R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K"

Transkript

1 R Ä T T S K U N S K A P & P R I VAT J U R I D I K K O M M E N T A R E R & L Ö S N I N G A R J a n - O l o f A n d e r s s o n C e g e E k s t r ö m Å s a To l l J2000 KoL - Kap 1-4.indd

2 j2000 rättskunskap & privatjuridik juridik i praktiken kommentarer & lösningar ISBN och 2007 Författarna och Liber AB Redaktion: Per Olof Bergsten och Camilla Nevby Formgivning och omslag: Fredrik Elvander Foto: Tomaz Lundstedt Produktion: Thorwald Persson Printed in Sweden by: Printing Malmö AB, Malmö 2007 Upplaga 2:1 Tryckt på miljövänligt papper Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: [titel produktstöd/komplettering]. Om du inte har tillgång till Internet: ring och begär vår Kundtjänst, så skickar vi aktuell utskrift till dig. kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, Malmö Tfn: , Fax Kundservice: Tfn , Fax e post: J2000 KoL - Kap 1-4.indd

3 Förord Denna bok innehåller kommentarer och lösningar till uppgifterna i boken J2000 Rättskunskap & privatjuridik Fakta & Uppgifter. Till varje uppgift finns ett lösningsförslag med en kort kommentar och hänvisning till aktuellt lagrum. I flertalet fall återges berörd lagtext. (Längst bak finns en förteckning över de lagar och paragrafer som tas upp.) Lösningen är ibland beroende av hur man bedömer omständigheterna kring ett juridiskt problem. I sådana fall anges analysen av de förutsättningar som ligger till grund för lösningsförslaget. Man kan komma fram till en annan lösning med förändrade förutsättningar. Detta förhållande är viktigt att känna till, eftersom domstolarna befinner sig i samma situation när de ska göra sin bedömning i anslutning till domen. När det gäller rättsfallen under rubriken Hur skulle du döma? finns verkliga domslut med som lösning. För lärare/handledare kompletteras J2000 med en lärarhandledning inklusive cd. Lagsamling i rättskunskap, privatjuridik och affärsjuridik (Liber) innehåller ett hundratal lagar inom nämnda områden. Den utgör ett komplement till bl a J2000 och ger möjligheter till fördjupning. Den är lätt att hitta i och lätt att arbeta med. Författare & Redaktion J2000 KoL - Kap 1-4.indd

4 Innehåll Block 1: samhälle Kapitel 1 Hur lagar kommer till 6 Praktikfall 7 Rätt eller fel? 7 Vad säger lagen? 7 Problem i vardagen 8 Sök svaret 9 Kapitel 2 Hur domstolarna arbetar 10 Praktikfall 11 Rätt eller fel? 12 Vad säger lagen? 12 Vilken domstol dömer? 13 Skriv en stämningsansökan 13 Hur skulle du döma? 14 Problem i vardagen 14 Sök svaret 14 Kapitel 3 Om brotten 18 Praktikfall 19 Rätt eller fel? 19 Vad säger lagen? 19 Hur skulle du döma? 21 Problem i vardagen 22 Sök svaret 24 Kapitel 4 Internationell rätt 26 Praktikfall 27 Rätt eller fel? 27 Hur skulle du döma? 27 Vem gör vad? 27 Sök svaret 27 Block 2: familj Kapitel 5 När man flyttar ihop 30 Praktikfall 31 Rätt eller fel? 32 Vad säger lagen? 32 Gör bodelning 34 Hur skulle du döma 35 Samboavtal 35 Problem i vardagen 36 Sök svaret 38 Kapitel 6 Föräldrar och barn 40 Praktikfall 41 Rätt eller fel? 41 Vad säger lagen? 42 Hur skulle du döma? 45 Problem i vardagen 45 Sök svaret 46 Kapitel 7 När någon dör 48 Praktikfall 49 Rätt eller fel? 49 Vad säger lagen? 50 Fördela arvet 51 Testamente 52 Problem i vardagen 52 Sök svaret 55 Block 3: konsument Kapitel 8 Avtal och köp 56 Praktikfall 57 Rätt eller fel? 57 Vad säger lagen? 57 Hur skulle du döma? 60 Upprätta köpeavtal 61 Problem i vardagen 62 Skydd mot oärliga köpare 63 Sök svaret 63 Kapitel 9 Konsumentskydd 64 Praktikfall 65 Rätt eller fel? 65 Vad säger lagen? 65 Hur skulle du döma 70 Anmälan till ARN 71 Problem i vardagen 72 Sök svaret 75 Kapitel 10 Köpa på kredit 78 Praktikfall 79 Rätt eller fel? 79 Vad säger lagen? 79 Hur skulle du döma? 84 Vad står i kontraktet? 85 Ansökan om betalningsföreläggande 86 Problem i vardagen 86 Sök svaret 87 Kapitel 11 Försäkringar 90 Praktikfall 91 Rätt eller fel? 91 Vad säger lagen? 91 Tolka försäkringsvillkor 94 Hur skulle du döma? 94 Sök svaret 95 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

5 Block 4: boende Block 5: arbete Lagförteckning Kapitel 12 Hyreslägenhet och bostadsrätt 96 Praktikfall 97 Rätt eller fel? 97 Vad säger lagen? 97 Hyra ut i andra hand 102 Hur skulle du döma? 102 Problem i vardagen 102 Sök svaret 105 Kapitel 13 Eget hus 110 Praktikfall 111 Rätt eller fel? 111 Vad säger lagen? 111 Ångerrätt vid husköp 113 Hur skulle du döma? 113 Problem i vardagen 113 Sök svaret 115 Kapitel 14 Låna pengar 116 Praktikfall 117 Rätt eller fel? 117 Vad säger lagen? 117 Tolka skuldebrev 119 Skriva skuldebrev 120 Problem i vardagen 120 Konsekvenser av borgensförbindelse 121 Sök svaret 121 Kapitel 15 Anställning 122 Praktikfall 123 Rätt eller fel? 123 Vad säger lagen? 126 Hur skulle du döma? 126 Problem i vardagen 126 Sök svaret 132 Kapitel 16 Arbetsförhållanden 134 Praktikfall 135 Rätt eller fel? 136 Vad säger lagen? 136 Hur skulle du döma? 138 Problem i vardagen 138 Sök svaret J2000 KoL - Kap 1-4.indd

6 Block 1. Samhälle KAPITEL 1 Hur lagar kommer till Innehåll: Praktikfall Lag mot mobiltelefoni? Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oetiskt eller nödvändigt? 2. Elpistol utan tillstånd 3. Leta efter lagen 4. Fundera på förarbete 5. Påverka regeringen? Problem i vardagen 1. Olaglig påverkan 2. Med lagen på sin sida? 3. Ointresserad politiker 4. Vilka har sökt jobbet? 5. Vem blir betalningsskyldig? Sök svaret Olagligt adressregister J2000 KoL - Kap 1-4.indd

7 Block 1. Samhälle Hur lagar kommer till lag mot mobiltelefoni?. Det är Sveriges riksdag som beslutar om nya lagar enligt regeringsformen 1 kap 4. utdrag ur regeringsformens 1:a kapitel: 4 Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. k a P I t e l 1 En ny lag uppkommer genom ett utredningsförslag eller ett förslag från regeringskansliet (departementspromemoria) som i sin tur ger upphov till en proposition från regeringen till riksdagen enligt riksdagsordningen 3 kap 1. En motion i riksdagen kan ha gett upphov till att förslaget över huvudtaget kom till. utdrag ur riksdagsordningens 3:e kapitel: 1 Regeringen lämnar ett förslag till riksdagen genom en proposition. En proposition skall innehålla regeringens protokoll i ärendet, en redovisning av ärendets beredning och skälen för regeringens förslag. Propositioner med lagförslag skall i förekommande fall innehålla Lagrådets yttrande. Tilläggsbestämmelse En proposition ges in till kammarkansliet. Den anmäls av talmannen vid ett sammanträde med kammaren efter det att den har delats ut till ledamöterna. Restaurangen har rätt att införa ordningsregler för att man överhuvudtaget ska få vistas där. Förutsättningen är dock att ordningsreglerna inte är diskriminerande avseende kön, handikapp, sexuell läggning, etnisk tillhörighet etc. Ett mobiltelefonförbud innebär ingen sådan diskriminering. rätt eller fel?. 1 F 2 R 3 R 4 F 5 R 6 F 7 R 8 F 9 R 10 R 11 F 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 F 18 F 19 R 20 R Vad säger lagen?. 1. oetiskt eller nödvändigt? Egen uppfattning. 2. elpistol utan tillstånd Nej, om vapnet används i Sverige gäller svenska lagregler. 3. leta efter lagen Alla lagar finns på klicka på Lagar och förordningar. Man kan också hitta lagen i lagboken, som vanligen finns på bibliotek. 7 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

8 Hur lagar kommer till 4. Fundera på förarbete Förarbeten är alla de dokument som upprättas medan man utarbetar en lag. Förarbeten till en lag kan bl a vara utredningsdirektiv, remissvar och slutbetänkanden. 5. Påverka regeringen Han kan t ex kontakta en lokal riksdagspolitiker eller väcka debatt genom att skriva insändare och artiklar till tidningar eller webbplatser. Han kan givetvis också gå med i ett politiskt parti och påverka inifrån. Problem i vardagen. 1. olaglig påverkan a. Nej, som förälder bör du absolut avråda din dotter från att begå brott. Brottslig verksamhet kan medföra böter eller fängelse och inte minst i detta fall skadeståndsskyldighet på stora belopp. Den som inte lär sig att dra gränsen mellan tillåtet och brottsligt kan lätt fortsätta med annan brottslig verksamhet. B. Man kan väcka uppmärksamhet på laglig väg genom demonstrationer, debatter och artiklar, t ex genom samverkan i föreningar. Detta i sin tur kan innebära att media ger plats för ytterligare uppmärksamhet. Samtidigt ska man givetvis uppvakta politiker för att få dem att arbeta för att lagarna ändras. 2. med lagen på sin sida? Alla lagar finns på klicka på Lagar och förordningar. Man kan också hitta jordabalken i lagboken, som vanligen finns på bibliotek. Jordabalken är indelad i 24 kapitel. I kapitel 12 tas regler om hyreslägenheter upp. 3. ointresserad politiker Riksdagsmannen har både rätt och fel. Han har rätt i att det är kommunen som har ansvar för socialtjänsten. Men det är ju riksdagen som beslutar om den lag som reglerar barnomsorgen, dvs socialtjänstlagen. Denna lag skulle riksdagsmannen kunna vara med och påverka. 4. Vilka har sökt jobbet? Nej, så har de vanligen inte rätt att göra. Offentlighetsprincipen gäller alla svenska myndigheters allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap 1. Vissa undantag finns dock vad gäller register, bl a hos polis och socialtjänst. utdrag ur tryckfrihetsförordningens 2:a kapitel: 1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. 8 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

9 Block 1. Samhälle Hur lagar kommer till 5. Vem blir betalningsskyldig? Eftersom aktiebolaget är en juridisk person är det bolaget självt som är ansvarigt för leverantörsskulder och banklån, inte ägarna. En förutsättning är dock att ägarna inte personligen har gått i borgen för skulderna eller gjort något brottsligt. k a P I t e l 1 sök svaret. a. Denna fråga regleras i personuppgiftslagen. B. Enligt personuppgiftslagen 10 får personuppgifter behandlas endast om den registrerade har gått med på det (lämnat sitt samtycke). Du måste alltså be om medgivande från samtliga medlemmar innan du lägger ut uppgifterna på hemsidan. utdrag ur personuppgiftslagen: 10 Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet, c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas, d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras, e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. 9 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

10 KAPITEL 2 Hur domstolarna arbetar Innehåll: Praktikfall Till domstol för obetald räkning? Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Internetskulden 2. Ofrivilligt snatteri? 3. Felaktigt beslut? Vilken domstol dömer? Skriv en stämningsansökan Hur skulle du döma? Vårdslöshet i trafik Problem i vardagen 1. Tvist om vårdnad 2. Vilka villkor? 3. Körkort på vift 4. Saknad bevakning 5. Nödvändig advokat? 6. Våldsam far Sök svaret Missnöjd beställare J2000 KoL - Kap 1-4.indd

11 Block 1. Samhälle Hur domstolarna arbetar till domstol för obetald räkning?. Nej det kan man inte om man inte har gjort något brottsligt samtidigt. Den som förlorar i ett tvistemål blir skyldig att betala motpartens advokatkostnader om beloppet man tvistar om är mer än ett halvt basbelopp enligt rättegångsbalken 1 kap 3 d och 18 kap 8 a. I detta fall kan alltså Carl och Elisabeth inte bli skyldiga att betala företagets advokatkostnader. utdrag ur rättegångsbalkens 1:a kapitel: 3 d I tvistemål där förlikning om saken är tillåten skall tingsrätten alltid bestå av en lagfaren domare, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Första stycket gäller inte, om en part första gången han skall föra talan i målet yrkar att allmänna regler skall tillämpas och därvid gör sannolikt att den bakomliggande tvisten rör ett högre värde eller att utgången annars är av synnerlig betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande, skall den part som begär att målet överlämnas till tingsrätt senast i samband därmed framställa yrkande som nyss sagts. Med värde enligt första stycket avses det värde som kan antas gälla vid tiden för talans väckande. Har talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i brottmål, avses värdet vid rättens beslut att tvisten skall handläggas som tvistemål. Vid bedömningen skall hänsyn inte tas tillrättegångskostnaderna. k a P I t e l 2 utdrag ur rättegångsbalkens 18:e kapitel: 8 a I mål där 1 kap. 3 d första stycket tillämpas gäller följande i stället för bestämmelserna i 8. Ersättning för rättegångskostnad får inte avse annat än kostnad för 1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme, 2. ansökningsavgift, 3. resa och uppehälle för part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud, 4. vittnesbevisning, 5. översättning av handling. Egen uppfattning. Det verkar inte troligt att de blir skyldiga att betala internetavgifterna med tanke på de faktiska omständigheterna. Det är ju företagets sak att bevisa att Carl och Elisabeth verkligen medvetet har utnyttjat företagets tjänster. Man kan få statlig s k rättshjälp enligt rättshjälpslagen om man inte har alltför höga inkomster. Man kan också få rättegångskostnaderna betalda genom sin hemförsäkring om man har s k rättsskydd, vilket är mycket vanligt. I Carls och Elisabeths fall gäller tvisten ett så lågt belopp att det ska handläggas i ett förenklat förfarande vid domstolen. För sådana mål krävs särskilda skäl för att rättshjälp ska beviljas. 11 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

12 Hur domstolarna arbetar rätt eller fel?. 1 F 2 F 3 R 4 R 5 R 6 R 7 F 8 F 9 F 10 R 11 F 12 R 13 F 14 F 15 R 16 F 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 F Vad säger lagen?. 1. Internetskulden a. Tingsrätten får hand om deras fall. B. Det är ett tvistemål enligt 10 kap rättegångsbalken. c. Den kallas för muntlig förberedande förhandling. d. Beloppet gäller mindre än ett halvt basbelopp enligt rättegångsbalken 18 kap 1 och 8 a. utdrag ur rättegångsbalkens 18:e kapitel: 1 Part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat. (Rättegångsbalken 18 kap 8 a se föregående sida) 2. ofrivilligt snatteri? a. Egen uppfattning. Utifrån deras egen synvinkel har de inte gjort något brottsligt. Frågan är hur deras misstag bedöms av domstolen. Den helt avgörande frågan är om det var avsiktligt eller av misstag de gick utan att betala. I ett brottmål är det åklagarens sak att bevisa att det skedde med avsikt. B. Tingsrätten. c. Det blir ett brottmål. d. Rätten består vid brottmål vanligen av en domare och tre nämndemän enligt rättegångsbalken 1 kap 3 b. Enligt andra stycket samma paragraf kan en ensam domare döma i denna typ av mål om det inte blir fråga om annan påföljd än böter. utdrag ur rättegångsbalkens 1:a kapitel: 3 b Tingsrätten skall vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän. Vid huvudförhandling i mål om brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än böter eller fängelse i högst sex månader är tingsrätten domför utan nämndemän, om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter och det i målet inte är fråga om företagsbot. Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan huvudförhandlingen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet. 12 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

13 Block 1. Samhälle Hur domstolarna arbetar E. Eftersom de troligen inte är dömda tidigare riskerar de att få betala böter. De riskerar knappast att få fängelsestraff för ett sådant här mindre brott. F. Fallet är avslutat om inte åklagaren inom tre veckor överklagar den friande domen till hovrätten. K A P I T E L 2 3. Felaktigt beslut? Eftersom det är ett myndighetsbeslut Hugo vill överklaga, ska han vända sig till länsrätten. Vilken domstol dömer?. 1. Tingsrätten 2. Länsrätten 3. Tingsrätten 4. Tingsrätten 5. Länsrätten 6. Tingsrätten 7. Detta avgörs inte i domstol utan i skiljenämnd 8. Hovrätten Skriv en stämningsansökan. A. Se lösning på s B. Tingsrätten granskar att förutsättningarna i stämningsansökan är uppfyllda enligt rättegångsbalken (bl a att det finns ett bestämt yrkande, en specificerad grund för käromålet och att bevisningen är angiven) och kontrollerar att ansökningsavgiften är betald. Om förutsättningarna är uppfyllda utfärdas stämning genom ett beslut av domaren. Stämningen skickas tillsammans med kopia av stämningsansökan till svaranden för svaromål. I svaromålet ska svaranden bl a ange om kärandens yrkande medges eller bestrids och, om det bestrids, grunden för detta. Svaranden ska också tala om vilken bevisning som han eller hon åberopar. När svaromålet har kommit in bestämmer tingsrätten tid för muntlig förberedelse och kallar bägge parter till denna. Vid den muntliga förberedelsen får bägge parter redogöra för sin syn på saken. Domaren försöker oftast att förlika parterna, dvs hjälpa dem att nå en överenskommelse på frivillig väg. Om försöket till förlikning misslyckas bestäms tid för huvudförhandling, dit parterna och vittnena kallas. Efter huvudförhandlingen, där bägge parter återigen får lägga fram sin sak och där vittnena förhörs, meddelar tingsrätten dom. 13 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

14 Hur domstolarna arbetar Hur skulle du döma?. A. C. Egen uppfattning. Problem i vardagen. 1. Tvist om vårdnad Det är tingsrätten som dömer i vårdnadsmål. Vårdnadsmål handläggs som en typ av tvistemål. 2. Vilka villkor? Din arbetskamrat har dömts för brott, men behöver inte avtjäna straff om han inte begår nya brott inom två år. Någon övervakning sker inte under tiden. 3. Körkort på vift Han ska vända sig till länsrätten. 4. Saknad bevakning Ett prejudikat är en dom som blir vägledande för domstolarna vid andra liknande fall. 5. Nödvändig advokat? A. Nej du behöver inte ha med en advokat, men det underlättar för dig i domstolen. B. Var och en får betala sina egna advokatkostnader, eftersom tvistemålet gäller ett belopp som är mindre än halva basbeloppet. 6. Våldsam far Förmodligen har åklagaren tagit hänsyn till att din far är senil och inte medvetet har begått brott. Risken för att han ska begå brott i framtiden bedöms förmodligen som ganska liten. Sök svaret. A. Ja, det går bra enligt rättegångsbalken 10 kap 11 punkt 4. B. Ja, Ansökan om stämning (blankett DV 161) finns att hämta på Domstolsverkets webbplats, C. Enligt rättshjälpslagen kan man inte få rättshjälp om man har en inkomst över kr (2007). Information finns på Domstolsverkets webbplats. D. Alternativet är rättsskyddet som finns i hemförsäkring eller villaförsäkring. 14 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

15 Block 1. Samhälle Hur domstolarna arbetar utdrag ur rättegångsbalkens 10:e kapitel: 11 Vid domstol, som sägs i 10, må ock väckas: 1. tvist om köpeskilling för fast egendom eller annat dylikt anspråk på grund av överlåtelse av äganderätt till egendomen; 2. talan mot ägare av fast egendom om skyldighet att personligen svara för gäld, för vilken egendomen utgör pant, om betalning samtidigt sökes ur egendomen; 3. tvist om skada eller annat intrång å fast egendom; 4. talan om ersättning för arbete, som utförts å fast egendom; eller 5. talan om ersättning för det någon brustit åt hemul angående fast egendom. k a P I t e l 2 15 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

16 Hur domstolarna arbetar 16 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

17 Block 1. Samhälle Hur domstolarna arbetar K A P I T E L 2 17 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

18 KAPITEL 3 Om brotten Innehåll: Praktikfall På brottets bana Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Otrevligt beteende 2. Självförsvar? 3. Brottslig förmedling 4. Kostsamt klotter 5. Betalningsovillig kund 6. Obehaglig promenad 7. Vilseledande handling 8. Olagligt yttrande? Hur skulle du döma? Hot mot tjänsteman Problem i vardagen 1. Lurig pappa 2. Ofrivillig gåva 3. Ovälkommen student 4. Mobila hot 5. Eldfängd dunk 6. Försvar eller angrepp? Sök svaret Skadad vid väskryckning J2000 KoL - Kap 1-4.indd

19 Block 1. Samhälle Om brotten På brottets bana. Misstänkta brott: Okänd moped stöld Använda hasch narkotikabrott Hot om att märka busschaufför olaga hot eller hot mot tjänsteman Ta varor utan att betala snatteri eller stöld Köra mot rött ljus trafikbrott Kasta ut mikrovågsugn skadegörelse Tilltvinga sig pengar med vapenhot rån Slå ner kroggäst misshandel Ta servitris på brösten sexuellt ofredande k a P I t e l 3 rätt eller fel?. 1 F 2 R 3 R 4 R 5 R 6 F 7 F 8 F 9 R 10 R 11 R 12 R 13 F 14 R 15 R 6 R 17 F 18 F Vad säger lagen?. 1. otrevligt beteende Brottet kan vara olaga hot enligt brottsbalken 4 kap 5 om åklagaren kan visa att avsikten var att Carola skulle uppleva allvarlig fruktan. utdrag ur brottsbalkens 4:e kapitel: 5 Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. 2. självförsvar? Hon skulle kunna anklagas för misshandel enligt brottsbalken 3 kap 5. utdrag ur brottsbalkens 3:e kapitel: 5 Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 3. Brottslig förmedling? Arbetskamratens fru kan ha gjort sig skyldig till koppleri enligt brottsbalken 6 kap J2000 KoL - Kap 1-4.indd

20 Om brotten utdrag ur brottsbalkens 6:e kapitel: 12 Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år. 4. kostsamt klotter a. Pierre har gjort sig skyldig till skadegörelse enligt brottsbalken 12 kap 1. B. Han kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Han kan också bli skyldig att betala skadestånd enligt skadeståndslagen 2 kap 1. utdrag ur brottsbalkens 12:e kapitel: 1 Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. utdrag ur skadeståndslagens 2:a kapitel: 1 Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. 5. Betalningsovillig kund Om brottet inte var planerat och systematiskt har Christine begått snatteri enligt brottsbalken 8 kap 1 2. utdrag ur brottsbalkens 8:e kapitel: 1 Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 2 Är brott som i 1 sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 6. obehaglig promenad Fredrika har troligen blivit utsatt för ett rån enligt brottsbalken 8 kap 5. utdrag ur brottsbalkens 8:e kapitel: 5 Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år. Detsamma skall gälla om någon med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Är förfarande som avses i första stycket med hänsyn till våldet, hotet eller omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art, dömes dock ej för rån utan för annat brott som förfarandet innefattar. 7. Vilseledande handling Peter kan anklagas för urkundsförfalskning enligt brottsbalken 14 kap 1. Förmodligen kan han även anklagas för bedrägeri enligt brottsbalken 9 kap 1 om han lurar någon med kvittot och därmed säljer tavlan och får ut pengar under falska premisser. 20 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

21 Block 1. Samhälle Om brotten Om hans bekant inte hade gett honom tillåtelse att sälja tavlan kan Peter dessutom anklagas för egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap 8. utdrag ur brottsbalkens 14:e kapitel: 1 Den som, genom att skriva annan, verklig eller diktad, persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller annorledes, framställer falsk urkund eller ock falskeligen ändrar eller utfyller äkta urkund, dömes, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. Såsom urkund anses protokoll, kontrakt, skuldebrev, intyg och annan handling, som upprättats till bevis eller eljest är av betydelse såsom bevis, så ock legitimationskort, biljett och dylikt bevismärke. k a P I t e l 3 utdrag ur brottsbalkens 9:e kapitel: 1 Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år. För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. utdrag ur brottsbalkens 8:e kapitel: 8 Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något. Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. 8. olagligt yttrande? Pierre kan ha gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp enligt brottsbalken 16 kap 8. utdrag ur brottsbalkens 16:e kapitel: 8 Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. hur skulle du döma?. a. d. Egen uppfattning. 21 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

22 Om brotten Problem i vardagen. 1. lurig pappa Bedrägeri kan han inte bli åtalad för men väl snatteri enligt brottsbalken 8 kap 2. (Brottsbalken 8 kap 2 se s 20) 2. ofrivillig gåva Jo, det går givetvis att anmäla. Brottet skulle kunna vara stöld enligt brottsbalken 8 kap 1. Domstolen skulle nog knappast bedöma att flickorna gett bort mobiltelefonerna frivilligt till främmande personer. Om det är uppenbart att de har blivit hotade kan brottet vara rån. (Brottsbalken 8 kap 1 och 5 se s 20) 3. ovälkommen student En svår situation att bedöma. Tullen har givetvis rätt att göra de undersökningar de anser nödvändiga. Det är troligt att tullen har haft anledning att göra en kroppsvisitering i detta fall. Det otrevliga och nedlåtande sättet som studenten upplevt kan bero på hur han tolkat det kroppsspråk som tulltjänstemännen har använt. Eftersom han inte förstod svenska är situationen extra svår att bedöma. Han kommer från en annan kultur och det kan lätt bli missförstånd. Om något brott har begåtts så är de tänkbara: tjänstefel enligt brottsbalken 20 kap 1, förolämpning enligt brottsbalken 5 kap 3 och olaga diskriminering enligt brottsbalken 16 kap 9. utdrag ur brottsbalkens 20:e kapitel: 1 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar. Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande. Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han vidtar i denna egenskap. Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse. utdrag ur brottsbalkens 5:e kapitel: 3 Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2, för förolämpning till böter. Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. 22 J2000 KoL - Kap 1-4.indd

1 kap. Om brott och brottspåföljder. 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag

1 kap. Om brott och brottspåföljder. 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag 1 av 49 2010-05-23 19:24 SFS 1962:700 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1962-12-21 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:308 Brottsbalk

Läs mer

Senast ändrad: t.o.m. SFS 2014:615

Senast ändrad: t.o.m. SFS 2014:615 SFS 1962:700 Källa Utfärdad: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 1962-12-21 2014-09-04 t.o.m. SFS 2014:615 Brottsbalk (1962:700) FÖRSTA AVDELNINGEN Allmänna bestämmelser 1 kap.

Läs mer

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken.

Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. BROTTSBALKEN M.M. Allm. anm. I innehållsförteckningen finns endast de kapitel som är intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL BROTTSBALKEN Första avdelningen Allmänna bestämmelser 1 kap. Om brott

Läs mer

Rättegångsbalk FÖRSTA AVDELNINGEN. Om domstolsväsendet. 1 kap. Om allmän underrätt. (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942

Rättegångsbalk FÖRSTA AVDELNINGEN. Om domstolsväsendet. 1 kap. Om allmän underrätt. (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942 , 1 kap. Rättegångsbalk (SFS 1942:740) Utfärdad den 18 juli 1942 FÖRSTA AVDELNINGEN Om domstolsväsendet 1 kap. Om allmän underrätt 1 Tingsrätt är allmän underrätt och, om ej annat är föreskrivet, första

Läs mer

RÄTTEGÅNGSBALK GIVEN SÄRÖ DEN 18 JULI 1942

RÄTTEGÅNGSBALK GIVEN SÄRÖ DEN 18 JULI 1942 RÄTTEGÅNGSBALK GIVEN SÄRÖ DEN 18 JULI 1942 KM:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att rättegångsbalken i Sveriges rikes lag skall hava följande lydelse. [Sedermera ändrad t.o.m. SFS 2005:504 på

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M.

RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M. RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M. RB Allm. anm. I innehållsförteckningen utelämnade kapitel är inte intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL RÄTTEGÅNGSBALKEN Första avd. Om domstolsväsendet 1 kap. Om allmän

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

Rättsregler. Nr 2 : 4

Rättsregler. Nr 2 : 4 Rättsregler Nr 2 : 4 S A M V E R K A N M O T B R O T T Utgivare RIKSPOLISSTYRELSEN Polisenheten Samverkan mot brott Box 12256 102 26 STOCKHOLM Telefon 08-401 90 00 Beställning RIKSPOLISSTYRELSEN Informationsenheten

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten 2. ekonomisk uppgörelse i allmänhet

fordringsägare om nedsättning eller senareläggning av betalningsskyldigheten 2. ekonomisk uppgörelse i allmänhet Juridik A accept * 1. i fråga om avtal: rättshandling varigenom lämnat anbud antas 2. i fråga om värdepapper: åtagande att stå för betalningsansvar acceptfrist * den tid det kan tänkas ta att godta eller

Läs mer

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor

När man flyttar ihop KAPITEL 5. Innehåll: Praktikfall Unga sambor KAPITEL 5 När man flyttar ihop Innehåll: Praktikfall Unga sambor Rätt eller fel? Vad säger lagen? 1. Oklar gemenskap 2. Vems är pengarna? 3. Viktigt vigselval? 4. Val av efternamn 5. Vem blir ägare? 6.

Läs mer

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet

Yttranden som inte skyddas av grundlag. 48 yttrandefriheten på nätet 48 yttrandefriheten på nätet Yttranden som inte skyddas av grundlag Vid sidan av yttrandefrihetsbrotten i grundlagarna och de bestämmelser som nämnts ovan om bedrägeri, barnpornografi, upphovsrätt med

Läs mer

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m.

11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m., Avsnitt 11 135 11 Bisysslor, tjänsteansvar, skadestånd m.m. Bestämmelser om förtroendeskadliga bisysslor Gränsdragning 11.1 Bisysslor I 7 lagen (1994:260) om

Läs mer

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet, som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Myndighetssamverkansplan

Myndighetssamverkansplan Nationell Myndighetssamverkansplan för stöd till personer utsatta för människohandel 2007 Länsstyrelsen i Stockholms Län Länsstyrelsen i Västra Götaland Länsstyrelsen i Skåne Migrationsverket Polismyndigheten

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:61

Regeringens proposition 1999/2000:61 Regeringens proposition 1999/2000:61 Internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 1999/2000:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds

Läs mer

gatupolitik 05-10-25 16.08 Page 1 GATUPOLITIKENS LAGAR

gatupolitik 05-10-25 16.08 Page 1 GATUPOLITIKENS LAGAR gatupolitik 05-10-25 16.08 Page 1 GATUPOLITIKENS LAGAR gatupolitik 05-10-25 16.08 Page 2 gatupolitik 05-10-25 16.08 Page 3 Gatupolitikens lagar JURIDISK HANDBOK FÖR POLITISKA AKTIVISTER FEDERATIVS gatupolitik

Läs mer

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland

Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland Våld i nära relationer Handbok för regional samverkan i Värmland VÅLD I NÄRA RELATIONER UTgiven av Länsstyrelsen Värmland Tryck Elanders Sverige AB ISSN 0284-6845 PUBLIKATIONSNUMMER 2014:21 Grafisk form

Läs mer

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III

1. Mutbrotten tillägg till texten i SS III Supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten Svensk straffrätt III Detta supplement till Brotten mot person och förmögenhetsbrotten gäller dels den reform av mutbrotten som genomfördes år

Läs mer

LVU-processen från start till mål

LVU-processen från start till mål LVU-processen från start till mål Att processa som offentligt biträde till barn och vårdnadshavare i LVU-mål innebär snabb handläggning, muntliga förhandlingar och muntlig bevisning. Klientkontakten är

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng. Identitetsstöld. Om att kriminalisera olovlig användning av annans identitetsuppgifter

Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng. Identitetsstöld. Om att kriminalisera olovlig användning av annans identitetsuppgifter Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i straffrätt 30 högskolepoäng Identitetsstöld Om att kriminalisera olovlig användning av annans identitetsuppgifter Författare: Moa Pettersson Handledare:

Läs mer

Utvisning på grund av brott. En handledning för åklagare

Utvisning på grund av brott. En handledning för åklagare Utvisning på grund av brott En handledning för åklagare RättsPM 2013:5 Utvecklingscentrum Stockholm December 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Flödesschema... 4 Om handläggningen av utvisningsärenden...

Läs mer

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Värdegrundsdelegationen. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Bildarkivet.se Artikelnr: S2013.011 Förord Denna skrift är en uppdatering av Den gemensamma

Läs mer