Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun"

Transkript

1 Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt. Vattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta, bilaga 1. 1 OMFATTNING AV SKYDDSFÖRESKRIFTERNA Vattenskyddsområdet är indelat i en vattentäktzon och en primär skyddszon. 1. Vattentäktzon Inom vattentäktzonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Primär skyddszon 2. Hantering av hälso- och miljöfarliga produkter Spill av hälso- och miljöfarliga produkter får inte avledas/spolas ner i diken eller rörledningar. Hantering av hälso- och miljöfarliga produkter, för annat än hushållshantering, drivmedel i fordon, arbetsmaskiner skall anmälas. Lagring och hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan tillstånd. Undantag är tankar och cisterner belägna i pannrum eller motsvarande bostadshus som är under regelbunden uppsyn. 3. Bekämpningsmedel Hantering och spridning av bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd. Utan särskilt tillstånd får dock hantering och spridning av bekämpningsmedel, klass 3, ske för bostadsfastighetens behov. 4. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt 5. Tvätt med kemiska produkter Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Tvätt av motorfordon, arbetsmaskiner, byggnader eller liknande, får endast ske med biologiskt nedbrytbart tvättmedel och om tvättvattnet infiltreras i marken. -1-

2 6. Skogsbruk Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer eller liknande får inte förekomma. Avverkning inom 20 meter från sjö eller vattendrag skall ske varsamt med syfte att undvika skador på mark och vatten. Innan dikning, maskinell markberedning och vid föryngring av skogen, skall anmälan till lokala tillsynsmyndigheten ske. Gödsling eller kalkning fodrar anmälan. 7. Djurhållning och jordbruk Naturgödsel och andra gödningsämnen får endast spridas i den omfattning som krävs för normalt nyttjade av jord- och skogsbruksfastigheter. Pressaft från silo och djururin får inte hanteras i större utsträckning än vad som krävs ur gödslingsynpunkt. Avloppsslam får inte spridas. Hantering av ensilage, kalk, stallgödsel, djururin, handelsgödsel och avloppsslam får inte ske utan anmälan. Utan särskild anmälan får dock användning av kalk och gödsel ske på tomtmark. Djurhållning av större omfattning än två djurenheter skall anmälas. Betesdjur får inte hållas på områden närmare än 100 m från en sjökant utan tillstånd. 8. Avledning av avloppsvatten Anläggning av enskilda avloppsanläggningar eller kommunala avloppsledningar får inte utföras utan tillstånd. Enskilda avloppsanläggningar skall uppfylla den kommunala tillsyndsmyndighetens krav och anvisningar. 9. Avfall och förorenade massor Tillfälliga eller permanenta upplag av avfall eller förorenade massor får inte läggas upp eller grävas ner. Snö som härrör från ytor utanför vattenskyddsområdet får inte läggas upp inom vattenskyddsområdet. -2-

3 10. Miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten får inte etableras. 11. Täktverksamhet, andra schaktarbeten och muddring Täktverksamhet såsom grustäkt, bergtäkt och liknande är inte tillåten att bedrivas. Undantag är uttag för husbehov, där anmälan skall ske. Större schaktningsarbeten t.ex. i samband med vägbyggen eller annat byggande samt muddring, får inte utföras utan tillstånd. Även inför arbeten såsom pålning, spontning och underjordsarbeten skall tillstånd sökas. Upplag för schaktmassor får inte anordnas utan tillstånd. 12. Energianläggningar Etablering av värmepumpsanläggningar eller kylanläggningar där mark, yt- eller grundvatten utnyttjas, får inte förekomma utan tillstånd. 13. Transport av farligt gods Genomgående transport av farligt gods får inte ske utan tillstånd. 14. Väghållning Spridning av vägsalt eller dammbindande medel får inte utföras utan anmälan. 15. Båttrafik, motorfordon, badplats Det är förbjudet att använda motorbåtar eller andra farkoster med förbränningsmotorer och att köra motorfordon på isbelagd vattentäkt. Dock gäller förbudet inte vattentäktens huvudman vid drift- och underhållsarbeten. Flygplan får inte förekomma på vattentäkten. Allmän badplats får inte etableras. Badning av hästar och nötkreatur får inte ske i vattentäkten. Parkering eller uppställning av fordon skall ske så att risk för förorening av vattentäkten inte uppkommer. -3-

4 16. Vid olycka Det åligger verksamhetsutövare, ägare och nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att vid olycka eller annan omständighet som innebär överhängande fara för förorening av Tolleby vattentäkt omedelbart larma räddningstjänst, telefon 112 och Tjörn kommuns växel, telefon SKYLTNING Där väg passerar gräns till vattenskyddsområdet samt vid platser där risken för vattentäkten är särskild stor t.ex. vid bro övre vattendrag, ansvarar kommunen för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. 3 DISPENS Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten meddela dispens från skyddsföreskriften. 4 TILLSTÅND, ANMÄLAN I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter, får sådant medges av den kommunala tillsynsmyndigheten på Tjörns kommun (Samhällsbyggnadsförvaltningen), om inget annat anges. Tillståndet kan bli förknippat med villkor. I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter, görs detta till den kommunala tillsynsmyndigheten på Tjörns kommun (Samhällsbyggnadsförvaltningen), om inget annat anges. Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller skall tillståndsprövas enligt miljöbalken kap 9 (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap 11 (vattenverksamhet) eller kap 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Inte heller krävs tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter om anläggningen tillståndsprövats enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter. För övriga befintliga verksamheter skall tillstånd sökas eller anmälan ske enligt dessa skyddsföreskrifter senast 31 december

5 5 TILLSYN, AVGIFT OCH STRAFF Bestämmelser om tillsyn över efterlevnad av ovan meddelade skrift och om straff finns i miljöbalken m.fl. författningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tjörns kommun, är tillsynsmyndighet. Bestämmelser om avgift för prövning och tillsyn finns dels i miljöbalken m.fl. författningar, dels i taxa som antagits av kommunfullmäktige i Tjörns kommun. 6 IKRAFTTAGANDE Skyddsföreskrifterna skall gälla från den tidpunkt vattenskyddsområdet inrättas. Enligt 7 kap 22 miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla från den tidpunkt även om de överklagas. KOMMENTARER TILL SKYDDSFÖRESKRIFTERNA Allmän aktsamhet Inom vattenskyddsområdet skall allmän aktsamhet iakttas för att undvika att Tolleby vattentäkt förorenas. Vid yrkesmässig verksamhet bästa möjliga teknik och produktval användas Hantering av hälso- och miljöfarliga produkter Cisterner eller lösa behållare för förvaring av hälsooch miljöfarliga produkter eller brandfarliga vätskor, skall vara försedda med sekundära skydd. Invallningar som är gemensamma för flera cisterner skall rymma minst 50% av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym. Invallningar för enskilda cisterner skall rymma hela cisternens volym. Ytterligare bestämmelser angående hantering av hälso- och miljöfarliga produkter, som inte regleras i skyddsföreskrifterna, finns beskrivet i NFS 2003:24 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. -5-

6 2 3. Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i miljöbalken (SFS 1998:808), förordningen om biocidprodukter (SFS 2000:338) samt i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS (1997:2) Djurhållning och jordbruk I Förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns ytterligare bestämmelser om bl.a. lagring av stallgödsel 2 9. Avfall och förorenade massor Transport av farligt gods Med avfall avses även skrot samt farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063) bilaga 2. Exempel på farligt gods är petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel, farligt avfall. Angående ersättning Om en fastighetsägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken. -6-

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas

Läs mer

BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE

BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE Borgholm Energi håller ett informationsmöte om en planerad

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24, 216 Taxan

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar

Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar April 2011 Lathund för tillsyn gällande Energianläggningar Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2008-10-30 79 Kf i Mullsjö 2008-11-25 155. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2012 (kr) av ansökan

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER för VÄSTÅBOLANDS STAD godkända av stadsfullmäktige 6.9.2011 KAPITEL 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mål 2 Utfärdande och tillsyn av miljöskyddsföreskrifterna 3 Tillämpning av miljöskyddsföreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken Bilaga 2 till Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren (2007) Förklaringar till checklista för tillsyn på lantbruk uppdaterad 22 juni 2011 Checklistan finns i bilaga 1. Här i bilaga 2 finns

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne

TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE - Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2011-12-19 Version december 2011 Inledning I både nationella, regionala och lokala miljömål framgår

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer