Året i korthet. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Året i korthet. Innehåll"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Innehåll Året i korthet 2 Året i korthet 3 VD:s kommentar 4 Detta är SP 6 Vision, affärsidé och strategi 8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö 12 Energi och miljö 14 Bygg, anläggning och förvaltning 16 Träteknik och träbyggande 18 Elektronik och IKT 20 Mekan- och fordonsindustri 22 Brand och skydd 24 Materialteknik och kemi 26 Livsmedel, läkemedel och bioteknik 28 Mätteknik 30 YKI 32 Certifiering 34 SMP 36 Ett hållbart perspektiv 38 Analys och hantering av risker 40 Förvaltningsberättelse 43 Resultaträkning 44 Balansräkning 46 Förändringar i eget kapital 47 Kassaflödesanalys 48 Noter 62 Revisionsberättelse 63 Bolagsstyrningsrapport 68 Styrelsen 70 Årsstämma 71 Adresser Ny institutsstruktur och nytt namn Från och med 2006 ingår YKI, Ytkemiska Institutet som ett helägt dotterbolag i SP-koncernen. YKI är världsledande inom sitt område yt- och kolloidkemi. Koncernen är nu med sina ca 850 medarbetare ett polytekniskt institut av internationellt snitt, med kompetens och starka forskningsmiljöer inom en mångfald branscher. För att markera denna utveckling har bolagets namn vid årsskiftet 2006/2007 ändrats till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Marknad med hård konkurrens Året har för SP, liksom för många andra institut, präglats av en fortsatt tuff marknad vad gäller forskning och utveckling. I många utlysningar söks medel i en omfattning som är tio till tjugo gånger större än aktuell ram. Att utarbeta ansökningar och rigga projekt blir allt mer kostnadskrävande. Samtidigt har kompetensmedlen minskat. Ett positivt resultat trots allt Omsättningen i koncernen har ökat med 12 %, från 668 Mkr till 749 Mkr. Ökningen är väsentligen hänförbar till förvärvet av YKI. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 67,1 Mkr, varav 55,0 Mkr kommer från försäljningen av SIKs fastighetsbolag. Exklusive fastighetsförsäljningen innebär resultatet en försämring från föregående år med 20,6 Mkr, varav 16,7 Mkr är hänförbart till SIK. Två nya I-centra Under året har vi tilldelats två Institute Excellence Center, ett vid YKI gällande kontrollerad frisättning av aktiva substanser och ett vid SP Trätek gällande ekoeffektiva och beständiga trämaterial. Målet är att skapa internationellt starka forskningsmiljöer inom områden viktiga för svensk industris framtida konkurrenskraft. Under en sexårsperiod kommer ca 100 Mkr att satsas på respektive I-centrum, varav drygt hälften från näringslivet. Ökad samverkan med UoH Vi medverkar i sex av de femton nya kompetenscentrum (VINN Excellence Center) som under året beviljats vid högskolor och universitet. Vidare kommer YKI att delta i arbetet inom ett nytt sk Berzelii Centrum vid Stockholms Universitet. Tillsammans med ett antal andra större projekt ger detta en betydande förstärkning av våra forskningsmiljöer och vår samverkan med företag, universitet och högskolor. Innovation i småföretag Vi har utvecklat våra tjänster till små och medelstora företag, främst vad gäller att bidra till mer kunskapsintensiva produkter. Kontakter skapas genom våra teknikmäklare och genom samverkan med olika regionala aktörer. Vi har initierat och medverkat i många förstudier och projekt inom Vinnovas program Forska&Väx. En populär arbetsplats I Karriärbarometerns undersökning bland drygt teknologer om den mest attraktiva framtida arbetsplatsen hamnar SP på 19:e plats. Bakom oss ligger en rad stora och välkända företag. SP anses ha en utvecklande och innovativ miljö. Detta stärker våra möjligheter att rekrytera nya duktiga medarbetare. 2

3 VDs kommentar Året 2006 har vi stärkt våra insatser både vad gäller direkta industriuppdrag och större forskningsuppdrag vilket lagt grunden till ett gott ekonomiskt resultat. SP har vidareutvecklats som en nationell resurs för innovation och hållbar tillväxt. Förändringarna inom teknik och forskning har i alla tider speglat förändrade behov i omvärlden. I dag sker en europeisk utveckling, där resurser samlas till större forskningsinstitut för nationell utveckling och internationell konkurrenskraft. Under de senaste åren har flera forskningsinstitut anslutit sig till SP-familjen, senast YKI, Ytkemiska institutet som är världsledande inom sitt område ytor och ytkemi. Fler förändringar är att vänta då den svenska institutssektorn ska förstärkas enligt två utredningar som slår fast institutens betydelse för innovation och tillväxt. Detta har stor betydelse för SP som är en aktiv deltagare i den nya strukturen med industrirelevanta forskningsinstitut. Omsättningen i koncernen har ökat och vi är nu närmare 850 medarbetare. SP är ett modernt forskningsinstitut med alla de tjänster som präglar ett sådant, med internationell spetskompetens tillsammans med stora experimentella resurser och ett brett utbud av tjänster som efterfrågas inom en mångfald branscher. Vi har under året haft en stark efterfrågan av våra tjänster till näringslivet. Företagen känner en tydlig konkurrens internationellt. Tillgång till teknisk kompetens och kvalificerade resurser är avgörande för kunskapsintensiva produkter liksom utvärdering, provning och certifiering för handel, säkerhet och god miljö. Inte minst svenska underleverantörer och små och medelstora företag är beroende av detta. Små och medelstora företag omfattar ungefär två tredjedelar av våra mer än kunder under året. Vi har haft framgång med stora forskningsprogram ofta genom att samverka inom hela SP-koncernen. Vi medverkar i sex av femton nya kompetenscentrum som startat under året och ansvarar för två nya institutscentrum. I EUs sjätte ramprogram deltar vi i ett tjugotal projekt. Konkurrensen är stark då nationella utlysningar ofta leder till ansökningar om mer än tio gånger aktuell ram. Arbetet med att utarbeta ansökningar och bygga projekt blir allt mer krävande, inte minst inom EUs program. En strategisk fråga för SP är att skapa internationellt starka forskningsmiljöer och ytterligare stärka positionen i det nationella innovationssystemet bl a genom att fortsätta utveckla våra resurser tillsammans med andra institut och med universitet och högskolor. Detta är en förutsättning både för små och medelstora företag och för de svenska företagens internationella konkurrenskraft. Möjligheten att gemensamt i en större organisation kunna arbeta med såväl problemlösning för ett brett näringsliv som komplexa EU-projekt gör oss väl positionerade som den starka nationella resurs som efterfrågas. I vår mer än hundraåriga historia sker förändringarna raskare än någonsin. Mordernisering av namn och logotyp markerar detta. Tack till medarbetare, kunder och samarbetspartners. Tillsammans fortsätter arbetet mot framtiden! Claes Bankvall / VD 3

4 Detta är SP PROFILER ENHETER / BOLAG Bygg och Mekanik Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Mätteknik Mått och Vikt SIK SITAC SMP YKI Bygg, anläggning och förvaltning Träteknik och träbyggande Energi och miljö Brand och Skydd Materialteknik och kemi Mekan- och fordonsindustri Elektronik och IKT Mätteknik Livsmedel, läkemedel och bioteknik Genom våra profiler visar vi hela koncernens samlade kompetens och resurser inom viktiga bransch- och samhällsområden. 4

5 Detta är SP En kraftfull institutsgrupp Tillsammans med dotterbolagen YKI, SIK, SMP och SITAC bildar SP landets största institutsgrupp för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle. Vi representerar en unik teknisk bredd och har nationellt, och i vissa fall internationellt, unika laboratorieresurser. Med omkring 850 medarbetare, varav mer än hälften akademiker och tvåhundra med forskarutbildning, utgör vi en betydande kunskapsresurs. SP-koncernen är en del av den nya strukturen med industrirelevanta forskningsinstitut, den så kalllade fyrklövern som samordnas via IRECO. Tvärvetenskap för problemlösning Vi bygger starka forskningsmiljöer vid enheter och dotterbolag i samverkan med högskolor och universitet. Miljöerna är vetenskapligt inriktade. Resultat och kompetenser sätts samman i våra profiler som svarar mot viktiga bransch- och samhällsområden. Här finns ofta behov av helhetssyn och tvärvetenskaplighet i utveckling och problemlösning. Genom profilerna erbjuder vi koncernens samlade kompetens effektivt och behovsanpassat. Vi fångar också upp signaler om viktiga forskningsbehov. Samverkan mellan profiler och enheter/dotterbolag illustreras i bilden till vänster. Profilerna beskrivs närmare på sidorna Nationella FoU-miljöer I det institutssystem som nu växer fram bildar ett antal av våra profiler, som Bygg, Energi, Brand, Träteknik samt Livsmedel, huvuddelen av den nationella resursen. Inom andra profiler samverkar vi med och kompletterar övriga institut till en nationell helhet. IRECO:s fyrklöver och United Competence är viktiga plattformar för detta. Ett speciellt område är Mätteknik. Här har vi statens uppdrag att vara nationellt metrologiinstitut, dvs att svara för tillgång till säkra mätningar på högsta nivå och enligt behov inom industri och samhälle. vi upp tendenser och behov. För att bidra till innovation och tillväxt är det centralt i vår verksamhet att arbeta direkt i uppdrag och projekt med kunder. För ca kunder utför vi årligen uppdrag, som syftar till att utveckla och förbättra deras produkter och system. Många av kunderna är småföretag där helhetssyn och behovsanpassning har stor betydelse, liksom möjligheten till insatser i olika steg från idé till marknadssättning. Det är också vitalt att sprida kunskap genom publikation och utbildning. Till en omfattande publicering i såväl vetenskapliga tidskrifter som i rapporter och handböcker kommer en omfattande seminarie- och kursverksamhet. Kunskapsbygge i samverkan En omfattande samverkan med högskolor och universitet sker i projekt och centrumbildningar, genom medverkan som lärare och deltagande i råd och styrelser. Detta ger viktig korsbefruktning och starkare forskningsområden. Ett viktigt inslag är forskarstuderande. Erfarenheter av omkring 200 examina de senaste femton åren är odelat positiva. Forskarstudier i både högskoleoch institutsvärlden ger goda förutsättningar för en karriär både inom näringsliv och akademi. Deltagande i EUs forskningsprogram är viktigt för kunskapsutbyte och inflytande i det europeiska integrationsarbetet. I det sjätte ramprogrammet har vi medverkat i ett 30-tal projekt, varav som ledare i flera stora med omfattning upp till över 100 Mkr. Vi är därmed väl förberedda inför det sjunde ramprogrammet. Effektivitet och acceptans Vi har IT-baserade affärs- och ledningssystem som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Mål sätts och följs upp genom tekniken med balanserade styrkort på bolags- och enhetsnivå. Drygt 400 kunder sätter årligen betyg på hur uppdragen hanteras. Snittbetyget ligger på 5,0 på en skala 1 6, där 6 är bäst. Användning och kundnytta Den kompetens vi erbjuder skall ha relevans och den skall nyttiggöras. I ett stort antal råd, intressent- och branschgrupper fångar 5

6 Vision, affärsidé och strategi Vision Vi är ett världsledande forskningsinstitut för utveckling av näringsliv och samhälle, genom att inom breda områden vara ett centrum för forskning och utveckling med avgörande betydelse för kunskapsutveckling, konkurrenskraft, säkerhet, god miljö och hållbar tillväxt. Affärsidé Vi erbjuder behovsinriktad, innovativ och internationellt ledande kompetens inom forskning, utveckling och utvärdering av teknik, material, produkter och processer. Strategi Vår strategi för att förverkliga visionen innehåller följande delar: Vi ska leverera allt mer kvalificerade tjänster och kunskap till näringsliv och samhälle I vår affärsidé ligger att vara en resurs för såväl näringsliv som samhälle. Vi förverkligar detta genom en stark direkt samverkan med företag, branschorgan, myndigheter, offentliga organ med flera, ofta i en sk triple helix-samverkan mellan alla parter. Våra uppdrag blir alltmer inriktade mot utvecklingsfasen för snabb och säker introduktion på marknaden och för införande av ny teknik i ett tidigt skede. Detta innebär en förskjutning mot såväl mer tekniskt kvalificerade som komplexa och kompetensintensiva uppdrag. Vårt arbete innefattar allt från forskning, utveckling, provning, beräkning och mätning till kvalitetssäkring, certifiering och inspektion. Vi ska bygga långsiktiga relationer till våra kunder och skapa värde för dem. Genom engagemang i och förståelse för kundernas verksamhet kan vi leverera effektiva lösningar på deras tekniska problem. Vi ska fördjupa våra relationer med näringslivet, med små och medelstora företag som en viktig målgrupp Vi ska utveckla vår redan starka förankring i näringslivet, som har sin grund i våra industriella nätverk och intressentgrupper men framför allt i de tusentals uppdrag och projekt som vi årligen genomför åt våra kunder inom näringslivet. En viktig del är utveckling av tekniska tjänster för små och medelstora företag, såväl nationellt som internationellt. Vi ska vara en attraktiv partner i hela innovationsprocessen. Uppdragsverksamheten är en mycket effektiv kanal för tillämpning och förmedling av kunskap. Vår verksamhet med seminarier och medverkan i utbildning skall öka och ske ännu mera i samverkan med företag och universitet/högskolor. Vi ska bygga starka forskningsmiljöer i samverkan med universitet/högskolor och institut Starka forskningsmiljöer är en förutsättning för synbarhet, för att kunna attrahera internationella företag, för medverkan i internationella projekt mm. Vi bygger starka miljöer med inriktning mot behovs- och resultatinriktad forskning med hög vetenskaplig kvalitet. En viktig komponent är nära samverkan med universitet/högskolor, som 6

7 Vision, affärsidé och strategi dels ger miljöer med kritisk storlek, dels stödjer den vetenskapliga kvalitén. Samverkan innebär också att dyrbar utrustning kan utnyttjas effektivt. En stark institutssektor och starka institut behövs för ett väl fungerande innovationssystem. Industri och samhälle behöver en institutsresurs med internationell synbarhet och som kan behandla breda frågeställningar. Vi fördjupar därför vår samverkan med andra institut, såväl genom projektsamarbete som genom allianser och samgåenden. Vi ska bygga broar mellan universitet/högskolor och näringslivets forskning Genom nära samverkan med universitet/högskolor och goda kontakter med industrin utgör koncernen en effektiv brobyggare mellan akademin och näringslivets forskning. Vi kan därigenom bli en allt viktigare länk i innovationskedjan. Medverkan som lärare vid högskolor och som koordinator i gemensamma projekt ger våra forskare och forskarstuderande en god inblick i industrins arbetssätt och behov, samtidigt som de får del av högskolans forskningsresultat och arbetssätt. På motsvarande sätt får personal vid högskolan i samverkansprojekt impulser och idéer om aktuella behov och insikt om näringsliv och samhälle. Samverkan med universitet/högskolor skall byggas ut på olika sätt, bland annat genom att öka omfattningen av delade tjänster och att underlätta för färdiga forskare att röra sig mellan akademin och SP. Vi ska öka vårt deltagande i internationellt samarbete Ökad medverkan i internationellt samarbete är nödvändigt för ett nationellt institut i en värld med globaliserad industri och med krav på handel utan gränser. Det ger tillgång till ny kunskap, värdefulla nätverk och och en bra plattform för att utveckla affärsrelationer med internationella företag. Vårt internationella samarbete är omfattande och består, förutom av vår uppdragsverksamhet, också av medverkan i internationell forskning, bland annat i de europeiska ramprogrammen, i andra internationella projekt samt av deltagande i internationella branschorgan och i standardisering. Långsiktiga mål De långsiktiga målen är definierade genom ägarens uppdrag. Som en del av den nya institutsstrukturen är målet för SP att öka den kunskap och kompetens som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse i näringsliv och samhälle. Inom nationell metrologi är målet att upprätthålla normaler med hög standard och med tillräcklig omfattning och relevans. Det långsiktiga ekonomiska målet är att verksamheten ska ha en lönsamhet som möjliggör investeringar och utveckling till ett forskningsinstitut på internationell nivå. 7

8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö SP-koncernen har fortsatt att växa och består nu av moderbolaget SP samt de fyra dotterbolagen SIK, YKI, SMP och SITAC. De nya förvärven till koncernen har inneburit en avsevärd breddning av verksamhetsområden och nya möjligheter till utveckling för medarbetarna genom att kunna ta del av hela koncernens samlade erfarenhet och kompetens. Men den allt större geografiska spridningen ställer också höga krav på kommunikation och information kring våra gemensamma värden. Vi har därför under året genomfört ett omfattande internt arbete för att stärka koncernens gemensamma värdegrund. Detta har sammanfattats i ett visions- och kulturdokument som nu har börjat spridas i koncernen. Målet är att var och en tydligt ska kunna koppla sin egen betydelse och insats till SPs gemensamma mål och vision. Anita Olson Personalchef Från vision och kultur till medarbetaren Vår kultur präglas av framtidstro och engagemang. Vi utför vårt arbete på ett affärsmässigt sätt och visar omsorg om våra kunder. Vi ser möjligheter och är stolta över vårt arbete. Öppenhet och samarbete mellan olika delar inom SP är också självklarheter. Vi tror på individens förmåga att ta ett eget ansvar. Vår platta organisation har en långtgående delegering, baserad på kompetenta, självständiga och ansvarstagande medarbetare. För att praktiskt koppla medarbetarnas personliga utveckling i linje med vår vision och kultur har vi tagit fram en ny policy för medarbetarutveckling och introducerat ett nytt utvecklingsverktyg. Verktyget ger underlag för en utvecklingsplan, ett personligt balanserat resultat-/styrkort. Vår framtid För att nå vår vision att vara ett världsledande forskningsinstitut måste SP vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare. Att vi jobbar i en stimulerande miljö och med de mest spännande uppdragen fick vi återigen bekräftat i en årlig undersökning där teknologer som arbetat i några år efter examen får ranka de mest attraktiva arbetsplatserna. SP kom på 19 plats bland de 140 företagen. Motiveringen var bland annat att man tror sig ha bra utvecklingsmöjligheter inom sitt 8

9 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö område, vi anses arbeta innovativt, har spännande produkter och tjänster och ett gott rykte. För att stärka relationerna mellan SP och studenter arbetar vi med ett antal högskolor och universitet. Bland annat har vi utökat vårt deltagande på de arbetsmarknadsdagar som genomförs på landets högskolor, vilket har lett till ett ökat intresse i form av förfrågningar och intresseanmälningar. Vi erbjuder också examensarbeten och praktikplatser. Flera av våra medarbetare medverkar också på högskolor och universitet som lärare och adjungerade professorer. Medarbetarnas hälsa, välbefinnande och utveckling utgör centrala delar i SPs sociala ansvarstagande. Vi vill också att medarbetarna ska uppnå god balans i livet mellan jobb och privatliv. Vi arbetar därför aktivt med förebyggande friskvård och erbjuder medarbetarna en rad olika aktiviteter som subventionerade träningskort och massage, föreläsningar kring stress, kost och motion. Ett antal friskvårdsinspiratörer har utbildats för att fånga upp behov och önskemål, arrangera, och inte minst, inspirera till friskvårdsaktiviteter. Jämställdhet och mångfald Den kulturella, sociala och etniska mångfald som präglar det svenska samhället bör avspeglas i vår verksamhet. Genom att ta tillvara på våra medarbetares olikheter vad gäller erfarenhet, kön, bakgrund och ålder utvecklas hela SP. Vi har en mångfaldsplan som ligger till grund för detta och för vårt målinriktade och aktiva jämställdhetsarbete. SP har också specifika handlingsplaner för jämställdhet, för jämställda löner och mot kränkande särbehandling. Arbetsmiljö och friskvård Arbete inom SP ska ske i en säker, hälsosam och stimulerande miljö. Ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av arbetssituationen. Nyckeltal för arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro följs därför noga för hela koncernen och har under lång tid visat låga värden i jämförelse med både branschen och nationella mätetal. Utbildning av friskvårdsinspiratörer är en del i SPs satsning på god hälsa och balans i livet för medarbetarna. 600 SPs medarbetare i Sverige Utbildningsnivå 500 Övriga Doktor, lic Män Kvinnor Kvinnor Män Män Kvinnor Kvinnor 200 Ingenjörer Män Män Borås Göteborg Stockholm Övriga Kvinnor Civilingeingenjörer, högskoleingenjörer, övr. akademiker Åldersstruktur 29 år Personalomsättning Började 7,8 % Slutade 6,5 % Netto: 1,3 % Sjukfrånvaro 50 år Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor år ,1 % ,9 % ,4 % Kvinnor Män år

10 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö Forskning och kunskapsspridning på SP, SIK och YKI rapporter och artiklar, varav 180 med peer review 130 populärvetenskapliga artiklar 440 föredrag vid seminarier, konferenser etc 60 forskarstuderande 15 forskarexamina av medarbetare (Dr och lic) 70 examensarbeten 70 medarbetare som lärare, varav 21 professorer (adjungerade och med delad tjänst) Industrinära forskarutbildning på SP Vi har årligen ett 50-tal forskarstuderande inom SP-koncernen. Det är ett viktigt inslag i vår samverkan med landets universitet och högskolor. De senaste 15 årens erfarenheter av cirka 200 examina har varit odelat positiva. Att vara forskarstuderande inom både högskole- och institutsvärlden ger goda förutsättningar för en karriär inom både näringsliv och akademi. Vi arbetar nära näringslivet med forskning som tydligt utgår ifrån ett behov i industri eller samhälle. Att som jag kombinera tjänsten som forskarstuderande med att vara projektledare gör jobbet väldigt varierande, säger Linda Johansson, doktorand på SP Energi och miljö. Hon är inskriven vid Chalmers. Nyblivna forskare 10 Namn: Anders Lycken Enhet: SP Bygg och Mekanik, förädling och processer Examen: Tekn.dr i träteknologi, Luleå tekniska universitet Avhandlingen: Appearence Grading of Sawn Timber handlar om hur man ska kunna förbättra produktionen, sorteringsprocessen för virke. Namn: Josefin Ahlqvist Examen: Licentiatexamen, avd. för Bioteknik, Lunds universitet Enhet: SIK, enheten för Mikrobiologi och Bioteknik Avhandlingen: Using monolithic cryogels for direct capture of inclusion bodies during fermentation a way to monitor the process. Gentekniskt framställda proteinprodukter förkommer ofta i hög koncentration i produktionscellen. I många fall aggregerar de samman och bildar så kallade inklusionskroppar. I sin avhandling visar Josefin en metod att fånga upp och kvantifiera inklusionskroppar under pågående fermentation samt att skapa ett kvalitetsmått på om produkten är komplett eller fragmenterad.

11 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö Examina 2006 Namn Examen Avhandlingens titel YKI Isabel Mira Teknisk doktor, KTH Interactions between Surfactants and Starch: From Starch Granules to Amylose Solutions Angelica Hull Teknisk doktor, Physico-Chemical Properties of Binary and Ternary Mixtures of Karlstads universitet Oxygen-Containing Hydrocarbons, Hydrocarbons and Water: Implications for the Design of Alternative Fuels Joakim Voltaire Teknisk doktor, KTH Ink Film Splitting Acoustics in Offset Printing Johanna Stiernstedt Teknisk doktor, KTH Interactions of Cellulose and Model Surfaces Maria Rentzhog Teknisk doktor, KTH Water-Based Flexographic Printing on Polymer-Coated Board Katarina Theander Teknisk doktor, KTH Studies of Surfactant Behaviour and Model Surfaces Relevant to Flotation Deinking SIK Anna-Clara Rönner Medicine doktor, Characterization of Campylobacter jejuni and C.coli from Swedish pati- Göteborgs universitet ents and chickens antibiotic resistance, genomic diversity and detection. Camilla Lundell Licentiatexamen, Chalmers Flow induced structure formation on phase separated biopolymer system Friederike Ziegler Filosofie doktor, Environmental Life Cycle Assessment of seafood products from Göteborgs universitet capture fisheries Josefin Ahlqvist Licentiatexamen, Using monolithic cryogels for direct capture of inclusion bodies Lunds universitet during fermentation a way to monitor the process SP Jessica Samuelsson Licentiatexamen, Chalmers Conversion of Nitrogen in a Fixed Burning Biofuel Bed Rune Ziethén Licentiatexamen, Proof loading a new principle for machine strength grading of Växjö universitet timber Studies of factors affecting the reliability of the grading result and scanning as a pre-grading method Anders Lycken Teknisk doktor, Appearence Grading of Sawn Timber Luleå tekniska universitet Linda Teknisk doktor, Indoor Environmental Factors and its Associations with Asthma and Hägerhed Engman Lunds tekniska högskola Allergies among Swedish Pre-school Children Emma Hedlund Licentiatexamen Studies of Gas-flow Metrology and Ion-beam Induced Desorption Uppsala universitet 11

12 Energi och miljö John Rune Nielsen, profilområdesansvarig för Energi och miljö Energi och miljö på SP Inom det här området stödjer SP utvecklingen av hållbar energioch miljöteknik. Vi bedriver tillämpad forskning och teknisk utvärdering inom exempelvis effektivare energianvändning i byggnader och inom industrin. Vi arbetar för att utveckla effektivare och mer miljövänliga framtida tekniklösningar, till exempel inom energiomvandling, energi ur avfall och förnybar energi. Vi deltar i flera etablerade kompetens- och kunskapscentrum och driver informationscentrum för att föra ut ny kunskap. Marknad och omvärld Fokus på klimatfrågorna är idag starkare än någonsin. Det ger svensk industri goda möjligheter för utveckling av energi- och miljöteknik. Stigande energipriser skapar stor efterfrågan på alternativa och energieffektiva lösningar, t ex värmepumpar, pannor och brännare för biobränsle och fjärrvärme. Samtidigt ökar biobränsleanvändningen i storskaliga tillämpningar och inom transportsektorn. Det resulterar i en ökad efterfrågan kring uppdrag inom bioenergi, fjärr- och kraftvärme, energi ur avfall och biodrivmedel. Området energieffektivisering i bebyggelsen har stor uppmärksamhet både i Sverige och EU, vilket inverkar positivt på uppdragssituationen inom bostads- och industrisektorn. Utvecklingen inom Sveriges energisystem ger oss en ökad marknad inom mätteknik, leveranssäkerhet och tillförlitlighet för energitekniska lösningar och system. Kunder och uppdrag Resurser för fjärrvärme och kraftvärme! I samverkan med Svensk Fjärrvärme utvecklades under året nya experimentella utrustningar anpassade för större fjärrvärmecentraler. Målsättningen med satsningen tillsammans med branschen är att introducera kvalitetssäkrade modulanpassade fjärrvärmecentraler med effekter upp emot 500 kw. Nyinvesteringen öppnar för nya satsningar vad gäller industriella forsknings- och utvecklingsprojekt. I anslutning till området energi ur avfall ökar vår verksamhet inom kraftvärme, exempelvis processintegration och materialfrågor kopplade till förbränningsteknik. Under året startade ett projekt finansierat av Värmeforsk kring askrelaterade problem i biobränsleeldade kraftvärmeverk, exempelvis beläggningar på värmeöverförande ytor. Bioenergi i EU Den ökning av småskalig förbränning av biobränsle som sker just nu i hela Europa ställer höga krav på förbränningsutrustning och En unik testrigg för utvärdering av stora fjärrvärmecentraler stod klar på SP i slutet av året. Utvecklingen har skett i nära samarbete med branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. 12

13 2006 eldningsteknik. Vår kunskapsuppbyggnad om kopplingen mellan bränslekvalitet, förbränningsförlopp, beläggningar och korrosion samt emissioner är viktig för industrins utveckling på området. Vår forskning kring traditionella biobränslen och odlade energigrödor, exempelvis salix, havre och halm, knyts nu till ett nyskapat nätverk kring småskalig bioenergiforskning och -användning inom EU: ERA-Net-BIOENERGY. Nya biodrivmedel Vi har en starkt ökande verksamhet inom biodrivmedel. SPs dotterbolag YKI har tillsammans med Lantmännen tagit en stor roll i utvecklingen av Agrodiesel 15, läs mer om detta på sidan 31. Avfallsberget ger energi SPs kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området energi ur avfall, Waste Refinery, startade under året. Parterna består av både företag och forskningsutförare. Ett område som kommer att drivas inom ramen för Waste Refinery handlar om att producera drivmedel och biogas från avfall. SP arbetar tillsammans med Högskolan i Borås och Borås Energi och Miljö med att identifiera lämpliga avfallsråvaror och utvärdera möjligheten att använda dessa för produktion av etanol. Under året byggdes en pilotanläggning för hydrolys av avfallsfraktioner för effektivare framställning av biogas och etanol. Energieffektiva byggnader men hur? På nationell nivå arbetar SP tillsammans med andra svenska forskningsaktörer med att skapa ett forum för energieffektiva byggnader. Vår forskning inom byggnadsfysik och installationsteknik och vår unika erfarenhet av skadeutredningar och kvalitetsäkring av byggprocessen gör oss till en unik partner. Vi deltar i flera pågående lågenergiprojekt, bland annat Brogården. Livsmedelsbutiker Energianvändningen i livsmedelsbutiker är hög samtidigt som det är svårt att kombinera de olika klimat som varor, kunder och personal behöver. SP arbetar tillsammans med bland annat Coop och Ica för att skapa samverkande lösningar för värme, kyla och ventilation med minimerad energianvändning. Utsikter inför 2007 SPs tjänster är starkt efterfrågade av ett stort antal industrikunder, branschorganisationer, myndigheter och forskningsfinansiärer. Energi- och miljöteknikområdet utvecklas snabbt både hos SP och i omvärlden, vilket ger en stark efterfrågan. Inför 2007 står åter energiforsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram i fokus. SP kommer att delta i forskningsprogram och kompetenscentrum, bl a inom resurseffektiv bebyggelse, kyl- och värmepumpsteknik, bioenergi och avfall. Vårt deltagande i EU-projekt förväntas öka under året. Ledande kompetens inom avfallsområdet. Under året inrättades ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området energi ur avfall, Waste Refinery, som koordineras av SP. Parterna består av både företag, samhälle och forskningsutförare. Läs mer på SPs forskning kring förbränning av odlade energigrödor ökar. Vår kunskapsuppbyggnad om kopplingen mellan bränslekvalitet, förbränningsförlopp, beläggningar och korrosion samt emissioner är viktig för industrins utveckling på området. 13

14 Bygg, anläggning och förvaltning stål- och träbyggnad, bergmaterial, brand, energi, miljö och kretslopp, innemiljö, akustik och förvaltning. Per-Erik Petersson, profilområdesansvarig för Bygg, anläggning och förvaltning Bygg, anläggning och förvaltning på SP Vi verkar i hela kedjan från projektering, konstruktion, byggande och förvaltning till rivning och återvinning av alla typer av byggnader och anläggningskonstruktioner. Vi samverkar med sektorns alla aktörer materialtillverkare, projektörer, entreprenörer, förvaltare och brukare. Våra forskningsprojekt utförs ofta i internationell miljö och vi är väl etablerade inom de europeiska forskningsprogrammen. Ledande forskningsmiljöer finns inom strukturmekanik, betong, Marknad och omvärld Byggsektorn är en viktig del av näringsliv och samhälle och har avgörande betydelse för samhällsutveckling, ekonomi och sysselsättning. Sektorn omsätter årligen 300 mdr kr och sysselsätter personer. Exporten av byggmaterial är 50 mdr kr och är snabbt ökande. I Sverige finns mer än 4 miljoner bostäder varav mer än 80 % är byggda före Det innebär att behovet av förnyelse och energieffektivisering är stort. SP är en värdefull resurs i denna utveckling. Anpassningen till europeiska standarder och regler fortgår i snabb takt. För närvarande håller ett antal Eurocodes på att färdigställas som kommer att ersätta stora delar av Boverkets byggregler. SP deltar aktivt i detta arbete, bland annat inom träbygg. Kunder och uppdrag Brandsäkra tunnlar Dramatiska tunnelbränder under senare åren har aktualiserat behovet av ett nytt säkerhetstänkande. SP har utvecklat en världsledande kompetens inom området som efterfrågats i de flesta stora tunnelprojekt i Sverige och Norden, nu senast i samband med projektering och byggande av Citytunneln i Malmö. Nära kopplat till denna problematik utförs ett doktorandprojekt På SP finns ledande forskningsmiljöer inom bland annat betong och bergmaterial. 14

15 2006 tillsammans med Lunds Tekniska Högskola där mekanismerna bakom brandspjälkning av betong studeras. Vi har också anlitats som experter vid utredning av brandskadade betongkonstruktioner, t ex bron på E6 vid Heberg utanför Falkenberg. Utvecklingscentrum för träbyggande Sedan lång tid har SP tillsammans med LTU i Skellefteå utgjort ett centrum för norra Sverige då det gäller träteknisk utveckling. Ett motsvarande centrum för södra Sverige håller på att etableras i Växjö. Under 2006 har SP i samverkan med Växjö Universitet, Södra och Växjö kommun bildat Centrum för Byggande och Boende med Trä, vars syfte är att initiera och driva tillämpad forskning och utveckling inom träbyggområdet. Läs mer om vår verksamhet inom träområdet på nästa uppslag. Bergmaterial i Norden och världen Vi fortsätter att expandera inom bergmaterialområdet med flera stora projekt för SKB, två EU-projekt samt det nystartade samnordiska projektet Harmoniserade krav på nordisk natursten, som koordineras av oss. Vi har också under året anlitats som expert i samband med etablering av naturstenslaboratorium och CE-märkning i Jordanien. Nya byggregler och kunskapsspriding om fuktsäkerhet SP har medverkat i Boverkets referensgrupp som tagit fram de nya byggreglerna, BBR, där bland annat kraven på fuktsäkert byggande tydliggjorts. För att sprida kunskap om fuktsäkerhet i byggprocessen samverkar vi dessutom med byggsektorn och myndigheter om framtagning av informationsmaterial. SP ger också utbildning inom ByggaBoDialogens utbildningsprogram tillsammans med IVL. Vi samverkar även med byggsektorns aktörer i ett antal projekt för att ta fram ny kunskap och nya hjälpmedel för fuktsäkerhet i byggprocessen. Ett exempel på detta är en utredning där vi bl a visar att dagens system med rollade tätskikt på pappbelagd gipsskiva bakom kakel är en högriskkonstruktion. I utredningen föreslås förbättringar som kan bli av stor betydelse för att uppnå ett fuktsäkert byggande. Utsikter inför 2007 Byggindustrin är inne i en högkonjunktur som blir fortsatt stark också under nästa år. Bostadsbyggandet förväntas öka något jämfört med innevarande år och anläggningsbyggandet tar ytterligare fart. Utvecklingen mot större och globaliserade företag fortsätter, t ex inom byggmaterialbranschen. Detta ger oss nya möjligheter. Intresset för frivilliga märkningssystem ökar, inte minst för att underlätta handel med byggvaror med länder utanför EU. Vi har varit framgångsrika inom byggområdet i de tidigare europeiska forskningsprogrammen. I det sjunde ramprogrammet, som kommer igång under början av 2007, förväntas projekten bli ännu större och det är viktigt att hitta bra former för den nationella motfinansieringen. Vi rustar oss nu för att anta denna utmaning och för att fortsätta vara framgångsrika då det gäller att attrahera europeiska forskningspengar till Sverige inom området bygg, anläggning och förvaltning. Glasfasader och inglasade innegårdar ställer höga krav på avancerad klimatstyrning. SP har kompetensen. Bergmaterialområdet växer, med projekt både inom Norden, och internationellt. SP medverkar i flera EU-projekt och har också anlitats för att bygga upp ett naturstenslaboratorium i Jordanien. 15 Foto: Voitto Niemelä / NCC

16 Träteknik och träbyggande Carl-Johan Johansson, profilområdesansvarig för Träteknik och träbyggande Träteknik och träbyggande på SP Vi är verksamma i hela den träindustriella förädlingskedjan. Vi utvecklar teknik och metoder så att sågverken kan producera produkter av god kvalitet med god ekonomi, bland annat genom forskning kring logistik, processtyrning, limning och torkning. Vi arbetar med att förbättra egenskaperna hos trä, exempelvis dess beständighet, genom att modifiera materialet och forskar kring ytbehandling och nya kompositmaterial. Ökande resurser satsas på att utveckla träbaserade byggsystem för stora byggnadsverk, såsom flervånings bostadshus och broar. Branschforskningsinstitutet Trätek, som gick samman med SP 2004, utgör en väsentlig del av vår verksamhet inom träteknik och träbyggande. Marknad och omvärld Regeringens träbyggnadsstrategi genomförs under 2006 och 2007 med en rad olika aktiviteter, t ex med att påverka byggherrar att också överväga trä som stommaterial i flervåningshus samt med utbildning av byggandets aktörer. Ett av regeringens branschprogram riktas till skog- och träsektorn. SP har medverkat i processen med att formulera innehållet i forskningsprogram tillsammans med industrin. Sågverksnäringen är inne i en högkonjunktur beroende på både stor efterfrågan på exportmarknaderna och på att byggandet fortsätter att öka i Sverige. Detsamma gäller flertalet av delbranscherna inom den trämekaniska sektorn. Kunder och uppdrag Indisputable Key ökar värdet på skog och trä SP koordinerar ett EU-projekt med 28 partners och en omsättning på drygt 12 Meuro. Målet är att ta fram system för att optimera råvaruutbyte och kostnader och samtidigt öka träproduktens kvalitet. Lösningen heter individrelaterade data, på engelska IAD Individual Associated Data. Det innebär att när trädet fälls, märks varje stock med en unik kod som kopplas till en databas där information som brösthöjdsdiameter, stocktyp, avverkningsplats och tid lagras. Informationen används i efterföljande led för att optimera produktframtagningen. EcoBuild centrum för nya träbaserade material SP är värd för ett sk I-centrum benämnt EcoBuild, vars syfte är att bygga upp kompetens om nya typer av träbaserade material, med fokus på eko-effektivitet och beständighet. Centrumet ut- I Sundsvall har fem trähus i s k massivträ byggts. SP Trätek har varit med och utvärderat system för byggande med detta relativt nya byggnadsmaterial. 16

17 2006 gör en samarbetsplattform för institut, universitet och näringsliv. Visionen är att på sex år skapa en uthållig svensk FoU-plattform i världsklass inom trämaterialområdet. Omsättningen uppskattas bli 100 miljoner kr på 6 år. Tyngdpunkten i verksamheten förläggs till SP Trätek med närhet till KTH, IVL, YKI och STFI-Packforsk i Stockholm. Företag av olika storlek medverkar. Bland de större kan nämnas IKEA, AkzoNobel och Södra. Utökat samarbete med Japan Samarbetet med Japan vidareutvecklas på olika sätt. Det startade med certifiering av limmade träprodukter för den japanska marknaden och sen 2005 har SP ett kontor i Tokyo. I april 2006 besökte representanter för SP Japan tillsammans med företrädare för näringslivet och landshövdingen i Västerbotten. Detta resulterade bl a i att två japanska företag tecknat letter of intent med SP för samarbete om kunskapsöverföring och teknikutveckling inom träbyggområdet. Jordbävningssäkerhet är en starkt pådrivande faktor för den japanska utvecklingen av träbyggsystem, eftersom träkonstruktioner visat sig vara mycket motståndskraftiga mot skakningar. Bristfälliga träprodukter i byggvaruhandel gav eko På uppdrag av Svenska Träskyddsföreningen undersökte SP 2005 tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet de träskyddsbehandlade produkter som byggvaruhandeln marknadsför. Resultaten visade att man i stor utsträckning tillhandahöll undermåliga produkter, med ett träskydd som inte alls motsvarade kundernas förväntningar. Studien fick stor medial uppmärksamhet. Effekten blev god. En uppföljande studie under 2006 visar en klart större medvetenhet i byggvaruhandeln och bättre kvalitet hos de träskyddsbehandlade produkterna. Utsikter inför 2007 Den goda konjunkturen för den trämekaniska industrin bedöms hålla sig. Under 2007 blir CE-märkning mer eller mindre tvingande för viktiga träprodukter som konstruktionsvirke, limträ och spikplåtsförbundna trätakstolar vilket redan inneburit ett ökat behov av våra tjänster. EUs sjunde ramprogram kommer med sina första utlysningar och utsikterna för trärelaterade projekt bedöms ha ökat tack vare initiativet Forest-based Technology Platform, där den europeiska industrin och forskningen gemensamt har definierat behoven i en Strategic Research Agenda. En motsvarande svensk aktivitet National Research Agenda har utformats bl a för att säkra svensk medfinansiering. Biobaserade kompositer är ett snabbt växande område inom materialindustrin. SP är värd för I-centrat EcoBuild, som har till uppgift att bygga upp kompetens inom detta nya trämaterialområde. SP koordinerar EU-projektet Indisputable Key. Med hjälp av avancerad informationsteknik kan virket ta med sig sin historia från skogen till den slutliga träprodukten. Det innebär bland annat nya möjligheter att öka produktiviteten och minimera spillet. 17

18 Elektronik och IKT i ett stort behov av tjänster inom teknisk utvärdering. Både på nationell och europeisk nivå förväntas en kraftig utveckling inom användning av inbyggda system där SP Elektronik har en viktig roll att fylla. Vinnovas forskningsstrategi för elektronikområdet identifierar tillförlitliga och effektiva elektroniksystem som prioriterade områden med fokus på exempelvis: Peter Leisner, profilområdesansvarig för Elektronik och IKT Elektronik och IKT på SP Elektronik och IKT, informations- och kommunikationsteknik, vid SP innefattar utveckling av teknik för säkerhet, tillförlitlighet och krävande miljöer. De storskaliga EMC-laboratorierna är en av norra Europas starkaste resurser. Programvara, miljötålighet och radio- och antennteknik ryms också inom SPs breda elektronikkompetens. Marknad och omvärld Inom svensk industri finns många företag som använder elektronik i form av inbäddade system i sina produkter. Det finns också stora företag som utvecklar och tillverkar elektronikprodukter för telekommunikation. Rådande högkonjunktur avspeglar sig delsystem för kommunikation med fotonik eller radioteknik elektroniska/optiska system för mät-, process-, och instrumentindustri säkerhetssystem med sensorteknik Dessa och övriga av Vinnova utpekade områden passar väl med SPs forskningsinriktning. Kunder och Uppdrag Antennsystem Effektiv trådlös kommunikation kräver effektiva antenner. Bäst resultat får man idag genom att använda system av antenner, i stället för en enda antenn. Aktiva antennsystem med fl era antennelement ger ökad kapacitet och överföringssäkerhet i t ex framtida mobiltelefoner. Med många antennelement (MIMO multiple input multiple output) kan kapaciteten hos ett system i vissa fall bli större i stadsmiljö med många utbredningsvägar mellan sändare och mottagare än när sikten är helt fri. Kostnadseffektiv fordonselektronik Varje ny bilmodell som presenteras har nya elektroniksystem. Ofta används elektroniken för att ge ökad säkerhet. Automatisk avståndshållning och system som ökar stabiliteten kommer att 18 System som styr säkerhetsfunktioner ska vara pålitliga. Genom att injicera fel i elektronik kan man studera om systemet är feltåligt, eller om farliga situationer uppstår.

19 2006 minska olyckorna. En förutsättning för att de nya fordonssystemen ska komma till användning är att man håller kostnaderna under kontroll. Vi arbetar tillsammans med fordonstillverkarna och branschens underleverantörer för att ta fram kostnadseffektiv elektronik. En del i detta arbete är också att kunna visa att elektroniken duger och verkligen ger den säkerhet som eftersträvas. Miljötålighet När elektroniken byggs in i utrustningar runt omkring oss måste den också tåla alla påfrestningar från värme, fukt, vibrationer, stötar, damm, salt och andra ämnen. Det kan tyckas självklart att klara miljön, men en miljötålig elektronikkonstruktion är resultatet av långt och hårt utvecklingsarbete. SP arbetar för att redan på konceptstadiet bättre kunna förutsäga hur väl en produkt kommer att tåla den mekaniska miljö den kommer att utsättas för. Funktionssäkerhet för alla branscher Det är inte tillräckligt att en säkerhetsfunktion finns, man måste också veta att den med hög sannolikhet kommer att fungera då den behövs. Om inte säkerheten har en viss integritet kanske elektroniken bara ger en falsk känsla av trygghet. Nödstoppet på en maskin, övertemperaturskyddet för en kemisk process och krockkudden i en personbil måste med hög sannolikhet fungera. Intresset för funktionssäkerhet har ökat allt eftersom systemen blivit mer komplexa. Under 2006 har våra kurser inom funktionssäkerhet varit starkt efterfrågade. Explosionskyddad elektrisk utrustning Elektriska apparater riskerar att antända brandfarliga gaser och vätskor. Skydd mot oavsiktlig antändning kan utformas på olika sätt. SP arbetar ihop med industrin för att skapa konstruktioner som erbjuder rätt säkerhetsnivå. Vårt oberoende gör att våra rapporter accepteras internationellt bl a för det europeiska ATEXdirektivet och det internationella IECEx-systemet. SP är en av de få organisationer i Europa som har kunskap både om statisk elektricitet och explosionsskydd. Utsikter inför 2007 Samarbete med universitet och högskolor sker i ett flertal centrum. Vi fortsätter högskolesamarbetet inom centrumbildningar för elektronik med exempelvis mikrovågsteknik, antennteknik, inbäddade system, fordonsteknik och materialteknik. Vi ska under 2007 anställa fler doktorander inom elektronik. Laboratorierna utökas under 2007 med en nytt elmiljölaboratorium för mätning av EMC. Vi genomför projekt ihop med industrin för teknisk utvärdering inom radioteknik, miljötålighet, funktionssäkerhet och radioteknik. Utvecklingen är våra tjänster innebär bl a att SP nu kan utvärdera mätinstrument enligt ett nytt europeiskt direktiv. Nya tjänster för elektrostatik i explosionsfarlig miljö är ett annat exempel. De svenska forskningsinstituten har utvecklats till nya grupperingar under de senaste åren. Elektronik och IKT finns tillämpat i flera av dessa institutsgrupperingar. Det är viktigt att samarbeta mellan institut för att samordna elektronikforskningen. SPs resurser innefattar ett flertal EMC-laboratorier. Hallen på bilden är specialdesignad för fordonsprovning. I den kan även tyngre maskiner såsom skogsmaskiner och jordförflyttningsmaskiner testas. 19

20 Mekan- och fordonsindustri utvecklar teknik för utvärdering och utveckling av säkerhet och funktion, och bidrar därigenom till minskade skador på personer och gods samt till effektivare och säkrare transportmedel. Jan Jacobson, profilområdesansvarig för Mekan och fordonsindustri Mekan- och fordonsindustri på SP Vår verksamhet inom området omfattar fordon, maskiner, järnväg, sjöfart, off-shore, stålkonstruktioner mm. Tyngdpunkten ligger på fordon, i första hand personbilar, lastbilar och bussar. Forskningen avser bland annat robusta konstruktioner, fordonselektronik, säkerhetssystem, lacker, buller, brand i fordon och hybridteknik. Transportsektorn står idag inför åtskilliga utmaningar, genom ökade krav på ett samordnat, säkrare, grönare och smartare transportsystem som täcker hela Europa. Området kräver stor teknisk bredd och kommer att påverka alla fordonstillverkare. SP Marknad och omvärld Sverige har ett stort antal teknikföretag verksamma inom den mekaniska industrin och inom fordonsindustrin. Inom den mekaniska industrin finns företag inom stål, metall, sjöfart, off-shore, järnväg, maskintillverkare och maskinentrepenörer. Utmaningen med alternativa bränslen och nya drivlinor märks tydligt. Kraven på minskade utsläpp av koloxid driver fram hybridfordon. Användningen av biobränslen kommer att öka. Lättviktskonstruktioner gör fordonen lättare och att transporterna kan ske billigare. Det finns inom Europa en målsättning att halvera antalet dödade i trafiken. Nya säkerhetssystem utvecklas och nya sätt att överföra information kommer att etableras. Tillsammans med forskningsinstitut och högskolor har svensk industri god kompetens för forskning och utveckling inom mekan- och fordonsteknik. Men vi behöver ytterligare stärka vår position internationellt och dra till oss mer investeringar från internationella koncerner. Kunder och uppdrag Bland de områden där det både finns efterfrågan och goda förutsättningar för SPs utveckling inom mekan- och fordonsteknik finns robusta konstruktioner, fordonselektronik, buller, säkerhetssystem, brand i fordon, material, hybridfordon och maskinsäkerhet. Genom att utsätta en bil för artificiellt solljus kan SP simulera hur solens strålar påverkar materialens åldring. 20

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Träteknik och träbyggande SP Trätek. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Träteknik och träbyggande SP Trätek. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Träteknik och träbyggande SP Trätek SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Profilområde Träteknik och träbyggande SP Trätek Vi verkar i hela den träindustriella förädlingskedjan. För sågverken utvecklar

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Innovativa SP. en resurs för tillväxt och förnyelse

Innovativa SP. en resurs för tillväxt och förnyelse Innovativa SP en resurs för tillväxt och förnyelse Vår affärsidé Vi erbjuder behovsinriktad, innovativ och internationellt ledande kompetens inom forskning, utveckling och utvärdering av teknik, material,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans The SP Way Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans THE SP WAY 3 Om SP SP är en ledande forskningskoncern som finns i hela Sverige och som även arbetar internationellt. Vi erbjuder våra kunder ett brett

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för

SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek Dagens träbyggande Carl-Johan Johansson SP Trätek Innehåll Nationella träbyggnadsstrategin Tekniska lösningar SP och SP Trätek Nationella Trästrategin Nationell strategi att främja användning av trä i

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Årsredovisning 2005. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Årsredovisning 2005. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Årsredovisning 2005 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Innehåll 3 Året i korthet 4 5 Detta är SP 6 VD:s kommentar 7 Vision, affärsidé och strategi 8 9 Medarbetarna inom SP-koncernen 10 11 Energi

Läs mer

Värdekedja Biobaserat byggande

Värdekedja Biobaserat byggande Värdekedja Biobaserat byggande 2013-11-26 Per-Erik Eriksson, SP Trä Erik Serrano, Linnéuniversitetet Värdekedja Biobaserat byggande Bred definition alla aktiviteter från skogen till slutprodukter med högt

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM

MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM MODERNT TRÄBYGGANDE - UTVECKLING OCH DRIVKRAFTER FALUN 150616 SUSANNE RUDENSTAM DET MODERNA TRÄBYGGANDET Ett klimatpositivt, förnybart och resurseffektivt byggande med optimerad förtillverkning och logistik.

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source

Programbeskrivning RE:Source - bilaga B. Effektlogik för RE:Source Programbeskrivning - bilaga B Effektlogik för lett till ökad samverkan synergieffekter mellan alla nationella FoI-aktiviteter på området tydligt bidragit till hållbar tillväxt lösningar på samhällsutmaningar

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

CBI Betonginstitutet Strategi för

CBI Betonginstitutet Strategi för CBI Betonginstitutet Strategi för 2015-2017 Vision En internationellt ledande innovationspartner inom betong och bergmaterial. Affärsidé Skapa värde och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle genom

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet)

Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) PM 1 (5) Mats Ershammar 08-785 54 15 Kompetensutveckling inom den tunga fordonsindustrin i Södertälje, Oskarshamn och Luleå (SOL-projektet) Denna PM ger en sammanfattande beskrivning av SOL-projektet -

Läs mer

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun

Träbyggnadsstrategi. Mora kommun Träbyggnadsstrategi Mora kommun Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför ska kommunen engagera sig i träbyggande?... 4 Miljö- och klimatpåverkan... 4 Kommunens roller och verktyg... 5 Förslag till träbyggnadsstrategi

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK

Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Innovativ Grön Hydraulik SKOGFORSK Hydraulisk verkningsgrad SKOGFORSK Kran som bara bär lasten Energisnål kran Elektrohydrauliska aktuatorer Autonom avverkning Läckagefritt system Slangar med små förluster

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF. Pontus Gruhs FoI-ansvarig

Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF. Pontus Gruhs FoI-ansvarig Utvikling i Sverige: Trafikverket i samarbeid med bransjen, SBUF Pontus Gruhs FoI-ansvarig Några punkter Gemenskap-branschgrupper SBUF m.fl. 2 2011-04-05 3 2011-04-05 1992 4 2011-04-05 Ett verktyg för

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 310,2 Mkr (299,3). Rörelseresultatet uppgick till -19,0

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Energiforskning vid Luleå tekniska universitet. Ulrika Rova Staffan Lundström Marcus Öhman

Energiforskning vid Luleå tekniska universitet. Ulrika Rova Staffan Lundström Marcus Öhman Energiforskning vid Luleå tekniska universitet Ulrika Rova Staffan Lundström Marcus Öhman VISION Norrland är en internationellt ledande forsknings- och innovationsmiljö för demonstration av ett långsiktigt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Växjö. den moderna trästaden. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170

Växjö. den moderna trästaden. Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170 Växjö den moderna trästaden Växjö kommuns träbyggnadsstrategi Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26 170 Innehåll Inledning...3 Mål... 5 Definitioner... 5 Klimat och energi varför är trä viktigt ur ett

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer