före jämförelsestörande poster, goodwill och skatt (mkr/kvartal) poster, goodwill och skatt 0,2-12,1 0,7 16,2 10,0 0,0 Q Q Q Q ,0 Kapitel 1- Inledning 8

9 <Detta är Nordnet Affärsidé och kärnverksamhet Nordnets affärsidé är att erbjuda tjänster för effektiv värdepappershandel. Nordnet är en Internetmäklare där kärnverksamheten är värdepappershandel via Internet. Kundens värdepappersdepå är i centrum och ett rikt utbud av tjänster kring värdepappershandeln erbjuds för att skapa största möjliga nytta och bekvämlighet för kunden. Nordnets tjänster skall vara kompletta och möjliggöra för kunden att göra bättre affärer på ett bekvämt, användarvänligt och enkelt sätt. Det finns två huvudsakliga sätt att nyttja Nordnets tjänster på för kunder i Sverige, Norge, Danmark och för Eurotrades kunder. Via hemsidorna eller genom realtidsapplikationen WinTrade. Nordnet Sverige erbjuder dessutom två olika sätt via hemsidan i form av den textbaserade tjänsten Basic och den mer kompletta tjänsten Classic. Nordnet Sverige erbjuder även en WAP-tjänst. WinTrade är en egenutvecklad realtidsapplikation med en mängd funktioner och finesser så att användaren skall befinna sig mitt i marknadens nålsöga. WinTrade finns på svenska, norska, danska och engelska. Verksamhetsbeskrivning Nordnet erbjuder en komplett värdepapperstjänst med avseende på handel, förvaring, administration, information och tillhörande tjänster. Kunden kan oavsett marknad eller fondbolag förvara sina aktier, fonder, warranter, indexobligationer, optioner och terminer på sin depå. Från depån får man en stor mängd finansiell information, nyheter, diagram och kurser om dessa värdepapper. Till sin depå kan man ha ett kort, Nordnet AssetCard, för att få tillgång till sparandet genom kontantuttag eller köp och vid deklarationsdags erbjuds ett deklarationsprogram. Värdepappren kan även belånas för att erhålla kontanta medel eller för att förvärva mer värdepapper. Nordnet erbjuder tjänster på den svenska, danska och norska marknaden. Eurotrade erbjuder en s.k. discount broker tjänst med traditionell mäklarservice som ett komplement till Internet. Från huvudkontoret i Bromma utanför Stockholm driftas och sköts de svenska, norska och danska verksamheterna. I Oslo finns endast ett marknadsföringskontor som sysselsätter två personer och i Köpenhamn saknas behov för kontor. Eurotrade som självständigt tillståndspliktigt bolag Kapitel 1- Inledning 9

10 har skapat en effektiv verksamhet genom att outsourca drift, utveckling och viss administration till Nordnet. Med denna strategi har Nordnet hittat en formel som gör det möjligt att erbjuda ledande Internetmäklartjänster på flera geografiska marknader till låga kostnader. Marginalkostnaden är lika låg och marginalnyttan lika hög per kund och volym oavsett marknad. Detta ger en betydande tillväxtpotential då marknaden och målgruppen utökats utan att Nordnet har samma volymkrav för att nå lönsamhet som lokala konkurrenter. Nordnet Försäkringsmäklare förmedlar sakförsäkringar såsom villahem, bil och båtförsäkringar och ses som en del i tjänsteutbudet. I depåförteckningen samlas uppgifter om de sakförsäkringar som förmedlats till kunden. Aktiediskussionstjänsten och portalen VCW/Aktietips.com drivs som självständig sajt men på sparlåga. Sajten har ett stort antal användare och besökare och används av Nordnet främst i marknadsföringssyfte. Vision Nordnet skall bli en dominerande aktör för effektiv värdepappershandel på den nordiska marknaden. Medlet för detta är Nordnet-modellen. Strategin med ett huvudsakligt kostnadsställe men marknadsnärvaro på flera marknader är unik i Sverige. Nordnet-modellen gör det även möjligt att sälja access till infrastrukturen och hantera andra aktörers aktiehandel. Nordnet Norge ASP-kunder Nordnet-modellen Nordnet Sverige Nordnet Ett huvudsakligt kostnadsställe för administration, drift & utveckling Nordnet Danmark Eurotrade Verksamhetsmål och måluppfyllelse Externa mål Nordnet skall förstärka positionen som den största Internetmäklaren i Norden mätt i antal avslut och volym Nordnet skall vara den mest kostnadseffektiva Internetmäklaren i Norden Nordnets varumärke skall identifieras med effektivitet, tekniskt ledarskap och kvalité Dessa mål är oförändrade sedan föregående år. Nordnet är fortsatt den största Internetmäklaren i Norden. Under året har de norska och danska verksamheterna vuxit och tagit marknadsandelar medan Nordnet Sveriges försprång har minskat något. Såsom nordisk aktör är Nordnet strategiskt ensam varför en kostnadsjämförelse är svår. Med avseende på den svenska verksamheten kommer kostnadseffektiviteten att öka ytterligare. Nordnet erbjuder marknadens bredaste och mest kompletta tjänst. All IT-utveckling sköts internt vilket är en förutsättning för Nordnets geografiska strategi. Nordnets varumärkeskännedom och varumärkesvärde skall stärkas. Interna mål Nordnet skall trendmässigt sänka kostnadsnivån per kund och avslut Nordnet skall trendmässigt öka tjänsteutnyttjandet och intäkterna utanför courtaget Nordnet skall förbättra servicen och skapa nöjdare kunder Nordnet skall bli en ännu roligare arbetsplats Dessa mål är oförändrade sedan föregående år. Kostnadsnivån har under året sänkts kraftigt och Kundunderleverantörer Kapitel 1- Inledning 10

11 kostnaderna kommer under 2003 att sjunka ytterligare. Mycket resurser lades under året på att öka tjänsteutnyttjandet och intäkterna vid sidan av courtaget, vilket också lyckades. Potentialen är fortsatt stor med avseende på detta. Två kundundersökningar genomfördes (vår och höst) med mycket goda resultat. Under 2003 ökas insatserna för att stärka relationen till kunden och öka nöjdheten ännu mer. Är Nordnet en rolig arbetsplats? Ja, vi tror det. Strategi Nordnet arbetar efter att skapa en verksamhet som för aktieägarna medför så låg risk som möjligt men med högsta möjliga intjäningspotential. Detta skapas genom en så låg fast kostnadsmassa som möjligt med låga marginalkostnader för ytterligare kunder och affärsvolymer samt genom en förfinad och välutvecklad intäktsmodell. Ett golv av fasta intäkter skall täcka en betydande del av kostnadsmassan vilket skall leda till att låga handelsvolymer medför lönsamhet. Vid högre handelsvolymer skall lönsamheten därmed vara mycket god. De fasta intäkterna skall trendmässigt öka genom löpande affärsutveckling och tjänsteutveckling. Kreativ, professionell och kundfokuserad är viktiga nyckelord i Nordnets verksamhet. Organisation och medarbetare I en verksamhet som hela tiden utvecklas och förändras är kraven på medarbetarna höga. Personalen måste vara engagerad och lojal. Nordnet är ett tjänste- och kunskapsföretag där medarbetarnas erfarenhet och kompetens är avgörande för verksamhetens framgång. Med anledning av att verksamheten är finansiell ställer den extra höga krav på kvalitet, integritet och kontroll. Kvalificerade medarbetare behövs inom alla områden för att säkerställa att verksamheten kan hålla ett högt utvecklingstempo under god kontroll. Under 2002, med tanke på det försämrade marknadsklimatet som medförde osäkerhet och personalnedskärningar, har situationen för många medarbetare varit tuff. Det är viktigt med bra chefer. Ledningen för Nordnet måste vara sammansvetsad och entreprenörsinriktad för att kunna hålla det höga Kunder Kunden i centrum. Nordnets affärsutvecklingsstrategi bygger på lyhördhet. Olika kunder kräver olika tjänster. De mindre aktiva, de mer aktiva och fondspararna har olika behov. Nordnets spektrum av tjänster tillfredsställer alla behov. En kundbas bestående av olika kundkategorier är viktig för att upprätthålla en låg rörelserisk. Teknisk utveckling Centralt i hela verksamheten är IT-systemen. Med de bästa systemen och applikationerna gentemot kund och de bästa systemen för automatisering och effektivisering av hela affärsflödet skapas högsta möjliga intäkter till lägsta möjliga kostnader. Nordnets strategi är att bedriva systemutvecklingen internt av såväl affärsutvecklingsskäl som av kostnadsskäl. Nordnet ser sig som ledande i branschen inom systemutveckling. Marknad Sverige är Nordnets huvudmarknad och Norden är hemmamarknaden. Med Ett huvudsakligt kostnadsställe och infrastruktur skall tjänster erbjudas på andra marknader där kundtillväxt till låga marginalkostnader bedöms kunna skapas. Service Hög service nivå är en självklarhet. Viktigt är tillgängligheten och snabbheten i systemet och tjänsterna. Viktigt är även en hög servicenivå och ett professionellt bemötande med avseende på alla andra kontaktpunkter med kunden. Intäkter Intäktsbasen måste utvecklas för att sänka rörelserisken och maximera intäkterna per kund. Värdepappersområdet är brett och möjligheterna till tjänsteutveckling och nya intäktskällor vid sidan om courtaget är stort. Kostnader Affärsmodellen kräver att kostnadsbasen i verksamheten är stabil med möjlighet till ökat kapacitetsutnyttjande. Marginalkostnaderna måste vara låga. Ett arbete pågår löpande för att sänka processkostnaderna per kund och avslut. Affärsutveckling Att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra tjänsteutbudet är mycket väsentligt för att dels förstärka konkurrenssituationen och tillfredsställa kunden och dels för att förbättra intjäningsförmågan. Med kunden i fokus, kreativ affärsutveckling och egen systemutveckling skapas maximala förutsättningar att förstärka rollen som marknadsledare. Fokus Värdepappershandel i realtid med högsta möjliga tillgänglighet är en komplicerad verksamhet. Fokus på detta är ett krav för att lyckas.

12 tempo som krävs. Nordnet har idag en bred och erfaren grupp chefer och projektledare där många arbetat en längre tid tillsammans ända sedan verksamheten grundades. Per 31 december uppgick antal medarbetare till 81 (110) personer varav 54 män och 27 kvinnor. Av medarbetarna arbetade 60 personer med Sverige, 13 personer med Norge, Danmark och Eurotrade, 7 personer med Nordnet Försäkringsmäklare och 1 person med VCW. <Historik Nordnet är ett resultat av Samgåendet. Nedan ges en sammanfattning av Gamla TeleTrades och Gamla Nordnets historia. Gamla TeleTrade Gamla TeleTrades Internetmäklare grundades 1997 av Klas Danielsson, Nordnets nuvarande verkställande direktör och koncernchef. TeleTrades Internetmäklartjänst lanserades under sommaren Koncernledningen består av: Nordnet VD Klas Danielsson < Klas Danielsson, VD och koncernchef < Anders Råge, vvd < Mats Sjölin, vvd < Eva Hjortblad, Ekonomichef < Juan Segura, IT & Utvecklingschef < Kristina Fransson, IT & Projektansvarig Administration vvd Anders Råge Ekonomi Eva Hjortblad Projekt Kristina Fransson Handel vvd Mats Sjölin IT & utveckling Juan Segura Marknad & kundkommunikation Kapitel 1- Inledning 12

13 1998. TeleTrade växte därefter kraftigt såväl organiskt som genom flera förvärv. I december 1998 gick Gamla TeleTrade och VCW samman. VCW driver en av Sveriges största aktiediskussionstjänster på Internet och tillförde därmed värdefull marknadsföringskapacitet. I februari 2000 förvärvades nuvarande försäkringsmäklaren Nordnet Försäkringsmäklare vars verksamhet omstrukturerades per oktober 2001 till att endast bedriva privat sakförsäkringsförmedling. I september 2000 förvärvades den konkurrerande Internetmäklaren Aktiedirekt som tillförde cirka aktiva depåkunder. I mars 2001 förvärvades fondmäklaren Fondex som tillförde cirka aktiva depåkunder. Gamla Nordnet Gamla Nordnet grundades av E. Öhman J:or Fondkommission AB som 1996 lanserade Nordnet som en bifirma i verksamheten. Gamla Nordnet var en av de första Internetmäklarna i Sverige. Man växte snabbt till den största Internetmäklaren i Sverige och expanderade även internationellt lanserades Eurotrade Securities S.A i Luxemburg. Eurotrade är en Internetmäklare för främst nordiska medborgare boende utomlands. I februari 2001 lanserades Nordnet Norge och i maj 2001 lanserades Nordnet Danmark. Kapitel 7 - Räkenskaper B

14 Kapitel 1- Inledning 14

15 Kapitel 2 - Året som gått <Året som gått...16 <Nordnet i Sverige, Norge och Danmark...17 <Eurotrade...19 <Konkurrenter...20 <Övriga verksamheter...21

16 < Året som gått Koncernens kärnverksamhet bedrivs i dotterbolagen Nordnet Securities Bank AB och Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg. Nordnet Securities står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige och verksamhet bedrivs i Sverige, Danmark och Norge. Nordnet Norge har en filial i Oslo i form av ett marknadsföringskontor med två anställda. Nordnet Danmarks verksamhet bedrivs till fullo från huvudkontoret i Bromma. Eurotrade står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. De kraftiga svängningarna på börsen medförde att börsnedgången till trots så höll sig ändå handeln under året uppe på relativt hyggliga nivåer under vissa perioder. Det fjärde kvartalet var det mest aktiva med totalt avslut vilket motsvarade avslut per dag samt 2,7 avslut per månad och aktiv depå. Det andra kvartalet var det minst aktiva med totalt avslut vilket motsvarade avslut per dag samt 1,4 avslut per månad och aktiv depå. Inte under något av årets kvartal understeg därmed antalet avslut per dag den breakevennivå om 4200 avslut som uppnåddes under det fjärde kvartalet. I genomsnitt under året gjorde varje aktiv depå 23,7 avslut, eller 2,0 per månad. Den genomsnittliga nettocourtageintäkten per avslut har mellan årets kvartal varierat mellan 61 och 77 kr per avslut för att under året i genomsnitt motsvara 66 kr per avslut. En fallande börs påverkar normalt den genomsnittliga nettocourtageintäkten negativt. Ett avslut är en registrerad transaktion på en börs och därmed ej detsamma som en order, en affär eller en avräkningsnota som kan bestå av flera avslut. Netto antal aktiva depåer har under året minskat med till depåer avslutades under året. En betydande majoritet av dessa depåer var depåer av mindre storlek och där kunden upphört eller avsåg att upphöra med värdepappersaffärer. C.a av de avslutade depåerna var depåer där kunden hade ytterligare en depå hos Nordnet och flyttade alla tillgånger till en och samma depå nya aktiva depåkunder tillkom under året vilka sammantaget visade en relativt god aktivitetsnivå. Under året genomfördes ett stort antal tjänstelanseringar både i form av service- och funktionsmässiga förbättringar såsom t.ex tjänsten Företagshändelser med teckning i nyemissioner direkt på Internet, och i form av nya produkter och placeringsmöjligheter såsom t.ex Nordnet Hedge, Sveriges enda marknadsplats för Hedgefonder. I samband med att ett minimidepåkrav om 500 kr införs för nyttjande av Nordnets internettjänster genomförs med början i slutet av 2002 och under första kvartalet 2003 en genomgång av depåstocken. Börsnedgången medförde att det totala depåvärdet sjönk. Det totala depåvärdet uppgick per den 31 december 2002 till 6,6 mdr kr. Per den 31 december 2002 uppgick inlåningen samt förvaltade klientmedel till mkr och utlåningen till 319 mkr. Marknadsandelen av antal avslut och volym för helåret 2002 var på Stockholmsbörsen 6,17 % respektive 1,17 %, på Oslobörsen 0,84 % respektive 0,16 % och på Köpenhamnsbörsen (kundhandel) 0,81% respektive 0,19%. Marknadsandelen av antal avslut och volym för fjärde kvartalet 2002 var på Stockholmsbörsen 6,99 % respektive 1,70 %, på Oslobörsen 1,35 % respektive 0,30 % och på Köpenhamnsbörsen (kundhandel) 1,03% respektive 0,31%. I december månad gjorde Kapitel 2- Året som gått 16

17 Nordnets kunder utanför Sverige för första gången mer än 10% av koncernens totala antal avslut. I juni 2002 erhöll Nordnet Securities AB bankoktroj vilket medförde att bolaget ombildades till ett bankaktiebolag och då ändrade firma till Nordnet Securities Bank AB. I november lanserades som en följd av bankoktrojen Nordnet AssetCard. Ett kontant- och betalkort knutet till värdepappersdepån. En tjänst som medför att de aktier och fonder man har på sin depå genom belåning blir tillgängliga för uttag och köp. Nordnet-modellen Strategin med ett huvudsakligt kostnadsställe men marknadsnärvaro på flera marknader är unik i Sverige. Nordnet-modellen gör det även möjligt att sälja access till infrastrukturen och hantera andras aktörers aktiehandel. I november inledde Nordnet och Sparbanken Finn ett samarbete inom aktiehandel. Samarbetet bedrivs inom ramen för Nordnet ASP där Sparbanken Finn blir en Nordnet ASP-kund. Sparbanken Finns aktiehandel kommer därmed att hanteras av system och applikationer från Nordnet. Nordnet skall även leverera en komplett tjänst för aktiehandel via Internet som Sparbanken Finn kommer att lansera under Nordnet samarbetar även med s.k. underbrokers och förvaltare vilka indirekt levererar kunder till Nordnet. Nordnet-modellen Nordnet Sverige Nordnet Norge ASP-kunder Nordnet Ett huvudsakligt kostnadsställe för administration, drift & utveckling Nordnet Danmark Eurotrade Pressmeddelande: Nordnet ASP med Sparbanken Finn Kundunderleverantörer Kapitel 2- Året som gått 17

18 <Nordnet i Sverige, Norge och Danmark Nordnet Sverige Nordnet Sveriges kunder kan delas in i kategorierna vanliga aktiesparare, mycket aktiva aktieplacerare, fondsparare och mer passiva investerare. Nordnets tjänster är anpassade för att fylla behoven från dessa typer av kunder. Genom webtjänsterna Basic och Classic erbjuds olika typer av handels-, informations och depåtjänster anpassade för vanliga aktiesparare. Genom Nordnet Fonder erbjuds handel och information i ca 800 olika fonder plus ett unikt utbud av hedgefonder. Med WinTrade erbjuds en realtidsapplikation för de mycket aktiva aktieplacerarna. För den passiva investeraren som kanske har en värdepappersportfölj av långsiktig karaktär utan att regelbundet göra affärer, passar Nordnets informations- och depåtjänster i Basic, Classic och WinTrade alldeles utmärkt för portföljförvaltningen. Nordnet Sverige ser sig som en komplett Internetmäklare. Med detta avses att beträffande de möjligheter och tjänster som erbjuds kunden Per 31 dec 2002 Per 31 dec 2001 Antal aktiva depåer Totalt depåvärde (mdr kr) 6,6 9,3 Genomsnittligt depåvärde (kr) Inlåning inklusive förvaltade klientmedel (mkr) Utlåning (mkr) Antal avslut per aktiv depå under året Kundstatistik för koncernen med avseende på värdepapper skall inget väsentligt saknas. Det kompletta tjänsteutbudet används som ett konkurrensmedel. Nordnet Sverige var under 2002 Sveriges största Internetmäklare med avseende på antal avslut och volym på Stockholmsbörsen och på optionsmarknaden samt sannolikt även inom fondhandel. Antal avslut för koncernen per månad och per börsdag (antal/mån) avslut per månad avslut per börsdag sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb (antal/dag) Marknadsandelar % Antal avslut på Stockholmsbörsen 6,17 7,53 Volym på Stockholmsbörsen 1,17 1,28 Indexoptioner på OM 10,34 10,18 Aktieoptioner på OM 4,44 2,68 Antal avslut på Oslobörsen 0,84 n/a Antal avslut på Köpenhamnsbörsen (kundhandel) 0,81 n/a Kapitel 2- Året som gått 18

19 Nordnet Norge Nordnet Norges kunder tillhör främst kategorin mycket aktiva aktieplacerare. Nordnets tjänster är anpassade för att fylla behoven även för vanliga aktiesparare men marknadsföringen och kunderbjudandet har ännu så länge anpassats speciellt för de mest aktiva. Nordnet har gentemot de lokala konkurrenterna flera konkurrensfördelar med avseende på kunderbjudandet. Realtidsapplikationen WinTrade med handel på flera olika marknader tillsammans med optionshandel och belåning medförde att Nordnet under 2002 visade god tillväxt. Mot slutet av 2002 var Nordnet Norges tredje största Internetmäklare med avseende på antal avslut och volym på Oslobörsen. Nordnet Danmark Nordnet Danmarks kunder tillhör, precis som för Nordnet Norge, kategorin mycket aktiva aktieplacerare men tjänsterna är anpassade för att fylla behoven även för vanliga aktiesparare. Marknadsföringen har ännu så länge anpassats speciellt för de mest aktiva. Nordnet har gentemot de lokala konkurrenterna flera konkurrensfördelar med avseende på kunderbjudandet. Realtidsapplikationen WinTrade med handel på flera olika marknader tillsammans med optionshandel och belåning medförde att Nordnet under 2002 visade god tillväxt. Mot slutet av 2002 var Nordnet Danmarks tredje största Internetmäklare med avseende på antal avslut och volym på Köpenhamnsbörsen. Kunderna är mycket internationella i sitt beteende och gör sammantaget fler affärer på andra marknader än de gör på Köpenhamnsbörsen. <Eurotrade Eurotrade riktade sig fram t.o.m 2002 främst mot utlandsboende svenskar med ett intresse för svenska aktier. Ett begränsat utbud av fonder erbjuds också. Under 2003 avses tjänsteutbudet att utvidgas väsentligt och då komma att innefatta traditionellt mäkleri, optionshandel, belåning samt handel med danska och norska aktier. Målgruppen vidgas därmed väsentligt till att även innefatta utlandsboende norrmän och danskar. Euorotrades kunder kan främst delas in i kategorierna vanliga aktiesparare, mycket aktiva aktieplacerare och mer passiva investerare. Genom webtjänsten erbjuds olika typer av handels-, informations- och depåtjänster anpassade för vanliga aktiesparare och med WinTrade erbjuds en realtidsapplikation för de mycket aktiva aktieplacerarna. För den passiva investeraren som kanske har en värdepappersportfölj av långsiktig karaktär utan att regelbundet göra affärer passar informations- och depåtjänsterna i webtjänsten och WinTrade alldeles utmärkt för förvaltningen. Kapitel 2- Året som gått 19

20 <Konkurrenter Konkurrenssituationen för Internetmäklare i Sverige började förändras år 2000 i och med de olika uppköpen och sammanslagningarna Internetmäklarna emellan. De nuvarande fyra aktörerna Nordnet, Avanza, E*trade och Skandiabanken var tidigare åtta stycken. Koncentrationen av antal aktörer har dock inte påverkat prissättningen i någon betydande mening. Priskonkurrens var under 2002 inriktad på olika kundsegment men främst inom segmentet de mest aktiva kunderna. Viktigt för denna kundgrupp är även handelstjänsten och där främst i form av realtidsapplikationer. Nordnet har här sedan länge varit marknadsledande men i och med konkurrenternas ökade fokus på denna typ av tjänst har ökad konkurrens märkts av under I Norge och Danmark har mycket lite hänt i form av strukturomvandling i branschen. Med tanke på att dessa marknader är mycket mindre än den svenska aktiemarknaden så är konkurrenssituationen egentligen hårdare än i Sverige. Nordnet har dock med avseende på både handelstjänsten och priset konkurrensfördelar gentemot de lokala aktörerna. Handelstjänsten och realtidsapplikationen WinTrade innehåller ett utbud av instrument, funktioner och marknader som är unikt. Detta i kombination med ett pris anpassat för de mest aktiva kunderna gjorde att Nordnet under 2002 tog marknadsandelar. I Sverige, Norge och Danmark består konkurrensen även av traditionella banker som erbjuder aktiehandel på Internet. Bedömningen är dock att under 2002 så har inte bankernas position stärkts relativt sett. Nordnet arbetar även hårt för att stärka positionen med avseende på vissa tjänster som bankerna erbjuder, som t.ex korttjänster med Nordnet AssetCard. 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% - Marknadsandelar av antal avslut på Stockholmsbörsen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Marknadsandelar av antal avslut på Oslobörsen 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Marknadsandelar av antal avslut på Köpenhamnsbörsen 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Nordnet Avanza E*trade Skandiabanken Netfonds Stocknet Nordnet Skandiabanken E*trade Stocknet Nordnet Kapitel 2- Året som gått 20

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 005 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2005 Året i korthet < Stark tillväxt under året. < Rörelseintäkterna ökade med 35,4 (40,4) procent till 285,1 (210,5) MSEK. < Rörelseresultatet ökade till 146,7 (101,2) MSEK.

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

revisionsberättelse... 96 definitioner... 97 adresser... 98

revisionsberättelse... 96 definitioner... 97 adresser... 98 nordnets årsredovisning 2009 innehållsförteckning Nordnet 2009 ekonomisk översikt 2009... 3 vd har ordet... 5 vårt erbjudande... 6 aktien... 7 om nordnet... 10 strategi... 12 marknad och konkurrens...

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2013 Avanza Bank Bokslutskommuniké Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300

Läs mer

Avanza Delårsrapport januari september 2014

Avanza Delårsrapport januari september 2014 Avanza Delårsrapport januari september Nettoinflödet uppgick till 14 100 (8 410) MSEK, motsvarande 13 (10) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 355

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Insplanet AB (publ) 2006 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris (courtage utgår ej): 16 kr Anmälningsperiod: 8 22 maj 2006 Likviddag: 30 maj 2006 Beräknad första dag

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

166 (136) 16,3 (8,7) 5,6 (5,4)

166 (136) 16,3 (8,7) 5,6 (5,4) Nordnet årsredovisning 2014 Nordnet är en nordisk bank. Vi erbjuder privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt att ta kontroll över sin finansiella framtid. Vi vänder oss till medvetna sparare

Läs mer

136 (104) 8,7 (6,9) 5,4 (4,7)

136 (104) 8,7 (6,9) 5,4 (4,7) nordnet årsredovisning 2013 Nordnet är en nordisk nätbank. Vi erbjuder smarta tjänster som gör det enkelt att spara och låna. Du når oss genom webben, mobilen, läsplattan eller någon av våra handelsapplikationer.

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden Årsredovisning 2002 Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden 1 INTRUM JUSTITIA 2002 Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är Europas ledande företag för hantering

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Inbjudan till årsstämma. Innehåll

Inbjudan till årsstämma. Innehåll WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 13 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar.

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar. Årsredovisning 2014 Det här är Creades Creades är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Namnet Creades kommer från uttrycket Creative

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer