Hanveden Vattenskyddsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanveden Vattenskyddsområde"

Transkript

1 Haninge kommun Hanveden Vattenskyddsområde Förslag Stockholm

2 Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Förslag Mattias von Brömssen Sara Levin Mattias von Brömssen Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 1101, Västermarksgatan Eskilstuna Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser Definitioner Bilaga 1 Skyddsområde o:\sto2\sgm\2012\ _hanveden\3_teknik\skyddsföreskrifter\skyddsföreskrifter_förslag_ doc i

4 Förslag till skyddsföreskrifter Nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet för Hanvedens grundvattentäkt. Huvudman för vattentäkten är Haninge kommun. Föreskrifterna ska tillämpas för alla typer av verksamheter och aktiviteter som pågår eller planeras inom det uppsatta skyddsområdet för grundvattentäkten. Syftet med vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter är att reglera och förhindra verksamheter och åtgärder som kan medföra förorening av grundvattnet i vattentäkten. Förutom föreliggande skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även de bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Dessa beskrivs i stycke 2 i föreliggande dokument. Föreskrifterna omfattar inte den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktverksamhetens bedrivande. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär och sekundär skyddszon vilka beskrivs nedan. Utbredningen av primär och sekundär skyddszon redovisas i figur 1 respektive figur 2 nedan. Vattentäktszon Vattentäktszonen utgörs av brunnsområdet för vattentäktens uttagsbrunn. I vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszonen ska vara inhägnad och försedd med skyltar. Primär skyddszon Den primära skyddszonen omfattar de områden där uppehållstiden för vatten från utkanten av primär skyddszon till vattentäktszonen uppgår till 100 dygn. I detta fall omfattar den primära skyddszonen även: Den exponerade åsformationen i det gamla grustaget till bergtröskeln i norr Loviselunds uttagsbrunnar/område Delar av Gamla Nynäsvägen Delar av Nytorpsbäcken väster om brunnsområdet Bergtröskeln i nordvästra delen av det gamla grustaget mot sydost längs med bergtröskeln Sekundär skyddszon Den sekundära skyddszonen omfattar de områden där uppehållstiden för vatten från utkanten av sekundär zon till vattentäktszonen uppgår till 1 år. I detta fall omfattar den sekundära skyddszonen även: Hela det gamla vattenskyddsområdet Delar av nytorpsbäcken väster om brunnsområdet Grundvattendelaren i Jordbromagasinet i norr, med felmarginal om ca 100m Den del av dagvattennätet där Nytorpsbäcken är recipient 1 av 13

5 Figur 1. Utbredning av den primära skyddszonen 2 av 13

6 Figur 2. Utbredning av den sekundära skyddszonen Tertiär skyddszon Ingen tertiär zon är föreslagen då tillräckligt skydd väntas uppnås med primär och sekundär skyddszon. 3 av 13

7 1. Allmänna bestämmelser Påföljd Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 8 Miljöbalken. Hänsynsregler I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Dessutom skall densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ovanstående innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan. Beredskapsplan Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast ett år efter det att dessa föreskrifter fastställs. Anmälan om olyckshändelse Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör en risk för förorening av yt- eller grundvatten skall omgående anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet (38-39 räddningstjänstlagen och 70 räddningstjänstförordningen). Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten (tel. 112), miljö-och hälsoskyddsförvaltningen samt till vattentäktens huvudman. Tillsyn Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt miljöbalken och förordningen (2011:13) om tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen kan efter överenskommelse med kommunen låta denna utföra tillsynen. Ny lagstiftning Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum för föreliggande skyddsföreskrifter och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade skyddsföreskrifter. 4 av 13

8 Information Huvudmannen bör regelbundet informera samtliga fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter. Spridning av kemiska bekämpningsmedel I naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 14 finns föreskrifter om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde som gäller utöver här meddelade föreskrifter. Hantering av brandfarliga vätskor Utöver vad som meddelas i dessa föreskrifter gäller även NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, där särskilda krav inom vattenskyddsområde ställs. Transport av farligt gods Utöver vad som meddelas i dessa föreskrifter gäller även SFS 2006:263 om transport av farligt gods. Energianläggningar Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord samt andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång och vattenkvalitet är anmälningspliktig verksamhet enligt FO 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dispensmöjligheter Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 miljöbalken. Länsstyrelsen medger dispens efter att ha hört berörda kommunala myndigheter. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva de särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte. Miljöfarlig verksamhet i övrigt I förordning SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns regler som rör miljöfarlig verksamhet i övrigt och som gäller utöver här meddelade föreskrifter. Övrig lagstiftning Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. 5 av 13

9 Generella villkor oavsett verksamhet Egenkontroll enligt FO 1998:901 gäller för alla verksamheter inom primär och sekundär skyddszon oavsett om denna är anmälnings- eller tillståndspliktig eller inte. 2.2 Petroleumprodukter och brandfarliga vätskor Primär skyddszon Hantering av petroleumprodukter inom primär skyddszon är förbjuden. Undantaget är transport av petroleumprodukter genom skyddszonen och användning av petroleumprodukter i fordon och arbetsmaskiner. Förvaring av petroleumprodukter är förbjuden om den inte sker på tät invallad yta och på ett sådant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid ett läckage Sekundär skyddszon Nyetablering av drivmedelsanläggningar med flytande drivmedel är förbjudet inom sekundär skyddszon. Befintliga anläggningar, som idag inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, med hantering av petroleumprodukter, får fortsätta bedrivas efter anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. För transport av petroleumprodukter genom skyddszonen och användning av petroleumprodukter i fordon och arbetsmaskiner krävs ingen anmälan. Anmälan ska ha ingetts senast ett år efter att skyddsföreskrifterna fastställts. Verksamheten får bedrivas under tidsperioden fr.o.m. det att skyddsföreskrifterna fastställts t.o.m. den tid prövningen pågår. Befintlig förvaring/lagring av petroleumprodukt med en volym överstigande 250 l, där sekundärt skydd saknas, skall förses med system så att ett eventuellt läckage upptäcks och kan åtgärdas direkt. Nyetablering av hantering, undantaget transport, kräver tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Vid nyetablering av förvaring/lagring av petroleumprodukter inom sekundär skyddszon skall lagringen vara utformad så att hela volymen förhindras att tränga ner i marken vid ett eventuellt läckage. Verksamheter med hantering av petroleumprodukter ska regelbundet genomföra egenkontroll av verksamheten. 6 av 13

10 Regelbunden myndighetstillsyn ska ske av verksamheter inom sekundär skyddszon där hantering av petroleumprodukter förekommer. 2.3 Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen Primär skyddszon Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden inom den primära zonen. Hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund Sekundär skyddszon Hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen får inte ske inom sekundär skyddszon utan tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Undantaget är hantering av växtnäringsämnen för enskilt bruk. 2.4 Avledning av spillvatten och dagvatten Primär skyddszon Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten är förbjudet inom primär skyddszon. Befintliga ledningar för dag- och spillvatten ska vara täta och inspekteras regelbundet samt hållas i gott skick. Nydragning av ledningar för dag- och spillvatten som genereras inom den primära skyddszonen skall anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Nydragning av ledningar för dag- och spillvatten från områden utanför den primära skyddszonen får inte kopplas till dagvattennät inom primär skyddszon eller till Nytorpsbäcken inom eller uppströms zonen Sekundär skyddszon Nyetablering av infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten är förbjudet inom sekundär skyddszon. Befintliga anläggningar samt ledningar för dag- och spillvatten inom sekundär skyddszon ska inspekteras regelbundet och hållas i gott skick. Dagvatten från industriområde inom den sekundära skyddszonen skall kunna kontrolleras och vid behov renas, innan det släpps till Nytorpsbäcken, med syfte att förhindra föroreningsspridning till den primära skyddszonen. Nydragning av ledningar för dag- och spillvatten från områden utanför vattenskyddsområdet får inte kopplas till dagvattennät inom skyddsområdet för Hanvedens grundvattentäkt eller till Nytorpsbäcken inom eller uppströms skyddsområdet. 7 av 13

11 2.5 Hantering av avfall Primär skyddszon Deponering, mottagning, mellanlagring och omlastning av avfall är förbjudet inom primär skyddszon. Undantaget är avfall som uppkommit i egen verksamhet som får mellanlagras i avvaktan på borttransport, vilket dock ska ske anpassat till vilken typ av avfall som ska förvaras och utformas så att risker för läckage minimeras. Befintliga deponier där avfall tidigare deponerats ska regelbundet kontrolleras och vara utformade så att utlakning eller spridning av ämnen till grundvattnet inte kan ske samt uppfylla de övriga krav som är aktuella för deponier. Förslag till åtgärder skall inlämnas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast ett år efter att här meddelade skyddsföreskrifter fastställts. Egenkontroll ska ske regelbundet av verksamheter. Befintliga verksamheter skall inspekteras regelbundet genom myndighetstillsyn. Upplag av snö inom den primära skyddszonen får endast ske av den snö som faller inom primär skyddszon Sekundär skyddszon Nyetablering av verksamheter som utför deponering, mottagning, mellanlagring och omlastning av avfall från annan part är förbjudet inom sekundär skyddszon. Befintliga verksamheter kan fortsätta bedrivas under förutsättning att: Samtliga ytor där avfall förvaras eller hanteras är hårdgjorda och kopplade till dagvattennät med föregående renings- och kontrollmöjlighet Hantering och förvaring/mellanlagring av farligt avfall sker väderskyddat Avfall som uppkommit i egen verksamhet får mellanlagras i avvaktan på borttransport, vilket dock ska ske anpassat till vilken typ av avfall som ska förvaras och utformas så att risker för läckage minimeras. Befintliga deponier där avfall tidigare deponerats ska regelbundet kontrolleras och vara utformade så att utlakning eller spridning av ämnen till grundvattnet inte kan ske. Förslag till åtgärder skall inlämnas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast ett år efter att här meddelade skyddsföreskrifter fastställts. Egenkontroll ska ske regelbundet av verksamheter inom sekundär skyddszon. Befintliga verksamheter skall inspekteras regelbundet genom myndighetstillsyn. Upplag av snö inom den sekundära skyddszonen får endast ske av snö som faller inom primär eller sekundär skyddszon. 8 av 13

12 2.6 Miljöfarlig verksamhet som kan innebära en risk för förorening av yt- eller grundvatten Primär skyddszon Miljöfarlig verksamhet får inte förekomma inom primär skyddszon Sekundär skyddszon Nyetablering eller förändring av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet får inte ske inom sekundär skyddszon utan tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Nyetablering eller förändring av miljöfarlig verksamhet, som idag inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, skall anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Befintliga verksamheter, som idag inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, får fortsätta att bedrivas efter anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska ha ingetts senast ett år efter att skyddsföreskrifterna fastställts. Befintliga verksamheter inom sekundär skyddszon ska regelbundet genomföra egenkontroll. Befintliga verksamheter inom sekundär skyddszon ska regelbundet inspekteras genom myndighetstillsyn. 2.7 Täktverksamhet Primär skyddszon Materialtäkter är förbjudna inom primär skyddszon Sekundär skyddszon Nyetablering av materialtäkter inom sekundär skyddszon är förbjuden. Befintliga materialtäkter inom sekundär skyddszon får fortsätta att bedrivas i enlighet med det tillstånd som finns för verksamheten. Utökning av befintlig verksamhet kräver tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Tillståndsansökan skall inkludera en detaljerad hydrogeologisk utredning med syfte att påvisa om en risk föreligger för påverkan på vattentäkten. 2.8 Markarbeten Primär skyddszon Schaktning, pålning, spontning och andra underjordsarbeten inom primär skyddszon får inte utföras utan anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gäller för utfyllnadsarbeten. 9 av 13

13 2.8.2 Sekundär skyddszon Schaktning, pålning, spontning och andra underjordsarbeten inom sekundär skyddszon får inte utföras utan anmälan. Anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund gäller för utfyllnadsarbeten. 2.9 Energianläggningar Primär skyddszon Anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord samt andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång och vattenkvalitet är förbjudna inom primärt skyddsområde Sekundär skyddszon Nyetablering av anläggningar för lagring av och utvinning av värmeenergi ur berg, mark och vatten, uttag av vatten från berg och jord samt andra typer av borrningar som kan påverka vattentillgång och vattenkvalitet är inte tillåtna utan tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförvaltning Transport av farligt gods Primär skyddszon Transport av farligt gods i primär skyddszon får endast ske på anvisade transportleder Väghållning och underhåll av järnväg Primär skyddszon Spridning av vägsalt, saltinblandad sand/grus eller dammbindningsmedel får inte ske inom primär skyddszon utan tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet inom primär skyddszon Sekundär skyddszon Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet inom sekundär skyddszon Uppställning av fordon Primär skyddszon Uppställning av fordon och arbetsmaskiner innehållande petroleumprodukter får inom primär skyddszon endast ske på hårdgjorda ytor kopplade till dagvattennätet Sekundär skyddszon Uppställning av fordon och arbetsmaskiner innehållandes petroleumprodukter får inom sekundär skyddszon endast ske på hårdgjorda ytor kopplade till dagvattennätet. 10 av 13

14 2.13 Djurhållning, jord- och skogsbruk samt trädgård Primär skyddszon Nyetablering av gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar är förbjuden inom primär skyddszon. Spridning av gödselmedel inom primär skyddszon är förbjuden på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller tjälad mark. Upplag av timmer och bark i den primära skyddszonen är förbjuden Sekundär skyddszon Nyetablering av gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar är förbjuden inom sekundär skyddszon. Spridning av gödselmedel inom sekundär skyddszon är förbjuden på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller tjälad mark. Permanenta upplag av timmer och bark är förbjudet inom sekundär skyddszon. Tillfälligt upplag från avverkningssäsong får förekomma i den sekundära skyddszonen. Gödselmedel får användas i normal omfattning på tomtmark i den sekundära skyddszonen. 11 av 13

15 3. Definitioner Anmälan I de fall en anmälan krävs ska denna göras till den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågor, i detta fall Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska lämnas in senast 6 veckor innan planerad åtgärd. Avfall Med avfall menas alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med (EG-direktiv 2006/12/EG om avfall). Avverkningssäsong Tiden mellan knoppsprickning år 1 till knoppsprickning år 2. Bekämpningsmedel Med bekämpningsmedel menas en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller skada på egendom. Energianläggningar Med energianläggning menas en anläggning för lagring av och/eller utvinning av värme/kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord. Hantering I begreppet hantering innefattas förvaring/lagring, tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden. Huvudman Med huvudman menas i detta fall ägaren av den vattentäkt för vilken skyddsområde och föreskrifter fastställs. Petroleumprodukter Med petroleumprodukter menas produkter utvunna från råolja genom bearbetning i oljeraffinaderier, t.ex. dieselolja, tjockolja, bensin, fotogen och gasol. 12 av 13

16 Tillstånd I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter skall ansökan lämnas till den nämnd som ansvarar för miljöfrågor, i detta fall Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Tillstånd får ges om åtgärden/verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Upplag Med upplag menas ett område för tillfällig eller permanent deponering av avfall, produkter eller material. Uppställning Uppställning/parkering med en varaktighet av över 2 timmar. Växtnäringsämnen Med växtnäringsämnen menas främst kväve-, fosfor-, och kaliumföreningar. Dessa ämnen tillförs i första hand marken via gödsel i jord- och skogsbruk. Kväve och fosfor kan också tillföras marken i form av slam från avloppsanläggningar. 13 av 13

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN 1 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås gälla inom Igelstorp vattenskyddsområde

Läs mer

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1691 19FS 2015:7 Utkom från trycket den 24 april 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten

Läs mer

Gotlands kommun Visby vattentäkter

Gotlands kommun Visby vattentäkter 1(7) Gotlands kommun Visby vattentäkter Förslag till skyddsföreskrifter Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområden som utmärkts på den bifogade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter

Förslag till skyddsföreskrifter Sida 1(9) VATTENSKYDDSOMRÅDE GÄLLERÅSEN 2012-05-23 Förslag till skyddsföreskrifter Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2008:86 Utkom från trycket den 1 juli 2008 Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner; beslutade den 12 april

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller

Läs mer

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde 1 Allmänt Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär,

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Tanums kommun 14 FS 2010:120 Utkom från trycket den 26 februari 2010 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Tanums kommun beslut om vattenskyddsområde

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Styrande dokument Senast ändrad 2014-06-17 Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Dokumenttyp Föreskrift Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Vattenskyddsområde med föreskrifter

Läs mer

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Definitioner av begrepp, se bilaga 1. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län Utkom

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun; beslutade den 11 maj 2012. 20 FS 2012: Utkom från trycket den XX 2012 Länsstyrelsen

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:41 Utkom från trycket den 1 juli 2011 Omtryck Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift om ändring i föreskrift 14 FS 2009:89 om

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (1998:808, MB) det område som anges på

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Kungörelse av Länsstyrelsens beslut om skydd för grundvattentäkt i Skillingaryd, Vaggeryds kommun; 06 FS 2007:24 Saknr Ö12/07 Utkom från

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Följande skyddsföreskrifter är specifikt framtagna för grundvattentäkten i Gullbranna. Den övergripande tanken vid framtagandet har varit att

Läs mer

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. 1(5) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna

Läs mer

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR BILAGA 1 BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Projekt nr 14106 Östersund 2016-03-22 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2008 10:4 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNENS VATTENTÄKT PÅ MALMSJÖÅSEN Södertälje kommun förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (MB) det område sommarkerats

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2002:96 Utkom från trycket den 8 augusti 2003 Föreskrifter inom skyddsområde för grundvattentäkt Boda i Rättviks kommun; beslutade den 6 juni 2002.

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Länsstyrelsen 18FS 2008:98 Utkom från trycket den 11 december 2008 Länsstyrelsens i Örebro län beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för ytvattentäkten Tisaren,

Läs mer

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 1(8) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde 2009 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Tikaskruv

Läs mer

Botkyrka kommuns författningssamling ordn.nr. 8-3-1. Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde

Botkyrka kommuns författningssamling ordn.nr. 8-3-1. Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde 1 Föreskrifter för vattenskyddsområde med grundvattenbrunnar i Tullinge på fastigheterna Tullinge 20:1, 20:4 och 20:5 m. fl. i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(6) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:8 i Laholms kommun; beslutade den

Läs mer

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD I följande dokument finns upplysningar om t ex mål och syfte med vattenskydd samt upplysning om ersättning för intrång i pågående markanvändning och uppgift om vilken

Läs mer

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt Bakgrund Kommunen ska göra vattenskyddsområde för Tandsbyns grundvattentäkt. Syftet är att skydda grundvattnet från föroreningar.

Läs mer

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT BILAGA 1 HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT Förslag till skyddsföreskrifter Vänersborg 2003-07-03, Uppdragsnummer 1350993 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde

Läs mer

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6 BERGS KOMMUN Projekt nr 600 854 Östersund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET...

Läs mer

Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv

Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar INLEDNING Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att förhindra sådan verksamhet som kan medföra risk

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun 25 FS 2012:28 A 21 Utkom från trycket den 26 oktober 2012 Beslutade av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs

Läs mer

Allmän information om vattenskyddsområden

Allmän information om vattenskyddsområden Sida: 1 (5) Allmän information om vattenskyddsområden Varför inrättas vattenskyddsområden? På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(8) Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Ragnhilds källa på fastigheten Grimeton 5:17 i Varbergs

Läs mer

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut BENSBYN Skydd av grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut LULEÅ KOMMUN BESLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VATTENSKYDDSOMRÅDE... 2 SYFTE MED SKYDDET...

Läs mer

Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström. För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden

Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström. För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden 1 Varför behövs vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter? Rent vatten

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1994 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Örsjö (i de fall lagar, förordningar

Läs mer

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER 1 Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER Vägledning för utformande av skyddsföreskrifter, mm har utarbetats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelse

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2014:18 Utkom från trycket den 11 april 2014 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vätterns

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen

BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen Motiv till skyddsföreskrifter Petroleumprodukter Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör, för primär skyddszon, föreskrivas att hantering av petroleumprodukter inte

Läs mer

Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån

Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån ÖREBRO KOMMUN 2017-02-27 Sam 203/2017 Föreskrifter för Vattenskyddsområde Svartån Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN BILAGA 4: FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar länsstyrelsen i Hallands län om vattenskyddsområde för grundvattentäkterna

Läs mer

Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter

Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter Regionfullmäktige 2015-03-30 1 (10) Bilaga 2 Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter 1 Allmänt Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för Nye grundvattentäkt i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:83 Saknr Ö15/09 Utkom från trycket den 12 oktober 2009 beslutade

Läs mer

Planerade vattenuttag

Planerade vattenuttag Området Planerade vattenuttag Nuvarande råvattenförbrukning: 20 m³/dygn vinter och max 90 m³/dygn sommar. Planerat vattenuttag är detsamma som nuvarande uttag eftersom det inte bedöms finnas mer vatten

Läs mer

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt

KOMMENTARER Sida 1 av 5 TILL MN:s YTTRANDE Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt KOMMENTARER Sida 1 av 5 Myndighetsnämndens yttrande på internremiss angående vattenskyddsföreskrifter för Alsjöholms vattentäkt 2 Enskild brunnsanläggning De föreslagna skyddsföreskrifterna anger, Primär

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för ytvattentäkt i Vallsjön inom Sävsjö och Nässjö kommuner 1 ; 06 FS 1993:3

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om nya skydds- och ordningsföreskrifter för Bornsjöns vattenskyddsområde inom Botkyrka, Salems och Södertälje kommuner;

Läs mer

Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun

Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun 2009-09-03 Beställare: Olofströms Kraft AB Vattenskyddsområden Olofströms Kommun Uppdragsnummer: 215793 Malin Rosander Underlag för Samråd

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Ljusdals kommun Nytt skyddsområde med skyddsföreskrifter för Los vattentäkt i Ljusdals kommun 21F 2011:1 Utkom från trycket den 25 februari 2011 Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-05-07 Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:206 Saknr Ö20/09 Utkom från trycket den 17 december 2009

Läs mer

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon.

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon. Föreskrifter som presenterats i samrådsunderlaget Ändrade föreskrifter efter samråd Motivering till ändringar 1 Båttrafik 1 Båttrafik 1 Båttrafik Mängden bränsle som får finnas ombord på båt, inklusive

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 1(10) ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Skydd för vattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar sid 2(10)

Läs mer

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde i Sörfjärden Dagordning Inledning Information om vattentäkten Varför upprättas vattenskyddsområden? Föreslagen utbredning av vattenskyddsområdet

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Kronobergs län kungörelse om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Växjö kommuns grundvattentäkt på Bergaåsen

Läs mer

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall

ARJEPLOG KOMMUN Laisvall ARJEPLOG KOMMUN Laisvall Bilaga 8 Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Luleå 2006-11-14 Arjeplog kommun, tekniska kontoret Telefon 0961-140 00 Förslag till skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner

Förslag till vattenskyddsområde för Lennhedens vattentäkt, Borlänge och Gagnefs kommuner Meddelande 1 (2) 2017-09-12 Dnr: 513-713-2017 Miljöenheten Malin Spännar Direkt 010-225 03 04 malin.spannar@lansstyrelsen.se Enligt sändlista primär och sekundär skyddszon Förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun

Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun BILAGA 3 1(11) Miljöanalys Matilda Elgerud Skyddsföreskrifter för Sörmons, Härtsögas och Östra Sörmons vattenskyddsområde, Karlstad kommun Läsanvisning Det här dokumentet presenterar föreskrifter med de

Läs mer

Vattenskyddsföreskrifter för Lyckebyån Definitioner

Vattenskyddsföreskrifter för Lyckebyån Definitioner Vattenskyddsföreskrifter för Lyckebyån Definitioner Med Tillsynsmyndigheten avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Huvudman för vattentäkten

Läs mer

Förslag till föreskrifter inom vattenskyddsområde

Förslag till föreskrifter inom vattenskyddsområde VATTENTÄKT SÖRMON Inledning Detta dokument innnehåller förslag till föreskrifter att gälla inom vattenskyddsområde för Vattentäkt Sörmon. Definitioner I dessa föreskrifter avses med: Arbetsfordon: fordon

Läs mer

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till

Läs mer

Östra Mälarens vattenskyddsområde

Östra Mälarens vattenskyddsområde Miljöavdelningen 1 (8) Östra Mälarens vattenskyddsområde Skyddsföreskrifter avseende vattenskyddsområde för ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren, Stockholms län;

Läs mer

Vattenskyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde. Motivering, generella bestämmelser och kommentarer

Vattenskyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde. Motivering, generella bestämmelser och kommentarer Vattenskyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde I bilagor till föreskrifterna ska finnas karta över hela skyddsområdet. Motivering, generella bestämmelser och kommentarer Under respektive paragraf

Läs mer

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel.

Bilagan är uppdelad i två delar skyddsföreskrifter för Gräfsnäs vattentäkt och en informationsdel. GRÄFSNÄS VATTENSKYDDSOMRÅDE SKYDDSFÖRESKRIFTER Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige i Alingsås kommun om vattenskyddsområde Gräfsnäs vattentäkt i Alingsås kommun. Vattenskyddsområdet

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN BILAGA 2 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. BILAGA 3 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Sälens vattentäkt, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER ÅMSELE VATTENTÄKT UTKAST

SKYDDSFÖRESKRIFTER ÅMSELE VATTENTÄKT UTKAST SKYDDSFÖRESKRIFTER ÅMSELE VATTENTÄKT UTKAST Umeå 2015-02-18 Uppdragsansvarig: KARL-GÖRAN VILTMYR Beställare Per-Eric Magnusson Vindelns kommun HIFAB AB Brogatan 1 922 81 903 25 Vindeln Umeå 010-476 60

Läs mer

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-02-12 Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun

Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun BILAGA 3 1(10) Miljöanalys Matilda Elgerud Skyddsföreskrifter för Kattfjordens vattenskyddsområde, Karlstad kommun Läsanvisning Det här dokumentet presenterar föreskrifter med de bestämmelser som gäller

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK

FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK BILAGA 5 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR, HÄGGENÅS VATTENVERK 1. Föreskrifter Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som anges på upprättad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är ett första förslag och kommer sannolikt att förändras

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde BILAGA 2 Förslag till skyddsföreskrifter för Jonsered vattenskyddsområde Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar länsstyrelsen i Västra Götalands län om vattenskyddsområde för

Läs mer

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Rensjön vattenskyddsområde UPPDRAGSNUMMER 1654815100 FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER SUNDSVALL SWECO ENVIRONMENT AB SUNDSVALL VATTEN 1 (10) S w e co Södra Järnvägsgatan

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 103 2015-06-16 1(9) Dnr KST 2013/000009-341 Författningssamling MBLAFS 2015:15 Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga

Läs mer

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Klässbols vattentäkt, Arvika kommun

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Klässbols vattentäkt, Arvika kommun BESLUT 1(4) Vattenmiljö Karin de Beer Enligt sändlista Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Klässbols vattentäkt, Arvika kommun Beslut Länsstyrelsens beslutar, med stöd av 7 kap. 21

Läs mer

Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter

Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter Bilaga 5 Förslag till föreskrifter och allmänna upplysningar, Börstil och Ed vattentäkter 1. Föreskrifter Dessa föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Föreskrifterna

Läs mer

Mall till skyddsföreskrifter

Mall till skyddsföreskrifter Miljösamverkan Skåne Remissversion: Inledning Mall till skyddsföreskrifter - vattenskyddsområde för allmänna grundvattentäkter Dessa föreskrifter är en vidareutveckling av den mall som togs fram inom VAsamverkan

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde 1 (10) 2013-04-25 Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde ALLMÄNT Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde Allmänt Huvudman för vattentäkten är Kalmar Vatten AB. Tillsynsmyndighet är den nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö-

Läs mer

Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt

Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-09-29 54 Skyddsföreskrifter och karta över Larvs grundvattentäkt Introduktion

Läs mer

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas

Läs mer

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt BESLUT 1 (9) Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt Fastställande av vattenskyddsområde Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken fastställer kommunfullmäktiga

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt Antagna vid Kinda kommuns fullmäktige den 29 april 2013 (KF 44) Innehållsförteckning 1 Definitioner...3 2 Vattentäktsverksamhetens bedrivande...4

Läs mer

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde Dokumentansvarig Håkan Lagesson, 0485-477 46 hakan.lagesson@morbylanga.se POLICY Beslutande 1(10) Beteckning Handbok Giltighetstid Aktualitetsprövning/revidering senast Dokumentkategori Övergripande styrdokument

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 142 Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om

Läs mer

Beslut 2005-12-15. Beslut om skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten i Ljungsjön i Linköpings kommun.

Beslut 2005-12-15. Beslut om skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten i Ljungsjön i Linköpings kommun. Miljövårdsenheten Beslut 2005-12-15 sid 1 (8) 513-7275-02 Till enligt utsändningslista Beslut om skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten i Ljungsjön i Linköpings kommun. Med stöd av

Läs mer

S we c o E n v i r o n m e n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

S we c o E n v i r o n m e n t A B Org.nr Styrelsens säte: Stockholm ÅRE KOMMUN Vattenskyddsområde Undersåker UPPDRAGSNUMMER 1654920109 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER MED MOTIVERINGAR SUNDSVALL 2013-05-08 SWECO ENVIRONMENT AB SUNDSVALL VATTEN ELODIE BENAC HANS FRIDHOLM 1 (22)

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner 06 FS 2014:7 Utkom från trycket den 21 mars

Läs mer