Avverkningssäsong: Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avverkningssäsong: Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning."

Transkript

1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KALIX OCH KÄLSJÄRV Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som anges på bifogad karta, se bilaga 1. Vattenskyddsområdet är indelat i följande fyra zoner: vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon. Definitioner I dessa föreskrifter avses med: Anvisade leder: I Väginformation om farligt gods (utgiven av MSB/Räddningsverket) finns rekommenderade transportvägar för farligt gods som utarbetats av respektive länsstyrelse i samarbete med kommuner, näringsliv och räddningstjänst. Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbunden sophämtning, är ej att betrakta som avfall enligt dessa föreskrifter. Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är ej heller att betrakta som avfall. Avverkningssäsong: Enligt skogsencyklopedin definieras en avverkningssäsong som tiden mellan knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning. Deponi: Plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras under längre tid än ett år. Djurenhet: Definieras enligt 2 kap. 2 3 miljöprövningsförordningen (2013:251). Med en djurenhet avses t.ex. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller tio får eller getter, sex månader eller äldre. Farligt avfall: Sådant avfall som avses i 3 avfallsförordningen (2011:927). Farligt gods: Sådant gods som avses i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2012:6). Som farligt gods betraktas inte gods som är avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid, under förutsättning att det hanteras och vid transport lastsäkras, så att inte skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. Fordon: Varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. Förorenade massor: Massor från ett område, en deponi eller mark, grundvatten eller sediment, vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt. Hantering: En verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse eller därmed jämförliga förfaranden. Husbehovstäkt: Sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Som husbehovstäkt betraktas inte täkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

2 Hushållsbehov: Avser hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna man som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också anses vara hushållsbehov. Förvaring av ved eller andra träbaserade produkter, för uppvärmning av bostad eller liknande, motsvarande två års förbrukning anses vara normalt hushållsbehov. Hushållsspillvatten: Bad-, disk- eller tvättvatten (BDT-vatten). Infiltrationsanläggning: Anläggning där avloppsvatten avleds till markvattenmagasin. Exempel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och infiltrations-brunn. Kemiska bekämpningsmedel: En kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Begreppet omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter samt växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Även träskyddsmedel inkluderas. Materialtäkt: Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Miljöfarlig verksamhet: Med miljöfarlig verksamhet avses a) utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, eller b) användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom annat utsläpp än som avses ovan, genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. Skyddsåtgärder: Invallning eller annat likvärdigt skydd. Trafikerade ytor: Med trafikerade ytor menas yta där fordon färdas, som vägar och parkeringsplatser. Transport av farligt gods: Förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport av farligt gods betraktas inte förflyttning endast inom ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas. Upplag: Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Som upplag betraktas inte plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll. Yrkesmässig verksamhet: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objektivt fastställbart vinstsyfte samt är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet. 1 Vattentäktszon Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Vattentäktszonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavaren och vattentäktszonen ska vara inhägnad för att förhindra obehöriga personers tillträde.

3 2 Hantering av petroleumprodukter och andra för grundvattnet skadliga kemikalier Hantering av mer än sammanlagt 25 liter petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor vid samma tillfälle är förbjuden med undantag för uppvärmning av byggnader samt drift för en egna vattentäktsverksamheten. För hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av byggnader krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Uppställning av förvaringstankar, arbetsfordon, drivmedelsfordon, stationära förbränningsmotorer etc. med petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga kemikalier är förbjudet om det inte sker på tät invallad yta och på ett sådant sätt att den lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid läckage. Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter eller andra brandfarliga vätskor vid samma tillfälle är förbjuden med undantag för uppvärmning av byggnader samt drift för en egna vattentäktsverksamheten. För hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av byggnader krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Uppställning av förvaringstankar, arbetsfordon, drivmedelsfordon, stationära förbränningsmotorer etc. med petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga kemikalier är förbjudet om det inte sker på tät invallad yta och på ett sådant sätt att den lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid läckage. Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga kemikalier kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 3 Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtskyddsmedel är förbjuden. Spridning, lagring eller annan hantering av ensilage, naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam är förbjuden. Djurhållning, med undantag för sällskapsdjur, är förbjuden. Hantering av kemiska bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Spridning, lagring eller annan hantering av ensilage, naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Spridning av gödsel eller avloppsslam får inte ske på tjälad mark. Djurhållning, med undantag för sällskapsdjur, kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

4 Spridning, lagring eller annan hantering av ensilage, naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam, bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Djurhållning, med undantag för sällskapsdjur, kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 4 Skogsbruk Upplag av bark, flis, spån, timmer eller liknande är förbjudet. Upplag, med en varaktighet om maximalt ett år, är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Hantering av växtnäringsämnen, kemiska bekämpningsmedel eller träskyddsmedel är förbjuden. Hantering av skogsplantor som har behandlats med kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Upplag av bark, flis, spån, timmer eller liknande är förbjudna. Upplag, med en varaktighet om maximalt ett år, är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Lagring av brännved för husbehov är undantaget från förbudet och tillståndskravet men kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Spridning eller lagring av växtnäringsämnen, kemiska bekämpningsmedel eller träskyddsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Hantering av skogsplantor som har behandlats med kemiska bekämpningsmedel kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Upplag av bark, flis, spån, timmer eller liknande samt hantering av växtnäringsämnen, kemiska bekämpningsmedel eller träskyddsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Upplag, med en varaktighet om maximalt ett år, är undantaget från tillståndskravet men kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Lagring av brännved för husbehov är undantaget från tillståndskravet men kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 5 Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten Etablering av infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten och avloppsvatten är förbjuden. Etablering av infiltrationsanläggning eller liknande för hushållsspillvatten och avloppsvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Etablering av infiltrationsanläggning eller liknande för hushållsspillvatten kräver anmälan till

5 den kommunala nämnden för miljöfrågor. Etablering av anläggning för avloppsvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 6 Upplag och deponier Upplag, mellanlagring samt deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är förbjudet. Upplag och deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den sekundära skyddszonen är förbjudet. Upplag av avfall får inte förekomma utan tillstånd. Uppläggning av snö som härrör från ytor utanför skyddsområdet är förbjuden. 7 Underhåll av väg Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. Spridning av vägsalt och dammbindningsmedel är förbjudet. Anläggning av nya vägar är förbjudet. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. Spridning av vägsalt och dammbindningsmedel kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Vid underhåll av väg är växtbekämpningsmedel förbjudna. Anläggning av nya vägar får inte ske utan tillstånd. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 8 Täktverksamhet, andra schaktarbeten, markarbeten och muddring Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkt är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

6 Verksamhet som innebär bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån är förbjuden. Schaktnings-, fyllnings-, pålnings-, muddrings- eller andra liknande arbeten i vattenområden är förbjudna. Schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, tippning av massor, borrningar eller liknande undersökningsarbeten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Andra markarbeten får inte ske djupare än tre meter över högsta naturliga grundvattenyta samt kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Användning av fyllnads- eller avjämningsmassor som medför risk för föroreningen av yt-eller grundvatten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen är förbjuden. Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkt är undantaget från förbudet men kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Befintlig tillståndsgiven verksamhet får fortgå så länge tillståndet gäller. Verksamhet som innebär bortledning av grundvatten eller sänkning av grundvattennivån är förbjuden. Schaktnings-, fyllnings-, pålnings-, muddrings- eller andra liknande arbeten i vattenområden är förbjudna. Schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, tippning av massor, borrningar eller liknande undersökningsarbeten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Andra markarbeten får inte ske djupare än två meter över högsta naturliga grundvattenyta samt kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Användning av fyllnads- eller avjämningsmassor som medför risk för föroreningen av yt-eller grundvatten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen är förbjuden. Materialtäkt som är anmälningspliktig enligt 9 kap. miljöbalken får inte förekomma utan tillstånd av en kommunala nämnden för miljöfrågor. Schaktningsarbeten eller muddring får inte utföras utan anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Användning av fyllnads- eller avjämningsmassor med okänd miljöstatus eller av massor som är förorenade är förbjudet. 9 Energianläggningar och uttag av grundvatten Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i mark, berg, ytvatten eller grundvatten är förbjudet.

7 Befintliga anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Brunnar för enskilda vattentäkter är förbjudna. Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i mark, berg, ytvatten eller grundvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Befintliga anläggningar för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur mark, ytvatten eller grundvatten kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Anläggning av brunn för enskilda vattenförsörjning kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i mark, berg, ytvatten eller grundvatten kräver anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor. 10 Miljöfarlig verksamhet Etablering av miljöfarlig verksamhet som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvattnet är förbjuden. Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap miljöbalken och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvattnet är kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt 9 kap miljöbalken och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvattnet är kräver tillstånd av den kommunala nämnden för miljöfrågor. 12 Terrängtrafik med motordrivet fordon Trafik med motorbåt eller annat motordrivet fordon på sjö eller vattendrag är förbjudet. Båtar eller andra fordon som drivs med elmotor är undantag från förbudet. Körning i terräng med motordrivet fordon är tillåten endast på för ändamålet markerade leder. Trafik med motorbåt eller annat motordrivet fordon på sjö eller vattendrag är förbjudet. Båtar eller andra fordon som drivs med elmotor är undantag från förbudet. Körning i terräng med motordrivet fordon är tillåten endast på för ändamålet markerade leder. Körning i terräng med motordrivet fordon är tillåten endast på för ändamålet markerade leder.

8 Allmänt Dispensmöjlighet Om särskilda skäl föreligger och det är förenligt med vattenskyddets syfte, kan länsstyrelsen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter. Länsstyrelsen kan då föreskriva de särskilda villkor som behövs för att undvika vattenförorening. Skyltning Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som givits ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i foldern Utmärkning av vattenskyddsområde. Övergångsbestämmelser För befintlig verksamhet som kräver tillstånd enligt dessa föreskrifter ska ansökan om tillstånd inlämnas senast två år efter det att föreskrifterna har vunnit laga kraft. Ny verksamhet som kräver tillstånd får påbörjas endast om tillstånd erhållits.

9 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR TILL SKYDDSFÖRESKRIFTERNA BILAGA 2 Fastighetsägare bör informera eventuella hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna. Tillsynsmyndigheten äger rätt att utföra de undersökningar som erfordras för kontroll av efterlevnaden av dessa bestämmelser. Innan den kommunala nämnden för miljöfrågor i Kalix kommun fattar ett beslut enligt föreskriften ska vattentäktens huvudman beredas möjlighet att yttra sig. Anmälan om olyckshändelse Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Detta framgår av 2 kap. 1 och 5 i lag (2003:778) om skydd mot olyckor och 2 kap. 4 i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, den kommunala nämnden för miljöfrågor i Kalix kommun samt vattentäktens huvudman. Dispensmöjligheter Länsstyrelsen får bevilja dispens från förbud i föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Det framgår av 7 kap. 22 miljöbalken. Innan Länsstyrelsen medger dispens ska samråd äga rum med den kommunala nämnden för miljöfrågor i Kalix kommun och vattentäktens huvudman beredas möjlighet att yttra sig. Kommunen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med en sådan prövning kan kommunen föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte. Hänsynsregler I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan på vattentäkten. Övrig lagstiftning Tillstånd eller dispens enligt dessa föreskrifter fritar inte från prövning enligt annan lagstiftning. Utöver ovanstående föreskrifter gäller övrig miljölagstiftning med gällande förordningar och föreskrifter. Bestämmelser av särskild betydelse kommenteras nedan. Spridning av kemiska bekämpningsmedel I Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1997:2) finns föreskrifter om användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

10 Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens nämnd för miljöfrågor. Nämnden ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillståndet kan medges eller inte och om tillstånd ges också meddela villkor för tillståndet. Anm: Bestämmelser om spridning och annan hantering av kemiska och biologiska bekämpningsmedel finns i miljöbalken, förordningen om växtskyddsmedel (2006:1010) samt Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel med allmänna råd 97:3. Hantering av brandfarliga vätskor I Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening ställs särskilda krav vid lagring av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, ska utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Vidare ska informationsskylt om att tanken står i ett vattenskyddsområde vara uppsatt vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd volym som är större än 250 liter ska ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt. Hantering av växtnäringsämnen m.m. I Förordning (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket finns krav på utformning av lagringsutrymmen för stallgödsel, bestämmelser för påfyllning av flytgödsel- och urinbehållare samt bestämmelser om täckning av flytgödsel- och urinbehållare. Bland annat anges att utrymmen för lagring av stallgödsel ska vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. I Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJVFS 2006:66, finns bland annat föreskrifter om spridning av stallgödsel. Spridning av gödselmedel är förbjuden på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark inom känsliga områden. Hantering av bekämpningsmedel Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel får dessa inte yrkesmässigt användas utan tillstånd inom vattenskyddsområde. Kommentarer och anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i Naturvårdsverkets allmänna råd om spridning av kemiska bekämpningsmedel (97:3) och Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde (NFS 2000:7). Bestämmelsen om spridning av bekämpningsmedel innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste söka tillstånd för detta hos kommunala nämnden för miljöfrågor. Nämnden ska sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om tillstånd kan medges eller inte, och om tillstånd ges meddela under vilka förutsättningar detta gäller. Syftet med bestämmelsen är att kunna skydda vattenförsörjningen såväl genom att förebygga föroreningar av vattentäkter som att vidta åtgärder vid förorenade täkter. Enligt miljöbalken 14 kap. 19 får inte kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly spridas över skogsmark (gäller generellt över hela landet). Extra försiktighet bör iakttas vid användning av kemiska bekämpningsmedel på hårdgjorda eller grusade ytor eller i anslutning till dricksvattenbrunn, diken, dräneringsbrunnar, eller ytvattendrag. Vid osäkerhet angående förekomst av brunnar bör kontakt tas med det kommunala miljökontoret för upplysning. Upplag och deponier För deponering av avfall gäller Förordning (SFS 2001:512) om deponering av avfall, vilken bland annat syftar till att förebygga och minska de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på

11 förorening av yt- och grundvatten. Avloppsanläggningar Det krävs tillstånd enligt miljöbalken att inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Motsvarande gäller vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning (SFS 1998:899). Det finns en särskild hänsynsregel när det gäller avloppsvatten i miljöbalken 9 kap. 7. Den säger att avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Befintliga anläggningar ska uppfylla miljöbalkens krav. Vid utformning och skötsel av enskilda avloppsanläggningar gäller Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. Här anges bland annat att den som inrättat eller driver en avloppsanordnig bör ha sådan kunskap att anordningen underhålls och sköts så att dess funktion säkerställs. Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs bör göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området ifråga. Till exempel ska hög skyddsnivå gälla om skyddsområde för yt- eller grundvattentäkter finns inom anordningens påverkansområde och anordningen kan befaras bidra till olägenheter beträffande tillgången till vatten eller vattnets kvalitet i dessa täkter. Bedömningen görs av tillsynsmyndigheten. Täkter och markarbeten Täktverksamhet regleras av miljöbalken 9 kap. samt Förordning (SFS 1998:904) om täkter och anmälan för samråd. Materialtäkt såsom grustäkt kräver tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. 6. Bortledning av grund- eller ytvatten i samband med täktverksamhet kräver tillstånd enligt miljöbalken 11 kap. 9. Vid täktverksamhet ska särskilt risken med spill och läckage från arbetsfordon beaktas. Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Tillfartsvägar ska så långt som möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden ska snarast återställas med ett skyddande vegetationstäcke. Energiutvinning eller vattenuttag För nyetablering av energianläggningar gäller Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 17 i denna förordning krävs anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Befintliga anläggningar ska uppfylla Miljöbalkens krav, det vill säga de allmänna hänsynsreglerna. Transporter Vid transport av farligt gods gäller Lag (SFS 1982:821) om transport av farligt gods. Här anges bland annat att man vid transport ska vidta sådana åtgärder och försiktighet som fordras för att hindra eller motverka att det farliga godset orsakar skador på människor, djur, egendom och i miljön. Enligt Förordning (SFS 1982:923) om transport av farligt gods ska transportmedel, enhetslastanordningar, behållare, emballage och annan transportmateriel, med hänsyn till material, konstruktion, utförande och utrustning uppfylla de transportsäkerhetskrav som transportmyndigheterna föreskriver. Terrängkörning Körning i terräng med motordrivet fordon regleras av Terrängkörningslag (SFS 1975:1313) med tillhörande Terrängkörningsförordning (SFS 1978:594). Här anges bland annat att körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk alltid är förbjuden på barmark och att den är förbjuden på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog samt på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

12 Uppsättning av skyltar Det åligger huvudman för vattentäkten att, vid ur vattenskyddssynpunkt speciellt känsliga områden, efter samråd med berörda väghållare och markägare sätta upp informationsskyltar. Skyltningen ska utföras enligt gällande anvisningar. För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 väglagen Länsstyrelsens tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 43 väglagen. Det är utöver detta lämpligt att huvudmannen informerar fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. Tillsyn När Länsstyrelsen fattar beslut om att fastställa ett vattenskyddsområde är det Länsstyrelsen som är tilllsynsmyndighet för vattenskyddsområdet. Det framgår av miljöbalken (1998:808) och förordning (2011:13) om tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen kan överlåtas till kommunen. Överträdelser och påföljd Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 och 2a miljöbalken (SFS1998:808). Beredskap En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Ersättning Föreskrifterna riktar sig mot åtgärder som kan befaras förorena vattentillgången. Om en fastighetsägare anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan krav om ersättning framföras. Talan om ersättning eller inlösen förs i miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken. Ny lagstiftning Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som på något vis ändrar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. Övergångsbestämmelser Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna har trätt i kraft och som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Trots att förbudet införs får verksamheterna fortsätta intill dagen två år efter Länsstyrelsens beslut. Därefter får verksamheter som omfattas av förbud inte bedrivas. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats innan föreskrifterna har trätt i kraft och som antingen omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter med inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt äldre föreskrifter. Trots att tillstånds- eller anmälningsplikten införs får verksamheterna fortsätta intill dagen ett år efter Länsstyrelsens beslut. Därefter får verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den dagen har lämnat in en ansökan om tillstånd respektive gjort en anmälan till den kommunala nämnden för miljöfrågor i Kalix kommun.

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD I följande dokument finns upplysningar om t ex mål och syfte med vattenskydd samt upplysning om ersättning för intrång i pågående markanvändning och uppgift om vilken

Läs mer

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1691 19FS 2015:7 Utkom från trycket den 24 april 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter

Förslag till skyddsföreskrifter Sida 1(9) VATTENSKYDDSOMRÅDE GÄLLERÅSEN 2012-05-23 Förslag till skyddsföreskrifter Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN 1 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås gälla inom Igelstorp vattenskyddsområde

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-05-07 Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

Gotlands kommun Visby vattentäkter

Gotlands kommun Visby vattentäkter 1(7) Gotlands kommun Visby vattentäkter Förslag till skyddsföreskrifter Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområden som utmärkts på den bifogade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är

Läs mer

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-02-12 Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv

Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar INLEDNING Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att förhindra sådan verksamhet som kan medföra risk

Läs mer

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. 1(5) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Kungörelse av Länsstyrelsens beslut om skydd för grundvattentäkt i Skillingaryd, Vaggeryds kommun; 06 FS 2007:24 Saknr Ö12/07 Utkom från

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Länsstyrelsen 18FS 2008:98 Utkom från trycket den 11 december 2008 Länsstyrelsens i Örebro län beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för ytvattentäkten Tisaren,

Läs mer

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT BILAGA 1 HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT Förslag till skyddsföreskrifter Vänersborg 2003-07-03, Uppdragsnummer 1350993 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Tanums kommun 14 FS 2010:120 Utkom från trycket den 26 februari 2010 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Tanums kommun beslut om vattenskyddsområde

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Följande skyddsföreskrifter är specifikt framtagna för grundvattentäkten i Gullbranna. Den övergripande tanken vid framtagandet har varit att

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (1998:808, MB) det område som anges på

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:41 Utkom från trycket den 1 juli 2011 Omtryck Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift om ändring i föreskrift 14 FS 2009:89 om

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

UaFS Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN

UaFS Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GULLMARSBERG VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-08, 146 Nedan angivna föreskrifter för Gullmarsberg grundvattentäkt har utformats

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde 2009 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Tikaskruv

Läs mer

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR BILAGA 1 BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Projekt nr 14106 Östersund 2016-03-22 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT 2013-06-27 Nedan angivna föreskrifter är specifika för Mölnbacka grundvattentäkt. De har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(8) Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Ragnhilds källa på fastigheten Grimeton 5:17 i Varbergs

Läs mer

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Definitioner av begrepp, se bilaga 1. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN BILAGA 4: FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar länsstyrelsen i Hallands län om vattenskyddsområde för grundvattentäkterna

Läs mer

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde 1 Allmänt Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär,

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun

Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun BILAGA 3 1(11) Miljöanalys Matilda Elgerud Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun Läsanvisning Det här dokumentet presenterar föreskrifter med de

Läs mer

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Rensjön vattenskyddsområde UPPDRAGSNUMMER 1654815100 FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER SUNDSVALL SWECO ENVIRONMENT AB SUNDSVALL VATTEN 1 (10) S w e co Södra Järnvägsgatan

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län Utkom

Läs mer

Förslag till föreskrifter inom vattenskyddsområde

Förslag till föreskrifter inom vattenskyddsområde VATTENTÄKT SÖRMON Inledning Detta dokument innnehåller förslag till föreskrifter att gälla inom vattenskyddsområde för Vattentäkt Sörmon. Definitioner I dessa föreskrifter avses med: Arbetsfordon: fordon

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(6) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:8 i Laholms kommun; beslutade den

Läs mer

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 1(8) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 142 Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun 25 FS 2012:28 A 21 Utkom från trycket den 26 oktober 2012 Beslutade av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun

Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun BILAGA 3 1(10) Miljöanalys Matilda Elgerud Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun Läsanvisning Det här dokumentet presenterar föreskrifter med de bestämmelser som gäller

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN

VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR NORDMARK VATTENSKYDDSOMRÅDE, FILIPSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige i Filipstads kommun fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Nordmark grundvattentäkt i Filipstads

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Styrande dokument Senast ändrad 2014-06-17 Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Dokumenttyp Föreskrift Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Vattenskyddsområde med föreskrifter

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1994 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Örsjö (i de fall lagar, förordningar

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. BILAGA 3 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun;

Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun; UTKAST Kommunfullmäktige i Kils kommun förslag till vattenskyddsföreskrifter för Nilsby grundvattentäkt i Kils kommun; Förslag till skyddsföreskrifter tillhörande vattenskyddsområde för Fryksta grundvattentäkt

Läs mer

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6 BERGS KOMMUN Projekt nr 600 854 Östersund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET...

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2008 10:4 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNENS VATTENTÄKT PÅ MALMSJÖÅSEN Södertälje kommun förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (MB) det område sommarkerats

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon.

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon. Föreskrifter som presenterats i samrådsunderlaget Ändrade föreskrifter efter samråd Motivering till ändringar 1 Båttrafik 1 Båttrafik 1 Båttrafik Mängden bränsle som får finnas ombord på båt, inklusive

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun; beslutade den 11 maj 2012. 20 FS 2012: Utkom från trycket den XX 2012 Länsstyrelsen

Läs mer

Botkyrka kommuns författningssamling ordn.nr. 8-3-1. Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde

Botkyrka kommuns författningssamling ordn.nr. 8-3-1. Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde 1 Föreskrifter för vattenskyddsområde med grundvattenbrunnar i Tullinge på fastigheterna Tullinge 20:1, 20:4 och 20:5 m. fl. i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner Meddelande 1 (2) 2017-09-12 Dnr: 513-713-2017 Miljöenheten Malin Spännar Direkt 010-225 03 04 malin.spannar@lansstyrelsen.se Enligt sändlista primär och sekundär skyddszon Förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2008:86 Utkom från trycket den 1 juli 2008 Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner; beslutade den 12 april

Läs mer

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut BENSBYN Skydd av grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut LULEÅ KOMMUN BESLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VATTENSKYDDSOMRÅDE... 2 SYFTE MED SKYDDET...

Läs mer

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370 Västervik Miljö och Energi AB Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde Uppdragsnummer 1311370 Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31 Förslag till skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:206 Saknr Ö20/09 Utkom från trycket den 17 december 2009

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KYRKEBYN VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KYRKEBYN VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KYRKEBYN VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN Nedan angivna föreskrifter för Kyrkebyn grundvattentäkt har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och

Läs mer

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt Bakgrund Kommunen ska göra vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt. Syftet är att skydda grundvattnet från föroreningar.

Läs mer

Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån

Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån ÖREBRO KOMMUN 2017-02-27 Sam 203/2017 Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter

Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter Regionfullmäktige 2015-03-30 1 (10) Bilaga 2 Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter 1 Allmänt Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Samhällsbyggnad Skyddsföreskrifter för Skallsjö vattenskyddsområde

Samhällsbyggnad Skyddsföreskrifter för Skallsjö vattenskyddsområde FÖRESKRIFTER 1 (18) Samhällsbyggnad Skyddsföreskrifter för Skallsjö vattenskyddsområde LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 Beslut om antagande av Skallsjö vattenskyddsområde, Kommunfullmäktige i Lerums kommun

Läs mer

BILAGA 5. Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt. Varberg Vatten AB. Skyddsföreskrifter 2014-11-07

BILAGA 5. Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt. Varberg Vatten AB. Skyddsföreskrifter 2014-11-07 BILAGA 5 Varberg Vatten AB Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt Skyddsföreskrifter 2014-11-07 Skyddsföreskrifter för Sibbarp vattenskyddsområde Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK BILAGA 5 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK 1. Föreskrifter Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som anges på upprättad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Hanveden Vattenskyddsområde

Hanveden Vattenskyddsområde Haninge kommun Hanveden Vattenskyddsområde Förslag Stockholm 2014-05-20 Datum 2014-05-20 Uppdragsnummer 61151251812000 Utgåva/Status Förslag Mattias von Brömssen Sara Levin Mattias von Brömssen Uppdragsledare

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde BILAGA 2 Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar länsstyrelsen i Västra Götalands län om vattenskyddsområde för

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR FAGERHULT VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR FAGERHULT VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR FAGERHULT VATTENSKYDDSOMRÅDE, UDDEVALLA KOMMUN Nedan angivna föreskrifter för Fagerhult grundvattentäkt har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(7) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Älvsereds vattentäkt i Falkenbergs kommun; 13 FS 2012:1 Utkom från trycket

Läs mer

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt BESLUT 1 (9) Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt Fastställande av vattenskyddsområde Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken fastställer kommunfullmäktiga

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Ljusdals kommun Nytt skyddsområde med skyddsföreskrifter för Los vattentäkt i Ljusdals kommun 21F 2011:1 Utkom från trycket den 25 februari 2011 Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är ett första förslag och kommer sannolikt att förändras

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2014:18 Utkom från trycket den 11 april 2014 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vätterns

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för ytvattentäkt i Vallsjön inom Sävsjö och Nässjö kommuner 1 ; 06 FS 1993:3

Läs mer

Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun

Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun 2009-09-03 Beställare: Olofströms Kraft AB Vattenskyddsområden Olofströms Kommun Uppdragsnummer: 215793 Malin Rosander Underlag för Samråd

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om nya skydds- och ordningsföreskrifter för Bornsjöns vattenskyddsområde inom Botkyrka, Salems och Södertälje kommuner;

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för Nye grundvattentäkt i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:83 Saknr Ö15/09 Utkom från trycket den 12 oktober 2009 beslutade

Läs mer

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE L ALINGSÅS KOMMUN SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE Tekniskt underlag till skyddsområde och skyddsföreskrifter BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I ALINGSÅS KOMMUN KF 93 2004 06 23 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER 1 Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER Vägledning för utformande av skyddsföreskrifter, mm har utarbetats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelse

Läs mer

Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt

Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 54 Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Introduktion

Läs mer

Allmän information om vattenskyddsområden

Allmän information om vattenskyddsområden Sida: 1 (5) Allmän information om vattenskyddsområden Varför inrättas vattenskyddsområden? På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som

Läs mer

Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter

Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter 1. Föreskrifter Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Föreskrifterna

Läs mer

Från tillstånd undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter

Från tillstånd undantas hantering av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter BILAGA 6 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, VATTENTÄKTEN NÄKTEN 1. Föreskrifter Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom de skyddsområdeszoner som anges på upprättad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2002:96 Utkom från trycket den 8 augusti 2003 Föreskrifter inom skyddsområde för grundvattentäkt Boda i Rättviks kommun; beslutade den 6 juni 2002.

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 1(10) ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Skydd för vattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 2(10)

Läs mer

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas

Läs mer

Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut

Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Beslut Kommunfullmäktige 2015-08-26 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Hunn Finspångs kommun 612 80 Finspång

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN

Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN Bilaga 3 Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN Skyddsföreskrifter för Tingstäde Träsk Ytvattentäkt och Tingstäde Grundvattentäkt Beslutade av kommunfullmäktige 2006-08-21 Täby 2006-03-23 AkvaNovum AB, Propellervägen

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde Allmänt Huvudman för vattentäkten är Kalmar Vatten AB. Tillsynsmyndighet är den nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö-

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Kronobergs län kungörelse om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Växjö kommuns grundvattentäkt på Bergaåsen

Läs mer

Skyddsföreskrifter och karta över Helås grundvattentäkt

Skyddsföreskrifter och karta över Helås grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och karta över Helås grundvattentäkt Fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 52 Skyddsföreskrifter och karta över Helås grundvattentäkt Introduktion Nedan angivna föreskrifter är

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER ÅMSELE VATTENTÄKT UTKAST

SKYDDSFÖRESKRIFTER ÅMSELE VATTENTÄKT UTKAST SKYDDSFÖRESKRIFTER ÅMSELE VATTENTÄKT UTKAST Umeå 2015-02-18 Uppdragsansvarig: KARL-GÖRAN VILTMYR Beställare Per-Eric Magnusson Vindelns kommun HIFAB AB Brogatan 1 922 81 903 25 Vindeln Umeå 010-476 60

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäckten Långasjön

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäckten Långasjön Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2008-01-24 Beslut: Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län Upphävt beslut: 6 och 7 i Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Karlshamns kommun,

Läs mer

BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen

BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen Motiv till skyddsföreskrifter Petroleumprodukter Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör, för primär skyddszon, föreskrivas att hantering av petroleumprodukter inte

Läs mer

Planerade vattenuttag

Planerade vattenuttag Området Planerade vattenuttag Nuvarande råvattenförbrukning: 20 m³/dygn vinter och max 90 m³/dygn sommar. Planerat vattenuttag är detsamma som nuvarande uttag eftersom det inte bedöms finnas mer vatten

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde 1 (10) 2013-04-25 Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde ALLMÄNT Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet

Läs mer