Året i korthet. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Innehåll"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll Året i korthet 2 Året i korthet 3 VD:s kommentar 4 Detta är SP 6 Vision, affärsidé och strategi 8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö 12 Energi och miljö 14 Bygg, anläggning och förvaltning 16 Träteknik och träbyggande 18 Elektronik och IKT 20 Mekan- och fordonsindustri 22 Brand och skydd 24 Materialteknik och kemi 26 Livsmedel, läkemedel och bioteknik 28 Mätteknik 30 YKI 32 Certifiering 34 SMP 36 Ett hållbart perspektiv 38 Analys och hantering av risker 40 Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 46 Förändringar i eget kapital 47 Kassaflödesanalys 48 Noter 62 Revisionsberättelse 63 Bolagsstyrningsrapport 68 Styrelsen 70 Årsstämma 71 Adresser Ny institutsstruktur och nytt namn Från och med 2006 ingår YKI, Ytkemiska Institutet som ett helägt dotterbolag i SP-koncernen. YKI är världsledande inom sitt område yt- och kolloidkemi. Koncernen är nu med sina ca 850 medarbetare ett polytekniskt institut av internationellt snitt, med kompetens och starka forskningsmiljöer inom en mångfald branscher. För att markera denna utveckling har bolagets namn vid årsskiftet 2006/2007 ändrats till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Marknad med hård konkurrens Året har för SP, liksom för många andra institut, präglats av en fortsatt tuff marknad vad gäller forskning och utveckling. I många utlysningar söks medel i en omfattning som är tio till tjugo gånger större än aktuell ram. Att utarbeta ansökningar och rigga projekt blir allt mer kostnadskrävande. Samtidigt har kompetensmedlen minskat. Ett positivt resultat trots allt Omsättningen i koncernen har ökat med 12 %, från 668 Mkr till 749 Mkr. Ökningen är väsentligen hänförbar till förvärvet av YKI. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 67,1 Mkr, varav 55,0 Mkr kommer från försäljningen av SIKs fastighetsbolag. Exklusive fastighetsförsäljningen innebär resultatet en försämring från föregående år med 20,6 Mkr, varav 16,7 Mkr är hänförbart till SIK. Två nya I-centra Under året har vi tilldelats två Institute Excellence Center, ett vid YKI gällande kontrollerad frisättning av aktiva substanser och ett vid SP Trätek gällande ekoeffektiva och beständiga trämaterial. Målet är att skapa internationellt starka forskningsmiljöer inom områden viktiga för svensk industris framtida konkurrenskraft. Under en sexårsperiod kommer ca 100 Mkr att satsas på respektive I-centrum, varav drygt hälften från näringslivet. Ökad samverkan med UoH Vi medverkar i sex av de femton nya kompetenscentrum (VINN Excellence Center) som under året beviljats vid högskolor och universitet. Vidare kommer YKI att delta i arbetet inom ett nytt sk Berzelii Centrum vid Stockholms Universitet. Tillsammans med ett antal andra större projekt ger detta en betydande förstärkning av våra forskningsmiljöer och vår samverkan med företag, universitet och högskolor. Innovation i småföretag Vi har utvecklat våra tjänster till små och medelstora företag, främst vad gäller att bidra till mer kunskapsintensiva produkter. Kontakter skapas genom våra teknikmäklare och genom samverkan med olika regionala aktörer. Vi har initierat och medverkat i många förstudier och projekt inom Vinnovas program Forska&Väx. En populär arbetsplats I Karriärbarometerns undersökning bland drygt teknologer om den mest attraktiva framtida arbetsplatsen hamnar SP på 19:e plats. Bakom oss ligger en rad stora och välkända företag. SP anses ha en utvecklande och innovativ miljö. Detta stärker våra möjligheter att rekrytera nya duktiga medarbetare. 2

3 VDs kommentar Året 2006 har vi stärkt våra insatser både vad gäller direkta industriuppdrag och större forskningsuppdrag vilket lagt grunden till ett gott ekonomiskt resultat. SP har vidareutvecklats som en nationell resurs för innovation och hållbar tillväxt. Förändringarna inom teknik och forskning har i alla tider speglat förändrade behov i omvärlden. I dag sker en europeisk utveckling, där resurser samlas till större forskningsinstitut för nationell utveckling och internationell konkurrenskraft. Under de senaste åren har flera forskningsinstitut anslutit sig till SP-familjen, senast YKI, Ytkemiska institutet som är världsledande inom sitt område ytor och ytkemi. Fler förändringar är att vänta då den svenska institutssektorn ska förstärkas enligt två utredningar som slår fast institutens betydelse för innovation och tillväxt. Detta har stor betydelse för SP som är en aktiv deltagare i den nya strukturen med industrirelevanta forskningsinstitut. Omsättningen i koncernen har ökat och vi är nu närmare 850 medarbetare. SP är ett modernt forskningsinstitut med alla de tjänster som präglar ett sådant, med internationell spetskompetens tillsammans med stora experimentella resurser och ett brett utbud av tjänster som efterfrågas inom en mångfald branscher. Vi har under året haft en stark efterfrågan av våra tjänster till näringslivet. Företagen känner en tydlig konkurrens internationellt. Tillgång till teknisk kompetens och kvalificerade resurser är avgörande för kunskapsintensiva produkter liksom utvärdering, provning och certifiering för handel, säkerhet och god miljö. Inte minst svenska underleverantörer och små och medelstora företag är beroende av detta. Små och medelstora företag omfattar ungefär två tredjedelar av våra mer än kunder under året. Vi har haft framgång med stora forskningsprogram ofta genom att samverka inom hela SP-koncernen. Vi medverkar i sex av femton nya kompetenscentrum som startat under året och ansvarar för två nya institutscentrum. I EUs sjätte ramprogram deltar vi i ett tjugotal projekt. Konkurrensen är stark då nationella utlysningar ofta leder till ansökningar om mer än tio gånger aktuell ram. Arbetet med att utarbeta ansökningar och bygga projekt blir allt mer krävande, inte minst inom EUs program. En strategisk fråga för SP är att skapa internationellt starka forskningsmiljöer och ytterligare stärka positionen i det nationella innovationssystemet bl a genom att fortsätta utveckla våra resurser tillsammans med andra institut och med universitet och högskolor. Detta är en förutsättning både för små och medelstora företag och för de svenska företagens internationella konkurrenskraft. Möjligheten att gemensamt i en större organisation kunna arbeta med såväl problemlösning för ett brett näringsliv som komplexa EU-projekt gör oss väl positionerade som den starka nationella resurs som efterfrågas. I vår mer än hundraåriga historia sker förändringarna raskare än någonsin. Mordernisering av namn och logotyp markerar detta. Tack till medarbetare, kunder och samarbetspartners. Tillsammans fortsätter arbetet mot framtiden! Claes Bankvall / VD 3

4 Detta är SP PROFILER ENHETER / BOLAG Bygg och Mekanik Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Mätteknik Mått och Vikt SIK SITAC SMP YKI Bygg, anläggning och förvaltning Träteknik och träbyggande Energi och miljö Brand och Skydd Materialteknik och kemi Mekan- och fordonsindustri Elektronik och IKT Mätteknik Livsmedel, läkemedel och bioteknik Genom våra profiler visar vi hela koncernens samlade kompetens och resurser inom viktiga bransch- och samhällsområden. 4

5 Detta är SP En kraftfull institutsgrupp Tillsammans med dotterbolagen YKI, SIK, SMP och SITAC bildar SP landets största institutsgrupp för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Vi representerar en unik teknisk bredd och har nationellt, och i vissa fall internationellt, unika laboratorieresurser. Med omkring 850 medarbetare, varav mer än hälften akademiker och tvåhundra med forskarutbildning, utgör vi en betydande kunskapsresurs. SP-koncernen är en del av den nya strukturen med industrirelevanta forskningsinstitut, den så kalllade fyrklövern som samordnas via IRECO. Tvärvetenskap för problemlösning Vi bygger starka forskningsmiljöer vid enheter och dotterbolag i samverkan med högskolor och universitet. Miljöerna är vetenskapligt inriktade. Resultat och kompetenser sätts samman i våra profiler som svarar mot viktiga bransch- och samhällsområden. Här finns ofta behov av helhetssyn och tvärvetenskaplighet i utveckling och problemlösning. Genom profilerna erbjuder vi koncernens samlade kompetens effektivt och behovsanpassat. Vi fångar också upp signaler om viktiga forskningsbehov. Samverkan mellan profiler och enheter/dotterbolag illustreras i bilden till vänster. Profilerna beskrivs närmare på sidorna Nationella FoU-miljöer I det institutssystem som nu växer fram bildar ett antal av våra profiler, som Bygg, Energi, Brand, Träteknik samt Livsmedel, huvuddelen av den nationella resursen. Inom andra profiler samverkar vi med och kompletterar övriga institut till en nationell helhet. IRECO:s fyrklöver och United Competence är viktiga plattformar för detta. Ett speciellt område är Mätteknik. Här har vi statens uppdrag att vara nationellt metrologiinstitut, dvs att svara för tillgång till säkra mätningar på högsta nivå och enligt behov inom industri och samhälle. vi upp tendenser och behov. För att bidra till innovation och tillväxt är det centralt i vår verksamhet att arbeta direkt i uppdrag och projekt med kunder. För ca kunder utför vi årligen uppdrag, som syftar till att utveckla och förbättra deras produkter och system. Många av kunderna är småföretag där helhetssyn och behovsanpassning har stor betydelse, liksom möjligheten till insatser i olika steg från idé till marknadssättning. Det är också vitalt att sprida kunskap genom publikation och utbildning. Till en omfattande publicering i såväl vetenskapliga tidskrifter som i rapporter och handböcker kommer en omfattande seminarie- och kursverksamhet. Kunskapsbygge i samverkan En omfattande samverkan med högskolor och universitet sker i projekt och centrumbildningar, genom medverkan som lärare och deltagande i råd och styrelser. Detta ger viktig korsbefruktning och starkare forskningsområden. Ett viktigt inslag är forskarstuderande. Erfarenheter av omkring 200 examina de senaste femton åren är odelat positiva. Forskarstudier i både högskoleoch institutsvärlden ger goda förutsättningar för en karriär både inom näringsliv och akademi. Deltagande i EUs forskningsprogram är viktigt för kunskapsutbyte och inflytande i det europeiska integrationsarbetet. I det sjätte ramprogrammet har vi medverkat i ett 30-tal projekt, varav som ledare i flera stora med omfattning upp till över 100 Mkr. Vi är därmed väl förberedda inför det sjunde ramprogrammet. Effektivitet och acceptans Vi har IT-baserade affärs- och ledningssystem som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Mål sätts och följs upp genom tekniken med balanserade styrkort på bolags- och enhetsnivå. Drygt 400 kunder sätter årligen betyg på hur uppdragen hanteras. Snittbetyget ligger på 5,0 på en skala 1 6, där 6 är bäst. Användning och kundnytta Den kompetens vi erbjuder skall ha relevans och den skall nyttiggöras. I ett stort antal råd, intressent- och branschgrupper fångar 5

6 Vision, affärsidé och strategi Vision Vi är ett världsledande forskningsinstitut för utveckling av näringsliv och samhälle, genom att inom breda områden vara ett centrum för forskning och utveckling med avgörande betydelse för kunskapsutveckling, konkurrenskraft, säkerhet, god miljö och hållbar tillväxt. Affärsidé Vi erbjuder behovsinriktad, innovativ och internationellt ledande kompetens inom forskning, utveckling och utvärdering av teknik, material, produkter och processer. Strategi Vår strategi för att förverkliga visionen innehåller följande delar: Vi ska leverera allt mer kvalificerade tjänster och kunskap till näringsliv och samhälle I vår affärsidé ligger att vara en resurs för såväl näringsliv som samhälle. Vi förverkligar detta genom en stark direkt samverkan med företag, branschorgan, myndigheter, offentliga organ med flera, ofta i en sk triple helix-samverkan mellan alla parter. Våra uppdrag blir alltmer inriktade mot utvecklingsfasen för snabb och säker introduktion på marknaden och för införande av ny teknik i ett tidigt skede. Detta innebär en förskjutning mot såväl mer tekniskt kvalificerade som komplexa och kompetensintensiva uppdrag. Vårt arbete innefattar allt från forskning, utveckling, provning, beräkning och mätning till kvalitetssäkring, certifiering och inspektion. Vi ska bygga långsiktiga relationer till våra kunder och skapa värde för dem. Genom engagemang i och förståelse för kundernas verksamhet kan vi leverera effektiva lösningar på deras tekniska problem. Vi ska fördjupa våra relationer med näringslivet, med små och medelstora företag som en viktig målgrupp Vi ska utveckla vår redan starka förankring i näringslivet, som har sin grund i våra industriella nätverk och intressentgrupper men framför allt i de tusentals uppdrag och projekt som vi årligen genomför åt våra kunder inom näringslivet. En viktig del är utveckling av tekniska tjänster för små och medelstora företag, såväl nationellt som internationellt. Vi ska vara en attraktiv partner i hela innovationsprocessen. Uppdragsverksamheten är en mycket effektiv kanal för tillämpning och förmedling av kunskap. Vår verksamhet med seminarier och medverkan i utbildning skall öka och ske ännu mera i samverkan med företag och universitet/högskolor. Vi ska bygga starka forskningsmiljöer i samverkan med universitet/högskolor och institut Starka forskningsmiljöer är en förutsättning för synbarhet, för att kunna attrahera internationella företag, för medverkan i internationella projekt mm. Vi bygger starka miljöer med inriktning mot behovs- och resultatinriktad forskning med hög vetenskaplig kvalitet. En viktig komponent är nära samverkan med universitet/högskolor, som 6

7 Vision, affärsidé och strategi dels ger miljöer med kritisk storlek, dels stödjer den vetenskapliga kvalitén. Samverkan innebär också att dyrbar utrustning kan utnyttjas effektivt. En stark institutssektor och starka institut behövs för ett väl fungerande innovationssystem. Industri och samhälle behöver en institutsresurs med internationell synbarhet och som kan behandla breda frågeställningar. Vi fördjupar därför vår samverkan med andra institut, såväl genom projektsamarbete som genom allianser och samgåenden. Vi ska bygga broar mellan universitet/högskolor och näringslivets forskning Genom nära samverkan med universitet/högskolor och goda kontakter med industrin utgör koncernen en effektiv brobyggare mellan akademin och näringslivets forskning. Vi kan därigenom bli en allt viktigare länk i innovationskedjan. Medverkan som lärare vid högskolor och som koordinator i gemensamma projekt ger våra forskare och forskarstuderande en god inblick i industrins arbetssätt och behov, samtidigt som de får del av högskolans forskningsresultat och arbetssätt. På motsvarande sätt får personal vid högskolan i samverkansprojekt impulser och idéer om aktuella behov och insikt om näringsliv och samhälle. Samverkan med universitet/högskolor skall byggas ut på olika sätt, bland annat genom att öka omfattningen av delade tjänster och att underlätta för färdiga forskare att röra sig mellan akademin och SP. Vi ska öka vårt deltagande i internationellt samarbete Ökad medverkan i internationellt samarbete är nödvändigt för ett nationellt institut i en värld med globaliserad industri och med krav på handel utan gränser. Det ger tillgång till ny kunskap, värdefulla nätverk och och en bra plattform för att utveckla affärsrelationer med internationella företag. Vårt internationella samarbete är omfattande och består, förutom av vår uppdragsverksamhet, också av medverkan i internationell forskning, bland annat i de europeiska ramprogrammen, i andra internationella projekt samt av deltagande i internationella branschorgan och i standardisering. Långsiktiga mål De långsiktiga målen är definierade genom ägarens uppdrag. Som en del av den nya institutsstrukturen är målet för SP att öka den kunskap och kompetens som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse i näringsliv och samhälle. Inom nationell metrologi är målet att upprätthålla normaler med hög standard och med tillräcklig omfattning och relevans. Det långsiktiga ekonomiska målet är att verksamheten ska ha en lönsamhet som möjliggör investeringar och utveckling till ett forskningsinstitut på internationell nivå. 7

8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö SP-koncernen har fortsatt att växa och består nu av moderbolaget SP samt de fyra dotterbolagen SIK, YKI, SMP och SITAC. De nya förvärven till koncernen har inneburit en avsevärd breddning av verksamhetsområden och nya möjligheter till utveckling för medarbetarna genom att kunna ta del av hela koncernens samlade erfarenhet och kompetens. Men den allt större geografiska spridningen ställer också höga krav på kommunikation och information kring våra gemensamma värden. Vi har därför under året genomfört ett omfattande internt arbete för att stärka koncernens gemensamma värdegrund. Detta har sammanfattats i ett visions- och kulturdokument som nu har börjat spridas i koncernen. Målet är att var och en tydligt ska kunna koppla sin egen betydelse och insats till SPs gemensamma mål och vision. Anita Olson Personalchef Från vision och kultur till medarbetaren Vår kultur präglas av framtidstro och engagemang. Vi utför vårt arbete på ett affärsmässigt sätt och visar omsorg om våra kunder. Vi ser möjligheter och är stolta över vårt arbete. Öppenhet och samarbete mellan olika delar inom SP är också självklarheter. Vi tror på individens förmåga att ta ett eget ansvar. Vår platta organisation har en långtgående delegering, baserad på kompetenta, självständiga och ansvarstagande medarbetare. För att praktiskt koppla medarbetarnas personliga utveckling i linje med vår vision och kultur har vi tagit fram en ny policy för medarbetarutveckling och introducerat ett nytt utvecklingsverktyg. Verktyget ger underlag för en utvecklingsplan, ett personligt balanserat resultat-/styrkort. Vår framtid För att nå vår vision att vara ett världsledande forskningsinstitut måste SP vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare. Att vi jobbar i en stimulerande miljö och med de mest spännande uppdragen fick vi återigen bekräftat i en årlig undersökning där teknologer som arbetat i några år efter examen får ranka de mest attraktiva arbetsplatserna. SP kom på 19 plats bland de 140 företagen. Motiveringen var bland annat att man tror sig ha bra utvecklingsmöjligheter inom sitt 8

9 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö område, vi anses arbeta innovativt, har spännande produkter och tjänster och ett gott rykte. För att stärka relationerna mellan SP och studenter arbetar vi med ett antal högskolor och universitet. Bland annat har vi utökat vårt deltagande på de arbetsmarknadsdagar som genomförs på landets högskolor, vilket har lett till ett ökat intresse i form av förfrågningar och intresseanmälningar. Vi erbjuder också examensarbeten och praktikplatser. Flera av våra medarbetare medverkar också på högskolor och universitet som lärare och adjungerade professorer. Medarbetarnas hälsa, välbefinnande och utveckling utgör centrala delar i SPs sociala ansvarstagande. Vi vill också att medarbetarna ska uppnå god balans i livet mellan jobb och privatliv. Vi arbetar därför aktivt med förebyggande friskvård och erbjuder medarbetarna en rad olika aktiviteter som subventionerade träningskort och massage, föreläsningar kring stress, kost och motion. Ett antal friskvårdsinspiratörer har utbildats för att fånga upp behov och önskemål, arrangera, och inte minst, inspirera till friskvårdsaktiviteter. Jämställdhet och mångfald Den kulturella, sociala och etniska mångfald som präglar det svenska samhället bör avspeglas i vår verksamhet. Genom att ta tillvara på våra medarbetares olikheter vad gäller erfarenhet, kön, bakgrund och ålder utvecklas hela SP. Vi har en mångfaldsplan som ligger till grund för detta och för vårt målinriktade och aktiva jämställdhetsarbete. SP har också specifika handlingsplaner för jämställdhet, för jämställda löner och mot kränkande särbehandling. Arbetsmiljö och friskvård Arbete inom SP ska ske i en säker, hälsosam och stimulerande miljö. Ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av arbetssituationen. Nyckeltal för arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro följs därför noga för hela koncernen och har under lång tid visat låga värden i jämförelse med både branschen och nationella mätetal. Utbildning av friskvårdsinspiratörer är en del i SPs satsning på god hälsa och balans i livet för medarbetarna. 600 SPs medarbetare i Sverige Utbildningsnivå 500 Övriga Doktor, lic Män Kvinnor Kvinnor Män Män Kvinnor Kvinnor 200 Ingenjörer Män Män Borås Göteborg Stockholm Övriga Kvinnor Civilingeingenjörer, högskoleingenjörer, övr. akademiker Åldersstruktur 29 år Personalomsättning Började 7,8 % Slutade 6,5 % Netto: 1,3 % Sjukfrånvaro 50 år Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor år ,1 % ,9 % ,4 % Kvinnor Män år

10 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö Forskning och kunskapsspridning på SP, SIK och YKI rapporter och artiklar, varav 180 med peer review 130 populärvetenskapliga artiklar 440 föredrag vid seminarier, konferenser etc 60 forskarstuderande 15 forskarexamina av medarbetare (Dr och lic) 70 examensarbeten 70 medarbetare som lärare, varav 21 professorer (adjungerade och med delad tjänst) Industrinära forskarutbildning på SP Vi har årligen ett 50-tal forskarstuderande inom SP-koncernen. Det är ett viktigt inslag i vår samverkan med landets universitet och högskolor. De senaste 15 årens erfarenheter av cirka 200 examina har varit odelat positiva. Att vara forskarstuderande inom både högskole- och institutsvärlden ger goda förutsättningar för en karriär inom både näringsliv och akademi. Vi arbetar nära näringslivet med forskning som tydligt utgår ifrån ett behov i industri eller samhälle. Att som jag kombinera tjänsten som forskarstuderande med att vara projektledare gör jobbet väldigt varierande, säger Linda Johansson, doktorand på SP Energi och miljö. Hon är inskriven vid Chalmers. Nyblivna forskare 10 Namn: Anders Lycken Enhet: SP Bygg och Mekanik, förädling och processer Examen: Tekn.dr i träteknologi, Luleå tekniska universitet Avhandlingen: Appearence Grading of Sawn Timber handlar om hur man ska kunna förbättra produktionen, sorteringsprocessen för virke. Namn: Josefin Ahlqvist Examen: Licentiatexamen, avd. för Bioteknik, Lunds universitet Enhet: SIK, enheten för Mikrobiologi och Bioteknik Avhandlingen: Using monolithic cryogels for direct capture of inclusion bodies during fermentation a way to monitor the process. Gentekniskt framställda proteinprodukter förkommer ofta i hög koncentration i produktionscellen. I många fall aggregerar de samman och bildar så kallade inklusionskroppar. I sin avhandling visar Josefin en metod att fånga upp och kvantifiera inklusionskroppar under pågående fermentation samt att skapa ett kvalitetsmått på om produkten är komplett eller fragmenterad.

11 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö Examina 2006 Namn Examen Avhandlingens titel YKI Isabel Mira Teknisk doktor, KTH Interactions between Surfactants and Starch: From Starch Granules to Amylose Solutions Angelica Hull Teknisk doktor, Physico-Chemical Properties of Binary and Ternary Mixtures of Karlstads universitet Oxygen-Containing Hydrocarbons, Hydrocarbons and Water: Implications for the Design of Alternative Fuels Joakim Voltaire Teknisk doktor, KTH Ink Film Splitting Acoustics in Offset Printing Johanna Stiernstedt Teknisk doktor, KTH Interactions of Cellulose and Model Surfaces Maria Rentzhog Teknisk doktor, KTH Water-Based Flexographic Printing on Polymer-Coated Board Katarina Theander Teknisk doktor, KTH Studies of Surfactant Behaviour and Model Surfaces Relevant to Flotation Deinking SIK Anna-Clara Rönner Medicine doktor, Characterization of Campylobacter jejuni and C.coli from Swedish pati- Göteborgs universitet ents and chickens antibiotic resistance, genomic diversity and detection. Camilla Lundell Licentiatexamen, Chalmers Flow induced structure formation on phase separated biopolymer system Friederike Ziegler Filosofie doktor, Environmental Life Cycle Assessment of seafood products from Göteborgs universitet capture fisheries Josefin Ahlqvist Licentiatexamen, Using monolithic cryogels for direct capture of inclusion bodies Lunds universitet during fermentation a way to monitor the process SP Jessica Samuelsson Licentiatexamen, Chalmers Conversion of Nitrogen in a Fixed Burning Biofuel Bed Rune Ziethén Licentiatexamen, Proof loading a new principle for machine strength grading of Växjö universitet timber Studies of factors affecting the reliability of the grading result and scanning as a pre-grading method Anders Lycken Teknisk doktor, Appearence Grading of Sawn Timber Luleå tekniska universitet Linda Teknisk doktor, Indoor Environmental Factors and its Associations with Asthma and Hägerhed Engman Lunds tekniska högskola Allergies among Swedish Pre-school Children Emma Hedlund Licentiatexamen Studies of Gas-flow Metrology and Ion-beam Induced Desorption Uppsala universitet 11

12 Energi och miljö John Rune Nielsen, profilområdesansvarig för Energi och miljö Energi och miljö på SP Inom det här området stödjer SP utvecklingen av hållbar energioch miljöteknik. Vi bedriver tillämpad forskning och teknisk utvärdering inom exempelvis effektivare energianvändning i byggnader och inom industrin. Vi arbetar för att utveckla effektivare och mer miljövänliga framtida tekniklösningar, till exempel inom energiomvandling, energi ur avfall och förnybar energi. Vi deltar i flera etablerade kompetens- och kunskapscentrum och driver informationscentrum för att föra ut ny kunskap. Marknad och omvärld Fokus på klimatfrågorna är idag starkare än någonsin. Det ger svensk industri goda möjligheter för utveckling av energi- och miljöteknik. Stigande energipriser skapar stor efterfrågan på alternativa och energieffektiva lösningar, t ex värmepumpar, pannor och brännare för biobränsle och fjärrvärme. Samtidigt ökar biobränsleanvändningen i storskaliga tillämpningar och inom transportsektorn. Det resulterar i en ökad efterfrågan kring uppdrag inom bioenergi, fjärr- och kraftvärme, energi ur avfall och biodrivmedel. Området energieffektivisering i bebyggelsen har stor uppmärksamhet både i Sverige och EU, vilket inverkar positivt på uppdragssituationen inom bostads- och industrisektorn. Utvecklingen inom Sveriges energisystem ger oss en ökad marknad inom mätteknik, leveranssäkerhet och tillförlitlighet för energitekniska lösningar och system. Kunder och uppdrag Resurser för fjärrvärme och kraftvärme! I samverkan med Svensk Fjärrvärme utvecklades under året nya experimentella utrustningar anpassade för större fjärrvärmecentraler. Målsättningen med satsningen tillsammans med branschen är att introducera kvalitetssäkrade modulanpassade fjärrvärmecentraler med effekter upp emot 500 kw. Nyinvesteringen öppnar för nya satsningar vad gäller industriella forsknings- och utvecklingsprojekt. I anslutning till området energi ur avfall ökar vår verksamhet inom kraftvärme, exempelvis processintegration och materialfrågor kopplade till förbränningsteknik. Under året startade ett projekt finansierat av Värmeforsk kring askrelaterade problem i biobränsleeldade kraftvärmeverk, exempelvis beläggningar på värmeöverförande ytor. Bioenergi i EU Den ökning av småskalig förbränning av biobränsle som sker just nu i hela Europa ställer höga krav på förbränningsutrustning och En unik testrigg för utvärdering av stora fjärrvärmecentraler stod klar på SP i slutet av året. Utvecklingen har skett i nära samarbete med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. 12

13 2006 eldningsteknik. Vår kunskapsuppbyggnad om kopplingen mellan bränslekvalitet, förbränningsförlopp, beläggningar och korrosion samt emissioner är viktig för industrins utveckling på området. Vår forskning kring traditionella biobränslen och odlade energigrödor, exempelvis salix, havre och halm, knyts nu till ett nyskapat nätverk kring småskalig bioenergiforskning och -användning inom EU: ERA-Net-BIOENERGY. Nya biodrivmedel Vi har en starkt ökande verksamhet inom biodrivmedel. SPs dotterbolag YKI har tillsammans med Lantmännen tagit en stor roll i utvecklingen av Agrodiesel 15, läs mer om detta på sidan 31. Avfallsberget ger energi SPs kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området energi ur avfall, Waste Refinery, startade under året. Parterna består av både företag och forskningsutförare. Ett område som kommer att drivas inom ramen för Waste Refinery handlar om att producera drivmedel och biogas från avfall. SP arbetar tillsammans med Högskolan i Borås och Borås Energi och Miljö med att identifiera lämpliga avfallsråvaror och utvärdera möjligheten att använda dessa för produktion av etanol. Under året byggdes en pilotanläggning för hydrolys av avfallsfraktioner för effektivare framställning av biogas och etanol. Energieffektiva byggnader men hur? På nationell nivå arbetar SP tillsammans med andra svenska forskningsaktörer med att skapa ett forum för energieffektiva byggnader. Vår forskning inom byggnadsfysik och installationsteknik och vår unika erfarenhet av skadeutredningar och kvalitetsäkring av byggprocessen gör oss till en unik partner. Vi deltar i flera pågående lågenergiprojekt, bland annat Brogården. Livsmedelsbutiker Energianvändningen i livsmedelsbutiker är hög samtidigt som det är svårt att kombinera de olika klimat som varor, kunder och personal behöver. SP arbetar tillsammans med bland annat Coop och Ica för att skapa samverkande lösningar för värme, kyla och ventilation med minimerad energianvändning. Utsikter inför 2007 SPs tjänster är starkt efterfrågade av ett stort antal industrikunder, branschorganisationer, myndigheter och forskningsfinansiärer. Energi- och miljöteknikområdet utvecklas snabbt både hos SP och i omvärlden, vilket ger en stark efterfrågan. Inför 2007 står åter energiforsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram i fokus. SP kommer att delta i forskningsprogram och kompetenscentrum, bl a inom resurseffektiv bebyggelse, kyl- och värmepumpsteknik, bioenergi och avfall. Vårt deltagande i EU-projekt förväntas öka under året. Ledande kompetens inom avfallsområdet. Under året inrättades ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området energi ur avfall, Waste Refinery, som koordineras av SP. Parterna består av både företag, samhälle och forskningsutförare. Läs mer på SPs forskning kring förbränning av odlade energigrödor ökar. Vår kunskapsuppbyggnad om kopplingen mellan bränslekvalitet, förbränningsförlopp, beläggningar och korrosion samt emissioner är viktig för industrins utveckling på området. 13

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2

NYCKELTAL 2012 2011 2010. Nettoomsättning (MSEK) 248 240 194. Resultat efter finansnetto (MSEK) 7,7 12,1 3,2 Årsredovisning 2012 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 248 (240) miljoner kronor. Årets resultat efter finansiella poster blev 7,7 (12) miljoner kronor. Antalet anställda ökade och

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER 2 2006 TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

En nationell strategisk forskningsagenda (NRA) för den skogsbaserade näringen i Sverige

En nationell strategisk forskningsagenda (NRA) för den skogsbaserade näringen i Sverige En nationell strategisk forskningsagenda (NRA) för den skogsbaserade näringen i Sverige Vision 2030 Den skogsbaserade näringen i Sverige har fullt ut ställt sig bakom den av Europas skogsnäring formulerade

Läs mer

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039 Årsredovisning 2008 Dnr 2008-04039 2 Innehållsförteckning 1. GD HAR ORDET... 5 2. RESULTATREDOVISNING... 7 2.1 Versamhetsstyrning... 13 2.1.1 Politikområde Forskningspolitik... 13 2.1.1.1 Verksamhetsområde

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011

Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck (Nätverket GAME) och Catarina Hedar (Ramböll) på uppdrag av Västra Götalandsregionen. En rapport

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP

Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik. En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP Innehåll Förord... 3 1 Bakgrund: mål, analys och strategier... 5 1.1 Miljöteknik

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia)

RISE-gruppen (konsoliderade bolag och intressebolag RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia) Bokslutskommuniké 2014 RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer