Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :"

Transkript

1 Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna vissa av Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare, andra anställda samt vissa av Bolagets samarbets- och affärspartners. För närvarande finns det personaloptioner och teckningsoptioner inom ramen för bolagets optionsprogram, som berättigar till sammanlagt aktier i Orexo (inkluderar de styrelseaktier som beskrivs i stycket nedan) exklusive de teckningsoptioner som utgivits i syfte att användas för kassaflödesmässig säkring under programmen. Äganderätten till teckningsoptioner överförs till den anställde eller annan deltagare i optionsprogrammen direkt genom att de på marknadsmässiga villkor förvärvas medan personaloptionerna intjänas (så kallad vesting), förutsatt att innehavaren fortfarande antingen är anställd eller styrelseledamot i Orexo vid detta datum. På årsstämmorna 2008, 2009, 2010 och 2011 beslöts även om så kallade styrelseaktier (option att förvärva aktier i Orexo) vilka ger rätt att erhålla aktier i Orexo mot betalning av ett lösenbelopp fastställt till Orexoaktiens kvotvärde. Styrelseaktieägarprogrammet innebär att styrelseledamöter som deltar i programmet erhåller 50 procent av styrelsearvodet samt eventuellt arvode för kommittéarbete i kontanter och tilldelas styrelseaktier till ett antal som vid tilldelningstillfället värdemässigt motsvarar 50 procent av styrelsearvodet samt eventuellt arvode för kommittéarbete. Rätten att förvärva nya aktier enligt styrelseaktierna är beroende av om styrelseledamoten kvarstår som styrelseledamot under hela eller endast del av mandatperioden och kvalificering sker med 25 procent dagen efter offentliggörandet av Orexos delårsrapport för första kvartalet och med 25 procent efter offentliggörandet av delårsrapporterna för vart och ett av kvartal två till fyra under mandatperioden för det räkenskapsår då styrelseledamoten blir vald eller omvald. På bolagsstämma i april 2013 beslöts om att anta ett ordförandeprogram, se vidare information sid 6. Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Antal aktier till vilka optionerna berättigar Genomsnittligt lösenpris Totalt antal Varav: - styrelseaktier ,23 - personaloptioner ,34* - teckningsoptioner/aktier som innehas för kassaflödesmässig säkring ,25 Tilldelning inom Orexos personaloptionsprogram till och med den 30 juni 2015 fördelar sig enligt följande: styrelseledamöter, optioner vilka berättigar till teckning av aktier varav 0 aktier har tecknats, verkställande direktören, optioner vilka berättigar till teckning av varav 0 aktier har tecknats, övriga ledande befattningshavare, optioner vilka berättigar till teckning av aktier varav aktier har tecknats, och övriga befattningshavare, optioner vilka berättigar till teckning av aktier varav aktier har tecknats. 1 Från den 1 januari 2006 till och med den 30 juni 2015 har personaloptioner berättigande till aktier utnyttjats. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2005 var 11,9 miljoner kronor, varav 7,8 miljoner kronor 1 Uppgifterna är i förekommande fall omräknade för aktiesplit 1:250, genomförd i november

2 var hänförliga till administrationskostnader, 4,0 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingskostnader och 0,1miljoner kronor till försäljningskostnader. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2006 var 7,4 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner kronor var hänförliga till administrationskostnader och 2,9 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingskostnader. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2007 var 1,4 miljoner kronor. Av resultateffekten var -0,2 miljoner kronor hänförliga till administrationskostnader och 1,6 miljoner till forsknings och utvecklingskostnader. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2008 var 1,5 miljoner kronor. Av kostnaderna var 1,1 miljoner kronor hänförliga till administrationskostnader, 0,5 miljoner till forsknings och utvecklingskostnader och -0,1 miljoner till försäljningskostnader. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2009 uppgick till 8,2 miljoner kronor. Av kostnaderna var 4,0 miljoner kronor hänförliga till administrationskostnader, 3,4 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingskostnader och 0,8 till försäljningskostnader. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2010 uppgick till 3,5 miljoner kronor. Av kostnaderna var 2,7 miljoner kronor hänförliga till administrationskostnader, 0,5 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingskostnader och 0,1 till försäljningskostnader. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2011 uppgick till 3,1 miljoner kronor. Av kostnaderna var 2,7 miljoner kronor hänförliga till administrationskostnader, 0,2 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingskostnader och 0,2 till försäljningskostnader. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2012 uppgick till 9,3 miljoner kronor. Av kostnaderna var 5,3 miljoner kronor hänförliga till administrationskostnader, 2,9 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingskostnader och 1,1 till försäljningskostnader. Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2013 uppgick till 40,0 miljoner kronor. Av kostnaderna var 17,8 miljoner kronor hänförliga till administrationskostnader, 12,6 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingskostnader och 9,6 miljoner kronor till försäljningskostnader Bolagets kostnad för intjänade personaloptioner för 2014 uppgick till 5,7 miljoner kronor. Av kostnaderna var - 3,9 miljoner kronor hänförliga till administrationskostnader, 0,4 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingskostnader och 1,4 miljoner kronor till försäljningskostnader. Tabellen nedan visar samtliga utestående teckningsoptioner, personaloptioner och styrelseaktier enligt Orexos incitamentsprogram per den 30 juni Orexos registrerade aktiekapital uppgick per den 30 juni 2015 till kronor fördelat på aktier. Typ av värdepapper Antal värdepapper (personaloptioner/teckningsoptioner Antal aktier till vilka värdepappren berättigar 1) Teckningskurs (kronor) Andel aktier och röster efter full utspädning 2) Beslutade och tilldelade optioner Personaloptioner 2005/ ,0 0,1 % Personaloptioner 2006/ ,0 0,1 % Personaloptioner 2007/ ,0 0,1% Personaloptioner Biolipox ,25 0,0 % Styrelseaktier 2008/ ,4 0,0 % Personaloptioner 2008/ ,0 0,1 % Styrelseaktier 2009/ ,4 0,0 % Styrelseaktier 2010/ ,4 0,0 % 2011/2021 tilldelning april ,8 0.3% 2

3 Styrelseaktier 2011/ ,4 0,0 % ,0 0,3% 2011/2021 tilldelning oktober ,60 0,3% 2011/2021 tilldelning januari ,40 0,0% 2011/2021 tilldelning februari ,80 0,8% 2011/2021 tilldelning maj ,80 0,8% 2011/2021 tilldelning juni ,30 0,1% 2011/2021 tilldelning juni ,60 0,4% 2011/2021 tilldelning augusti ,60 0,0% 2011/2021 tilldelning oktober ,50 0,1% 2011/2021 tilldelning november ,10 0,7% 2011/2021 tilldelning februari ,90 0,0% 2011/2021 tilldelning maj ,80 0,1% 2011/2021 tilldelning juli ,5 0,0% 2011/2021 tilldelning november ,4 0,1% 2011/2021 tilldelning november ,9 0,0% 2011/2021 tilldelning november ,1 0,0% 2011/2021 tilldelning december ,7 0,1% 2011/2021 tilldelning december ,1% 2011/2021 tilldelning januari ,9 0,0% 2011/2021 tilldelning februari ,40 0,5% 2013/ ,3% 2015 Optioner/aktier avsedda för säkring av sociala avgifter Aktier avsedda för säkring av Biolipox personaloptioner ,1 % Totalt antal värdepapper i de aktiebaserade incitamentsprogrammen % 1) Antalet aktier anges efter den aktiesplit 250:1 som genomfördes i november ) Efter full utspädning genom utnyttjande av teckningsoptioner. Personaloptionsprogram Orexos personaloptionsprogram består av köpoptioner som ger rätt till erhållande av aktier i Orexo. För att säkerställa leverans enligt optionsavtalen och som kassaflödesmässig säkring av de sociala avgifter som kommer att belasta Orexo vid utnyttjande av personaloptionerna, har Orexo emitterat teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier i Bolaget till det helägda dotterbolaget Pharmacall. Personaloptioner 2005/2006 I september 2005 införde Orexo ett personaloptionsprogram som före utnyttjande omfattade personaloptioner som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. Personaloptioner som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier har vederlagsfritt tilldelats anställda. Intjänande av personaloptionerna sker med en tredjedel av totalt antal tilldelade optioner vid vart och ett av de tre årsdatum som följer närmast efter den 31 december Sista utnyttjandedag för optionerna är den 31 december 2015 och teckningskursen uppgår till 113 kronor per aktie. Per den 30 juni 2015 har personaloptioner som ger rätt till 3

4 teckning av sammanlagt aktier utnyttjats och personaloptioner har förfallit. Vid fullt utnyttjande av utestående personaloptioner under detta program ökar eget kapital med cirka 3,2 miljoner kronor, varav kronor förs till aktiekapitalet och antalet aktier ökar med stycken. Personaloptioner 2006/2016 Under 2006 införde Orexo ett personaloptionsprogram som före utnyttjande omfattade personaloptioner som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. Av dessa har personaloptioner som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier vederlagsfritt tilldelats anställda. Teckningskursen skall fastställas till marknadsvärdet på Orexos aktier vid tidpunkten för tilldelning. Teckningskursen för optioner som ger rätt till teckning av aktier och vilka tilldelades i augusti ska vara 2006 har fastställts till 118 kronor och teckningskursen för optioner som ger rätt till teckning av aktier och vilka tilldelades den i februari 2007 har fastställts till 119 kronor. Intjänande av personaloptionerna sker med en tredjedel av totalt antal tilldelade optioner vid vart och ett av de tre årsdatum som följer närmast efter tilldelningen. Sista utnyttjandedag för optionerna är den 31 december Vid fullt utnyttjande av tilldelade personaloptioner under detta program ökar eget kapital med cirka 4,0 miljoner kronor varav kronor förs till aktiekapitalet och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har av dessa personaloptioner utnyttjats och personaloptioner har förfallit. Personaloptioner 2007/2017 Under 2007 införde Orexo ett personaloptionsprogram som före utnyttjande omfattade personaloptioner som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. Dessa personaloptioner har vederlagsfritt tilldelats anställda. Teckningskursen skall fastställas till marknadsvärdet på Orexos aktier vid tidpunkten för tilldelning. Teckningskursen för optionerna har fastställts till 44 kronor. Intjänande av personaloptionerna sker med en tredjedel av totalt antal tilldelade optioner vid vart och ett av de tre årsdatum som följer närmast efter tilldelningen. Sista utnyttjandedag för optionerna är den 31 december Vid fullt utnyttjande av utestående personaloptioner under detta program ökar eget kapital med cirka 1,0 miljoner kronor varav kronor förs till aktiekapitalet och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har aktier av dessa personaloptioner utnyttjats och personaloptioner har förfallit. Biolipox personaloptionsprogram I samband med Orexos förvärv av Biolipox AB ( Förvärvet respektive Biolipox ) ändrades villkoren för Biolipox fyra utestående personaloptionsprogram (personaloptionsprogram 2003/2010, 2005/2014, 2005/2015 och 2006/2016) så att personaloptionerna under dessa program berättigar till aktier i Orexo i stället för aktier i Biolipox. Varje personaloption berättigar efter Förvärvet till 0,45854 aktier i Orexo. Personaloptionsprogrammen består av personaloptioner berättigande till sammanlagt aktier i Orexo. Orexo har som en del av köpeskillingen i Förvärvet och som betalning för teckningsoptioner i Biolipox emitterat aktier till Pyrinox AB, ett före detta helägt dotterbolag till Biolipox som efter Förvärvet ägs av de före detta majoritetsägarna av Biolipox. Dessa aktier i Orexo kommer Pyrinox AB att använda för säkerställande av leverans av aktier under personaloptionsprogrammen samt för täckande av sociala kostnader som kan komma att uppstå vid utnyttjandet av personaloptionerna. Personaloptionsprogrammen innebär ingen utspädning för Orexos aktieägare och medför inte heller någon kassapåverkan för Orexo. Personaloptionerna har av Biolipox vederlagsfritt tilldelats anställda och andra nyckelpersoner i Biolipox. Intjänande av personaloptionerna sker med en fjärdedel av totalt antal tilldelade optioner vid vart och ett av de fyra årsdatum som följer närmast efter tilldelningen av optionerna och teckningskursen uppgår till 25 öre per aktie. Sista utnyttjandedag för personaloptionerna under personaloptionsprogram 2005/2014, 2005/2015 och 2006/2016 är den 31 december 2014, den 31 december 2015 respektive den 31 december Personaloptioner som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier hade utnyttjats och personaloptioner hade förfallit per den 30 juni Per den 30 juni 2015 har aktier utnyttjats för säkring under dessa program. Personaloptioner 2008/2018 Under 2008 införde Orexo ett personaloptionsprogram som före utnyttjande omfattade personaloptioner som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. Av dessa personaloptioner har vederlagsfritt tilldelats anställda den 22 augusti Teckningskursen för optioner som ger rätt till teckning av aktier och vilka tilldelades i augusti 2008 har fastställts till 56 kronor. Vidare har tilldelning skett av personaloptioner den 4

5 25 februari 2009, teckningskursen för personaloptioner som tilldelats i februari har fastställts till 51 kronor. Totalt antal tilldelade personaloptioner uppgår till Intjänande av personaloptionerna sker med en tredjedel av totalt antal tilldelade optioner vid vart och ett av de tre årsdatum som följer närmast efter tilldelningen. Sista utnyttjandedag för optionerna är den 31 december Vid fullt utnyttjande av tilldelade personaloptioner under detta program ökar eget kapital med cirka 1.6 miljoner kronor varav kronor förs till aktiekapitalet och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har av dessa personaloptioner utnyttjats och personaloptioner har förfallit. Styrelseaktieägarprogram 2008/2015 Under 2008 införde Orexo ett styrelseaktieägarprogram som före utnyttjande omfattade styrelseaktier som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. Dessa styrelseaktier har vederlagsfritt tilldelats de styrelseledamöter som valdes på årsstämman Intjänande av styrelseaktierna sker med 25 procent dagen av delårsrapporterna för vart och ett av kvartal två till fyra under mandatperioden för räkenskapsåret Styrelseledamotens rätt att påkalla lösen inträder från och med två år efter årsstämman Sista utnyttjandedag för styrelseaktierna är den 31 december 2015 och teckningskursen uppgår till 40 öre per aktie. Vid fullt utnyttjande av styrelseaktierna under detta program ökar aktiekapitalet med kronor och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har av dessa styrelseaktier utnyttjats och har förfallit. Styrelseaktieägarprogram 2009/2016 Under 2009 införde Orexo ett styrelseaktieägarprogram som före utnyttjande omfattade styrelseaktier som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. Dessa styrelseaktier har vederlagsfritt tilldelats styrelseledamöter som valdes på årsstämman Intjänande av styrelseaktierna sker med 25 procent dagen av delårsrapporterna för vart och ett av kvartal två till fyra under mandatperioden för räkenskapsåret Styrelseledamotens rätt att påkalla lösen inträder från och med två år efter årsstämman Sista utnyttjandedag för styrelseaktierna är den 31 december 2016 och teckningskursen uppgår till 40 öre per aktie. Vid fullt utnyttjande av styrelseaktierna under detta program ökar aktiekapitalet med kronor och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har av dessa styrelseaktier utnyttjats. Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 Under 2010 har Orexo infört ett styrelseaktieägarprogram som före utnyttjande omfattar styrelseaktier som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. Dessa styrelseaktier har vederlagsfritt tilldelats styrelseledamöter som valdes på årsstämman Intjänande av styrelseaktierna sker med 25 procent dagen av delårsrapporterna för vart och ett av kvartal två till fyra under mandatperioden för räkenskapsåret Styrelseledamotens rätt att påkalla lösen inträder från och med två år efter årsstämman Sista utnyttjandedag för styrelseaktierna är den 31 december 2017 och teckningskursen uppgår till 40 öre per aktie. Vid fullt utnyttjande av styrelseaktierna under detta program ökar aktiekapitalet med 1,743 kronor och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har av dessa styrelseaktier utnyttjats och har förfallit. Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2011/2021 Under 2011 införde Orexo ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram som före utnyttjande omfattar prestationsaktier som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. På bolagsstämma i april 2013 beslutades att utöka programmet med personaloptioner och på bolagsstämma i augusti 2013 beslutades att utöka programmet med personaloptioner, vilket innebär att programmet ger rätt till teckning av aktier i Orexo. Rätten att förvärva nya aktier genom utnyttjande av prestationsaktier förutsätter för varje anställd att vissa intjänandevillkor uppfylls. Av det totala antalet prestationsaktier som tilldelas intjänas 50 procent baserat på tid och interna verksamhetsmål ( tidsbaserade prestationsaktier ) och 50 procent baserat på aktiekursutveckling och relativ aktieutveckling ( aktiekursbaserade prestationsaktier ). Per den 30 juni 2015 har det totalt tilldelats av dessa prestationsaktier. Dessa har vederlagsfritt tilldelats ledande befattningshavare vid olika tidpunkter. Sista utnyttjandedag för optionerna är den 16 februari Vid fullt utnyttjande av tilldelade prestationsaktier under detta program ökar eget kapital med cirka 121,9 miljoner kronor, varav kronor förs till 5

6 aktiekapitalet och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har av dessa optioner utnyttjats och har förfallit. Styrelseaktieägarprogram 2011/2018 Under 2011 har Orexo infört ett styrelseaktieägarprogram som före utnyttjande omfattar styrelseaktier som ger rätt till teckning av sammanlagt aktier i Orexo. Dessa styrelseaktier har vederlagsfritt tilldelats styrelseledamöter som valdes på årsstämman Intjänande av styrelseaktierna sker med 25 procent dagen av delårsrapporterna för vart och ett av kvartal två till fyra under mandatperioden för räkenskapsåret Styrelseledamotens rätt att påkalla lösen inträder från och med två år efter årsstämman Sista utnyttjandedag för styrelseaktierna är den 31 december 2018 och teckningskursen uppgår till 40 öre per aktie. Vid fullt utnyttjande av styrelseaktierna under detta program ökar aktiekapitalet med kronor och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har av dessa styrelseaktier utnyttjats. 2013/2018 Vid bolagstämman i april 2013 beslutades om att införa ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram riktat till styrelseordföranden Martin Nicklasson. Incitamentsprogrammet ger rätt till teckning av aktier i Orexo. Optionerna har vederlagsfritt tilldelats Martin Nicklasson. Villkoren för optionsprogrammet motsvarar generellt det prestationsbaserade långsiktiga incitamentsprogrammet 2011/2021, dock med skillnaden att ordförandeprogrammet är ett femårigt program (i stället för tioårigt) och att prestationsaktierna kommer att intjänas under en treårsperiod (i stället för femårsperiod). Sista utnyttjandedag för optionerna är den 16 februari 2018 och teckningskursen är 52,40 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av tilldelade prestationsaktier under detta program ökar eget kapital med cirka 9,4 miljoner kronor, varav kronor förs till aktiekapitalet, och antalet aktier ökar med stycken. Per den 30 juni 2015 har inga av dessa aktier utnyttjats och har förfallit. Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram 2015 Vid bolagsstämman i april 2015 beslutades om att införa ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Orexo-koncernen. LTIP 2015 är ett treårigt prestationsbaserat program under vilket deltagarna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter. Rätten att förvärva nya aktier genom utnyttjande av prestationsaktier förutsätter för varje anställd att vissa intjänandevillkor uppfylls. Av det totala antalet prestationsaktier som tilldelas intjänas 50 procent baserat på tid och interna verksamhetsmål ( tidsbaserade prestationsaktier ) och 50 procent baserat på aktiekursutveckling och relativ aktieutveckling ( aktiekursbaserade prestationsaktier ). Sista utnyttjandedag för optionerna är den 16 juni Per den 30 juni 2015 har det totalt tilldelats av dessa prestationsaktier, inga av dessa aktier har utnyttjats eller förfallit. 6

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 28 januari 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 31 december 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 31 december 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

BILAGA 2. Styrelsens för Orexo AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

BILAGA 2. Styrelsens för Orexo AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare BILAGA 2 Styrelsens för Orexo AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag riktlinjer för ersättning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. PERSONALOPTIONSPROGRAM; OCH B. RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen för Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201

Läs mer

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17)

Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsens förslag till prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ett nytt prestationsbaserat aktieprogram

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR APTAHEM AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen för

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo

Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 6 augusti 2013 kl 16.00 i Orexos lokaler på Virdings allé 32A i Uppsala. Anmälan m m Rätt

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2016 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo

Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo Kallelse till extra bolagsstämma i Orexo Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00 på Summit Hitechbuilding på Sveavägen 9-11. Anmälan mm Aktieägare

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV YTTERLIGARE TECKNINGSOPTIONER UNDER BEFINTLIGT INCITAMENTSPROGRAM I GOMSPACE GROUP AB (PUBL) Styrelsen i GomSpace Group AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2017/2020

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV OPTIONSPROGRAM 2017/2020 BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Införande av Optionsprogram 2017/2020 B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:46 2008-11-18 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 november 2008 en framställning från Linklaters Advokatbyrå på uppdrag av Vodafone Europe B.V. Framställningen gäller

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Orexo

Kallelse till årsstämma i Orexo Kallelse till årsstämma i Orexo Aktieägarna i Orexo AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 april 2011 kl. 15.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som

Läs mer

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ)

Sectra sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Sectra-03.134-1.0sve 1(4) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 26 juni 2003 Sectra-03.134-1.0sve 2(4) Förslag till dagordning för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. INFÖRANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM

STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. INFÖRANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM STYRELSENS FÖR BIOINVENT INTERNATIONAL AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Personaloptionsprogram B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2011 Styrelsens för SWECO AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2011 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Affibody Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 december 2011 kl 11.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds Allé 24, Solna.

Läs mer

1 Införande av aktiesparprogram. 1.1 Aktiesparprogram 2016 i sammandrag

1 Införande av aktiesparprogram. 1.1 Aktiesparprogram 2016 i sammandrag 1 (9) Styrelsens för Avensia AB förslag till beslut om införande av Aktiesparprogram 2016, om emission av teckningsoptioner och om överlåtelse av egna aktier under programmet Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL TILLDELNING AVSEENDE 2007 UNDER ORTIVUS AB (PUBL) ( BOLAGET ) 2005 SHARE UNIT PLAN Bakgrund Vid ordinarie bolagsstämma i Bolaget 2005 beslutades om antagande av Ortivus

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013 Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2013 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla: Styrelsens för Hansa Medical AB (publ) förslag till antagande om långsiktigt incitamentsprogram (prestationsbaserat aktieprogram) för anställda inom Hansa Medical Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr ) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15)

Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr ) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsens i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr 556697-7426) ( Bolaget ) förslag till beslut om personaloptionsprogram (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman (i) beslutar om införandet av ett Personaloptionsprogram

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2012/2016 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20)

MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) MEDA AB (publ.) Förslag till bolagets årsstämma 2015 Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (punkt 20) Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att nyckelpersoner i koncernen har ett

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Personaloptionerna kan inte överlåtas till tredje man.

Personaloptionerna kan inte överlåtas till tredje man. Styrelsens för Nobia AB (publ), org nr 556528-2752, förslag till beslut vid årsstämma 2011 om prestationsrelaterat personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

A. Godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019

A. Godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019 Styrelsens för BTS Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag till beslut om (A.) godkännande samt inrättande av Personaloptionsplan 2015/2019 ( Personaloptionsplanen) (B.) säkringsåtgärder för Personaloptionsplanen

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Valberedningens för Eniro AB (publ) förslag till beslut om inrättande av två incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016 A respektive B) för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, genom

Läs mer

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2016 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Kostnader för rådgivning och administration kopplad till de långsiktiga incitamentsprogrammen beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.

Kostnader för rådgivning och administration kopplad till de långsiktiga incitamentsprogrammen beräknas uppgå till cirka 5 MSEK. INFORMATION ATT LÄGGA PÅ HEMSIDA den 27 januari 2017 Ahlsell AB (publ) LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM Vid en extra bolagsstämma den 16 oktober 2016 beslutade Ahlsells aktieägare att införa två långsiktiga

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare 1 (6) Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram ( Programmet ). Programmet

Läs mer

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016")

Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2016) Punkt 18 (i kallelsen) Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2016") Programmet i sammandrag Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ett långsiktigt

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1(5) STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM PRESTATIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) Styrelsen anser att ett incitamentsprogram som knyts till bolagets resultat och på samma gång dess värdeutveckling

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

A. Införande av optionsprogram för Orc Softwares medarbetare

A. Införande av optionsprogram för Orc Softwares medarbetare Punkt 17 Styrelsens för Orc Software AB (publ) ( Bolaget ) förslag till beslut om (A.) införande av ett optionsprogram avseende anställda i Bolaget och dess dotterföretag ( Orc Software-koncernen ) och

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2009 kl. 15.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler

Läs mer

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ) kallas till extra bolagsstämma Aktieägarna i Karolinska Development AB (publ), org. nr. 556707-5048, ( Karolinska Development eller Bolaget ), kallas till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB

Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB Kallelse till extra bolagsstämma i BioInvent International AB Lund, Sverige 30 december 2016 Aktieägarna i BioInvent International AB (publ) (BINV) org.nr 556537-7263, kallas härmed till extra bolagsstämma

Läs mer

i. LTI 2017/2021 föreslås omfatta ca 20 anställda bestående av VD, ledningsgrupp (SVP) och andra nyckelpersoner inom Koncernen ( Deltagarna ).

i. LTI 2017/2021 föreslås omfatta ca 20 anställda bestående av VD, ledningsgrupp (SVP) och andra nyckelpersoner inom Koncernen ( Deltagarna ). Gunnebo AB (publ) Styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021) samt säkringsåtgärder med anledning av programmet Styrelsen för Gunnebo AB ( Gunnebo

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om införande av LTIP 2016 enligt nedan angivna huvudsakliga villkor och principer.

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om införande av LTIP 2016 enligt nedan angivna huvudsakliga villkor och principer. LEGAL#13307692v13 Getinge AB (publ) Styrelsens förslag till (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) samt (B) säkringsåtgärder med anledning av programmet Styrelsen för Getinge

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15)

Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15) 1 Beslut om prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta ett prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c))

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) 1. Bakgrund Årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 beslutade införa aktiesparprogram för samtliga anställda

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Punkt 16 a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Atlas Copco AB Styrelsens fullständiga förslag avseende Punkt 16: a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, och b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för

Läs mer

WntResearch: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ)

WntResearch: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ) Pressmeddelande 2013-05-21 WntResearch: Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ) Kallelse till årsstämma i Wntresearch AB (publ) Aktieägarna i Wntresearch AB (publ),, kallas härmed till årsstämma

Läs mer

(A) 16 2015 ( LTIP 2015 ), (B)

(A) 16 2015 ( LTIP 2015 ), (B) Punkt 16 Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat långsiktigt ersättningsprogram för 2015 ( LTIP 2015 ), (B) överlåtelse av Bolagets egna aktier till deltagare i LTIP 2015 och

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för Orexo AB (org.nr. 556500-0600) förslag till årsstämma den 27 april 2006 om antagande av Orexo AB:s personaloptionsprogram 2006/2016 samt emission av teckningsoptioner till nyteckning av

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden Bilaga 2 Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2017 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 9 mars 2004 Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram för ledning och övriga medarbetare A. Information

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ) Hansa Medical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 21 november 2016 kl. 10.30 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Aktieägarna

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2013/2017 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1

FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT AKTIERELATERAT INCITAMENTSPROGRAM (LTI 2016) 1 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Antalet deltagare i incitamentsprogrammet föreslås omfatta samtliga medarbetare om cirka 100 personer

Läs mer

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämman i Medfield Diagnostics AB:s (publ) onsdagen den 19 juni 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Resultatdisposition

Läs mer

Information om Hakon Invests övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1.

Information om Hakon Invests övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1. Sida 1/7 Punkt 19 Styrelsens förslag till 2009 års incitamentsprogram i form av kombinerade aktiematchnings- och prestationsaktieprogram och om överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att stämman

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOBERG DERMA AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOBERG DERMA AB KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MOBERG DERMA AB Aktieägarna i Moberg Derma AB (publ) (org.nr 556697-7426) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2012, kl. 17.00 i Bolagets lokaler

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HOYLU AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HOYLU AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 maj 2017, klockan 10.00. Stämman kommer

Läs mer