BILAGA Vattenskyddsområde Gälleråsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen"

Transkript

1 Motiv till skyddsföreskrifter Petroleumprodukter Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör, för primär skyddszon, föreskrivas att hantering av petroleumprodukter inte får förekomma annat än för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja och att det i sådana fall krävs tillstånd. För sekundär skyddszon bör föreskrivas att det krävs tillstånd för sådan hantering av petroleumprodukter som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med skyddet. Myndigheten bör ange i föreskrifterna vilken hantering som avses. Primär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter får inte förekomma utan tillstånd. Lagring av petroleumprodukter på befintlig lagringsplats får inte förekomma utan tillstånd. All övrig hantering av petroleumprodukter i större mängd än 50 liter är förbjuden. Undantaget från förbud är hantering för hushållsändamål, tankning av fordon samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. arbetsmaskiner) nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller inte för fordon som inte längre är i bruk (skrotfordon). : Hantering av petroleumprodukter i större mängd än 250 liter får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av befintliga bostads- och jordbruksfastigheter, för hushållsändamål, tankning av fordon samt drivmedel och andra petroleumprodukter i fordon (inkl. arbetsmaskiner) nödvändiga för fordonets drift. Undantaget gäller inte för fordon som inte längre är i bruk (skrotfordon). Sweco Environment AB 1 (14) Uppdrag ; DAVE älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

2 Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon är något lägre än nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden, eftersom befintliga lagringsplatser blir tillståndspliktiga och inte förbjudna. Projektgruppen bedömer att hantering av petroleumprodukter i mängder över 50 liter i närheten av vattentäkten (d.v.s i den primära skyddszonen) utgör en beaktansvärd risk för vattenförsörjningen och att hanteringen bör regleras. Emellertid är inte avsikten att förbjuda transport av mer än 50 liter, varför transport inte ingår i definitionen av hantering i 1 Definitioner. Nyetablering av lagringsplatser i primär skyddszon bedöms vara olämplig med tanke på grundvattenmagasinets sårbarhet, varför sådan förbjuds. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller i vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd för cisterner eller lösa behållare som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska. Undantaget är befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar. Genom krav på tillstånd för befintliga lagringsplatser för petroleumprodukter ges tillståndsmyndigheten möjlighet att ställa krav på relevanta skyddsåtgärder, som exempelvis sekundärt skydd. Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för sekundär skyddszon bedöms vara i nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden. Hantering av petroleumprodukter i mängder över 250 liter bedöms utgöra en beaktansvärd risk för vattentäkten. Med tillståndsplikt i sekundär skyddszon kan denna hantering regleras och villkor föreskrivas så att miljöaspekter beaktas och att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Emellertid är inte avsikten att göra transport av mer än 250 liter tillståndspliktig, varför transport inte ingår i definitionen av hantering i 1 Definitioner. Bekämpningsmedel Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel förbjuden. För sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för hantering av kemiska bekämpningsmedel. 2 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

3 Primär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Undantaget från förbud är privatpersons hantering inomhus. Jord- eller vattenslagning av med bekämpningsmedel behandlade plantor är förbjuden. : Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från krav på tillstånd är privatpersons hantering inomhus. Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift följer Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden. Hantering av bekämpningsmedel inom primär skyddszon har av projektgruppen bedömts utgöra en så stor risk för vattentäkten att den ska vara förbjuden. Detta innebär att man som verksamhetsutövare kan behöva anpassa sin verksamhet och t.ex. byta gröda eller i stället använda biologiska bekämpningsmedel eller fysikaliskt verkande växtskyddsmedel. Detta bedöms emellertid inte vara liktydigt med att det blir omöjligt att bedriva jordbruk i primär skyddszon. I sekundär skyddszon bör det ställas höga krav på verksamhetsutövarens tillståndsansökningar och på miljökontorets bedömningar. Verksamhetsutövaren bör i tillståndsansökan för hanteringen kunna redogöra för bl.a. jordlagerföljd, topografi, när och hur spridning avses utföras, testprotokoll för spruta, förekomst, lägen för och utformning av täckdikningsbrunnar, gröda och preparat samt dos. Projektgruppen har gjort bedömningen att hantering av en produkt som redan är besprutad inte ingår i formuleringen hantering av bekämpningsmedel. Därav regleras jord- och vattenslagning av med kemiska bekämpningsmedel behandlade plantor separat. 3 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

4 Växtnäringsämnen Naturvårdsverkets allmänna råd För yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen i vattenskyddsområde bör föreskrivas om krav på tillstånd. Primär skyddszon: Hantering av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd. Etablering av lagringsplatser för växtnäringsämnen är förbjuden. Lagring av växtnäringsämnen får inte förekomma utan tillstånd. Spridning av stallgödsel och slam får inte förekomma utan tillstånd. Eftersom lagring innebär att stora mängder växtnäringsämnen hanteras koncentrerat har det bedömts vara olämpligt att det anläggs nya lagringsplatser för växtnäringsämnen i den primära skyddszonen. Vid nyetablering av lagringsplatser borde det vara möjligt att placera dessa utanför de primära skyddszonerna. Projektgruppen har bedömt att korrekt utformade lagringsplatser i sekundär skyddszon eventuellt kan accepteras. Krav på tillstånd medför att miljönämnden erhåller information om var och hur det lagras växtnäringsämnen samt får möjlighet att ställa krav på åtgärder. Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för sekundär skyddszon bedöms vara något lägre än Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden. Spridning av stallgödsel och slam har bedömts utgöra beaktansvärd en risk för dricksvattenförsörjningen. Spridning av konstgödsel och liknande i sekundär skyddszon bedöms emellertid inte medföra en oacceptabelt hög risk. 4 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

5 Djurhållning Primär skyddszon: Hållning (inkl. bete) av pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, samt av hov- och klövbärande djur, får inte förekomma utan tillstånd. Betande djur och gödsel kan vara en källa för vattenburen smitta. Bl.a. kan spridning av cryptosporidium ske. Cryptosporidium tillhör gruppen protozoer (encelliga djur) och förekommer över hela världen som parasit i tarmkanalen på ett stort antal däggdjur, bl.a. människor och tamdjur. Organismen bildar runda mycket motståndskraftiga 4-7 µm stora oocystor, vilka fungerar som spridningsorgan. Dessa transporteras lätt och överlever i ca åtta månader. Oocystor kan finnas i sjöar och vattendrag, i simbassänger och i låg grad, eller vid missöden, även i dricksvatten. Parasiten förorsakar mag-tarmbesvär och ger svår diarré under 2-15 dygn. Företrädesvis angrips unga individer, som 1-3 veckor gamla kalvar och yngre barn. Oocystor lämnar värddjuret med avföringen, nästan uteslutande under sjukdomstiden då mängden oocystor som sprids kan vara mycket stor (flera miljarder per dag). Endast ett fåtal oocystor behövs för att parasiten ska etablera sig i värddjuret. Projektgruppen anser, trots att risken är liten, att bete är en risk som man inte har någon annan möjlighet att skydda sig emot än via en reglering via skyddsföreskrifterna. Vid myndigheternas hantering av tillståndsansökningarna kommer hänsyn att tas till förhållandet mellan area och antal djur. Avverkning och upplag av timmer Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär och sekundär skyddszon permanenta upplag av bark och timmer är förbjudna. I sekundär skyddszon bör upplag från en avverkningssäsong få förekomma. För tillfälliga sådana upplag i primär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd. 5 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

6 Primär skyddszon: Avverkning, annan än med handhållna redskap, får inte förekomma utan anmälan. Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudna, med undantag för bark- och timmerupplag med tät täckning. Permanenta bark- och timmerupplag med tät täckning samt tillfälliga upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd. Med tillfällig menas högst en avverkningssäsong. Undantaget från förbud och tillståndsplikt är privatpersoners upplag för normalt husbehov eller privatpersoners avyttring i motsvarande mängd. : Permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande får inte förekomma utan tillstånd. Undantaget från tillståndsplikt är privatpersoners upplag för normalt husbehov eller privatpersoners avyttring i motsvarande mängd.. Med permanent menas längre en avverkningssäsong. De risker som avverkning medför är främst förknippade med de maskiner som används (d.v.s. risk för läckage av hydraulolja, drivmedel etc). Därmed kan handhållna redskap undantas. Skog finns kring brunnsområdet, där det är extra viktigt att det finns ett bra skydd. Därför regleras avverkning i primär skyddszon. Vattenförsörjningen kan påverkas negativt vid lagring av timmer, flis och spån, t.ex. beroende på utlakning av fenoler. Därav bör permanenta upplag av bark, flis, spån, timmer o.dyl. regleras. Restriktionsnivån avseende upplag i föreslagen föreskrift motsvarar i stort sett nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden. Avloppsvatten samt hantering av avfall Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas om förbud mot ytterligare infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och utsläpp av annat avloppsvatten i primär skyddszon. För sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för sådana anläggningar. 6 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

7 Primär skyddszon Inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar är förbjudet. För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd. Tillfälliga och permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller massor som är förorenande är förbjudna. För inrättande av avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar krävs tillstånd. För ändring, som är anmälningspliktig enligt 14 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), av avloppsanordning krävs tillstånd. För tillfälliga eller permanenta upplag av avfall, massor med okänd miljöstatus eller massor som är förorenande krävs tillstånd. Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ställs krav på tillstånd för avloppsanordningar till vilka vattentoaletter kopplas, vidare ställs det krav på anmälan för avloppsanordningar för BDT-vatten samt krav på anmälan för ändringar av avloppsanordningar. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanläggningar kan miljökontoret vid bedömning av avloppsanordning vid tillsyn och tillståndsprövning i varje enskilt fall relatera skyddsåtgärder beträffande hälsooch miljöskydd för den enskilda anordningen till en normal eller hög skyddsnivå. Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs bör göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar i området. Andra förutsättningar bör kunna vara att anordningen är inom ett vattenskyddsområde. Hög skyddsnivå medför automatiskt vissa krav. Det är därför lämpligt att införa krav på tillstånd gällande etablering av infiltrationsanläggningar i sekundär skyddszon, så kommunen får möjlighet att i varje enskilt fall bedöma vilken skyddsnivå som krävs. Vidare anser projektgruppen att det ska krävas tillstånd för anmälningspliktiga ändringar av avloppsanordningar. 7 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

8 Enligt miljöbalken gäller att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. För att tydliggöra dessa krav samt att visa på att det är olämpligt att inom ett vattenskyddsområde ha upplag av massor eller avfall som kan innebära en risk för vattentäkten eller som har okänd miljöstatus föreslås en reglering som är mer långtgående än Naturvårdsverkets allmänna råd. Med massor med okänd miljöstatus avses massor där kunskap om innehållet av föroreningar eller vad som kan laka ut från massorna saknas. Med massor som är förorenande avses massor som kan förorena yt- och grundvatten. Väghållning Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att i primär och sekundär skyddszon upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudna. I primär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för spridning av vägsalt. Primär skyddszon Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt är förbjudna. Spridning av salt för dammbindning får inte förekomma utan anmälan. Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma utan tillstånd. till skyddsföreskrift för primär skyddszon har lägre restriktionsnivå än Naturvårdsverkets allmänna råd, eftersom tillstånd inte krävs för spridning av vägsalt i primär skyddszon. Anledningen till att spridning av salt för dammbindning regleras i den primära skyddszonen är bl.a. att det finns en grusväg som löper på åsen, mycket nära uttagsbrunnarna. Längs denna väg saknas täta diken. Saltning på väg för halkbekämpning regleras inte eftersom projektgruppen har bedömt att vägsaltning på vintern krävs för att reducera sannolikheten för vägolyckor samt att konsekvensen av 8 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

9 vägolyckor har bedömts vara större än konsekvensen av vägsaltning. Vidare är halten av klorid i grundvattnet låg. till skyddsföreskrift för sekundär skyddszon har något lägre restriktionsnivå än Naturvårdsverkets allmänna råd, eftersom upplag inte förbjuds. Anledningen till detta är att projektgruppen bedömer att det, med vidtagna skyddsåtgärder, finns möjlighet att lagra asfalt, oljegrus och vägsalt utan betydande risk för vattentäkten. Täktverksamhet Naturvårdverkets allmänna råd I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att materialtäkt är förbjuden i primär och sekundär skyddszon. För husbehovstäkter i ett vattenskyddsområde bör föreskrivas krav på tillstånd. Oljespill får ej förekomma. Det bör även föreskrivas att tillfartsvägar till täkter så långt som möjligt vara avspärrade. Primär skyddszon Materialtäkt (grus-, eller bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken, t.ex. husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd. Övriga materialtäkter är förbjudna. Materialtäkt (grus-, eller bergtäkt eller liknande) som inte fordrar tillstånd enligt miljöbalken, t.ex. husbehovstäkt, får inte förekomma utan tillstånd. Täkter är en beaktningsvärd risk för vattentäkten. Mycket små täkter kan emellertid eventuellt accepteras, därav finns möjlighet att söka tillstånd för t.ex husbehovstäkter. Genom tillståndsplikt i primära och sekundära skyddszonen för husbehovstäkter ger det möjlighet för mijönämnden att sätta upp villkor för verksamheten, t.ex. avseende uppställning av fordon, som får ses som en av de större riskerna för vattenförorening med täktverksamhet. 9 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

10 Andra schaktningsarbeten Naturvårdverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskivas att schaktningsarbete, t.ex i samband med vägbyggen eller i annat byggande, och muddring inte får utföras utan tillstånd. För pålning, spontning och underjordsarbete bör föreskrivas om krav på tillstånd i primär och sekundär skyddszon. Primär skyddszon Schaktningsarbeten, muddring, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan tillstånd. Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande är förbjuden. Schaktningsarbeten, pålning, spontning och underjordsarbete får inte utföras utan anmälan. Utfyllnad i mark med massor av okänd miljöstatus eller av massor som är förorenande är förbjuden. till skyddsföreskrift för sekundär skyddszon har ungefär samma restriktionsnivå som Naturvårdsverkets allmänna råd. Energianläggningar och uttag av grundvatten Naturvårdverkets allmänna råd I föreskrifter för vattenskyddsområde bör anges att i primär skyddszon för grundvattentäkt är anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord samt även andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång/kvalitet, förbjudna och i sekundär skyddszon krävs tillstånd för sådana anläggningar. 10 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

11 Projekt gruppens förslag Primär skyddszon Inrättande av anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och grundvatten är förbjudet. Inrättande av anläggningar för uttag av grundvatten är förbjudet. För befintliga anläggningar för uttag av grundvatten krävs anmälan. Anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och grundvatten får inte inrättas utan tillstånd. Anläggningar för uttag av grundvatten får inte inrättas utan tillstånd. För befintliga anläggningar för uttag av grundvatten krävs anmälan. till skyddsföreskrift för sekundär skyddszon har ungefär samma restriktionsnivå som Naturvårdsverkets allmänna råd. Antalet befintliga anläggningar för uttag av grundvatten eller för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark och grundvatten är emellertid relativt få. Miljökontoret har bedömt att det finns tillräcklig kunskap om befintliga energianläggningar och att dessa inte utgör en oacceptabel risk. Vad gäller befintliga anläggningar för uttag av grundvatten bedöms anmälan vara en tillräck restriktionsnivå. Transport och uppställning av farligt gods Naturvårdverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon transport av farligt gods får ske endast på anvisade transportleder. 11 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

12 Primär och sekundär skyddszon Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske utan tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för transport av farligt gods. Uppställning av fordon med farligt gods, på annan plats än av kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. Transport av farligt gods genom vattenskyddsområdet får inte ske utan tillstånd på andra vägar än de som särskilt anvisats för transport av farligt gods. Uppställning av tankbil med farligt gods, på annan plats än av kommunen anvisad, får inte ske utan tillstånd. Med uppställning avses uppställning/parkering med en varaktighet av mer än två timmar. Olyckor med farligt gods kan medföra långtgående konsekvenser för vattenförsörjningen och projektgruppen anser att transporter av farligt gods utgör en betydande risk för vattentäkten. Transporter till fastigheter inom vattenskyddsområdet är svåra att undvika. Däremot bör transporter genom skyddsområdet relativt enkelt kunna undvikas. Projektgruppen anser vidare att det är olämpligt att parkering/uppställning av fordon med farligt gods sker under någon längre tid inom vattenskyddsområdet. Uppställning/parkering av fordon och vagnar med mindre mängder farligt gods som t.ex. används inom jord- och skogsbruket regleras emellertid endast i primär skyddszon. 12 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

13 Fordonstvätt Primär och sekundär skyddszon Fordonstvätt med avfettningsmedel eller därmed jämförlig produkt, på andra platser än i för ändamålet avsedd anläggning med olje- eller bensinavskiljare, är förbjuden. Det är inte bara är avfettningsmedlet i sig som utgör en risk för försämrad vattenkvalitet utan också de ämnen som "fettas av" från fordon. Om fordonstvätt med avfettningsmedel o.dyl. ska bedrivas inom primär eller sekundär skyddszon för en vattentäkt bör det göras på en plats där föroreningarna förhindras att nå grundvattenmagasinet. Miljöfarlig verksamhet Naturvårdverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör anges att i primär skyddszon sådan miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten inte får etableras. I sekundär skyddszon bör föreskrivas om krav på tillstånd för ny anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. Primär skyddszon Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjuden. För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten och som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken krävs tillstånd. För nyetablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten och som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken krävs anmälan. 13 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

14 Miljöfarliga verksamheter regleras även i andra föreskrifter under miljöbalken. Projektgruppen förslår skyddsföreskrifter i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd som ett komplement till de andra föreskrifterna under miljöbalken. På så sätt anser projektgruppen att ett fullgott skydd uppnås. 14 (14) älven\19_original\gälleråsen\bilaga-2-motiv

Förslag till skyddsföreskrifter

Förslag till skyddsföreskrifter Sida 1(9) VATTENSKYDDSOMRÅDE GÄLLERÅSEN 2012-05-23 Förslag till skyddsföreskrifter Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1691 19FS 2015:7 Utkom från trycket den 24 april 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten

Läs mer

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon.

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon. Föreskrifter som presenterats i samrådsunderlaget Ändrade föreskrifter efter samråd Motivering till ändringar 1 Båttrafik 1 Båttrafik 1 Båttrafik Mängden bränsle som får finnas ombord på båt, inklusive

Läs mer

BILAGA 2 MOTIV TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER VSO TIMSÄLVEN

BILAGA 2 MOTIV TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER VSO TIMSÄLVEN MOTIV TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER VSO TIMSÄLVEN PETROLEUMPRODUKTER NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör, för primär skyddszon, föreskrivas att hantering av petroleumprodukter

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Tanums kommun 14 FS 2010:120 Utkom från trycket den 26 februari 2010 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Tanums kommun beslut om vattenskyddsområde

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är ett första förslag och kommer sannolikt att förändras

Läs mer

Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv

Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar INLEDNING Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att förhindra sådan verksamhet som kan medföra risk

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:41 Utkom från trycket den 1 juli 2011 Omtryck Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift om ändring i föreskrift 14 FS 2009:89 om

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller

Läs mer

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde 1 Allmänt Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär,

Läs mer

Planerade vattenuttag

Planerade vattenuttag Området Planerade vattenuttag Nuvarande råvattenförbrukning: 20 m³/dygn vinter och max 90 m³/dygn sommar. Planerat vattenuttag är detsamma som nuvarande uttag eftersom det inte bedöms finnas mer vatten

Läs mer

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-05-07 Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN 1 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås gälla inom Igelstorp vattenskyddsområde

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Styrande dokument Senast ändrad 2014-06-17 Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Dokumenttyp Föreskrift Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Vattenskyddsområde med föreskrifter

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

S we c o E n v i r o n m e n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o E n v i r o n m e n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm ÅRE KOMMUN Vattenskyddsområde Undersåker UPPDRAGSNUMMER 1654920109 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER MED MOTIVERINGAR SUNDSVALL 2013-05-08 SWECO ENVIRONMENT AB SUNDSVALL VATTEN ELODIE BENAC HANS FRIDHOLM 1 (22)

Läs mer

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Definitioner av begrepp, se bilaga 1. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet

Läs mer

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-02-12 Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun; beslutade den 11 maj 2012. 20 FS 2012: Utkom från trycket den XX 2012 Länsstyrelsen

Läs mer

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD I följande dokument finns upplysningar om t ex mål och syfte med vattenskydd samt upplysning om ersättning för intrång i pågående markanvändning och uppgift om vilken

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (1998:808, MB) det område som anges på

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Länsstyrelsen 18FS 2008:98 Utkom från trycket den 11 december 2008 Länsstyrelsens i Örebro län beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för ytvattentäkten Tisaren,

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1994 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Örsjö (i de fall lagar, förordningar

Läs mer

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt KOMMENTARER Sida 1 av 5 Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt 2 Enskild brunnsanläggning De föreslagna skyddsföreskrifterna anger, Primär

Läs mer

FÖRESKRIFTER. Vattenskyddsområde Ottsjö ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB GBG VATTENRESURSER ELODIE BENAC FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER MED MOTIVERINGAR

FÖRESKRIFTER. Vattenskyddsområde Ottsjö ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB GBG VATTENRESURSER ELODIE BENAC FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER MED MOTIVERINGAR ÅRE KOMMUN Vattenskyddsområde Ottsjö UPPDRAGSNUMMER 1654920111 FÖRSLAG TILL MED MOTIVERINGAR GÖTEBORG SWECO ENVIRONMENT AB GBG VATTENRESURSER ELODIE BENAC 1 (22) S w e co Södra Järnvägsgatan 37 Box 259

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2008:86 Utkom från trycket den 1 juli 2008 Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner; beslutade den 12 april

Läs mer

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde i Sörfjärden Dagordning Inledning Information om vattentäkten Varför upprättas vattenskyddsområden? Föreslagen utbredning av vattenskyddsområdet

Läs mer

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Rensjön vattenskyddsområde UPPDRAGSNUMMER 1654815100 FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER SUNDSVALL SWECO ENVIRONMENT AB SUNDSVALL VATTEN 1 (10) S w e co Södra Järnvägsgatan

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde 2009 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Tikaskruv

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(8) Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Ragnhilds källa på fastigheten Grimeton 5:17 i Varbergs

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Hanveden Vattenskyddsområde

Hanveden Vattenskyddsområde Haninge kommun Hanveden Vattenskyddsområde Förslag Stockholm 2014-05-20 Datum 2014-05-20 Uppdragsnummer 61151251812000 Utgåva/Status Förslag Mattias von Brömssen Sara Levin Mattias von Brömssen Uppdragsledare

Läs mer

Geokonsult Åre Strandvägen Järpen

Geokonsult Åre Strandvägen Järpen Geokonsult Åre Strandvägen 28 83005 Järpen Telefon 072 7192086 Johan.kjellgren@geokon.se www.geokon.se Förslag till föreskrifter för Bräcke samhälles vattentäkter Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län Utkom

Läs mer

Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån

Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån ÖREBRO KOMMUN 2017-02-27 Sam 203/2017 Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(6) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:8 i Laholms kommun; beslutade den

Läs mer

Gotlands kommun Visby vattentäkter

Gotlands kommun Visby vattentäkter 1(7) Gotlands kommun Visby vattentäkter Förslag till skyddsföreskrifter Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområden som utmärkts på den bifogade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är

Läs mer

Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter

Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter Regionfullmäktige 2015-03-30 1 (10) Bilaga 2 Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter 1 Allmänt Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Förslag till föreskrifter inom vattenskyddsområde

Förslag till föreskrifter inom vattenskyddsområde VATTENTÄKT SÖRMON Inledning Detta dokument innnehåller förslag till föreskrifter att gälla inom vattenskyddsområde för Vattentäkt Sörmon. Definitioner I dessa föreskrifter avses med: Arbetsfordon: fordon

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Följande skyddsföreskrifter är specifikt framtagna för grundvattentäkten i Gullbranna. Den övergripande tanken vid framtagandet har varit att

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK BILAGA 5 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK 1. Föreskrifter Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som anges på upprättad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för Nye grundvattentäkt i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:83 Saknr Ö15/09 Utkom från trycket den 12 oktober 2009 beslutade

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt Antagna vid Kinda kommuns fullmäktige den 29 april 2013 (KF 44) Innehållsförteckning 1 Definitioner...3 2 Vattentäktsverksamhetens bedrivande...4

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Ljusdals kommun Nytt skyddsområde med skyddsföreskrifter för Los vattentäkt i Ljusdals kommun 21F 2011:1 Utkom från trycket den 25 februari 2011 Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER 1 Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER Vägledning för utformande av skyddsföreskrifter, mm har utarbetats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelse

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2008 10:4 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNENS VATTENTÄKT PÅ MALMSJÖÅSEN Södertälje kommun förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (MB) det område sommarkerats

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun 25 FS 2012:28 A 21 Utkom från trycket den 26 oktober 2012 Beslutade av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2002:96 Utkom från trycket den 8 augusti 2003 Föreskrifter inom skyddsområde för grundvattentäkt Boda i Rättviks kommun; beslutade den 6 juni 2002.

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:206 Saknr Ö20/09 Utkom från trycket den 17 december 2009

Läs mer

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut BENSBYN Skydd av grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut LULEÅ KOMMUN BESLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VATTENSKYDDSOMRÅDE... 2 SYFTE MED SKYDDET...

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Kronobergs län kungörelse om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Växjö kommuns grundvattentäkt på Bergaåsen

Läs mer

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Varför vattenskyddsområde? Värdefullt vatten Vattentäkterna vid Axelstorp och Idrottsplatsen är av stor betydelse för Båstads

Läs mer

Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström. För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden

Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström. För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden 1 Varför behövs vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter? Rent vatten

Läs mer

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 1(10) ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Skydd för vattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 2(10)

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner Meddelande 1 (2) 2017-09-12 Dnr: 513-713-2017 Miljöenheten Malin Spännar Direkt 010-225 03 04 malin.spannar@lansstyrelsen.se Enligt sändlista primär och sekundär skyddszon Förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. 1(5) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Kungörelse av Länsstyrelsens beslut om skydd för grundvattentäkt i Skillingaryd, Vaggeryds kommun; 06 FS 2007:24 Saknr Ö12/07 Utkom från

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR BILAGA 1 BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Projekt nr 14106 Östersund 2016-03-22 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET

Läs mer

Till dig som bor i ett vattenskyddsområde

Till dig som bor i ett vattenskyddsområde Till dig som bor i ett vattenskyddsområde ALLA VATTENSKYDDSOMRÅDEN HAR SPECIFIKA FÖRESKRIFTER SOM GÄLLER I RESPEKTIVE OMRÅDE Vatten är den naturresurs vi inte klarar oss utan. Det vatten som finns på jorden

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde 1 (10) 2013-04-25 Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde ALLMÄNT Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun

Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun BILAGA 3 1(11) Miljöanalys Matilda Elgerud Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun Läsanvisning Det här dokumentet presenterar föreskrifter med de

Läs mer

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas

Läs mer

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Klässbols vattentäkt, Arvika kommun

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Klässbols vattentäkt, Arvika kommun BESLUT 1(4) Vattenmiljö Karin de Beer Enligt sändlista Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Klässbols vattentäkt, Arvika kommun Beslut Länsstyrelsens beslutar, med stöd av 7 kap. 21

Läs mer

Sammanställning över objekt som ingår i riskanalysen samt hur dessa eventuellt ska regleras.

Sammanställning över objekt som ingår i riskanalysen samt hur dessa eventuellt ska regleras. Bilaga Sammanställning över objekt som ingår i samt hur dessa eventuellt ska regleras. Objekt som ingår i Materialtäkt 1 Sannolikheten att materialtäkt i grus ska påverka grundvattenkvaliteten i området

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde BILAGA 2 Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar länsstyrelsen i Västra Götalands län om vattenskyddsområde för

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 142 Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2014:18 Utkom från trycket den 11 april 2014 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vätterns

Läs mer

Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter

Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter 1. Föreskrifter Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Föreskrifterna

Läs mer

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT BILAGA 1 HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT Förslag till skyddsföreskrifter Vänersborg 2003-07-03, Uppdragsnummer 1350993 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde

Läs mer

VATTENSKYDDSOMRÅDE BONDSJÖN. Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar

VATTENSKYDDSOMRÅDE BONDSJÖN. Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar VATTENSKYDDSOMRÅDE BONDSJÖN Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar Vattenskyddsområde Bondsjön Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vattenskyddsområdets

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Bilaga 8 Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Luleå 2006-11-14 Arjeplog kommun, tekniska kontoret Telefon 0961-140 00 Förslag till skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar

Läs mer

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde - Jordbruk

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde - Jordbruk Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde - Jordbruk 1(6) Administrativa uppgifter Fastighet (Gårdscentrum) Person-/organisationsnummer Företagets/anläggningens namn Kontaktperson Postadress

Läs mer

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6 BERGS KOMMUN Projekt nr 600 854 Östersund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET...

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 103 2015-06-16 1(9) Dnr KST 2013/000009-341 Författningssamling MBLAFS 2015:15 Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga

Läs mer

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun

Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. Inledning. TJÄNSTESKRIVELSE. Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Riktlinjer för skogsbruk inom vattenskyddsområde för Lygnern vattentäkt. 1 (6) Datum 2014-02-21 Inledning. Lygnern- Fjärås Bräcka vattentäkt är Kungsbacka

Läs mer

Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun

Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun 2009-09-03 Beställare: Olofströms Kraft AB Vattenskyddsområden Olofströms Kommun Uppdragsnummer: 215793 Malin Rosander Underlag för Samråd

Läs mer

Allmän information om vattenskyddsområden

Allmän information om vattenskyddsområden Sida: 1 (5) Allmän information om vattenskyddsområden Varför inrättas vattenskyddsområden? På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde Allmänt Huvudman för vattentäkten är Kalmar Vatten AB. Tillsynsmyndighet är den nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö-

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. BILAGA 3 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen

Läs mer

Regler för Öjersbo vattenskyddsområde

Regler för Öjersbo vattenskyddsområde Regler för Öjersbo vattenskyddsområde 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Se bilaga. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet 3 HANTERING AV PETROLEUMPRODUKTER M M

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun

Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun BILAGA 3 1(10) Miljöanalys Matilda Elgerud Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun Läsanvisning Det här dokumentet presenterar föreskrifter med de bestämmelser som gäller

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Ändrad 2007-02-20 Sida 1 (7) Senast reviderad: 2007-10-17 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Lokala föreskrifter GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget

Läs mer

Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt

Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 54 Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Introduktion

Läs mer

BILAGA 4: SKYDDSFÖRESKRIFTER

BILAGA 4: SKYDDSFÖRESKRIFTER BILAGA 4: SKYDDSFÖRESKRIFTER Vattenskyddsområde Ömmerns vattentäkt, Alingsås kommun Bilagan är uppdelad i tre delar skyddsföreskrifter för Ömmerns ytvattentäkt, en informationsdel samt andra gällande föreskrifter

Läs mer

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370 Västervik Miljö och Energi AB Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde Uppdragsnummer 1311370 Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31 Förslag till skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:7 Utkom från trycket den 1 april 2011 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten

Läs mer

Vattenskyddsföreskrifter för Lyckebyån Definitioner

Vattenskyddsföreskrifter för Lyckebyån Definitioner Vattenskyddsföreskrifter för Lyckebyån Definitioner Med Tillsynsmyndigheten avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Huvudman för vattentäkten

Läs mer

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt Bakgrund Kommunen ska göra vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt. Syftet är att skydda grundvattnet från föroreningar.

Läs mer

MOTIV, KOMMENTARER OCH KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA FÖRESKRIFTER

MOTIV, KOMMENTARER OCH KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA FÖRESKRIFTER MOTIV, KOMMENTARER OCH KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA FÖRESKRIFTER Vid utformningen av föreslagna föreskrifter har hänsyn tagits till i huvudsak. Ytterligare intryck har tagits av Länsstyrelsen i Norrbotten

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer