Kulturplan för Dals-Eds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturplan för Dals-Eds kommun 2014-2016"

Transkript

1 Kulturplan för Dals-Eds kommun Kulturplanens syfte Kulturplanen syftar till att ge en strukturerad och samlad bild av vilken inriktning arbetet ska ha inom kulturområdet de närmaste åren. Utgångspunkten är att den kommunala kulturpolitiken ses som en viktig del i kommunens arbete med att leva upp till visionen att Dals-Ed ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i och att flytta till. Kommunen har stor frihet att planera verksamheten efter lokala behov och förutsättningar. Med undantag för biblioteksverksamheten saknas lagstiftning på kulturområdet. Vad som händer i omvärlden påverkar arbetet i kommunen. De nationella och regionala målen redovisas i korthet nedan. Nationella kulturpolitiska mål: Riksdagen beslutade om nya nationella kulturpolitiska mål Målen ska styra den statliga kulturpolitiken men kan även ses som en vägledning för kulturpolitiken i kommunerna. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Kulturpolitiken ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor främja kvalitet och konstnärlig förnyelse främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Västra Götalandsregionens vision och kulturpolitiska strategi I arbetet med att förverkliga visionen "Det goda livet" fokuserar Västra Götalandsregionen på fem samhällsområden: hälsa, arbete, utbildning, kommunikationer och kultur. Dessa områden betraktas som infrastrukturer till Det goda livet. På kulturområdet pekas fem strategiska områden ut som särskilt viktiga: vidga deltagandet utveckla kapaciteter gynna nyskapande nyttja tekniken öka internationaliseringen Dals-Eds kommuns övergripande mål Hållbar utveckling Attraktiv kommun Demokrati och delaktighet Stabil ekonomi i Balans Ständiga förbättringar

2 Kulturverksamheten styrs också av "Riktlinjer för kulturverksamheten" (fastställda av Kf ). Dessa inleds med nedanstående stycke som kan sägas utgöra en "portalparagraf" för kommunens kulturpolitik. Dals-Eds kommun skall föra en aktiv och medveten kulturpolitik. Utifrån en helhetssyn på människan skall kommunen verka för ett aktivt och mångsidigt kulturutbud som befrämjar utveckling, kreativitet och välbefinnande för alla kommuninvånare. Ett aktivt kulturliv och en god kulturmiljö ses som viktiga faktorer för kommunens framtida utveckling. I all verksamhet skall kulturpolitiken medverka till att aktivt skydda yttrande- och åsiktsfriheten i samhället och bidra till ökad förståelse mellan människor och grupper med olika åsikter. Därefter tas de olika kulturområdena upp var för sig med allmänna riktlinjer för verksamheterna. Då detta dokument tar upp hela det samlade kulturområdet ger det den tydligaste inriktningen för hur kommunens kulturverksamhet ska bedrivas. Mer konkreta mål ges i kommunens verksamhetsplan genom kommunfullmäktiges mål, vilka också bryts ner i nämndsmål samt kommunens övriga policys. Kulturens betydelse Kulturen har ett egenvärde. Den ger oss upplevelser, insikter, bidrar till engagemang i olika frågor, hjälper oss att bearbeta känslor, skapar glädje och gemenskap, bidrar till personlig utveckling och ökad förståelse för andra. Att delta i kulturlivet eller kulturskapande ger ökat välbefinnande och bättre hälsa. Kulturen kan också ses som ett medel för att skapa en attraktiv och trivsam kommun och som en faktor som lockar turister och företagsetableringar. Kulturell verksamhet har en unik förmåga att få en bygd att upplevas som vital och levande. Regionens syn på kultur som en viktig del i infrastrukturen är en fruktbar utgångspunkt. Detta innebär att satsningar på kultur blir en angelägenhet för hela kommunen.. Lokala förutsättningar Från april 2014 slås biblioteket, fritids- och kulturkontoret, kulturskolan och ungdomsgården ihop till en enhet med en gemensam chef. Kultursekreterare saknas. Några övriga kulturinstitutioner med anställd personal finns inte i kommunen. Ytterst få professionella kulturarbetare är verksamma i kommunen. En av kommunens styrkor är det rika föreningslivet, som medverkar i hög grad till det kulturutbud som erbjuds kommuninvånarna. På flera områden finns mer eller mindre utvecklade samarbetsformer med andra kommuner. STRATEGIER OCH INRIKTNING I all verksamhet ska barnperspektivet beaktas. Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdom Kulturutbudet ska stimulera lust, intresse och förmåga att delta i kulturella aktiviteter och till eget skapande. Alla barn och ungdomar finns i skolan som genom detta blir en viktig arena för kulturverksamhet. Att läsa är en färdighet som måste tränas. Läsning utvecklar språket, vilket har stor betydelse för skolarbetet och för framtiden. I barnkulturgruppen ska representanter för kommunens alla förskolor och skolor delta aktivt. Alla barn och unga ska årligen få ta del av minst 2 arrangemang/år under skoltid. Skapande Skola-projekt ska genomföras årligen med professionella kulturarbetare

3 UKM-festival ska arrangeras årligen Biografen ska vid programläggningen se till att erbjuda barn- och ungsdomsfilmer vid lov. Folkbiblioteket ska arbeta med läsfrämjande åtgärder Alla elever som önskar ska erbjudas plats i kulturskolan Ungdomsverksamhet i studieförbundsregi och föreningsregi ska stimuleras Mångfalds- och jämställdhetsperspektiven ska beaktas Folkbiblioteket Folkbiblioteket är till för alla oavsett ålder, språk, kön eller funktionshinder. Folkbiblioteket fungerar som en mötesplats och ett kulturcentrum i kommunen. Tillgänglighet och demokrati är nyckelord. Den nya bibliotekslagen förtydligar och utvidgar bibliotekens uppdrag. Skolbibliotek ska ingå i den biblioteksplan varje kommun måste ha. Folkbiblioteket ska ha generösa öppettider Utställningar och arrangemang ska vara självklara inslag i verksamheten En fackutbildad bibliotekarie ska vara ansvarig för barnverksamheten och arbeta med läsfrämjande åtgärder Dalslandssamarbetet ska utvecklas Införande av RFID-tekniken ska övervägas Grundläggande undervisning i användning av den nya tekniken för ovana personer tillhör den service som erbjuds Biblioteksplanen ska revideras Allmänkultur och arrangemang Kommunen ska verka för att kulturlivet stärks genom olika satsningar. Kulturprojekt som syftar till kvalitet, nytänkande och mångfald ska välkomnas. Kommunen ansvarar för vissa årliga arrangemang: Valborgsfirande, nationaldagsfirande, filmfestival, kulturvecka. Målet är att det därutöver erbjuds ett mångsidigt utbud av olika arrangemang under hela året. Årligen bör det erbjudas program med musik, teater, föreläsningar, författarbesök mm. Både lokala och professionella artister ska ges utrymme. Kommunen har ett särskilt ansvar för att professionella kulturutövare engageras. Under den årliga kulturveckan ska i första hand kommunens egna kulturutövare engageras Även äldre och funktionshindrade ska kunna ta del av kulturutbudet. Samråd och samarbete med verksamheterna inom socialnämndens område bör ske kontinuerligt Ett kulturstipendium ska delas ut årligen Biografen Genom den digitala tekniken finns möjligheter att utveckla verksamheten genom satellitsändningar av större arrangemang, visning av lokalt producerade filmer m.m. Dagens teknik innebär också att den som är intresserad, med enkla medel. kan göra en egen film. Filmvisningar ska erbjudas kontinuerligt under större delen av året Utbudet av filmer ska vara brett. Inslag av dokumentär- och kvalitetsfilmer eftersträvas. Kringarrangemang i samarbete med föreningar etc kan ge ett mervärde och eftersträvas vid lämpliga tillfällen Möjligheterna att visa evenemang genom den digitala tekniken ska utnyttjas Svea Biografen ska delta i Filmfestival på Dal

4 Biografen ska utgöra en arena där ungdomar och andra kan visa egna filmer Föreningar och studieförbund Många arrangemang och aktiviteter sker i föreningsregi av ideellt arbetande personer. Bred delaktighet i kulturlivet förutsätter arrangemang och aktiviteter även utanför tätorten Utanför Eds tätort är det föreningar och studieförbund som står för praktiskt taget alla aktiviteter. Även kyrkan ska nämnas. Deltagande i föreningsverksamhet kan fungera som en ingång i det svenska samhället för nyanlända personer.. Föreningslivets behov av billiga och ändamålsenliga lokaler ska vara högt prioriterat. De föreningsägda samlingslokalerna ska stödjas genom ekonomiska bidrag. Årsbidrag till aktiva kulturföreningar ska stimulera verksamheten Initiativ till arrangemang och aktiviteter från föreningshåll ska uppmuntras. Kulturföreningarna bör inbjudas till minst en träff per år. Detta ska syfta till att stärka det kulturella nätverket i kommunen och underlätta samarbete. Fritids- och kulturkontoret ska verka för att evenemangskalendern på kommunens hemsida blir så heltäckande som möjligt. På så vis kan också oplanerade programkrockar undvikas Föreningsregistret ska hållas aktuellt och vara tillgängligt på kommunens hemsida. Eget skapande och utövande av olika konstformer i studieförbunds- och föreningsregi ska stödjas Kulturarvet I Dals-Ed finns en rik flora av fornminnen. Det finns en krigshistoria med Karl XII och alla händelser som utspelades i trakterna under andra världskriget. Folkliga traditioner tillhör också kulturarvet. Något eller några arrangemang under året bör anknyta till historiska händelser eller platser Den framtagna kulturhistoriska inventeringen ska beaktas vid planarbete och vid beviljande av bygglov. Digitalisering och dokumentation av gamla bilder är ett bra sätt att tillgängliggöra ett kulturarv. Arbetet görs bäst i föreningsregi och kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar. Konst och offentlig miljö Dals-Eds kommun har antagit styrdokumentet "Offentlig miljö som konstform - Fyrbodalmodellen" Syftet är att skapa attraktiva, hållbara samhällen, där folk trivs och känner sig trygga. Medborgarperspektivet ska vara utgångspunkt vid planering. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunens plankommitté svara för att man arbetar enligt styrdokumentet. Beslut om medel för ändamålet tas från gång till gång vid ny- och ombyggnader. Fritids- och kulturkontoret ska ha rollen av pådrivare och verka för att professionella konstnärer anlitas vid större investeringsprojekt i kommunal regi Verka för att ortens konstnärer får en permanent utställningslokal Externt samarbete Samarbete med andra kommuner eller andra organisationer ger ofta positiva effekter i synnerhet för små kommuner. Tillsammans kan man åstadkomma mer och effektivisera verksamheten. En förutsättning för samarbete är att det skapar mervärde av något slag. Varje kommun måste sätta sina egna invånare i första hand, men det är viktigt att vara öppen för impulser utifrån. Den dalsländska

5 identiteten är betydelsefull och kan stärkas genom gemensamma kulturella manifestationer. Dals-Ed präglas också genom sin närhet till Norge. Kontakterna över gränsen har betytt mycket historiskt. Dals-Eds kommun ska delta aktivt i Fyrbodalssamarbetet Samarbetet med övriga dalslandskommuner ska utvecklas både på biblioteks- och kulturområdet. Kulturcheferna ska träffas regelbundet och gemensamt diskutera lämpliga samarbetsprojekt. Dalslandsgemensamma samarbeten på kulturområdet ska stödjas, t.ex. Konstvandring, Bokdagar, Musik på Dal.En möjlighet att utveckla samarbetet med Norge är att samverkan med Ekomuseum Gränsland Kulturskola Internationell forskning visar att barn som ges möjlighet att utöva kultur av hög kvalité, får ökat självförtroende, stärker sin analytiska och problemlösande förmåga, blir bättre på socialt samspel och upplever högre livskvalité. Musik, dans, bild och drama kan också förebygga sociala problem. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till en rik fritid, med lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Kulturskolans mål Kulturskolan i Dals-Ed skall erbjuda alla barn och ungdomar en lustfylld och kreativ verksamhet av hög kvalité. Den ska sträva efter att ge barn och ungdomar ett livslångt intresse för kultur. Kulturskolan skall aktivt verka för att alla barn och ungdomar oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala och ekonomiska förutsättningar ska ges möjlighet att delta i verksamheten. Kulturskolan skall kännetecknas av en pedagogisk, lustfylld och skapande verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling, som utgår från elevernas egen lust att lära och skapa. Kulturskolan skall komplettera och fördjupa grundskolans utbildningar i estetiska processer. Eleverna ska sättas i centrum och dom ska ha möjlighet att vara med och påverka aktiviteterna. Eleverna skall ges rika möjligheter till att framträda inför publik i olika sammanhang. Kulturskolan erbjuder Dansundervisning från och med förskoleklass. Instrumentalundervisning från och med åk 3 i följande ämnen: Piano, keyboard, ukulele, trumpet, trombone, violin, tvärflöjt, saxofon och klarinett. Gitarrundervisning från och med åk 5. Sångundervisning från och med åk 6 Orkesterundervisning i fasta och tillfälliga konstellationer.

6 Grundskolans musikundervisning Kulturskolan ansvarar även genom uppdragsutbildning för musiken i grundskolan i Dals-Ed. Musiklärare i klass samverkar med Kulturskolans övriga lärare för att nå högre kvalitét i de olika verksamheterna. Kulturskolans Föräldraförening Föräldrar vars barn är inskrivna i Kulturskolan är medlemmar i Kulturskolans Föräldraförening. Föreningen är helt idéell och inga medlemsavgifter utgår. Syftet med föreningen är att i samband med konserter, shower etc få intäkter genom fikaförsäljning, entréer och sponsring från lokala företag. Intäkter som sedan kan användas till konsertresor och studieresor inom och utom landet för Kulturskolans äldre elever.

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun

Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu Kommun Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan Det här var uppdraget Kommunstyrelsen beslöt 2007-03-27 82 efter en motion

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek

Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Bibliote Bibliotek Bibliotek Bibliotek Innehållsförteckning

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Väsby kulturs strategi 2013-2016

Väsby kulturs strategi 2013-2016 Styrdokument, plan Utvecklingsledare 2013-09-04 Maebel Lindby 08-590 975 88 Dnr Fax 08-590 733 41 SVV/2013:63 Maebel.Lindby@upplandsvasby.se Väsby kulturs strategi 2013-2016 Nivå: Nämndspecifikt styrdokument

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer