Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002"

Transkript

1 Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2002 Den kompletta Internetmäklaren

2 <Definitioner Nordnet Nordnet Securities Gamla TeleTrade Gamla Nordnet Samgåendet Eurotrade Nordnet Försäkringsmäklare Nordnet Norge Nordnet Danmark Nordnet AB (publ) - koncernen (namnändrat från TeleTrade Financial Services AB (publ) i september 2001) Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB TeleTrade Financial Services AB - koncernen före Samgåendet med Gamla Nordnet Nordnet Family AB - koncernen före samgåendet med Gamla TeleTrade Samgåendet mellan Gamla TeleTrade och Gamla Nordnet Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB Nordnet Securities norska filial och verksamhet Nordnet Securities danska verksamhet <Kalender < Ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 < Delårsrapport för 3 månader 2003 publiceras den 23 april 2003 < Delårsrapport för 6 månader 2003 publiceras den 13 augusti 2003 < Delårsrapport för 9 månader 2003 publiceras den 21 oktober 2003 < Bokslutskommuniké för 2003 publiceras den 10 februari 2004 Inledning 2

3 <Nordnet på två sidor Verksamhet Nordnet skall göra det möjligt för kunden att på ett bekvämt och effektivt sätt göra bättre värdepappersaffärer till en låg kostnad. Nordnets kärnverksamhet är värdepappershandel via Internet. Kunderna består främst av privatpersoner och företag i Sverige, Norge och Danmark. Värdepappershandeln omfattar främst aktier, optioner, terminer, warranter, fonder, utländska aktier och garantiprodukter. Förutom själva värdepappershandeln erbjuds ett brett spektrum av olika tjänster såsom bl.a. handlarapplikation, depåtjänster, informationstjänster, mobila tjänster, månadssparande, kontantoch betalkort samt deklarationsprogram. Norden är Nordnets hemmamarknad med Sverige som huvudmarknad. Nordnet erbjuder tjänster i Sverige, Norge och Danmark samt till nordbor boende utomlands genom det helägda dotterbolaget Eurotrade i Luxemburg. Nordnet är Nordens största Internetmäklare mätt i antal avslut och volym. Per den 31 december 2002 hade Nordnet aktiva depåer med bokförda tillgångar om 6,6 mdr. Marknadsandelen av antal avslut för 2002 på Stockholmsbörsen uppgick till 6,17 %, på Oslobörsen till 0,84% och på Köpenhamnsbörsen (avseende kundhandel) till 0,81%. Strategisammanfattning 1. Låg verksamhetsrisk Låga fasta kostnader, olika typer av intäkter samt olika typer av kunder skapar sammantaget en låg risknivå för verksamheten. De fasta kostnaderna måste vara låga och kapacitetsutrymmet stort vilket ger låga marginalkostnader för varje ny kund och ny transaktion. Courtageberoendet måste vara lågt med anledning av att dessa intäkter kan variera kraftigt. Räntenetto, avgifter och övriga provisioner skall öka. Olika typer av kunder agerar på olika sätt vilket ger olika typer av intäkter och därför minskar verksamhetsrisken (aktiva kunder, passiva kunder, fondsparare etc). 2. Hög tillväxtpotential Kontinuerlig tjänsteutveckling, kundsegmentering och marknadsnärvaro på flera geografiska marknader ger en hög tillväxtpotential. Inom värdepappershandel med tillhörande tjänster finns det fortsatt goda affärsutvecklingsmöjligheter. Nordnet blev under 2002 bank vilket ökar affärsutvecklingsmöjligheterna. Olika tjänster anpassade för olika typer av kunder samt erbjudanden på flera olika geografisk marknader skapar förutsättningar att kostnadseffektivt öka antalet kunder. 3. Kontroll Effektivitet och flexibilitet kräver kontroll över hela affärsprocessen. IT-utveckling och effektiviseringsarbete är i fokus och bedrivs internt. 4. Service Bäst service vinner. Snabbhet, valfrihet, objektivitet, flexibilitet och attraktiva priser tillsammans med en hög servicenivå och en positiv upplevelse skall göra Nordnets kunder till de nöjdaste. 3Inledning

4 Mål Nordnet skall långsiktigt öka värdet på aktieägarnas investerade kapital. Detta skall ske genom att skapa mervärde för kunden och genom att verksamheten drivs så effektivt som möjligt. Mervärde för kunden skapar Nordnet genom att kontinuerligt förbättra och förstärka kunderbjudandet och servicenivån. Nordnet verksamhetsstrategi ska fortsatt medföra en sänkt breakevennivå för verksamheten och därmed en låg verksamhetsrisk och hög lönsamhetspotential. Under 2002 sänktes breakevennivån från ca avslut per dag till mot slutet av året ca avslut per dag. Mot slutet av 2003 / början av 2004 är målsättningen att breakevennivån skall ha sänkts under avslut per dag. I början av 2002 täcktes ca 40% av koncernens kostnader av intäkter vid sidan av courtaget för att mot slutet av 2002 uppgå till 52%. Under första halvåret 2004 är målsättningen att denna relation skall vara 65-70%. Nordnets position som den största och ledande Internetmäklaren skall bevakas och förstärkas. Tjänsteutbudet skall vara brett, medföra diversifierade intäkter och skapa goda förutsättningar för tillväxt. Inledning 4

5 < Innehållsförteckning < Kapitel 1 - Inledning Året i korthet...8 Detta är Nordnet...9 Historik...12 < Kapitel 2 - Året som gått Året som gått...16 Nordnet i Sverige, Norge och Danmark...18 Eurotrade...19 Konkurrenter...20 Övriga verksamheter...21 < Kapitel 3- Nordnet har ordet VD har ordet...25 Framtidsutsikter...26 Känslighetsanalys...26 < Kapitel 4 - Nordnet-aktien Aktiekurs och handelsvolym...28 Ägarförteckning...28 Aktiekapitalets förändring...29 Utestående options- och incitamentsprogram...30 Aktieägaravtal...31 < Kapitel 6 - Förvaltningsberättelse Inledning...40 Väsentliga händelser under året...40 Utvecklingsverksamhet...40 Resultat och finansiell översikt...41 Koncernen fem år i sammandrag...43 Finansiella mål och utdelningspolitik...45 Framtida utsikter...45 Risker...45 Viktiga avtal...47 Övrig information...50 Tillstånd...51 Styrelsens arbete...52 Förslag till behandling av ansamlad förlust...54 < Kapitel 7 - Räkenskaper och revisionsberättelse Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys...56 Redovisningsprinciper och kommentarer...62 Noter och kommentarer...67 Revisionsberättelse...88 < Kapitel 5 - Ledning, styrelse och revisorer Ledningsgrupp...34 Styrelse...36 Revisorer...38 Innehållsförteckning 5

6 Inledning 6

7 Kapitel 1 - Inledning < Året i korthet...8 < Detta är Nordnet...9 < Historik...12 Kapitel 7 - Räkenskaper B

8 <Året i korthet Verksamheten Första halvåret: Systemintegrationen efter Samgåendet slutförs genom tjänstelanseringar för Nordnet Danmark, Nordnet Norge och Eurotrade Realtidsapplikationen WinTrade finns på fyra språk och på fyra marknader Bankoktroj erhålls Försämrat aktiemarknadsklimat som påverkar intäkter och resultat negativt Omstrukturering av kärnverksamheten för att anpassa den till det försämrade aktiemarknadsklimatet medför omstruktureringskostnader om 9,8 mkr Andra halvåret: Kraftigt sänkta kostnader som en följd av omstruktureringen motsvarar årlig kostnadsbesparing om ca 45 mkr En rad olika tjänstelanseringar såsom bl.a. Företagshändelser, Nordnet Hedge och Nordnet Toolbar Nordnet AssetCard lanseras. Ett unikt kontant- & betalkort kopplat till kundens depå Nordnet Norge och Nordnet Danmark utvecklas väl med stärkta marknadsandelar och lönsamhet Överenskommelse träffas med Sparbanken Finn om att leverera en komplett systemlösning för värdepappershandel Nordnet ASP Kraftigt förbättrad resultatutveckling under fjärde kvartalet som en följd av sänkta kostnader och ökad aktivitet på aktiemarknaden Resultat, intäkter och kostnader Resultatet för helåret före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 4,9 (-61,8) mkr Resultatet för helåret efter jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 18,2 (-177,7) mkr Intäkterna för helåret minskade med 20% till 171,0 (214,7) mkr Rörelsekostnaderna sänktes med 40% till 166,0 (-276,5) mkr Resultatet för det fjärde kvartalet det starkaste någonsin Koncernens utveckling per kvartal (mkr) 50,0 Koncernens utveckling Q Q Q Q per kvartal (mkr) 40,0 Rörelsens intäkter 48,1 33,4 36,3 53,2 Rörelsens kostnader 47,9 45,5 35,5 37,0 Resultat före jämförelsestörande 30,0 20,0 Rörelsens intäkter (mkr/kvartal) Rörelsens kostnader (mkr/kvartal) Resultat före jämförelsestörande poster, goodwill och skatt (mkr/kvartal) poster, goodwill och skatt 0,2-12,1 0,7 16,2 10,0 0,0 Q Q Q Q ,0 Kapitel 1- Inledning 8

9 <Detta är Nordnet Affärsidé och kärnverksamhet Nordnets affärsidé är att erbjuda tjänster för effektiv värdepappershandel. Nordnet är en Internetmäklare där kärnverksamheten är värdepappershandel via Internet. Kundens värdepappersdepå är i centrum och ett rikt utbud av tjänster kring värdepappershandeln erbjuds för att skapa största möjliga nytta och bekvämlighet för kunden. Nordnets tjänster skall vara kompletta och möjliggöra för kunden att göra bättre affärer på ett bekvämt, användarvänligt och enkelt sätt. Det finns två huvudsakliga sätt att nyttja Nordnets tjänster på för kunder i Sverige, Norge, Danmark och för Eurotrades kunder. Via hemsidorna eller genom realtidsapplikationen WinTrade. Nordnet Sverige erbjuder dessutom två olika sätt via hemsidan i form av den textbaserade tjänsten Basic och den mer kompletta tjänsten Classic. Nordnet Sverige erbjuder även en WAP-tjänst. WinTrade är en egenutvecklad realtidsapplikation med en mängd funktioner och finesser så att användaren skall befinna sig mitt i marknadens nålsöga. WinTrade finns på svenska, norska, danska och engelska. Verksamhetsbeskrivning Nordnet erbjuder en komplett värdepapperstjänst med avseende på handel, förvaring, administration, information och tillhörande tjänster. Kunden kan oavsett marknad eller fondbolag förvara sina aktier, fonder, warranter, indexobligationer, optioner och terminer på sin depå. Från depån får man en stor mängd finansiell information, nyheter, diagram och kurser om dessa värdepapper. Till sin depå kan man ha ett kort, Nordnet AssetCard, för att få tillgång till sparandet genom kontantuttag eller köp och vid deklarationsdags erbjuds ett deklarationsprogram. Värdepappren kan även belånas för att erhålla kontanta medel eller för att förvärva mer värdepapper. Nordnet erbjuder tjänster på den svenska, danska och norska marknaden. Eurotrade erbjuder en s.k. discount broker tjänst med traditionell mäklarservice som ett komplement till Internet. Från huvudkontoret i Bromma utanför Stockholm driftas och sköts de svenska, norska och danska verksamheterna. I Oslo finns endast ett marknadsföringskontor som sysselsätter två personer och i Köpenhamn saknas behov för kontor. Eurotrade som självständigt tillståndspliktigt bolag Kapitel 1- Inledning 9

10 har skapat en effektiv verksamhet genom att outsourca drift, utveckling och viss administration till Nordnet. Med denna strategi har Nordnet hittat en formel som gör det möjligt att erbjuda ledande Internetmäklartjänster på flera geografiska marknader till låga kostnader. Marginalkostnaden är lika låg och marginalnyttan lika hög per kund och volym oavsett marknad. Detta ger en betydande tillväxtpotential då marknaden och målgruppen utökats utan att Nordnet har samma volymkrav för att nå lönsamhet som lokala konkurrenter. Nordnet Försäkringsmäklare förmedlar sakförsäkringar såsom villahem, bil och båtförsäkringar och ses som en del i tjänsteutbudet. I depåförteckningen samlas uppgifter om de sakförsäkringar som förmedlats till kunden. Aktiediskussionstjänsten och portalen VCW/Aktietips.com drivs som självständig sajt men på sparlåga. Sajten har ett stort antal användare och besökare och används av Nordnet främst i marknadsföringssyfte. Vision Nordnet skall bli en dominerande aktör för effektiv värdepappershandel på den nordiska marknaden. Medlet för detta är Nordnet-modellen. Strategin med ett huvudsakligt kostnadsställe men marknadsnärvaro på flera marknader är unik i Sverige. Nordnet-modellen gör det även möjligt att sälja access till infrastrukturen och hantera andra aktörers aktiehandel. Nordnet Norge ASP-kunder Nordnet-modellen Nordnet Sverige Nordnet Ett huvudsakligt kostnadsställe för administration, drift & utveckling Nordnet Danmark Eurotrade Verksamhetsmål och måluppfyllelse Externa mål Nordnet skall förstärka positionen som den största Internetmäklaren i Norden mätt i antal avslut och volym Nordnet skall vara den mest kostnadseffektiva Internetmäklaren i Norden Nordnets varumärke skall identifieras med effektivitet, tekniskt ledarskap och kvalité Dessa mål är oförändrade sedan föregående år. Nordnet är fortsatt den största Internetmäklaren i Norden. Under året har de norska och danska verksamheterna vuxit och tagit marknadsandelar medan Nordnet Sveriges försprång har minskat något. Såsom nordisk aktör är Nordnet strategiskt ensam varför en kostnadsjämförelse är svår. Med avseende på den svenska verksamheten kommer kostnadseffektiviteten att öka ytterligare. Nordnet erbjuder marknadens bredaste och mest kompletta tjänst. All IT-utveckling sköts internt vilket är en förutsättning för Nordnets geografiska strategi. Nordnets varumärkeskännedom och varumärkesvärde skall stärkas. Interna mål Nordnet skall trendmässigt sänka kostnadsnivån per kund och avslut Nordnet skall trendmässigt öka tjänsteutnyttjandet och intäkterna utanför courtaget Nordnet skall förbättra servicen och skapa nöjdare kunder Nordnet skall bli en ännu roligare arbetsplats Dessa mål är oförändrade sedan föregående år. Kostnadsnivån har under året sänkts kraftigt och Kundunderleverantörer Kapitel 1- Inledning 10

11 kostnaderna kommer under 2003 att sjunka ytterligare. Mycket resurser lades under året på att öka tjänsteutnyttjandet och intäkterna vid sidan av courtaget, vilket också lyckades. Potentialen är fortsatt stor med avseende på detta. Två kundundersökningar genomfördes (vår och höst) med mycket goda resultat. Under 2003 ökas insatserna för att stärka relationen till kunden och öka nöjdheten ännu mer. Är Nordnet en rolig arbetsplats? Ja, vi tror det. Strategi Nordnet arbetar efter att skapa en verksamhet som för aktieägarna medför så låg risk som möjligt men med högsta möjliga intjäningspotential. Detta skapas genom en så låg fast kostnadsmassa som möjligt med låga marginalkostnader för ytterligare kunder och affärsvolymer samt genom en förfinad och välutvecklad intäktsmodell. Ett golv av fasta intäkter skall täcka en betydande del av kostnadsmassan vilket skall leda till att låga handelsvolymer medför lönsamhet. Vid högre handelsvolymer skall lönsamheten därmed vara mycket god. De fasta intäkterna skall trendmässigt öka genom löpande affärsutveckling och tjänsteutveckling. Kreativ, professionell och kundfokuserad är viktiga nyckelord i Nordnets verksamhet. Organisation och medarbetare I en verksamhet som hela tiden utvecklas och förändras är kraven på medarbetarna höga. Personalen måste vara engagerad och lojal. Nordnet är ett tjänste- och kunskapsföretag där medarbetarnas erfarenhet och kompetens är avgörande för verksamhetens framgång. Med anledning av att verksamheten är finansiell ställer den extra höga krav på kvalitet, integritet och kontroll. Kvalificerade medarbetare behövs inom alla områden för att säkerställa att verksamheten kan hålla ett högt utvecklingstempo under god kontroll. Under 2002, med tanke på det försämrade marknadsklimatet som medförde osäkerhet och personalnedskärningar, har situationen för många medarbetare varit tuff. Det är viktigt med bra chefer. Ledningen för Nordnet måste vara sammansvetsad och entreprenörsinriktad för att kunna hålla det höga Kunder Kunden i centrum. Nordnets affärsutvecklingsstrategi bygger på lyhördhet. Olika kunder kräver olika tjänster. De mindre aktiva, de mer aktiva och fondspararna har olika behov. Nordnets spektrum av tjänster tillfredsställer alla behov. En kundbas bestående av olika kundkategorier är viktig för att upprätthålla en låg rörelserisk. Teknisk utveckling Centralt i hela verksamheten är IT-systemen. Med de bästa systemen och applikationerna gentemot kund och de bästa systemen för automatisering och effektivisering av hela affärsflödet skapas högsta möjliga intäkter till lägsta möjliga kostnader. Nordnets strategi är att bedriva systemutvecklingen internt av såväl affärsutvecklingsskäl som av kostnadsskäl. Nordnet ser sig som ledande i branschen inom systemutveckling. Marknad Sverige är Nordnets huvudmarknad och Norden är hemmamarknaden. Med Ett huvudsakligt kostnadsställe och infrastruktur skall tjänster erbjudas på andra marknader där kundtillväxt till låga marginalkostnader bedöms kunna skapas. Service Hög service nivå är en självklarhet. Viktigt är tillgängligheten och snabbheten i systemet och tjänsterna. Viktigt är även en hög servicenivå och ett professionellt bemötande med avseende på alla andra kontaktpunkter med kunden. Intäkter Intäktsbasen måste utvecklas för att sänka rörelserisken och maximera intäkterna per kund. Värdepappersområdet är brett och möjligheterna till tjänsteutveckling och nya intäktskällor vid sidan om courtaget är stort. Kostnader Affärsmodellen kräver att kostnadsbasen i verksamheten är stabil med möjlighet till ökat kapacitetsutnyttjande. Marginalkostnaderna måste vara låga. Ett arbete pågår löpande för att sänka processkostnaderna per kund och avslut. Affärsutveckling Att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra tjänsteutbudet är mycket väsentligt för att dels förstärka konkurrenssituationen och tillfredsställa kunden och dels för att förbättra intjäningsförmågan. Med kunden i fokus, kreativ affärsutveckling och egen systemutveckling skapas maximala förutsättningar att förstärka rollen som marknadsledare. Fokus Värdepappershandel i realtid med högsta möjliga tillgänglighet är en komplicerad verksamhet. Fokus på detta är ett krav för att lyckas.

12 tempo som krävs. Nordnet har idag en bred och erfaren grupp chefer och projektledare där många arbetat en längre tid tillsammans ända sedan verksamheten grundades. Per 31 december uppgick antal medarbetare till 81 (110) personer varav 54 män och 27 kvinnor. Av medarbetarna arbetade 60 personer med Sverige, 13 personer med Norge, Danmark och Eurotrade, 7 personer med Nordnet Försäkringsmäklare och 1 person med VCW. <Historik Nordnet är ett resultat av Samgåendet. Nedan ges en sammanfattning av Gamla TeleTrades och Gamla Nordnets historia. Gamla TeleTrade Gamla TeleTrades Internetmäklare grundades 1997 av Klas Danielsson, Nordnets nuvarande verkställande direktör och koncernchef. TeleTrades Internetmäklartjänst lanserades under sommaren Koncernledningen består av: Nordnet VD Klas Danielsson < Klas Danielsson, VD och koncernchef < Anders Råge, vvd < Mats Sjölin, vvd < Eva Hjortblad, Ekonomichef < Juan Segura, IT & Utvecklingschef < Kristina Fransson, IT & Projektansvarig Administration vvd Anders Råge Ekonomi Eva Hjortblad Projekt Kristina Fransson Handel vvd Mats Sjölin IT & utveckling Juan Segura Marknad & kundkommunikation Kapitel 1- Inledning 12

13 1998. TeleTrade växte därefter kraftigt såväl organiskt som genom flera förvärv. I december 1998 gick Gamla TeleTrade och VCW samman. VCW driver en av Sveriges största aktiediskussionstjänster på Internet och tillförde därmed värdefull marknadsföringskapacitet. I februari 2000 förvärvades nuvarande försäkringsmäklaren Nordnet Försäkringsmäklare vars verksamhet omstrukturerades per oktober 2001 till att endast bedriva privat sakförsäkringsförmedling. I september 2000 förvärvades den konkurrerande Internetmäklaren Aktiedirekt som tillförde cirka aktiva depåkunder. I mars 2001 förvärvades fondmäklaren Fondex som tillförde cirka aktiva depåkunder. Gamla Nordnet Gamla Nordnet grundades av E. Öhman J:or Fondkommission AB som 1996 lanserade Nordnet som en bifirma i verksamheten. Gamla Nordnet var en av de första Internetmäklarna i Sverige. Man växte snabbt till den största Internetmäklaren i Sverige och expanderade även internationellt lanserades Eurotrade Securities S.A i Luxemburg. Eurotrade är en Internetmäklare för främst nordiska medborgare boende utomlands. I februari 2001 lanserades Nordnet Norge och i maj 2001 lanserades Nordnet Danmark. Kapitel 7 - Räkenskaper B

14 Kapitel 1- Inledning 14

15 Kapitel 2 - Året som gått <Året som gått...16 <Nordnet i Sverige, Norge och Danmark...17 <Eurotrade...19 <Konkurrenter...20 <Övriga verksamheter...21

16 < Året som gått Koncernens kärnverksamhet bedrivs i dotterbolagen Nordnet Securities Bank AB och Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg. Nordnet Securities står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige och verksamhet bedrivs i Sverige, Danmark och Norge. Nordnet Norge har en filial i Oslo i form av ett marknadsföringskontor med två anställda. Nordnet Danmarks verksamhet bedrivs till fullo från huvudkontoret i Bromma. Eurotrade står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg. De kraftiga svängningarna på börsen medförde att börsnedgången till trots så höll sig ändå handeln under året uppe på relativt hyggliga nivåer under vissa perioder. Det fjärde kvartalet var det mest aktiva med totalt avslut vilket motsvarade avslut per dag samt 2,7 avslut per månad och aktiv depå. Det andra kvartalet var det minst aktiva med totalt avslut vilket motsvarade avslut per dag samt 1,4 avslut per månad och aktiv depå. Inte under något av årets kvartal understeg därmed antalet avslut per dag den breakevennivå om 4200 avslut som uppnåddes under det fjärde kvartalet. I genomsnitt under året gjorde varje aktiv depå 23,7 avslut, eller 2,0 per månad. Den genomsnittliga nettocourtageintäkten per avslut har mellan årets kvartal varierat mellan 61 och 77 kr per avslut för att under året i genomsnitt motsvara 66 kr per avslut. En fallande börs påverkar normalt den genomsnittliga nettocourtageintäkten negativt. Ett avslut är en registrerad transaktion på en börs och därmed ej detsamma som en order, en affär eller en avräkningsnota som kan bestå av flera avslut. Netto antal aktiva depåer har under året minskat med till depåer avslutades under året. En betydande majoritet av dessa depåer var depåer av mindre storlek och där kunden upphört eller avsåg att upphöra med värdepappersaffärer. C.a av de avslutade depåerna var depåer där kunden hade ytterligare en depå hos Nordnet och flyttade alla tillgånger till en och samma depå nya aktiva depåkunder tillkom under året vilka sammantaget visade en relativt god aktivitetsnivå. Under året genomfördes ett stort antal tjänstelanseringar både i form av service- och funktionsmässiga förbättringar såsom t.ex tjänsten Företagshändelser med teckning i nyemissioner direkt på Internet, och i form av nya produkter och placeringsmöjligheter såsom t.ex Nordnet Hedge, Sveriges enda marknadsplats för Hedgefonder. I samband med att ett minimidepåkrav om 500 kr införs för nyttjande av Nordnets internettjänster genomförs med början i slutet av 2002 och under första kvartalet 2003 en genomgång av depåstocken. Börsnedgången medförde att det totala depåvärdet sjönk. Det totala depåvärdet uppgick per den 31 december 2002 till 6,6 mdr kr. Per den 31 december 2002 uppgick inlåningen samt förvaltade klientmedel till mkr och utlåningen till 319 mkr. Marknadsandelen av antal avslut och volym för helåret 2002 var på Stockholmsbörsen 6,17 % respektive 1,17 %, på Oslobörsen 0,84 % respektive 0,16 % och på Köpenhamnsbörsen (kundhandel) 0,81% respektive 0,19%. Marknadsandelen av antal avslut och volym för fjärde kvartalet 2002 var på Stockholmsbörsen 6,99 % respektive 1,70 %, på Oslobörsen 1,35 % respektive 0,30 % och på Köpenhamnsbörsen (kundhandel) 1,03% respektive 0,31%. I december månad gjorde Kapitel 2- Året som gått 16

17 Nordnets kunder utanför Sverige för första gången mer än 10% av koncernens totala antal avslut. I juni 2002 erhöll Nordnet Securities AB bankoktroj vilket medförde att bolaget ombildades till ett bankaktiebolag och då ändrade firma till Nordnet Securities Bank AB. I november lanserades som en följd av bankoktrojen Nordnet AssetCard. Ett kontant- och betalkort knutet till värdepappersdepån. En tjänst som medför att de aktier och fonder man har på sin depå genom belåning blir tillgängliga för uttag och köp. Nordnet-modellen Strategin med ett huvudsakligt kostnadsställe men marknadsnärvaro på flera marknader är unik i Sverige. Nordnet-modellen gör det även möjligt att sälja access till infrastrukturen och hantera andras aktörers aktiehandel. I november inledde Nordnet och Sparbanken Finn ett samarbete inom aktiehandel. Samarbetet bedrivs inom ramen för Nordnet ASP där Sparbanken Finn blir en Nordnet ASP-kund. Sparbanken Finns aktiehandel kommer därmed att hanteras av system och applikationer från Nordnet. Nordnet skall även leverera en komplett tjänst för aktiehandel via Internet som Sparbanken Finn kommer att lansera under Nordnet samarbetar även med s.k. underbrokers och förvaltare vilka indirekt levererar kunder till Nordnet. Nordnet-modellen Nordnet Sverige Nordnet Norge ASP-kunder Nordnet Ett huvudsakligt kostnadsställe för administration, drift & utveckling Nordnet Danmark Eurotrade Pressmeddelande: Nordnet ASP med Sparbanken Finn Kundunderleverantörer Kapitel 2- Året som gått 17

18 <Nordnet i Sverige, Norge och Danmark Nordnet Sverige Nordnet Sveriges kunder kan delas in i kategorierna vanliga aktiesparare, mycket aktiva aktieplacerare, fondsparare och mer passiva investerare. Nordnets tjänster är anpassade för att fylla behoven från dessa typer av kunder. Genom webtjänsterna Basic och Classic erbjuds olika typer av handels-, informations och depåtjänster anpassade för vanliga aktiesparare. Genom Nordnet Fonder erbjuds handel och information i ca 800 olika fonder plus ett unikt utbud av hedgefonder. Med WinTrade erbjuds en realtidsapplikation för de mycket aktiva aktieplacerarna. För den passiva investeraren som kanske har en värdepappersportfölj av långsiktig karaktär utan att regelbundet göra affärer, passar Nordnets informations- och depåtjänster i Basic, Classic och WinTrade alldeles utmärkt för portföljförvaltningen. Nordnet Sverige ser sig som en komplett Internetmäklare. Med detta avses att beträffande de möjligheter och tjänster som erbjuds kunden Per 31 dec 2002 Per 31 dec 2001 Antal aktiva depåer Totalt depåvärde (mdr kr) 6,6 9,3 Genomsnittligt depåvärde (kr) Inlåning inklusive förvaltade klientmedel (mkr) Utlåning (mkr) Antal avslut per aktiv depå under året Kundstatistik för koncernen med avseende på värdepapper skall inget väsentligt saknas. Det kompletta tjänsteutbudet används som ett konkurrensmedel. Nordnet Sverige var under 2002 Sveriges största Internetmäklare med avseende på antal avslut och volym på Stockholmsbörsen och på optionsmarknaden samt sannolikt även inom fondhandel. Antal avslut för koncernen per månad och per börsdag (antal/mån) avslut per månad avslut per börsdag sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb (antal/dag) Marknadsandelar % Antal avslut på Stockholmsbörsen 6,17 7,53 Volym på Stockholmsbörsen 1,17 1,28 Indexoptioner på OM 10,34 10,18 Aktieoptioner på OM 4,44 2,68 Antal avslut på Oslobörsen 0,84 n/a Antal avslut på Köpenhamnsbörsen (kundhandel) 0,81 n/a Kapitel 2- Året som gått 18

19 Nordnet Norge Nordnet Norges kunder tillhör främst kategorin mycket aktiva aktieplacerare. Nordnets tjänster är anpassade för att fylla behoven även för vanliga aktiesparare men marknadsföringen och kunderbjudandet har ännu så länge anpassats speciellt för de mest aktiva. Nordnet har gentemot de lokala konkurrenterna flera konkurrensfördelar med avseende på kunderbjudandet. Realtidsapplikationen WinTrade med handel på flera olika marknader tillsammans med optionshandel och belåning medförde att Nordnet under 2002 visade god tillväxt. Mot slutet av 2002 var Nordnet Norges tredje största Internetmäklare med avseende på antal avslut och volym på Oslobörsen. Nordnet Danmark Nordnet Danmarks kunder tillhör, precis som för Nordnet Norge, kategorin mycket aktiva aktieplacerare men tjänsterna är anpassade för att fylla behoven även för vanliga aktiesparare. Marknadsföringen har ännu så länge anpassats speciellt för de mest aktiva. Nordnet har gentemot de lokala konkurrenterna flera konkurrensfördelar med avseende på kunderbjudandet. Realtidsapplikationen WinTrade med handel på flera olika marknader tillsammans med optionshandel och belåning medförde att Nordnet under 2002 visade god tillväxt. Mot slutet av 2002 var Nordnet Danmarks tredje största Internetmäklare med avseende på antal avslut och volym på Köpenhamnsbörsen. Kunderna är mycket internationella i sitt beteende och gör sammantaget fler affärer på andra marknader än de gör på Köpenhamnsbörsen. <Eurotrade Eurotrade riktade sig fram t.o.m 2002 främst mot utlandsboende svenskar med ett intresse för svenska aktier. Ett begränsat utbud av fonder erbjuds också. Under 2003 avses tjänsteutbudet att utvidgas väsentligt och då komma att innefatta traditionellt mäkleri, optionshandel, belåning samt handel med danska och norska aktier. Målgruppen vidgas därmed väsentligt till att även innefatta utlandsboende norrmän och danskar. Euorotrades kunder kan främst delas in i kategorierna vanliga aktiesparare, mycket aktiva aktieplacerare och mer passiva investerare. Genom webtjänsten erbjuds olika typer av handels-, informations- och depåtjänster anpassade för vanliga aktiesparare och med WinTrade erbjuds en realtidsapplikation för de mycket aktiva aktieplacerarna. För den passiva investeraren som kanske har en värdepappersportfölj av långsiktig karaktär utan att regelbundet göra affärer passar informations- och depåtjänsterna i webtjänsten och WinTrade alldeles utmärkt för förvaltningen. Kapitel 2- Året som gått 19

20 <Konkurrenter Konkurrenssituationen för Internetmäklare i Sverige började förändras år 2000 i och med de olika uppköpen och sammanslagningarna Internetmäklarna emellan. De nuvarande fyra aktörerna Nordnet, Avanza, E*trade och Skandiabanken var tidigare åtta stycken. Koncentrationen av antal aktörer har dock inte påverkat prissättningen i någon betydande mening. Priskonkurrens var under 2002 inriktad på olika kundsegment men främst inom segmentet de mest aktiva kunderna. Viktigt för denna kundgrupp är även handelstjänsten och där främst i form av realtidsapplikationer. Nordnet har här sedan länge varit marknadsledande men i och med konkurrenternas ökade fokus på denna typ av tjänst har ökad konkurrens märkts av under I Norge och Danmark har mycket lite hänt i form av strukturomvandling i branschen. Med tanke på att dessa marknader är mycket mindre än den svenska aktiemarknaden så är konkurrenssituationen egentligen hårdare än i Sverige. Nordnet har dock med avseende på både handelstjänsten och priset konkurrensfördelar gentemot de lokala aktörerna. Handelstjänsten och realtidsapplikationen WinTrade innehåller ett utbud av instrument, funktioner och marknader som är unikt. Detta i kombination med ett pris anpassat för de mest aktiva kunderna gjorde att Nordnet under 2002 tog marknadsandelar. I Sverige, Norge och Danmark består konkurrensen även av traditionella banker som erbjuder aktiehandel på Internet. Bedömningen är dock att under 2002 så har inte bankernas position stärkts relativt sett. Nordnet arbetar även hårt för att stärka positionen med avseende på vissa tjänster som bankerna erbjuder, som t.ex korttjänster med Nordnet AssetCard. 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% - Marknadsandelar av antal avslut på Stockholmsbörsen jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Marknadsandelar av antal avslut på Oslobörsen 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Marknadsandelar av antal avslut på Köpenhamnsbörsen 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Nordnet Avanza E*trade Skandiabanken Netfonds Stocknet Nordnet Skandiabanken E*trade Stocknet Nordnet Kapitel 2- Året som gått 20

Årsredovisning 2001. Nordnet AB (publ)

Årsredovisning 2001. Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2001 Nordnet AB (publ) > Definitioner Nordnet Internetmäkleriet Gamla TeleTrade Gamla Nordnet Samgåendet Eurotrade Nordnet Försäkringsmäklare Den Nya Koncernen Nordnet AB (publ) - koncernen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - september 2002 Delårsrapport januari - september 2002 För tredje kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster, goodwillavskrivningar och skatt till 0,7 (-29,9) mkr Kostnaderna under tredje kvartalet reducerades

Läs mer

Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2003

Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2003 Nordnet AB (publ) Årsredovisning 2003 Året som gått Kraftig resultatförbättring. Sänkta kostnader och sänkt breakevennivå. Ökade marknadsandelar inom samtliga nordiska marknadssegment. En ny Internetmäklare

Läs mer

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling

Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Delårsrapport januari september 2003 Stark resultatutveckling och fortsatt god verksamhetsutveckling Niomånadersperioden Niomånadersresultatet efter skatt förbättrades till 15,0 (-32,8) mkr Niomånadersresultatet

Läs mer

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-09- Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

Förändrade helårssiffror med anledning av pooling

Förändrade helårssiffror med anledning av pooling Pressmeddelande 2002-04-08 Förändrade helårssiffror med anledning av pooling Samgåendet mellan de tidigare TeleTrade- och Nordnet-koncernerna (Gamla TeleTrade och Gamla Nordnet) godkändes av extra bolagstämma

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-06-04 Månadsrapport maj. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-10- Månadsrapport september månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2001

Delårsrapport jan-jun 2001 Finansiella tjänster på ett modernt sätt Delårsrapport jan-jun 20 Resultatet för halvåret uppgick till 18,2 (-9,6) mkr före goodwillavskrivningar, minoritetens andel, skatt, nedskrivningar och samgåendekostnader

Läs mer

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-08-04 Månadsrapport juli. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Stark avslutning på året

Stark avslutning på året Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2003 Stark avslutning på året Helåret 2003 Årets resultat efter skatt förbättrades till 28,9 (-18,2) mkr Årets resultat efter skatt per aktie förbättrades till 0,19

Läs mer

Förändrade helårssiffror med anledning av pooling

Förändrade helårssiffror med anledning av pooling Pressmeddelande 2002-04-08 Förändrade helårssiffror med anledning av pooling Samgåendet mellan de tidigare TeleTrade- och Nordnet-koncernerna (Gamla TeleTrade och Gamla Nordnet) godkändes av extra bolagstämma

Läs mer

Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 2004-- Månadsrapport februari. Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2001 kvartalet i korthet Intäkterna för perioden ökade med 7 % till 34,3 (32,0) mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år Resultatet för perioden uppgick till 5,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2012:2 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon:

För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-30,2) MSEK. Rörelseintäkterna ökade med 48 procent

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari juni Andra kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 49 385 ksek (27 908), en tillväxt på 77 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 9 803 ksek (

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ny webbtjänst med unik användarvänlighet Resultatutveckling första halvåret Rörelseintäkterna ökade med 12% till 394,2 (350,5) mkr Resultatet minskade med 3% till 124,5

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6)

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ KL (6) TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ 15.5.2000 KL 9.30 1 (6) TietoEnator lägger bud på utestående aktier i Entra. Målsättningen är att Entra skall bli Europas ledande leverantör av IT-lösningar till den finansiella

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Rörelseintäkterna ökade till 115,1 (62,6) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 41,3 (9,9) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,55 (0,37) SEK per aktie. Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ)

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Sectra-03.134-1.0sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 26 juni 2003 Sectra-03.134-1.0sve 2(4) Förslag till dagordning för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

INTÄKTER PER KVARTAL I TKR (proforma siffror för Q1 99 - Q4 99)

INTÄKTER PER KVARTAL I TKR (proforma siffror för Q1 99 - Q4 99) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 TILLVÄXT I SAMTLIGA AFFÄRSOMRÅDEN -finansiella tjänster på Internet- Affärsområde Handel (Internetmäklaren TeleTrade Solutions)* - intäkter 37 mkr, + 500 % - resultat

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

Stark inledning på året med ett resultat före skatt om 46,9 (2,2) mkr

Stark inledning på året med ett resultat före skatt om 46,9 (2,2) mkr Delårsrapport januari mars 2004 Stark inledning på året med ett resultat före skatt om 46,9 (2,2) mkr Resultatutveckling Resultatet efter skatt steg med 3240% till 33,4 (1,0) mkr Resultatet efter skatt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport HQ.SE 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Provisionsintäkterna ökade med 95% för jämförbara enheter till 92,4 (47,4) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader

Läs mer