Kallelse till föreningsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till föreningsstämma"

Transkript

1

2 Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende Motion! Förfrågan: Vad visade den genomförda OVK:n för reultat? 18.1 Proposition angående datum för årsstämma 19. Stämmans avslutande Vaxholm den 29 mars 2011 Styrelsen Bostadsrättsföreningen Minören 1

3 Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Minören 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Vaxholm Minören Vaxholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom SBC. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1993 och består av 6 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 56 lägenheter med bostadsrätt och 5 lägenheter med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 27 8 I ----I 1 rak 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Byggnadens tekniska status Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Sida 1av 13

4 Genomförd åtgärd År Kommentar Renovering tvättstuga (1) Utrymme renov. Ny maskinpark Renovering av hissar Stamspolning Renovering av balkonger Nya balkonger Rörstambyte Nyinstallation hiss Elstambyte Omputsning av fasad Nytt gårdsbjälklag Omläggning av tak Torkrum 5 års gar Utbyte av hydraulik Garanti 5 år, bör hålla i 10 år. Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Förvaltning Avtal Internetleverantör Värme och elavtal Vattenavtal Sophantering Kabel-TV HissavtaI Städavtal Yttre entreprenad Fastighetsförvaltning Elavtal Teknisk förvaltning Avloppsstammar Leverantör Bredbandsbolaget EONAB Roslagsvatten SITA Teknikbyrån Hiss-Craft NTG Clean MoA i Vaxholm, nytt avtal Vaxholms Fastighetsteknik AB Skellefteå Kraft, gemensamt avtal m Minören2, JUCOMI Solna Högtrycksspolning Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 56 st. Av föreningens medlemslägenheter har 10 överlåtits under året. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Björn Christer Ekendahl Ordförande Karin Gunilla Laitinen Vice ordförande Svea Gunilla Mariana Palmqvist Sekreterare Barbro Ann-Britt Åsaborn Kassör Britt-Mari Ekendahl Ledamot Patrik Mikael Sund Ledamot Magdalena Wester Carl Lennart Flack Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Ralf Toresson Marie Westberg Ordinarie Extern Ordinarie Intern Ralf Toresson Revision AB Sida 2 av 13

5 Valberedning Björn Carlsson Erik Lars Olof Lindqvist Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Fortsatt iordningställande av carport. Erroderingsskador i trappan mellan hus 3 och 5 åtgärdat. Sneda elstolpar utbytta eller upprätade. Påbörjat igenfylinad av husgrund mot Pålsundsvägen. Färdigställt tvättstugan i 2:an till styrelserum. Fortsatt utredningen om ev. cykelbodar i området. Statusbesiktning har genomförts av JUCOMI. Se även nedan. Tecknat nya avtal med: Waxholms FastighetsteknikI Waxholms Värmeservice (Fastighetsskötsel! Larmtjänst) Mark och Anläggning (Yttre förvaltning, snöröjning, gräsklippning, etc)- JUCOMI (Teknisk Förvaltning). Detta kommer bl.a. att utmynna i en underhållsplan som presenteras vid stämman. Sandbergs Hiss (Underhåll av hissar) Solna Högtrycksspolning (kontinuerliga stamspolningar) MIAB Städ AB (trappstädning fr.o.m ) Förvaltningsavtal med Minören 2 (reglerar förvaltningen av våra yttre gemensamma anläggningar) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Egenkontroll enligt Socialstyrelsen krav på inomhusmiljön (stort projekt). Denna består bl.a. av: - Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - Radonmätning - Bullermätning - Skadedjurbesiktning - Temperaturmätningar Fortsatt trädgallring mot Pålsundet. Fortsatt utredning om cykelförråd (prisförslag, etc). OVK (Obligatorisk Ventilatons Kontroll) ska genomföras med ev. efterföljande rengöring av imkanaler. Ta bort planterade växter närmast husgrunderna. De kan förstöra dräneringen. Sida 3 av 13

6 i l Brf Minören 1 Föreningens ekonomi Fördelning intäkter och kostnader: Kostnadsfördelning 2010 Reparationer 4% Intäkter per kvadratmeter Årsavgifter Övriga intäkter Kostnader per kvadratmeter 585 kr Reparationer 34 kr Taxebundna kostnader Fastighetsskatt Övrig drift Avskrivningar Kapitalkostnader 32 kr 221 kr 15 kr 175 kr 80 kr 225 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bostäder Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lånlkvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vatten kostnad/kvm totalyta Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen som sker , dessavärden gäller fram till nästa fastighetstaxering För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0.4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Skatteverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat 200r11-07, angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Därav utgår ingen skatt på ränteinkomster som,kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet från och med 2011 års taxering. Sida 4 av 13

7 Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 13

8 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader ÖVriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelse kostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Sida 6 av 13

9 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 3 Maskiner och inventarier Not O O SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not 5 o KASSA OCH BANK Kassa, PIusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR TILLGÅNGAR Sida 7 av 13

10 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resuitat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder O O Övriga kortfristiga skulder 4200 O Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser Inga Inga,~, ~ Sida 8 av 13

11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisn ingspri nciper Arsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. AVSKRIVNINGAR Byggnader Fastighetsförbättringar Hissanläggning Markanläggning Inventarier ,5% 10 och 20% 10% 10% 33% ,5% 10 och 20% 10% 10% 33% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel. entreprenad Fastighetsskötsel enl bestälin Fastighetsskötsel gård entrepr Snöröjning/sandning Städning entreprenad Hissbesiktning Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Störningsjour och larm O _ _ O O Sida 9 av 13

12 Not 2 forts Reparationer Fastighet förbättringar O 3369 Hyreslägenheter Brf Lägenheter O 966 Gemensamma utrymmen 7650 O Tvättstuga Sophantering/återvinning O 230 Entre/trapphus Lås WS Värmeanläggning/undercentral Ventilation 425 O Elinstallationer O 538 Hiss Fönster 2852 O Mark/gård/utemiljö Garage/parkering Periodiskt underhåll EntrMrapphus O 6500 Elinstallationer O Mark/gård/utemiljö Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Samfällighetsavgift Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift ~ Sida 10 av 13

13 Not 2 forts Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele och datakommunikation 2694 O Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Styrelseomkostnader Förvaltningsarvode !- Förvaltningsarvode O Förvaltningsarvoden övriga Administration Korttidsinventarier O Konsultarvode O 2250 Medlemsavgift SBCek för Anställda och personalkostnader Föreningen har haft 1 deltidsanställd man liksom året innan. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner och arvoden Sociala kostnader Avskrivningar Byggnad Förbättringar Markanläggning Inventarier O TOTALT RÖRELSENSKOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar O Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Sida 11 av 13

14 Not 3 forts Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar O O Utrangeringlförsäljning O O Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan O -389 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut O O Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Bredband O Fastighetsförsäkring Fastighetsförvaltning O Övriga kostnader O Not 6 Dispositionav EGET KAPITAL föregående års resultat enl Belopp vid Förändring stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser O O Upplåtelseavgifter O O Fond för yttre underhåll enligt not nedan O Summa bundet eget kapital O Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resuitat Summa ansamlad förlust O Summa eget kapital O Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Årets ianspråktagande O Vid årets slut ~ Sida 12 av 13

15 Not 8 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank Summa skulder till kreditinstitut Räntesats ,080 % 3,530 % 3,710 % 2,750 % Belopp Belopp Villkorsändringsdag Rörligt Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 9 UPPLUPNA El Värme Extern revisor Arvoden Sociala avgifter Ränta KOSTNADER o o Sida 13 av 13

16 Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Minören 1 Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Minören 1 för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision, Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen, Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder oc;h förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och behandlar den ansamlade förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

17 MOTION till styrelsen 2011 Vad visade den genomförda OVK för resultat? Kommer styrelsen se till att felaktig spisfläkt byts till godkänd spiskåpa, alternativt byggs om där så är möjligt, så att rätt anpassning till vårt kanalsystem sker? Och inom vilken tidsrymd? Jag förutsätter att berörd innehavare själv bekostar bytet. Om inte korrigering utförs, kan man förledas dra slutsatsen att det är OK att sätta in motordriven fläkt för den som önskar. TIPS till den som anser sig ha dåligt utsug i sin spiskåpa: Ställ balkongdörren något på glänt så ökar luftgenomströmningen betydligt och ha "öppet drag" i spiskåpan när du lagar mat. OBS. Viktigt för dig med inglasad balkong; se till att ALLTID ha vädringsfönstret på glänt så att det blir en luftspalt på ca 3 cm. (Vädringsfönstret har en spärr just för detta ändamål). Om ej, kommer det inte in friskluft genom ventilen som sitter bakom elementet i rummet. Frisk inluft är bra både för människor och våra hus.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Husbåten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Husbåten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer