SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG"

Transkript

1 SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERV NN NG AB ÅRSREDOV SN NG 05 1

2 2 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING TRYCKSAK PRODUKTION: Odelius New Media (#3418) Foto: Ewa Ahlin (omslag och sid 4), Hans Carlén (sid 4, 8 och 18), Charles Gullung (sid 4 och 11), Per Magnus Persson (sid 4, 13 och 17), Helt enkelt (sid 14) /alla bilder Johnér.

3 SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING Innehåll ÖGONBLICK VÄRDA ATT BEVARA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN 6 UTVECKLING PÅ FLERA FRONTER 8 FLER KUNDER OCH NYA AFFÄRER 10 EFFEKTIVA OCH SÄKRA TRANSPORTER 12 MODERNA SYSTEM FÖR ÅTERVINNING 14 MEDARBETARE MED FOKUS PÅ KUNDEN 16 MILJÖ OCH KVALITET STYR VERKSAMHETEN 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 20 FEMÅRSÖVERSIKT 23 RESULTATRÄKNINGAR 24 BALANSRÄKNINGAR 25 KASSAFLÖDESANALYSER 27 NOTER 27 REVISIONSBERÄTTELSE 33 GRANSKNINGSRAPPORT 33 STYRELSE/LEDNINGSGRUPP 34

4 4 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING Ögonblick värda att bevara Genom att ta väl hand om allt avfall, får vi de förutsättningar som behövs för att dagens moderna samhälle ska fungera. Förutsättningar som gör att vi kan bevara och föra vidare upplevelser, ögonblick och traditioner till våra barn och barnbarn nu och i framtiden. En allt större del av vårt avfall återvinns. Nya behandlingsmetoder, kraftfulla lagar och ett ökat engagemang från hushåll och företag gör att avfallet kommer till nytta igen, och att vi spar värdefulla resurser i form av energi och råvaror. Miljöarbetet är en del av vardagen på SRV återvinning. Utifrån gällande lagstiftning, andra regler och krav, utvecklar vi ständigt våra tjänster, återvinningsprocesser och deponeringsmetoder, för att kunna bevara miljön för kommande generationer. På så sätt tar vi, tillsammans med våra kunder och samhället, ansvar för framtiden och bidrar till ekonomiska och miljömässiga fördelar. EN NÄVE FÄRSKA JORDGUBBAR FIXA, DONA OCH MÅLA DOFTEN AV NYPLOCKADE SMULTRON FISKA TILLSAMMANS EN SOMMARMORGON EN JOGGINGTUR I SKOGEN

5 SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING Året i korthet Intäkterna uppgick till 308,5 Mkr, en ökning med 11,5 procent jämfört med Ökningen har bland annat åstadkommits genom utökad verksamhet för tidningsinsamling, behandling av grovavfall från Stockholms stad samt avtal med några stora åkerier. Balansomslutningen steg från 360,5 till 369,9 Mkr. Såväl kassalikviditet som soliditet stärktes. Kassalikviditeten ökade till 147,7 (121,8) och soliditeten till 24,1 procent (22,9). Rörelseresultatet blev det näst bästa någonsin med en vinst på 14,9 Mkr, 1,7 Mkr bättre än Vinsten efter skatt uppgick till 3,5 Mkr jämfört med 3,2 Mkr året innan. Efter flera år av minskat inflöde av handels- och industriavfall skedde ett trendbrott under hösten. Inflödet av handels- och industriavfall till Sofielund ökade med 2,7 procent under Inlevererade mängder under andra halvåret inger tillförsikt inför verksamheten under Återvinningen i sin helhet ökade med 22 procent till ton. Ökad bränsleproduktion svarar för den största andelen av ökningen. De mängder som deponerades uppgick till ton (80 800). En ny krossanläggning har varit i drift sedan början av Anläggningen har möjliggjort behandling av sådant material som tidigare lades direkt på deponi, vilket därigenom minskat belastningen på nuvarande deponi. Den nuvarande deponien beräknas vara tillräcklig för deponeringsbehovet under hela Den utökade drifttiden för nuvarande deponi har inneburit att ingen sluttäckning ägt rum under Kvarvarande område att sluttäcka, cirka 9,5 hektar. På grund av kraftigt ökade avgifter till Fortum för förbränning av hushållssopor höjdes taxan vid halvårsskiftet med 13,4 procent. Trots detta är hushållstaxan i Södertörnskommunerna låg i jämförelse med de flesta andra kommuner i landet. I december förvärvades samtliga aktier i Ecoferm AB, ett bolag som dittills ägts tillsammans med Stockholm Vatten, och vars verksamhet omfattar rötning av matavfall. Rötningsanläggningen har under det senaste året byggts ut till en årskapacitet på cirka ton. SRV återvinning svarar sedan den 1 januari 2005 för insamling av tidningar för Pressreturs räkning, förutom i ägarkommunerna även i Södertälje, Nykvarn och Tyresö. Uppdraget omfattar förutom insamling även sortering och balning för leverans till pappersbruken. En förändring av producentansvaret i augusti innebär att behandling av kyl- och frysskåp samt tv-apparater och liknande produkter sedan dess bekostas av producentorganisationen. Sedan den 1 januari 2005 behandlas delar av grovavfallet från Stockholms återvinningscentraler vid Sofielunds återvinningsanläggning. Under 2005 behandlades totalt ton, främst deponifraktion. En ny hemsida har utvecklats och lanserats under Den nya hemsidan är utformad för att på ett effektivt sätt kunna tillgodose kunders behov av information. Deponering Slam till reningsverk Återanvändning slaggrus Sofielunds återvinningsanläggning VAD HÄNDER MED AVFALLET? TOTALT HANTERAT TON 30 % Återvinning av tidningar och förpackningar 14 % Insamling och behandling av industriellt avfall 21 % 11 % 34 % 8 % 19 % 22 % 14 % 5 % Kompostering/rötning OMSÄTTNING TOTALT 309 MKR 15 % FAKTA/OM SRV ÅTERVINNING Förbränning säcksopor Bränsleåtervinning Insamling och behandling av hushållsavfall 51 % Återvinning (ton) Deponering (ton) Antal boende

6 6 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING VD HAR ORDET Med ansvar för fram amtide tiden Efter ett relativt svagt första halvår blev det sista kvartalet det bästa någonsin i SRV återvinnings historia. Genom stora försäljningsframgångar, där avtal skrevs med ett flertal stora kunder, bland annat Apelns Åkeri, Tysslinge Åkeri och Big Bag, avslutades året på ett mycket positivt sätt och resultatet efter finansnetto blev 13,4 Mkr det näst bästa resultatet någonsin. Försäljningsframgångarna har medfört att en flera års negativ trend med minskat avfallsinflöde till Sofielunds återvinningsanläggning nu är vänd. Inflödet av handels- och industriavfall var i slutet av året mer än 50 procent högre än i slutet av NYA TJÄNSTER LANSERAS Under året har vi fortsatt att marknadsanpassa företaget genom att utveckla våra processer och fortsätta det påbörjade effektiviseringsarbetet. Målet är att kvalitetscertifiera SRV återvinning och att skapa ett kundfokus i hela organisationen. Detta tillsammans med en kontinuerlig affärs- och produktutveckling, där vi under året lanserade bland annat Plustjänster och Södertörnsjord, gör att SRV återvinning står bra rustade inför framtiden och den allt mer avreglerade avfallsmarknaden. TYDLIGARE ROLL FÖR KOMMUNER I AVFALLSHANTERINGEN Efter flera års diskussioner är det nu positivt att regeringen kommit fram till att kommunala bolag är viktiga parter på avfallsmarknaden och att de därför måste få verka på samma villkor som de privata aktörerna beträffande hantering av verksamhetsavfall. Regeringen har föreslagit att undantag ska göras från kommunallagens lokaliseringsprincip och självkostnadsprincip. I klartext innebär det att regeringen föreslagit att det ska vara tillåtet för kommunala återvinningsbolag att ha kunder utanför de egna ägarkommunerna. Förslaget förväntas behandlas av riksdagen i slutet av maj. JORDEN ÄR ETT LÅN Många av SRV återvinnings frågor handlar om hur verksamheten ska bedrivas i framtiden. Det får mig osökt att tänka på ett gammalt indianordspråk som lyder; Behandla jorden väl. Den är inte en gåva från dina föräldrar utan ett lån från dina barn. Det känns som mycket kloka ord för, om sanningen ska fram, så tänker man nog som privatperson inte så ofta på framtiden? Säkerligen tänker vi alla då och då på vår egen framtid, men hur ofta tänker man på den framtid som ligger bortanför våra egna liv? Hur ofta tänker man egentligen på hur jorden kommer att se ut om flera generationer? NY TEKNIK Vi som arbetar med återvinning har det som vårt arbete att tänka på framtiden. Allt vi gör går ut på att ta hand om avfall och restprodukter på ett sådant sätt att det innebär så liten belastning på miljön som möjligt nu och i framtiden. Vi försöker ständigt utveckla nya tekniker och nya och bättre metoder för att omhänderta det avfall som uppstår i samhället. Varje gång vi vill börja använda en ny teknik måste det godkännas av expertis i miljödomstolen eller länsstyrelsen. Det innebär att det vi vill göra alltid prövas av experter mycket noggrant men också att det kan ta flera år innan vi får nya förslag godkända. För att säkra och utveckla återvinningsverksamheten vid Sofielunds återvinningsanläggning, har SRV återvinning under året påbörjat arbetet med att söka nytt tillstånd, ett arbete som kommer att intensifieras under 2006 och 2007 med bland annat samrådsmöten och förhandlingar i miljödomstolen. SOFIELUND SÄKRAR AVFALLSFLÖDEN SRV återvinning driver bland annat Sofielunds återvinningsanläggning i Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen har funnits sedan talet och är idag en av Sveriges mest moderna och största återvinningsanläggningar med möjlighet att ta emot i stort sett allt avfall som uppkommer från företag och privatpersoner. Sofielunds återvinningsanläggning är av mycket stor betydelse för att avfallsflödena i regionen ska säkras på ett långsiktigt och miljöriktigt godtagbart sätt och vår ambition är att kontinuerligt fortsätta utveckla anläggningen. Under året som gått har vi bland annat byggt ut rötningsanläggningen och driftsatt den nya moderna deponien. Dessutom har en helt ny kross- och sorteringsanläggning installerats för att klara de nya deponeringskraven. DU ÄR MED OCH TAR ANSVAR FÖR FRAMTIDEN Genom att ständigt utveckla nya metoder för att behandla avfall ligger SRV återvinning i framkant inom branschen. Att det är kommuner, och då indirekt medborgarna, som äger SRV återvinning, innebär att alla invånare som bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem också är med och tar ansvar för framtiden. På så sätt får våra barn och framtida generationer samma möjligheter som vi haft att fortsatt leva i en oförstörd miljö, äta fisk från våra sjöar och att andas ren luft. SRV ÅTERVINNING MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN! STEFAN HOLLMARK VD och koncernchef

7 Stefan Hollmark, VD. SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING

8 8 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING ETT ÖGONBLICK VÄRT ATT BEVARA. Fixa, dona eller måla sysselsättningar som ger glädje och avkoppling i vardagen.

9 SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING Utveckling på flera fronter Flera nya kunderbjudanden har utvecklats under SRV återvinning har också arbetat med större fokus på marknadskommunikation och kundservice, till exempel har både sorteringsguide och hemsida nylanserats. Under året har SRV återvinning påbörjat ett arbete med utvecklingsfrågor, affärsutveckling, projekt, miljö och kvalitet. Det har bland annat införts ett redskap för att värdera affärsnyttan av olika idéer, erbjudanden och projekt. En inventering av företagets nuvarande produktutbud har påbörjats och beräknas vara klar till maj Dessutom håller prissättningsmodellen på att utvärderas. NYA ERBJUDANDEN SRV återvinning har under året arbetat med att ta fram nya erbjudanden samt planerat lanserings- och kampanjplaner. Nya erbjudanden som utvecklades under 2005 är bland annat: Södertörnsjorden SRV återvinning har i ett projekt tagit fram en helt ny produktfamilj jordar som går under namnet Södertörnsjord och som framställts av naturlig näringsrik kompostmull. Södertörnsjorden har ett leveranskoncept med transport- och förpackningslösningar som passar både små och stora projekt. Plustjänster SRV återvinning hämtar soporna inne i kundens lokaler, vilket gör att de kan välja snygga, nätta kärl och källsorteringsmöbler som finns nära till hands inne på kontoret utan att märkas. Det gäller även alla möjliga extra tjänster, till exempel byte av lysrör, arkivrensning och flyttstädning. STÖRRE FOKUS PÅ MARKNADSKOMMUNIKATION SRV återvinning har under året arbetat med mycket större fokus på marknadskommunikation och kundservice. Kommunikationen med hushållskunderna har förbättrats och förenklats. Exempelvis har chaufförerna fått enkla och tydliga meddelanden som de vid behov lämnar direkt till kunden. Under året har kommunikatörerna även arbetat fram en strategisk kommunikationsplattform och en förstudie till en varumärkesplattform. Under sommaren genomfördes ett mycket uppskattat event med informatörer på återvinningscentraler och återvinningsstationer. Tre nummer av kundtidningen har distribuerats till hushållskunderna och en ny reviderad sorteringsguide skickades hem till alla hushåll i slutet av juli. SRV återvinning har även deltagit på flera evenemang: Botkyrka Natur & Retur, Haningedagen, Huddingedagarna och Salemdagen. Under Huddingedagarna utnämndes SRV återvinning bästa utställare. Dessutom sponsrade SRV återvinning Storvretens familjefestival och Subörbfestivalen med gratis sophämtning. NY HEMSIDA I september lanserades SRV återvinnings nya hemsida för såväl hushålls- som företagskunder. De nya funktionerna underlättar för både kunder och kundservice. Numera är det enkelt för en kund att själv beställa extra hämtning, göra ägarbyte eller ändra någon annan tjänst direkt på hemsidan. Där finns även en interaktiv sorteringsguide och en karttjänst som visar vägen till närmaste återvinningscentral och återvinningsstation. Sedan den nya hemsidan lanserades har antalet unika besökare per månad mer än fördubblats. FAKTA/OM VERKSAMHETEN Investeringar utvecklingsprojekt 18 st Andel utvecklingskostnad av total kostnad 1,5 % Kostnad ny deponi 124 Mkr

10 10 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING Fler kunder och nya affärer SRV återvinnings satsning på försäljning har gett resultat. Relationen med kunderna har förstärkts och nya erbjudanden har utvecklats var ett framgångsrikt år som präglades av nya kunder och affärer. FAKTA/OM VERKSAMHETEN Antal kunder Antal fakturor FAKTA/STÖRSTA KUNDERNA Stena Metall AB Huge Fastigheter AB Holmen Papper AB AB Botkyrkabyggen Fortum Stockholms Renhållningsförvaltning SÅAB HSB Södertörn Botkyrka fastigheter Plastkretsen AB För att förbättra kommunikationen med kunderna har säljstöd tagits fram, som till exempel säljbrev, företagspresentation, produktfoldrar och prislistor. Antalet säljare som arbetar mot företagskunder har utökats till fem personer, och för att skapa långsiktiga relationer har alla stora kunder fått en kontaktperson. Hanteringen av affärer har effektiviserats genom bildandet av affärsteam som består av personer från olika avdelningar inom SRV återvinning. PLUSTJÄNSTER Under 2005 utökades SRV återvinnings utbud med erbjudandet Plustjänster, vilket är tjänster utöver vanlig hämtning. Via hemsidan och kundservice har Plustjänster redan fått några uppdrag och ambitionen är att detta ska bli en stor och vinstgivande verksamhet inom SRV återvinning framöver. ÖKAT MATERIALINFLÖDE PÅ SOFIELUND SRV återvinnings försäljningssatsning märks inte minst genom ett ökat materialinflöde på Sofielunds återvinningsanläggning under hösten 2005 fick företaget in mer handels- och industriavfall än under motsvarande period de tre föregående åren. På anläggningen produceras flera produkter till försäljning, framförallt bränsle men även den nya Södertörnsjorden. Mycket tid och arbete har lagts ned på att hitta nya samarbetsformer med åkerier och på så sätt öka inleveranserna till Sofielund. Det har resulterat i nya avtal med ett flertal åkerier och entreprenadföretag var ett år som präglades av nya kunder och affärer: Green Cargo Behandling av träavfall, alkoholdestruktion och pappersåtervinning. Dagab i Jordbro Uthyrning av komprimatorer för wellpapp, brännbart och krymp- och sträckfilm. Omhändertagande av farligt avfall. Bauhaus i Alby och Länna Transport och behandling av allt avfall som produceras i varuhusen. Heron City/Kungens Kurva Nya, förlängda och mer omfattande avtal med Willys och City Gross. Skrotfrag Omhändertagande av restprodukter från Skrotfrags fragmenteringsanläggning i Oskarshamn. Stena Gotthard Nytt avtal från och med 1 januari 2006 som innebär en utökning av antalet fraktioner och ökat materialinflöde till Sofielund. SRV återvinning har även vunnit ett par större upphandlingar och det har medfört att företaget under 2006 kommer att hämta kartongförpackningar inom kommunerna Nykvarn, Södertälje och Tyresö. I Ekerö kommun kommer SRV återvinning att hämta samtliga förpackningar samt farligt avfall från olika verksamheter.

11 KÄNNA MARKEN UNDER FÖTTERNA, vinden i ansiktet och doften av naturen. Ett ögonblick värt att bevara. SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING

12 12 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING Effektiva och säkra transporter Under 2005 har fordonsparken moderniserats, vilket resulterat i säkrare hämtning för kunden och bättre arbetsmiljö för chaufförerna. SRV återvinning håller också på att införa ett nytt logistiksystem för att minska administrationen och säkerställa en hög service gentemot kunderna Säck- och kärlsopor TRANSPORT AV HUSHÅLLSAVFALL [1 000 ton] MÄNGDEN INSAMLAT HUSHÅLLSAVFALL KG PER HUSHÅLL Tidningar och förpackningar Grovsopor Metall- och restavfall 203 kg 410 kg Grovsopor 550 kg Återvinningsmaterial Säcksopor 22 kg Icke brännbart Under året har SRV återvinning köpt in nio insamlingsfordon fyra sidlastare varav två fyrhjulsdrivna, tre baklastande fordon, en kranbil och en lastväxlare. De fyrhjulsdrivna sidlastarna saknar motsvarighet i Sverige. Sammanlagt har en sjättedel av fordonsparken bytts ut, vilket resulterat i säkrare hämtning för kunden och bättre arbetsmiljö för chaufförerna. STÖRRE UPPHANDLINGAR Inflödet av material till återvinningscentralerna har ökat kraftigt under året, hela 15 procent i jämförelse med föregående år. Sedan 2000 har ökningen varit 66 procent. För att stärka transportverksamheten påbörjades upphandlingar av transporttjänster i slutet av året. Resultatet av detta kommer att synas under 2006 genom minskade transportkostnader. SRV återvinning har under 2005 utökat transporterna och hämtar nu även returpapper från återvinningsstationer inom Tyresö, Södertälje och Nykvarns kommuner. För att få kostnadseffektiva transporter utförs verksamheten delvis genom samarbetspartners. Inom ägarkommunerna fortsätter SRV återvinning att ansvara för tömning och skötsel av återvinningsstationerna på uppdrag av producentbolagen. NYA INSAMLINGSMETODER I Botkyrka har en ny hämtningsmetod med underjordiska behållare införts. Två tredjedelar av behållaren är dold under mark och systemet kan därför placeras i närheten av bostäderna, vilket innebär en serviceförbättring för våra kunder. Hämtningen utförs av en kranbil. I Nynäshamn pågår ett projekt med gemensam insamling av metall- och hårda plastförpackningar. Projektet startades våren 2005 av Metallkretsen, Plastkretsen och SRV återvinning. Utvärdering av projektet kommer att ske till sommaren. Om projektet lyckas, kan metoden komma att permanentas i Nynäshamn, samt införas i övriga kommuner där SRV återvinning ansvarar för insamlingen. ARBETSMILJÖN I CENTRUM Arbetsmiljön står ständigt i centrum för SRV återvinnings medarbetare och entreprenörer. På skärgårdsöarna byggs gemensamhetsanläggningar för att underlätta sophämtningen. SRV återvinning arbetar även för att ersätta svårhanterliga sopsäckar med kärl på hjul samt för att avlägsna trösklar och trappor som försvårar sophämtningen. EFFEKTIVT LOGISTIKSYSTEM SRV återvinning påbörjade i slutet av året ett större effektiviseringsprogram. Förändringarna ska vara genomförda till halvårsskiftet Syftet med programmet är att få bättre logistik, förbättrad service för kunderna och en mer kostnadseffektiv verksamhet. Målet är att förbättra effektiviteten med upp emot tio procent. Som en del av detta införs ett logistiksystem där fordonen utrustas med datorer. Därigenom underlättas planeringen av verksamheten och det blir enklare för chaufförerna att överblicka den tänkta körturen. Andra viktiga fördelar är minskad administration och högre service till kunderna. Samtliga fordon som hämtar hushållssopor ska ha infört logistiksystemet under Fordon för andra transporter än hushållssopor ska ha infört systemet senast halvårsskiftet För att stärka styrning och planering av den dagliga verksamheten finns tankar om att införa en gemensam transportplaneringsfunktion för hela företaget.

13 SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING ATT SE BARN LEKA och förundras över deras enorma fantasi, är ögonblick vi vill ska finnas även i framtiden. FAKTA/OM TRANSPORTER Antal återvinningsstationer Mängd tidningar, förpackningar Grovsopor från återvinningsstationer Grovsopor från flerbostadshus Transport av avfall 299 st ton ton ton ton Antal fordon: Lastväxlare 8 st Frontlastare 6 st Baklastare 27 st Sidlastare 13 st Kranbilar 2 st Servicebilar 4 st Flakbilar farligt avfall 5 st

14 14 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING VARENS FÖRSTA VÄXTER som tränger upp ur jorden. Ögonblick värda att bevara.

15 SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING Moderna system för återvinning SRV återvinning står väl rustade för att möta både dagens och framtidens krav på avfallshantering och återvinning. Under 2005 har en ny krossanläggning och en ny deponi tagits i bruk. De insamlade mängderna ökar medan andelen avfall som deponeras fortsätter att minska. Sofielunds återvinningsanläggning är en av Sveriges modernaste anläggningar för avfallshantering och återvinning. Här finns bland annat en omfattande sorteringsverksamhet, deponier, biologisk behandling av mat- och trädgårdsavfall och bränsletillverkning. Tillsammans med sektionen för farligt avfall är Sofielunds återvinningsanläggning en stor anläggning, och storleken medför att verksamheten är tillståndpliktig enligt Miljöbalken. Kontroller genomförs kontinuerligt för att se till att verksamheten uppfyller de villkor som miljötillståndet innebär och för att undvika olägenheter för människors hälsa och miljö. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Under 2006 kommer samtliga tillstånd att ses över. ÖKADE MÄNGDER Driften av anläggningen har fungerat bra. Under året mottogs ton avfall, en ökning med hela 30 procent jämfört med Ökningen beror framför allt på ett framgångsrikt försäljningsarbete. I december invigdes ett kafé för chaufförer på Sofielund. Fiket är, tillsammans med nya hänvisningsskyltar på Sofielund, ett led i att förbättra kommunikationen för de kunder som lämnar avfall på anläggningen. NY KROSSANLÄGGNING Den nya krossanläggningen som togs i bruk under våren är en förutsättning för att SRV återvinning ska leva upp till de nya lagar gällande deponiavfall som trädde i kraft den 1 januari Avfall med organiskt innehåll måste nu sorteras ytterligare för att avskilja det organiska innehållet. Med den nya anläggningen krossas och siktas avfallet för att separera små och stora bitar från varandra. Därefter skiljer en magnet bort metaller. MODERN DEPONI Den 19 december kördes det första lasset deponiavfall till SRV återvinnings nya deponi. Det är en av Sveriges, och kanske till och med en av Europas, mest moderna deponier. Den motsvarar mer än väl EG-direktiven för hur avfall får deponeras i framtiden och uppfyller ägarkommunernas deponibehov för lång tid framöver. Den gamla deponien kommer att avslutas under 2006 och kommer därefter att sluttäckas. Andelen avfall till deponi inom SRV återvinnings verksamhet har minskat betydligt de senaste åren, mycket beroende på lagstiftningen om organiskt avfall. Andelen avfall till deponi har minskat från 42 procent 2004 till 26 procent FARLIGT AVFALL Mängden farligt avfall från industriföretag och hushåll har ökat med 11 procent. Ett nytt samarbete har inletts med RGS 90 angående mellanlagring, behandling och försäljning av förorenade massor. SRV återvinning kommer att fortsätta söka nya partners för farligt avfall under FRAMTIDEN Den 19 december 2005 köpte SRV återvinning Stockholm Vattens aktiepost i Ecoferm AB. Numera är Ecoferm ett helägt dotterbolag, och ett av få företag i Stockholms län som genom rötning utvinner biogas ur matavfall. Syftet med köpet var att renodla verksamheten och utöka den biologiska behandlingskapaciteten. SRV återvinning arbetar ständigt för att effektivisera och utveckla sina behandlingsmetoder. Under 2006 kommer till exempel försök med behandling av alkohol och en ny metod för kompostering att genomföras. FAKTA/OM VERKSAMHETEN Totalt invägt Totalt deponerat Producerad bränslemängd Mängd farligt avfall Mängd kyl, frys Mängd tvätthallsslam Behandlad mängd biologiskt avfall Gasmängd ton ton ton ton antal ton ton 17,9 GWh

16 16 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING Meda darbe betare med foku kus på kunde den Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare är avgörande för att SRV återvinning ska lyckas nå sina uppsatta mål. Därför satsar företaget mycket på gemensamma aktiviteter, intern kommunikation och utbildning. FAKTA/OM VERKSAMHETEN Antal medarbetare SRV återvinning 181 st Sjukdagar/anställd 16,4 dagar Sjukfrånvaro 6,9 % Andel kvinnliga chefer 36,0 % Andel kvinnor totalt 17,6 % Andel kvinnor i ledningsgruppen 43,0 % Under 2005 introducerades internpraktik vilket innebär att samtliga medarbetare får praktisera på en annan avdelning under en dag. Syftet är att öka förståelsen för varandras arbete och kunskapen om företaget. Två stormöten för samtliga medarbetare har hållits, där man arbetat utifrån SRV återvinnings vision: Branschens mest nöjda kunder avseende kvalitet, service och pris. Dessutom genomförs kontinuerliga samverkansmöten och arbetsplatsträffar. Dessa aktiviteter bidrar till att skapa delaktiga och engagerade medarbetare och minskad sjukfrånvaro. SRV återvinning använder flera kanaler för sin interna kommunikation. Under 2005 har ett helt nytt intranät lanserats. Nu kan medarbetarna bland annat göra beställningar, avvikelserapporteringar, lämna förslag till idébanken och ladda ner handböcker och policys. Målet är att intranätet ska bli ett viktigt arbetsverktyg, som används dagligen av många medarbetare. På samtliga kontor och återvinningscentraler finns även digitala anslagstavlor med den senaste informationen om verksamheten. Dessutom kommer personaltidningen ut med fyra till fem nummer per år. ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET Arbetsmiljöplanen för 2005 har fullföljts och ett par medarbetare på varje arbetsplats har utbildats i första hjälpen. Arbetsmiljöorganisationen består av tolv skyddsombud, varav tre huvudskyddsombud. Skyddskommittén, bestående av vd, personalchef och huvudskyddsombud träffas varje månad. Under 2005 har SRV återvinnings samtliga chefer och arbetsledare genomgått ett ledarskapsprogram för att höja kompetensnivån. Det program som påbörjats kommer att pågå även under 2006 med bland annat arbetsmiljöutbildning. KUNDEN I CENTRUM Ett arbete med att kartlägga SRV återvinnings olika processer har pågått under Avsikten är införa ett processorienterat tankesätt i organisationen för att förbättra rutiner och därigenom möjliggöra kvalitetscertifiering av verksamheten. I processarbetet står kunden hela tiden i fokus. En av de åtgärder som påbörjats för att möta kundens behov är införandet av elektronisk fakturering till privatkunder och företagskunder. Förändringen kommer att ske under Det traditionella telefonsystemet ersattes under början av 2005 med ett mobilt system, med fasta telefoner enbart för medarbetare med kundserviceuppgifter. Förändringen innebär en avsevärt förbättrad tillgänglighet. Det har införts ett nytt modernt lönesystem och en enklare arbetsvärdering har genomförts. Det nya lönesystemet kommer bland annat att underlätta uppföljning av kompetensutveckling och sjukfrånvaro samt uttag av olika rapporter. UNDER 2006 Följande aktiviteter är ett axplock av vad som händer under 2006: Det interna jämställdhets- och värderingsarbetet fortsätter. Processarbetet fortsätter. Nya arbetskläder introduceras. Under 2005 har funktionaliteten undersökts och en färgskala som följer den grafiska profilen fastställts. En krisberedskapsplan tas fram.

17 SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING ATT KÄNNA DOFTEN av nyplockade smultron och försiktigt trä dem på ett strå ett ögonblick värt att bevara.

18 18 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING ATT FÅ NAPP, för första gången ett ögonblick värt att bevara.

19 SRV ÅTERVINNING ÅRSREDOVISNING Miljö och kvalitet styr verksamheten Ett medvetet och aktivt miljöarbete är av högsta vikt för SRV återvinning. Därför arbetar företaget kontinuerligt med att göra medarbetarna delaktiga i miljöarbetet. För att möta miljökrav från myndigheter och från marknaden måste SRV återvinning ha ett aktivt, väl fungerande och strukturerat miljöarbete. Detta är också av avgörande betydelse för att bibehålla den miljöprofil som är en viktig del av SRV återvinnings varumärke. Transporter, maskinarbeten, deponi, lakvatten och farligt avfall är exempel på sådant som under normala förhållanden påverkar miljön. Miljöpåverkan kan även uppkomma till följd av driftstörningar och olyckor. UPPGRADERAD MILJÖCERTIFIERING SRV återvinning har sedan 2003 haft ett certifierat miljöledningssystem. Nu har standarden uppgraderats för att bli tydligare samt att bättre passa ihop med kvalitetsledningssystemet. Första steget mot ett certifierat kvalitetsledningssystem togs under 2005 genom att SRV återvinning kartlade sina arbetsprocesser och rutiner samt utarbetade arbetsinstruktioner. En viktig del i arbetet är miljögruppen som är sammansatt av medarbetare från olika avdelningar. De arbetar med att ta fram miljöaspekter, detaljerade miljömål och arbetsinstruktioner. Meningen är att miljögruppen ska fungera som en länk mellan miljöledningssystemet och verksamheten. MILJÖMÅLEN STYR Under 2005 har SRV återvinning arbetat efter fyra övergripande och tio detaljerade miljömål. Till miljömålen har ett antal aktiviteter knutits. Av dessa aktiviteter har de flesta slutförts under 2005, bland annat har en biogassopbil köpts in och en miljöstyrd inköpsstrategi upprättats. Resterande aktiviteter kommer att pågå under 2006 tillsammans med de nya detaljerade miljömål som kommer att tas fram av miljögruppen i mars. ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL Minska miljöbelastningen från fordon och arbetsmaskiner. Minska miljöpåverkan och olägenheter från verksamheten. Minska deponeringsgraden ur avfallet som går till sortering inom Sofielunds återvinningsanläggning. Öka mängden avfall till biologisk behandling. AVVIKELSER 2005 Avvikelse- och tillbudsrapportering är en viktig del i SRV återvinnings arbete för ständiga förbättringar. Företaget arbetar kontinuerligt för att få in fler anmälningar av avvikelser och tillbud från sina medarbetare. En förenklad avvikelserapportering infördes i samband med att det nya intranätet lanserades. UTBILDNINGSSATSNING Under årets gång kommer nyanställda medarbetare att utbildas i grundkunskaper inom miljöområdet som ett led i att få medarbetarna delaktiga i företagets miljöarbete. Ledningsgruppen, chefer samt medarbetare som har mycket kundkontakt kommer att genomgå en kurs i miljöjuridik. FAKTA/OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Under 2005 kom följande nya lagar, förordningar och miljömål som påverkar och styr SRV återvinnings verksamhet. Förordning om deponering av avfall Efter den 1 januari 2005 får man inte längre deponera organiskt avfall. SRV återvinning tar hand om det organiska materialet på alternativa sätt genom förbränning, kompostering och rötning. Nya föreskrifter från Naturvårdsverket Efter den 1 januari 2005 ska producenten karakterisera allt avfall som deponeras. Producenten kan antingen vara den personen som gett upphov till avfallet eller ett åkeri. Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Producenten av den elektriska eller elektroniska produkten ansvarar efter den 12 augusti 2005 för att produkten tas om hand efter användning. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Till detta nationella miljömål finns flera delmål, bland annat ett som innebär att mängden deponerat avfall, exklusive grovavfall, ska minska med minst 50 procent till år 2005, räknat från 1994 års nivå.

20 20 ÅRSREDOVISNING 2005 SRV ÅTERVINNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvinning AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år Årets bolagsstämma äger rum den 29 maj [Mkr] OMSÄTTNING Moderbolaget är verksamt på Södertörn, har sitt säte i Huddinge och ägs gemensamt av kommunerna Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Bolagets verksamhet är inriktad på att samla in, transportera och behandla avfall från hushåll och företag, samt att informera och utbilda så att återvinningen ökar och andelen avfall som måste deponeras minskar och blir renare. SRV återvinning har fram till den 19 december 2005 tillsammans med Stockholm Vatten AB ägt intressebolaget Ecoferm AB, organisationsnummer Från detta datum har SRV återvinning övertagit samtliga aktier i Ecoferm till en köpeskilling av en krona, vilket därigenom förändrar Ecoferms status från intressebolag till helägt dotterbolag. EKONOMI har under 2005 avsatts 3,5 Mkr, varefter fonderade medel uppgår till 106,5 Mkr. Återstående belopp att fondera för efterbehandling på nuvarande deponi är 4 Mkr. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Koncernens vinst efter räntenetto är 16,4 Mkr. Efter räntenetto uppgår årets vinst i moderbolaget till 13,4 Mkr jämfört med 12,2 Mkr föregående år. NETTORESULTAT EFTER SKATT Koncernens nettovinst uppgår till 12,5 Mkr. I moderbolaget har skattemässiga avskrivningar gjorts med 8,5 Mkr, jämfört med det maximalt beräknade utrymmet för skattemässiga avskrivningar på 18,4 Mkr. Ingen avsättning har gjorts till periodiseringsfond. Moderbolagets vinst efter skatt uppgår till 3,5 Mkr jämfört med 3,2 Mkr för [Mkr] 15 RÖRELSERESULTAT OMSÄTTNING Koncernens omsättning 2005 uppgick till 310,1 Mkr. Moderbolagets omsättning ökade med 11,5 procent till 308,5 Mkr (276,7) under Utökad verksamhet för tidningsinsamling samt behandling av grovavfall från Stockholms återvinningscentraler har i hög grad bidragit till den positiva utvecklingen. INVESTERINGAR Totalt investerades i moderbolaget under 2005 för 38,7 Mkr (41,4). Av investeringarna hänför sig 11,7 Mkr till krossanläggning och 18,4 Mkr till fordon. Övriga investeringar innefattar behållare 2,1 Mkr, sorteringsplan 1,3 Mkr samt diverse utrustning och anläggningar 5,2 Mkr RÖRELSERESULTAT Koncernens rörelsevinst uppgick 2005 till 16,5 Mkr. Rörelsevinsten blev för moderbolaget den näst bästa någonsin och uppgick till 14,9 Mkr, vilket är 1,7 Mkr bättre än året innan (13,2). Under 2005 har ingen sluttäckning ägt rum på deponien, vilket innebär att återstående yta att sluttäcka är densamma som året innan, dvs 9,5 hektar. Genom ett nytt avtal för omhändertagande av slagg från Högdalenverket har totalt ton slagg tagits emot vid Sofielundsanläggningen. Efter sortering kommer slaggen att utnyttjas för sluttäckning och ersätta annat täckmaterial, varför behovet av fonderade medel därigenom minskar. Under 2005 har fonden minskat med 4 Mkr och uppgår vid utgången av 2005 till 12 Mkr. För efterbehandling vid nuvarande deponi TILLGÅNGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING Koncernens balansomslutning var vid årets slut 372,2 Mkr. Moderbolagets balansomslutning vid samma tidpunkt uppgick till 369,9 Mkr jämfört med 360,5 Mkr året innan. Vid sidan om en placering av 15 Mkr i kortfristig räntefond fanns vid slutet av 2005 likvida medel till ett belopp av 12,8 Mkr (28,1 Mkr). Därutöver fanns en outnyttjad checkräkningskredit på 3,3 Mkr. Kassaflödet i moderbolaget under 2005 var totalt sett i balans genom att negativa flöden från investeringsverksamheten med 40,4 Mkr mer än väl uppvägdes av positiva flöden från den löpande verksamheten med 30,7 Mkr och finansieringsverksamheten med 9,4 Mkr. Då jämförelseår saknas har ingen kassaflödesanalys upprättats i koncernen.

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer