Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan"

Transkript

1 Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. hus upplåta Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Farsta Slottsviks Samfällighetsförening. Samfälligheten förvaltar föreningen har andelar i samfällighetens vägar, naturmark och medieanläggning. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckn ing Förvärv Kommun GUSTAVSBERG Värmdö Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Trygg Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är direktverkande el, värmepump. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1999 och består av 8 flerbostadshus och 29 småhus. Fastighetens vardeår är 2000.,'" Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 45 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning:,j_.l~ ~l_ r-r- 1 rak 2 rak 3 rak 4 rak 5 rak >5 rak Sida 1 av 11 t-

2 I fastigheten finns även nedanstående gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning Gemensamhetslokal Kommentar Styrelsestuga Byggnadens tekniska status Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Genomförd åtgärd Ar Kommentar Högtrycksspolning av Alla fastigheter avloppsstam mar Översyn och underhåll av toalett Alla fastigheter och köksbrunnar Reparation vattenskada vardagsrum Reparation vattenskada Hjalmar lssons väg 29 Hjalmar lssons väg 25 övre badrum mmålning av samtliga ytterdörrar mmålning av samtliga fastigheter Förvaltning Avtal Internetleverantör Underhåll av gatubelysning Leverantör Com Hem El-vings ELAB Ingarö Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 45 st. Av föreningens medlemslägenheter har 6 överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 1 andrahandsuthyrning. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Anders Torgny Gunnar Steninger rdförande Ulrika Tempelman Sekreterare Niclas Bengtsson Kassör Anna Katarina Åkerman Fulford Ledamot Jan Ebbesen Pär Lindman Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 8 protokollförda sammanträden. Revisorer Mikael Svensson Henrik Lind Valberedning Andrea Mesko Peterson Christine Lindman rdinarie Extern Suppleant Extern Sammankallande KPMG KPMG Stämmor rdinarie föreningsstämma hölls Sida 2 av 11

3 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Under 2010 utfördes spolning av avloppsstammarna i samtliga bostäder samt en översyn och lättare underhåll av tätningar i toalett och kök. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Inga större underhållsarbeten är planerade. Föreningens ekonomi Enligt styrelsens beslut höjdes avgifterna med 3 %. Fördelning intäkter och kostnader:...,, ~. Intäktsfördelning 2010 Övriga intäkter Räntebidrag 9% 2% Årsavqitter 89%, _....._.._._.J I I Kapitalkostn ader 45% Kostnadsfördelning 2010 Reparationer 6% Taxebundna kostnader Avskrivningar 14% Fastighetsskatt 1% Övrig drift 20% _.._-2~~ _ J I Intäkter per kvadratmeter Arsavgifter Ränta och utdelning Räntebidrag vriga intäkter 563 kr 2 kr 10 kr 56 kr Kostnader per kvadratmeter Reparationer Taxebundna kostnader Fastighetsskatt vrig drift Avskrivningar Kapitalkostnader 32 kr 69 kr 6 kr 99 kr 71 kr 231 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 4422 kvm bostäder Nyckeltal Arsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnadlkvm totalyta Vattenkostnadlkvm totalyta Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen fastighetstaxering som sker , och dessa värden gäller fram till nästa Fastighetsskatten ersätts aven kommunal avgift på kronor för varje småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för småhuset med tillhörande tomtmark. För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, med tillhörande tomtmark. dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset Skatteverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat , angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Därav utgår ingen skatt på ränteinkomster som kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet från och med 2011 års taxering. Sida 3 av 11,,

4 Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat balanserad vinst före reservering/ianspråktagande yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat/ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 4 av 11 t ;.,,.,,::'.'-f" o.."

5 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Arsavgifter och hyror Not 1 Övriga rörelseintäkter _.._--_.._._ RÖRELSENS KSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar _ RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA PSTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag ~ _- --_._ ÅRETS RESULTAT Sida 5 av 11

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not FINANSIELLA Insats SBC ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR _ _._-- ---_ " SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MSÄTTNIN~STILLGÅNGAR KRTFRISTIGA FRDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar ÖVriga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna räntebidrag Not 4 o C:2 -= KASSA CH BANK Kassa. PIusGiro och bank SBC klientmedel i SHB _ SUMMA MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 11..~.' l... ~l.~.-

7 BALANSRÄKNING EGETKAPITAL, AVSÄTTNINGAR CH SKULDER EGETKAPITAL Not 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanseradvinst Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGASKULDER Skulder till kreditinstitut Not S KRTFRISTIGASKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR CH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 7 av 11.', f-'...,; -... '- ~".'.,

8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,50% ,50% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet värdet. och det verkliga Not 1 ÅRSAVGIFTER CH HYRR Årsavgifter Not 2 RÖRELSENS KSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel enl beställ n Snöröjning/sandning VK bi. Ventilationskontroll ServiceavtaI Reparationer Fastighet förbättringar WS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Vattenskada Taxebundna kostnader El Vatten Sophärntninq/renhållninq Grovsopor o _. _-~ _ "------_._ _..- -._ Sida 8 av 11., '.....

9 0 Brf Slottsgläntan Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk Samfällighetsavgift Kabel-W Fastighetsskatt/Kommunal avgift Fastighetsskatt/Kommunal avgift Ändrad tax. F-skatt/k-avg Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Fritids och Trivselkostnader Förvaltningsarvode Förvaltningsarvoden övriga Administration Medlemsavgift SBC ek för Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft nåqon anställd ~_._ ' ' ~ o _~ Följande ersättningar har utgått Styrelse och intern revisor Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad TTALT RÖRELSENS KSTNADER Not 3 BYGGNADER CH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut mqår mark med _._-_ Sida 9 av 11. t".. -, :Ii :...~f &~.

10 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Not FÖRUTBETALDA KSTNADER Försäkring Förvaltningsarvode SBC NotS Disposition av EGET KAPITAL föregående års resultat enl Belopp vid Förändring stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital S Not FND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Vid årets slut Not 7 SKULDER nll KREDITINSnTUT Nordea Hypotek AB Nordea Hypotek AB Nordea Hypotek AB Nordea Hypotek AB Summa skulder till kreditinstitut Räntesats ,741 % 2,741 % 2,741 % 4,410 % Belopp _.._._ Belopp Villkorsändringsdag Rörlig ränta Rörlig ränta Rörlig ränta Kortfristig del av skulder till kreditinstitut _ _ \ Sida 10 av 11.:',...., 0..~.' ~... r.. '\l 1\ \'t~, \J

11 Not 8 UPPLUPNA KSTNADER El Extern revisor Arvoden Upplupna sociala avgifter Försäkring Snöröjning El väq/belysnlnqsornråde tåneräntor ~._--_..~~ GUSTAVSBERGden 1- /0/ 2011 i y\/, n (J I ;;, '?t-"! A~ders"Torgny Gunnar S rdförande nger.-a--"-"-"~ / / ->: -;iv r-r=e.> f:::' Niclas Bengtsson Kassör %".'7--L! "-- " 'v0-"-v -- ~,-",+of~~('(i Anna Katarina Akerman ~ (., > Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den :' S / 'i 2011 r r. v L,./i~;t! v"''-(':"ir)j-~~ Mikael Svensson Extern revisor Sida 11 av 11.., '.. "~ ~fl\ :" ~~

12 Revisions berä tteise Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Slotts gläntan rg nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Slottsgläntan för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrätts lagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den!8 april 20!! l-ll~kt_l { S,.':"'J:.., Mikael Svensson Godkänd revisor ' "!

13 ~..._--_...:::_--""""""""'_.,.... Brf Slottsgläntan BUDGET Budget 2011 Utfall 2010 Budget 2010 RÖRELSENSINTÄKTER Arsavgifter Vattenintäkter vriga intäkter RÖRELSENS KSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel enl bestälin Snöröjning/sandning Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel _._ _ Reparationer Fastighet förbättringar WS Värmeanläggning/undercentral Ventilation Elinstallationer Vattenskada _._---, " _.-._-- -- _._ Taxebundna kostnader El Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor --_._._ Övriga driftskostnader Försakring Samfällighetsavgift Kabel-N --"----_ Fastighetsskatt FastighetsskatVkommunal avg Ändrad tax. F-skatVK-avg _---_." Administrativa kostnader Kreditupplysning Revisionsarvoce extern revisor Föreningskostnader Fritids cch Trivselkostnader Förvaltrur.qservode Forveltnmcservoden övriga Adrmrustratron '1000 Medlemsavgift SBC ek för Sida 1 av 2 '..'.'

14 Personalkostnader Styrelsearvode Arbetsg ivaravgifter ~--- -~ Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad SA RÖRELSENS KSTNADER RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA INTÄKTER CH KSTNADER Ränteintäkter Dröjsmålsränta avgifter/hyror 203 Skatteränta ej skattepliktig 82 Låneräntor , Räntekostnader skattekonto Övriga räntekostnader Räntebidrag ~ RESULTAT Sida 2 av 2 " ' '.» ; -t. I

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Brf Enen Nr 17 rg nr 716408 7574 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ENEN NR 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2006. FörvaItningsberätteIse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Husbåten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer