Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv"

Transkript

1 Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar INLEDNING Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att förhindra sådan verksamhet som kan medföra risk för förorening av kommunens grundvattentäkter inom området. Nedan angivna föreskrifter för Kalix-Kälsjärvs grundvattentäkter gäller inom vattenskyddsområdet som utmärkts på skyddsområdeskartan. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszoner, primära zoner samt sekundär respektive tertiär skyddszon. Föreskrifterna har utformats utifrån vattentäkternas nutida och framtida skyddsbehov. Utgångspunkt har varit Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16, nedan förkortat NV AR, och Naturvårdsverkets Handbok 2010:5 om vattenskyddsområden för innehållet i föreskrifterna. I de fall det har varit motiverat har ändringar gjorts i restriktionsnivån jämfört med de allmänna råden. I vissa fall har ytterligare begränsningar utöver de allmänna råden lagts till för att föreskrifterna ska inrymma alla aktuella risker inom skyddsområdet. Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kap. 22 och 30 i miljöbalken. Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Huvudman för vattentäkterna är Kalix kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Norrbottens län. När det i dessa skyddsföreskrifter anges krav på anmälan eller tillstånd prövas frågan av den kommunala nämnd som hanterar miljöfrågor om inte annat anges. Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från denna föreskrift. Bilaga 1: Karta över vattenskyddsområdet samt zonindelningar Bilaga 2: Allmänna upplysningar och generella bestämmelser Bilaga 3: Definitioner 1 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet Vattentäktszonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Detta område ska vara inhägnat och väl skyltat. I NV AR punkt 1 framgår att endast vattentäktsverksamhet bör bedrivas i vattentäktszonen och att detta område bör vara inhägnat eller, om det omfattar ytvatten, vara synligt avgränsat.

2 2 HANTERING AV PETROLEUMPRODUKTER OCH KEMISKA PRODUKTER Lagring, användning eller annan hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier är Hushållskemikalier för dagligt bruk samt lagring av drivmedel i bränsletank i fordon är undantaget förbudet. Lagring, användning eller annan hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier får inte förekomma utan tillstånd. Hushållskemikalier för dagligt bruk samt drivmedel i bränsletank i fordon och arbetsmaskiner får dock användas och förvaras men ska hanteras på sådant sätt att den hanterade volymen vid läckage kan förhindras att tränga ner i marken. I NV AR punkt 3 anges att hantering av petroleumprodukter inte bör förekomma i primär zon. För sekundär skyddszon bör föreskrivas att det krävs tillstånd för sådan hantering av petroleumprodukter. Lagring av eldningsolja för bostadsuppvärmning i extern tank är förbjuden, undantag enbart för tank inomhus. Lagring av eldningsolja för bostadsuppvärmning i extern tank får inte förekomma utan tillstånd. I NV AR punkt 3 anges att det bör krävas tillstånd för att hantera petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja inom primär skyddszon, och att hanteringen i sekundär skyddszon bör regleras. Uppställning av förvaringstankar, arbetsfordon, drivmedelsfordon, stationära förbränningsmotorer etc. med petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen på icke hårdgjorda ytor eller på hårdgjorda ytor utan uppsamling är Uppställning av förvaringstankar, arbetsfordon, drivmedelsfordon, stationära förbränningsmotorer etc. med petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen på icke hårdgjorda ytor eller på hårdgjorda ytor utan uppsamling får inte ske utan tillstånd. Hantering av petroleumprodukter och uppställning av fordon innebär att risk för spill och läckage kan förekomma. Risk för läckage till följd av t.ex. sönderfrysning och sönderrostning ökar med tiden. Förorening av grundvattnet innebär smak- och luktförsämring redan vid låga halter och för lång tid. För all hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier krävs anmälan. Hushållskemikalier för dagligt bruk, drivmedel i bränsletank i fordon och arbetsmaskiner samt eldningsolja för bostadsuppvärmning får användas och förvaras men ska hanteras på sådant sätt att den hanterade volymen vid läckage kan förhindras att tränga ner i marken. I NV AR punkt 3 anges att reglering bör ske av hantering av petroleumprodukter som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med skyddet. Genom anmälningsförfarande säkras möjligheten att förelägga och kontrollera att hanteringen sker på ett miljösäkert sätt.

3 3 JORDBRUK, TRÄDGÅRDS- OCH BOSKAPSSKÖTSEL All hantering av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel är Ingen hantering av bekämpningsmedel och växtskyddsmedel får förekomma utan tillstånd. I NV AR punkt 4 anges att det bör vara förbjudet att i primär skyddszon hantera kemiska bekämpningsmedel samt att det i sekundär skyddszon bör föreskrivas krav på tillstånd. Hantering av bekämpningsmedel innebär en risk för spridning till grundvattnet och kan därmed skada vattentäkten. Bekämpningsmedel i vattnet medför redan vid mycket låga halter risker för hälsa och denna typ av ämnen har lång nedbrytningstid vilket därmed kan innebära en skada för lång tid framöver. All spridning, lagring eller annan hantering av ensilage, naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam är Ingen spridning, lagring eller annan hantering av ensilage, naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam får förekomma utan tillstånd. Spridning av gödsel och avloppsslam får inte ske på tjälad mark. I NV AR punkt 4 anges att det bör föreskrivas om krav på tillstånd för hantering av växtnäringsämnen. Med undantag för sällskapsdjur är djurhållning Med undantag för sällskapsdjur får djurhållning inte förekomma utan tillstånd. Spridning, lagring eller annan hantering av ensilage, naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam, bekämpningsmedel och växtskyddsmedel får inte förekomma utan anmälan. Med undantag för sällskapsdjur får djurhållning inte förekomma utan anmälan. All lagring av naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam samt växtskyddsmedel ska ske så att vid spill eller läckage hela den lagrade volymen förhindras att spridas och tränga ner i marken. 4 SKOGSBRUK Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna. I NV AR punkt 5 anges att det bör föreskrivas att permanenta upplag av bark och timmer är förbjudna i primär och sekundär skyddszon. Bark, flis och spån innehåller ämnen som vid urlakning kan förorena vattentäkten. För tillfälliga upplag av bark och timmer (från en avverkningssäsong) krävs tillstånd. I NV AR punkt 5 anges att tillfälliga upplag i primär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd. All hantering av växtnäringsämnen, kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel är För spridning och lagring av växtnäringsämnen, kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel krävs tillstånd. I NV AR punkt 4 anges att det bör föreskrivas att det i primär skyddszon är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel samt att det i sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd

4 för hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. För hantering av skogsplantor som har behandlats med kemiska bekämpningsmedel krävs tillstånd. Samma föreskrift som i primär skyddszon I Naturvårdsverkets Handbok 2010:5 om vattenskyddsområden framgår att naturlig föryngring bör tillämpas åtminstone inom primär skyddszon och där skogsmarken är lämplig för detta. Inom denna zon bör dikning och maskinell markberedning undvikas. Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande samt hantering av växtnäringsämnen, kemiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma utan tillstånd. För tillfälliga upplag av bark och timmer (från en avverkningssäsong) krävs anmälan. 5 AVLOPP Infiltrationsanläggningar och liknande för hushållsspillvatten (BDT-vatten) och utsläpp av annat avloppsvatten (WC) är förbjudna. För befintliga anläggningar krävs tillstånd. Infiltrationsanläggningar och liknande för hushållsspillvatten (BDT-vatten) och utsläpp av annat avloppsvatten (WC) får inte anläggas utan tillstånd enligt miljöbalken. I NV AR punkt 6 anges att det bör föreskrivas om förbud mot ytterligare infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten i primär skyddszon samt att för sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för sådana anläggningar. Hushållsspillvatten kan innehålla bakterier och ämnen som kan förorena vattentäkten. Infiltrationsanläggningar och liknande för hushållsspillvatten (BDT-vatten) får inte anläggas utan anmälan, utsläpp av annat avloppsvatten (WC) får inte anläggas utan tillstånd enligt miljöbalken. Av 16 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd följer att avloppsledningar och tillhörande brunnar ska vara täta. Avloppsledningar ska inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras för att förhindra att avloppsutsläpp till omgivande mark och vatten kan ske. 6 UPPLAG OCH DEPONIER Upplag och deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. I NV AR punkt 7 anges att det bör föreskrivas att upplag av avfall inte får förekomma Avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus kan vara källor till urlakning av miljöfarliga eller hälsoskadliga ämnen som kan spridas till grundvattnet och förorena vattentäkten. Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor

5 utanför den primära skyddszonen är förbjudet. utanför den sekundära skyddszonen är förbjudet. I NV AR punkt 7 anges att det bör föreskrivas att upplag av snö från en skyddszon inte får förekomma i en skyddszon med strängare föreskrifter. Snö med ursprung från trafikerade ytor kan innehålla tungmetaller, förbränningsprodukter m.m. som kan spridas till grundvattnet och förorena vattentäkten. Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall får inte förekomma utan tillstånd. Uppläggning av snö som härrör från ytor utanför skyddsområdet är 7 UNDERHÅLL AV VÄG Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudna. I NV AR punkt 8 anges att det bör föreskrivas att det i primär och sekundär skyddszon är förbjudet med upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt. För spridning av vägsalt och dammbindningsmedel krävs tillstånd. I NV AR punkt 8 anges att det bör föreskrivas att det i primär skyddszon krävs tillstånd för spridning av vägsalt. Om salt eller annat medel når vattentäkten kan det medföra en försämring i vattenkvalitet för lång tid framöver. Vid underhåll av väg är växtbekämpningsmedel förbjudna. I NV AR punkt 4 anges att det bör föreskrivas att det i primär skyddszon är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel samt att det i sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd. Anläggning av nya vägar är förbjudet. Anläggning av nya vägar får inte ske utan tillstånd. Väghållning kan medföra att ämnen som är farliga för människors hälsa eller miljön sprids till grundvattnet. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan anmälan. Allt underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning och dammbindning, ska ske restriktivt och under iakttagande av stor aktsamhet så att grundvattnet inte påverkas.

6 8 TÄKTVERKSAMHET, ANDRA SCHAKTARBETEN, MARKARBETEN OCH MUDDRING Täktverksamhet och andra markarbeten medför en ökad sårbarhet då avståndet till grundvattenytan minskar och skyddande vegetationsskikt avlägsnas. Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet är I NV AR punkt 9 anges att det bör föreskrivas att materialtäkt är förbjuden i primär och sekundär skyddszon för grundvattentäkt. Täktverksamhet ökar risken för förorening av grundvattnet på grund av förändrade förutsättningar för transport av ämnen i marken. För husbehovstäkt krävs tillstånd. I NV AR punkt 9 anges att det bör föreskrivas om krav på tillstånd för husbehovstäkter inom primär och sekundär skyddszon för en grundvattentäkt. Täktverksamhet och markarbeten som innebär bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån är förbjudna. För annan täktverksamhet än husbehovstäkt och för markavvattning krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsmyndighet är i sådana fall normalt Länsstyrelsen. Schaktningsarbeten (t.ex. i samband med anläggningsarbeten), sprängning av berg, pålning, tippning av massor, borrningar eller liknande undersökningsarbeten får inte ske utan tillstånd. Schaktnings-, fyllnings-, pålnings-, muddringsoch andra liknande arbeten i vattenområde är förbjudna. I AR punkt 10 anges att det bör föreskrivas att schaktningsarbete, t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande, och muddring inte får utföras utan tillstånd. För pålning, spontning och underjordsarbete bör föreskrivas om krav på tillstånd i primär och sekundär skyddszon för en grundvattentäkt. Alla typer av markbearbetning kan förändra förutsättningarna för transport av farliga ämnen i marken och medför risk för ökad och snabbare spridning till vattentäkten. Andra markarbeten får inte ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenyta och först efter tillstånd. Användning av fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen är förbjuden inom området. Andra markarbeten får inte ske djupare än till två meter över högsta naturliga grundvattenyta och först efter anmälan. Vid alla typer av mark- och anläggningsarbeten ska åtgärder vidtas för att förhindra att oljespill kan ske. Saneringsutrustning skall alltid finnas tillgängligt. I NV AR punkt 9 anges att oljespill inte får förekomma.

7 Materialtäkt (grus-, bergtäkt eller liknande) som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken får inte förekomma utan tillstånd. Tillfartsvägar till täkter så långt möjligt skall vara avspärrade. Övrig materialtäkt som inte fodrar tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken får inte förekomma utan anmälan. Schaktningsarbeten och muddring får inte utföras utan anmälan. Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande är 9 ENERGIANLÄGGNINGAR OCH UTTAG AV GRUNDVATTEN Energianläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten är förbjudna. Energianläggningar för utvinnig eller lagring av värme eller kyla ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten får inte anläggas utan tillstånd. Befintliga anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte förekomma utan tillstånd. Brunnar för enskilda vattentäkter är förbjudna. För anläggning av brunnar för enskilda vattentäkter krävs tillstånd. I NV AR punkt 11 anges att det bör föreskrivas att det i primär skyddszon för grundvattentäkt är förbjudet med anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord, samt även andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång/kvalitet, samt att det i sekundär skyddszon för grundvattentäkt krävs tillstånd för sådana anläggningar. Borrning i jord- och berglager kan medföra att snabba transportvägar bildas för föroreningar att nå vattentäkten. Om en anläggning ligger i närheten av en sprickzon och denna sprickzon har hydraulisk förbindelse med uttaget för vattentäkten finns risk för att täkten kan förorenas. Eventuella tillstånd får endast avse en viss bestämd fastighet samt enbart för husbehovsförbrukning. Anläggningar skall utföras med bästa tillgängliga teknik och miljöhänsyn. Befintliga brunnar, både grävda och borrade, som inte används skall tätas permanent. Tätning av brunnar utförs av kommunen i samråd med fastighetsägaren. Vid borrning av brunn för vattenförsörjning eller energiändamål skall tätande dukar användas under maskinen för att förhindra läckage till grundvattenmagasinet. Det finns även risk för spill och läckage från arbetsfordon och risk för spill av köldmedel vid anläggningsarbete. Saneringsutrustning ska alltid finnas tillgänglig under borrningsarbetena. Av 9 kap. 10 miljöbalken följer att brunnar ska vara utförda så att spridning av förorening till mark och vatten förhindras. Vid borrning av brunn för vattenförsörjning eller energiändamål skall tätande dukar användas under maskinen för att förhindra läckage till grundvattenmagasinet. Det finns även risk för spill och läckage från arbetsfordon och risk för spill av köldmedel vid anläggningsarbete. Saneringsutrustning ska alltid finnas tillgänglig under borrningsarbetena.

8 Anläggningar skall utföras med bästa tillgängliga teknik och miljöhänsyn. Befintliga brunnar, både grävda och borrade, som inte används skall tätas permanent. Tätning av brunnar utförs av kommunen i samråd med fastighetsägaren. 10 TRANSPORT AV FARLIGT GODS innehållet vid transporter av farligt gods vara mycket skadligt om det når vattentäkten Genomgående transport av farligt gods, på icke anvisade transportleder, är förbjudet. I NV AR punkt 12 anges att det bör föreskrivas att i primär skyddszon får transport av farligt gods ske endast på anvisade transportleder. Den största vägen (väg 7XX) som går genom Kalix-Kälsjärvs vattenskyddsområde är angiven som rekommenderad väg för farligt gods av Länsstyrelsen. Vägen passerar både genom primär och sekundär skyddszon. Delar av vägen är skyddad. Uppställning av fordon och järnvägsvagnar med farligt gods är Uppställning av fordon och järnvägsvagnar med farligt gods får inte ske utan tillstånd. Genomgående transport av farligt gods ska ske på anvisade transportleder. Transporter som måste ske till fastigheter inom området ska ske med största försiktighet. Uppställning av fordon och järnvägsvagnar med farligt gods får inte ske utan tillstånd. Vid uppställning av arbetsmaskiner och större fordon med tillhörande utrustning vid tillfällig eller permanent verksamhet ska risken för oljespill beaktas. 11 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Etablering av miljöfarlig verksamhet som kan medföra risk för förorening av yt- och grundvatten är För etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken krävs tillstånd från Länsstyrelsen. I NV AR punkt 13 anges att det bör föreskrivas att sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten inte får etableras i primär skyddszon. I sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för ny anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet För etablering inom sekundär skyddszon behöver det säkerställas att hanteringen sker på ett sådant sätt att denna verksamhet inte påverkar vattentäkten negativt. För etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken krävs tillstånd från Länsstyrelsen. För etablering inom tertiär skyddszon behöver det säkerställas att hanteringen sker på ett sådant sätt att denna verksamhet inte påverkar vattentäkten negativt.

9 12 TERRÄNGTRAFIK MED MOTORDRIVET FORDON Alla skyddszoner Körning i terräng med motordrivet fordon är tillåten endast på för ändamålet markerade leder. 13 VATTENTÄKTSVERKSAMHETENS BEDRIVANDE Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande. 14 SKYLTAR Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området ska sättas upp skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Huvudmannen ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen (se 2) hanteras, ska skylt uppsättas som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av huvudmannen. 15 TILLSTÅND OCH ANMÄLAN I de fall tillstånd eller anmälan krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av kommunala nämnden för miljöfrågor i Kalix kommun. Tillstånd får medges om den sökande visar att verksamheten kommer att kunna utföras och drivas utan risk för skada på yt- eller grundvattenförekomsten. Innan beslut fattas ska huvudmannen för vattentäkten höras. Besluten får förenas med de villkor som behövs.

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1691 19FS 2015:7 Utkom från trycket den 24 april 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten

Läs mer

Information om skyddsområde för Kroa vattentäkt

Information om skyddsområde för Kroa vattentäkt Om en olycka inträffar! Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för att yt- eller grundvattnet förorenas ska du omedelbart anmäla det till Räddningstjänsten på telefon 112. Kontakta

Läs mer

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. 1(5) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna

Läs mer

03FS 1997:9 Utkom från trycket den 6 mars 1997

03FS 1997:9 Utkom från trycket den 6 mars 1997 1(6) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN 8826-92 2470- ISSN 0347-1659 03FS 1997:9 Utkom från trycket den 6 mars 1997 Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Kungörelse av Länsstyrelsens beslut om skydd för grundvattentäkt i Skillingaryd, Vaggeryds kommun; 06 FS 2007:24 Saknr Ö12/07 Utkom från

Läs mer

Information om skyddsområde för vattentäkten vid Norrudden

Information om skyddsområde för vattentäkten vid Norrudden Information om skyddsområde för vattentäkten vid Norrudden Vi vill med denna informationsbroschyr upplysa om vattenskyddet och kort förklara vad bestämmelserna i föreskrifterna innebär. Är det något du

Läs mer

BJÖRKETORP VATTENSKYDDSOMRÅDE

BJÖRKETORP VATTENSKYDDSOMRÅDE Marks kommun BJÖRKETORP VATTENSKYDDSOMRÅDE Skyddsföreskrifter Fastställda av kommunfullmäktige 2007-11-27 SKYDDSFÖRESKRIFTER BJÖRKETORP VATTENTÄKT, MARKS KOMMUN Informationen är uppdelad i två delar vattenskyddsområde

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2008:76 Utkom från trycket den 2 januari 2009 Länsstyrelsens i Gävleborg föreskrifter om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN 1 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås gälla inom Igelstorp vattenskyddsområde

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Länsstyrelsen 18FS 2008:98 Utkom från trycket den 11 december 2008 Länsstyrelsens i Örebro län beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för ytvattentäkten Tisaren,

Läs mer

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde 1 Allmänt Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär,

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Tanums kommun 14 FS 2010:120 Utkom från trycket den 26 februari 2010 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Tanums kommun beslut om vattenskyddsområde

Läs mer

Planerade vattenuttag

Planerade vattenuttag Området Planerade vattenuttag Nuvarande råvattenförbrukning: 20 m³/dygn vinter och max 90 m³/dygn sommar. Planerat vattenuttag är detsamma som nuvarande uttag eftersom det inte bedöms finnas mer vatten

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:41 Utkom från trycket den 1 juli 2011 Omtryck Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift om ändring i föreskrift 14 FS 2009:89 om

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MELLDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MELLDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN 28 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MELLDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som ska gälla inom Melldala vattenskyddsområde och i

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun; beslutade den 11 maj 2012. 20 FS 2012: Utkom från trycket den XX 2012 Länsstyrelsen

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun 25 FS 2012:28 A 21 Utkom från trycket den 26 oktober 2012 Beslutade av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter

Förslag till skyddsföreskrifter Sida 1(9) VATTENSKYDDSOMRÅDE GÄLLERÅSEN 2012-05-23 Förslag till skyddsföreskrifter Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2008:86 Utkom från trycket den 1 juli 2008 Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner; beslutade den 12 april

Läs mer

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Definitioner av begrepp, se bilaga 1. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2008 10:4 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNENS VATTENTÄKT PÅ MALMSJÖÅSEN Södertälje kommun förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (MB) det område sommarkerats

Läs mer

Gotlands kommun Visby vattentäkter

Gotlands kommun Visby vattentäkter 1(7) Gotlands kommun Visby vattentäkter Förslag till skyddsföreskrifter Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområden som utmärkts på den bifogade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är

Läs mer

Välkomna på dialogmöte!

Välkomna på dialogmöte! Välkomna på dialogmöte! Vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter Förslag på skyddsföreskrifter Tillsammans skapar vi ett hållbart vatten för flera generationer! Ikväll Vattenskyddsområde

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (1998:808, MB) det område som anges på

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Öresjö

Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Öresjö Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Öresjö 540:21 Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Öresjö Antagna av Kommunfullmäktige 2003-01-16 Gäller från 2006-01-01 Skyddsföreskrifter Nedan

Läs mer

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 1(8) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(6) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:8 i Laholms kommun; beslutade den

Läs mer

BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen

BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen Motiv till skyddsföreskrifter Petroleumprodukter Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör, för primär skyddszon, föreskrivas att hantering av petroleumprodukter inte

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län Utkom

Läs mer

1 Skyddsföreskrifternas mål och tillämpningsområde

1 Skyddsföreskrifternas mål och tillämpningsområde BILAGA 2: SKYDDSFÖRESKRIFTER Vattenskyddsområde Magra vattentäkt, Alingsås kommun Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som utmärkts på bifogad karta, se Ritning 1. Skyddsområdet

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1994 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Örsjö (i de fall lagar, förordningar

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2008:3 Utkom från trycket den 8 februari 2008 Länsstyrelsens i Gävleborg föreskrifter om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Styrande dokument Senast ändrad 2014-06-17 Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Dokumenttyp Föreskrift Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Vattenskyddsområde med föreskrifter

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde 2009 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Tikaskruv

Läs mer

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde i Sörfjärden Dagordning Inledning Information om vattentäkten Varför upprättas vattenskyddsområden? Föreslagen utbredning av vattenskyddsområdet

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Ljusdals kommun Nytt skyddsområde med skyddsföreskrifter för Los vattentäkt i Ljusdals kommun 21F 2011:1 Utkom från trycket den 25 februari 2011 Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Avverkningssäsong: Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

Avverkningssäsong: Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning. SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KALIX OCH KÄLSJÄRV Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som anges på bifogad karta, se bilaga 1. Vattenskyddsområdet är indelat i följande fyra zoner:

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 21FS 2008:2 Utkom från trycket den 8 februari 2008 Länsstyrelsens i Gävleborg föreskrifter om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2002:96 Utkom från trycket den 8 augusti 2003 Föreskrifter inom skyddsområde för grundvattentäkt Boda i Rättviks kommun; beslutade den 6 juni 2002.

Läs mer

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon.

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon. Föreskrifter som presenterats i samrådsunderlaget Ändrade föreskrifter efter samråd Motivering till ändringar 1 Båttrafik 1 Båttrafik 1 Båttrafik Mängden bränsle som får finnas ombord på båt, inklusive

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter

Förslag till skyddsföreskrifter Sida 1(11) VATTENSKYDDSOMRÅDE BLACKSTA UTKAST 180312 Förslag till skyddsföreskrifter Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-05-07 Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är ett första förslag och kommer sannolikt att förändras

Läs mer

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-02-12 Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

Föreskrifter för Segersjö vattenskyddsområde

Föreskrifter för Segersjö vattenskyddsområde Föreskrifter för Segersjö vattenskyddsområde INNEHÅLL 1. BRUNNSOMRÅDE... 4 2. INRE SKYDDSZON... 4 2.1 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.... 4 2.2 Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten...

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(8) Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Ragnhilds källa på fastigheten Grimeton 5:17 i Varbergs

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Följande skyddsföreskrifter är specifikt framtagna för grundvattentäkten i Gullbranna. Den övergripande tanken vid framtagandet har varit att

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Att bo eller verka inom RENSJÖNS. vattenskyddsområde

Att bo eller verka inom RENSJÖNS. vattenskyddsområde Att bo eller verka inom RENSJÖNS vattenskyddsområde RENSJÖN VATTENTÄKT Primär skyddszon Sekundär skyddszon Ávreluoppal Rensjön Vattenskyddsområden Tillgången på vatten för vattenförsörjning är en av våra

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för kommunala grundvattentäkter på Sandön, Värmdö kommun; 01FS 2014:66 Utkom

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:206 Saknr Ö20/09 Utkom från trycket den 17 december 2009

Läs mer

Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN

Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN Bilaga 3 Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN Skyddsföreskrifter för Tingstäde Träsk Ytvattentäkt och Tingstäde Grundvattentäkt Beslutade av kommunfullmäktige 2006-08-21 Täby 2006-03-23 AkvaNovum AB, Propellervägen

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för Nye grundvattentäkt i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:83 Saknr Ö15/09 Utkom från trycket den 12 oktober 2009 beslutade

Läs mer

Förslag till föreskrifter inom vattenskyddsområde

Förslag till föreskrifter inom vattenskyddsområde VATTENTÄKT SÖRMON Inledning Detta dokument innnehåller förslag till föreskrifter att gälla inom vattenskyddsområde för Vattentäkt Sörmon. Definitioner I dessa föreskrifter avses med: Arbetsfordon: fordon

Läs mer

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Rensjön vattenskyddsområde UPPDRAGSNUMMER 1654815100 FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER SUNDSVALL SWECO ENVIRONMENT AB SUNDSVALL VATTEN 1 (10) S w e co Södra Järnvägsgatan

Läs mer

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR BILAGA 1 BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Projekt nr 14106 Östersund 2016-03-22 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET

Läs mer

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut BENSBYN Skydd av grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut LULEÅ KOMMUN BESLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VATTENSKYDDSOMRÅDE... 2 SYFTE MED SKYDDET...

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT BILAGA 1 HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT Förslag till skyddsföreskrifter Vänersborg 2003-07-03, Uppdragsnummer 1350993 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN BILAGA 2 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 1(10) ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Skydd för vattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 2(10)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN ÅKERSJÖNS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

KROKOMS KOMMUN ÅKERSJÖNS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR BILAGA 1 KROKOMS KOMMUN ÅKERSJÖNS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Projekt nr 14107 Östersund 2015-03-05 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner Meddelande 1 (2) 2017-09-12 Dnr: 513-713-2017 Miljöenheten Malin Spännar Direkt 010-225 03 04 malin.spannar@lansstyrelsen.se Enligt sändlista primär och sekundär skyddszon Förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslutom vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattenäkt Ingarö på fastigheterna Brunn 2:1 och Fågelvik 1:626

Läs mer

Allmän information om vattenskyddsområden

Allmän information om vattenskyddsområden Sida: 1 (5) Allmän information om vattenskyddsområden Varför inrättas vattenskyddsområden? På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 01FS 2001:54 Utkom från trycket den 6 april 2001 om fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkt

Läs mer

Föreskrifter för vattenskyddsområde Floxen vattenverk

Föreskrifter för vattenskyddsområde Floxen vattenverk Föreskrifter för vattenskyddsområde Floxen vattenverk Dokumenttyp Föreskrift Diarienummer 2014-042-340 Fastställt Kommunfullmäktige 2017-06-22 61 För revidering ansvarar Uppföljning och tidplan Dokumentet

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:206 Saknr Ö20/09 Utkom från trycket den 17 december 2009

Läs mer

Hanveden Vattenskyddsområde

Hanveden Vattenskyddsområde Haninge kommun Hanveden Vattenskyddsområde Förslag Stockholm 2014-05-20 Datum 2014-05-20 Uppdragsnummer 61151251812000 Utgåva/Status Förslag Mattias von Brömssen Sara Levin Mattias von Brömssen Uppdragsledare

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för ytvattentäkt i Vallsjön inom Sävsjö och Nässjö kommuner 1 ; 06 FS 1993:3

Läs mer

Skyddsföreskrifter för kommunal vattentäkt vid Gårdsryd, Nybro kommun

Skyddsföreskrifter för kommunal vattentäkt vid Gårdsryd, Nybro kommun Nybro kommun, vattentäkt Gårdsryd 2013-12-06 Nybro kommun Skyddsföreskrifter för kommunal vattentäkt vid Gårdsryd, Nybro kommun Med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken meddelar Länsstyrelsen i Kalmar län följande

Läs mer

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt KOMMENTARER Sida 1 av 5 Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt 2 Enskild brunnsanläggning De föreslagna skyddsföreskrifterna anger, Primär

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK BILAGA 5 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK 1. Föreskrifter Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som anges på upprättad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. BILAGA 3 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Vadet 3:195 inom Schweizerdalen

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

Bilaga 2 Nedre Soppero vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Bilaga 2 Nedre Soppero vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2017-06-27 Bilaga 2 Nedre Soppero vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Definitioner I dessa föreskrifter avses med: Arbetsfordon: Fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning,

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Kronobergs län kungörelse om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Växjö kommuns grundvattentäkt på Bergaåsen

Läs mer

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER 1 Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER Vägledning för utformande av skyddsföreskrifter, mm har utarbetats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelse

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om nya skydds- och ordningsföreskrifter för Bornsjöns vattenskyddsområde inom Botkyrka, Salems och Södertälje kommuner;

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Tanums kommun 14 FS 2010:608 Utkom från trycket den 30 juni 2010 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Tanums kommun beslut om skyddsområden

Läs mer